PRIVATNA
MEDICINSKA
PRAKSA
U SRBIJI
2012.
Privatna
Medicinska praksa
u srbiji
1
1SFVQPUSFCFEFUBMKOP
QSPVIJJUJVQVUTUWP
0JOEJLBDJKBNBNFSBNB
PQSF[BJOFäFMKFOJN
SFBLDJKBNBOBMFLPEOPTOP
NFEJDJOTLPTSFETUWP
QPTBWFUVKUFTFTBMFLBSPN
JMJGBSNBDFVUPN
kristalni glukozamin-sulfat
1500mg
ÇJWPUKFQPLSFU
tJEDNOSTAVNO DOZIRANJE
1 x dnevno
tJEDNOSTAVNA PRIMENA
Prašak za oralni rastvor
%PLB[BOPFGJLBTBOMFLVCPSCJQSPUJWBSUSP[B*
*Towheed TE et al., Glucosamine therapy for treating osteoarthritis The Cohrane Database of Systematic Reviews 3335 Issue 2
DONA® je u našoj zemlji jedini hondroprotektor, kristalni
glukozamin-sulfat, u terapijskoj dozi od 1500 mg registrovan kao lek.
Pobedite prehladu i grip
Jedinstvena kombinacija sa trostrukim dejstvom
500
mg
ACETILSALICILNA KISELINA
6QLæDYDSRYLäHQXWHOHVQXWHPSHUDWXUX
8EODæDYDERORYHEODJRJLVUHGQMHJ
LQWHQ]LWHWDJODYREROMH]XEREROMH
ERORYHXPLäLýLPDL]JORERYLPDL
ERORYHNRGUHXPDWVNLKREROMHQMD
300
mg
VITAMIN C
askorbinska kiselina
8WLÿHQDSUDYLOQXIXQNFLMX]LGRYD
NUYQLKVXGRYD
3RYHýDYDRWSRUQRVWRUJDQL]PD
200
mg
KALCIJUM
kalcijum-laktat-glukonat
'HOXMHDQWL]DSDOMHQVNLLDQWLDOHUJLMVNL
1SFVQPUSFCFEFUBMKOP
QSPVIJJUJVQVUTUWP
0JOEJLBDJKBNBNFSBNB
PQSF[BJOFäFMKFOJN
SFBLDJKBNBOBMFLPEOPTOP
NFEJDJOTLPTSFETUWP
QPTBWFUVKUFTFTBMFLBSPN
JMJGBSNBDFVUPN
Goodwill Pharma je farmaceutska kompanija osnovana u Srbiji krajem 2003. godine, u partnerstvu sa istoimenom mađarskom kompanijom, koja je na tom tržištu jedna od lidera
u farmaceutskoj industriji. U našoj paleti proizvoda se mogu naći lekovi mađarske kompanije Egis Pharmaceuticals, italijanske kompanije Rottapharm, austrijske kompanije Lenus
Pharma, mađarske kompanije Biropharma, litvanske kompanije Grindex i poljske kompanije Polfalodz. Između ostalog, zastupnici smo i dijetetskih suplemenata slovenačke kompanije Sensilab. Odnedavno smo i ekskluzivni predstavnici čuvene MBT fiziološke obuće za tržište Srbije. U skladu sa oprdeljenjem da stalno širimo portfolio poslovanja, u poslednje
dve godine otvorili smo i lanac apoteka pod nazivom “Goodwill Apoteka” koji broji 15 apoteka širom Srbije, sa tendencijom daljeg širenja.
Posetite nas na www.goodwillpharma.rs
iNterVJU
DARKO JELIĆ, DIREKTOR, DOM ZDRAVLJA “JEDRO”
reformom do
ravnopravnog
statusa
“Dom zdravlja “Jedro” je privatna zdravstvena
ustanova, sa najmodrernijom opremom i izvanrednim
stručnjacima, međutim, još je mnogo reformi
neophodno da se sprovede u kompletnom sistemu
zdravstva da bismo bili u potpunosti ravnopravni sa
državnim institucijama”, kaže Darko Jelić, direktor
Doma zdravlja “Jedro”
“P
rivatno zdravstvo je logična dopuna državnom
zdravstvenom sektoru.
Privatni domovi zdravlja svojim
dijagnostičkim i kadrovskim potencijalima u značajnoj meri rasterećuju državno zdravstvo jer
omogućavaju skraćivanje lista čekanja na dijagnostičke i terapijske
procedure,” kaže direktor Jelić.
» Prednost Doma zdravlja
“Jedro” je sto RZZO priznaje
neke troškove. O cemu je reč i
kako je to uređeno kod vas? Koji
pacijenti mogu da koriste ove
mogućnosti?
- Naši doktori opšte medicine, ginekologije i pedijatrije, na osnovu ugovora koji smo potpisali sa
republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, mogu da propisuju lekove na recept o trošku
zdravstvenog osiguranja svojim
pacijentima. Ova rešenja dostupna su svim našim pacijentima.
4
Privatna
Medicinska praksa
u srbiji
» Koje su pogodnosti lečenja
ako pacijent ima doborovoljno
zdrastveno osiguranje?
- Dobrovoljno zdravstveno osiguranje podrazumeva redovne sistematske preglede i širok
spektar dijagnostičkih i terapijskih procedura u okviru, ginekologije, radiologije, oftalmolo-
Velike kompanije i korporacije su shvatile
da za relativno malu količinu novca mogu
svojim zaposlenima obezbediti pouzdanu
zdravstvenu zaštitu koja je u direktnoj vezi
sa većom radnom efikasnošću zaposlenih
i obezbeđuje njihovu veću motivisanost i
osećaj pripadnosti kompaniji
gije, urologije, ORL, dermatovenerologije, neurologije i psihijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, kardiologije, gastroenterologije, nefrologije, hematologije, reumatologije i laboratorijske dijagnostike. Takođe, pa-
cijenti na ovaj način ostvaruju
značajne uštede i obezbeđuju
zdravstvenu sigurnost za sebe i
svoju porodicu.
» “Jedro” se nalazi u srcu Novog
Beograda. Koje sve zdravstvene
usluge pružate i ko su vaši najčešći pacijenti?
- Naše službe se nalaze na jednom mestu, čime omogućavamo pacijentima da sve preglede obave u kratkom vremenu.
Zbog brze i kvalitetne usluge,
naši najčešći pacijenti su upravo
zaposleni ljudi koji rade ili žive
u Novom Beogradu. Svakog meseca imamo i sve veći broj pacijenata na pedijatriji jer su novobeogradski roditelji otkrili da je
naša usluga izuzetno kvalitetna i
povoljna i da ne moraju da čekaju red sa svojim mališanima.
» Koje sve oblike lečenja pacijenti mogu da dobiju u “Jedru”,
odnosno da li je reč samo o preventivi i lakšim oboljenjima ili
se leče i teže bolesti?
- Pravovremena dijagnostika teških oboljenja, od kojih su
mnoga u svom početku potpuno
asimptomatska, može obezbediti potpuno izlečenje čak i kada su u pitanju najteža oboljenja. Upravo iz tog razloga insistiramo na redovnim sistematskim
pregledima. Ukoliko se nažalost
i pored blagovremene intervecije, pacijent dijagnostikuje sa
težim oboljenjem, Dom zdravlja Jedro je opremljen savremenom opremom i iskusnim lekarima koji su i više nego dorasli
takvom izazovu.
koji zaposleni ima ako mu obezbedite adekvatnu, pravovremenu i visoko kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
U širem smislu kompanije
takođe mogu kupiti zdravstveno osiguranje za svoje zaposlene što im onda pored redovnih
sistematskih pregleda omogućava i pristupačnost širokom
spektru dijagnostičkih i terapijskih procedura koje Jedro pruža
kao i pristupačnost velikog broja eminentnih kliničkih lekara sa
ogromnim iskustvom stečenim u
VMA i KCS.
» Kakve se opcije nude stranim
gradjanima i njihovim porodicama koji žive u Srbiji?
» Da li pacijenti, koji dođu u - Veliki broj naših pacijena“Jedro”, mogu slobodno da bi- ta su strani državljani i njihoraju svog lekara i koje su pred- ve porodice. Oni se nalaze u
specifičnoj situaciji pošto ninosti tog izbora?
- Naravno da mogu i to je ono što su u mogućnosti da uplaćuju
odmah preporučujemo svakom državno zdravstveno osiguranje. Smatram da
pacijentu priDom zdravlja “Jedro”
Dom zdravllikom otvaranja kartona. Sa predstavlja odličan izbor za ja Jedro predsvojim dobro strane državljane, jer pruža stavlja odliorganizovanim
uslugu kakvu očekuju i na čan izbor u
i opremljenim
kakvu su navikli u svojim takvoj situaciji
jer pruža usluslužbama u kozemljama
gu kakvu strajima rade iskusni lekari, “Jedro” je zdravstvena ni državljani očekuju i na kakustanova koja može da odgovori vu su navikli u svojim zemljana sve zahteve koncepta izabra- ma. Pored toga, strani državljani mogu ugovoriti kod osiguranog lekara.
vajuće kuće dobrovoljno zdrav» Sve je više kompanija koje stveno osiguranje koje pokriva
troškove zdravstvene pomoći u
brigu o svojim zaposlenima iskazuju kroz pojačanu zdravst- hitnim slučajevima, bolničkog i
venu prevenciju i zaštitu. Šta na vanbolničkog lečenja usled nezgode ili iznenadne bolesti.
tom planu “Jedro” nudi?
- Velike kompanije i korporacije su shvatile da za relativ- » Da li imate patronažnu služno malu količinu novca mogu bu i kako je organizovan prevoz
svojim zaposlenima obezbe- pacijenata?
diti pouzdanu zdravstvenu za- - Da, imamo. Naša patronažna služštitu koja je u direktnoj vezi sa ba je organizovana tako da pokrivećom radnom efikasnošću za- va uži i širi centar Beograda, zajedposlenih i obezbeđuje njihovu no sa prigradskim naseljima. «
veću motivisanost i osećaj priOdličan tim stručnjaka i najmopadnosti kompaniji. Istina je da
dernija oprema, odlike su Doma
nikakva povišica ne može bizdravlja „Jedro”
ti zamena za osećaj sigurnosti
Privatna
Medicinska praksa
u srbiji
5
PRIVATNA PRAKSA U ZDRAVSTVU SRBIJE
sistem van sistema
Srbija je jedina zemlja u regionu u
kojoj su privatne ustanove i dalje
van sistema zdravstvene zaštite i
zdravstvenog osiguranja
Profesor dr VIŠESLAV HADŽI-TANOVIĆ, predsednik
Udruženja privatnih lekara Srbije
I
6
stručnjaka, dobija dobru i brzu uslugu. Ali, mora da plati iz džepa,navodi profesor dr Višeslav HadžiTanović, predsednik Udruženja privatnih lekara Srbije.
Jedino je na našim prostorima,
nastavlja on, zadržan u državnom
zdravstvu sistem star 50 godina. Svi u okruženju su otišli daleko ispred nas. Evo, i zdravstveno
osiguranje Makedonije je raspisalo konkurs na kome neke državne
bolnice nisu prošle, nisu ispunile
uslove, a privatnici jesu. Da ne
govorim o iskustvu i napretku
Slovenije i Hrvatske. Osiguranje je
to koje diktira uslove. Tako je svuda,
ali nema zaštićenih „muflona“ kao
kod nas, koji radili ne radili opstaju i bivaju izdržavani. Jednostavno,
ovde nema konkurencije.
- Mnogo se za ovo vreme ministara i stranaka promenilo samo se
ni za pedalj nije promenio odnos
prema zdravstvu uopšte, a posebno prema privatnom. Ne postoji
ugovaranje sa državnim osiguranjem, nema privatnog osiguranja,
ni prava pacijenta na izbor. U svemu tome smo još - na početku, sa
monopolskim državnim osiguranjem, koje je svuda prevaziđeno.
U krajnjem, to je i kršenje prava
pacijenata. Sve to, sigurno je,
može da se promeni, potrebna
je samo politička volja i primena
EDITORIAL:
Svetlana Okanović,
Jagoda Plavšić
[email protected]
Petar Tubić
Biljana Dević,
ART DIREKTOR
[email protected]
Ilija Petrović,
Nataša Popović,
[email protected]
[email protected]
PROJEKT praksa u srbiji
Vanja Jokanović,
Medicinska
MENADŽERI:
[email protected]
U SRBIJI
priVaTna
Medicinska
praksa 2012.
ako privatna praksa postoji i razvija se već 22 godine nije gotovo ništa učinjeno da
se izjednači rad u privatnom i
državnom zdravstvu, a pacijenti i dalje ne mogu sa zdravstvenom knjižicom kod privatnika. Za
takvo lečenje, mada su doprinos
u zdravstvenu kasu uredno uplatili, neophodno je da otvore, pa i isprazne novčanik.
- Privatna lekarska praksa u
Srbiji je trenutno jedna od najjačih
privatnih praksi u regionu. Za dve
decenije ona se razvila kao apsolutni paralelan sistem, pošto je ne
priznaje osiguranje, i to izuzetno jak
sistem u koji je uloženo više od dve
milijarde evra. Sada imamo 4.500
privatnih zdravstvenih ustanova, gotovo 10.000 lekara privatnika, ima 3.000 ultrazvučnih aparata,
svaka ordinacija ih ima, preko 100
skenera, oko 1.000 bolničkih kreveta. Rade se i najsloženije operacije, poput onih na srcu. Praktično,
pacijent u privatnom sektoru može
sve da dobije. Nažalost, sve to mora i da plati. Najčešće dolaze za
specijalističke usluge i dijagnostiku i u tome privatnici zbrinjavaju najmanje 50 odsto pacijenata,
za laboratorijske analize i skoro 90
odsto. To smo postigli kvalitetom
i efikasnošću, jednostavno, nema
listi čekanja, pacijent bira vreme,
Privatna
IZVRŠNI DIREKTOR:
Ruža Ristanović,
[email protected]
GENERALNI DIREKTOR:
Ivan Novčić,
[email protected]
FINANSIJSKI DIREKTOR:
Ana Besedić,
„Tvrdim da smo
mi jeftiniji i da
bi lečenje manje
koštalo Fond, jer
privatna praksa
je za razliku
od državne
maksimalno
racionalizovana”
- dr Hadži-Tanović
[email protected]
OFFICE MENADŽER:
Tanja Banković,
[email protected]
ŠTAMPA: Rotografika d.o.o.
“Privatna medicinska praksa
2012.” IZDAJE:
alliance international media
evropskih standarda koje i naše
komšije uspešno primenjuju. Mi
prihvatamo uslove koje nam povudi Fond, ali da budu identični
kao za državno zdravstvo, čak
smo nedavno ponudili i nižu
cenu. Tvrdim da smo mi jeftiniji i
da bi lečenje manje koštalo Fond,
jer privatna praksa je za razliku
od državne maksimalno racionalizovana. Mi nudimo pozitivnu
utakmicu i pristajemo da se to 6
meseci testira na određenom broju ustanova. Ali, ni tu nije postojala dobra volja, ni interes, - tvrdi dr
Hadži-Tanović.
Vanbračno dete: Ocenu položaja,
stanja, pa i uloge privatne prakse u
zdravstvu Srbije slikovito daju reči
primarijusa dr Tatjane Radosavljević,
predsednice Lekarske komore
Srbije: - Postoji floskula u kojoj je i
mnogo istine, da je privatna praksa
u zdravstvu „vanbračno dete“.
- A ona je, za ovih 20 godina dokazala da je izuzetno zdrav
i održiv zdravstveni sistem. Bez
obzira na ekonomske, političke i sve
druge udare ona sve vreme potpuno funkcioniše. Od 2.000. do 2003.
godine, kada je puno para ušlo u
zdravstveni sistem Srbije, svesnom političkom voljom nije dozvoljeno da privatna praksa postane
deo sistema. Mi u Lekarskoj komori
ravnopravno tretiramo kolege iz
privatne prakse i uključujemo se u
rešavanje problema.
Prema podacima LKS u privatnoj praksi se dnevno obavi oko
30.000 pregleda, ili 20 miliona usluga godišnje, što je više od 40
odsto ukupnih zdravstvenih usluga, a za 50% je više nego 10 godina ranije. Doduše, ove usluge mogu da koriste samo oni koji mogu
Makenzijeva 67,
11000 Beograd, Srbija
Tel:+(381 11) 2450 508
Fax: +(381 11) 2450 122
ISSN no: 1451-7833
All rights reserved
alliance international media
2012.
[email protected]
www.allianceinternationalmedia.com
za fonetiku i patologiju govora, sa
da plate preko onog već plaćenog
Zvodom za hiperbariččnu medicinu
doprinosa za zdravstvo.
i dalje je na snazi, kao i sa priSamo za pojedine: Istini za volju
vatnom ustanovom „Medinova“
polsednjih godina zdravstvena kaza dijalizu. Od 2008. do sredine
sa Srbije je odškrinula vrata za poove godine važio je i ugovor sa
jedine usluge kod privatnika. Tako
Konzorcijumom šest privatnih bolje, navodi profesor dr Aleksandar
nica za vantelesnu oplodnju, lane
Vuksanović, direktor Republičkog
su i u privatnom „Beogradskom
fonda za zdravstveno osiguranKBC-u“ mogle da
je, procedura za
sklapanje ugovo- U privatnoj praksi se dnevno se obavljaju operra sa ustanovama obavi oko 30.000 pregleda acije srca o trošku
koje su van pla- (20 miliona godišnje), što države. Do sada
je više od 120 lena mreže takva
je preko 40% ukupnih
kara iz privatnih
da se oni mogu
zdravstvenih usluga
zdravstvenih uszaključiti samo za
tanova potpisalo ugovore sa RFZO
broj i vrstu usluga koje se ne moda mogu da propisuju lekove na regu obezbediti u okviru postojećih
cept. Od 2005. i privatne apoteke
kapaciteta zdravstvenih ustanoimaju mogućnost ugovaranja sa
va iz Plana mreže. Mišljenje o
državnom zdravstvenom kasom
opravdanosti takvih ugovora daje
ukoliko se na području od 20 km
Institut zaštitu zdravlja „Batut“, a
ne nalazi ni jedna državna apotesaglasnost Ministarstvo zdravlja.
ka. Međutim, do sada nije bilo zaTako je od 1995. do prošle godinteresovanih privatnih apoteka. «
ine RFZO imao ugovor sa Institutom
VAŠA
PODRŠKA
DYNAMIC MEDIC
POLIKLINIKA
Bul. Zorana Djinđića 99,
• KARDIOLOGIJA
Novi Beograd
• ENDOKRINOLOGIJA 069/3130 088; 069/3130 888
011/31 30 890;
• GINEKOLOGIJA
011/31 30 898
• HEMATOLOGIJA
[email protected]
• REUMATOLOGIJA
www.dynamicmedic.co.rs
Privatna
Medicinska praksa
u srbiji
7
UVEK JE PRAVO VREME DA SE POBRINETE SE ZA SVOJE ZDRAVLJE
Zdravlje u sigurnim rukama
Savremeni život zahteva
da se izborimo sa
dnevnim obavezama
i da pritom ostanemo
nasmejani, lepi i
negovani. Jureći za
novim dostignućima i
postavljajući sebi uvek
više ciljeve ponekad
zaboravimo na ono što
je najvrednije i što ne
smemo olako shvatati,
a to je zdravlje. Zdravlje
ne možemo kupiti,
ali u njega možemo
investirati i blagovremeno
ga osigurati kroz
profesionalnu negu i
zdravstvenu zaštitu
S
a željom da proširi ponudu
i osiguranicima omogući
pravovremenu i adekvatnu
medicinsku podršku u odabranoj
zdravstvenoj ustanovi te lekara
koji će voditi računa o njihovom
zdravlju, Delta Generali Osiguranje
razvilo je ponudu zdravstvenih osiguranja namenjenih građanima,
poslodavcima, organizacijama i
drugim institucijama.
Vrhunska usluga i privilegovan tretman osiguranika
obezbeđeni su preko mreže koju čini više od 230 medicinskih najeminentnijih privatnih i
državnih zdravstvenih ustanova
svih profila širom Srbije. Briga o
klijentima i pružanje brze i efikasne zdravstvene zaštite osnovni su principi poslovanja
Delta Generali Osiguranja. Zato
je osnovan Medic Call Centar
8
Privatna
Medicinska praksa
u srbiji
Vrhunska
usluga i
privilegovan
tretman
osiguranika
obezbeđeni su
preko mreže
koju čini
više od 230
medicinskih
najeminentnijih
privatnih
i državnih
zdravstvenih
ustanova svih
profila širom
Srbije
- služba besplatne telefonske
medicinske pomoći osiguranicima, dostupna 24 sata dnevno
365 dana u godini. Ponuda
zdravstvenih osiguranja Delta
Generali Osiguranja podeljena
je u dve kategorije: individualno zdravstveno osiguranje koje
obuhvata programe Total Medic,
Medica Uno i osiguranje stranaca
i kolektivno zdravstveno osiguranje u koje spadaju Medica
Exelenta, Medica Plus, Vita Sana,
Medica Uno kao i kolektivno osiguranje stranaca.
MEDICA UNO – PRISTUPAČAN
PROIZVOD INDIVIDUALNOG
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Medica Uno predstavlja veoma popularan program zbog
cenovne prihvatljivosti za veće
grupe osiguranika jer između
ostalog, uključuje pokriće i
vanbolničkog vođenja trudnoće.
Ovo osiguranje omogućava osiguranicima da brzo i jednostavno obave specijalističke
preglede, dijagnostičke i laboratorijske analize u ugovorenoj
medicinskoj ustanovi. Lečenje
koje je pokriveno osiguranjem
je: pregled kod odabranog lekara, pregled kod lekara opšte
prakse i specijaliste, laboratorijska ispitivanja, testovi i analize
po medicinskoj indikaciji, terapije, vođenje trudnoće, sistematski pregledi i fizikalna terapija po uputu lekara u visini
osiguranog iznosa. U slučaju
hirurške intervencije osiguranicima se nakon intervencije isplaćuje jednokratna naknada, koja zavisi od težine obavljene intervencije. Sa karticom
Dobrovoljno
zdravstveno
osiguranje
namenjeno je
pojedincima te
ustanovama
i drugim
pravnim licima
koji na ovaj
način mogu
da obezbede
viši nivo
zdravstvene
zaštite svojim
zaposlenima
i članovima
njihovih
porodica
dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Medica Uno, osiguranik može koristiti sve usluge u
okviru odabrane zdravstvene
ustanove bez čekanja, sve dok
ne iskoristi maksimalno ugovorenu osiguranu sumu.
VITA SANA – ČEST IZBOR POSLODAVACA KAO PROGRAMA ZA ZAPOSLENE
Ovaj program osiguranja usmeren je prvenstveno na prevenciju i rano otkrivanje bolesti. Često se koristi kao instrument u programima brige o
zaposlenima, a istovremeno
omogućava jednostavno ispunjenje obaveza predviđenih
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
ili sprovođenje obaveznih sanitarnih pregleda proisteklih iz delatnosti. Obuhvata jednokratnu
naknadu u slučaju pojave težih
bolesti pokrivenih osiguranjem, hitnu informativnu pomoć
i pokriće troškova lečenja hitnih
medicinskih stanja, sistematski pregled, specijalističke preglede indikovane na sistematskom pregledu i pružanje drugog lekarskog mišljenja na zahtev osiguranika jednom u toku
perioda osiguranja.
DODATNE POVLASTICE KORISNIKA
DELTA GENERALI DOBROVOLJNIH
ZDRAVSTVENIH OSIGURANJA
Od 00 do 24h, 365 dana u
godini, od medicinskog osoblja Medic Call Centra pozivom na
broj 011/222 05 75 osiguranici
dobijaju besplatnu medicinsku
asistenciju u ublažavanju simptoma bolesti, pomoć u pronalaženju najbolje usluge i zakazivanje pregleda u skladu sa potrebama, informacije o obimu ugovorenog pokrića i pomoć
u korišćenju usluga
u okviru osiguranja. Za članove porodica svojih osiguranika koji nisu uključeni u osiguranje, Delta
Generali Osiguranje
obezbeđuje dodatne kartice „za najmilije“ sa kojima se određene usluge Doma
zdravlja „Jedro“ mogu koristiti sa
popustom od 40%. „Najmiliji“
mogu biti supružnici, deca, roditelji, braća i sestre osiguranika. U okviru dodatnih povlastica nalazi se i međunarodno
putno osiguranje po povlašćenim cenama. Suma osiguranja
je 35.000 evra u trajanju od godinu dana za boravak do maksimalno 50 dana u toku jedne godine. Uključene su usluge: medicinske asistencije, plaćanja troškova lečenja i medicinske evakuacije i repatrijacije.
KO MOŽE POSTATI OSIGURANIK?
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje namenjeno je pojedincima
te ustanovama i drugim pravnim
licima koji na ovaj način mogu da
obezbede viši nivo zdravstvene
zaštite svojim zaposlenima i
članovima njihovih porodica.
Ukoliko želite vrhunsku uslugu, preglede bez čekanja i uputa, preventivne preglede, izabranog lekara koji će se potpuno
posvetiti brizi o vašem i zdravlju
vaše porodice, posetite www.deltagenerali.rs ili pozovite Kontakt
centar na 011 222 0 555. «
Kao lider u oblasti zdravstvenog osiguranja, delta Generali Osiguranje je 2010. godine osnovalo dom zdravlja jedro sa ciljem da zadovolji potrebe svojih klijenata za savremenom i dobro organizovanom medicinskom ustanovom koja omogućava kvalitetnu brigu o zdravlju dece i odraslih.
Zahvaljujući savremenoj opremi i stalno dostupnom timu vrhunskih lekara i univerzitetskih profesora
sa dugogodišnjim iskustvom, dom zdravlja jedro svim građanima nudi širok spektar zdravstvenih usluga u novim, savremenim ambulantama, sedam dana nedeljno tokom cele godine.
Privatna
Medicinska praksa
u srbiji
9
BUDUĆNOST PRIVATNE PRAKSE
profesor
ALEKSANDAR
VUKSANOVIĆ
kod privatnika
s knjižicom?
Kada će pacijenti u Srbiji moći da uz overenu
zdravstvenu knjižicu idu i kod privatnog lekara niko od
nadležnih u državi, pa ni sami privatnici ne mogu sa
sigurnošću da predvide
I
pak su svi, u većoj ili manjoj
meri, uvereni da je to neminovnost.
- Nama je cilj da pacijent i
kod privatnog lekara odlazi sa
zdravstvenom knjižicom. Tvrdimo
da je to neophodno i tražimo
da bude uvedeno i dobrovoljno
zdravstveno osiguranje.Trenutno
završavamo studiju o izvodljivosti i tu ćemo dati rešenja kako
da privatna praksa uđe u sistem
zdravstva. Iako je ovo vreme krize,
a kod nas se za zdravstvo izdvaja manje od 300 evra po glavi
stanovnika, sigurno je da rešenja
postoje. Na primer, definisanjem
osnovnog paketa zdravstvenih
usluga omogućilo bi se da pacijenti dolaze kod lekara samo sa
knjižicom, bez obzira da li je reč
o državnom sektoru ili privatniku.
Pored toga, nova rešenja otvorila bi i nove mogućnosti, poput
zdravstvenog turizma u kome privatna praksa ima značajno mesto. Tražićemo promene makar
stopu po stopu, - kategorična je
dr Tatjana Radosavljević iz LKS-a.
Porfesor Hadži-Tanović tvrdi
NEMINOVNOST
10
Privatna
Naši pacijenti
o trošku Fonda
upućuju se
u Švajcarsku
u privatnu
bolnicu,
zašto to ne
bi imali usred
Beograda, u
Nišu, Novom
Sadu
da je rešenje vrlo prosto – uzeti
evropski model. Svi privatnici bi
pristali da rade po ceni koju Fond
plaća državnoj ustanovi. Mi, uostalom, nikada nismo uslovljavali, jer
Fond je taj koji treba da diktira us-
Dr TATJANA RADOSAVLJEVIĆ,
direktor, Lekarska Komora Srbije
love. Ali, jednake za sve, a mi kao
sistem bili bi sigurno jeftiniji.
- I tvrdnja da nema para u
Fondu je prava birokratska obmana.Kad pogledamo sada ove
korupcionaške afere, pa ko od
ditrektora Fonda nije bio hapšen.
Kao u filmu „Držte lopova“ stal-
no viču kako bi privatnici ispraznili Fond, a mi vidimo kako
ga oni prazne. Para ima dovoljno
ako bi se racionalno i domaćinski
poslovalo. Nisu privatnici lopovi.
Pa, naši pacijenti o trošku Fonda
upućuju se u Švajcarsku u privatnu bolnicu, zašto to ne bi imali usred Beograda, u Nišu, Novom
Sadu. Ovako, isplativije je lobiju u
državnom zdravstvu da se privatni sektor drži po strani. Nažalost,
na štetu pacijenta koji dva puta plaća istu uslugu. Poreski obveznici nemaju nikakav uticaj na
to osiguranje, zato se ono i ne
menja, jer tako lako može i da se
(zlo)upotrebljava. Bez obzira na
sve, izjednačavanje privatnog i
državnog sektora mora da se dogodi, to je i jedan od uslova za ulazak Srbije u EU.
Dopunsko
osiguranje:Postojeći kapaciteti zdravstvenih
ustanova koji su u planu mreže
(kadrovi, broj postelja…) pokrivaju potrebe stanovnika Srbije za
zdravstvenom zaštitom. RFZO
razvija novi sistem plaćanja lekara koji će doneti više reda,
- Potpuno izjednačavanje državnog i prvitanog zdravstva je neminovnost. uostalom, ako je izjednačeno državno i
privatno vlasništvo zašto toga i u zdravstvu ne bi bilo, posebno ako i kada ono pruža bolju, kvalitetniju, bržu uslugu, ako je i jeftinije. Međutim, privatna praksa u zdravstvu kod nas još nije dovoljno definisana. deklarativno je
svi izjednačavaju, ali nije izjednačena. To će morati da se promeni, a privatna praksa će morati i svojim kvalitetom
da se bori za ravnopravno mesto,- reči su inženjera Miodraga Zarića, osnivača Zavoda za hiperbaričnu medicinu,
kuće koju su i evropski stručnjaci proglasili najboljom u Evropi, a u koju već 16 godina pacijenti po utvrđenim kriterijumima i indikacijama dolaze sa uputom i zdravstvenom knjižicom.
Medicinska praksa
u srbiji
STRAH OD KONKURENCIJE
- Posle toliko godina postojanja i razvoja privatna praksa ima budućnost jedino
ako budu sklopljeni ugovori između privatnika i državnog osiguranja. Tu ima više reešnja i modela koji su se u drugim
zemljama pokazali efikasnim i uspešnim, među njima i taj da, na primer, trećinu troškova lečenja kod privatnika pacijent plaća iz džepa, dve trećine pokriva osiguranje. Ti modeli zavise od osiguranja, obaveznog, dopunskog, državnog,
privatnog…. Krajnje je vreme da se to, pre svega zbog interesa pacijenata, uvede i kod nas. Mislim da se državno
zdravstvo plaši konkurencije, jer se tamo plate dele bez obzira kako se radi. ukoliko se takvi pomaci ne načine bojim
se da će ozbiiljne posledice osetiti i sama privatna praksa, da će mnogi smanjiti obim posla ili zatvoriti ordinacije, što
bi, opet, bilo na štetu pacijenata,- kaže primarijus dr Slobodan Ivanović, iz zdravstvene kuće „anlave“.
Izjednačavanje
privatnog
i državnog
sektora mora
da se dogodi,
to je i jedan
od uslova za
ulazak Srbije
u EU
nov način poslovanja, biti tržišno orijentisan i stimulisati ustanove koje
više rade. To je prosec koji traje i na
kojem se intenzivno radi, za njegovo
sprovođenje neophodno je donošenje
novih standarda i normativa. Za to je
nadležno Ministarstvo. Donošenje
ovih akata pratiće i novi cenovnik usluga, što će Fondu omogućiti da sklapa ugovore sa svim zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju određene
kriterijume. Zdravstveni sistem u narednim mesecima očekuje racionalizacija,- navodi profesor Aleksandar
Vuksanović i dodaje da država razmatra mogućnost uvođenja i dodatnog
zdravstvenog osiguranja. «
Poliklinika
ANLAVE
20 godina sa Vama
Interna medicina, kardiologija,
pulmologija, gastroenterologija,
nefrologija, reumatologija, ,
hirurgija, neurologija, psihijatrija,
ultrazvuk
•
Kućne posete
•
Stomatologija
•
Transport bolesnika po gradu,
zemlji, inostranstvu (sanitetom,
helikopterom, avionom)
•
Medicinsko obezbeđenje svih
vrsta manifestacija
(sportskih, zabavnih,
kulturnih…)
Beograd, Senjak,
Vase Pelagića 68
011 2 650 950 i 063 35 12 35
Alekse Nenadovića 7, Beograd, Tel: 011/344-8056; 344-8057;
Alekse Nenadovića 8, Beograd, Tel: 011/2-444-111; 2-448-008;
Dom Zdravlja Gandijeva 122G, blok 63, Novi Beograd, Tel:011/22-84-001; 22-84-002
SISTEMATSKI PREGLED- PAKET OD 5 DIJAGNOSTIČKIH PREGLEDA SA SPISKA, PO VAŠEM IZBORU
– UKUPNA CENA 6.000 DIN. DOPLATA ZA SVAKI SLEDEĆI PREGLED SA SPISKA SAMO 1.200 DIN.
PAKET PREGLEDA ZA ŽENE
1. Kolor dopler krvnih sudova vrata
2. Kolor dopler krvnih sudova mozga
3. ultrazvuk srca sa kolor doplerom
4. ultrazvuk stomaka
5. ultazvuk dojke
6. Osteodenzimetrija
7. ultrazvuk štitaste žlezde
Specijalistički pregled ginekologa, urologa, neurologa, kardiologa,
8. Ginekološki ultrazvuk
neuropsihijatra, gastroenterologa, reumatologa, pulmologa,
9. Ginekološki pregled sa kolposkopijom
kardiološki paket, urološki paket, kompletan ginekološki paket ,
PAKET PREGLEDA ZA MUŠKARCE mamografija, magnetna rezonanca, kućne posete lekara, ultrazvuk
1. Kolor dopler krvnih sudova vrata
sa kolor doplerom, skener (kompjuterizovana tomografija)
2. Kolor dopler krvnih sudova mozga
3. ultrazvuk srca sa kolor doplerom
4. ultrazvuk stomaka
5. rTG pluća
6. Osteodenzimetrija
7. ultrazvuk štitaste žlezde
8. urološki ultrazvuk
9. urološki pregled
www.domzdravljaeuromedik.com www.euromedic.rs
Privatna
Medicinska praksa
u srbiji
11
BESPLATNA VANTELESNA OPLODNJA UBUDUĆE ĆE SE OBAVLJATI SAMO U DRŽAVNIM BOLNICAMA
rode samo - državne
I rode koje „na svet donose“ bebe začete
metodom vantelesne oplodnje (VTO) ponovo
su samo – državne
P
rivatnici su u ovom poslu stvaranja i rađanja novih
života kratko bili pred
zdravstvenom državnom kasom izjednačeni sa kolegama iz
državnih ustanova, ali su brzo ispali iz besplatnog programa VTO.
Čak ni najbilji rezultati – procentualno najviše rođenih beba iz epruvete nisu bili valjan ili dovoljan argument da takve privatne kuće
nastave da pomažu parovima da
dođu do potomstva.
12
Privatna
Medicinska praksa
u srbiji
Za nešto manje od
pet godina, koliko traje nacionalni program, urađeno je 4.500
pokušaja VTO i rođeno
više od 1.000 beba, a za
to je iz zdravstvene kase
utrošeno više od milijardu dinara. Lane je u četiri
državne i 6 privatnih ustanova obavljeno 1.380
vantelesnih oplodnji, a uspešnost
je bila između 22% i 30%.
Polovinom ove godine istekao je
ugovor sa Konzorcijumom šest privatnih klinika u kojima se obavljala VTO, pa je Republički fond
odlučio da nema više potrebe za
angažovanjem privatnika u ostvarivanju ove, slobodno se može reći,
najbolje investicije u Srbiji.
Besplatna vantelesna oplodnja ubuće će se obavljati samo u
državnim bolnicama (Institut za
ginekologiju KCS, Ginekološka klinika „Narodni front“, KC Vojvodine i
KC Niš), u njima godišnje može
da se uradi 1.300 ovakvih procedura, postupak prijavljivanja i kriterijumi ostaju isti (dva besplatna
pokušaja), čekanja na vantelesnu
oplodnju nema, pa nema više ni
potrebe za angažovanjem privatnika,- stav je Republičkog fonda za
zdravstveno osiguranje.
Koliko je ovo isključivanje privatnika iz besplatnog VTO programa stvarno (ne)opravdano najbolje
će pokazati zvanični podaci o tome
koliko je ko i kako radio: najveći
broj VTO pokušaja- 1.258 bilo je
u Kliničkom centru Vojvodine, a
uspešnost, ili rađanje beba iz epruvete u ovoj kući je 20,8%. U GAK
„Narodni front“ obavljeno je 1.109
VTO, a uspešnost je 24,62%, slede
Institut za ginekologiju i akušerstvo
Kliničkog centra Srbije sa 788 VTO
gu da dobiju lek i u privatnoj apoteci. Osnovni problem, usti uspešnošću od 17,64% i Klinički centar Niš sa 200 pokušajavari, i jeste recept i zato tražimo da imamo jednaka prava i
uspešnost 22%.
kod pacijenata, ali i u tržišnoj utakmici. Uostalom, morali smo
Najbolje rezultate postiglu su stručnjaci privatne ustanove
da ispunimo iste uslove pri otvaranju apoteka kao i državne,
Intermedikus Bis – 56 VTO procedura, uspešnost čak 32%, zaimamo iste obaveze, ali kod ugovaranja sa zdravstvenom katim, „Dženesis“ iz Novog Sada, oni su obavili 266 vantelesnih
som nismo ravnopravni. Ugovore koje je RFZO ponudio bili bi
oplodnji, a ovi postupci su završeni uspehom, ustvari, rađanjem
prava omča oko vrata privatnih apoteka. Bez ravnopravnosbeba u 30,08%. Njihove kolege iz privatne ustanove Jevremova
ti nema šanse da se ova oblast, u kojoj gotovo da vlada pravi
u Beogradu imali su 288 VTO, uspešnost 28%.
haos, na pravi način uredi. Ne treba nam mnogo mudrosParovima koji imaju problem sa sterilitetom, a to je svaki sedti za to, dovoljno je samo da se pogleda kako je to urađeno
mi par u Srbiji suočenoj, inače sa belom kugom, koji žele da im u
u najbližem komšiluku,- kaže Dragutin Rajevac, iz Udruženja
rađanju potomstva pomažu najuspešniji stručnjaci, ne preostaje
privatnih apotekara Srbije (SPAS).
ništa drugo nego da izdvoje oko 3.000 evra. Besplatne rode za
Kao jedan od razloga što pribebe iz epruvete privilegija su saZa nešto manje od pet godina, koliko traje
vatnici ne sarađuju sa RFZO-om
mo državnih ustanova.
Ze recepte ni pravi recept: Nisu nacionalni program, urađeno je 4.500 pokušaja najčešće se pominje da bi to bio
samo privatni lekari neravnopravVTO i rođeno više od 1.000 beba, a za to je iz veliki finansijski udar na Fond. Ali
ni sa državnim pred zdravstvenom zdravstvene kase utrošeno više od milijardu dinara recepte ne pišu privatni apotekari
nego lekari i ima ih onoliko koliko
kasom. Ista je, možda još i gora je
ih doktori propišu, a da su apoteke izjednačene pacijenti bi sigsituacija u apotekarstvu. Privatni sektor je diskriminisan u odnourno lakše i brže dolazili do leka.
su na društvene apoteke. Praktično, postoje paralelno da siste- Ministar zdravlja dr Zoran Stanković obećao nam je da ćemo
ma apoteka, - državne, ukupno ih je 520 u Srbiji i privatne, kobiti izjednačeni sa državnim apotekama. Ali, bojim se da ćemo
jih je 1.500.
ugovore dobiti kada u zdravstvenoj kasi više ne bude para, pa da
- Borimo se godinama da dobijemo isti status, jednake
prođemo kao 1992. godine kada smo praktično bili naterani da
mogućnosti ugovaranja kao državne apoteke, da pacijenti i
izdajemo lekove na recepte. Zbog toga su mnoge apoteke zatkod nas mogu da uzimaju lekove na recept. Sa Vojnim fonvorene, - ističe Rajevac. «
dom imamo izuzetnu saradnju, ti osiguranici sa receptom mo-
Privatna
Medicinska praksa
u srbiji
13
iNterVJU
NENAD STANKOV, VLASNIK BOLNICE „STANKOV OFTALMOLOGIJA“
neophodne promene
Naši pacijenti, iako zdravstveno osigurani, imaju
besplatno lečenje samo u državnim bolnicama i
domovima zdravlja, iako to uvek i ne žele
D
ržava mora da napravi
odlučan korak i izjednači
položaj privatnih i državnih
zdravstvenih ustanova predlaže
Nenad Stankov, vlasnik bolnice
„Stankov oftalmologija“.
» Vaša bolnica više od decenije bavi se privatnom lekarskom praksom. Koliko ste tokom
proteklih godina imali podršku
države, posebno zakonodavstva
koje se odnosi na privatnu lekarsku praksu?
- Kao i u svim delatnostima i u privatnoj medicinskoj praksi pomoć
države u proteklim periodu je bila
neophodna i dobrodošla, ali je ona
izostala, sem neke manje podrške
kroz određene državne organe.
Naši pacijenti, iako zdravstveno
osigurani, imaju besplatno lečenje
samo u državnim bolnicama i domovima zdravlja. To ne daje korektnu sliku o našem zdravstvenom
sistemu i država mora da napravi
odlučan korak i izjednači položaj
privatnih i državnih zdravstvenih
ustanova. Samim tim bi pacijentima omogućili da sami biraju gde
će se lečiti – u državnoj ili privatnoj ustanovi.
» Imajući u vidu sve slabosti državnog zdravstvenog sektora,
Vaše iskustvo u privatnom sektoru i
svetsku praksu - šta biste menjali?
- Samo kvalitet pružene usluge,
odnosno lečenje i stručnost leka-
14
Privatna
Medicinska praksa
u srbiji
ra, treba da budu kriterijum na osnovu kojeg će se pacijenti opredeljivati. Privatne zdravstvene ustanove su sada u neravopravnom
položaju jer su primorane da
naplaćuju svoje usluge, a pacijenti, iako zdravstveno osigurani,
moraju da se leče tamo gde im je
država odredila. Izjednačavanjem
statusa prvatnih i
državnih ustanova, taj problem bi
se rešio i samim
tim bi se kvalitet
usluga podigao
na veći nivo.
» Koliko naši
gradjani vode računa o zdravlju
svojih očiju, šta
bi, prema Vašem
savetu, trebalo
češće da čine da
bi imali zdrav, lep
i jasan pogled?
Izjednačavanje statusa državnih i privatnih
zdravstvenih ustanova, a samim tim i
mogućnost biranja lekara i ustanove od strane
korisnika zdravstveng osiguranja , bi dovela
do poboljšanja zdravstvenog sistema u Srbiji
-Na žalost, u našem društvu veoma je slabo zastupljena preventivna, redovna zdravstvena kontrola. Zato se zdravstveni problemi kasnije otkrivaju, a samim tim
je i oporavak duži i zahteva više
truda kako lekara tako i samih
pacijenata.
Preventivni pregledi najviše bi
dali uspeha u poboljšanju vida
kod dece i kod starijih.
» Kada je najbolje da roditelji
dovedu dete na prvi pregled kod
oftalmologa?
-Prvi oftalmološki pregled je neophodno uraditi što pre, čim beba napuni šest, a najkasnije do 12
meseci, tačnije u drugoj polovini
prve godine života.
» Mališani često imaju strabizam jednog ili oba oka. Kakva je
to bolest ili deformacija, kako se
ona leči?
-Strabizam je funkcionalno-estetska anomalija čije su funkcionalne posledice poremećaji u saradnji dva oka uz komplikacije u senzornom smislu.
Jednostavnije rečeno, dva oka
ne mogu da ostvare dobar binokularni vid, a komplikacije se manifestuju slabovidošću i nepravilnom saradnjom dva oka bez dobrog stereoskopskog vida.” U narodu se to naziva razrokost.
Razlog tome je u nepostojanju binokularnog vida, tj. vida
sa dva oka istovremeno, odnosno nemogućnosti trodimenzijalnog posmatranja predmeta kod
razrokih osoba. Oko pet odsto
dečje populacije ima određeni tip
strabizma. Razrokost delimo na
konkomitentnu i paralitičku, kao
i na stalnu i povremenu. Česta je
povezanost razrokosti i slabovidosti (ambliopije) jednog oka koja zahteva što hitnije lečenje (razvoj vidne ošrine se završava do
četvrte godine života). Zavisno
od tipa razrokosti primenjujemo metode nehirurškog kao i
hirurškog lečenja. Kod određenih
tipova razrokosti, pri radu iskusnog hirurga, uspešnost izlečenja
jednim operativnim zahvatom
je i do 85 odsto. Razrokost je
izlečiva, a najvažnije je što ranije
otkriti bolest oka i pravovremeno
primeniti adekvatnu terapiju. «
registar
Specijalistička
Stomatološka Ordinacija
Beogradska 36, Beograd
011/244-14-97, 011/344-03-62
www.dentalux.rs; [email protected]
Dr Zoran Stajić – specijalista oralne hirurgije
Dr Stojan Stajić
Dr Jadran Stojadinović – specijalista ortopedije vilica
Kompletna stomatološa usluga:
• estetske plombe
• endodoncija
• stomatološka protetika
• bezmetalna keramika
• ortodoncija
• lasersko lečenje parodontopatije
• implantologija
• oralna hirurgija
• izbeljivanje zuba
Osećajte se bolje,
izgledajte lepše,
budite ponosni
na svoj osmeh...!
U prijatnom ambijentu očekuje vas ljubazno osoblje specijalističke
stomatološke ordinacije Dentalux
BOLNICE
OPŠTA BOLNICA PETKOVIĆ
Maglajska 19
0112667-078,
SPECIJALNA BOLNICA ZA
REKONSTRUKTIVNU, ESTETSKU I
PLASTIČNU HIRURGIJU MIRAMONTI
Tolstojeva 44; 011 367 1352
[email protected]
www.miramontimedic.rs
DR ZUTIC
Proleterske solidarnosti 21a
01130-18-333, [email protected]
www.dr-zutic.com
HOSPITAL ADONIS
Trebevicka 15; 0113542-785
[email protected]
http:adonis.mojlekar.net
NOVA VITA
Ul. Patrijarha Dimitrija 36, 11000
Beograd, 011 356 52 10,
[email protected]
www.novavita.rs
BOLNICA ESKULAP
20 Gunjak st.; 0113947-874
STANKOV OFTALMOLOGY
45IV Terazije st.
0113243-306
[email protected]
www.stankovbolnica.com
THE NARCOLOGY CLINIC OF DR
VOROBJEV
Sremskih boraca 2e, Zemun
0113168-620; [email protected]
http:www.lecenjezavisnosti.rs
ARHEUS
Koste Glavinica 5d, 011265-3018,
MEDICAL CENTAR
Mije Kovacevica 10; 011208-42-42;
[email protected]
http:www.medicalcentar.com
ANALIFE
Skadarska 5; 01131968-08,
[email protected]
http:www.analife.rs
ST MEDICA OPŠTA BOLNICA
Kumodraska 241v; 0112460-697,
[email protected]
http:www.stmedica.com
ZENIT BOLNICA
Šumatovacka 59; 0113087-752
BEL MEDIC
Koste Jovanovića 87, Viktora Igoa 1,
Palmira Toljatija 1, 011309 1000
[email protected]
http:belmedic.rs
ORS Hospital
Milovana Marinkovica br. 23,
0113910-112,
http:orshospital.rs
Vranjska Banja
Kralja Petra I Oslobodioca br. 7,
Vranjska Banja, 017 546 428,
http:www.vranjskabanja.co.rs
Z.U. SPECIJALNA BOLNICA ZA
NEUROLOGIJU "DC ZEMUN"
Vrtlarska 55, Zemun
telfax: 01131-60-309,
[email protected]
www.dc-zemun.com
Sveti Vid
Dobračina 27, Beograd
011328-37-37, [email protected]
http:www.svetivid.com
DOM ZDRAVLJA - KLINIKE
KLINIKA DR. ZOTOVIć
Sokobanjska 13
centrala 011.2660.755,
www.rehabilitacija.rs
Miloš Klinika
Radoslava Grujića 25, Beograd
TelFax: 011 2455 759,
http:milosklinika.com
[email protected]
Irva Clinic
Beogradskog Bataljona br. 115
0112546-863,
http:www.irvaclinic.comirva
KLINIKA DR. RISTIĆ
Narodnih Heroja 38, 011269-32-87
http:www.dr-ristic.com
CLINICANOVA
Višegradska 26, Kumodraska 62-64,
Beograd; 0117151-777,
[email protected]
http:www.clinicanova.rs
Dom zdravlja Vizim - Direktor
Dr Zorica Dinic
Knez Miletina 36, Beograd
011339 00 000; [email protected]
http:www.vizim.co.rs
KBC NOVI BEOGRAD
Milutina Milankovića 3, Novi BG
011-3313-913, [email protected]
http:bgdkbc.com
AS MEDICUS BIOREZONANCA POLIKLINIKA
Sazonova 71 (ex Filipa Filipovica)
0112836-836,
[email protected]
http:www.asmedicus.co.rs
POLIKLINIKA EUROMEDIC
Alekse Nenadovica 8, Beograd
0113448-056
[email protected]
http:www.euromedic.rs
POLYCLINIC ARS MEDICA
Tomasa Jeza 5; 0112438-116,
[email protected]
www.arsmedica.rs
FORUM LAB - CENTER OF LABORATORY DIAGNOSTIC
Bul. Kralja Aleksandra br. 518 v-g
011347-67-00,
[email protected]
www.forumlab.rs
INTER TIM KLINIKA
Svetog Save 41; Tel: 011 3447 488
[email protected]
www.intertim.net
POLIKLINIKA ENDO TOP
Nehruova 82a; 0112289-008
Zetska 4a, 011 3348 881,
[email protected]
www.endotop.com
BEOKLINIKA
Maglajska 30; 0113674264 ,
POLYCLINIC ANLAVE
Majora Branka Vukosavljevica 114,
Bezanijska Kosa; 0112-650-950
[email protected]
www.anlaveclinic.rs
MEDIKOM
Branicevska 12a; 011 3089186,
[email protected]
www.medikompoliklinika.com
POLIKLINIKA ARGIROVIĆ DR SCI
MED. MR SCI MED. DR ĐORĐE
ARGIROVIĆ
Cvijiceva 84a; tel-fax 32-90-324,
[email protected]
POLIKLINIKA DOBRIĆ - NADEŽDA
DOBRIĆ PR
Prilaz 16, Zemun (ex Jakuba
Kuburovića); 0113167-422,
[email protected]
POLIKLINIKA BEOGRAD
Džona Kenedeija 10f
0113018-081
[email protected]
http:www.poliklinika-beograd.com
POLICLINIC NERA
Pazinska 20; 0113975-728,
http:nera.mojlekar.net
SOLDO MEDICINA
Generala Horvatovica 28
0116441-206,
[email protected]
http:soldomedicina.comindex.html
NADA DIVA
Vase Stajića 25, Novi Sad
021421-892,
[email protected]
http:www.nadadiva.rs
ORDINACIJE
SURGICAL ORDINATION COLIC
Surdulicka 5; 0113699-800,
[email protected]; www.dr-colic.com
ANGIO Dr
Alekse Nenadovica 5; 0112436-630
[email protected]; www.angio.co.rs
SONOMEDICA - ORDINACIJA ZA
ULTRAZVUK
Profesora Vasica 3, Vinca
011805-61-07; [email protected]
SPECIALISTIC SURGERY MARKOVSKI
Majakovskog 6, Zemun
0113166-117,
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA
FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR RODIĆ
Nedeljka Gvozdenovica 11, Novi
Beograd; 0112166-363,
[email protected]
ORDINACIJA VIDSKA
Vidska 15; 0112450-190
ZDRAVLJE
Sime Milosevica 48; 0113087-928
Spec. ORDINACIJA ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REHABILITACIJU DR
JEČMENICA
Vojvode Vlahovica 52p, Brace Jerkovic,; 0113961-854,
SURGERY SIMEUNOVIC
18b Bul. oslobodjenja st.
0113066-079
[email protected]
www.profmedika.com
DYNAMIC MEDIC POLICLINIC
Bul. Zorana Djindjica 99, New
Belgrade; 0113130-890,
http:dynamicmedic.co.rsCEA - CENTAR ZA ELIMINACIJU ALERGIJA
Avijaticarski trg 10 (Trg JNA), Zemun;
011316-5412; [email protected]
http:www.cea.rs
MEDICA AESTHETICA - AESTHETIC
MEDICINE
Dubljanska 23; 0112421-730
[email protected]
http:www.medicaaesthetica.com
REHA MEDICA - Spec. ORDINACIJA
ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU PROF. DR V. VESOVIĆ POTIĆ
Privatna
Resavska 2IV; tel/fax 303-46-70
[email protected]
SONUS MEDIC Spec. ORDINACIJA ZA
ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU
Kosovska 39; 0113238-959,
[email protected]
HIPOKRAT ORDINACIJA
Starca Milije 25; 011 3510-931
OMNIDENT ORDINACIJA
Kraljice Natalije 36 (Bivša Narodnog
Fronta); 011 36 20 612,
http:www.omnident.rs
[email protected]
ORDINACIJA KORDOVAN
Simina 22a; 011 3237-950
ORDINACIJA MAJA
Aleksinackih rudara br. 8
065 222-858,
ORDINACIJA NIKOLA SIMONOVIĆ
Nehruova 44; 011 2157-372
INTERNAL ORDINATION ULTRAMEDIK
Presevska 74, Zvezdara;
0113822-786,
[email protected]
www.ultramedik.com
ORDINACIJA ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REHABILITACIJU
TENS - PLUS
Starine Novaka 19; 0113226-807
[email protected]
CMG-COSMETIC MEDICAL GROUP
Milošev kladenac 11 a
011-3444-747
BRIGA O STARIMA
MEDIKALIJA AND BZP-04
4b Save Kovacevica 2, Krnjaca 11a
Popovacka, Popova bara, Borca
011.33.195.22
http:www.medikalija.co.rs
[email protected]
MIMA
Isaka Njutna 2; 011277-86-73,
KUĆA DOBRE NADE
Medicinska praksa
u srbiji
15
Sport Medical Alliance
Ordinacija za fizikalnu
medicinu i rehabilitaciju
Rehabilitacija
sportskih povreda
Laseroterapija
Shockwave terapija
Deep oscilation (hivamat)
Antiaggening medicina
Kineziterapija
Krioterapija
Hidrokinezi terapija
Isokinesis
Elektriodijagnostika
Ultrazvučna dijagnostika
Ortootika i protetika
Stručni konsultanti za
hirurgiju, ortopediju i
traumatologiju
Proloterapija
Platelet riched plasma therapy
Vojvode Hrvoja 8 (ex Dragana
Pavlovica); (0)11 64 54 475
http:www.kucadobrenade.com
BAKA I DEKA
Banovicka 6; 0112992-117,
http:www.bakaideka.com
HOME OPORAVAK
Ljubicica 1b; 0113948-170,
[email protected]
DOM NANA
Murmanska 23v, Murmanska 21b
(011) 382 13 12,
http:www.domzastarebeograd.com
STENT PLUS
Vojvode Vlahovica 25g, Brace
Jerkovic; 0113960-185
LAGODAN ZIVOT
Save Kovačevića 11e; 0112494-623,
www.dominegastarihlicabeograd.
SVETI DJORDJE
Kragujevački put VII deo br 9
011805 43 55,
http:www.domsvetidjordje.rs
MOJA OAZA
3 Hercegovacka st; 0112196-276,
MILDOM
Beogradska 399, Beograd, Čukarica,
Sremčica Šumatovačka 80;
0112442-666
DOM RENESANSA
Bul. Oslobođenja 102 B Jajinci
0113943266,
[email protected]
http:renesansadom.com
MILJAKOVAČKI ODMOR
011 3513-883,
http:www.miljakovackiodmor.com
STARI PRIJATELJ
Sretena Mladenovića Mike 28
0112341-614,
http:www.stari-prijatelj.com
CASA VERDE
Miljakovački Vinogradi 19
064 1581-254
MARIJA
Sime Šolaje 32; 0112753-217
[email protected]
VAšA DUGA
Kružni put 11e, Leštane
0118031-655
SENIOR PLUS
Slanački put 97n, Beograd, Palilula,
Višnjička banja Lipovički put 13,
Beograd; 011787-5040
http:www.seniorplus.rs
DOLCE VITA KEJ
9 Ratarski put st., Zemun 27a
Nedeljka Ercegovca , Kalvarija 23d
Silerova st., Zemun 103f Slanacki
put st. 107m Slanacki put st.,
Visnjicka Banja; 011 208-56-61
http:www.dolcevitakej.com
STARA LIPA
011 231-90-20,
STARADOM
Ulofa Palmea 2a; 011 3426-562
Slavonska 18, Zemun
Tel.011-3077-620, 063-8605-573
www.sportmedicalalliance.rs
mail: [email protected]
16
Privatna
Medicinska praksa
u srbiji
Ginekološki pregledi
UZ pregledi · Praćenje trudnoće
Kolposkopija · Brisevi
HPV tipizacija · Intervencije
Gospodar Jovanova 19, 11000 Beograd
Tel: (011) 2 - 636 - 782; Mob: (063) 307 - 455
[email protected]; www.natal.co.rs
KARDIOLOGIJA
INTERNISTIČKA ORDINACIJA
MEDICUS IN
Majke Kujundzica 5; 0112420-240,
[email protected]
ORDINACIJA INTERNE
MEDICINE NADA
Sumadijski trg 42, Banovo brdo
0113543-156
[email protected]
CARDIAC CLINIC DR BABIC
Resavska 30; 011 3236-905
INTERNAL MEDICINE DOCTORS OFFICE HABITUS
Francuska 38; 063 717-84-21,
MEDICAL CENTAR
Mije Kovačevića 10 (kod Bogoslovije);
011 208-42-42
[email protected]
http:www.medicalcentar.com
NIKO MEDIC
Vojvode Dobrnjca 6; 011 766-107
DR D. VUKAJLOVIC
Ustanicka 10II1; 011 2432-762,
GENERAL MEDICINE SURGERY DR
STEVIC
Knez Danilova 49-51
0113236-559,
KARDIO HELP
Sazonova 7; 0112431-278
SPECIAL HOSPITAL OSTROG
Bilecka 2; 0113093-698
DERMAL
Nemanjina 36; 011361-18-03
[email protected]
ORDINATION OPAL
Bul. kralja Aleksandra 280,
Vatroslava Jagića 5; 011380-83-09,
http:www.opal.rs
HOSPITAL KOMNENUS
Osmana Djikica 3; 0113292-411,
http:www.komnenus.com
GINEKOLOGIJA
GINEKOLOSKA ORDINACIJA BILJANA
Dubljanska 19 Vracar
0113863-716,
GINEKOLOŠKA ORDINACIJA ANA
(RANIJE KUĆA ZDRAVLJA)Vinogradska 12; 0112890-157
TRION MEDICAL
Vitezova Karađorđeve Zvezde 7
011 3429 205
[email protected]
www.trionmedical.rs
PANACEA
Bojanska 5; 0113047-980
www.panacea.co.rs
FITOTERAPHY SURGERY - DR
SLOBODAN TESIC
Zdravka Jovanovica 79, Zarkovo
0112513-495,
[email protected]
www.radost-radjanja.com
NATAL GYNECOLOGY
Gospodar Jovanova 19, Stari grad
011263-6782,
POLIKLINIKA ĐUKIĆ
Patrijarha Varnave 19
011383-66-06,
[email protected]
GINEKOLOSKO - AKUSERSKA ORDINACIJA RADOJCIC
Branicevska 2; 0112451-451,
[email protected]
http:www.ordinacijaradojcic.com
URO MEDICA
Kneza Milosa 79I; 0112656-119,
[email protected]
GINEKOLOSKO - AKUSERSKA ORDINACIJA IRINA
Milesevska (ex.S.Kovacevica) 538
011383-00-46
[email protected]
http:www.ordinacijairina.wh.rs
DINULOVIC - G.A.O.
Strahinjica Bana 65
0112631-584,
http:www.dinulovic.com
Spec. GINEKOLOŠKA AKUŠERSKA
ORDINACIJA 4D
Maksima Gorkog 52 stan 01
0113085-433,
http:www.4dordinacija.comSPECIJALNA GINEKOLOŠKA BOLNICA
JEVREMOVA
Gospodar Jovanova 51
0112632-222,
[email protected]
http:www.jevremova.rs
BEOFEMINA - GINEKOLOŠKA
ORDINACIJA
Kraljice Natalije 38; 0113626-104,
Spec. GINEKOLOŠKA
ORDINACIJA VIVA
ORTOPEDIJA UNA
Vojvode Skopljanca 35a
Tel. +381 11 2491 946
www.ortopedijauna.com
FILIA
Bul. kralja Aleksandra 95IV
01124-03-246,
[email protected]
ALFA MEDICA
Bul. Zorana Djindjica 106a
011311-85-91,
[email protected]
www.alfamedica.co.rs
GINEKOLOŠKA ORDINACIJA,
ULTRAZVUČNI PREGLED ULTRAMEDIKA Dr sci. med. Tihomir
Mihailović
34 Vojvode Dobrnjca st., Palilula
0113390-848,
www.ultramedika.rs
POLICLINIC VUK
Hadzi Prodanova 20, II sprat
01124-53-836
ESTETIKA
http:www.poliklinikavuk.rs
ARAS – ORDINATION
DIVA POLICLINIC
Dobracina 6; 0112622-832,
Kosovska 34 ; +381 11 334 66 53
BALANS MEDIKA
www.divaclinic.com
Bul. Despota Stefana 1
DELTA ESTETICA
Tel: +381-11-3226-826,
Krusevacka 32; +381116444097
www.balansmedika.com
www.deltaestetica.rs
AKUPUNKTURA
FEMINI
PLASTIČNA, REKONSTRUKTIVNA I
Kneginje Zorke 241
ESTETSKA HIRURGIJA PROFESOR
PRIVATE PRAXIS PETROVIC
0112435-822
Kralja Milutina 10a; 011364-0-777 HADŽIĆ
MEDREZON - NUTRI - CELLU - ANTI Svetozara Zorica 35a; 011346-8494, ORDINATION MERIDA
Ljeska 5; 011354-52-62,
www.hadzic.co.rs
AGE STUDIO
[email protected]
AESTHETICMED LALOSEVIC
Tamnavska 1; 0112451-777,
GINEKOLOSKA ORDINACIJA
Kneginje Zorke 84; 0112425-984,
www.medrezon.com
MOSKOVIC
www.aestheticmedlalosevic.rs
JIN-JANG
Sindjeliceva 40; 0112455-858
EUROPROFIL PLUS
Kicevska 3a; 011243-9534
ORDINATION MILANOVIC
Dubrovacka 3; 0112621-808
MING ZU
Spec. ORDINACIJA ZA PLASTIČNU I Nikolaja Gogolja 16, Banovo Brdo
Celopecka 5; 0112422-547,
REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU DE 0113551-689,
KARG PHARMACY
[email protected]
Dr. Dejan M. Miholčić
Dimitrija Tucovica 152
IGLA MEDIC
Petra Kocica 31,; 011 197 622,
011408-866
Braće Jerkovića; 0113960-199,
www.deplastic.net
TAO
DR STEVIC
MENSSANA
Cara Urosa 356; 0112185-732,
Knez Danilova 49-51
Kneza Viseslava 36, Čukarica
http:www.ordinacijatao.co.rs
0113236-559,
011354-16-69,
VITALIS
Kralja Milutina 35
0113970-898
http:www.vitaliscentar.com
Jedino kod nas su moguća:
FIZIKALNA MEDICINA I REHA• snimanja magnetnom rezonancijom u
BILITACIJA, AKUPUNKTURA, DR
DUŠICA STEFANOVIĆ
anesteziji dece i pacijenata koji ne sarađuju
Tadeusa Koscuska 58; 0112183-075
Dermatovenerologija
Sport Medical Alliance
GINEKOLOško-akušerska ordinacija
DERMATIM CENTAR
Kralja Petra 71a; 0112622-289,
[email protected]
www.dermatim.net
ISHRANA
Aleksandar MN
Tetovska 44; 0117838-266;
http:www.aleksandarmn.com
Baltik Junior
Kanarevo brdo 42; 069 1109-575
http:www.baltikjunior.com
[email protected]
u toku pregleda
• spektroskopija
• EMNG
Specijalistički lekarski pregledi i ambulantne dijagnostičke i terapijske
intervencije iz oblasti: interne medicine, neurologije, radiologije,
ginekologije, gastroenterologije, anesteziologije sa reanimatologijom.
Beograd, Bojanska 5
011 3047 980; 011 2837 007; 062 288 470
www.panacea.co.rs
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА СТОМАТОЛОШКА
ОРДИНАЦИЈА
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
CVETIĆ DENT
Др Кондић
Др Драгана
Др Богољуб
Београд, Солунска 25 тел: 011 21 80 158
Glavna 269; 0113167-021,
www.ginekoloskaordinacijaviva.info
GINEKOLOŠKA ORDINACIJA RAOVIĆ
Golsvordijeva 18; 011244-77-63,
http:www.raovic.ordinacija.net
ALTERNATIVNA MEDICINA
HOLI MEDIC
Ilije Stojadinovica 652, Filmski grad;
063266-906
[email protected]
DEFEKTOLOGIJA
KABINET ZA GLAS, GOVOR I SLUH
VERA
Maksima Gorkog 13, Vracar
0112454-207
www.glas-govor-sluh.com
LABORATORIJE
BIOMEDICA
Bul. oslobodjenja 7-9
tel: (+381) (11) 344-9750
www.biomedicazavod.rs
KONZILIJUM
Svetog save 28 a
011-2430-804,
http:www.konzilijum.rs
HEXALAB
Njegoševa br. 5I; 011309-66-63,
http:www.hexalab.co.rs
LABARATORIJA
DR.PAVLOVIC
Smederevski put 4 v
01180 36 633
INSTITUT ZA PROUCAVANJE
LEKOVITOG BILJA DR. JOSIF PANCIC
Tadeuša Košćuška 1
0113031 617
http:www.mocbilja.rs
KVANTNA MEDICINA
LIFE
Nikole tesle 88; 0112691-800,
[email protected]
www.lifeordinacija.rs
Dr Marina Cvetić
0112147-667
PROFAMILIARE
Takovska 48; 0112751-224
ODMARALIŠTE
ORTO ORDINACIJA
Koste Kovačevića 52
COUNTRY CLUB BABE
0112468-459,
Milovana Milinkovica 3
http:www.orto.rs
011826 00 77
[email protected]
[email protected]
SPEC. ORDINACIJA DR ERIĆ
www.country-club-hotel-babe.com
Petra Jovanovića 1
BANJA VRUJCI
011234 68 91,
Mačvanska 6a,; (0)61 2818192
STOMATOLOG DR. PEJIĆ
[email protected]
Lomina 39; 0113616-332
http:www.banjavrujci.info
STOMATOLOG SREDAČKA
Sredačka 8; 0112439-868
SPA CENTAR
DUO DENT
Cara Uroša 13, 11000 Beograd
THAI SPA
011 263 84 56,
Djordja Stanojevica 9v, Novi Beograd http:www.duodent.rs
- Zlatibor, Kiridzijska 28
ZUBOTEHNICKA LABORATORIJA
031845-444, 011-3600-719
JOKIC
www.thaispa-zlatibor.com
Bul. oslobodjenja 2; 0113067-771
BALI DETOX CENTAR
BELVILLE DENTAL
Skadarska 91; 011-32-46-105,
Jurija Gagarina 14n, objekat
[email protected]
Đurđevak, 11070 Novi Beograd
TERMALNI CENTAR LAŠKO
011 6300 955,
T: +386 (0) 3 423 20 00
http:belvilledental.com
http:www.thermana.si
[email protected]
ORDINACIJA SMILE DENT, DR DRASTOMATOLOGIJA
GAN DIMITRIJEVIĆ
Sinđelićeva 16; 011308-6685,
DR. KLJAJIĆ
www.smiledent.rs
Dobanovačka 52; 0112610-340
[email protected]
DM DENT
ORDINACIJA DRAGON
Bul. Arsenija Čarnojevića 9538d
Pera Ćetkovića 11j, Karaburma
0113118-839
0112086-325,
ESTETSKA STOMATOLOGIJA
[email protected]
Lazarevićeva 2; 3234-800,
OPŠTA BOLNICA IMPULS
Vojislava Ilića 90; 0112898-588,
Višnjička 91a; 011275-6589,
ORDINACIJA DR. JANJUŠEVIĆ
www.klinikaimpuls.com
Resavska 16b; 0113349-199
[email protected]
ORDINACIJA DR RANĐEL HRISTOV
KLINIKA KOSOVČEVIĆ
Zorana Radmilovića 6; 0113427-454 Smiljanićeva 35; 0112454-668,
ORDINACIJA OSMEH
www.kosovcevic.rs
Makedonska 32; 0653303-656,
[email protected]
SPEC. ORDINACIJA 314 DENTISTRY ADAMANTINA
Bul. Mihaila Pupina 10iI, apartman
Katanićeva 22; 0112433-16,
314, YUBC, Novi Beograd
ALEXANDARCLINIC
Krunska 6a, Beograd; tel: 011 323 80 28; mob: 065 323 80 28
[email protected]; www.stomatologija.co.rs
Višnjićeva 14, stan 2
0112631-959
DR CVIJETINOVIĆ
Strahinjića Bana 203
0112185-802
www.dental.rs
ORDINACIJA SANDRA MP
Trgovačka 7a, Žarkovo
0112396-329,
DR KABADAJA
Kralja Milutina 48; 0112686-110
SPEC. ORDINACIJA DR KNEŽEVIĆ
Majke Jevrosime 11; 01133-45-203,
[email protected]
ORDINACIJA MOJ ZUBAR - DR
MILIJAN ANDRIĆ
Nedeljka Gvozdenovića 39
065673-00-77
www.mojzubar.co.rs
[email protected]
SPEC. ORDINACIJA GP&CO
Višegradska 6; 011361-3213
ORTHODENT
Strahinjića Bana 33
0112188-327
DENTNIX
Kajmakčalanska 15, Zvezdara
0113835-436,
BELLE DENT
Gandijeva 114a; 011-2289-547,
www.zdravizubi.co.rs
DENTAS M
Mirijevski Bul. 24, Palilula
0112971-263,
www.dentasm.co.rs
ROORTO DIGITAL
Bul. oslobođenja 63a
0112441-021,
www.roortodigital.com
DENTOMANIJA S
Narodnih heroja 40a
0112608-645,
www.dentomania-bg.com
[email protected]
ORDINACIJA STARČEVIĆ
Stanoja Glavaša 15
0113223-951,
www.stoma-starcevic.co.rs
[email protected]
KORONA SPEC. ORDINACIJA
Birčaninova 10; 011 2683 101,
www.korona.rsSRNaslovna.aspx
[email protected]
ORDINACIJA DR TATJANA NIKOLIĆ
Donja 6; 0113945-880,
TIM STOMATOLOGIJA
Vojvode Stepe 114, Voždovac
0113096-525,
www.tim-dent.com
[email protected]
DENTAL HYGIA
Kičevska 12; 0112438-464,
www.dentalhygia.com
[email protected]
PLURADENT SPEC. ORDINACIJA
Bul. Oslobođenja 77; 0113910-627,
www.pluradent.rs
ALFA MEDICAL
Bul. Oslobođenja 156; 0112662-081
BIODENT - MARKOVIĆ
Požarevačka 24, Vračar Jurija Gagarina 82; 01130-888-95,
www.biodent.co.rs
ORDINACIJA R
Gospodara Vučića 55, Vračar
0117862-750,
ORDINACIJA PANAKEIA
Praška 28; 01135-444-81,
www.panakeia.rs
[email protected]
ORDINACIJA STELA
Nikolaja Gogolja 98, Banovo brdo
0116541-999,
HAZENA ORDINACIJA
Ohridska 13, 0112430-122,
www.hazenadental.com
ORDINACIJA BRANISLAVA
SMILJKOVIĆ
Bul. Arsenija Čarnojevića 92, lokal 17;
0112605-089,
www.stomatologbeograd.info
ORDINACIJA B. JOVANOVIĆ
Ustanička 100; 0113863-359,
BRAJOVIĆ STOMATOLOŠKA
ORDINACIJA
Paunova 24, TC Banjica, lokal 229
Privatna
0113670-275
ORDINACIJA DR ANA BAŠIĆ
Majke Jevrosime 3; 0113344-397
DR MALBAŠIĆ
Hadži Prodanova 8; 011245-3120
www.drmalbasic.com
[email protected]
STOMA ORDINACIJA
Mileševska 56; 0112451-227,
ZUBNA ORDINACIJA BREKET
Braće Nedića 22; 0113862-011,
ZUBNO PROTETSKA LABORATORIJA
MANDIĆ NENAD
Jurija Gagarina 151 (I sprat, Lokal
94); 01122-74-752,
www.nmdentallab.co.rs
[email protected]
DENTAM MR. SCI. DR. MIRJANA
ABRAMOVIĆ POPOVIĆ
Metohijska 24, lokal 2, Vračar
06380-46-863,
www.ordinacijadentam.com
[email protected]
DR VLADIMIR PEROVIĆ
Sarajevska 73; 0113660-331,
www.ordinacija-perovic.com
[email protected]
DENTAL ART
Trgovačka 8; 0112505-420
dentart@verat.net
DENTAL CLINIC
Terazije 610 ; 0113620-734
CITY DENTAL
Gandijeva 130v; 0113189-917
ORDINACIJA 'PRIM. DR MOMO
BOŽOVIĆ'
Prizrenska 9; 0113628-888,
DENTAMEDIC - DR OLGA MILOŠEVIĆ
Miljakovačke staze 41; 062216-823,
milosevic.olga@yahoo.com
SAMOSTALNA ORDINACIJA
APOLONIJA
Stevana Sremca 13; 0113223-420
www.apolonija.rs
office@apolonija.co.yu
KIR DENT
Smiljanićeva 5; 381.11.244.90.42,
www.kirdent.com
Medicinska praksa
u srbiji
17
kirdent@gmail.com
SPEC. ORDINACIJA ZA ORTOPEDIJU
VILICA - ELIT
Baba Višnjina 19; 0112444-065
dr.elit@eunet.rs
ORDINACIJA AESTHETIC DENT
Ace Joksimovića 62, Žarkovo
011239-47-48
FAMILY DENTIST
Bul. Zorana Đinđića 704, Novi
Beograd; 0112136-437,
www.familydentist.rs
bgd_familydentist@yahoo.com
DENTA
Beogradska 6
TelFax: +381-11-2432-246,
www.denta.co.rs
info@denta.co.rs
ORDINACIJA NEKI CENTAR
Rableova 17; 0113434-984,
DENTAL OFFICE 1993 - DR PREDRAG BLAGOJEVIĆ
Baba Višnjina 18; 0112459-354
DR. BRANKO GOLUBOVIĆ ZUBNA
ORDINACIJA
Cvijićeva 1091; 0116762-413,
ORDINACIJA FAMILY DENT - DR
NENAD TOPALOVIĆ
Kneza Višeslava 63, TC Bazar Vidikovac, lokal 2.47
0113564-667,
www.family-dent.rs
drnenadtopalovic@sbb.rs
DR SIMIĆ SPEC. ORDINACIJA
Baba Višnjina 494 Koče Kapetana
392; 011344-94-59
www.dental-simic.rs
ORDINACIJA DR JASNA MADŽAREV
Ruzveltova 19; 01133-70-777,
ORDINACIJA MILOSAVLJEVIĆ DR
VLADIMIR
Partizanski put 442, Mirijevo
0112971-911,
ORDINACIJA DENTICS
Kozjačka 4a; 0112653-075
www.dentics.rs
dentics@eunet.rs
SPEC. ORDINACIJA MORAČA
Blagoja Parovića 144, Banovo Brdo
011355-66-39,
www.moraca.co.rs
SPEC. ORDINACIJA PROTETIKE DR
RADLOVAČKI
Kralja Milutina 51, I sprat, stan 4
0113612-415
www.protetica.com
MD STOMATOLOGIJA
Kumodraška 34; 011398-01-73
ORDINACIJA MAGIC DENT
22. Oktobra 8; 0112601-638,
www.magicdent.co.rs
ORDINACIJA SVETI ANTIPA
Proleterske solidarnosti 24, lokal 26;
0113131-024,
www.svantipa.com
sv.antipa@gmail.com
ORDINACIJA DR BAJIĆ
Julije Delere 2t; 0113321-821,
ZUBOTEHNIČKA LABORATORIJA
SKROBIĆ
Požeška 80, lokal 24
0113556-930
ORDINACIJA ARSOVIĆ
Balkanska 32VII, Savski venac
0112646-802,
arsovicord@verat.net
DORA DENT
Strahinjića Bana 18; 011629-214
MEČA DENT
Pere Velimirovića 16b, Kanarevo
Brdo 11090
telfax: +381 11 359 35 13,
www.mecadent.co.rs
mecadent1@yahoo.com
ORDINACIJA DR KOLAK
Vojvode Bogdana 25
0112422-719,
www.ordinacijakolak.com
ORDINACIJA DR MILIŠIĆ
Ismeta Mujezinovića 22
011227-27-15
www.drmilisic.com
ORDINACIJA TVOJ ZUBAR
Koste Glavinića 2, Senjak
0112650-297,
ORDINACIJA DENTIST
Dragice Končar 27; 0112473-687
DENTIX ORDINACIJA
Vojvode Stepe; 063200-767
ALGADENT
Kralja Aleksandra I; 0118720- 237
ORDINACIJA DR BLAGOJE JELOVAC
Antifašističke borbe 25 Lok. 28 blok
22, Novi Beograd
011311-68-38,
www.drjelovac.com
drjelovac@gmail.com
ORDINACIJA DR ZLOPAŠA
Bul. Zorana Đinđića 211
0112601-969,
18
Privatna
Medicinska praksa
u srbiji
http:drzlopasa.rs
ORDINACIJA IZ ORTOPEDIJE VILICA
PRIM. DR ZLATA RULA
Bitoljska 16 (1. sprat), Žarkovo
0112395-078,
www.ordinacijarula.com
keti.ivkovic@gmail.com
ORDINACIJA ZUB - ART
Savski Trg 1a; 0116685-740,
vgavdinovacki@yahoo.com
SAVADENT PLUS
Savski trg 1a; 011685-740,
ORDINACIJA STOJAKOVIĆ GORAN
Bežanijska 43; 0112610-758
ORDINACIJA DR ZORAN SAVIĆ
Davida Pajića 3; 011444-1587,
ORDINACIJA PESONIDENT - DR
MARIJANA JANKOVIĆ
Lomina 5; 0112623-801,
ORDINACIJA MATIDENT
Gunjak 121, Kumodraž
0113948-813,
majarelic80@yahoo.com
ORDINACIJA PEROVIĆ
Dojranska 12, I sprat
0112416-537,
ORDINACIJA STEFADENT
Radoja Dakića 17, Zemun
0113165-036, fax: 011 190-96-6
www.stefadent.com
stefdent@eunet.yu
ORDINACIJA MILODENT
Vidikovački venac 104
0646379-085
DENTAL ART STUDIO
Jove Ilića 159; 063433787,
www.dentalartstudio-strajnic.
tumblr.com
ADENT
Cara Nikolaja II 33, Vračar
Telfaks: +38111 3445355
adent.bg@gmail.com
MOMČILOVIĆ
Nikodima Milaša 27; 06380 43 207,
www.momcilovic.rs
ordinacija@momcilovic.rs
VIVADENT
Toše Jovanovića 24; 0117545-246
A1 DENTAL
Internacionalnih Brigada 22;
0112452-192,
www.a1dentalstudio.rs
APEX - DENTAL POLYCLINIC PEROVIC
Boze Jankovica 27, Vozdovac
0113970-137,
ZUBNA TEHNIKA MASLAĆ
Partizanska 106D, lok. 40
0112337-112,
LABORATORIJA DIMITRIJEVIĆ
Požeška 85b; 0113540-154
ORDINACIJA VILENA GREDA
Prve pruge 43b; 011604-991,
ORDINACIJA PROFIDENT
Bul. kralja Aleksandra 81IV sprat,
0113821-461,
www.profident.rs
profident@beotel.net
ALBEA
Džordža Vašingtona 46
0113347-474,
ORDINACIJA VAŠ ZUBAR
Samjuela Beketa 5a, Mirijevo
0113436-259,
VOŽDENT
Zaplanjska 84g; 0113096-477
DEDENT
Ivankovačka 9, 0113222-257,
DEDENT
Gajeva 5, 011 3 80 78 98
www.dedent.rs
office@dedent.rs
ORDINACIJA DR RADA ŠKONDRIĆ
- GRUJIČIĆ
Deskaševa 4b; 011286-33-33
www.ordinacijarada.com
ORDINACIJA ALTANA
Tadeuša Košćuška 8
0112632-720
ORDINACIJA DR RAZIĆ
Kumodraška 172; 0113971-185
DR DANI ORDINACIJA
Južni Bul. 12612; 011744-3987
DENTAL CENTAR - WISIL M
Nehruova 44, blok 62
0117178-941,
simonovicmila@gmail.com
DR JOVANOVIĆ
Dunavski kej 11; 0112636-065
www.jovanovic-dentaloffice.com
schvaba@gmail.com
ORDINACIJA DR MARKOVIĆ
Balkanska 10; 0113629-508
http:ordinacijamarkovic.com
maleksa@sbb.rs
DENTAL CLINIC ORDINACIJA
Sokobanjska 3; 0113671-133
DENTALUX
Beogradska 36, 1. sprat
2441-497,
www.dentalux.rs
dentalux@live.com
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
Dr. Obren Marković
specijalista oralne hirurgije,
sve vrste stomatoloških usluga
Bulevar Zorana Đinđića 99 lok. 24 • 011 31-32-153 • 060 31-32-153
drmarkovic.obren@gmail.com • www.oxydent.net
fitolog
Izlečite svoj
sterilitet
Tel. 011-2513-495
Mob. 063-306-499
www.radost-radjanja.com
e-mail: office@radost-radjanja.com
ORDINACIJA CVETIĆ DENT
Krunska 6a; 011323-80-28,
www.stomatologija.co.rs
info@stomatologija.co.rs
ORDINACIJA SLAVIJA DENTAL
Bul. oslobođenja 2,0113067-570
Spec. ORDINACIJA DR KONDIĆ
Solunska 25; 0112180-158
ORDINACIJA RODA
Vojvode Milenka 361, Savski venac
0113616-501,
DENTAL DUO ORDINACIJA
Nebojšina 6; 0113861-053,
dentalduo@sezampro.rs
DOM ZDRAVLJA ICTUS
Beogradska 216, Sremčica
0112527-311,
ictusprijem@eunet.rs
ORDINACIJA DR PAVLOVIĆ
Niška 4; 0113822-331,
ORDINACIJA KERKEZ
Elija Fincija 5, 0113757-192,
BIG TOOTH
Mite Ružića 10a; 0112863-881,
ORDINACIJA PETROVIĆ
Vojvode Stepe 341, II sprat, stan 2.3;
0113987-116,
ordinacija_petrovic@yahoo.com
LABORATORIJA ZA ZUBNU TEHNIKU GV
Ratka Mitrovića 75d, Žarkovo
0112380-578
SAVADENT
Đure Daničića 15; 0113038-799,
http:www.savadent.co.rs
savadent@gmail.com
DENTAL STUDIO
Takovska 58; 0113293-240
http:www.dentalstudio.co.rs
ORDINACIJA VARJAČIĆ
Sazonova 37; 011244-8452,
STOMATOLOG HRNIĆ SRETEN
16 Oktobra 36; 011 3429-799
STOMATOLOG MATIĆ
Pazinska 23; 0112465-506,
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
Kneginje Zorke 4; 011 2435-621
ORDINACIJA DR MOMČILO SIMIĆ
Suvoborska 13 ; 011 3690-706
ORDINACIJA DR SARABA
Hilandarska 8; 0113246-690
ORDINACIJA DR TEŠANOVIĆ
Đure Daničića 5; 0113229-515
ORDINACIJA DR. ZDRAVKOVIć
Borska 13b; 0113511-306
ORDINACIJA DR.NIKOLA JEVTOV
Kopaonička 21, Kaluđerica, 11030
Čukarica; 0113413-723,
ORDINACIJA FATORI
Lazarevićeva 2
0113234-800
ORDINACIJA JANKOVIĆ
Nikolaja Gogolja 98; 011 654-19-99
ORDINACIJA JANKOVIĆ
Ilije Babića 27, Umka; 0118027-403,
jankovic.boban@gmail.com
ORDINACIJA JEDNAK
Požeška 67a
0113542-081
ORDINACIJA KAZABLANKA
Braće Puhalovića 1, Surčin (centar)
011844-26-52,
ORDINACIJA MARJANOVIC
Vojvode Dragomira 31
0113086-647
ORDINACIJA MATIĆ
Pazinska 23
0112465-506,
ORDINACIJA MIKALAŠKI
Geršićeva 17
0112413-546
ORDINACIJA Milic Razija Beograd
Slobodana Jovanovića br. 6
011 2758-758
ORDINACIJA MINA
Ljube Stojanovića 39
0112764-302,
ORDINACIJA MO BRIDGE
Hajduk Veljkov venac 8a
0112682-432
ORDINACIJA MRDAK
Proleterske solidarnosti 182 Novi
Beograd
01121-34-419,
drmrdak@infosky.net
ORDINACIJA NEGOVANOVIĆ
Zahumska 55; 0113089-188
ORDINACIJA OKSIDENT
Bul. avnoja 99 lok 24
0113132-153
ORDINACIJA PERMEDIC
Nehruova 51a; 0113186-627
ORDINACIJA PILIPOVIĆ
Vladetina 8, Palilula; 0113344-355,
ORDINACIJA PRIZMA
Golsvordijeva 27IV
011444-94-69,
ORDINACIJA TIHACEK
Džordža Vašingtona 43
INTERNISTIčKA ORDINACIJA
Lekari Vojnomedicinske Akademije
(docenti i profesori)
- Sve vrste specijalističkih pregleda
- Sve vrste ultrazvuka i Dopplera
- Gastroskopija i kolonoskopija
- Laboratorija
- Kućne posete
0113347-960,
maradavidovic@gmil.com
http:tihacek.com
ORDINACIJA ŽIVKOVIĆ
Mala česma 19
0112780-353
ORDINACIJA, Beograd
Katanićeva 12a
011 2443-631
ORDINACIJA ADENT
Cara Nikolaja II 33, Vračar
Telfaks: +38111 3445355
ZUBOTEHNICKA LABORATORIJA
JOKIC
Bul. oslobodjenja 2; 0113067-771
ORDINACIJA DR JOSIP ŠIMUNOVIĆ
Radoja Domanovića 5, 11080 Zemun
011 2100-660
PRIVATNA ORDINACIJA DRAGA
Miloša Obrenovića 1; 011 8721-829
PROFI DENT STOMATOLOŠKA
ORDINACIJA
Bul. kralja Aleksandra 81IV sprat
011 3821-461; profident@beotel.net
http:www.profident.rs
DENTIKO ORDINACIJA ALEKSANDRA
PISIĆ
Bistrička 2; 011 7295-179
GENTLE TOUCH ORDINACIJA
Resavska 36I, Savski venac
064 1739-478,
info@dentalcentar.rs
http:www.dentalcentar.rs
ORDINACIJA VAŠ ZUBAR
Samjuela Beketa 5a, Mirijevo
011 3436-259
vaszubar@gmail.com
http:www.vaszubar.com
DR RADULOVIĆ
Bul. Zorana Đinđića 99; 011 130-985
ZEPTER DENTAL
Kralja Petra 32, Beograd
tel: +381 (011) 3283880; fax:
+381 (011) 3283882
http:www.zepter-dental.com
office@zepter-dental.com
Tradicionalna Medicina
ŠALJIĆ MELEMI
Aleksandra Ace Simovica 92 a,
Obrenovac 11500; 011-875-61-60
saljicmelemi@open.telekom.rs
http:www.saljic.rs
Univerzitet „Privredna Akademija” Novi Sad, Stomatološki Fakultet Pančevo
Stomatološki fakultet u Pančevu uspešno radi već deset godina.
Opremljen je savremenim stomatološkim stolicama firme „KavO“, digitalnim
rendgenom, telerendgenom i ortopan aparatom za profilno i panpramsko snimanje
vilica i zuba, aparatom za kompjutersko davanje anestezije, laserskim aparatom za
meka i tvrda tkiva „AT Fidelis“ kao i kompletnim laboratorijskim i tehničkim uređajima
za obavljanje hirurških intervencija, ugradnju implantata, parodontološke operacije
desni i protetske nadoknade u metalnoj i bezmetalnoj keramici.
Za rad sa pacijentima se koriste najsavremeniji materijali najpoznatijih svetskih
proizvođača.
Na Fakultetu se godišnje zbrinjava oko 1500 pacijenata, kako iz Pančeva,
Beograda i okolnih mesta, tako i pacijenata koji dolaze iz zemalja evropske unije
(Švajcarska, Nemačka, Austrija, Italija, Engleska...).
Za pacijente iz inostranstva Fakultet organizuje kompletnu logističku podršku.
Na Fakultetu rade renomirani profesori i saradnici iz svih oblasti stomatologije.
Vrhunski kvallitet rada i ljubazno osoblje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.
Da biste se u navedeno uverili posetite Fakultet.
Univerzitet „Privredna Akademija”
Novi Sad, Stomatološki
Fakultet Pančevo,
Žarka Zrenjanina 179, Pančevo
Tel: 013/2366-582
Tel/fax: 013/2351-292
info@sfp.rs • www.sfp.rs
• Procena stanja srca i celokupne cirkulacije
• Otkrivanje uzroka zamaranja
i otežanog disanja
• Pravilno lečenje visokog krvnog pritiska
• Lečenje srčane slabosti
• Snimanje je brzo i neškodljivo
Banovo Brdo, Šumadijski trg 4/2
tel. 3543-156; 064/10-44-393
Privatna
Medicinska praksa
u srbiji
19
Download

Privatna - alliance international media