ISSN:1304-8120
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam University
Journal of Social Sciences
CİLT/Volume
11
SAYI/No
2
YIL/Year
2014
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam University
Journal of Social Sciences
Sahibi /Publisher
Prof. Dr. M.Fatih KARAASLAN
Rektör / Rector
Yayın Kurulu / Editorial Board
Doç.Dr. Murat KARABULUT (Başkan / Editor)
Doç. Dr. M. Akif ÖZDOĞAN (Başkan Yardımcısı / Associate Editor)
Doç. Dr. Salih YEŞİL (Başkan Yardımcısı / Associate Editor)
Doç. Dr. İbrahim KIR (Üye/ Member)
Doç. Dr. Hüseyin AĞIR (Üye/ Member)
Yrd. Doç. Dr. Sadi GEDİK (Üye/ Member)
Sekreterya / Secretary
Arş. Gör. Sebahat ÖZKAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal
bilimlerin farklı disiplinlerinin ilgi alanlarına giren, çok yönlü olarak tartışma,
araştırma ya da uygulamalar sonucunda üretilen bilimsel çalışmaları ve
çözümleri içeren “hakemli” bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayımlanır.
Adres
Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Kurulu Başkanlığı
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
AVŞAR YERLEŞKESİ-KAHRAMANMARAŞ
0 344 280 18 46
Tel
0 344 280 18 45
0 344 280 18 48
Faks
0 344 280 18 40
E-mail
[email protected]
Dizgi
Arş. Gör. Sebahat ÖZKAN
Kapak Tasarım
Okt. Arif GÜRLER
Baskı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Basımevi
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam University
Journal of Social Sciences
DANIŞMA KURULU / Advisory Board
Prof. Dr. Ali AKTAN
Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Cihan OKUYUCU
Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih TÖREMEN
Zirve Üniversitesi
Prof. Dr. H.Ezber BODUR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Muhsin KAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÖKMEN
Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin DEMİR
Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Sadettin TONBUL
Elazığ Üniversitesi
Prof. Dr. Sami TABAN
Osman Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ
Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Tayyar ARI
Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur YLDIRIM
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Yakup CİVELEK
Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz ARI
Balıkesir Üniversitesi
Not: İsimler unvan ve alfabetik sıraya göre dizilmiştir.
HAKEMLER / Referees
Prof. Dr. Ahmet EYİCİL
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Bilgehan PAMUK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Musa GÜRSEL
Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN
Mevlana Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa UÇAR
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Şevki ÖZGENER
Doç. Dr. Ali DERAN
Nevşehir Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Doç. Dr. Canan Gamze BAL
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doç. Dr. H. Güner BERKANT
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim KIR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doç. Dr. İzzet DÖŞ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doç. Dr. Kazım ÇELİK
Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doç Dr. M. Ruhat YAŞAR
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Doç. Dr. Rafet AKTAŞ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Türkay Nuri TOK
Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cemil BÜLBÜL
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erkan DÜNDAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Evrim URAL
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İsmail ALTINÖZ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mahmut SAĞIR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M. Ali DOMBAYCI
Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M. Fetih YANARDAĞ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ö. Okan FETTAHLIOĞLU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Selami ÇAKMAKÇI
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Süleyman GÖKSOY
Düzce Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
İÇİNDEKİLER
/ CONTENTS
Tolga YILMAZ……………………………………………………..…….
Lider Etkinliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması
Adaptation Study of Leader Effectiveness Scale to Turkish
Hikmet MARAŞLI, M. Cumhur ÇOBAN, Eda TOPBAŞ…
Yalın Muhasebe
Lean Accounting
Hülya Gülay OGELMAN………...…………………………….………..
Türkiye’deki Okul Öncesi Dönem Sosyal Beceri Araştırmaları: 20002013 Yılları Arasındaki Tezlerin İncelenmesi
1
25
41
Researches on Preschool Social Skills in Turkey: Examination of
the Theses Between 2000-2013
Özden ÜRKMEZ………………………..……………………..…………
Eski Çağ’da Maraş ya da Marqašti Germanicia
67
Maraş or Marqašti Germanicia in the Old Age
Mahmut SAĞIR, Kadir BİLEN, Orhan ERCAN…...…………………
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Öz
Yeterlik ve Ders Anlatımlarına İlişkin Algılarına Etkisi
97
Effect of Practice Teaching Courses On Teacher Candidates’
Perceptions Regarding Self Efficacy And Teaching Experiences
İbrahim AKBEN……………………………………..…………………… 115
İşletmelerin Uluslararasılaşma Stratejileri: Kahramanmaraş
İşletmelerinde Bir Alan Çalışması
Internationalization Strategies of Firms: A Field Study In
Kahramanmaras’s Enterprises
Şengül KOCAMAN ……………………………………………………...
Vasıf Öngören ’in Almanya Defteri’nde Göç Olgusu
The Phenomenon of Immigration In Vasıf Öngören’s Almanya Defteri
Durdağı AKAN, Murat BAŞAR, Cemil ŞAHİN.....................…………
Okulların Sosyal Sermayeleri ile Örgütsel İmajları Arasındaki İlişki
The Relaionship Between Social Capital of Schools And
Organizational Image Based On Perceptions of Teachers
147
163
Necdet KONAN, Aslı AĞIROĞLU BAKIR………………..…………..
Lise Öğrencilerinin AB Gençlik Programı’na İlişkin Görüşleri
185
High School Students’ Opinions about EU Youth Programme
Hüseyin ÖZTÜRK, Tekbir KAYMAK…………………..………..……
İlkokul ve Ortaokullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Velilerinin
Taşımalı Eğitime İlişkin Görüşleri
205
View on Mobil Education of Parents of Students Studying in Primary and
Secondary Schools
Mustafa ÇABUK…………………………………………………………
1895 Yılında Geben’de Ermeni Mezalimi
Armenian Atrocities in Geben in 1895
Ömer Faruk DEMİRKOL, Emel ŞENBAYRAM………..…...………..
Basel III Uzlaşısı ve Makro Ekonomik Boyutu
Basel III Accord and Macro Economic Dimension
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kuralları
225
245
263
Download

İlk Sayfalar - KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi