Republika e Kosovës Republika
Kosova-Republic of Kosovo Qeveria –
Vlada-Government
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Plani Zhvillimor Strategjik 2011 – 2014
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Plani Zhvillimor Strategjik 2011 – 2014
Ministry of Environment and Spatial Planning
Plani Zhvillimor Strategjik 2011 – 2014
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Republika e Kosovës
PLANI ZHVILLIMOR STRATEGJIK
për periudhën 2011 – 2014
Mandati i Ministrisë
MMPH është përgjegjëse për menaxhimin e çështjeve të përgjithshme në fushat e mjedisit dhe
planifikimit hapësinor. Me saktësisht MMPH-ja ka për obligim zhvillimin e politikave, normave
dhe standardëve si dhe koordinimin e aktiviteteve për mbrojtje të mjedisit, menaxhimin e
ujërave, inspektimin mjedisor dhe planifikimin hapësinor. Gjithashtu është përgjegjëse për
zbatimin e politikave dhe legjislacionit që ka të bëjë me mbrojtjen e mjedisit , planifikimit
hapësinor, kadastra, ndryshimet klimatike dhe rrezatimi.
MMPH-ja harton politika në këto fusha:
Mbrojtja e mjedisit dhe shfrytëzimi racional i resurseve natyrore;
Monitorimi dhe vlerësimi i gjendjes mjedisore,
Menaxhimi efikas i mbeturinave;
Administrimi i integruar i ujërave;
Zhvillimi i qëndrueshëm hapësinor;
Përmirësimi i standardeve të banimit dhe cilësisë së jetesës;
Zhvillimi i ndërtimit te sigurt dhe te qëndrueshëm;
Zhvillimi dhe avancimi i politikave dhe strategjive ne fushën e Kadastrat;
Ndryshimet Klimatike;
Inspektimi dhe zbatimi i ligjeve ne mandatin e MMPH-se;
Mbrojtja nga rrezatimi;
Pjesëmarrja dhe bashkëpunimi aktiv ne iniciativat Evropiane dhe ndërkombëtare për
sektorin e mjedisit;
Objektivat strategjike
Duke pasur parasysh gjendjen aktuale ne fushën e mjedisit dhe planifikimit hapësinor ne
njërën ane, si dhe rolin dhe pergjegjesite e institucioneve ne anën tjetër, MMPH-ja synim
ka këto objektiva :
1. Përmirësimi i gjendjes në mjedis,
2. Menaxhimi resurseve ujore,
3. Fuqizimi i Planifikimit Hapësinor,
4. Regjistrimi i informatave për tokën,
5. Rregullimi i fushës së ndërtimit me rregulla teknike ndërtimore
standardet e BE-së,
në harmoni me
6. Rritja e qasjes në banim të përballueshëm dhe të përshtatshëm me gjendjen ekonomike
të familjeve dhe rritja e vlerës së fondit banesor,
7. Fuqizimi i Inspektoratit;
8. Ndryshimet klimatike dhe mbrojtja nga rrezatimi
Objektiva Strategjike 1:
Përmirësimi i gjendjes në mjedis
Bazuar në faktin se gjendja e mjedisit në Kosovë është larg standardëve mjedisore të
Bashkimit Evropian, gjendje kjo e krijuar si rrjedhojë e zhvillimeve të paplanifikuara, mungesës
së planit hapësinor, menaxhimin e dobët të mbeturinave industriale dhe shfrytëzimi jo i
qëndrueshëm i resurseve natyrore, që ka rezultuar në degradimin e mjedisit deri në përmasa
shqetësuese, përfshirë këtu edhe zvogëlimin e bidoiversitetit.
Për këtë qellim politikat e MMPH-se janë të orientuara drejt zhvillimit të infrastrukturës ligjore,
planeve, programeve dhe integrimit të strategjisë se përgjithshme mjedisore me strategjitë
sektoriale, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së jetës dhe të mjedisit.
Pastaj MMPH duhet kushtuar prioritet politikave te planifikimit për shfrytëzimin sa më racional
të tokës, bazuar në rregulla dhe kontroll, duke përmbushur kërkesat e kohës qe kane te bëjnë
ne radhe te pare me faktorët: social, ekonomik dhe mjedisor, si dhe në marrjen e vendimeve të
cilat mbështesin zhvillimin e gjithanshëm te qëndrueshëm të shtetit te Kosovës.
Rendësi te veçante ka edhe zhvillimi dhe avancimi i kornizës ligjore dhe institucionale në
fushën e mjedisit, si masa për te ndikuar ne zvogëlimin gradual te ndotjes, minimizimin ose
ndalimin e atyre veprimtarive ekonomike dhe të tjera, që përbëjnë rrezik permanent për
shëndetin e njeriut, mbrojtjen e llojllojshmërisë biologjike, trashëgimisë natyrore dhe
shfrytëzimit te qëndrueshëm te resurseve natyrore.
Edhe koordinimi dhe pjesëmarrja aktive e institucioneve qeveritare e joqeveritare në iniciativat
ndërkombëtare për sektorin mjedisor etj.
E gjithë kjo qe u theksua tregon se përmirësimi i gjendjes në mjedis dhe çështjet tjera, që kanë
të bëjnë me mjedisin janë sfida të cilat kërkojnë zgjidhje, në mënyrë që të bëhet e mundur, në
radhë të parë ngritja e kualitetit të jetës së qytetarëve, por edhe avancimi, harmonizimi dhe
integrimi i standardeve kombëtare mjedisore me standardet e Bashkimit Evropian.
Për këtë qellim MMPH planifikon qe te ndërmerren këto masa:
Masa 1:
Kompletimi i kornizës ligjore e institucionale dhe harmonizimi me Acquis mjedisor
të BE.
Masa 2:
Parandalimi, zvogëlimi për aq sa është e mundur eliminimi i ndotjes se mjedisit
dhe qasje e integruar për kontrollin e ndotjes
Masa 3:
Mbrojtja e llojllojshmërisë biologjike, trashëgimisë natyrore dhe shfrytëzimi i
qëndrueshëm i resurseve natyrore.
Masa 4:
Bashkëpunimi dhe pjesëmarrja aktive
ndërkombëtare për sektorin e mjedisit
ne
iniciativat
Evropiane
dhe
Masa 5:
Ngritja e vetëdijes ,edukimit dhe pjesëmarrjes se publikut ne procesin e
vendimmarrjes për çështje mjedisore.
Masa 6:
Hartimi i strategjive sektoriale dhe dokumentet përcjellëse.
Masa 7:
Krijimi i Ekofondit
Objektiva Strategjike 2:
Menaxhimi i resurseve ujore
Në mënyrë që të arrihet zhvillimi ekonomik dhe social në Kosovë, është e nevojshme të
kuptohen resurset e ujit, si po shfrytëzohet ky resurs, cila është rëndësia e këtij shfrytëzimi etj.
Prandaj, ekziston nevoja për të njohur lidhjen ndërmjet pjesëve të ndryshme të resurseve të
ujit dhe mjedisit, si dhe nevojën për ta menaxhuar atë në mënyrë të duhur. Për më shumë, kjo
do të thotë se duhet menduar përtej resurseve natyrale, që do të thotë se duhet përfshirë
nevojat sociale dhe financiare, jo vetëm të popullatës që jeton në Kosovë, por edhe të fqinjëve
dhe me gjere.
Uji si faktor i prodhimit, bëhet një parakusht i pashmangshëm për çfarëdo aktivitete
ekonomiko-sociale, qofshin ato marrëveshje të reja apo zhvillime energjetike, apo bujqësore
ose industriale. Parimisht, pa menaxhim adekuat të resurseve të ujërave është shumë vështirë
të paramendohet çfarëdo zhvillimi tjetër. Kosova nuk bën përjashtim nga kjo rregull!
Kërkesat për ujë po shtohen dita ditës. Kjo rritje e kërkesave për ujë ka të bëjë drejtpërdrejt me
faktorët demografik, kushtet e jetesës, kapacitetin industrial dhe nevojat bujqësore. Zhvillimi i
mëtejmë ekonomik dhe ngritja e standardeve të jetesës e shton kërkesën për ujë. Në këtë
aspekt është shumë me rëndësi që uji të shfrytëzohet në mënyrë racionale dhe që të merren
masa të duhura për të arritur këtë.
Në aspektin ekonomik shumë rëndësi duhet kushtuar shpërndarjes së barabartë të ujit në
Kosovë. Kjo nënkupton qe administrimi, menaxhimi i integruar dhe i qëndrueshëm i ujërave,
për të siguruar sasi të mjaftueshme dhe cilësi të mirë, për të gjithë shfrytëzuesit sipas acquis
së BE-së duhet te jete njeri nga prioritetet kryesore te MMPH-se.
Për më tepër, vizioni strategjik i sektorit të ujërave prezanton transformimin, reformimin,
zhvillimin dhe administrimin e integruar të resurseve të ujërave sipas modeleve, planifikimit
dhe administrimit të qëndrueshëm dhe efektiv në vend.
Të sigurohen shërbime të mirëfillta të ujit në vend, në të cilin rast të gjithë shfrytëzuesit do të
kenë sasi të mjaftueshme dhe cilësi të duhur të ujit.
Avancimi i infrastrukturës ligjore dhe Hartimi i dokumenteve planifikuese si
Strategjia
Shtetërore për Ujëra dhe Planet për Menaxhimin e Pellgjeve Lumore si dhe themelimi i
institutit te ujerave.
Ndërprerja e shkarkimit të ujërave të ndotura dhe vajrave nga operatoret komercial ( psh.
pompa të benzinës, prodhimin e plastikëve, fasadave,ngjyrave,thertoret, etj) pa trajtim në
mjedisin pritës ( direkt në sipërfaqen tokësore, kanal, përrua, lum, liqe etj) si dhe ndërprerjen
dhe largimin e të gjithë operatorëve nga shtretërit e lumenjve të cilët nxjerrin inerte.
Me qellim te përmirësimit dhe avancimit te gjendjes ne sektorin e ujerave MMPH planifikon te
ndërmerren këto masa:
Masa 1.
Kompletimi dhe avancimi i infrastrukturës ligjore, institucionale dhe
hartimi i dokumenteve planifikuese për ujerat
Masa 2.
Ndërprerja dhe largimi i te gjithë operatoreve nga shtretërit e lumenjve te cilët i
dëmtojnë.
Masa 3.
Ndërprerja e shkarkimit te ujerave te ndotura dhe vajrave nga operatoret
komercial (pompa te karburanteve, prodhimi i masave plastike, ngjyrave,
thertoreve etj.);
Masa 4:
Realizimi I projekteve të impianteve për trajtimin e ujërave të zeza dhe sterilizimin
e mbeturinave spitalore ;
Masa 5:
Mbrojtja e burimeve dhe resurseve ujore .
Objektiva strategjike 3:
Fuqizimi i planifikimit hapësinor
Me këtë dokument, Qeveria e Republikës se Kosovës synon qe ne mënyre sistematike t’u
qaset ndryshimeve ne fushën e planifikimit hapësinor. Duke u bazuar ne parimet dhe
standardet Evropiane, tentohet krijimi i sistemit i cili do t’u përgjigjet kërkesave te kohës dhe do
te mundësoj dhënien e përgjigjeve ne kërkesat për harmonizim me zhvillimet hapësinore te
shteteve fqinje, rajonit dhe BE-se.
Përmes Planifikimit hapësinor tentohet që të harmonizojë ndikimin hapësinor të sektorëve të
ndryshëm duke promovuar ndikimin pozitiv për shoqërinë dhe duke minimizuar apo eliminuar
konfliktet e zhvillimeve në hapësirë, e po ashtu është instrument për koordinimin e zhvillimeve
në hapësirë - kohezion territorial.
Është interes i përgjithshëm që planifikimi hapësinor si sektor i rëndësishëm i Qeverisë të
ngritët në nivelin e duhur. Jemi të sigurt se masat dhe aktivitetet e propozuara do të ndikojnë
që gradualisht fusha e planifikimit hapësinor të futet në prioritetet e agjendës së përgjithshme
të Qeverisë së Kosovës.
Me qellim te përmirësimit dhe avancimit te gjendjes ne sektorin e planifikimit hapësinor MMPH
planifikon te ndërmerren këto masa:
Masa 1.
Kompletimi dhe zbatimi i legjislacionit ne fushën e Planifikimi Hapësinor,
Masa 2.
Hartimi i strategjive, planeve hapësinore dhe dokumenteve përkrahëse,
Masa 3.
Zhvillimi institucional
Objektiva Strategjike 4:
Regjistrimi i informatave për tokën
Duke vlerësuar rolin e sipërfaqes tokësore në ekonominë e të gjitha vendeve, është e
nevojshme që të kemi një regjistër te sakte te informatave për tokën, për qëllime të ndryshme
si për sektorin publik ashtu edhe atë privat.
Lidhur me ketë vizioni i AKK-së është:
Agjencia Kadastrale e Kosovës të jetë institucion i vetëm për menaxhimin e të drejtave mbi
pronën e paluajtshme që t’i mundësojë bizneseve dhe popullsisë një ambient për një jetë më
të mirë.
Ndërsa aktivitetet kryesore të AKK-së janë: të siguroj administrim të kontrolluar të kualitetit të
regjistrave dhe të ushtrojë kontroll duke u fokusuar në shërbimet, të siguroj shërbime të duhura
dhe për pjesë të ndryshme dhe të regjistroj të dhënat e përshtatura sipas nevojës së
përdoruesit. AKK-ja duhet ta thjeshtoj raportin e biznesit ndaj autoriteteve publike, duhet të
përfitojë një pjesë të realizimit të hyrave dhe shërbimeve.
Institucionet e administrimit të tokës në Kosovë gjer më tani janë përqendruar në afarizmin kyç
të tyre: gjeodezi, kadastër dhe regjistrim të tokave. Në të ardhmen biznesi kyç në AKK duhet të
jetë:
Regjistrimi i kadastrit;
Regjistrimi i tokës (regjistrimi i të drejtave të pasurisë së paluajtshme);
Vlerësimi i pasurisë së paluajtshme;
Gjeodezia, rrjeti i rendit të parë dhe të dytë referent dhe rrjeti referent GPS (Sistemit për
pozicionim global);
NSDI (Infrastruktura Nacionale e të dhënave hapësinore) përfshirë prodhimin e ortofotove dhe hartave topografike.
Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është transferuar në MMPH në bazë të vendimit të
Qeverisë dhe memorandumit në mes të MMPH-së dhe MAP-it, në përputhje edhe me
rekomandimet e FRIDOMIT.
Për te përmirësuar dhe avancuar gjendjen e fushave te përfshira ne objektiven e mësipërme
parashihen te ndërmerren këto masa:
Masa 1.
Përmirësimi i kornizës ligjore dhe institucionale për kadastrën në Kosovë,
Masa 2.
Operim i efektshëm i teknologjisë së avancuar informative ,
Masa 3.
Përmirësimi i shërbimeve kadastrale për klient
Objektiva strategjike 5:
Rritja e qasjes në banim të përballueshëm dhe të përshtatshëm me gjendjen ekonomike
të familjeve dhe ruajtja e vlerës së fondit banesor.
Banimi, si shfrytëzues i madh i hapësirës është çështje vendimtare për stabilitet social,
shëndetësor dhe zhvillim kualitativ të mirëqenies njerëzore si dhe komponentë e rëndësishme
e zhvillimit ekonomik.
Banimi është fushe e gjerë dhe komplekse, dhe ne mënyrë interaktive e lidhur me një numër të
ndryshëm te segmenteve ne kuadër te një shoqërie. Për shkak të rëndësisë së banimit,
sigurimi i banimit në përgjithësi nuk i është lënë vetëm tregut, por ekzistojnë një numër i
caktuar i ndërhyrjeve të ndryshme nga ana e autoriteteve, me të cilat orientohen zhvillimet në
sektorin e banimit, duke e krijuar atë në një sektor të rregulluar dhe të qëndrueshëm.
Mënyra e organizimit të banimit luan rol të rëndësishëm në shfrytëzimin e hapësirës,
veçanërisht në shfrytëzimin racional të tokës ndërtimore, kursimit të energjisë, mbrojtjes së
mjedisit, prandaj krijimi i mekanizmave të cilët do të ofronin zgjidhjen e kushteve adekuate për
banim, e sidomos të kategorive më të rrezikuara sociale është me rëndësi.
Në vitet e fundit me aprovimin e ligjeve në fushën e banimit janë krijuar disa parakushte shumë
të rëndësishme për zhvillimin e mëtutjeshëm te saj.
Në fushën e fondit banesor është vendosur korniza ligjore për administrimin dhe mirëmbajtjen
e bashkëpronësisë në ndërtesa, ndërsa për zgjidhjen e problemit te banimit te përballueshëm
kjo kornize ligjore është ne fazën e kompletimit.
Është e qartë se zbatimi i legjislacionit kërkon një kohë të caktuar. Për këtë qellim MMPH
parasheh te ndërmerr këto masa:
Masa 1
Kompletimi i infrastrukturës ligjore ne fushën e banimit
Masa 2
Themelimi i sistemit transparent te banimit me qira joprofitabile në fondin e
ndërtuar të banesave me qira që janë prone e shtetit apo komunave dhe në
ato që do të ndërtohen.
Masa 3
Krijimi i mekanizmave për administrimin dhe mirembajtjen e fondit banesor –
Masa 4
Kompletimi i strukturës institucionale me stafin e nevojshëm krahas aktiviteteve
për realizimin e objektivit strategjik 5;
Masa 5:
Mirëmbajtja e ndërtesave në bashkëpronësi .
Objektiva Strategjike 6:
Rregullimi i fushës së ndërtimit me rregulla teknike ndërtimore në harmoni me
standardet e BE-së
Industria e ndërtimit është e rëndësishme për shkak se siguron punësim dhe ndikon ne
zhvillim ekonomik. Industria e ndërtimit ka një rol të rëndësishëm në ofrimin e infrastrukturës
se ndërtuar moderne me kosto efektive. Bizneset, qe të mbeten konkurruese, janë të varura
nga rrugët, hekurudhat, rrjeti elektrik dhe i telekomit, dhe marrin në konsideratë cilësinë e
infrastrukturës se ndërtuar si një nga faktorët kyç gjate marrjes se vendimit për investimet e
tyre.
Poashtu, produktet e industrisë së ndërtimit, qofshin ato ndërtesa publike apo tregtare, shtëpi
ose infrastrukturë, kanë ndikim të madh në zhvillimin e një ekonomie të qëndrueshme dhe
kane ndikim të madh në mjedisin tonë. Ndërtesat janë përgjegjëse për pothuajse gjysmën e
emisioneve te karbonit ne vend, gjysmën e konsumit të ujit tonë dhe krijojnë sasi të mëdha të
mbeturinave. Për më tepër, është e qartë se ne nuk mund të përmbushim objektivat e
deklaruara për mbrojtjen e mjedisit pa zvogëlimin e ndikimit të ndërtesave dhe infrastrukturës
në mjedis dhe në shkallen e përdorimit të resurseve natyrore, ne duhet të ndryshojmë
mënyrën se si ne projektojmë dhe si ndërtojmë.
Masa 1
Kompletimi i infrastrukturës ligjore në fushën e ndërtimit dhe rritja e zbatimit te
ligjeve ne fuqi.
Masa 2.
Hartimi i rregullave teknike ndërtimore në harmoni me standardet e BE-së.
Masa 3
Ngritja e kapaciteteve dhe kompletimi i stafit administrativ kompetent për
zbatimin e Ligjin e ligjeve në fushën e ndërtimit dhe banimit.
Objektiva strategjike 7:
Fuqizimi i Inspektoratit
Inspektorati i MMPH-së si mekanizëm përgjegjës për mbikëqyrje të zbatueshmërisë së Ligjit
në fushën e Mjedisit, Ujërave, Ndërtimit, Banimit dhe Planifikimit Hapësinorë duhet të rrisë
efikasitetin e mbikëqyrjes inspektuese.
Masat për të realizuar objektivat:
Masa 1. Hartimi i Ligjit për Inspektoratin e MMPH-së si dhe legjislacionit sekondar me
qëllim të funksionalizmit dhe veprimit më efikas.
Masa 2. Ngritja e kapaciteteve të resurseve njerëzore.
Masa 3. Krijimi i kushteve teknike për kryerjen e mbikëqyrjes inspektive.
Skema e organizimit të MMPH-së:
Gjatë vitit 2009, MMPH-ja ka kryer rishikimin funksional të mandatit, organizimit dhe të
kapaciteteve të saja. Në këtë proces ajo është ndihmuar nga projekti i Rishikimit Funksional
dhe Organizimi Institucional i Ministrive ( FRIDOM ). Ministria në periudhat afatshkurta dhe
afatmesme do t`i adresojë ato në mënyrë që të realizoj me efikasitet objektivat strategjike të
saj.
Fusha e mjedisit vazhdon te mbetet sfide për MMPH-në, gjegjësisht e vendit në përgjithësi.
Nevoja për reformim dhe ngritje të kapaciteteve duke përfshirë të gjitha nivelet e strukturave të
MMPH-së do të jetë imperativ i kohës. Në këtë kuptim MMPH-ja brenda kësaj periudhe
planifikuese 2011-2014 do të fukosohet në ndërmarrjen e masave të nevojshme për
harmonizimin e rekomandimeve të FRIDOMIT për rishikimin funksional.
Si rezultat i aktivitetit të Rishikimit Funksional të MMPH-së, në kuadër të reformës së
Administratës Publike në Republikën e Kosovës, MMPH-ja do të ketë këtë organogram :
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Zyra per Integ. BE dhe Koordinim te projekteve
MINISTRI
Zv. Ministri
& Kabineti
Eko Fondi
Agj. per Rrez. & Sig. Nukleare
Instituti për
Plan. Hapësinor
Drejt.
e Parqeve
Komb
Sekretari i Përhershëm
AKMM
Drejt. e Monit. Vlers. dhe
Raport. Mjedisor
Zyra për Informim dhe Mardh. me Publ.
Instituti për Mbrojt.
e Natyrës
Agjencia Kadastr. e
Kosovës
Dep. E AKK-se
Instituti për
Hidrometeorologji
Depart. për Plan
Hapësinor, Banim dhe
Ndërtim
Departamenti i Ujërave
Depart. për Mbrojtjen e
Mjedisit
Depart. i Admin. Dhe
perkrahjes
Depart. Buxhetit dhe
Financave
Depart. I Prokurimit
DepartLigjor
Njesia e Auditimit te
Brendshëm
Depart. për Inspektim të
Mjedisit,Ujerave, Ndërtimit
dhe Planifikimit
Plani i Veprimit
Objektiva strategjike 1:
Përmirësimi i gjendjes në mjedis
Masa 1.1
Kompletimi i kornizes ligjore e institucionale dhe
harmonizimi me Acquis të BE.
Aktivitetet
1
Kompletimi i stafit të Departamentit të
Mjedisit sipas organogramit të ri
2
Krijimi i Agjencionit për Mbrojtjen nga
Rrezatimet
3
Pergaditja e Strategjise dhe Planit te
Veprimit ne Mjedis
Te
përmbushet
nga
2011/14
Kosto dhe
burimi
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
Institucionet
e ndërlidhura
2011
DMM
MMPH
MMPH
MMPH, MSH,
MPB, MEF,
MFSK,
Universiteti
DMM
MMPH, MSH,
MEM, MTI,
Universiteti,
Shoqëria
Civile,
Operatorët
Ekonomik
2011
K2 - 2011
4
Pergaditja e strategjive tematike per
ajrin, llojllojshmerine biologjike,
ndryshimet klimatike, mbeturinat si dhe
planet perkatese te veprimit.
K1 – K4 2011
DMM
MMPH, MSH,
MEM, MTI,
Universiteti,
Shoqëria
Civile,
Operatorët
Ekonomik
5
Bashkëpunimi dhe pjesëmarrja aktive
në iniciativat ndërkombëtare për
sektorin e mjedisit
Në
vazhdimë
si
DMM
BE, UNEP,
RENA
Masa 1.2
Parandalimi, zvogëlimi i ndotjes së mjedisit dhe
qasje e integruar për kontrollin e ndotjes
Aktivitetet
Te
përmbushet
nga
2011/14
Kosto dhe
burimi
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
Institucionet
e ndërlidhura
K4 - 2011
DMM,
AMMK,
IHMK
MMPH dhe
Donatorët
1
Vendosja e sistemi te monitorimit per
cilesine e ajrit
2
Rehabilitimi i deponive industriale,
Rehabilitimi dhe mbyllja e deponive të
vjetra dhe ilegale të mbeturinave
komunale itj
2014
DMM
MMPH,
Komunat dhe
Operatorët
Ekonomik
3
Hartimi i programeve per menaxhimin
e mbeturinave dhe mbeturinave te
K4 - 2013
DMM
MMPH,
Komunat dhe
Operatorët
4
rrezikeshme
Ekonomik
Fillimi i dhënies së Lejeve Mjedisore të
Integruar
MMPH,
Komunat dhe
Operatorët
Ekonomik
Masa 1.3
K1 - 2011
DMM
Mbrojtja e llojllojshmërisë biologjike, trashëgimisë
natyrore dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i
resurseve natyrore
Afati
kohor
Aktivitetet
Te
përmbushet
nga
2011/14
Njësia
përgjegjëse
Institucionet
e ndërlidhura
Kosto dhe
burimi
1
Hartimi i planeve te menaxhimit te PN
”Mali Sharr” dhe “Bjeshkët e Nemuna”
2014
DMM,
AMMK
MMPH,
Shoqëria
Civile,
Universiteti,
Komunat
2
Mbrojtja e llojeve te rrezikuara te florës
dhe faunës dhe vendbanimeve te tyre
Në
vazhdimë
si
DMM,
AMMK,
Inspektorati
MMPH,
MBPZHR,
MPB,
Komunat
Masa 1.4
Bashkëpunimi dhe pjesëmarrja ne iniciativat
evropiane dhe ndërkombëtare për sektorin e
mjedisit
Aktivitetet
Kosto dhe
burimi
Njësia
përgjegjëse
Institucionet
e ndërlidhura
MMPH, MEM,
MBPZHR, MI,
MPJ,
Krijimi i parakushteve per miratimin e
te gjithave konventave dhe
protokoleve mjedisore.
K4 - 2014
DMM
2
Pjesëmarrja aktive ne institucionet
ndërkombëtare për mbrojtjen e
mjedisit.
Në
vazhdimësi
DMM
3
Përgatitja e projekteve qe kane për
qellim zvogëlimin e ndotjes
ndërkufitare dhe menaxhimin
ndërkufitar te mjedisit.
Në
vazhdimësi
DMM, DU,
DPH
Ngritja e vetëdijes, edukimit dhe pjesëmarrjes se
publikut ne procesin e vendimmarrjes për çështjet
mjedisore
Aktivitetet
2011/14
Afati
kohor
1
Masa 1.5
Te
përmbushet
nga
MMPH, MEM,
MBPZHR, MI,
MPJ, MPB
Te
përmbushet
nga
2011/14
Kosto dhe
burimi
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
Institucionet
e ndërlidhura
1
Realizimi i fushatave te informimit dhe
vetedijesimit te qytetareve.
Në
vazhdimësi
DMM
MMPH,
MASHT
2
Zbatimi i planprogrameve per edukim
mjedisor ne te gjitha nivelet e
shkollimit.
2014
DMM
MMPH,
MASHT,
Universiteti
Masa 1.6
Krijimi i Ekofondit
Te
përmbushet
nga
2011/14
Kosto dhe
burimi
Aktivitetet
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
Institucionet
e ndërlidhura
1
2011
DMM
MMPH, MEF
Hartimi i Ligjit për Ekofondin .
Objektiva strategjike 2:
Menaxhimi i resurseve ujore
Masa 2.1
Kompletimi dhe avancimi i infrastrukturës ligjore,
institucionale dhe hartimi i dokumenteve
planifikuese për ujerat
Afati
kohor
Aktivitetet
1
Kompletimi i ligjit për ujëra me Aktet
Nënligjore
2012
Te
përmbushet
nga
2011/14
Njësia
përgjegjëse
Institucionet
e ndërlidhura
Kosto dhe
burimi
DU
MBPZHR,
MEM, MSH,
Komunat dhe
Shoqëria
Civile
2
Hartimi i strategjisë shtetërore për
ujerat
2012
DU
Ministrit e
Linjes,
Pushteti Lokal
dhe Shoqëria
Civile,
Universiteti
3
Themelimi i institutit për ujëra
2013
DU
MMPH
4
Hartimi i planeve menaxhuese per
pellgjet lumore
2012
DU
Ministrit e
Linjes,
Pushteti Lokal
dhe Shoqëria
Civile,
Universiteti
5
Kompletimi i stafit të Departamentit të
Ujërave sipas organogramit të ri
2011
DU
MMPH
Masa 2.2
Ndërprerja dhe largimi i te gjithë operatoreve nga
shtretërit e lumenjve te cilët i dëmtonin .
Aktivitetet
Te
përmbushet
nga
2011/14
Kosto dhe
burimi
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
Institucionet
e ndërlidhura
K1 - 2011
DU
Komunat dhe
shoqëria civile,
MBPZHR
DU
Komunat dhe
shoqëria civile,
MBPZHR,
kompanitë
1
Formimi i një komisioni vlerësues (multi
sektorial) për vlerësimin e dëmeve dhe
degradimeve të bëra ne shtretërit e
lumenjve
2
Te vlerësohet kostoja e investimeve te
operatoreve publik dhe privat te cilët
pa përfillje te bazës ligjore kanë
vepruar dhe ndërtuar brenda zonave
vërshuese dhe zonat qe kanë qene
pasuri shoqërore
K2 - 2011
3
Hartimi i një memorandumi
bashkëpunimi tre paleshe MPHGjykata – Polici për ekzekutimin e
lëndëve të adresuar nga inspektorati i
ujërave ndaj shkelësve të ligjit.
K1 –
2011
MMPH,
Gjykata dhe
MPB
4
MMPH – Inspektorati të ndërmerr të
gjitha masat ndëshkimore sipas ligjit të
ujërave dhe udhëzimeve
administrative.
Në
vazhdimësi
DU
5
Hartimi i një projekti me urgjencë në
studimin fizibilitetit të segmenteve
lumore ku mund të nxirren inertet
K4 –
2011
DU
Masa 2.3
Ndërprerja e shkarkimit të ujërave të ndotura dhe
vajërave nga operatorët komercial
MMPH,
Gjykatat dhe
Komunat
DU+Konsulenc
a
Te
përmbushet
nga
2011/14
Kosto dhe
burimi
Aktivitetet
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
Institucionet
e ndërlidhura
1
Hartimi i listës për operatorët ilegal
K2 - 2011
DU
MTI, Komunat
2
Detyrimi i operatorëve që konform ligjit
të ndërtojnë pajisje për trajtimin e
ujërave dhe vajërave pas përdorimit
Në
vazhdimë
si
DU
Inspektorati,
Komunat,
Gjykatat, MPB
3
Ndërrmarja e të gjitha masave nga
inspektorati konform legjislacionit në
fuqi
Masa 2.4
Realizimi i projekteve të impianteve për trajtimin e ujërave
të zeza dhe sterilizimi i mbeturinave spitalore
Aktivitetet
1
Hartimi i projekteve për eliminimin e
shkarkimeve – derdhjeve të ujërave të
zeza nëpër lumenj.
Masa 2.5
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
2011 2014
DU
Mbrojtja e burimeve dhe resurseve ujore
Aktivitetet
1
DU
Hartimi i projekteve për shpalljen e
zonave të mbrojtura ujore
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
2011 2014
DU
Te
përmbushet
nga
2011/14
Institucionet
e ndërlidhura
Kosto dhe
burimi
Te
përmbushet
nga
2011/14
Institucionet
e ndërlidhura
Kosto dhe
burimi
Objektiva strategjike 3:
Fuqizimi i planifikimit hapësinor
Kompletimi i legjislacionit ne fushën e Planifikimi
Hapësinor
Masa 3.1
Aktivitetet
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
Te
përmbushet
nga
Institucionet
e
ndërlidhura
MBPZHR,
MEF, MD,
2011/14
Kosto dhe
burimi
1
Hartimi i ligjit për token ndërtimore
2011
DPH
2
Nxjerra e U.A. nga fusha e Planifikimit
Hapësinor
2011
DPH
3
Zbatimi i ligjeve në fuqi që rregullojnë
fushën e Planifikimit Hapësinor
2014
DPH
Sektorët e
Qeverisë,
Komunat
Njësia
përgjegjëse
Institucionet
e
ndërlidhura
Kosto dhe
burimi
Sektorët
relevant të
Qeverisë së
Kosovës;
Komunat;
Shoqëria
civile.
100.000
Masa 3.2
2
5.000
Hartimi i strategjive, planeve hapësinore dhe
dokumenteve përkrahëse
Aktivitetet
1
10.000
Afati
kohor
Hartimi i strategjisë dhe planit te veprimit
2011
për parandalimin dhe rregullimin e
vendbanimeve joformale ne R. e Kosovës.
Hartimi i planeve hapësinore për zonat e
veçanta:
- Plani Hapësinor “Fusha e Mihjes së Re”
- Plani Hapësinor “Hidrocentrali Zhur”
- Plani Hapësinor PN “Mali Sharr”
- Plani Hapësinor “Shpella e Gadimes”
2014
DPH
IPH
3
Hartimi i doracakut për mënyrën e
dhënies se pëlqimit për planet zhvillimore 2012
komunale
DPH
4
Hartimi i normave dhe standardeve ne
fushën e planifikimit
2012
DPH
5
Hartimi i doracakut për rregullimin e
vendbanimeve joformale ne R. Kosovës
2011
DPH
6
Përkrahja e nivelit lokal në hartimin e plan e Në
vazhdimë
zhvillimore komunale
5.000
MTI,
Universiteti,
AKK,
10.000
5.000
DPH - IPH
Komunat
përkatëse
5.000
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
Institucionet
e
ndërlidhura
Kosto dhe
burimi
2011
DPH - IPH
si
Masa 3.3 Zhvillimi institucional
Aktivitetet
1
Organizimi dhe plotësimi i stafit në
përputhje me skemën e re të organizimit
të MMPH-së
2
Themelimi i Zyrës për provime
profesionale dhe dhënie të licencave
2011
DPH - DBN
5.000
3
Organizimi i provimit profesional për
inxhinier dhe arkitekt dhe licencimi i tyre.
2011
DPH-DBN
5.000
4
Themelimi i Forumit për Vendbanime
joformale
2013
DPH
Ministritë
përkatëse,
Pushteti lokal,
Shoqëria civile
5
Krijimi i infrastrukturës ligjore me të cilën
do të mundësohet që IPH të realizoj të
hyra nga puna me palë të treta.
2011
MMPH
MAP
6
Iniciativa për themelimi i shkallës së III-të
për planifikim, menaxhim, zhvillim urban
dhe hapësinor si dhe arritja e
marrëveshjes së memorandumit
të bashkëpunimit në mes të MMPH,
MASHT dhe UP
2011
MMPH
MASHT
UP
7
Formimi i “Trupit koordinues” për
bashkëpunim ndërkufitar në fushën e
planifikimit hapësinor
2011
MMPH
MPJ, MAPL
5.000
5.000
Objektiva strategjike 4: Regjistrimi i informatave për tokën
Masa
4.1
Përmirësimi i kornizës ligjore dhe institucionale për kadastrën në
Kosovë
Te përmbushet
nga
2011/14
Institucionet e
ndërlidhura
Kosto dhe
burimi
Aktivitetet
Afati
kohor
1
Avancimit të Infrastrukturës Ligjore
2012
AKK
2
Përmirësimit i raporteve ndërinstitucionale në
nivel lokal dhe qëndrorë
2011
AKK
MMPH
ZKK
3
Përmirësimit të kushteve bazë për Kadastrën
në Kosovë
AKK
ZKK
4
Bashkëpunim i qëndrueshëm në mes të AKKsë dhe donatorëve, si dhe të donatorëve në
mes veti, nëpërmjet implementimit të
Programit për Administrim të Tokës me një
mekanizëm drejtues të bashkëpunimit
AKK
Qeveria e
Kosovës
Banka Botërore
GTZ
Norvegjia
Suedia Zvicrra
Operimi i efektshëm i teknologjisë së avancuar informative.
Te përmbushet
nga
2011/14
Kosto dhe
burimi
Masa 4.2
Aktivitetet
2011
Njësia
përgjegjëse
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
Institucionet e
ndërlidhura
1
Implementimi dhe mirëmbajtja e Sistemit
Informativ Kadastral të Tokës në Kosovë
(SIKTK/KCLIS)
2012
AKK
ZKK
2
Përputhshmëri e të dhënave kadastrale
tekstuale dhe grafike nëpërmjet kompletimit të
Zonave Kadastrale të përfshira në
komasacion
2011
AKK
MBPZHR
ZKK
3
Vendosja e rrjetit permanent GPS
AKK
AKK
4
Rritja e sigurisë dhe shtimi i besueshmërisë
ndaj të dhënave mbi
pronën e paluajtshme
AKK
ZKK
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
Te përmbushet
nga
Institucionet e
ndërlidhura
2012
AKK
ZKK
2011
AKK
Qasje ndaj
publikut
ZKK
2011
AKK
Masa 4.3
Përmirësimi i shërbimeve kadastrale për klient
Aktivitetet
1
2
3
2011
Kapaciteteve të përmirësuara të ZKK-ve me
trajnime në të gjitha nivelet
Ngritja e transparencës dhe mundësimi i
qasjes së publikut në të
dhënat kadastrale nëpërmjet internetit dhe
vendosjes së WEB GIS-it
Zhvillimit të sektorit privat në fushën e
kadastrit dhe gjeodezisë
MMPH
ZKK
2011/14
Kosto dhe
burimi
Objektiva strategjike 5:
Rritja e qasjes në banim të përballueshëm dhe të përshtatshëm me gjendjen ekonomike
të familjeve dhe ruajtja e vlerës së fondit banesor
Masa 5.1
Kompletimi i infrastrukturës ligjore ne fushën e banimit
2
2011/14
Kosto dhe
burimi
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
Institucionet e
ndërlidhura
Hartimi i Udhëzimeve Administrative
të " Ligjit për financimin programeve të
veçanta të banimit" No. 03/L-164
2011
DB
Zyra ligjore,
Komunat
Hartimi i strategjisë qendrore të banimit
20112012
Aktivitetet
1
Te
përmbushet
nga
DB
1.000,00€
BK
Zyra ligjore
DPH+IPH,
MEF, MEM,
KPA
12.000,00
€
Institucionet e
ndërlidhura
Kosto dhe
burimi
Komunat
30.000,00
€
BK
Themelimi i sistemit transparent te banimit me qira joprofitabile
Masa 5.2 në fondin e ndërtuar të banesave me qira që janë prone e shtetit
apo komunave dhe në ato që do të ndërtohen.
Aktivitetet
1
2
Përkrahja komunave për hartimin e
programeve komunale në bazë të ligjit
për financimin programeve të veçanta të
banimit” No. 03/L-164. "
Krijimi i bazës së të dhënave për
menaxhimin e kërkesave për banim në
nivel qendror dhe lokal në bazë të cilave
hartohen politikat e banimit.
Masa 5.3
2011–
2014
Njësia
përgjegjëse
DB
MMPH
MEF
2011-2012
DB
TI-MMPH,
Kompanitë e
licencuara për
TI
BK+donat
orët
40.000,00
€
BK+Buxhe
ti
komunal+d
onatorët
Krijimi i mekanizmave për administrimin dhe mirëmbajtjen e
fondit banesor
Aktivitetet
1
Afati
kohor
Licencimi i ndërmarrjeve për administrim
dhe mirëmbajtje dhe fillimi i krijimit te
politikave kreditore për renovimin e
banesave përmes krijimit te fondit te
mjeteve financiare për mirëmbajtje,
lehtësimit të procesit të kreditimit dhe
sigurimit të garancionit
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
Institucionet e
ndërlidhura
Kosto dhe
burimi
3.000,00€
DB
MMPH, Bankat,
Shoqëria civilepronarët e
banesave
2011 –
Vazhdimësi
BK
Objektiva strategjike 6:
Rregullimi i fushës së ndërtimit me rregulla teknike ndërtimore në harmoni me
standardet e BE-së
Kompletimi i infrastrukturës ligjore në fushën e
Masa 6.1
ndërtimit dhe rritja e zbatimit te ligjeve ne fuqi
Aktivitetet
Afati
kohor
Njësia
rgjegjëse
Te
përmbushet
nga
2011/14
Institucionet e
ndërlidhura
Kosto dhe
burimi
1
Aprovimi i ligjit te ndërtimit
2011
DBN-DN
Qeveria
Kuvendi
2
Aprovimi i ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa
2011
leje
DBN-DN
Qeveria
Kuvendi
3
Hartimi i udhëzimeve administrative te
ligjit te ndërtimit
20112013
DBN-DN
Hartimi i udhëzimeve administrative te
ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje
Organizimi i provimeve profesionale për
inxhinier të arkitekturës, ndërtimtarisë,
makinerisë dhe elektroteknikes dhe
licencimi i tyre.
20112013
DBN-DN
2011
DBN-DN
Hartimi i rregullave teknike ndërtimore në harmoni me
standardet e BE-së
Njësia
Afati
Aktivitetet
kohor
rgjegjëse
Hartimi i shtojcave te rregullores teknike për
1
2011
DBN-DN
konstruksionet e betonit
MMPH
MMPH
MMPH, MTI,
Masa 6.2
2
Hartimi i rregullores teknike për
dokumentacionin teknik
2011
DBN-DN
Hartimi i rregullores teknike për
qendrueshmerine mekanike dhe stabilitetin e2011
DBN-DN
objekteve ndërtimore
Ngritja e kapaciteteve dhe kompletimi i stafit kompetent për
Masa 6.3 zbatimin e Ligjit të Ndërtimit
3
Aktivitetet
Afati
kohor
Njësia
rgjegjëse
1
Themelimi i sektorit për leje te ndërtimit
2011
DBN/DAQ
2
Modernizimi i shërbimit te dhënies se
lejeve te ndërtimit dhe lejeve te
përdorimit
20112014
DBN/DAQ
Institucionet e
ndërlidhura
Kosto dhe
burimi
MTI, UP
MTI, UP
MTI, UP
Institucionet e
ndërlidhura
Kosto dhe
burimi
Objektivi strategjike 7: Fuqizimi i Inspektoratit
Masa 7.1
Hartimi i Ligjit për Inspektoratin e MMPH-së si dhe
legjislacionit sekondar me qëllim të funksionalizmit dhe
veprimit më efikas
Aktivitetet
1
Inicimi i procedurës për Hartimin e ligjit
për inspektoratin
Masa 7.2
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
2011/14
Insp.
Dep.Ligj.
ZSP
Ngritja e kapaciteteve të inspektorëve.
Aktivitetet
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
1
Profilizimi i stafit .
2011/12
MMPH, Insp.
2
Trajnimet e Inspektorve
2011/14
Masa 7.3
Krijimi i kushteve teknike për kryerjen e mbikëqyrjes
inspektive
Aktivitetet
Afati
kohor
Njësia
përgjegjëse
2011/14
ZSP,
Logjistika,
Prokurimi.
Paisja me mjetet teknike
1
Te
përmbushet
nga
2011/14
Institucionet
e ndërlidhura
Kosto dhe
burimi
Te
përmbushet
nga
2011/14
Institucionet
e ndërlidhura
Kosto dhe
burimi
Te
përmbushet
nga
2011/14
Institucionet
e ndërlidhura
Kosto dhe
burimi
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Republika Kosova
RAZVOJNI STRATEŠKI PLAN
Za period 2011 – 2014
Mandat Ministarstva
MSPP je odgovorna zam menađiranje opštih pitanja iz oblasti životne sredine i prostornog
planiranja . Tačnije MSPP-a dužna je za razvoj politika , normi i standarda kao i koordiniranje
aktivnosti za zaštitu životne sredine , menađiranje voda , inspektiranje životne sredine i
prostorno planiranje. Također je odgovorna za sprovođenje politika i zakonodastva gde se radi
o zaštiti životne sredine , prostorno planiranje , katastra , klimatske promene i zračenje .
MSPP-a izrađuje politike ovih oblasti :
Zaštita životne sredine i racionalno koriščenje prirodnih resursa ;
Monitoring i procena stanja životne sredine ,
Efikasno menađiranje otpada ;
Integrisano upravljanje voda ;
Postojani prostorni razvoj ;
Poboljšanje standarda za stanovanje i kvaliteta života ;
Razvoj postojani i sigurne izgradnje ;
Razvoj i avansiranje politika i strategija iz Katastra ;
Klimatske Promene ;
Inspektiranje i sprovođenje zakona u mandatu MSPP-a ;
Zaštita od zračenja ;
Učešče i aktivna saradnja sa Evropskim i međunarodnim inicijativama za sektor životne
sredine ;
Strateški ciljevi
Imajuči u obzir aktualno stanje iz oblasti životne sredine i prostornog planiranja u jednoj
strani , kao i ulogu i odgovornosti institucija u drugoj strani , MSPP- a stremi ka ovim
ciljevima :
9. Pobolšanje stanja životne sredine ,
10. Menađiranje vodnih resursa ,
11. Osnaženje Prostornog Planiranja ,
12. Registracija informacija za zemljište ,
13. Uređivanje oblasti izgradnje sa tehničkim građevinskim pravilima u skladu sa
standardima EU-e ,
14. Povečanje pristupa pristupačnog stanovanja sa odgovarajučem ekonomskom
situacijom porodica i povečanje vrednosti stambenog fonda .
15. Jačanje inspektorata ;
16. Klimatske promene i zaštita od zračenja
Strateški ciljevi 1:
Pobolšanje stanja životne sredine
Na osnovu činjenice da su ekologške situacije na Kosovu daleko od ekologških standarda
Evropske zajednice , stvoreno stanje kao posledica neplaniranog razvoja , nedostatka
prostornog planiranja , slabo menađiranje industrijkog otpada i nepostojano koriščenje
prirodnih resursa , koji je rezultirao degradacijom životne sredine do zabrinjavajučih razmera ,
uključujuči i smanjenje biodiversiteta .
Za ovu namenu, politike MSPP-a orientisane su ka razvoju zakonske infrastrukture , planova
, programa i ukupnu integraciju sektorskih strategija sa sektorskim strategijama , u cilju
poboljšanja kvaliteta života i životne sredine .
Onda posle MSPP treba da dobiju prioritet za planiranje politike za racionalno koriščenje
zemljišta , na osnovu pravila i kontrole , ispunjavaju uslove zahtevima vremena u kojima se
radi na prvom mestu sa faktorima , socijalnih ekonomoskih i ekologških , kao i donošenje
odluka koje poržavaju postojani sveobuhvatni razvoj države Kosova .
Ima poseban značaj u razvoju i unapređenju pravnog institucijonalnog okvira u oblasti zaštite
životne sredine , kao i mere koje utiču na smanjenje zagađenja , minimiziraju ili zabranjuju
druge ekonomske delatnosti , koje predstavljau stalnu opasnost po ljudsko zdravlje , zaštitu
biološke raznolikosti , prirodno nasleđe i postojani razvoj prirodnih resursa .
I koordinacija i aktivno učešče vladinih i nevladinih institucija u međunarodnim inicijativama za
sektor životne sredine , itd .
Sve ovo što je naglašeno najbolje pokazuje da poboljšanje stanja životne sredine i druga
pitanja , u kojima se radi o životnoj sredini predstavljaju izazov koji traži rešavanje , da bi
omogučili , u prvom mestu pobolj.anje životnog kvaliteta građana , ali i avansiranje ,
usklađivanje i integraciju nacionalnih standarda životne sredine sa standardima Evropske
Zajednice
Zbog ovog cilja MSPP preduzeče skedeče mere :
1 Mera :
Kompletiranje zakonskog i institucionalnog okvira i usklađivanje sa Acquis
životne sredine EZ.
2 Mera :
Sprečavanje , smanjenje onoliko koliko je moguče eliminacija zagađenja životne
sredine i integrisani pristup za kontrolu zagađenja .
3 Mera :
Zaštita biologške raznolikosti , prirodnog nasleđa i postojano koriščenje prirodnih
resursa .
4 Mera :
Saradnja i aktivno učešče u Evropskim inicijativama u sektoru životne sredine .
5 Mera :
Podizanje svesti , edukacija i učešče javnosti u procesu donošenja odluka za
pitanja životne sredine ..
6 Mera :
Izrada sektorijalnih strategija i popratni dokumenti .
7 Mera :
Stvaranje Ekofonda
Strateški Ciljevi 2:
Menađiranje vonim resursima
Da bi se postigao ekonomski i socijalni razvoj na Kosovu , potrebno je da se znaju vodeni
resursi , kako se koristi ovaj resurs, koja je važnost ovog koriščenja itd . Zato stoji potreba da
se poznaje veza između raznih belova vodenih resursa i životne sredine , kao i potrebu
njihovog pravilnog menađiranja . Više , ovo znači da trebamo misliti preko prirodnih resursa ,
što znači moramo obuhvatiti socijalne i finansijske potrebe , ne samo stanovništva koje živi na
Kosovu , več i suseda i šire .
Voda kao faktor proizvodnje , postaje nezaobilazan preduslov za svaku ekonomiko- socijalnu
aktivnost , bilo da su novi dogovori ili energetski, poljoprivredni ili industrijski razvoji .
Prvenstveno , bez adekvatnog menađiranja vodnih resursa veoma je teško da se zamisli vaki
drugi razvoj . Kosovo nije izuzetak ovog pravila !
Zahtevi za vodu povečaju se svaki dan . Ovo povečanje potražnje za sodom , direktno je
povezano sa demografskim faktorima , uslovima života , industrijskim kapacitetom i
poljoprivrednim potrebama . Daljni ekonomski razvoj i povečanje životnog standarda povečava
potražju za vodu . Zbog ovog aspekta veoma je važno da se voda koristi racionalno i da se
preduzmu adekvatne mere da bi se ovo postiglo .
Iz ekonomskog aspekta veoma važnosti treba posvetiti pravednoj distribuciji vode na Kosovu .
Ovo podrazumeva da upravljanje , integrisano i postojano menađiranje voda , da bi obezbedili
dovoljnu količinu dobrog kvaliteta vode , za sve korisnike prema Acquis EZ-e , mora biti jedan
od glavnih prioriteta MSPP-a .
Štaviše , strateška vizija voda prezentira transformacije , reformacije , razvoj i integrisano
upravljanje vodnih resursa prema modelima , planirano i postojano efektivno upravljanje u
zemlji .
Da se obezbedi dobro snadbevanje vodom u zemlji , da bi svi korisnici dobili kvalitetnu i
dovoljnu količinu vode .
Avansiranje zakonske infrastrukture i Izrada Planskih dokumenata kao i Državna Strategija za
vode i Planovi za Menađiranje Rečnih Slivova kao i osnivanje instituta za vode .
Prestanak ispuštanja zagađenih voda i ulja od komercijalnih operatera ( npr . benzinske
pumpe , proizvodnja plastike , fasada ,boja , klanica itd ) bez tretiranja u životnoj sredini (
direktno u zemljinoj površini , kanalu , bujici , reci , jezeru itd ) kao i suspenziju i odstranjivanje
svih operatera od rečnih bregova koji vade inerte .
U cilju pobolšanja i avansiranja stanja u sektoru za vode , MSPP planira da preduzima ove
mere :
1 Mera .
Kompletiranje i avansiranje zakonske , institucionalne
planskih dokumenata za vode
2 Mera .
infrastrukture , i izrada
Prestannak i odstranjivanje shih operatera od rečnih slivova koje oštečuju .
3 Mera .
prestanak ispuštanja zagađenih voda i ulja od komercijalnih operatera ,
proizvodnja plastičnih masi , boja , klanica itd .);
4 Mera :
Realizacija projekata postrojenja za tretiranje crnih voda i sterilizacija bolničkog
otpada ;
5 Mera :
zaštita izvora i vodnih resursa .
Strateški Ciljevi 3:
Jačanje prostornog planiranja
Ovim dokumentom , Vlada Republike Kosova stremi da na sistematikčan način pristupi
promenama u oblasti prostornog planiranja . Oslanjajuči se na Evropskim standardima i
principima , nastoji se stvaranje sistema koji če odgovarati vremenskim zahtevima i omogučiti
odgovore zahteva za usklađivanje sa prostornim razvojem susednih država , regiona i EZ-e .
Preko prostornog planiranja nastoji se da se usklađuje prostorni uticaj raznih sektora ,
promovirajuči pozitivan uticaj za zajednicu i minimizirajuči ili eliminirajuči konflikte prostornog
razvoja , također je instrument za koordiniranje prostornog razvoja – teritorijalna kohezija .
Od opšteg je interesa da prostorno planiranje kao važan Vladin sektor da se podiže u
potrebnom nivou . Sigurni smo da če predložene mere i aktivnosti , uticati da se postepeno
oblast prostornog planiranja uvuče kao prioritet opšte agende u Vladi Kosova .
U cilju poboljšanja i avansiranja stanja u sektoru prostornog planiranja MSPP planira da
preduzme ove mere :
1 Mera .
Kompletiranje i sprovođenje zakonodastva u oblasti Prostornog Planiranja
,
2. Mera .
3 Mera .
Izrada strategija , prostornih planova i popratnih dokumenata ,
Institucionalni razvoj .
Strateški Ciljevi 4:
Registracija informacija o zemljištu
Procenivši ulogu zemljine površine u ekonomiji svih zemalja , potrebo je imati tačan registar
informacija za zemljište , zbog raznih ciljeva kao za javni i onaj privatni sektor .
U vezi sa ovom vizijom KKA –a je :
Kosovska katastralna Agencija je jedina institucija za upravljanje pravima o nepokretnoj
imovini koja omogučava biznisima stanovništva jedan životni ambienat za bojli život .
A glavne aktivnosti KKA –a su : da obezbede kontrolisano upravljanje kvaliteta registra i da
vrši kontrolu fokusirajuči se na usluge , da obezbedi potrebne usluge i za razne delove i da
registruje potrebne podatke prema potrebama korisnika . KKA-a mora pojednostaviti izveštaj
biznisa prema javnim autoritetima , treba dobiti jedan deo realizacije prihoda i usluga .
Institucije upravljanja zemljišta na Kosovu do sada su se koncentrirali na njihove ključne
poslovne radnje : geodeziji , katastru i registraciji zemljišta . U budučnosti ključni poslovi KKA-a
moraju biti :
Registracija katasta ;
Registracija zemljišta (registracija prava nepokretne imovine );
Procena nepokretne imovine ;
Geodezija, redosled prve i druge referentne mreže i referentna mreža SGP (Sistema za
Globalno pozicioniranje );
NIPP (Nacionalna Infrastruktura Prostornih podataka ) obuhvativši i proizvodnju ortofotoa i topografskih karti .
Katastralna Agencija Kosova (KKA ) transferisana je u MSPP na osnovi Vladine odluke i
memoranduma između MSPP-a i MJS –a , u skladu sa preporukama FRIDOMA.
Da bi poboljšali i avansirali stanje obuhvačenih oblasti u gorenavedenom cilju predviđa se da
se preduzimaju ove mere :
1 Mera .
Pobilšanje zakonskog i institucionalnog okvira za katastar na Kosovu,
2 Mera .
Efektno operiranje avansirane informativne tehnologije ,
3 Mera .
Pobolšanje katastralnih usluga za klijente.
Strateški Ciljevi 5:
Povečanje pristupa izdržljivom stanovanju sa ekonomskim stanjem porodica i
očuvanje vrednosti stambenog fonda .
Stanovanje , kao veliki korisnik prostora je ključno pitanje za socijalnu , zdrastvenu stabilnost i
kvalitativni razvoj ljudskog blagostanja kao i bitna komponenta ekonomskog razvoja .
Stanovanje je široka i kompleksna oblast , i na interaktivan način vezana sa raznim brojem
segmenta u okviru jednog društva . Zbog važnosti stanovanja , obezbeđivanje stanovanja
uopšteno nije ostavljeno samo tržištu , več postoji i jedan određen broj raznih intervenisanja od
strane autoriteta , sa kojim se orientiše razvoj u sektoru stanovanja , stvarajuči to u jedan
uređeni i održivi sektor .
Način organiziranja stanovanja odigrava važnu ulogu za koriščenje prostora , posebno kod
racionalnog koriščenja građevinskog zemljišta , štednje energije , zaštiti životne sredine , zato
stvaranje mehanizama koji nude rešavanje adekvatnih uslova za stanovanje , a posebno
najrizičnijih socijalnih kategorija je veoma važno .
U zadnjim godinama sa usvajanjem zakona iz oblasti stanovanja stvoreni su neki veoma važni
preduslovi za njegov daljni razvoj .
U oblasti stambenog fonda postavljen je zakonski okvir za upravljanje i održavanje zajedničke
imovine po zgradama , a za rešavanje izdržljivog stanovanja ovaj zakonski okvir , u fazi je
kompletiranja .
Jasno je da sprovođenje zakonodastva traži određeno vreme . Iz ovoga MSPP predviđa da
preduzme ove mere :
1 Mera .
Kompletiranje zakonske infrastrukture u oblasti stanovanja
2 Mera .
Stvaranje transparentnog sistema za stanovanje neprofitabilnog zakupa u
izgrađenom fondu stanova pod neprofitabilnim zakupom koji su državna ili opštinska imovina i
za one koji se izgrađuju .
3 Mera .
Stvaranje mehanizama za upravljanje i održavanje stambenog fonda –
4 Mera .
Kompletranje institucijalne infrastrukture sa potrebnim osobljem uporedo
aktivnosti za realizaciju strateškog cilja 5;
5 Mera .
Održavanje zgrada zajedničke imovine .
Strateški Ciljevi 6:
Uređivanje oblasti izgradnje sa tehničkim pravilima u skladu sa standardima EZ-e
Industrija stanovanja je važna zato što osigurava zapošljenje i utiče u ekonomskom razvoju .
Industrija stanovanja ima važnu ulogu za ponudu izgrađene moderne infrastrukture sa
efektivnom cenom . Biznisi , koji ostaju konkurentni , zavisni su od puteva , željeznica ,
električne mreže i telekoma, i uzima se u obzir kvaliteta izgrađene infrastrukture kao glavni
faktor za donošenje odluka za njihova investiranja .
Također , produkti građevinske industrije , bile to javne zgrade ili trgovačke , kuče ili
infrastruktura , imaju veliki uticaj u razvoju jedne održive ekonomije i veliki uticaj u našoj
životnoj sredini . Zgrade su odgovorne za takoreči polovinu emisija ugljenika u državi ,
polovinu koriščenja naše vode i stvaraju veliku količinu otpada . Još više , jasno je da mi ne
možemo ispuniti deklarisane ciljeve za zaštitu životne sredine bez smanjenja uticaja zgrada i
infrastrukture u sredini i u stepenu upotrebe prirodnih resursa , mi moramo promeniti način
projektiranja i izgradnje .
1 Mera .
Kompletiranje zakonske infrastrukture u oblasti izgradnje i povečanje primene
zakona na snazi .
2 Mera .
Izrada tehničkih građevinskih propisa u skladu sa standardima EZ-e .
3.Mera .
Povečanje kapaciteta i kompletiranje nadležnog administrativnog osoblja za
sprovođenje Zakona i zakona iz oblasti izgradnje i stanovanja .
Strateški Ciljevi 7:
Jačanje Inspektorata
Inspektorat MSPP-a kao odgovorni mehanizam za nadzor sprovođenja Zakona iz oblasti
Sredine , voda , Izgradnje, Stanovanja i prostornog Planiranja mora povečati efikasnost
inspektivnog nadzora .
Mere za realizaciju ciljeva :
1 Mera .
izrada zakona za Inspektorat MSPP-a kao i sekondarnog zakonodastva u cilju
funkcioniranja i efikasnog delovanja .
2 Mera .
3 Mera .
. Povečanje kapaciteta ljudskih resursa .
Stvaranje tehničkih uslova za vršenje inspektivnog nadzora .
Skema organizovanja MSPP-a :
U 2009 godini, MSPP-a sprovodila je funskionalnu analizu mandata , organizovanje i svojih
kapaciteta . u ovom procesu ona je potpomognuta od
projekta Funksionalne analize i
Institucionalnu Organizaciju Ministarstva
( FRIDOM ). Ministarstvo u ktatkoročnim i
srednjoročnim periodima , adresirat če one da bi realizirala efikasno svoje strateške ciljeve .
Oblast životne sredine nastavlja da predstavlja izazov SPPđa , odnosno celog mesta uopšteno
. potreba sa reformacijom i povečanje kapaciteta obuhvativši sve nivoe struktura MSPP-a ,
biče imperativ vremena . U ovom smislu MSPP-a unutar ovog planiranog perioda 2011-2014
fokusirat če se u preduzimanju potrebnih mera za usklađivanje preporuka FRIDOMA za
funksionalnu analizu .
Kao rezultat aktivnosti Funskionalne Analize MSPP-a , u okviru
Administracije Republike Kosova , MSPP-a imače ovaj organogram :
reformacije
Javne
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Kancelarija za Integ. EZ i Koordinaciju
MINISTAR
Zm. Ministra
& Kabinet
Eko Fond
Ag. za Zrač.. & Nuklearnu sig.
Instituti za
Prostorno
Planiranje
Direkt. t.
Nacionalnih
Parkova
Agencija Katastr. Kosova
Stalni Sekretar
KAZS
Direkt. Monit. Procene
i Izveštaj. Životne sredine
r
Kancelarija za Informacije
Institut za Zaštitu
Prirode
Dep. KAK-a
Hidrometeorološki
Instituti
Depart. Za Prostorno
Planiranje , Stanovanje
i izgradnju
Departman za Vode
Depart. Za zaštitu
Zivotne Sredine
Depart. Admin.
I Podržavanja
Depart. Buđeta
i Financija
Depart. Nabavke
Zakonski Depart
Jedinica unutrašnji
Audit
Inspektoriat Depart.Voda
sredina , izgradnje
i Planiranja
Akcioni Plan
Strateški cilj 1:
Poboljšanje stanja u životnoj sredin i
Kompletiranje zakonskog
Mera 1.1
institucionalnog okvira i harmonizacija sa
Acquis EU.
Aktivnosti
1
2
Kompletiranje osoblja
Departmana za Zaštitu životne
sredine prema novom
organogramu
Formiranje Agencije za zaštitu
od zračenja
Ispunjavati
od
2011/14
Cena i izvor
Vremen
. rok
Odgovorn
a jedinica
Povezane
institucije
2011
DZS
MSPP
2011
MSPP
MSPP,
MJS, MUP,
MEF, MBS
K,
Univerzitet
DZS
MSPP,
MJS, MER,
MTI,
Univerzitet,
Civilno
društvo,
Ekonomski
operateri
K1 – K4
- 2011
DZS
MSPP, MIS,
MER, MTI,
Univerzitet,
Civilno
društvo,
Ekonomski
operateri
U
kontinu
itetu
kao
DZS
EU, UNEP,
RENA
Sprečavanje, smanjenje zagađivanja
životne sredine i integrisani pristup
kontroli zagađenja
Ispunjavati
od
2011/14
Povezane
institucije
Cena i izvor
3
Priprema Strategije i Akcionog
Plana u životnoj sredini
4
Pripremanje tematksih strategija
za vazduh, biološku
raznovrstnost, klimatske
promene, otpad kao i
odgovarajući akcioni planovi
5
Saradnja i aktivno učešće u
međunarodnim inicijativama za
sektor životne sredine
Mera 1.2
Aktivnosti
K2 2011
Vremen
. rok
Odgovorn
a jedinica
1
Uvođenje sistema monitoringa
za kvalitet vazduha
2
Rehabilitacija industrijskih
deponija, Rehabilitacija i
zatvaranje starih i ilegalnih
deponija komunalnog otpada
K4 2011
2014
3
Izrada programa za upravljanje
otpada i opasnog otpada
K4 2013
4
Početak izdavanja Integrisanih
dozvola životne sredine
K1 2011
Mera 1.3
DZS,
KAZS,
HMIK
MSPP i
donatori
DZS
MSPP,
Opštine i
ekonomski
operateri
DZS
MSPP,
Opštine i
ekonomski
operateri
DZS
Opštine i
ekonomski
operateri
MSPP,
Zaštita biološke raznovrsnosti, prirodnog
nasleđa i održivo korišćenje prirodnih
resursa
Vremen
. rok
Aktivnosti
Ispunjavati
od
2011/14
Odgovorn
a jedinica
Povezane
institucije
Cena i izvor
1
Izrada planova upravljanja NP ”
Šar Planine” i “ Prokletije”
2014
DZS,
KAZS
MSPP,
Civilno
društvo,
Univerzitet,
Opštine
2
Zaštita ugroženih vrsta flore i
faune i njihovih staništa
U
kontinu
itetu
kao
DZS,
KAZS,
Inspektor
at
MSPP,
MPŠRR,
MUP,
Opštine
Mera 1.4
Saradnja i učešće u međunarodnim
inicijativama za sektor životne sredine
Aktivnosti
Vremen
. rok
Odgovorn
a jedinica
1
Stvaranje preduslova za
odobravanje svih ekoloških
konvencija i protokola
K4 2014
DZS
2
Aktivno učešće u
međunarodnim institucijama za
zaštitu životne sredine.
U
kontinu
itetu
DZS
Ispunjavati
od
2011/14
Povezane
institucije
Cena i izvor
MSPP, MER,
MPŠRR, MI,
MSP,
3
Priprema projekata koji imaju za
cilj smanjenje prekograničnog
zagađenja i prekogranično
upravljanje životne sredine
Mera 1.5
1
Realizovanje informativnih
kamanji i samosvesnosti
građana
2
Sprovođenje plan programa za
ekološko obrazovanje na svim
školskim nivoima
Izrada Zakona za Ekofond .
MSPP, MER,
MPŠRR, MI,
MSP, MUP
Ispunjavati
od
2011/14
Cena i izvor
Vremen
. rok
Odgovorn
a jedinica
Povezane
institucije
U
kontinu
itetu
kao
DZS
MSPP,
MONT
DZS
MSPP,
MONT
Univerzitet
2014
Osnivanje Ekofonda
Aktivnosti
1
DZS, DV,
DPP
Povećanje samosvesnosti, obrazovanja i
učešće javnosti u procesu donošenja
odluke za pitanja životne sredine
Aktivnosti
Mera 1.6
U
kontinu
itetu
Ispunjavati
od
2011/14
Cena i izvor
Vremen
. rok
Odgovorn
a jedinica
Povezane
institucije
2011
DZS
MSPP, MEF
Strateški cilj 2:
Upravljanje vodnim resursima
Kompletiranje i unapređenje zakonske
Mera 2.1
infrastrukture, institucionalne i izrada
planiranih dokumentat za vode
Vremen
. rok
Aktivnosti
1
Kompletiranje zakona za vode
podzakonskim aktima
2012
Ispunjavati
od
2011/14
Odgovorn
a jedinica
Povezane
institucije
Cena i izvor
DV
MPŠRR,
MER, MJS,
Opštine i
Civilno
društvo
2
Izrada državne strategije za
vode
2012
DV
Ministarstva
linije,
Lokalna
Samouprav
a i Civilno
društvo,
Univerzitet
3
Osnivanje instituta za vode
2013
DV
MSPP
4
Izrada planova upravljanja za
rečne slivove
2012
DV
Ministarstva
linije,
Lokalna
Samouprav
a i Civilno
društvo,
Univerzitet
5
Kompletiranje osoblja
Departmana za Vode prema
novom organogramu
2011
DV
MSPP
Mera 2.2
Prekid i uklanjanje shih operatera iz rečnih
korita koje oštećuju
Aktivnosti
1
Formiranje ocenjivačke komisije
(multi sektoralna) za procenu
štete i urađenih oštećenja u
rečnim koritima
Vremen
. rok
K1 2011
Ispunjavati
od
2011/14
Odgovorn
a jedinica
Povezane
institucije
Cena i izvor
DV
Opštine i
civilno
društvo,
MPŠRR
2
Da se proceni cena investiranja
javnih i privatnih operatera koji
su bez pravne osnove delovali i
gradili unutar poplavljenih
oblasti i oblasti koje su bile
društveno bogastvo
K2 2011
3
Izrada memoranduma saradnje
triju stranaka MPP-Suda-Policije
za egzekuciju predmeta
adresirane od inspektorata vode
prema prekršetiljima zakona.
K1 –
2011
4
MSPP – Inspektorat da
preduzme sve kaznene mere
prema zakonu za vode i
administrativnih upustava.
U
kontinu
itetu
DU
5
Izrada hitnog projekta na
studiranju fizibiliteta vodnih
segmenata gde se mogu vaditi
inerti
K4 –
2011
DV
Mera 2.3
2011/14
Cena i izvor
DV
MTI,
Opštine
DV
Inspektorat,
Opštine,
sudovi,
MUP
2
Dužnosti operatera da u skladu
zakona izgrade opemu za
tretman voda i ulja nakon
upotrebe
U
kontinu
itetu
kao
3
Preduzimanje svih mera od
inspektorata u skladu sa
zakonodavstvom na snazi
Masa 2.5
Ispunjavati
od
Povezane
institucije
K2 2011
DV
Realizovanje projekata postrojenja za tretman
crnih voda i sterilizacija bolničkog otpada
Izrada projekata za eliminisanje
ispuštanja-izlivanja crnih voda u
reke
DV+Konsule
nca
Odgovorn
a jedinica
Izrada liste za ilegalne operatere
Aktivnosti
MSPP,
sudovi i
opštine
Vremen
. rok
1
1
MSPP, Sud
i MUP
Prestanak ispuštanja zagađenih voda i ulja od
komercijalnih operatera
Aktivnosti
Mera 2.4
DV
Opštine i
civilno
društvo,
MPŠRR
Vremen
. rok
Odgovorn
a jedinica
2011 2014
DV
Zaštita izvora i vodnih resursa
Ispuniti od
2011/14
Povezane
institucije
Cena i izvor
Ispunjavati
2011/14
od
Aktivnosti
1
Izrada projekata za proglašenje
zaštićenih vodnih zona
Vremen
. rok
Odgovorn
a jedinica
2011 2014
DV
Povezane
institucije
Cena i izvor
Strateški cilj 3:
Jačanje prostornog planiranja
Kompletiranje zakonodavstva u oblasti
Prostornog planiranja
Vreme Odgovorn
Aktivnosti
n. rok a jedinica
Ispunjavati
od
Povezane
institucije
Izrada zakona o građevinskom
2011
DPP
zemljištu
Donošenje A.U. iz oblasti Prostorno
2
2011
DPP
planiranja
Sprovođenje zakona na snazi koji
3 regulišu oblast Prostornog
2014
DPP
planiranja
Izrada strategija, prostornih planova i pratečih
Mera 3.2
dokumenata
Vreme Odgovorn
Aktivnosti
n. rok a jedinica
MPŠRR,
MEF, MP,
Mera 3.
1
1
2
3
4
Izrada strategije i akcionog plana za
sprečavanje i regulisanje neformaln 2011
naselja u R. Kosovu.
Izrada prostornih planova za
specijalne zone:
- Prostorni plan “Oblast novih
iskopina”
- Prostorni plan “Hidrocentrale
2014
Žur”
- Prostorni plan NP “Šar planine”
- Prostorni plan “ Gadimske
pećine”
Izrada priručnika o načinu izdavanja
saglasnosti za opštinske razvojne 2012
planove r
Izrada normi i standarda u oblasti
planiranja
2012
2011/14
Cena i
izvor
10.000
5.000
Vladini
sektori,
opštine
Povezane
institucije
Cena i
izvor
Relevantni
sektori
Vlade
Kosova;
Opštine;
Civilno
društvo.
100.000
DPP
IPP
5.000
DPP
DPP
MTI,
Universitet,
KAK,
10.000
5
Izrada priručnika o uređenju
neformalnih naselja u R. Kosovu
2011
DPP
6
Podrška lokalnog nivoa u izradi
opštinskih razvojnih planova
U
kontin
uitetu
kao
DPP - IPP
Dotične
opštine
5.000
Vreme
n. rok
Odgovorn
a jedinica
Povezane
institucije
Cena i
izvor
2011
DPP - IPP
2011
DPP - DSI
5.000
2011
DPP-DSI
5.000
5.000
Mera 3.3Institucionalni razvoj
Aktivnosti
1
2
3
4
5
6
7
Organizovanje i popunjavanje
osoblja u skladu sa novom
šemom organizovanja MSPP-a
Osnivanje Kancelarije za stručne
ispite i izdavanje licence
Organizovanje stručnog ispita za
inžinjere i arkitekte i njihovo
licenciranje
Osnivanje Foruma za Neformalna
naselja
Stvaranje pravne infrastrukture
kojim će se omogućiti da IPP
realizuje prihode od rada sa
trećom strankom
Inicijativa za osnivanje drugog
stepena za planiranje, upravljanje,
urbani i prostorni razvoj kao i
postizanje sporazuma
memoranduma saradnje između
MSPP, MONT i UP
Formiranje “Koordinirajućeg tela”
za prekograničnu saradnju u
oblasti prostornog planiranja
2013
DPP
Dotična
ministarstva
, Lokalna
Vlast,
Civilno
društvo
2011
MJS
MAP
2011
MSPP
MONT
UP
2011
MSPP
MSP, MULV
5.000
5.000
Strateški cilj 4: Registracija informacija za zemljište
Mera
4.1
Poboljšanje pavnog i institucionalnog okvira za
katastar na Kosovu
Vremen
. rok
Aktivnosti
1
2
3
4
Avanciranje Pravne infrastrukture
Poboljšanje međuministarskih
odnosa na lokalnom i centralnom
nivou
Poboljšanje osnovnih uslova za
Katastar na Kosovu
Održiva saradnja između KAK-a i
donatora kao i međudonatorima,
putem implementacije Programa
za Upravljanje zemljištem sa
upravnim mehanizmom saradnje
Mera
4.2
2
3
KAK
MSPP
KKK
KAK
KKK
2011
Vremen
. rok
GPS
Odgovorn
a jedinica
Vlada
Kosova
GTZ
Norveška
Švedska
Švajcarska
Ispunjavati
od
Povezane
institucije
KAK
KKK
KAK
MPŠRR
KKK
KAK
KAK
KAK
Porast bezbednosti i povećanje
2011
KAK
poverljivosti prema podacima o
nepokretnoj imovini
Mera
Poboljšanje katastarskih usluga za klijenta
4.3
Vremen Odgovorn
Aktivnosti
. rok
a jedinica
2
Poboljšanih kapaciteta KKK-a sa
obukom na svim nivoima
Povećanje transparentnostii
mogućnost pristupa javnosti
katastarskim podacima preko
Cena i
izvor
2011
4
1
Povezane
institucije
KAK
Implementacija i održavanje
2012
Informativnog sistema katastra
zemljišta na Kosovu (ISKZ/KCLIS)
Usklađenost tekstualnih i grafičkih
katastarskih podataka kroz
2011
kompletiranje Katastarskih oblasti
uključenih u komasaciju
Uvođenje stalne mreže
2011/14
2012
Efikasan rad napredne informacione teknike
Aktivnosti
1
Odgovorn
a jedinica
Ispunjavati
od
2011/14
Cena i
izvor
KKK
Ispunjavati
od
Povezane
institucije
2012
KAK
KKK
2011
KAK
Pristup
javnosti
KKK
2011/14
Cena i
izvor
interneta i postavljanje WEB GIS-a
3
Razvoj privatnog sektora u oblasti
katastra i geodezije
2011
KAK
MSPP
KKK
Strateški cilj 5:
Porast pristupa izdržljivom i prikladnom stanovanju sa ekonomskim stanjem porodica i
čuvanje vrednosti stambenog fonda
Kompletiranje zakonske infrastrukture u oblasti
Ispunjavati
Mera 5.
2011/14
stanovanja
od
Aktivnosti
1
2
Vremen. Odgovorn Povezane
rok
a jedinica institucije
Izrada Administrativnih upustava "
2011
Zakona za finansiranje posebnih
programa stanovanja " br. 03/L-16
Izrada glavne strategije stanovanja
20112012
DS
Pravna
kancelaria,
Opštine
Cena i
izvor
1.000,00
€
KB
DS
Pravna
kancelarija
DPP+IPP,
MEF, MER,
KPA
12.000,0
0€
KB
Osnivanje transparentnog sistema stanovanja sa
neprofitabilnom kirijom u izgrađenom fondu stanova
Mera 5.2
sa kirijom koja su državna ili opštinska imovina i na
one na kojima će se izgraditi
Aktivnosti
1
2
Podrška opštinama za izradu
opštinskih planova na osnovu
zakona za finansiranje posebnih
programa stanovanja ” Br. 03/L164. "
Vremen. Odgovorn Srodne
rok
a jedinica institucije
Opštine
2011–
2014
Stvaranje baze podataka za
upravljanje zahteva za stanovanje
2011na centralnom i lokalnom nivou na
2012
osnovu kojih se izgrađuju politike
stanovanja
Mera 5.
DS
Stvaranje mehanizama za upravljanje i održavanje
stambenog fonda
30.000,0
0€
MSPP
MEF
DS
Cena i
izvor
TI-MSPP,
Kompanije
licencirane
za TI
KB+don
atori
40.000,0
0€
KB+Opšt
inski
budžet+
donatori
Aktivnosti
1
Licenciranje preduzeća za
upravljanje i održavanje i početak
stvaranja kreditnih politika za
renoviranje stanova kroz
stvaranje fonda finansijskih
sredstava za održavanje,
olakšavanje procesa kreditiranja i
sigurnosti garancije
Vremen. Odgovorn Povezane
rok
a jedinica institucije
Cena i
izvor
2011 –
DS
U
kontinuit
etu
MSPP,
Banke,
Civilna
društva –
vlasnici
stanova
3.000,00
€
KB
Strateški cilj 6:
Regulisanje oblasti izgradnje građevinskim tehničkim propisima u skladu sa
standardima EU-a
Kompletiranje zakonske infrastrukture u oblasti
izgradnje i povećanje primene zakona
Mera 6.
na snazi
Ispunjavati
od
Aktivnosti
Vreme
n. rok
Odgovorn Povezane
a jedinica institucije
1
2011
DSI-DI
2011
DSI-DI
20112013
DSI-DI
20112013
DSI-DI
2011
DSI-DI
2
3
Usvajanje zakona za izgradnju
Usvajanje zakona za tretman
nelegalne izgradnje
Izrada administrativnih upustava
zakona za izgradnju
Izrada administrativnih upustava
zakona za tretman nelegalne
izgradnje
Organizovanje stručnih ispita za
inženjere arhitekture,
građevinarstva, mašinstva i
elektroteknike i njihovo licenciranje
2
MSPP
MSPP,MTI,
Izrada dodataka tehničkih propisa za
2011
betonske konstrukcije
DSI-DI
MTI, UP
Izrada tehničkog propisa za
tehničku dokumentaciju
DSI-DI
MTI, UP
2011
Izrada tehničkog propisa za
2011
mehaničku održivost i stabilnost
DSI-DI
građevinskih objekata
Povećanje kapaciteta i kompletiranje nadležnog
Mera 6.3osoblja za sprovođenje Zakona o Izgradnji
3
Aktivnosti
1
Osnivanje sektora za građevinsku
dozvolu
Cena i
izvor
Vlada
Skupština
Vlada
Skupština
MSPP
Izrada tehničko građevinskih propisa u skladu sa
Mera 6.2
standardima EU-a
Vreme Odgovorn Povezane
Aktivnosti
n. rok
a jedinica institucije
1
2011/14
Cena i
izvor
MTI, UP
Vreme
n. rok
Odgovorn Povezane
a jedinica institucije
2011
DSI/DCA
Cena i
izvor
2
Modernizacija usluga izdavanja
građevinskih i upotrebnih dozvola
20112014
DSI/DCA
Strateški cilj 7: Jačanje inspektorata
Izrada Zakona za Inspektorat MSPP-a kao i
Mera 7.1 sekundarnog zakonodavsta u cilju
funkcijonisanja i efikasnog delovanja
Aktivnosti
1
Pokretanje postupka za Izradu
zakona za inspektorat
Vremen
. rok
Odgovorn
a jedinica
2011/14
Insp.
Dep.Prav.
KSS
Mera 7.2 Povećanje kapaciteta inspektora
Aktivnosti
Vremen
. rok
Odgovorn
a jedinica
1
Profilis.. osoblja
2011/12
MSPP,
Insp.
2
Obuka inspektora
2011/14
Mera 7.3
Stvaranje tehničkih uslova za vršenje
inspekcijskog nadzora
Aktivnosti
Vremen
. rok
Odgovorn
a jedinica
2011/14
KSS,
Logistika,
Nabavka
Opremanje tehničkim sredstvima
1
Ispunjavati
od
2011/14
Povezane
institucije
Cena i
izvor
Ispunjavati
od
2011/14
Povezane
institucije
Cena i
izvor
Ispunjavati
od
2011/14
Povezane
institucije
Cena i
izvor
Ministry of Environment and spatial Planning
Republic of kosova
STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN
Period 2011 – 2014
The Mandate of the Ministry
MESP is responsible for management of general issues in the areas of environment and
spatial planning. Principally MESP is obliged to develop policies, norms and standards as well
as coordinating activities on environmental protection, water management, spatial planning
and environmental inspection. It is also responsible for implementing policies and legislation
related to environmental protection, spatial planning, cadastre, climate change and radiation.
MESP develops policies in these areas:
Environmental protection and rational use of natural resources;
Monitoring and evaluation of environmental conditions,
Effective management of waste;
Integrated water management;
Sustainable spatial development;
Improve housing standards and quality of life;
Development of safe and sustainable construction;
The development and advancement of policies and strategies in the field of Cadastre;
Climate Change;
Inspection and implementation of laws in MESP mandate;
Radiation protection;
Active cooperation and participation in European and international initiatives for the
environmental sector;
Strategic Objectives
Regarding the current situation of environment and spatial planning on the one hand, and the
role and responsibilities of the institutions on the other hand, MESP aims at the following
objectives:
1. Improve environmental conditions,
2. Water resources management,
3. Strengthening of Spatial Planning
4. Registration of land information,
5. Regulating the construction field by engineering technical regulations in compliance with EU
standards,
6. Increasing access to affordable and appropriate housing to the economic situation of
families and increase the amount of housing fund,
7. Strengthening Inspectorate;
8. Climate change and radiation protection
Strategic Objective 1:
Improvement of environmental conditions :
The environmental situation in Kosovo is not approximate to comply with the European Union
environmental standards. Such a situation has been created as a result of unplanned
development, lack of spatial plan, poor management of industrial waste and non-sustainable
exploitation of natural resources, which has resulted in environmental degradation to upsetting
proportions, including the reduction of biodiversity.
For this purpose MESP policies are directed towards the development of legal infrastructure,
plans, programs and integration of overall environmental strategy to the sectoral strategies in
order to improve the quality of life and environment.
Subsequently MESP should have the priority to planning policies for more rational use of land,
based on rules and control, meeting the time requirements that have to do with social,
economic and environmental factors, as well as decisions which support overall sustainable
development of the state of Kosovo.
A special significance has also the development and advancement of legal and institutional
framework in the environmental field, as measures affecting the gradual reduction of pollution,
minimize or stop economic and other activities causing permanent danger to human health,
protection of biodiversity, natural heritage and sustainable use of natural resources.
Even coordination and active participation of governmental and nongovernmental institutions in
international initiatives on the environmental sector, etc.
All what was pointed out shows that improving the environment conditions and other issues
related to the environment are challenges that require solutions in order to enable, firstly
increasing the quality of citizens’ life, as well as progress, harmonization and integration of
national environmental standards with European Union standards.
MESP plans to undertake the following measures for this purpose:
Measure 1: Complete the legal and institutional framework and harmonization with EU
environmental acquis.
Measure 2: Preventing and reducing the environmental pollution as far as possible and
integrated approach to pollution control
Measure 3: Protection of biodiversity, natural heritage and sustainable use of natural
resources.
Measure 4: Co-operation and active participation in European and international initiatives on
the environmental sector
Measure 5: Increase the awareness, education and public participation in decision-making
process on environmental issues.
Measure 6: Development of sectoral strategies and accompanying documents.
Measure 7: Establishment of Ecofund
Strategic Objective 2:
Water Resource Management
It is necessary to know water resources, their utilization, and significance in order to achieve
economic and social development in Kosovo.
Therefore, there is a need to recognize the connection between different parts of the water
resources and environment, as well as the need for a proper management. This means that it
must be though beyond natural resources, including social and financial needs, not only the
population living in Kosovo, but also neighbors and further.
Water as a production factor become an inevitable prerequisite for any economic and social
activities, whether new agreements either energy development or agricultural and industrial.
Basically, without proper management of water resources is difficult to imagine any other
development.
Kosovo makes no exception to this rule!
Water demands are increasing day by day. Such increases of water demands deal directly with
demographic factors, living conditions, industrial capacity and agricultural needs. Further
economic development and raising living standards increases the water demand. In this point
of view it is important that water be used rationaly and appropriate measures shoul be taken to
achieve this.
In economic aspect a great importance should be paid on equal distribution of water in
Kosovo. One of the main MESP priorities should be the establishment of a sustainable
integrated water management to supply with sufficient quantity and good quality for all users
under the EU acquis.
Moreover, the water sector strategic vision presents transformation, reform, development and
integrated management of water resources based on the models, planning sustainable and
effective management in the country.
To provide adequate water services in the country, in which case all users will have sufficient
quantities and proper water quality.
Improving the legal framework and drafting of planning documents such as the State Water
Strategy and River Basins Management Plans including the establishment of the Institute on
Water.
Cessation of waste water discharge and oil from commercial operators (eg, fuel pumps,
plastic, facade, and color production, abattoirs, etc.) without treatment in the hosting
environment (directly on the land surface, canal, stream, river, lake, etc. ) as well as the
suspension and removal of all operators from river beds that generate solid waste.
MESP plans to undertake the following measures in order to improve and advance the status
of water sector:
Measure 1. Completion and advancement of legal and institutional infrastructure, and
drafting of water planning documents
Measure 2. Interraption and removal of all operators from river beds causing damages.
Measure 3. Cessation of polluted water discharge and oil by commercial operators (the fuel
pumps, plastic and colors production, abattoirs etc.)
Measure 4: Implementation of plants’ project for sewage treatment and sterilization of hospital
waste;
Measure 5: Protection of water sources and resources.
Strategic Objective 3:
Strengthening of spatial planning
With this document, the Government of the Republic of Kosovo aims to systematically
approach changes in the field of spatial planning. Based on the European standards and
principles, is aimet at establishing a system that will respond to the requirements of time and
will enable the provision of responses to requests for harmonization with spatial developments
in neighboring, regional and EU states.
Through Spatial Planning is aimed at harmonizing the spatial impact of different sectors, while
promoting a positive impact on society and minimize or eliminate conflicts of developments in
area. It is also an instrument for coordinating the developments in area - territorial cohesion.
The spatial planning as an important sector of the Government constitutes a general interest in
increasing at the appropriate level. We are sure that the proposed measures and activities will
gradually affect on including the spatial planning as a priority of the general Government
agenda.
MESP plans to undertake the following measures in order to improve and advance the
situation on spatial planning sector:
Measure 1. Completion and implementation of Spatial Planning legislation,
Measure 2. Drafting strategies, spatial plans and supporting documents,
Measure 3. Institutional development
Strategic Objective 4:
Registration of land information
It is necessary to have an accurate register of land information by appreciating the role of land
surface in the economy of all countries, serving to both public and private sectors.
Related with this issue, KCA vision is:
Kosovo Cadastral Agency to be the only institution for the immovable property management
enabling the people and businesses an environment for a better life.
Therefore the main KCA activities are:
Ensure quality control management of records
Exercise control by focusing on services to provide appropriate services, and
Register different parts of the data adapted to the user’s needs.
KCA must simplify business report to public authorities, and must acquire income and
services.
The institutions of land management in Kosovo so far have been focused on their key
business: geodesy, cadastre and land registration. In the future, KCA key business should be:
Registration of Cadastre;
Land Registration (registration of immovable property rights);
Assessment of real estate;
Geodesy, the first and second reference category network and reference network GPS
(Global positioning System);
NISD (National Infrastructure of Spatial Data), including the production of ortho-photo and
topographic maps.
Kosovo Cadastral Agency (KCA) is transferred to MESP under the decision of the Government
and the memorandum between MESP and MAP, in accordance with the FRIDOM
recommendations.
To improve and advance the state of fields included in the above objective the following
measures are foreseen to be undertaken:
Measure 1. Improving the legal and institutional framework for cadastre in Kosovo
Measure 2. Effective operation of advanced information technology,
Measure 3. Improving customers’ cadastral service
Strategic Objective 5:
Increasing access to affordable housing and suitable with economic situation of
families and preserving the value of housing stock.
Housing, as major user of space is a crucial issue to social, health stability and human welfare
quality development as well as an important component of economic development.
Housing is a wide and complex field and interactively related to a different number of segments
within a society., provision of housing is generally not just left the market, Because of the
importance of housing but there is a certain number of different interventions by the authorities,
which guide developments in the housing sector, makening it a regulated and sustainable
sector.
The organization of housing plays an important role in the use of space, especially in the
rational use of construction land, energy saving, environmental protection, thus mechanisms
should be established in order to provide adequate housing conditions, especially the
endangered social categories.
In recent years, with the approval of the housing laws have been established some very
important prerequisites for its further development.
In the field of housing fund has been established the legal framework on condominium
management and maintenance, whereas in solving the problem of affordable housing this legal
framework is in the stage of completion.
It is clear that implementation of legislation requires a certain time. MESP provides to
undertake the following measures concerning this issue:
Measure 1
Completetion of housing legal infrastructure
Measure 2 Establishment of a transparent system of non-profit rental housing in the
apartments for rent owned by the state or municipalities and those that will be built.
Measure 3
The establishment of mechanisms for management and maintenance of
housing stock Measure 4
Complete of institutional structure with necessary staff along with activities in
achieving the strategic objective 5;
Measure 5:
Condominium Maintenance.
Strategic Objective 6:
Regulating the construction field by engineering technical regulations in compliance
with EU standards
The construction industry is important because it provides employment and affects economic
development. The construction industry has an important role in providing modern
infrastructure with effective cost. Businesses being competitive are dependent on roads,
railways, electricity and telecom network, as well as taking into consideration the infrastructure
quality as one of the key factors in reaching their investment decision.
Also, the construction industry products, whether public or commercial buildings, houses or
infrastructure, have significant impact on the development of a sustainable economy and have
major impact on our environment. Buildings are responsible for almost half of the carbon
emissions in the country, half of our water consumption and create large amounts of waste.
Moreover, it is clear that we can not fulfill the stated objectives of environmental protection
without reducing the impact of buildings and infrastructure on the environment and the extent
of natural resources use, we have to change the way we design and build.
Measure 1 Completion of legal infrastructure in the field of construction and increase the
implementation of laws in force.
Measure 2.
Drafting the technical construction regulations in compliance with EU standards.
Measure 3
Capacity building and completion of administrative staff responsible for
implementation of the Law and construction and housing laws.
Strategic Objective 7:
Strengthening Inspectorate
MESP Inspectorate as a mechanism responsible for monitoring of implementation of the Law
in the field of Environment, Water, Construction, Housing and Spatial Planning should increase
the efficiency of the inspection supervision.
Measures to achieve objectives:
Measure 1. Drafting the Law on the MESP Inspectorate and the secondary legislation with
the aim of functionalism and effective action.
Measure 2.
Human resources capacity building
Measure 3.
Technical conditions for inspection supervision.
MESP organizational structure:
During 2009, MESP has conducted a functional review of its mandate, organization and
capacity. In this process it was supported by the project on Functional Review and Institutional
Organization of Ministries (FRIDOM). The Ministry in the short and medium periods shall
address them them in order to effectively realize its strategic objectives.
Environmental Field continues to remain challenging for the MESP, ie the country in general.
The need for reform and capacity building including all levels of MESP structures will be
imperative. In this sense MESP in the period 2011-2014 will be focused to take necessary
measures to harmonize the FRIDOM recommendations for a functional review.
As a result of MESP Functional Review activity within the Public Administration Reform in the
Republic of Kosovo, MESP will have the fowllowing organogram:
Ministry of Environment and Spatial Planning
EU integration and projects‘ coordination office
MINISTER
Deputy Minister
& Cabinet
Ecofund
Radiation & Nuclear Safety
Agency
Spatial
Planning
Institute
Permanent Secretary
KEPA
Environ. Monit. Asses.
and Raport. Direc.
National
Parks
Direc
Public Relation and Information Office
Nature Conservation
Institute
Kosova Cadastral Agency
Dep. of KCA
Hydrometeorology
Institute
Spatial Planning,
Housing and
Construction Dep.
Water Department
Environmental
Protection Dep.
Auditing and Supporting
Dep.
Budget and Finance
Dep.
Procurement Dep.
Legal Dep.
Internal Auditing Unit
Environment,Water,
Construction and Planning
Dep. Of inspection
Action Plan
Strategic Objective 1:
Improvement of environmental situation
Measure 1.1
Completing the legal and institutional framework
and harmonization with EU Acquis
Activities
1
Staff completion in the Environmental
Department by new organogram
2
Establishment of Radiation Protection
Agency
3
Development of Environmental Action
Plan and Strategy
To be
implemented
by
2011/14
Cost and
source
Time
scale
Responsible
unit
Related
institutions
2011
EPD
MESP
2011
K2 - 2011
MESP
MESP , MH,
MIA, MEF,
MKSF,
University
EPD
MESP , MH,
MEM, MTI,
University,
Civil Society,
Economic
Operators
4
Preparation of thematic strategies on
air, biodiversity, climate change, waste
and appropriate action plans
K1 – K4 2011
EPD
MESP , MH,
MEM, MTI,
University,
Civil Society,
Economic
Operators
5
Cooperation and active participation in
international initiatives concerning the
environmental sector
Continuo
us
EPD
EU, UNEP,
RENA
Measure 1.2
Prevention, reduction of environmental pollution
and integrated approach of pollution control
Activities
1
Establishment of air quality monitoring
system
2
Rehabilitation of industrial landfills,
Rehabilitation and closure of old and
illegal municipal waste landfills
3
Programmes designing on waste and
hazardous waste management
To be
implemented
by
2011/14
Cost and
source
Time
scale
Responsible
unit
Related
institutions
K4 - 2011
EPD, KEPA,
HIK
MESP and
donors
EPD
MESP ,
Municipalities
and
Economic
Operators
EPD
MESP ,
Municipalities
and
Economic
Operators
2014
K4 - 2013
4
Start to issue integrated environmental
permit
Measure 1.3
K1 - 2011
EPD
Protection of biodiversity, natural heritage and
sustainable use of natural resources
Time
scale
Activities
Responsible
unit
1
2014
EPD, KEPA,
2
Protection of endangered species of
flora and fauna and their habitats
Continuo
us
EPD, KEPA,
Inspectorate
Cooperation and participation in European and
international initiatives concerning the environmental
sector
Time
scale
Activities
Responsible
unit
1
K4 - 2014
EPD
2
Active participation in international
institutions concerning the
environmental sector.
Continuo
us
EPD
3
Preparation of projects aimed at
reducing cross-border pollution and
environmental management.
Continuo
us
EPD , WD,
SPD
Raise awareness, education and public
participation in decision-making process for
environmental issues
Activities
2011/14
Related
institutions
Cost and
source
University,
Civil Society,
Municipalities
MESP,
MAFRD, MIA,
Municipalities
To be
implemented
by
2011/14
Related
institutions
Cost and
source
MESP, MEM,
Creation of prerequisites for approval
of all environmental conventions and
protocols
Measure 1.5
To be
implemented
by
MESP,
Development of management plans of
NP ”Mali Sharr”(Sharr Mountain) and
“Bjeshkët e Nemuna”
Measure 1.4
MESP,
Municipalities
and
Economic
Operators
MAFRD, MI,
MFA
MESP, MEM,
MAFRD, MI,
MFA, MIA
To be
implemented
by
2011/14
Cost and
source
Time
scale
Responsible
unit
Related
institutions
1
Conduct information campaigns and
citizens awareness.
Continuo
us
EPD
MESP, MEST
2
Implementation of curricula for
environmental education at all
education levels.
2014
EPD
MESP, MEST
University
Measure 1.6
Activities
Establishment of Ecofund
Time
scale
Responsible
unit
To be
implemented
by
2011/14
Related
institutions
Cost and
source
1
Drafting law on Ecofund.
2011
EPD
MESP, MEF
Strategic Objective 2:
Water recourses management
Measure 2.1
Completion and promotion of legal and
institutional infrastructure, and development of
water planning documents
Time
scale
Activities
1
Completion of the Law on Water by
sub-legal acts
2012
To be
implemented
by
2011/14
Responsible
unit
Related
institutions
Cost and
source
WD
MAFRD,
MEM, MH,
Municipalities
and Civil
Society
2
Drafting of Water National Strategy
2012
WD
Line Ministries,
Local
Government
and Civil
Society,
University
3
Establishment of Water Institute
2013
WD
MESP
4
Drafting of river basins management
plan
2012
WD
Line Ministries,
Local
Government
and Civil
Society,
University
5
Completion of Water Department Staff
under the new organogram
2011
WD
MESP
Measure 2.2
Interruption and removal of all operators from the
river beds. Those which caused damages in such
river beds.
Activities
1
Establishment of an evaluation
committee (multi sectional) to assess
the damages and degradations in the
river beds
2
To asses investment cost of public and
private operators, who without
considering the legal basis have
operated and constructed within
outflow areas as well as in socially
owned areas
3
Development of a tripartite
memorandum of cooperation MESP –
Court - Police for execution of subjects
addressed by the water inspectorate
Time
scale
Responsible
unit
To be
implemented
by
2011/14
Related
institutions
Cost and
source
Municipalities
K1 - 2011
K2 - 2011
K1 –
2011
WD
WD
and Civil
Society ,
MAFRD
Municipalities
and Civil
Society ,
MAFRD,
Companies
MESP , Court
and MIA
against law violators
4
MESP - Inspectorate undertake
punitive measures under the Law on
Water and administrative instructions.
Continuo
us
WD
MESP, Courts
and
Municipalities
5
Develop an emergency project on
feasibility study of river segments
whereof inert can be abstracted
K4 –
2011
WD
WD+Consulta
nt
Cessation of waste waters and oil discharge by
commercial operators
To be
implemented
by
2011/14
Cost and
source
Measure
2.3
Activities
Time
scale
Responsible
unit
Related
institutions
K2 - 2011
WD
MTI,
Municipalities
Continuo
us
WD
Inspectorate,
Municipalities,
Courts, MIA
Draft list for illegal operators
1
2
Operators are obliged to construct
facilities for water and oil treatment
after use in conformity with the law
3
All measures are undertaken by
inspectorate in accordance with the
laws in force
Measure
2.4
Implementation of projects on plants for treatment of
sewage and hospital waste sterilization
Activities
1
Design plans for the elimination of
discharge - sewage leakage into rivers.
Measure
2.5
Time
scale
Responsible
unit
2011 2014
WD
Water resources protection
Activities
1
WD
Development of projects for the
announcement of aquatic protected
areas
Time
scale
Responsible
unit
2011 2014
WD
To be
implemented
by
2011/14
Related
institutions
Cost and
source
To be
implemented
by
2011/14
Related
institutions
Cost and
source
Strategic Objective 3:
Strengthening spatial planning
Measure
3.1
Completion of the Spatial Planning legislation
Activities
Time
scale
Responsible
unit
1
Drafting law on construction land
2011
SPD
2
Drafting an A.I. in the field of spatial
planning
2011
SPD
3
Effective implementation of laws
regulating the field of Spatial Planning
2014
SPD
Measure
Develop strategies, spatial plans and supporting documents
3.2
Time
Responsible
Activities
scale
unit
1
2
Develop strategy and action plan on
preventing and regulating informal
settlements in the R. Of Kosovo
Draft of spatial plans on special areas:
Spatial Plan “Fusha e Mihjes së
Re”
Spatial Plan “Hidrocentrali Zhur”
(HPP Zhur)
Spatial Plan NP “Mali Sharr”
(Sharr Mountain)
Spatial Plan “Shpella e Gadimes”
(Gadima Cave)
2011
To be
implemented
by
Related
institutions
MAFRD, MEF,
MJ,
2011/14
Cost and
source
10.000
5.000
Government
sectors,
Municipalities
Related
institutions
Cost and
source
Relevant
Sectors of the
Government of
Kosovo;
Municipalities;
Civil society.
100.000
SPD
2014
SPI
3
Manual drafting on how to issue a
consent for municipal development plans
2012
SPD
4
Drafting norms and standards in the field
of planning
2012
SPD
5
Drafting the manual on regulating informal
2011
settlements in R. of Kosovo
SPD
6
Supporting the local level in developing loc Continu
development plans
ous
SPD - SPI
Relevant
Municipalities
5.000
Time
scale
Responsible
unit
Related
institutions
Cost and
source
2011
SPD - SPI
2011
SPD - HCD
5.000
MTI,
University,
KCA,
10.000
5.000
Measure
Institutional development
3.3
Activities
1
2
Organization and completion of staff in
accordance with the new organizing
structure of MESP
Establishment of the office for
professional examinations and issuance
5.000
of licenses
3
Organizing professional exams for
engineers and architects, and their
licensing
2011
SPD - HCD
5.000
4
Establishing a forum for informal
settlements
2013
SPD
Relevant
Ministries,
Local
Government
and Civil
Society
5
Establishing the legal infrastructure
which will enable the SPI generate
income from work performed by third
parties
2011
MESP
MPA
6
Initiative to establish III level of planning,
management, urban and spatial
development and reaching the
Memorandum of
Cooperation between the MESP, MEST
and UP
2011
MESP
MEST
UP
7
Establishment of a "coordinating body"
on spatial planning cross-border
cooperation
2011
MESP
MFA, MLGA
5.000
5.000
Strategic Objective 4: Registration of land information
Measure
4.1
Improvement of the legal and institutional framework of cadastre
in Kosovo
Responsible
unit
To be
implemented
by
2011/14
Related
institutions
Cost and
source
Activities
Time
scale
1
Advancement of legal infrastructure
2012
KCA
2
Improvement of inter-institutional
relations in local and central level
2011
KCA
MESP
MCO
3
Improvement of basic conditions for the
Cadastre in Kosovo
KCA
MCO
4
Stable cooperation between the KCA and
donors, as well as donors among
themselves, through implementation of
the Programme for Land Management
with a steering mechanism of cooperation
Measure
4.2
2
3
4
Implementation and maintenance of the
Land Cadastre Information System in
Kosovo (SIKTK / KCLIS)
Accordance of textual and graphical
cadastral data through the completion of
Cadastral Areas
Establishment of permanent GPS
network
Increased security and reliability on real
estate data
Measure
4.3
2
3
Time
scale
Responsible
unit
To be
implemented
by
Related
institutions
2012
KCA
MCO
2011
KCA
MAFRD
MCO
KCA
KCA
KCA
MCO
Time
scale
Responsible
unit
To be
implemented
by
Related
institutions
2012
KCA
MCO
2011
KCA
Public access
MCO
2011
KCA
2011
Improvement of cadastral services for customers
Activities
1
KCA
Effective operation of advanced information technology.
Activities
1
2011
Improvement of MCOs capacity through
training at all levels
Increasing transparency and facilitate
public access to cadastral data via the
Internet and set up of Web GIS
Private sector development in the field of
cadastre and geodesy
Government of
Kosovo
World Bank
GTZ
Norway,
Sweden,
Switzerland
MESP
MCO
2011/14
Cost and
source
2011/14
Cost and
source
Strategic Objective 5:
Increasing access to affordable housing and appropriate to the economic situation of
families and preserve the value of housing stock
Measure
5.1
Completion of housing legal infrastructure
2
Related
institutions
Drafting Administrative Instructions of
the "Law on financing housing specific
programmes" No. 03/L-164
2011
HD
Legal office,
Municipalities
Drafting the central housing strategy
20112012
Time
scale
Support municipalities to develop
municipal programs under the law on
financing specific housing programs "No.
03/L-164. "
Establishment of database on managing
housing application at both local and
central levels under which housing
policies are drafted.
Measure
5.3
BK
Legal office
SPD+SPI,
MEF, MEM,
KPA
12.000,00
€
Related
institutions
Cost and
source
Municipalities
30.000,00
€
BK
2011–
2014
Responsibl
e unit
HD
MESP
MEF
2011-2012
HD
IT- MESP,
Licensed
companies for
IT
BK+donor
s
40.000,00
€
BK+Munici
pal budget
+donors
Establishment of mechanisms for housing fund management
and maintenance
Activities
1
HD
1.000,00€
Establishing a transparent system of nonprofit rental housing in
5.2 the construction fund of the apartments for rent that are state or
municipal property and on what will be built
Activities
2
Cost and
source
Responsibl
e unit
Measure
1
2011/14
Time
scale
Activities
1
To be
implemented
by
Enterprise Licensing for management
and Maintenance and the beginning of
the establishment of credit policies for
housing renovation through the
establishment of a financial fund for
maintenance, facilitating the process of
credit and providing guarantee.
Time
scale
Responsibl
e unit
Related
institutions
Cost and
source
3.000,00€
HD
MESP, Banks,
Civil societyowners of
apartments
2011 –
Continuo
us
BK
Strategic Objective 6:
Regulation related to the construction under engineering technical regulations in
compliance with EU standards
Measure Completion of the legal framework in the field of construction
6.1
and increase the implementation of laws in force
To be
implemented
by
Related
institutions
Activities
Time
scale
Responsibl
e unit
1
Approval of the law on construction
2011
HCD-CD
Government
Municipality
2
Approval of law on treatment of illegal
constructions
2011
HCD-CD
Government
Municipality
20112013
HCD-CD
20112013
HCD-CD
2011
HCD-CD
3
Drafting of administrative instructions of
the law on construction
Drafting of administrative instructions of
the law on treatment of illegal
constructions
The organization of professional
examination to engineers of architecture,
construction, machinery and electronics
and their licensing
Measure Development of technical regulations in compliance with the
6.2
EU construction standards
Time
Responsibl
Activities
scale
e unit
1
2
MESP
MESP, MTI,
Related
institutions
HCD-CD
MTI, UP
Drafting technical regulation for technical
documentation
HCD-CD
MTI, UP
Draft of technical regulation for mechanical
sustainability and stability of construction
2011
HCD-CD
facilities
Measure Capacity building and completion of staff responsible for
implementation of the Law on Construction
6.3
3
Activities
Time
scale
Responsibl
e unit
1
Establishment of a sector on construction
permits
2011
HCD/CAD
2
Modernization of service for issuance of
construction permits and use permits
20112014
HCD/CAD
Cost and
source
MESP
Drafting annexes of technical regulation for
2011
concrete constructions
2011
2011/14
Cost and
source
MTI, UP
Related
institutions
Cost and
source
Strategic Objective 7: Strengthening Inspectorate
Measure
7.1
Drafting Law on MESP Inspectorate and secondary
legislation with the aim of functionalism and effective action
Activities
1
Initiating the procedure on drafting the
law on inspectorate
Measure
7.2
Time
scale
Responsible
unit
2011/14
Insp. Leg.
Dep. PSO
Capacity building of inspectors.
Activities
Time
scale
Responsible
unit
2011/12
MESP, Insp.
To be
implemented
by
2011/14
Related
institutions
Cost and
source
To be
implemented
by
2011/14
Related
institutions
Cost and
source
To be
implemented
by
2011/14
Related
institutions
Cost and
source
Staff profiling
1
2
Inspectors’ training
Measure
7.3
2011/14
Establishment of technical conditions for inspection
supervision
Activities
Time
scale
Responsible
unit
1
2011/14
PSO,
Logistics,
Providing with technical equipments
Procurement.
Download

Republika e Kosovës Republika