Saopštenje za javnost
Svaki tre i student na praksi dobio posao
u Metro Cash & Carry
Beograd, 08. oktobar 2013. – Jedan od najve ih svetskih trgova kih lanaca i najve a
veleprodajna kompanija u Srbiji od 2011. godine pruža šansu mladim akademcima da se
li no upoznaju sa radom METRO Cash & Carry, kao i mogu nost da budu deo velikog
internacionalnog tima. Svaki tre i student koji je poha ao stru nu praksu u METRO Cash
& Carry Srbija dobio je stalno zaposlenje u toj kompaniji.
Studenti se za stru nu praksu prijavljuju tokom tradicionalne manifestacije Career days na kojoj
METRO Cash & Carry u estvuje svake godine. Ve ina praktikanata je po nekoliko meseci radila
sa iskusnijim kolegama na odeljenjima nabavke, finansija, logistike, ljudskih resursa, pravnih
poslova i korporativnih komunikacija. Najboljima je ponu eno zaposlenje u METRO Cash &
Carry, dalje usavršavanje pa i prilika za razvoj internacionalne karijere.
Ve ina onih koji su stru nu praksu obavljali u METRO-u studenti su Ekonomskog, Pravnog i
Fakulteta organizacionih nauka.
Kroz programu stru ne prakse METRO Cash & Carry do sada je bilo uklju eno 28 studenata.
METRO Cash & Carry Srbija (www.metro.rs) zapo eo je sa poslovanjem po etkom 2005. godine.
Danas kompanija posluje širom Srbije sa 7 distributivnih centara u Beogradu (na lokacijama Krnja a,
Zemun i Vidikovac), Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu, Subotici i tri METRO po meri objekta - METRO
po meri u Šapcu, Požarevcu i Užicu. METRO Cash & Carry je prisutan u 29 zemalja širom sveta sa
preko 700 distributivnih centara i više od 120.000 zaposlenih. Kompanija je u 2012. ostvarila prodaju u
iznosu od oko 32 milijarde evra. METRO Cash & Carry je prodajna linija METRO Grupe, jedne od
najve ih internacionalnih trgova kih kompanija. U 2012. godini Grupa je ostvarila prodaju od oko 67
milijardi evra, broji oko 280.000 zaposlenih i posluje sa preko 2.200 centara u 32 zemlje. Snagu
Saopštenje za javnost
METRO Grupe ine prodajne linije koje nezavisno posluju na tržištu: internacionalni lider u veleprodaji
METRO/MAKRO Cash & Carry, Real hipermarketi – maloprodajne trgovine prehrane, Media Markt i
Saturn – evropski tržišni lideri specijalizovani za trgovinu na malo medijskim i drugim elektri nim
ure ajima i Galeria Kaufhof – moderne robne ku e.Više informacija na: www.metrogroup.de
Kontakt:
Jelena Popovi , rukovodilac korporativnih komunikacija, METRO Cash & Carry Srbija
Auto - put za Novi Sad 120, 11080 Zemun, Beograd
Tel: +381 11 3777 254; Fax: +381 11 3777 607
Mob: +381 63 22 44 15
E-mail: [email protected]
Download

Saopštenje za javnost - METRO Cash & Carry Srbija