1 597 2500 RS 12.2014
2500-0001
Pumpe za vodu sa potapajućim motorom тип ABS XFP-PE4 do PE6
Cevno kućište pumpe sa potapajućim motorom тип ABS AFLX-PE4 do PE6
Propeler pumpe sa potapajućim motorom тип ABS VUPX-PE4 do PE6
sr
Uputstvo za montažu i korišćenje
www.sulzer.com
RS 2500-H
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
Uputstvo za montažu i korišćenje
za pumpe sa potapajućim motorom
XFP CB - hidraulike
XFP 105J
XFP 150M
XFP 200J
XFP 250J
XFP 300J
XFP 155J
XFP 201J
XFP 255J
XFP 305J
XFP 356M
XFP 405M
XFP 205JXFP 305M
XFP 206JXFP 306M
XFP CH, SK - hidraulike
XFP 100J
XFP 150J
XFP 200J
XFP 250M
XFP 200M
XFP 300J
XFP 350M
XFP 400M
XFP 500U
XFP 600V
XFP 300M
XFP 351M
XFP 400R
XFP 501U
XFP 600X
XFP 301M
AFLX-hidraulike
AFLX 0601
AFLX 0701
AFLX 0801
AFLX 0802
AFLX 1202
AFLX 0803
AFLX 1203
AFLX 1207
VUPX-hidraulike
VUPX 0501
VUPX 0601
VUPX 0801
VUPX 1001
VUPX 1201
VUPX 0402
VUPX 0502
VUPX 0602
VUPX 0802
VUPX 1002
VUPX 1202
VUPX 0403
VUPX 0503
Zadržavanje prava promene tokom daljeg tehničkog razvoja!
2
RS 2500-H
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
Sadržaj
1
Opšti podaci........................................................................................................................................... 5
1.1
Pravilna primena...................................................................................................................................... 5
1.2
Oblast primene pumpi serije XFP............................................................................................................ 6
1.3
Oblast primene pumpi serije AFLX........................................................................................................... 6
1.4
Oblast primene pumpi serije VUPX.......................................................................................................... 7
1.5
Tehnički podaci......................................................................................................................................... 7
1.6
Natpis sa tipom........................................................................................................................................ 8
2
Bezbednost............................................................................................................................................. 8
3
Transport i lagerovanje.......................................................................................................................... 9
3.1
Osiguranje prilikom transporta................................................................................................................. 9
3.2
Lagerovanje agregata.............................................................................................................................. 9
4
Sistem kontrole.................................................................................................................................... 10
4.1
Sistem monitoringa motora.................................................................................................................... 10
4.2
DI-Elektrode........................................................................................................................................... 10
4.3
Monitoring temperature namotaja motora.............................................................................................. 10
4.4
Monitoring temperature ležišta (opciono)............................................................................................... 10
4.5
Indikator temperature............................................................................................................................. 10
4.5.1
Сензор температуре bimetalni............................................................................................................. 11
4.5.2
Сензор температуре Hladni provodnik (PTC)...................................................................................... 11
4.5.3
Сензор температуре PT 100................................................................................................................ 11
4.6
Rad na regulatorima frekvancije............................................................................................................ 12
5
Instalacija.............................................................................................................................................. 12
5.1
Instalacija i ugradnja XFP pumpi sa potapajućim motorom................................................................... 12
5.1.1
Instalacione verijante XFP pumpi sa potapajućim motorom.................................................................. 12
5.1.2
HD- postolje Montaža O-prstena i vodećeg dela................................................................................... 14
5.1.3
Momenti privlačenja............................................................................................................................... 14
5.2
Instalacija i ugradnja AFLX i VUPX pumpi sa potapajućim motorom..................................................... 14
5.2.1
Primeri instalacije AFLX i VUPX pumpi sa potapajućim motorom......................................................... 15
5.3
Električni priključak................................................................................................................................. 17
5.3.1
Oblaganje žila........................................................................................................................................ 18
5.4
Kontrola pravca obrtanja........................................................................................................................ 18
5.5
Priključivanje upravljačkog kabla........................................................................................................... 18
5.6
Priključak monitoringa dihtunga na kontrolnoj tabli................................................................................ 19
6
Stavljanje u rad..................................................................................................................................... 19
RS 2500-H
3
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
7
Održavanje............................................................................................................................................ 20
7.1
Punjenje rashladnim tečnostima ........................................................................................................... 21
7.1.1
Smernice za postupak zaštite od smrzavanja........................................................................................ 21
7.1.2
Količine punjenja rashladnog sredstva................................................................................................... 22
7.2
Rastavljanje pumpe sa potapajućim motorom ...................................................................................... 24
7.2.1
Rastavljanje XFP pumpe sa potapajućim motorom (mokra instalacija)................................................. 24
7.2.2
Rastavljanje XFP pumpe sa potapajućim motorom (suva instalacija)................................................... 24
7.2.3
Rastavljanje AFLX i VUPX pumpe sa potapajućim motorom................................................................. 24
4
RS 2500-H
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
1
Opšti podaci
Ovo Uputstvo za montažu i korišćenje, kao i odvojeni priručnik Mere bezbednosti sadrže osnovna uputstva
i mere bezbednosti koji se moraju poštovati prilikom transporta, instalacije, montaže i stavljanja u rad. Stoga
montažer, kao i zaduženi stručni personal/rukovalac moraju pročitati ove dokumente koji uvek stoje pored agregata/uređaja.
m
Mere bezbednosti čije nepridržavanje može izazvati opasnosti po osobe, obeležene su opštim simbolom za opasnost.
c
g
Ovaj simbol obeležava upozorenje naopasnost od električnog napona.
Ovaj simbol obeležava upozorenje na opasnosti od eksplozije.
PAŽNJA Stoji kod mera bezbednosti čije nepridržavanje može izazvati opasnosti po agregat i
njegove funkcije.
UKAZ Sadrži važne informacije.
1.1
Pravilna primena
U slučaju kvara isključiti i osigurati ABS agregate. Otkloniti kvar. Eventualno informisati Sulzer Pump Solutions
Germany korisnički servis.
Potopne motorne pumpe sa PE motorom isporučuju se доступни су у оба стандарда и Ex-izvedba (ATEX
II 2Gk Ex d IIB T4) od 50 Hz kao i FM-izvedba (NEC 500, Class I, Division 1, Group C&D, T3C) od 60 Hz sa
klasom izolacije H (140).
Temperaturni graničnik u namotaju = 140 °C/284 °F (bimetal ili izborno termistor (PTC)).
Posebna izvedba klase H
Posebna izvedba (bez Ex odn. NEC 500 sertifikata) sa komponentama klase izolacije H (160) takođe je na
raspolaganju.
Temperaturni graničnik u namotaju = 160°C/320 °F (bimetal, izborno termistor (PTC) ili PT100). Za obe varijante
na raspolaganju je po izboru EMV izvedba.
PAŽNJA
Zahvati na Ex mašinama izvode se samo u ovlašćenim radionicama/od strane
ovlašćenih osoba uz primenu originalnih delova proizvođača. U suprotnom se neće
primenjivati Ex odobrenje. Sve delove i mere važne za korišćenje u eksplozivnim
sredinama možete da pronađete u modularnom priručniku za radionice i na popisu
rezervnih delova.
PAŽNJA
Nakon zahvata ili popravaka u radionicama/od strane lica koja nisu ovlašćena za
takve radove Ex potvrda se poništava. Dakle agregat nakon toga više ne sme da se
koristi u oblastima u kojima preti opasnost od eksplozije! Ex tipska pločica (videti
sliku 2, 3) mora da se odstrani.
PAŽNJA
Propisi i smernice specifični za zemlju korisnika posebno moraju da se poštuju!
Ograničenja primene: Temperatura tečnosti maksimalno 40 °C/104 °F
Dubina zaranjanja maksimalno 20 m/65 ft
Za rukovanje agregatima Ex verzije važi sledeće:
U zonama gde je moguća eksplozija mora se obezbediti da prilikom uključivanja ili prilikom svakog drugog
rukovanja Ex agregatima deo pumpe bude ispunjen vodom (suva instalacija), odnosno prepunjen ili uronjen
RS 2500-H
5
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
(mokra instalacija sa rashladnom košuljicom). Drugi načini rukovanja, kao na primer uvlačenje ili sušenje nisu
dozvoljeni.
Za rukovanje Ex pumpama sa potapajućim motorom u mokroj instalaciji bez rashladne košuljice važi
sledeće:
Mora se osigurati da je motor Ex pumpe sa potapajućim motorom potpuno uronjen tokom pokretanja i rukovanja!
Za rukovanje Ex pumpama sa potapajućim motorom važi sledeće:
Nadgledanje temperature Ex pumpi sa potapajućim motorom vrši se pomoću bimetalnog termostata ili hladnih
provodnika prema DIN 44 081-150 i proverenim pobudnim uređajem prema 94/9/EG.
Za rad Ex potopnih motornih pumpi na pretvaraču frekvencije u oblastima u kojima preti opasnost od
eksplozije (ATEX zona 1 i 2) vredi:
Motori se moraju zaštititi uređajem za direktan monitoring temperature. On se sastoji iz temperaturnih senzora
(hladni provodnici DIN 44 081-150) ugrađenih u namotaj i iz pobudnog uređaja proverenim prema 94/9/EG.
Ex mašine se bez izuzetka smeju koristiti samo u okviru mrežne frekvencije i do maksimalnih 50 odnosno 60
Hz navedenih na natpisu sa tipom.
Rad na regulatorima frekvancije
Videti poglavlje 4.6
1.2
Oblast primene pumpi serije XFP
ABS pumpe za vodu sa potapajućim motorom serije XFP služe ekonomskom i sigurnom ispumpavanju u komercijalnim, industrijskim i komunalnim zonama i instaliraju se u suvoj i u mokroj varijanti.
Koriste se za pumpanje sledećih tečnosti:
•Čiste i otpadne vode i vode koje sadrže čvrste i vlaknaste materije
•Fekalije
•Mulj
•Sveža voda i voda za korišćenje
•Sirova voda za snabdevanje pijaćom vodom
•Površinska voda i kišnica
•Mešovita
1.3
Oblast primene pumpi serije AFLX
ABS cevno kućište pumpi sa potapajućim motorom Serije AFLX razvijeno je za primenu u tehnici životne sredine u vodenoj privredi, komunalnom čišćenju otpadnih voda i ispumpavanju voda iz nasipa.
Koriste se za pumpanje sledećih tečnosti:
•Sirove otpadne vode sa čvrstim i vlaknastim materijalom
•Mešovita voda
•Površinska voda, kišnica i otpadna voda
•Mulj
AFLX pumpe se instaliraju u betonskom oknu ili čeličnoj cevi pod pritiskom sa odgovarajućim prstenom
spojnice.
6
RS 2500-H
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
1.4
Oblast primene pumpi serije VUPX
ABS propeler pumpe sa potapajućim motoromserije VUPX se primenjuju tamo gde se velike količine vode
pumpaju pri malim visinama (do 10 m/33 ft).
Koriste se za pumpanje sledećih tečnosti:
•Sveža voda i voda za korišćenje
•Sirova voda za snabdevanje pijaćom vodom
•Površinska voda i kišnica
VUPX pumpe se instaliraju u betonskom oknu ili čeličnoj cevi pod pritiskom sa odgovarajućim prstenom
spojnice.
1.5
Tehnički podaci
Tehnički podaci i težina agregata nalaze se na natpisu sa tipom agregata. Mere agregata pročitajte sa
odgovarajućeg lista sa prikazom dimenzija.
UKAZ Odgovarajuće listove sa merama pronaćićete na internetu u kategoriji preuzimanja
„Skice dimenzija“ na sledećem linku: www.sulzer.com.
Maksimalni nivo buke agregata ove serije iznosi ≤ 70 dB(A).
Vrsta kabela
Težina
kg/m
Vrsta
kabela
Težina
kg/m
Težina
kg/m
Težina
lb/1000 ft
3x6/6KON
0,4
4G6
0,4
AWG 8-3
0,9
597
0,7
4 G 10
0,5
AWG 6-3
1,2
764
3x16/16KON
1
0,6
3x25 +3G16/3
1,5
1
AWG 4-3
1,6
1070
1,5
AWG 2-3
2,3
1533
4 G 35
1,9
AWG 1-3
2,8
1865
4 G 50
2,6
AWG 1/0-3
3,5
2315
4 G 70
3,7
AWG 2/0-3
4,1
2750
G-GC
3x6/6KON +3x1,5ST
4 G 16
4 G 25
3x35 +3G16/3
1,9
4 G 95
4,7
AWG 3/0-3
5
3330
3x50 +3G25/3
2,6
4 G 120
5,9
AWG 4/0-3
6,1
4095
3x70 +3G35/3
3,6
3x95 +3G50/3
4,7
4 G 1,5
0,2
AWG 1/0
0,7
480
6
7,1
3x185 +3G95/3
8,8
3x240 +3G120/3
11
3x300 +3G150/3
13,5
8 G 1,5
0,3
AWG 2/0
0,8
558
10 G 1,5
0,4
AWG 3/0
1,1
742
12 G 1,5
0,5
AWG 4/0
1,3
872
1x150
1,6
262 MCM
1,6
1068
1x185
2
313 MCM
1,9
1258
1462
DLO
3x120 + 3G70/3
3x150 + 3G70/3
1x185
2,2
1x300
3,2
373 MCM
2,2
1x240
2,7
1x400
4,1
444 MCM
2,6
1726
1x300
3,4
535 MCM
3,1
2047
646 MCM
3,6
2416
SOOW
RS 2500-H
Vrsta kabela
3x10/10KON
TECWATER S1BN8-F
TECWATER EMV-FC S1BC4N8-F
Mase navedene u mernim skicama odnose se na kabl dugačak 10 m. Ako je kabl duži od 10 m, na osnovu
sledećih tabela treba izračunati i dodati dodatnu masu.
AWG 16/4
0,3
144
AWG 16/8
0,4
222
AWG 16/10
0,5
278
AWG 16/12
0,5
305
7
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
1.6
Natpis sa tipom
2500-0001
Preporučujemo da podatke dostavljenog agregata unesete na osnovu originalnog natpisa sa tipom na Slici 1
tako da u svako doba imate potvrdu podataka.
1
Type
2
PN
3
UN
7 V 3~
P 1N
11
TA max.
DN
5
SN
max.
P 2N
15 °C
18
4
Q
Weight
6
IN
8
9
n 13
12
A
10 Hz
Ø
14
17
Nema Code
16
Hmin.
H
20
Hmax . 21
19
IP68
22
Motor Eff. Cl . 23
24
Slika 1 Natpis sa tipom 42242501
Legenda
Naslov
Oznaka tipa
Br. art.
Serijski broj
Broj naloga
Godina proizvodnje [mesec/godina]
Nominalni napon
Maks. dubina uranjanja [jedinica fleksibilna]
Nominalna struja
Frekvencija
Snaga (potrošnja) [jedinica fleksibilna]
Snaga (generiranje) [jedinica fleksibilna]
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Broj obrtaja [jedinica fleksibilna]
Rotor/propeler-ø [jedinica fleksibilna]
Maks. temperatura u okolini [jedinica fleksibilna]
NEMA kodno slovo (samo pri 60 Hz, npr. H)
Min. visina pumpanja [jedinica fleksibilna]
Nominalna širina [jedinica fleksibilna]
Količina pumpanja [jedinica fleksibilna]
Visina pumpanja [jedinica fleksibilna]
Maks. visina pumpanja [jedinica fleksibilna]
Težina (bez dograđenih delova) [jedinica fleksibilna]
Korisnost motora
Smer rotacije vratila motora
4224 0249
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Slika 2 Natpis sa tipom ATEX
2
Slika 3 Natpis sa tipom FM / CSA
Bezbednost
Opšta sigurnosno-zdravstvena uputstva su detaljno opisana u odvojenom priručniku
Mere bezbednosti.
U slučaju nejasnoća ili pitanja u vezi sa bezbednošću najpre kontaktirati proizvođača Sulzer.
8
RS 2500-H
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
3
Transport i lagerovanje
U zavisnosti od tipa i vrste instalacije agregati su fabrički pripremljeni za vertikalan (stojeći) ili horizontalan
(ležeći) transport.
Agregati su opremljeni hvataljkama (serijski kod modela za vertikalno postavljanje) ili navojnim alkama (vodoravno postavljanje) na koje se pri transportu, odnosno montaži i demontaži, pomoću spojnih karika može
pričvrstiti lanac. Preporučujemo upotrebu lanaca iz Sulzer-ovog spiska pribora.
Slika 4 Ležeći transport XFP
PAŽNJA
3.1
0838-0004
Kod pumpi za vertikalno postavljanje na mestu navojnih alki nalaze se čepovi
koji štite otvore s navojima. Oni smeju da se zamene navojnim alkama samo radi
izvođenja radova održavanja i moraju se vratiti nazad pre ponovnog puštanja pumpe
u rad!
0838-0005
PAŽNJA
Slika 5 Ležeći transport AFLX/VUPX
α max ≤ 45° Ugao α između težišne ose agregata i delova koji se prikucavaju ne sme
preći 45°!
Osiguranje prilikom transporta
Priključni kablovi motora su pomoću kontrahujućeg creva i zaštitnih kapica na svojim krajevima fabrički
zaštićeni od prodiranja vlage dužinom kabla.
Zaštitne kapice se skidaju neposredno pre električnog priključenja agregata.
PAŽNJA
Ove zaštitne kapice nude zaštitu samo od mlaza vode i nisu vodootporne! Ne potapati krajeve priključnog kabla motora, pošto tako postoji opasnost od prodiranja vlage
u priključnu komoru motora.
UKAZ
Krajeve priključnog kabla motora fiksirati u takvim slučajevima na sigurno mesto.
PAŽNJA
Paziti na očuvanje izolacije kabla i njegovih žila!
Kako bi se izbegla šteta na oknu pumpe ili njenim nosačima prilikom transporta pumpe u horizontalnom
položaju, okno je kod napuštanja proizvodne radionice zategnuto u aksijalnom pravcu.
PAŽNJA 3.2
Lagerovanje agregata
PAŽNJA
RS 2500-H
Pre puštanja pumpe u rad treba skinuti transportnu zaštitu sa vratila motora!
ABS proizvodi moraju biti zaštićeni od vremenskih uticaja, poput UV zračenja direktnim sunčevim svetlom, od visoke vlažnosti vazduha, agresivnih emisija prašine,
mehaničkog delovanja, mraza, itd...
ABS originalno pakovanje sa transportnim osiguračima (ukoliko postoje fabrički) po
9
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
pravilu obezbeđuje optimalnu zaštitu agregata.
Ukoliko su agregati izloženi temperaturama nižim od 0 °C/32 °F paziti da nema vlage
ili vode u hidraulici, rashladnom sistemu ili drugim šupljim prostorima. Kod jakog
mraza po mogućnosti ne pomerati agregat/priključne kablove motora.
Kod lagerovanja pod ekstremnim uslovima poput subtropske ili pustinjske klime obavezno je preduzimanje odgovarajućih dodatnih zaštitnih mera. Rado čemo Vas dalje
posavetovati.
UKAZ
ABS-ovi agregati u pravilu ne zahtevaju nikakvo održavanje tokom skladištenja.
Posle dužeg skladištenja (nakon otprilike jedne godine) treba demontirati transportnu
zaštitu sa vratila motora (ne kod svih modela). Višestrukim okretanjem vratila rukom
na zaptivne površine se nanosi rashladno sredstvo (koje takođe služi za hlađenje i
podmazivanje radijalne zaptivke vratila), čime se održava tehnička ispravnost radijalne zaptivke. Vratilo motora tokom skladištenja nije potrebno održavati.
4
Sistem kontrole
4.1
Sistem monitoringa motora
Oprema motora:
Motori
PE4/PE5
Monitoring
Monitoring dihtunga
Temperatura Namotaj
Temperatura donje/donje
ležište
PE6
non Ex / Ex non Ex / Ex
PE4/PE5
PE6
non FM / FM
non FM / FM
Komora za monitoring
●
●
●
●
Komora za motor
○
●
○
●
Priključna tabla
○
●
○
●
bimetalni
●
●
●
●
Hladni provodnik (PTC)
○
○
○
○
PT 100
○
○
○
○
bimetalni
○
●
○
●
Hladni provodnik (PTC)
○
○
○
○
PT 100
○
○
○
○
● = standard ○ = opciono
4.2
DI-Elektrode
DI-Elektrode preuzimaju ulogu monitoringa dihtunga i putem specijalne elektronike prijavljuju prodiranje vlage u
potapajući motor. Videti poglavlje 5.6
4.3
Monitoring temperature namotaja motora
Termostati štite namotaj od pregrevanja kod asimetričnog faznog opterećenja ili napona, kod dugotrajnog
sušenja ili previsoke temperature medijuma. Namotaj motora je opremljen sa tri bimetalna termostata (Izborno
PTC, PT 100) koji se uključuju po redu.
4.4
Monitoring temperature ležišta (opciono)
Ako postoji sistem za nadzor ležajeva, kod standardnih modela se u prirubnicu ležaja ugrađuje bimetalni
graničnik temperature. Time se potopni motor može rano isključiti (npr. zbog rastuće temperature ležajeva
prouzrokovane trošenjem).
Temperatura uključivanja: Gornje ležište = 140 °C/284 °F; Donje ležište = 130 °C/269 °F
4.5
Indikator temperature
Kontinuiran prikaz temperature namotaja i ležišta nije moguć pomoću bimetalnih termostata ili termistora. Zato
je neophodno u namotaj i ležište ugraditi temperaturne senzore tipa PT 100 sa linearnom krivom izvođenja gde
otpor proporcionalno raste sa rastom temperature.
10
RS 2500-H
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
Сензор температуре bimetalni
0562-0017
4.5.1
Otpor
Aplikacija Standardno
Funkcija Prekidač za temperaturu sa bimetalom
koji se otvara kod nominalne temperature
Uključivanje Paziti na dozvoljenu struju uključivanja,
može se uključiti direktno u kontrolni
sistem
Temperatura
Slika 6 Bimetalni termostat - kriva izvođenja
Operativna voltaža...AC
100 V на 500 V ~
Nominalni napon AC
250 V
Nominalna struja AC cos
= 1,0
2,5 A
Nominalna struja AC cos
= 0,6
1,6 A
Maksimalna dozvoljena struja za uključivanjeI N 5,0 A
PAŽNJA Сензор температуре Hladni provodnik (PTC)
0562-0018
4.5.2
Maksimalna struja uključivanja tempraturnih senzora iznosi 5 A, nominalni napon
250 V. Motori koji su zaštićeni od eksplozije, a povezani na statične regulatore frekvancije, moraju posedovati termistore.Aktivacija mora uslediti putem releja za zaštitu
termistora sa PTB-dozvolom!
Otpor
Aplikacija
Opciono
Funkcija
Otpor koji zavisi od temperature (nema
prekidač).
Kriva sa naglim skokom
Uključivanje Ne uključuje se direktno u kontrolno
kolo uređaja za uključivanje! Procena
mernog signala moguće samo preko
odgovarajućeg mernog uređaja!
Temperatura
Slika 7 Hladni provodnik (termistor) - kriva izvođenja
Сензор температуре PT 100
0562-0019
4.5.3
Otpor
Temperatura
Aplikacija
Opciono (ne kod Ex varijanti)
Funkcija
Otpor koji zavisi od temperature (nema
prekidač).
Linearna kriva kriva omogućava kontinuirano merenje i indikovanje tempreature.
Uključivanje Neuključuje se direktno u kontrolno
kolo uređaja za uključivanje! Procena
mernog signala moguće samo preko
odgovarajućeg mernog uređaja!
Slika 8 PT 100 element - kriva izvođenja
PAŽNJA
Termistori i PT 100 ne smeju direktno biti uključeni u kontrolni ili strujni sistem. Uvek
koristiti odgovarajući evaluacioni uređaj.
Kontrola temperature mora da bude električno blokirana sa sklopkama elektromotora, potvrda mora ručno da
se obavi.
RS 2500-H
11
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
4.6
Rad na regulatorima frekvancije
U pogledu dizajna i izolacije namotaja motori su napravljeni za primenu na regulatorima frekvencije. Međutim,
obratite pažnju da prilikom rada na regulatorima frekvencije budu ispunjeni sledeći uslovi:
•Obavezno je pridržavanje EMV - smernica.
•Motori u izvedbi zaštićenoj od eksplozije moraju da budu opremljeni termistorom (PTC) za nadzor, ako se
koriste u oblastima u kojima preti opasnost od eksplozije (ATEX zona 1 i 2).
•Ex mašine se smeju koristiti samo u okviru mrežne frekvencije i do maksimalnih 50 odnosno 60 Hz navedenih
na natpisu sa tipom bez izuzetka.
•Ne Ex mašine smeju se koristiti samo do mrežne frekvencije navedene na natpisu sa tipom, a preko toga
samo nakon razgovora i potvrde od Sulzer proizvođača.
•Za rukovanje Ex mašinama na regulatorima frekvencije važe posebne odredbe u pogledu vremena okidanja
elemenata za temperaturni monitoring.
•Postaviti donju graničnu frekvenciju tako da se u provodniku pod pritiskom obezbeđuje brzina od minimum 1 m/s.
•Gornja granica frekvencije treba se postaviti tako da nominalna struja motora ne bude prekoračena.
0562-0012
Moderni regulatori frekvencije koriste više talasne frekvencije i strmiji rast naponskih talasa. Time se redukuju
gubici i buka motora. Međutim ovakvi izlazni signali regulatora proizvode i visoki vrh napona na namotaju motora. Ovaj vrh napona može, u zavisnosti od radnog napona i dužine priključnog kabla motora između regulatora frekvencije i motora, da utiče na životni vek istog. Kako bi se ovo sprečilo ovakvi regulatori frekvencije
(prema Slici 9) tokom rukovanja u opisanoj kritičnoj zoni moraju biti opremljeni sinusnim filterima. Pri tome se
sinusni filter mora prilagoditi regulatoru frekvancije u pogledu mrežnog napona, frekvencije talasa, nominalne
struje regulatora i maksimalne izlazne frekvencije regulatora.
UN[V]
660
kritična zona
600
460
400
380
nekritična zona
230
10
50
100
150 L[m]
L=ukupna dužina provodnika (od regulatora frekvancije do motora)
Slika 9 Kritična/Nekritična zona
5
Instalacija
5.1
Instalacija i ugradnja XFP pumpi sa potapajućim motorom
5.1.1
Instalacione verijante XFP pumpi sa potapajućim motorom
Pumpe sa potapajućim motorom mogu se u principu instalirati u tri varijante:
1. Mokra instalacija, vertikalno sa ABS sistemom spojnica
2. Suva instalacija sa podnim potpornim prstenom (sa zatvorenim rashladnim sistemom)
3. Suva instalacija, horizontalno (sa zatvorenim rashladnim sistemom)
12
RS 2500-H
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
Mokra instalacija:
Prikaz dimezija i osnovni planovi određene instalacione varijante opremljeni su
planskim dokumentima odnosno vašom potvrdom narudžbine.
4
2 3
5
6
1
7
10
9
8
0562-0020
UKAZ 13
11
12
15
14
18
17
16
16
Slika 10 Mokra instalacija, vertikalno sa ABS sistemom spojnica
Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ventilacija
Okno sa armaturom
Ventil za zatvaranje
Odvodna cev
Ventil za sprečavanje povratnog hoda
Deo za pomični ventil
Zaštitna cev kabla
Držač za plovne prekidače
Okno za sakupljanje
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Vodeća cev
Cev pod pritiskom
Komora za dovod sa udarnim zidom
Dovodna cev
ABS pumpa sa potapajućim motorom
Automatska kontrola nivoa
Beton
Postolje
Držač
PAŽNJA
Oprezno raditi sa priključnim kablom motora prilikom instalacije ili rastavljanja,
pošto je moguće nastajanje štete na izolaciji. Kod izvlačenja pumpe sa potapajućim
motorom iz betonskog okna pomoću dizalice obratiti posebnu pažnju na to, da se
priključni kablovi motora podižu zajedno sa pumpom.
•Montirati dizalicu na pumpu.
•ABS pumpa se kači na vodeću cev pomoću držača koji je prićvrščen na produžnoj cevi pod pritiskom i
pažljivo se spušta horizontalno ili pod malim uglom (0° - 3°). Ona se automatski spaja sa postoljem i svojom
težinom i dihtungom zaptiva priključak pod pritiskom na postolje sprečavajući curenje.
Suva instalacija:
•Montirati dizalicu na pumpu.
•Dizalicom oprezno postaviti pumpu u pripremljeni ram i pričvrstiti.
•Montirajte usisne i potisne priključke na kućište pumpe.
RS 2500-H
13
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
•Ukoliko je potrebno montirati ventilacionu cev na komoru sa kružnim kretanjem.
•Otvoriti ventil za zatvaranje sa usisne strane i strane pod pritiskom.
5.1.2
HD- postolje Montaža O-prstena i vodećeg dela
m
Oprez, lepak ne sme doći u kontakt sa kožom i očima! Nositi zaštitne naočare i rukavice!
Rez vodećeg dela i O-prstena mora biti čist i neumašćen. Naneti LOCTITE tip 454 (koji je u sklopu agregata)
ravnomerno na rez u držaču (11/1) i odmah staviti O-prsten!
0562-0027
UKAZ
Vreme stvrdnjavanja lepka iznosi oko 10 sekundi!
Vodeći deo (11/3) mora biti zavrnut kao na crtežu!
Vodeći deo (11/3) pričvrstiti pomoću oba M12 šrafa (11/2). Privući šrafove momentom privlačenja 56 Nm.
Legenda
1
2
3
4
LOCTITE 454
1
2
3
4
5
Držač
(montira se na pumpu sa potapajućim motorom)
Šraf (2 komada)
Vodeći deo
O-prsten
Postolje
5
Slika 11 HD- postolje DN 100 - 600
5.1.3
Momenti privlačenja
Momenti privlačenja ABS šrafova od nerđajućeg čelika A4-70:
Navoji
Momenti privlačenja
5.2
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M27
M30
17 Nm
33 Nm
56 Nm
136 Nm
267 Nm
460 Nm
500 Nm
600 Nm
Instalacija i ugradnja AFLX i VUPX pumpi sa potapajućim motorom
Dotok do AFLX pumpe s potopnim motorom potrebno je izvesti s rešetkom. Maksimalna širina između
rešetki zavisi od vrste hidraulike pumpe i može se pročitati u sledećoj tabeli.
Tip hidraulike
Čista voda
Mešana, rečna voda, korišćena voda, kišnica, voda
sa otpacima, recirkulacija
Širina izmedju šipki u mm
Širina između šipki u mm
AFLX 0600/0700
≤ 40
≤ 20
AFLX 0800
≤ 60
≤ 30
≤ 100
≤ 50
AFLX 1200
Ukoliko je potrebna veća širina, molimo kontaktirajte Sulzer
14
RS 2500-H
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
Dotok do VUPX pumpe s potopnim motorom potrebno je izvesti s rešetkom. Maksimalna širina između
rešetki zavisi od vrste hidraulike pumpe i može se pročitati u sledećoj tabeli.
Tip hidraulike
Čista voda
Mešana, rečna voda,
korišćena voda, kišnica
Voda sa otpatcima, recirkulacija
Širina između šipki u mm
Širina između šipki u mm
Širina između šipki u mm
≤ 30
≤ 25
≤6
VUPX 0400
VUPX 0500
≤ 40
VUPX 0600
≤ 50
VUPX 0800
≤ 60
VUPX 1000
≤ 80
VUPX 1200
≤ 80
Ukoliko je potrebna veća širina molim kontaktirajte Sulzer
PAŽNJA
7
1
8
7
8
1
0562-0029
Primeri instalacije AFLX i VUPX pumpi sa potapajućim motorom
0562-0028
5.2.1
Obratiti pažnju na minimalnu visinu prekrivanja prilikom postavljanja nivoa
isključivanja pridržavajući se uputstva za instalaciju.
3
2
4
4
6
6
5
5
Slika 12 AFLX/VUPX u čeličnoj cevi pod pritiskom
Slika 13 AFLX/VUPX u betonskom oknu
Legenda
1
2
3
4
Poklopac okna
Cev pod pritiskom (podižuća cev)
Betonsko okno
AFLX/VUPX pumpa sa potapajućim motorom
RS 2500-H
5
6
7
8
Prsten spojnice
Minimalni nivo vode (vidi planska dokumenta)
Priključni kabl motora
Omotač kabla (za fiksiranje priključnog kabla motora)
15
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
PAŽNJA
Oprezno raditi sa priključnim kablom motora prilikom instalacije ili rastavljanja, pošto
je moguće nastajanje štete na izolaciji.
•Montirati dizalicu na pumpu.
Prsten spojnice potreban za instalaciju AFLX/VUPX pumpe sa potapajućim motorom mora fabrički biti instaliran, vidi Sliku 12 i Sliku 13. U oknu odnosno podižućoj cevi moraju biti prisutni adekvatni elementi za
kačenje(kuke) za lanac, kao i sprovodna cev i kačeći element (omotač kabla) pre instalacije pumpe.
Pre odn. prilikom instalacije priključni kablovi motora su fabrički opremljeni adekvatnim vučnim rasterećenjem
(npr. omotačem kabla). Paziti naročito u zoni uvođenja kabla da se izolacija ne pritisne težinom visećeg kabla i
time moguće ošteti.
PAŽNJA
Kod izvlačenja pumpe sa potapajućim motorom iz betonskog okna pomoću dizalice
obratiti posebnu pažnju na to, da se priključni kablovi motora podižu zajedno sa pumpom.
Spuštanje AFLX i VUPX pumpe sa potapajućim motorom u prsten spojnice
Slika 14 adjustment Bellmouth AFLX
2500-0010
2500-0009
PAŽNJA Pre spuštanja pumpe obavezno sprovesti proveru pravca obrtanja
•Omotač kabla povući preko krajeva priključnih kablova motora.
Slika 15 adjustment Bellmouth VUPX
PAŽNJA
Čelična cev pod pritiskom odn. betonsko okno moraju detaljno biti očišćeni
(građevinski šut). Kako bi se obezbedio optimalni dotok i mala buka obavezno paziti
da prilikom spuštanja pumpe u okno odn. čeličnu cev pod pritiskom rebrasti par usisne cevi bude usmeren u pravcu glavnog dotoka komore za dotok.
•Uz pomoć dizalice polako spustite pumpu s potopnim motorom u okno sve do spojnog prstena, istovremeno
spuštajući za njom i priključni kabl motora. Pri tome se pumpa automatski i hermetički centrira u spojni prsten.
•Kačeće elemente tako okačiti na predviđenu kuku da ne udaraju o priključni kabl motora ili zid okna.Ispraviti
priključni kabl motora i omotačem kabla ga pričvrstiti za predviđenu kuku. U slučaju primene čelične cevi pod
pritiskom provući priključne kablove motora kroz sprovodni kabl i zatvoriti ih.
c
Priključni kablovi motora mogu biti samo onoliko nategnuti da vučna slika u glavi pumpe ne deluje na
sprovodni kabl. Priključni kablovi motora ne smeju udarati o kačeće elemente ili zid okna.
•Ukoliko je neophodno zatvoriti čeličnu cev pod pritiskom.
16
RS 2500-H
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
Električni priključak
0838-0006
Kabl 1
PE
0838-0007
5.3
U1
U2
U1
V2
V1
W2
W1
M3 ~
Kabl 1
V1
PE
W1
GC
Kabl 3
PE
PE
10
W2
11
U2
U2
U1
V2
V1
W2
22
V2
W1
M3 ~
PE = G (Zaštitni vodič)
GC = ground check (Kontrolni
vodič za PE)
Kabl 2
U1
10
V1
11
W1
22
Kabl 2
Slika 17 Izvedba od 60 Hz: priključni kabl motora i
upravljački kabl
Kabel 3
Kabel 1
Ex-Di Ölraum/ Oil chamber
PE
U1
V1
W2
M3
V1
PE
W1
W1
PE
W2
10 (F0)
U2
11
(F1)
12
13
Wicklung/
Winding
Lager oben/
Upper bearing
Lager unter/
Lower bearing
40
41
PTC
42
43
44
45
20
Di Anschlussraum/ Connection chamber
21
Di Motorraum/ Motor chamber
30
31
PT100
34
10K -
22/ 1
10K -
22/ 2
Bei Überwachung je Phase
For monitoring each phase
( 30/ 1 - 30/ 2 - 30/ 3 )
( 31/ 1 - 31/ 2 - 31/ 3 )
~3
35
36
~3
37
Vibration Sensor
50 (+ )
51 (- )
22 Di Öl-/ Überwachungsraum
(DI) Oil-/ Separation chamber
V2
Temperaturmessung/
Temp. measurement
V2
Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise
beachten!
Observe installation and operating
instructions and safety instructions!
Abschalten/ Switch off
U1
Abschalten / Switch off
U2
Motorüberwachung / Motor monitoring
2500-0002
Slika 16 Dva priključna kabla motora i jedan upravljački kabl
Kabel 2
Kabel 2
Kabel 1
Ex-D i Öl raum/ Oilchamber
Motorüberwachung / Motor monitoring
PE
GC
Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise
beachten!
Observe installation and operating
instructions and safety instructions!
PE
U1
V2
V1
W2
W1
M3~
V1
W1
11
(F1)
Wicklung/
Wind ing
12
Lager oben/
Upper bearing
13
Lager unten/
Lower bearing
Abschalten/ Switch off
U2
U1
Abschalten / Switch off
10 (F0)
40
41
PTC
42
43
44
45
20
Di Anschlussraum/ Connection chamber
21
Di Motorraum/ Motor chamber
22 Di Öl -/ Überwachungsraum
(D I) O il-/ Separation chamber
Temperaturmessung/
Temp. measurement
PE=G (Schutzleiter)
GC= ground check
(Prüfleiter für PE)
30
31
PT100
34
35
36
37
10K -
22/ 1
10K -
22/ 2
2500-0008
Slika 18 Posebne verzije: Dva priključna kabla motora i jedan upravljački kabl - za opcioni monitoring motora
Bei Überwachung je Phase
For monitoring each phase
( 30/ 1 - 30/2 - 30/3 )
( 31/ 1 - 31/2 - 31/3 )
~3
~3
Vibration Sensor
50 (+ )
51 (- )
Slika 19 Izvedba od 60 Hz: priključni kabl motora i upravljački kabl - za opcioni monitoring motora
PAŽNJA
Kablovi polaze iz motora. Prebacivanje u motoru nije moguće! Prebacivanje (mostovi)
se mora izvoditi u uređaju za uključivanje.
UKAZ
Podatke o startnoj vrsti preuzmite iz natpisa sa tipom.
RS 2500-H
17
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
PAŽNJA
Oblaganje žila
Direktan start zvezdasto uključenje
L1
L2
L3
Veza
Severna Amerika
1
2
3
4&5&6
Sulzer/Nemačka
U1
V1
W1
U2 & V2 & W2
0562-0033
5.3.1
Pumpe koristiti samo sa prekidačima za zaštitu motora i priključenim temperaturnim
senzorima/termostatima.
1 U1
3
4 U2
6
5
W2 V2
W1
V1
2
Severna Amerika
Sulzer/Nemačka
L2
L3
-
1; 6
2; 4
3; 5
-
U1; W2
V1; U2
W1; V2
-
6 1
U1
W2
W1
3
5 V2
U2
4
V1 2
RO
T R E A C TI O
ON
AR
ST
T O R R E A C TI
PAŽNJA
Pravac obrtanja
(ROTOR ROTATION)
je pravilan ako se gledajući odozgo
na stojeći agregat rotor ili propeler
okrećuu smeru kazaljke na satu!
0562-0035
Kontrola pravca obrtanja
N
5.4
L1
0562-0034
Direktan start delta uključivanje
PAŽNJA
Startni pritisak
(START REACTION)
je
u suprotnom smeru od kazaljke
na satu!
Slika 20 Pravac obrtanja
UKAZ
Ukoliko je više pumpi priključeno na jednu kontrolnu tablu proveriti svaki agregat
posebno.
PAŽNJA
Mrežni dovod kontrolne table mora biti postavljen u smeru okretanja kazaljke na satu.
Pravac obrtanja će biti pravi ukoliko priključujete agregat prema planu za uključivanje
i crtežu sa žilama.
Priključivanje upravljačkog kabla
Ex-Di Ölraum/ Oil chamber
Motorüberwachung / Motor monitoring
Ab schalten / Switch off
10 (F0)
11
(F1)
12
13
Wicklung /
Winding
Lager oben /
Upper bearing
Lager unten/
Lower bearing
40
41
PTC
42
43
44
45
20
Di Anschlussraum/ Connection chamber
21
Di Motorraum/ Motor chamber
22 Di Öl-/ Überwachungsraum
(DI) Oil-/ Separation chamber
Temperaturmessung /
Temp. measurement
PE
Ab schalten/ Switch off
Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise
beachten !
Observe installation and operating
instructions and safety instructions !
30
31
PT100
34
35
36
37
10K -
22/ 1
10K -
22/ 2
2500-0003
5.5
Bei Überwachung je Phase
For monitoring each phase
( 30/1 - 30/2 - 30/3 )
( 31/1 - 31/2 - 31/3 )
~3
~3
Vibration Sensor
50 (+ )
51 (- )
Upravljački kabl kod XFP pumpi sa
potapajućim motorom
10 = zajednički provodnik
11 = gornji namotaj
12 = gornje ležište
13 = donje ležište
20 = DI-priključna komora
21 = DI-motorna komora
22 = DI-uljana komora
= PE (zeleno/žuto)
Slika 21 Oblaganje upravljačkog kabla
18
RS 2500-H
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
5.6
Priključak monitoringa dihtunga na kontrolnoj tabli
Potopne motorne pumpe su, zavisno od izvedbe, opremljene jednom ili više Dl elektroda za kontrolu zaptivenosti. Za integrisanje monitoringa dihtunga u komandnu tablu pumpe neophodan je ABS DI-modul koji se povezuje premasledećim planovima.
PAŽNJA Kod pokazivanja DI-monitoringa dihtunga agregat mora biti u stanju mirovanja. Molimo u ovom slučaju kontaktirajte Sulzer korisnički servis!
Power Supply
Connect terminal 3
to ground or housing
of the pump.
CA 461
3
4
5 6
Output
Input
Leakage
Slika 22 ABS leakage relay CA 461
Elektronski pojačivač na 50/60 Hz
110 - 230 V (Part No.: 1 690 7003)
110 - 230 V (CSA) (Part No.: 1 690 7010)
PAŽNJA 6
Maksimalno kontaktno
opterećenje releja 2 ampera.
Stavljanje u rad
Pre stavljanja u rad proveriti pumpu sa potapajućim motorom i njenu stanicu, kao i sprovesti ispitivanje pravilnog
funkcionisanja. Naročito proveriti sledeće:
g
U zonama gde je moguća eksplozija mora se obezbediti da prilikom uključivanja ili prilikom svakog
drugog rukovanja Ex agregatima deo pumpe bude ispunjen vodom (suva instalacija), odnosno prepunjen ili uronjen (mokra instalacija). Pritom paziti na minimalno prekrivanje navedeno na listu sa
prikazom dimenzija! Drugi načini rukovanja, kao na primer uvlačenje ili sušenje nisu dozvoljeni.
•Da li je priključen termostat?
•Da li je instaliran monitoring dihtunga (ukoliko postoji)?
•Da li je pravilno postavljen prekidač za zaštitu motora?
•Da li su priključni kablovi motora propisno instalirani?
•Da li je okno očišćeno?
•Da li su dovod i odvod stanice provereni u smislu opasnosti?
•Da li odgovara pravac obrtanja pumpe i prilikom rukovanja agregatom za pomoćnu struju?
RS 2500-H
19
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
•Da li uključivanje nivoa radi besprekorno?
•Da li su otpušteni ventili potrebni za rukovanje (ukoliko postoje)?
XFP
•Da li su ventili za sprečavanje povratnog hoda prohodni (ukoliko postoje)?
•Da li je hidraulika provetrena prilikom suve instalacije?
AFLX/VUPX
•Da li je čelična cev pod pritiskom odn. betonsko okno detaljno očišćena (građevinski šut)?
7
Održavanje
Opšta pravila za održavanje
UKAZ
Ovde navedena uputstva za održavanje nisu uputstva za samostalne popravke pošto
je za iste potrebno stručno znanje.
ABS agregati su pouzdani i kvalitetni proizvodi pažljivo podvrgnuti konačnoj proveri. Trajno namazano valjkasto
ležište i u kombinaciji sa uređajima za monitoring obezbeđuje optimalno funkcionisanje agregata ukoliko su
priključeni i pokrenuti prema uputstvu za korišćenje.
Ukoliko dođe do kvara nikako ne improvizovati, već kontaktirati Sulzer korisnički servis.
Ovo naročito važi kod konstantnog isključivanja komandne table zbog aktiviranja zaštite od previsokog napona
ili termostata Thermo Control System-a ili signalizacije monitoringa dihtunga (DI).
PAŽNJA
Kačeće elemente poput lanaca i karika potrebno je proveravati na habanje i koroziju u
pravilnim razmacima (otprilike svaka tri meseca) i po potrebi zameniti!
Sulzer Service Organisation će Vas rado savetovati kod posebnih slučajeva i pomoći će Vam da rešite probleme.
UKAZ
Sulzer garantuje u okviru dogovora oko dostave samo onda kada je popravke izvelo
ovlašćeno Sulzer zastupništvo i kada su dokazano korišćeni originalni rezervi delovi
ABS-a.
Uputstvo za održavanje kod dužeg perioda mirovanja pumpe
UKAZ
Kod vremena mirovanja dužeg od 12 meseci neopodan je razgovor sa Sulzer-om ili
ovlašćenim zastupništvom.
Pre ugradnje
Zaštitne kapice skinuti neposredno pre ugradnje agregata. Posle dužeg vremena lagerovanja potrebno je nekoliko puta rukom okrenuti rotor ili propeler pre ugradnje agregata ili pre električnog povezivanja okna motora.
Nakon ugradnje
Ukoliko nakon ugradnje dođe do dužeg vremena mirovanja npr. kod primene u rezervoarima za zadržavanje
kišnice, agregat se mora uključivati u razmacima od 3 meseca maksimalno jedan minut radi osiguranja i provere funkcionisanja.
20
RS 2500-H
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
7.1
Punjenje rashladnim tečnostima
PAŽNJA
A
Smeju se koristiti samo proizvodi koje je odobrio proizvođač!
B (samo PE4/PE5)
Verzija bez rashladne košuljice
0838-0009
Verzija sa rashladnom košuljicom
Legenda
1 Punjenje rashladne košuljice
2 Pražnjenje rashladne košuljice
Prvo punjenje fabričko:
Glycol Frostox WS (Art.nr.: 11030083)
(TYFOROP Chemie GmbH)
1
2
Alternativno koje navodi Sulzer:
Propylenglykol Code 27
(Houghton Deutschland GmbH)
DOWCAL 20-G HEAT TRANSFER FLUID
(Dow Deutschland GmbH & Co. OHG)
1/2
DOWCAL Marka The Dow Chemical Company
Slika 23 Punjenje i pražnjenje rashladne košuljice
Vrednosti važe samo za fabrički korišćeno rashladno sredstvo (dalje informacije o proizvodu i sigurnosti
moguće su na zahtev).
m
Obratiti pažnju na opšte važeće zaštitne mere za hemikalije prilikom korišćenja Frostox WS. Obratiti
pažnju na podatke i uputstva u specifikaciji o sigurnosti.!
7.1.1
Smernice za postupak zaštite od smrzavanja
Koncentracija (vol. %)
Zaštita od smrzavanja u °C
Frostox WS
Voda
10
90
bis -3
20
80
bis -8
30
70
bis -13
40
60
bis -23
50
50
bis -35
60
40
bis -52
33*
67*
bis -16*
* fabrički
RS 2500-H
21
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
7.1.2
Količine punjenja rashladnog sredstva
XFP 105J, 155J, 200J, 201J,
206J, 250J, 255J, 300J
Motor PE4
XFP 100J, 150J, 200J,
300J, 350M
VUPX 0400, 0500, 0600,
AFLX 0600, 0700
CH hidraulika
Aksijalna hidraulika
CB hidraulika
50 Hz
60 Hz
A*
B*
A*
B*
PE 150/8
PE 170/8
19,9
8,5
23,3
11,9
6,9
PE 185/6
PE 210/6
19,9
8,5
23,3
11,9
6,9
PE 185/8
PE 210/8
21,2
8,5
24,6
11,9
6,9
PE 220/4
PE 250/4
19,9
8,5
23,3
11,9
6,9
PE 220/6
PE 250/6
19,9
8,5
23,3
11,9
6,9
PE 220/8
PE 250/8
21,2
8,5
24,6
11,9
6,9
PE 300/4
PE 350/4
19,9
8,5
23,3
11,9
6,9
PE 300/6
PE 350/6
21,2
8,5
24,6
11,9
6,9
PE 300/8
PE 350/8
21,2
8,5
24,6
11,9
6,9
PE 370/4
PE 430/4
21,2
8,5
24,6
11,9
6,9
PE 370/6
PE 430/6
21,2
8,5
24,6
11,9
6,9
PE 450/4
PE 520/4
21,2
8,5
24,6
11,9
6,9
* A = verzija sa rashladnom košuljicom * B = verzija bez rashladne košuljice
Količina tečnosti u litrama.
XFP 100J, 105J,
150J, 155J, 200J,
201J, 205J, 250J,
255J, 300J, 305J
Motor PE5
XFP 150M, 200M,
250M, 300M, 301M,
305M, 306M, 351M,
356M, 400M, 405M
XFP
Посебну
верзију
XFP 501U
VUPX 0500
0600, AFLX
0700, 0800
VUPX
0800
50 Hz
60 Hz
A*
B*
A*
B*
A*
B*
A*
B*
PE 300/10
PE 350/10
-
-
-
-
-
-
59,5
30,5
7,7
-
PE 370/8
PE 430/8
-
-
48
24
46,5
22,5
54,5
30,5
7,7
-
PE 370/10
PE 430/10
-
-
-
-
-
-
54,5
30,5
7,7
-
PE 450/6
PE 520/6
42,5
18,5
48
24
46,5
22,5
-
-
7,7
-
PE 450/8
PE 520/8
-
-
53
24
51,5
22,5
59,5
30,5
7,7
-
PE 450/10
PE 520/10
-
-
-
-
-
-
54,5
30,5
7,7
9,4
PE 550/4
PE 630/4
42,5
18,5
48
24
46,5
22,5
-
-
-
-
PE 550/6
PE 630/6
47,5
18,5
53
24
51,5
22,5
-
-
7,7
-
PE 550/8
PE 630/8
-
-
53
24
51,5
22,5
59,5
30,5
7,7
-
PE 550/10
PE 630/10
-
-
-
-
-
-
59,5
30,5
7,7
9,4
PE 750/4
PE 860/4
42,5
18,5
48
24
46,5
22,5
-
-
-
-
PE 750/6
PE 860/6
47,5
18,5
53
24
51,5
22,5
-
-
7,7
-
PE 750/8
PE 860/8
-
-
53
24
51,5
22,5
59,5
30,5
7,7
9,4
PE 900/4
PE 1040/4
47,5
18,5
53
24
51,5
22,5
-
-
-
-
PE 900/6
PE 1040/6
47,5
18,5
53
24
51,5
22,5
-
-
7,7
-
PE 1100/4
PE 1250/4
47,5
18,5
53
24
51,5
22,5
-
-
-
-
* A = verzija sa rashladnom košuljicom * B = verzija bez rashladne košuljice
Količina tečnosti u litrama.
22
samo verzija B
samo verzija B
RS 2500-H
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
Motor PE6
50 Hz
60 Hz
PE 750/12
PE 860/12
PE 750/10
PE 860/10
PE 900/12
PE 1040/12
PE 900/10
PE 1040/10
Radijalna hidraulika
XFP200M, 250M, 300M,
301M, 305J, 306M, 356M,
400M, 405M
XFP400R
XFP501U
XFP500
Aksijalna hidraulika
VUPX 0500
VUPX 0600
XFP600V
XFP600X
144
155
144
155
9,6
140
9,6
120
PE 900/8
PE 1040/8
PE 1250/12
114
PE 1100/10
PE 1250/10
PE 1100/8
PE 1250/8
114
120
114
120
9,6
8,1
120
PE 1100/12
VUPX 0800
VUPX 1000
AFLX 0800
AFLX 1200
120
8,1
153
164
PE 1100/6
PE 1250/6
PE 1500/12
PE 1320/10
PE 1500/10
PE 1320/8
PE 1500/8
114
120
PE 1320/6
PE 1500/6
114
120
PE 1320/4
PE 1500/4
114
PE 1600/10
PE 1700/10
153
9,6
8,1
9,6
8,1
9,6
164
9,6
155
135
PE 1850/10
PE 1600/8
PE 1700/8
PE 1600/6
PE 1850/6
130
PE 1600/4
PE 1850/4
114
PE 2000/10
PE 2000/10
PE 1850/8
140
153
164
153
164
135
150
155
135
150
155
135
9,6
9,6
155
PE 1320/12
9,6
9,6
8,1
9,6
8,1
9,6
9,6
9,6
8,1
9,6
9,6
PE 2250/10
153
164
9,6
9,6
153
164
150
144
155
150
144
155
PE 2000/8
PE 2000/8
PE 2000/6
PE 2200/6
138
143
160
8,1
9,6
PE 2250/6
138
143
160
8,1
9,6
PE 2200/4
130
PE 2250/4
130
PE 2250/8
PE 2000/4
PE 2250/6
PE 2500/6
PE 2500/8
PE 2800/8
143
160
PE 2500/4
PE 2800/4
130
PE 3000/4
PE 3350/4
138
PE 3500/4
PE 4000/4
138
153
164
9,6
Količina tečnosti u litrama
Motor PE6
Hydraulik
Aksijalna hidraulika sa prenosnikom
Količina punjenja prenosnika
Količina punjenja
51
7
VUPX1000G
VUPX1200G
AFLX1200G
Količina tečnosti u litrama
RS 2500-H
23
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
Čestina uključivanja motora
Dozvoljena čestina uključivanja po času prikazana je u sledećoj tabeli ukoliko proizvođač ne navodi drugačije.
UKAZ
7.2
snaga motora
maksimalni broj uključivanja po času
kod intervala u minutima
15 - 160 kW
15
4
> 160 kW
10
6
Za dozvoljenu čestinu uključivanja eventualnih startnih uređaja raspitajte se kod
njihovih proizvođača.
Rastavljanje pumpe sa potapajućim motorom
m
7.2.1
Poštovati mere bezbednosti iz prethodnog odeljka!
Rastavljanje XFP pumpe sa potapajućim motorom (mokra instalacija)
c
Pre rastavljanja agregata električar je dužan da otkači priključne kablove motora na komandnoj tabli
sa svih polova i osigura agregat od ponovnog uključivanja.
g
Pre rastavljanja agregata u zonama gde je moguća eksplozija potrebno je prethodno provetriti okno
odn. rupu pošto je moguće nastajanje eksplozije usled varnica!
•Montirati dizalicu na pumpu sa potapajućim motorom.
•Pomoću dizalice podići pumpu iz okna i pri tome paralelno vući i priključne kablove motora.
•Pumpu s potopnim motorom i kućištem postavite uspravno na čvrstu podlogu i zaštitite od prevrtanja.
7.2.2
Rastavljanje XFP pumpe sa potapajućim motorom (suva instalacija)
•Zatvoriti ventil za zatvaranje sa usisne strane i strane pod pritiskom.
•Komoru sa kružnim kretanjem isprazniti, a ako je potrebno i cev pod pritiskom.
•Ukoliko postoji razmontirati ventilacioni dovod iznad produžne cevi pod pritiskom.
•Montirati dizalicu na pumpu sa potapajućim motorom.
•Razmontiati usisnu cev otpuštanjem šrafova na donjoj ploči hidraulike (ili na kućište pumpe).
•Otpuštanjem zavrtnja na steznoj prirubnici demontirajte potisni vod kućišta pumpe.
•Ukoliko je potrebno ukloniti pričvršćujuće šrafove na podnom potpornom prstenu i dizalicom pažljivo podići
pumpu.
•Pumpu postaviti na ravnu i čvrstu površinu.
7.2.3
Rastavljanje AFLX i VUPX pumpe sa potapajućim motorom
•Ukoliko je potrebno otvoriti odn. ukloniti poklopac sa cevi pod pritiskom i nepropusni sprovodni kabl.
•Dizalicom podići pumpu iz šahta ili čelične cevi pod pritiskom i pritom paralelno izvlačiti priključne kablove
motora.
•Pumpu sa kućištem sa propelerom vertikalno postaviti na čvrsto postolje i osigurati od ljuljanja.
24
RS 2500-H
Uputstvo za montažu i korišćenje
XFP-PE4-6 | AFLX-PE4-6 | VUPX-PE4-6
RS 2500-H
25
I Sulzer Pump Solutions Germany GmbH I Scheiderhöher Straße 30-38, D-53797 Lohmar, Germany I
I Tel. +49 22 46 900 0 I Fax +49 22 46 900 200 I www.sulzer.com I
RS 2500-H
Download

Uputstvo za montažu i korišćenje