AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
IZVE[TAJ NA NEZAVISNIOT REVIZOR
I
FINANSISKI IZVE[TAI ZA
GODINATA KOJA ZAVR[UVA NA
31 DEKEMVRI 2013 GODINA
Skopje, juni 2014
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
[email protected]
Izve{taj na nezavisniot revizor
Strana
1-4
Finansiski izve{tai
Izve{taj za seopfatna dobivka
5
Izve{taj za finansiska sostojba
6
Izve{taj za pari~nite tekovi
7
Izve{taj za promenite vo glavninata
8
Bele{ki kon finansiskite izve{tai
9-35
Dodatoci
Dodatok 1- Zakonska obvrska za sostavuvawe na godi{na
smetka i godi{en izve{taj za rabotewe
Dodatok 2- Godi{na smetka
Dodatok 3- Godi{en Izve{taj za rabotewe
М.Х.Јасмин 20, 1000 Скопје
Република Македонија
Тел: +389 (2)32 14 706
Факс: +389 (2)32 14 707
www.moorestephens.mk
www.moorestephens.com
IZVE[TAJ NA NEZAVISNIOT REVIZOR
DO
SOPSTVENIKOT NA
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
Izve{taj za finansiskite izve{tai
Nie izvr{ivme revizija na prilo`enite finansiski izve{tai na AD MAKEDONSKA
PO[TA – Skopje (Dru{tvoto), koi {to go vklu~uvaat Izve{tajot za finansiska
sostojba zaklu~no so 31 dekemvri 2013 godina, kako i Izve{tajot za seopfatna
dobivka, Izve{tajot za promeni vo glavninata i Izve{tajot za pari~ni tekovi za
godinata koja zavr{uva toga{ i pregledot na zna~ajnite smetkovodstveni politiki i
drugi objasnuva~ki bele{ki.
Odgovornost na rakovodstvoto za finansiskite izve{tai
Rakovodstvoto na Dru{tvoto e odgovorno za podgotvuvawe i objektivno prezentirawe
na ovie finansiski izve{tai vo soglasnost so smetkovodstvenite standardi
prifateni vo Republika Makedonija, i internata kontrola koja{to e relevantna za
podgotvuvawe i objektivno prezentirawe na finansiski izve{tai koi se oslobodeni
od materijalno pogre{no prika`uvawe, bez razlika dali e rezultat na izmama ili
gre{ka.
Odgovornost na revizorot
Na{a odgovornost e da izrazime mislewe za ovie finansiski izve{tai, vrz osnova na
na{ata revizija. Nie ja sprovedovme na{ata revizija vo soglasnost so Zakonot za
revizija i Me|unarodnite standardi za revizija. Tie standardi baraat da gi
po~ituvame eti~kite barawa i da ja planirame i izvr{ime revizijata za da dobieme
razumno uveruvawe za toa dali finansiskite izve{tai se oslobodeni od materijalno
pogre{no prika`uvawe.
Revizijata vklu~uva izvr{uvawe na postapki za pribavuvawe na revizorski dokazi za
iznosite i obelodenuvawata vo finansiskite izve{tai. Izbranite postapki zavisat
od rasuduvaweto na revizorot, vklu~uvaj}i ja i procenkata na rizicite od
materijalno pogre{no prika`uvawe na finansiskite izve{tai, bez razlika dali e
rezultat na izmama ili gre{ka. Koga gi pravi tie procenki na rizikot, revizorot ja
razgleduva internata kontrola relevantna za podgotvuvaweto i objektivnoto
prezentirawe na finansiskite izve{tai na Dru{tvoto za da oblikuva revizorski
postapki koi {to se soodvetni vo okolnostite, no ne za celta na izrazuvawe na
mislewe za efektivnosta na internata kontrola na Dru{tvoto.
Независна членка на
Moore Stephens
International Limited
- членки во главните
градови низ светот
IZVE[TAJ NA NEZAVISNIOT REVIZOR (Prodol`enie)
DO
SOPSTVENIKOT NA
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
Revizijata isto taka vklu~uva i ocenka na soodvetnosta na koristenite
smetkovodstveni politiki i na razumnosta na smetkovodstvenite procenki napraveni
od strana na rakovodstvoto, kako i ocenka na sevkupnoto prezentirawe na
finansiskite izve{tai. Nie veruvame deka revizorskite dokazi koi {to gi imame
pribaveno se dostatni i soodvetni za da obezbedat osnova za na{eto revizorsko
mislewe.
Osnovi za mislewe so rezerva
Kako {to e prika`ano vo bele{kata 15 kon finansiskite izve{tai, so sostojba na 31
dekemvri 2013 godina, Dru{tvoto ima evidentirano nedvi`nosti i oprema vo iznos
od 1,138,801 iljadi denari. Nedvi`nostite i opremata se priznaeni vo finansiskite
izve{tai na Dru{tvoto spored nivnata revalorizirana vrednost zasnovana na
primena na oficijalno objavenite koeficienti za revalorizacija od strana na
Dr`avniot Zavod za Statistika vo godinite pred 1 januari 2005 godina, dodeka
posledovatelno istite se priznaeni spored nivnata nabavna vrednost namalena za
akumuliranata amortizacija. Vakviot priod na Dru{tvoto ne e vo soglasnost so
prifatenata ramka za finansisko izvestuvawe, odnosno spored barawata na MSS 16
– Nedvi`nosti, postrojki i oprema koja bara ovie sredstva da bidat priznaeni spored
nivnata nabavna vrednost namalena za akumuliranata amortizacija ili alternativno
spored nivnata proceneta vrednost bazirana na izvr{ena procenka od strana na
nezavisni profesionalni proceniteli. So ogled deka Dru{tvoto nema izvr{eno
procenka na objektivnata (pazarna) vrednost na ovie sredstva, nie ne bevme vo
mo`nost da se stekneme so razumno uveruvawe vo odnos na toa dali
smetkovodstvenata vrednost ja odrazuva objektivnata vrednost na istite, onaka kako
{to se bara soglasno Me|unarodnite standardi za finansisko izvestuvawe.
Kako {to e prika`ano vo bele{kata 15 kon finansiskite izve{tai, so sostojba na 31
dekemvri 2013 godina, Dru{tvoto ima evidentirano zemji{te vo iznos od 10,945
iljadi denari. Soglasno imotno-pravnata dokumentacija, Dru{tvoto ima zemji{te koe
e dobieno na koristewe od strana na dr`avata, no ne i sopstvenost vrz istoto,
poradi {to na mislewe sme deka ne postoi osnov za prika`uvawe na zemji{te vo
finansiskite izve{tai na Dru{tvoto.
Kako {to e prika`ano vo bele{kite 20, 21 i 27a kon finansiskite izve{tai, so
sostojba na 31 dekemvri 2013 godina, Dru{tvoto ima evidentirano vkupno pobaruvawa
od povrzanoto dru{tvo Po{tenska banka AD Skopje vo iznos od 32,429 iljadi denari,
od koi 7,870 iljadi denari se pobaruvawa za kamati, 14,276 iljadi denari se
pobaruvawa po fakturi za izvr{eni uslugi i 7,761 iljadi denari se pobaruvawa po
osnov na ednostrano sprovedena kompenzacija od strana na bankata ili vkupen iznos
od 29,907 iljadi denari i za koi Dru{tvoto ima otpo~nato sudski postapki za nivna
naplata. Ovie pobaruvawa vo iznos od 29,907 iljadi denari ne se evidentirani i
prifateni od strana na Po{tenska banka AD Skopje, a Dru{tvoto ima evidentirano
ispravka (rezervacija) na vrednost za istite samo vo iznos od 8,251 iljadi denari,
odnosno neto vrednosta na utu`enite pobaruvawa iznesuva 21,656 iljadi denari. So
ogled na prethodnoto, nie ne bevme vo mo`nost da se stekneme so razumno uveruvawe
vo odnos na evidentiranata ispravka na vrednost na ovie pobaruvawa.
2
IZVE[TAJ NA NEZAVISNIOT REVIZOR (Prodol`enie)
DO
SOPSTVENIKOT NA
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
Kako {to e prika`ano vo bele{kite 20 i 25 kon finansiskite izve{tai, so sostojba
na 31 dekemvri 2013 godina, Dru{tvoto ima evidentirano pobaruvawa i obvrski od i
kon stranski po{tenski upravi vo iznos od 45,440 iljadi denari i 22,921 iljadi
denari, respektivno. Vo postapkata na revizija ne uspeavme da dobieme usoglaseni i
potvrdeni kvartalni i godi{ni obrasci za usoglasuvawe na ovie pobaruvawa i
obvrski. Poradi ova, nie ne bevme vo mo`nost da se stekneme so razumno uveruvawe vo
odnos na evidentiranata vrednost na ovie pobaruvawa i obvrski.
Vo tekot na postapkata na revizija pri sproveduvawe na t.n. testovi na
razgrani~uvawe na evidentiranite pobaruvawa, obvrski i soodvetnite prihodi i
rashodi se konstatira deka poradi docnewe vo dostavenata dokumentacija od strana
na komintentite i poradi faktot deka popisot i usoglasuvaweto na pobaruvawata i
obvrskite soglasno upatstvoto za popis se vr{eni najdocna do 24.01.2014 godina,
Dru{tvoto ne bilo vo mo`nost da izvr{i pravilno razgrani~uvawe na
evidentiranite fakturi vo soodvetnite godini. Imeno, vo 2013 godina se
evidentirani prihodi od minati godini vo iznos od 7,177 iljadi denari, rashodi od
minati godini vo iznos od 29,679 iljadi denari, dodeka od druga strana ne se
evidentirani rashodi za 2013 godina vo iznos od 11,852 iljadi denari ili neto
pove}e se evidentirani rashodi vo iznos od 10,650 iljadi denari (2012: neto pomalku
evidentirani rashodi vo iznos od 14,321 iljadi denari).
Mislewe so rezerva
Spored na{eto mislewe, osven za efektite koi proizleguvaat ili bi mo`ele da
proizlezat od pra{awata navedeni vo poglavjeto “Osnovi za mislewe so rezerva”,
finansiskite izve{tai ja prezentiraat objektivno, od site materijalni aspekti,
finansiskata sostojba na AD MAKEDONSKA PO[TA – Skopje zaklu~no so 31 dekemvri
2013 godina, kako i negovata finansiska uspe{nost i negovite pari~ni tekovi za
godinata koja {to zavr{uva toga{ vo soglasnost so smetkovodstvenite standardi
prifateni vo Republika Makedonija.
Obrnuvawe na vnimanie
Bez ponatamu da izrazuvame dopolnitelni rezervi vo na{eto mislewe, obrnuvame
vnimanie na slednoto:
3
MOORE,STEPHENS
14
3B
EttlTAJ HA
H
E3AB
l,l
CH TIOT PE B
14
30 P
( l-l
po4onxex ue)
Ao
CONCTBEH]4KOT HA
AA MAKEAOHCKA flOUITA - Cxonie
a)
Karo uro e o6jacnero eo 6eneuxata2T(r), fipyuraoro noreKHyBa oA HeKoraunoro f]TT
Maxe4onnja n pen6ara Ha ABe noce6Hvr ApyrJrrBa eo 1997 roArHa, Jf1 Maxe4oHcxa
floura n Mare4orcrr TenerouyHrKaqvt . floroneu Aen oA o6jexrrre xor flpyureoro rn
t4Ma BO CBOITe eBfiAeHqnU nMaaT Hepaclil4cTeH[ ilMoTH]4-npaBHil npalxaFba Bo norneA Ha
4e$ranrpaHa concrBeHocr. lzlveno, Kaj roneM Aen oA o6jerrrre ce yurre croll
3aeAHilr.{Ka concrBeHocr co Maxe4oHcKr4 TenerouyHnKaqw, a raj o4pe4eHu o6jexrr
HeMa rMorHA vnv noceAoBHr4 nr4croBri. lpyureoro e Bo nocranKa Ha yrBpAyBaFbe Ha
concrBeHocT, neranil3aq|/1ja, reoAercKl4 cHrlMaFba il perucrpupaFbe Ha cBojor HeAB]4xeH
t4Mor Bo KaracrapcKilre eBilAeHqnv, co luro ke 6n4e eo MoxHocr Aa ce creKHe co
perynilpaHa concTBeHocT Ha ucTl4oT.
6)
Kaxo uro e o6jacnero eo 6eneuxata 20, no6apyearsara oA KynyBaqu eo senljara eo
najroneu Aen BKny\lyaaar no6apyBaFba oA oA eAeH KynyBaq no ocHoB Ha il3Bpr..ueHh
ycn4urv eo 2013 ra 2012 roArHa Bo BKyneH H3Hoc o4 255,539 unjagn MK.Q, uro
npercraByBa 46.50/o oA BKynHilre no6apyaaroa, oA Ko14 175,531 unjagu MKfl ce
AocneaHil 4o 1 ro4rrrHa, a ocraroKor oA 80,008 nnjagn MK.Q ce AocneaHr op 1 go 2
fo+ttlHvl 1/r r4croro npercraByBa 3HaqaeH KpeAilreH pnsnK sa flpyuraoro Bo HapeAHilor
nepiloA. Baxeara cocroj6a oA Apyra crpaHa npeAr3Bl4Kyea lpyureoro Aa vua v
snavajHa KoHlleHrpaLlnja na HennareH[ o6apcxu cnpeMa e4eH 4o6aeyBaq KaKo lrro e
o6jacnero eo 6eneuJrata 25.
l4seeurraj 3a Apyrlr npaBHr u perynarnexu 6aparsa
Paroeo4creoro Ha fipylureoro e ilcro raKa oAroBopHo 3a noArorByBaFbe Ha roAillrHrior
rsaeuraj sa pa6orara Bo cornacHocr co .{neFr 384 o4 3axonor 3a rpfoBcKkr ApylJrrBa. Haua
o4roBopHocr Bo cornacHocr co 3axoHor sa peeusrja e Aa u3Becrvue Aann roAulxHr4or
rseeuraj sa pa6orara e KoH3LrcreHTeH co ro4htlHara cMerKa r SrHaHcncKhre H3Beuran 3a
roArHara xoja eaepu.ryBa Ha 31 4ereuepn 2013 ro4nna. Hauara pa6ora Bo o4Hoc Ha
roAll.jJHr4or reaeuraj sa pa6orara e il3BpueHa Bo cornacHocr co MCP 720 v e orpaHuqeHa
Ha il3BecryBaFbe Aan[ vcropncK.ATe SuHaHcrcxr ru$opuaqun npuKaxaHh Bo roAilr.xHr4or
useeuraj 3a pa6orara ce KoH3rcreHTHr,'r co ro4ilr.tlHara cMerKa A peBVAVpaHilre
QnHaHcucrn I 3Beu.:ratt.
l-o4nuuror useeuraj sa pa6orara e KoH3l4creHreH, oA chre Marepu1arHfi acneKTlr, co
v peBn4npaHrre $unancncKn il3Beurail Ha A,Q MAKEAOHCKA flOIUTA
ro4LrLuHara cMerKa
-
Cxonje 3a roAilHara xoja eaapu.ryea Ha 31 AeKeMBpr4 2013 ropnna.
Cronje, 12 jynu 2014 ropnna
Ynpaanren n OenacreH peBx3op
MAKEAOHCKA flOUTA' Cxonie
l,t3BElllTAJ 3A CEOnOATHA AOEl4 BKA
M
na 31
Seneurra
llpuxo,qu o,q npo4ax6a
OcraHarr
oneparhBH14 nPnxoAl4
Ha6aeHa BpeAHocr Ha npoAarqeHh croKl4
Tpouoqn sa epa6orenr
Auoprnsaqrja
Ornrc Ha BnoxyBarba Bo npl4ApyxeHr ApyllrBa
Ocraxarr oneparhBH14 PacxoAll
.,
8
o
10
15n16
17
11
onEPATI4BHA AOEI,IBKA (3ArvEA)
f'lpraxo4n o,q $rHaxcuParue
Pacxo4u o,q QrxancrParue
HETO AOE]4BKA
(3Arv6A) 3A nEPUOAOT
2012
(000) MKA
1,471,972
45,052
1,454,676
39,627
(3,070)
(878,470)
(98,81s)
(146,653)
(50e,219)
(3,384)
(8e3,ee8)
(119,2071
(s74)
(101 ,258)
(4e6,637)
(4,485)
5,068
(3,0e5)
(118,530)
999
5,162
12
13
AOE]4BKA (3ArvEA) n PEA OAAHOT{yBAIbE
Pacxo4 3a AaHoK Ha 4o6uaxa
2013
(000) MKA
(2,834)
(2,354)
14
(120,884)
(1,835)
(120,884)
(1,835)
Ocraxara ceonQarxa 4o6uexa:
Ocranara ceonQarxa 4o6uera
Bxynxo ocraHara ceon$arna,qo6uaxa
BKvnHA CEOnOATHA AOEyIEKA 3A
nEPUOAOT
Oere SrxancucKt4 t43Beuran ce ycBoeHh oA crpaHa xa Vnpaanuor OA6op xa
A[
Mare,qoncxa
flor.ura - Cxonje Ha AeH 18.03.2014 roAuHa h nornnuJaHu Bo HeroBo hMe oA:
3auexrx l-exepanex
fluperrop x 3aMeHlK
Eeneurrtre ce cocraBeH rqen Ha (pxHaHcxcKxre r3Beuran
l,laaeurajor Ha peBu3opxre e Ha crpaHlqxre og 1 go 4
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
IZVE[TAJ ZA FINANASISKA SOSTOJBA na den 31 dekemvri
2013
(000) MKD
2012
(000) MKD
15
16
17
18
1,138,801
1,231
605
1,140,637
1,202,680
2,761
146,653
605
1,352,699
19
20
50,507
612,647
184
164,550
694
53,744
882,326
53,015
467,672
719
193,394
4,894
56,058
775,752
2,022,963
2,128,451
2,041,273
27,459
(29,432)
(277,609)
1,761,691
2,041,273
27,459
(29,432)
(156,725)
1,882,575
212,130
1,124
48,019
261,272
192,475
482
52,920
245,876
2,022,963
2,128,451
Bele{ka
SREDSTVA
Netekovni sredstva
Nedvi`nosti i oprema
Nematerijalni sredstva
Vlo`uvawa vo pridru`eni dru{tva
Vlo`uvawa raspolo`livi za proda`ba
Vkupno netekovni sredstva
Tekovni sredstva
Zalihi
Pobaruvawa od kupuva~i
Pobaruvawa za dadeni avansi
Ostanati tekovni sredstva i pretplati
Depoziti vo banki i drugi
Pari~ni sredstva
Vkupno tekovni sredstva
21
22
23
VKUPNO SREDSTVA
KAPITAL I OBVRSKI
Kapital i rezervi
Akcionerski kapital
Rezervi
Razliki do objektivna vrednost
Akumulirana dobivka (zaguba)
Vkupno kapital
Tekovni obvrski
Obvrski sprema dobavuva~i
Obvrski za primeni avansi
Obvrski za kratkoro~ni pozajmici
Ostanati tekovni obvrski
Vkupno tekovni obvrski
VKUPNO KAPITAL I OBVRSKI
24
24
25
26
Bele{kite se sostaven del na finansiskite izve{tai
Izve{tajot na revizorite e na stranicite od 1 do 4
6
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
IZVE[TAJ ZA PARI^NITE TEKOVI za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri
Bele{ka
Pari~ni tekovi od operativni aktivnosti
Dobivka (zaguba) pred odano~uvawe
Usoglasuvawe za:
Amortizacija na NPO
Amortizacija na nematerijalni sredstva
Ispravka na pobaruvawa od kupuva~i
Ispravka na ostanati pobaruvawa
Rezervirawa za jubilejni nagradi, neto
Otpis na siten inventar i ispravka na zalihi
Neto sega{na vrednost na otpi{ani osnovni
sredstva
Otpis na vlo`uvawa vo pridru`eni dru{tva
Prihodi i rashodi od kamata
Dobivka (zaguba) pred promeni vo obrtni sredstva
(118,530)
999
96,939
1,880
13,042
10,886
820
8,646
15
17
12;13
666
146,653
2,165
163,167
62
2,082
137,217
(158,017)
535
16,951
(6,138)
19,655
642
(5,960)
30,835
(136,753)
(244)
(36,582)
(19,541)
57,738
165
9,292
11,292
(4,343)
(1,108)
25,384
(2,959)
(816)
7,517
2,006
4,372
(350)
(33,726)
(27,698)
877
(43)
(79)
(25,563)
(24,808)
Platena kamata
Platen danok na dobivka
Neto pari~ni tekovi od operativni aktivnosti
12
22
16
15
Pari~ni tekovi od finansiski aktivnosti
Iskoristeni (vrateni) krediti, neto
Neto pari~ni tekovi od finansiski aktivnosti
-
Neto zgolemuvawe (namal.) na pari~nite sredstva
Pari~ni sredstva na 1 januari
Pari~ni sredstva na 31 dekemvri
2012
(000) MKD
15
16
11
11
26
11
Pobaruvawa od kupuva~i
Pobaruvawa za dadeni avansi
Ostanati tekovni sredstva i AVR
Zalihi
Obvrski kon dobavuva~ite
Obvrski za primeni avansi
Ostanati tekovni obvrski i PVR
Neto pari upotrebeni vo raboteweto
Pari~ni tekovi od vlo`uva~ki aktivnosti
Prilivi od kamati
Povlekuvawe na depoziti od banki i drugi, neto
Nabavki na nematerijalni sredstva
Nabavki na nedvi`nosti i oprema
Neto pari~ni tekovi od vlo`uva~ki aktivnosti
2013
(000) MKD
23
23
99,076
2,182
8,616
7,177
(751)
17,774
-
(2,314)
(17,291)
56,058
53,744
73,349
56,058
Bele{kite se sostaven del na finansiskite izve{tai
Izve{tajot na revizorite e na stranicite od 1 do 4
7
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
IZVE[TAJ ZA PROMENI VO KAPITALOT za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri
Akcionerski
kapital
(000) MKD
Sostojba na 1 januari 2012
Korekcii od prethodni godini
Povtorni prika`ana
Seopfatna dobivka:
Dobivka (zaguba) za periodot
Druga seopfatna dobivka
Vkupna seopfatna dobivka
Transakcii so sopstvenicite:
Izdadeni akcii
Izdvojuvawe za rezervi
Sostojba na 31 dekemvri 2012
Seopfatna dobivka:
Dobivka (zaguba) za periodot
Druga seopfatna dobivka
Vkupna seopfatna dobivka
Transakcii so sopstvenicite:
Izdadeni akcii
Izdvojuvawe za rezervi
Sostojba na 31 dekemvri 2013
Rezervi
(000) MKD
2,041,273
2,041,273
27,459
27,459
-
-
2,041,273
27,459
-
-
2,041,273
27,459
Razliki do
objektivna
vrednost
(000) MKD
Akumulira
na dobivka
(zaguba)
(000) MKD
(29,432)
(29,432)
(154,890)
(154,890)
Bele{kite se sostaven del na finansiskite izve{tai
Izve{tajot na revizorite e na stranicite od 1 do 4
(29,432)
(29,432)
(1,835)
(1,835)
(156,725)
(120,884)
(120,884)
(277,609)
Vkupno
kapital
(000) MKD
1,884,410
1,884,410
(1,835)
(1,835)
1,882,575
(120,884)
(120,884)
1,761,691
8
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
1. Osnovni podatoci i dejnost
Osnovnata dejnost na AD Makedonska Po{ta Skopje (vo ponatamo{niot tekst
“Dru{tvoto”), porane{no JP za po{tenski soobra}aj Makedonska Po{ta, e
dejnost na nacionalni po{ti vo vnatre{niot i me|unarodniot po{tenski
soobra}aj. Soglasno Statutot na Dru{tvoto, prete`ni dejnosti se slednite:












priem, sortirawe, prenos i dostava na po{tenski pratki;
me|unarodni po{tensko-finansiski uslugi;;
izdavawe na redovni i prigodni po{tenski marki;
izdavawe na po{tenski vrednosnici;
davawe na soglasnost za izrabotka na prigodni `igovi;
prodavawe na po{tenski marki i vrednosnici na me|unarodniot
filatelisti~ki pazar;
vr{ewe na telefonski uslugi vo edinicite na po{tenska mre`a;
vr{ewe na telegrafski i telematski uslugi vo edinicite na po{tenska
mre`a;
vr{ewe na carinski i {pediterski raboti za uslugi vo po{tenskiot
soobra}aj za drugi lica;
elektronska po{ta;
katalo{ka proda`ba;
pe~atewe nespomanato na drugo mesto so koristewe na tehnologija na
hibridna po{ta
Pokraj pogore navedenite prete`ni dejnosti, Dru{tvoto e registrirano i za
drugi dejnosti, kako {to se:






kuririski aktivnosti;
drugo monetarno i finansisko posreduvawe;
trgovija na golemo
trgovija na malo so takseni marki, sudski marki i vrednosnici, vau~eri,
~ip karti~ki i drugi;
odmorali{ta i ugostitelski uslugi i
drugi dejnosti.
Spored registracijata vo Trgovskiot registar na Republika Makedonija,
sopstvenik na Dru{tvoto e Vladata na Republika Makedonija.
Adresata na Dru{tvoto e ul: Orce Nikolov bb, Skopje.
Vkupniot broj na vraboteni so 31 dekemvri 2013 godina iznesuva 2,217 lica
(2012: 2,460 lica, zaedno so volonteri).
Finansiski izve{tai za 2013 godina
9
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
2. Osnova za sostavuvawe na finansiski izve{tai
2.1. Osnov za podgotovka na finansiskite izve{tai
Finansiskite izve{tai, dadeni na stranicite od 5 zaklu~no so stranica 35, se
sostaveni vo soglasnost so Me|unarodnite standardi za finansisko
izvestuvawe (MSFI) objaveni vo Republika Makedonija vo Pravilnikot za
smetkovodstvo (Sl.Vesnik 159/2009) i primenlivi od 1 januari 2010 godina.
Finansiskite izve{tai se podgotveni so sostojba na i za godinite koi
zavr{uvaat na 31 dekemvri 2013 i 2012 godina. Tekovnite i sporedbenite
podatoci vo finansiskite izve{tai se dadeni vo iljadi denari (000 MKD).
Onamu kade {to e potrebno, sporedbenite podatoci se prilagodeni i
usoglaseni so cel da odgovaraat na izvr{enata prezentacija vo tekovnata
godina.
2.2. Osnovni smetkovodstveni metodi
Finansiskite izve{tai se sostaveni vrz osnova na metodot na nabavna
vrednost, osven za nedvi`nostite, postrojkite i opremata (NPO) i nivnata
amortizacija, kaj koi se vr{eni korekcii vo minatite godini vrz osnova na
principot na revalorizacija so primena na unificirani koeficienti na
porast na cenite na proizvoditelite na industriski proizvodi, koi gi objavuva
Dr`avniot zavod za statistika na Republika Makedonija (Bele{ka 3.11).
2.3. Koristewe na procenki i rasuduvawa
Pri podgotvuvaweto na ovie finansiski izve{tai Dru{tvoto primenuva
odredeni smetkovodstveni procenki. Odredeni stavki vo finansiskite
izve{tai koi nemo`at precizno da se izmerat se procenuvaat. Procesot na
procenuvawe vklu~uva rasuduvawa zasnovani na poslednite raspolo`livi
informacii.
Procenki se upotrebuvaat pri procenuvawe na korisniot vek na upotreba na
sredstvata, objektivnata vrednost na pobaruvawata odnosno nivnata
nenaplatlivost, zastarenosta na zalihite, objektivnata vrednost na
vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba i sl.
Vo tekot na periodite odredeni procenki mo`e da se revidiraat dokolku se
slu~at promeni vo vrska so okolnostite na koi{to bila zasnovana procenkata
ili kako rezultat na novi informacii, pogolemo iskustvo ili posledovatelni
slu~uvawa.
Efektite od promenite vo smetkovodstvenite procenki se vklu~uvaat vo
utvrduvaweto na neto dobivkata ili zagubata vo periodot na promenata i ili
vo idnite periodi dokolku promenata vlijae i na dvete.
2.4. Kontinuitet vo raboteweto
Finansiskite izve{tai se izgotveni vrz osnova na pretpostavkata za
kontinuitet vo raboteweto odnosno deka dru{tvoto }e prodol`i da raboti vo
dogledna idnina. Dru{tvoto nema namera, nitu potreba da go likvidira ili
materijalno da go ograni~i opsegot na svoeto rabotewe.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
10
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
3. Osnovni smetkovodstveni politiki
Osnovnite smetkovodstveni politiki i procenki koristeni pri sostavuvaweto
na ovie finansiski izve{tai se dadeni podolu. Smetkovodstvenite politiki
se koristat konzistentno vo tekot na razgleduvanite periodi.
3.1. Prihodi od proda`ba
Proda`ba na proizvodi i stoki
Prihodite od proda`ba na proizvodi i stoki se merat po objektivnata vrednost
na primenite sredstva ili pobaruvawa, namalen za vra}awe na stokite,
trgovskite popusti i koli~inskite rabati. Prihodot se priznava vo bilansot
na uspeh koga na kupuva~ot mu se preneseni zna~ajnite rizici i koristi od
sopstvenosta na stokite, dru{tvoto ne zadr`uva vistinska kontrola vrz
prodadenite stoki, prihodite mo`e verodostojno da se izmerat, koga verojatno
e deka ekonomskite koristi }e dojdat kako priliv na dru{tvoto, tro{ocite vo
vrska so transakcijata mo`e verodostojno da se izmerat i soodveten dokaz za
transakcijata postoi.
Obezbeduvawe na uslugi
Prihodite od izvr{eni uslugi se priznavaat vo bilansot na uspeh spored
stepenot na zavr{enost na uslugite na datumot na bilansot na sostojba i koga
prihodot mo`e verodostojno da se izmeri, koga e verojatno e deka dru{tvoto }e
ima priliv na ekonomski koristi, tro{ocite za transakcijata i za dovr{uvawe
na transakcijata mo`e da se izmerat i soodveten dokaz za transakcijata
postoi.
3.2. Prihodi od finansirawe
Prihodite od finansirawe koi se presmetani do datata na bilansot na
sostojba, se iska`uvaat kako prihodi vo godinata na koja se odnesuvaat,
nezavisno dali se naplateni. Tie se sostojat od prihodi od kamati i kursni
razliki.
Dividendite se priznavaat kako prihodi koga }e se utvrdi pravoto za primawe
na istata.
Kamatite se priznavaat na presmetkovna osnova za periodot za koi se
odnesuvaat.
3.3. Rashodi od finansirawe
Rashodite od finansirawe koi se presmetani do datata na bilansot na
sostojba, se iska`uvaat kako rashodi vo godinata na koja se odnesuvaat,
nezavisno dali se plateni. Tie se sostojat od rashodi od kamati, provizii i
kursni razliki.
Kamatite se priznavaat kako rashodi soglasno na vremenskiot period za koi se
odnesuvaat.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
11
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
3. Osnovni smetkovodstveni politiki (Prodol`enie)
3.4. Kursni razliki
Delovnite promeni vo stranska valuta se iska`uvaat vo denari spored kursot
va`e~ki na denot na delovnata promena. Site monetarni sredstva i obvrski
iska`ani vo stranska valuta se prevrednuvaat vo denari spored sredniot kurs
va`e~ki na denot na bilansot na sostojbata.
Pozitivnite i negativnite kursni razliki {to nastanale so presmetka na
pobaruvawata i obvrskite vo stranska valuta vo nivnata denarska
protivvrednost se iska`ani vo bilansot na uspeh kako prihodi, odnosno
rashodi od finansirawe vo godinata na koja se odnesuvaat. Va`e~kite sredni
kursevi na stranskite valuti na 31 dekemvri 2013 i 2012, se slednite:
1 EUR =
1 USD =
2013
61.5113 MKD
44.6284 MKD
2012
61.5000 MKD
46.6510 MKD
3.5. Danok od dobivka (tekoven i odlo`en)
Danokot od dobivka se sostoi od tekoven i odlo`en danok. Danokot od dobivka
se priznava vo bilansot na uspeh na Dru{tvoto.
Tekovniot danok od dobivka se presmetuva soglasno odredbite na relevantnite
zakonski propisi vo Republika Makedonija. Soglasno izmenite na dano~nite
propisi, tekovniot danok od dobivka se presmetuva na osnova koja pretstavuva
odredeni tro{oci koi ne se priznavaat za celi na odano~uvawe (nepriznaeni
tro{oci), pomalku iska`ani prihodi so povrzani lica i vo slu~aj koga se vr{i
raspredelba na dobivkata za dividendi na fizi~ki lica i nerezidenti.
Danokot od dobivka se presmetuva so primena na va`e~kata dano~na stapka na
datumot na bilansot na sostojba po stapka od 10% (2012: 10%).
Odlo`eniot danok od dobivka se presmetuva so primena na metodata na
obvrski za site vremeni razliki koi se javuvaat na datumot na bilansot na
sostojba kako razliki pome|u dano~nata osnova na sredstvata i obvrskite i
nivnata smetkovodstvena vrednost, za celite na finansisko izvestuvawe.
Odlo`enite dano~ni sredstva i obvrski se merat spored va`e~kte zakonski
dano~nite stapki koi bile na sila i imaat pravno dejstovo na datumot na
bilansot na sostojba.
Presmetkata na danokot e dadena vo Bele{kata 14.
3.6. Pari~ni sredstva
Pari~nite sredstva se vodat vo bilansot na sostojba spored nominalna
vrednost. Za celite na finansiskite izve{tai, pari~nite sredstva se sostojat
od gotovina vo blagajni, pari~ni sredstva na denarski i devizni smetki vo
banki, denarski depoziti po viduvawe i oro~eni depoziti so rok na
dostasuvawe do tri meseci.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
12
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
3. Osnovni smetkovodstveni politiki (Prodol`enie)
3.7. Pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa
Pobaruvawata od kupuva~i gi opfa}aat site pobaruvawa od proda`ba na
u~inoci, evidentirani po fakturna vrednost, namaleni za ispravkata
(rezervacija) na vrednost za somnitelni i sporni pobaruvawa.
So tovarewe na rashodite se formira ispravka (rezervacija) na vrednosta za
site pobaruvawa za koi se smeta deka se nenaplatlivi na datumot na bilansot
na sostojba. Indikatori za nenaplatlivosta na pobaruvawata se slednite:
docnewe pri isplata na pobaruvawata, insolventnost na kupuva~ite, mo`nost
za likvidacija ili ste~aj na kupuva~ite i drugo. Somnitelnite pobaruvawa
celosno se otpi{uvaat koga istite }e se identifikuvaat za takvi.
Generalnata ispravka (rezervacija) na vrednosta na pobaruvawata se vr{i
spored ro~nata struktura na pobaruvawata, i toa kako {to sleduva:
Starost na pobaruvawa
(dospeani)
Dospeani do 1 godina
Dospeani od 1 do 2 godina
Dospeani od 2 do 3 godina
Dospeani od 3 do 4 godina
Dospeani od 4 do 6 godina
Dospeani nad 6 godini
% na rezervacija od nominalniot iznos
za redovni
za utu`eni
za
neutu`eni
pobaruvawa
pobaruvawa
pobaruvawa
od kupuva~i
od kra`bi
i vraboteni
5%
5%
2%
10%
15%
10%
15%
20%
50%
20%
25%
80%
30%
35%
100%
50%
60%
3.8. Zalihi
Zalihite se iska`uvaat spored poniskata od nabavnata vrednost i neto
realizacionata vrednost. Nabavnata vrednost gi vklu~uva site tro{oci za
doveduvawe na zalihite vo nivna sega{na sostojba. Neto realizacionata
vrednost e proceneta pazarna vrednost namalena za site proda`ni,
transportni i distribucioni tro{oci potrebni za nivna proda`ba.
3.9. Vlo`uvawa vo pridru`eni dru{tva
Vlo`uvawa vo pridru`eni dru{tva se smetaat onie vlo`uvawa kade
Dru{tvoto ima zna~ajno vlijanie i koe nitu e podru`nica, nitu e zaedni~ko
vlo`uvawe na Dru{tvoto. Zna~ajno vlijanie se smeta za u~estvo od 20-50% od
glasa~kata sila vo toa dru{tvo. Vlo`uvawata vo pridru`eni pretprijatija se
evidentirani vo finansiskite izve{tai na Dru{tvoto spored nivnata nabavna
vrednost, namalena za bilo kakvo proceneto obezvrednuvawe na vrednosta.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
13
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
3. Osnovni smetkovodstveni politiki (Prodol`enie)
3.10. Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
Dru{tvoto vlo`uvawata gi kategorizira kako vlo`uvawa raspolo`ivi za
proda`ba i vlo`uvawa koi se ~uvaat do dospevawe. Vlo`uvawata raspolo`ivi
za proda`ba se onie koi se ~uvaat neograni~en period, no mo`e da bidat
prodadeni vo sekoj moment i se klasificiraat kako netekovni sredstva.
Vlo`uvawata koi se ~uvaat do dospevawe se sostojat od vlo`uvawa vo
kratkoro~ni hartii od vrednost (dr`avni zapisi ili blagajni~ki zapisi)
izdadeni od strana na dr`avata ili Narodna Banka na Republika Makedonija i
koi Dru{tvoto gi ~uva vo svoeto portfolio do nivnoto dospevawe zaradi
ostvaruvawe na prihodi od kamati.
Po~etno, vlo`uvawata se iska`ani po nabavna vrednost, odnosno spored
iznosot na pari~ni sredstva i ekvivalenti na pari~ni sredstva plateni za
nivna nabavka.
Posledovatelno, vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba se merat spored
objektivnata vrednost opredelena spored poslednata ponudena pazarna cena na
istite na datumot na bilansot na sostojba za onie za koi ima aktiven pazar,
dodeka za onie vlo`uvawa za koi ne postoi aktiven pazar se merat spored
nivnata nabavna vrednost namalena za eventualno nivno o{tetuvawe (ste~aj
ili likvidacija).
Posledovatelno, site vlo`uvawa koi se ~uvaat do dospevawe se priznavaat
spored amortizirana nabavna vrednost koristej}i ja metodata na efektivna
kamatna stapka.
Dobivkite i zagubite od promenata na objektivnata vrednost na vlo`uvawata
raspolo`livi za proda`ba se priznavaat neposredno vo glavninata, se dodeka
vlo`uvaweto ne se prodade, naplati ili na drug na~in otu|i ili dodeka ne se
utvrdi deka e o{teteno, koga kumulativnata dobivka, odnosno zaguba, koja bila
prethodno priznaena vo glavninata, }e se vklu~i vo neto dobivkata ili
zagubata za periodot.
3.11. Nedvi`nosti, postrojki i oprema (NPO)
(1) Op{ta objava
Po~etno, NPO se evidentiraat po nivnata nabavna vrednost. Nabavnata
vrednost ja ~ini fakturnata vrednost na nabavenite sredstva zgolemena za
site tro{oci nastanati do nivnoto stavawe vo upotreba.
Posledovatelno, NPO se vodat po nivnata nabavna vrednost namalena za
akumuliranata amortizacija i bilo kakvo o{tetuvawe na vrednosta.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
14
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
3. Osnovni smetkovodstveni politiki (Prodol`enie)
3.11. Nedvi`nosti, postrojki i oprema (NPO)
Dru{tvoto vo izminatite godini vr{elo zakonska revalorizacija na NPO na
krajot od godinata so primena na oficijalno objavenite koeficienti za
revalorizacija od strana na Dr`avniot Zavod za Statistika koi odgovoraat na
op{tiot indeks na porast na ceni, vrz nivnata nabavna vrednost i akumulirana
amortizacija. Vakva revalorizacija pove}e ne se presmetuva i evidentira.
Efekt od sprovedenata revalorizacija e revalorizaciona rezerva vo ramkite
na vkupniot kapital, koja do 2001 godina se rasporeduva{e srazmerno na
akcionerskata glavnica, zakonskite rezervi i nerasporedenata dobivka, a od
2002 godina pove}e ne se rasporeduva i se evidentira i iska`uva izdvoeno vo
bilansot na sostojba.
Tro{ocite za tekovno i investiciono odr`uvawe se evidentiraat na tovar na
rashodite vo momentot na nivnoto nastanuvawe. Izdatocite koi se odnesuvaat
na rekonstrukcii i podobruvawa, koi go menuvaat kapacitetot ili korisniot
vek na upotreba na NPO, se dodavaat na nabavnata vrednost na tie sredstva.
Pozitivnata, odnosno negativnata razlika nastanata pri proda`ba na NPO se
kni`i kako kapitalna dobivka ili zaguba i se iska`uva vo ramkite na
ostanatite prihodi, odnosno rashodi.
(2) Amortizacija
Amortizacijata
na
NPO
pretstavuva
sistematska
raspredelba
na
amortizira~kiot iznos za vreme na korisniot vek na upotreba na sredstvoto.
NPO se amortiziraat poedine~no, se do nivniot celosen otpis. Zemji{teto i
investiciite vo tek ne se amortiziraat.
Upotrebenite godi{ni stapki na amortizacija odnosno predvidenite korisni
vekovi na upotreba na NPO za 2013 godina vo odnos na 2012 godina se slednite:
Nedvi`nosti
Postrojki i oprema
Transportni
sredstva
Kompjuterska oprema
Kancelariski mebel
2013
2.5-5 %
10 %
10-25 %
2012
2.5-5 %
10 %
10-25 %
2013
20-40 godini
10 godini
4-10 godini
2012
20-40 godini
10 godini
4-10 godini
25 %
20 %
25 %
20 %
4 godini
5 godini
4 godini
5 godini
Finansiski izve{tai za 2013 godina
15
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
3. Osnovni smetkovodstveni politiki (Prodol`enie)
3.12. Nematerijalni sredstva
(1) Op{ta objava
Edno sredstvo se priznava za nematerijalno koga e sigurno deka subjektot go
poseduva istoto, mo`e da go identifikuva i koe nema fizi~ka sodr`ina.
Po~etnoto merewe na edno nematerijalno sredstvo e spored nabavnata
vrednost {to ja so~inuvaat tro{ocite za negovo steknuvawe, a toa se iznosot
na isplateni pari~ni sredstva ili ekvivalenti na pari~ni sredstva vo
momentot na negovo steknuvawe. Posledovatelno, nematerijalnite sredstva se
evidentiraat po nivnata nabavna vrednost namalena za akumuliranata
amortizacija i bilo kakva zaguba poradi o{tetuvawe.
(2) Amortizacija
Amortizacijata ne nematerijalnite sredstva pretstavuva sistematska
raspredelba na amortizira~kiot iznos za vreme na korisniot vek na upotreba
sredstvoto. Upotrebenite godi{ni stapki na amortizacija za 2013 i 2012
godina zasnovani na procenetiot korisen vek na upotreba na sredstvata, se
slednite:
Koncesii
Kompjuterski programi (softver)
Vlo`uvawa vo tu|i sredstva
2013
20 %
25 %
20 %
2012
20 %
25 %
20 %
3.13. O{tetuvawe na sredstvata
Sredstvata koi imaat neograni~en vek na koristewe i ne se amortiziraat se
predmet na godi{na analiza za mo`nosta za nivno o{tetuvawe. Sredstvata koi
se amortiziraat se predmet na analiza za mo`nosta za nivno o{tetuvawe
sekoga{ koga postojat uslovi koi uka`uvaat deka nivnata sega{na
smetkovodstvena vrednost e povisoka od nivnata nadomestuva~ka vrednost {to
poka`uva deka istite se o{teteni. Zagubata poradi o{tetuvawe se evidentira
za iznosot za koj sega{nata vrednost ja nadminuva nadomestuva~kata vrednost.
Nadomestuva~ka vrednost pretstavuva povisokata vrednost od neto
proda`nata vrednost na sredstvoto namalena za tro{ocite za proda`ba i
upotrebnata vrednost na sredstvoto.
3.14. Obvrski sprema dobavuva~i
Obvrskite sprema dobavuva~i se iska`uvaat vo visina na nominalnite iznosi
{to proizleguvaat od delovnite transakcii.
Obvrskite sprema dobavuva~i se otpi{uvaat po istekot na rokot na
zastarenost ili so vonprocesno poramnuvawe, so tovarewe na ostanatite
prihodi.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
16
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
3. Osnovni smetkovodstveni politiki (Prodol`enie)
3.15. Kapital
(1) Osnovna glavnina
Osnovnata glavnina se priznava vo visina na nominalnata vrednost na
izdadenite i uplateni akcii.
(2) Otkupeni sopstveni akcii
Akciite koi se izdadeni od Dru{tvoto i koi gi poseduva istoto se tretiraat
kako sopstveni (trezorski) akcii, se priznavaat po nivnata nabavna vrednost i
se prezentiraat kako namaluvawe na kapitalot na Dru{tvoto.
(3) Zakonski rezervi
Zakonskite rezervi se formiraat od ostvarenata dobivka vrz osnova na
zakonskite odredbi i so raspored na revalorizacionite rezervi, a mo`at da se
upotrebat za pokrivawe na zagubata. Soglasno zakonskite odredbi, Dru{tvoto e
dol`no da izdvoi od dobivkata za tekovnata godina minimum 5% za zakonski
rezervi, se dodeka rezervite ne dostignat 10% od osnovnata glavnina na
Dru{tvoto. Dokolku iznosot na ovaa rezerva ne nadminuva 10% od vrednosta na
osnovnata glavnina, istata mo`e da bide upotrebena samo za pokrivawe na
zagubi. Dokolku rezervata nadmine 10% od akcionerskiot kapital na
Dru{tvoto, mo`e da bide upotrebena za isplata na dividendi so prethodna
odluka na Sobranieto na akcioneri.
(4) Revalorizaciona rezerva
Revalorizacionata rezerva se formira vrz osnova na izvr{enata godi{na
revalorizacija soglasno iznesenoto vo to~ka 3.11. na ovie bele{ki. Vo
soglasnost so zakonskite propisi, saldoto na revalorizacionata rezerva po
godi{nata presmetka se evidentira vo ramkite na kapitalot. Ovaa rezerva ne
e predmet na raspredelba.
3.16. Naemi
Naemite so koi se prenesuvaat na Dru{tvoto site rizici i koristi koi
proizleguvaat od sopstvenosta na iznajmenoto sredstvo se priznavaat kako
finansiski naemi, pri {to sredstvoto se evidentira spored negovata
objektivna vrednost ili dokolku e taa poniska, sega{nata vrednost na
minimalnite pla}awa za naemot. Vo tekot na razgleduvaniot period Dru{tvoto
nema transakcii koi pretstavuvaat finansiski naemi.
Naemite kade {to zna~aen del od rizicite i koristite koi proizleguvaat od
sopstvenosta se zadr`ani od naemodavatelot, se klasificiraat kako
operativni naemi. Pla}awata za naem pri operativen naem se iska`uvaat vo
bilansot na uspeh na ramnomerna osnova za vremetraeweto na naemot vo
evidencijata na naematelite. Naemodavatelite gi prezentiraat sredstvata koi
se predmet na operativen naem vo bilansot na sostojba kako sredstva za
izdavawe ili vlo`uvawa vo nedvi`nosti.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
17
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
3. Osnovni smetkovodstveni politiki (Prodol`enie)
3.17. Koristi na vrabotenite
Koristi na vrabotenite se site formi na nadomestok koj go dava Dru{tvoto vo
razmena za izvr{enata usluga od strana na vrabotenite.
(1) Kratkoro~ni koristi za vrabotenite
Kratkoro~ni koristi za vrabotenite se koristi koi dospevaat za pla}awe vo
ramkite na dvanaeset meseci po krajot na periodot vo koj vrabotenite ja
izvr{ile uslugata. Tuka spa|aat platite i pridonesite za socijalno
osiguruvawe, kratkoro~no plateni otsustva, u~estva vo dobivkite i drugi
nemonetarni koristi. Site kratkoro~ni koristi za vrabotetnite se priznavaat
kako rashod i obvrska vo visina na nediskontiraniot iznos na koristite.
(2) Koristi po prestanok na vrabotuvaweto
Dru{tvoto vr{i uplata na pridonesite za penzisko i invalidsko osiguruvawe
na vrabotenite vo soglasnost so doma{nata zakonska regulativa. Pridonesite,
zasnovani na platite na vrabotenite, se uplatuvaat vo Nacionalniot fond.
Dru{tvoto nema nikakvi dopolnitelni obvrski povrzani so pla}aweto na ovie
pridonesi.
Dru{tvoto e obvrzano da im isplati na vrabotenite koi zaminuvaat vo penzija
minimalna otpremnina koja odgovara na dva mese~ni prose~ni plati isplateni
vo dr`avata vo momentot na penzionirawe. Dru{tvoto nema napraveno
rezervirawe za ova pravo na vrabotenite.
3.18. Rezervacii
Rezervacii (rezervi za obvrski) se priznavaat koga Dru{tvoto ima sega{na
obvrska (pravna ili izvedena) kako rezultat na minat nastan, koga e verojatno
deka }e nastanat idni odlivi na sredstva po toj osnov i koga e mo`no da se
proceni iznosot na obvrskata. Koga se o~ekuva nadomestuvawe na del od vakva
obvrska vo idnina, primer preku dogovori za osiguruvawe, nadomestuvaweto se
priznava kako posebno sredstvo no samo koga e izvesno deka }e bide primeno
istoto. Rashodot za bilo koja rezervacija se priznava vo bilansot na uspeh
namaleno za iznosot na nadomestuvaweto. Ako efektot od vremenskata
dimenzija na parite e zna~aen, rezervaciite se diskontiraat na nivnata
sega{na vrednost so primena na stapki pred odano~uvawe koi gi odrazuvaat
tekovnite pazarni procenki.
3.19. Neizvesnosti
Neizvesna obvrska e mo`na obvrska koja proizleguva od minati nastani, ~ie
postoewe }e bide potvrdeno so slu~uvawe ili neslu~uvawe na eden ili pove}e
neizvesni idni nastani, koi ne se vo celost pod kontrola na Dru{tvoto.
Neizvesni obvrski ne se priznavaat vo finansiskite izve{tai, tuku samo se
obelodenuvaat.
Neizvesni sredstva se mo`ni sredstva koi proizleguvaat od minati nastani,
~ie postoewe }e bide potvrdeno so slu~uvawe ili neslu~uvawe na eden ili
pove}e neizvesni idni nastani, koi ne se vo celost pod kontrola na Dru{tvoto.
Neizvesni sredstva se priznavaat samo koga e verojaten prilivot na ekonomski
koristi.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
18
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
4. Finansiski rizici i upravuvawe so istite
Dru{tvoto vleguva vo razli~ni transakcii koi proizleguvaat od negovoto
sekojdnevno rabotewe, a koi se odnesuvaat na kupuva~ite i dobavuva~ite.
Glavnite rizici na koi Dru{tvoto e izlo`eno i politikite za upravuvawe so
niv se slednite:
4.1. Pazaren rizik
Rizik od promeni na kursevite
Dru{tvoto vleguva vo transakcii vo stranska valuta, koi proizleguvaat od
proda`bi i nabavki na stranski pazari, pri {to istoto e izlo`eno na
sekojdnevni promeni na kursevite na stranskite valuti. Dru{tvoto nema
posebna politika za upravuvawe so ovoj rizik so ogled deka vo Republika
Makedonija ne postojat posebni finansiski instrumenti za izbegnuvawe na ovoj
vid na rizik. Spored ova, Dru{tvoto e izlo`eno na mo`nite fluktuacii na
stranskite valuti, koe sepak e ograni~eno poradi faktot deka najgolem broj
transakcii se vo Evra, ~ii valuten kurs se smeta za relativno stabilen.
Rizik od promeni na cenite
Dru{tvoto e izlo`eno na rizik od promeni na cenite na vlo`uvawata
raspolo`livi za proda`ba i istiot e nadvor od kontrola na Dru{tvoto.
4.2. Krediten rizik
Dru{tvoto e izlo`eno na krediten rizik vo slu~aj koga negovite kupuva~i nema
da bidat vo sostojba da gi ispolnat svoite obvrski za pla}awe. Dru{tvoto nema
zna~ajna koncetracija na krediten rizik so ogled deka kupuva~i se golem broj
na subjekti na teritorijata na Republika Makedonija. So sostojba na 31
dekemvri 2013 i vo tekot na 2013 godina, Dru{tvoto ima zna~ajna kreditna
izlo`enost sprema UJP koja u~estvuva so nad 45% vo vkupnite pobaruvawa na
Dru{tvoto. Ovie pobaruvawa ne se obezbedeni i se vo postapka na dogovorawe
za nivna naplata. Dru{tvoto nema izgradeno posebna politika so cel da se
upravuva ili da se namali kreditniot rizik.
4.3. Kamaten rizik
Dru{tvoto se izlo`uva na rizik od promeni na kamatni stapki vo slu~aj koga
koristi krediti i pozajmici ili koga ima deponirani sredstva vo banki
dogovoreni po varijabilni kamatni stapki. So ogled deka Dru{tvoto nema
koristeno vakvi krediti i pozajmici, nitu ima deponirani sredstva vo banki
dogovoreni po varijabilni kamatni stapki, mo`e da se ka`e deka ne postoi
izlo`enost sprema vakov vid na rizik.
4.4. Likvidnosen rizik
Likvidnosen rizik ili rizik od nelikvidnost postoi koga Dru{tvoto nema da
bide vo sostojba so svoite pari~ni sredstva redovno da gi pla}a obvrskite
sprema svoite doveriteli. Vakviot rizik se nadminuva so konstantno
obezbeduvawe na potrebnata gotovina za servisirawe na svoite obvrski.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
19
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
4. Finansiski rizici i upravuvawe so istite (Prodol`enie)
4.5. Dano~en rizik
Soglasno
zakonskite
propisi
vo
RM,
finansiskite
izve{tai
i
smetkovodstvenite evidencii na Dru{tvoto podle`at na kontrola od strana na
dano~nite vlasti po podnesuvaweto na dano~nite izve{tai za godinata.
Zaklu~no so datumot na Izve{tajot na revizorite, ne e izvr{ena kontrola na
danokot od dobivka (nepriznaeni rashodi) za 2013 godina, kako i na danokot na
dodadena vrednost, personalen danok na dohod i pridonesi na li~ni primawa.
Spored ova, dopolnitelni danoci i pridonesi vo slu~aj na idna kontrola od
strana na dano~nite vlasti vo ovoj moment ne mo`e da se opredelat so razumna
sigurnost.
5. Utvrduvawe na objektivna vrednost
Dru{tvoto raspolaga so finansiski sredstva i obvrski koi gi vklu~uvaat
pobaruvawata od kupuva~i, vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba i
obvrskite kon dobavuva~i, kako i nefinansiski sredstva za koi golem broj na
smetkovodstveni politiki i obelodenuvawa baraat utvrduvawe na nivnata
objektivna vrednost.
Objektivnata vrednost na finansiskite sredstva i obvrski e pribli`na na
nivnata smetkovodstvena vrednost so ogled na faktot deka istite imaat
relativno kratka dospeanost vo rok od maksimum do edna godina od datumot na
bilansot na sostojba, so isklu~ok na vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba
koi imaat karakter na dolgoro~ni sredstva.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
20
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
6. Finansiski instrumenti
6.1. Rizik na finansirawe
Dru{tvoto vr{i finansirawe na svoeto rabotewe od sopstveni sredstva,
odnosno istoto ne koristi kratkoro~ni ili dolgoro~ni krediti so cel da
obezbedi soodveten povrat na vlo`uvawata. Dru{tvoto kontinuirano ja sledi
svojata zadol`enost.
6.2. Rizik od devizni valuti
Dru{tvoto vleguva vo transakcii vo stranska valuta, koi proizleguvaat od
proda`bi i nabavki na stranski pazari, pri {to istoto e izlo`eno na
sekojdnevni promeni na kursevite na stranskite valuti.
Sostojbata so deviznite iznosi sredstvata i obvrskite denominirani do
denari na 31 dekemvri 2013 i 2012 godina po valuti e slednata:
Sredstva
2013
EUR
USD
drugi
32,978
12,185
11,858
57,021
2012
28,897
29,937
26,545
85,379
Obvrski
2013
11,386
3,498
8,037
22,921
2012
12,257
7,448
15,671
35,376
Dru{tvoto prete`no e izlo`eno na EUR i USD.
Slednata tabela ja poka`uva senzitivnata analiza na zgolemuvawe ili
namaluvawe za 10% na makedonskiot denar vo odnos na stranskite valuti.
Analizata e napravena na deviznite salda na sredstvata i obvrskite na
datumot na bilansot na sostojba. Pozitivnite iznosi se zgolemuvawa na
dobivkata, a negativnite se namaluvawa na dobivkata za soodvetniot period.
Zgolemuvawa za 10%
2013
2012
EUR
USD
drugi
Neto Efekt
2,159
869
382
3,410
1,664
2,249
1,087
5,000
Namaluvawa za 10%
2013
2012
(2,159)
(869)
(382)
(3,410)
Finansiski izve{tai za 2013 godina
(1,664)
(2,249)
(1,087)
(5,000)
21
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
6. Finansiski instrumenti (Prodol`enie)
6.3. Rizik od promeni na kamatite
Dru{tvoto se izlo`uva na rizik od promeni na kamatni stapki vo slu~aj koga
koristi krediti i pozajmici ili koga ima plasirano sredstva kaj drugi dru{tva
ili banki dogovoreni po varijabilni kamatni stapki.
Smetkovodstvenata vrednost na finansiskite sredstva i obvrski spored
izlo`enosta na kamatniot rizik na krajot od godinite e kako {to sleduva:
31 dekemvri
2013
2012
Finansiski sredstva
Nekamatonosni:
- Pari~ni sredstva
- Pobaruvawa od kupuva~i
- Ostanati pobaruvawa
- Drugi depoziti
- Vlo`uvawa
5,808
612,647
150,595
244
605
769,899
18,144
467,672
140,171
72
147,258
773,317
47,936
450
48,386
37,914
4,822
42,736
818,285
816,053
212,130
48,019
260,149
192,475
52,920
245,395
260,149
245,395
Kamatonosni so fiksna kamata:
- Pari~ni sredstva
- Depoziti vo banki
Finansiski obvrski
Nekamatonosni:
- Obvrski kon dobavuva~i
- Ostanati tekovni obvrski
Dru{tvoto nema izlo`enost na finansiski sredstva i obvrski dogovoreni
spored varijalbilni kamatni stapki, pa spored toa i ne e prika`ana
senzitivnata analiza na zgolemuvawe ili namaluvawe na kamatnite stapki.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
22
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
6. Finansiski instrumenti (Prodol`enie)
6.4. Rizik od likvidnost
Slednata tabela ja dava ro~nosta na finansiskite sredstva i obvrski na
Dru{tvoto so sostojba na 31 dekemvri 2013 godina spored nivnata dospeanost:
Do 1
mesec
1 - 3 mes.
3-12 mes.
Nad 12
mes.
Vkupno
Pari~ni sredstva
Depoziti vo banki
Kupuva~i
Ostanati sredstva
Vlo`uvawa
53,744
694
612,647
12,850
679,935
-
137,745
605
138,350
-
53,744
694
612,647
150,595
605
818,285
Dobavuva~i
Ostanati obvrski
212,130
34,180
246,310
239
239
13,600
13,600
-
212,130
48,019
260,149
Slednata tabela ja dava ro~nosta na finansiskite sredstva i obvrski na
Dru{tvoto so sostojba na 31 dekemvri 2012 godina spored nivnata dospeanost:
Do 1
mesec
1 - 3 mes.
3-12 mes.
Nad 12
mes.
Vkupno
Pari~ni sredstva
Depoziti vo banki
Kupuva~i
Ostanati sredstva
Vlo`uvawa
56,058
4,894
467,672
12,510
541,134
-
127,661
605
128,266
146,653
146,653
56,058
4,894
467,672
140,171
147,258
816,053
Dobavuva~i
Ostanati obvrski
192,475
39,320
231,795
-
13,600
13,600
-
192,475
52,920
245,395
Finansiski izve{tai za 2013 godina
23
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
7. PRIHODI OD [email protected]
A.Prihodi od po{tensko rabotewe
Prihodi od pismonosni uslugi
Prihodi od dostavi (smetki, spisanija, paketi i dr.)
Prihodi od hibridna, direktna po{ta i EMS
B.Prihodi od pari~no rabotewe
Prihodi od isplati na nadomestoci (penzii i sl.)
Prihodi od platen promet za banki
Prihodi od naplata na smetki
Prihodi od po{tenski ispratnici
V.Prihodi od filatelisti~ko rabotewe
Prihodi od proda`bi na filatelisti~ki marki
Vkupno prihodi od proda`ba
2013
(000) MKD
2012
(000) MKD
661,255
389,503
51,500
1,102,258
677,986
387,931
57,044
1,122,961
125,054
195,342
38,186
6,218
364,800
130,614
152,607
37,327
5,429
325,977
4,914
4,914
5,738
5,738
1,471,972
1,454,676
2013
(000) MKD
2012
(000) MKD
8. OSTANATI OPERATIVNI PRIHODI
Prihodi od proda`ba na razna stoka
Prihodi od zakup
Prihodi od telefonski i faks uslugi
Prihodi od naplata na otpi{ani pobaruvawa
Prihodi od {pediterski uslugi
Prihodi od dostava od prethodni godini
Ostanati prihodi
2,208
20,683
2,618
4,839
1,074
7,177
6,453
3,210
21,433
3,219
504
896
3,889
6,476
Vkupno ostanati operativni prihodi
45,052
39,627
9. NABAVNA VREDNOST NA PRODADENI STOKI
2013
(000) MKD
2012
(000) MKD
Nabavna vrednost na prodadena razna stoka
3,070
3,384
Vkupno nabavna vrednost na prodadeni stoki
3,070
3,384
Finansiski izve{tai za 2013 godina
24
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
10. TRO[OCI ZA VRABOTENITE
2013
(000) MKD
2012
(000) MKD
Bruto plati na vrabotenite
Tro{oci za lica anga`irani po dogovor
Tro{oci za slu`beni patuvawa (no}evawa i dnevnici)
Tro{oci za otpremnini za zaminuvawe vo penzija
Tro{oci za jubilejni nagradi
Tro{oci za ~lenovi na UO i NO
Ostanati tro{oci za vraboteni
854,985
9,565
7,728
1,979
2,334
536
1,343
879,701
3,030
6,370
1,546
955
450
1,946
Vkupno tro{oci za vrabotenite
878,470
893,998
2,217
-
2,293
167
Broj na vraboteni na 31 dekemvri
Broj na volonteri na 31 dekemvri
11. OSTANATI OPERATIVNI RASHODI
2013
(000) MKD
Tro{oci za nafta za greewe i za vozila
Tro{oci za elektri~na energija
Tro{oci za kancelariski materijali i obrasci
Tro{oci za pari~no rabotewe so Po{tenska banka
Tro{oci za me|unarodni pratki
Tro{oci od minati godini
Tro{oci za asistencija od MVR
Tro{oci za fiksni i mobilni telefoni
Tro{oci za odr`uvawe na oprema
Tro{oci za ~istewe na objekti
Tro{oci za marketing uslugi
Tro{oci za nadzor na po{tenskite uslugi
Otpis na siten inventar
Tro{oci za naemi
Ispravka na vrednosta na pobaruvawa od kupuva~i
Tro{oci za konsultanski uslugi
Ispravka na vrednosta na ostanati pobaruvawa
Tro{oci za osiguruvawe
Ostanato
Vkupno ostanati operativni rashodi
Finansiski izve{tai za 2013 godina
2012
(000) MKD
55,210
36,845
34,610
41,196
34,750
29,679
33,578
26,600
23,756
21,878
29,698
19,238
8,646
15,019
13,042
3,234
10,886
6,986
64,368
55,194
38,294
37,651
35,874
33,397
31,801
31,387
28,579
22,719
20,971
20,847
19,131
17,774
13,701
8,616
8,306
7,177
4,309
60,909
509,219
496,637
25
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
12. PRIHODI OD FINANSIRAWE
2013
(000) MKD
2012
(000) MKD
Prihodi od kamati
Prihodi od kursni razliki
2,178
2,984
877
4,191
Vkupno prihodi od finansirawe
5,162
5,068
13. RASHODI OD FINANSIRAWE
2013
(000) MKD
2012
(000) MKD
Rashodi od kamati
Rashodi od kursni razliki
4,343
142
2,959
136
Vkupno rashodi od finansirawe
4,485
3,095
14. DANOK OD DOBIVKA
Tekoven danok od dobivka
Odlo`en danok od dobivka
Vkupno
2013
(000) MKD
2,354
2,354
2012
(000) MKD
2,834
2,834
Usoglasuvaweto na presmetaniot danok od dobivka do efektivnata dano~na stapka za 2013
i 2012 e kako {to sleduva:
2013
2012
(000) MKD
(000) MKD
Nepriznaeni rashodi:
Otpis i ispravka na vrednost na pobaruvawa
25,028
16,396
Reprezentacija i sponzorstva
4,091
5,296
Premii za osiguruvawe vo korist na organi na upravuvawe
6
6,045
Isplateni nadomestoci na vraboteni
3,068
Ostanati nepriznati rashodi
139
617
Dano~en kredit (-)
(8,788)
(15)
Dano~na osnova
23,544
28,339
Presmetan danok od dobivka
2,354
2,834
Drugi osloboduvawa
Danok od dobivka
2,354
2,834
Dobivka (zaguba) pred odano~uvawe
(118,530)
999
Efektivna dano~na stapka
0.00%
283.67%
Finansiski izve{tai za 2013 godina
26
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
15. [email protected] I OPREMA
Dvi`ewe vo tekot na 2013 godina:
Grade`ni
objekti
(000) MKD
Oprema
(000) MKD
Transportni
sredstva
(000) MKD
Sredstva
von upotreba
(000) MKD
10,945
10,945
1,871,686
10,732
(305)
1,882,113
597,429
34,801
(19,714)
612,516
214,077
93
(3,184)
(334)
(6,699)
203,953
51,704
(528)
51,176
9,684
388
10,072
-
849,084
46,913
(294)
895,703
533,457
32,690
(19,585)
546,562
183,804
16,231
(3,184)
(334)
(6,701)
189,816
10,884
997
11,881
2,197
108
2,305
-
65,954
63,972
14,136
30,272
39,295
40,820
7,767
7,487
14,294
26,582
Zemji{te
(000) MKD
Nabavna vrednost
Sostojba na 1 januari
Direktni zgolemuvawa
Prenos od investicii vo tek
Proda`bi
Besplatno preotstapeni
Otpis po odluka
Sostojba na 31 dekemvri
Akumulirana amortizacija
Sostojba na 1 januari
Amortizacija
Proda`bi
Besplatno preotstapeni
Otpis po odluka
Sostojba na 31 dekemvri
Sega{na vrednost na:
31 dekemvri 2013
31 dekemvri 2012
10,945
10,945
986,410
1,022,602
Ostanati
sredstva
(000) MKD
Investicii
vo tek
(000) MKD
Vkupno
(000) MKD
26,582
22,994
(35,282)
14,294
2,782,107
33,726
(3,184)
(334)
(27,246)
2,785,069
1,579,427
96,939
(3,184)
(334)
(26,580)
1,646,268
1,138,801
1,202,680
Zemji{teto vo iznos od 10,945 iljadi MKD e dobieno na koristewe od strana na dr`avata i istoto ne e vo sopstvenost na Dru{tvoto.
Nedvi`nostite i opremata se koristat za izvr{uvawe na aktivnostite na Dru{tvoto, so isklu~ok na eden del od prostorot koj se izdava pod
operativen naem na drugi korisnici. Dru{tvoto e vo postapka na legalizacija na svojot nedvi`en imot i zapi{uvawe na sopstvenosta vo
katarskite evidencii. Vo 2013 godina se dobieni imotni listovi na odredeni objekti, a za ostaantite postapkata e vo tek.
Vo tekot na 2013 godina, izvr{en e otpis na osnovni sredstva po odluki na upraven odbor so neto smetkovodstvena vrednost od 666 iljadi MKD,
od koi 582 iljadi MKD se otpis na sredstva od nastanat po`ar vo 2013 godina, a ostatokot od 84 iljadi se otpis po godi{en popis.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
27
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
16. NEMATERIJALNI SREDSTVA
Dvi`ewe vo tekot na 2013 godina:
Koncesii
(000) MKD
Vlo`. vo
Softveri tu|i sredstva
(000) MKD
(000) MKD
Vkupno
(000) MKD
Nabavna vrednost
Sostojba na 1 januari
Direktni zgolemuvawa
Otu|uvawe
Sostojba na 31 dekemvri
5,144
5,144
42,640
42,640
16,620
350
16,970
64,404
350
64,754
Akumulirana amortizacija
Sostojba na 1 januari
Amortizacija
Otu|uvawe
Sostojba na 31 dekemvri
4,424
720
5,144
40,752
1,013
41,765
16,467
147
16,614
61,643
1,880
63,523
720
875
1,888
356
153
1,231
2,761
Sega{na vrednost na:
31 dekemvri 2013
31 dekemvri 2012
Softverite so sega{na vrednost na 31 dekemvri 2013 godina vo iznos od 875 iljadi
denari (2012: 1,888 iljadi denari) pretstavuvaat programski kompjuterski paketi
nabaveni vo prethodnite godini i koi se koristat za obavuvawe na osnovnata dejnost na
Dru{tvoto.
Vlo`uvawata vo tu|i osnovni sredstva vo neto iznos od 356 iljadi denari (2012: 153
iljadi denari) pretstavuvaat vlo`uvawa vo opremuvawe ili rekonstrukcija na delovnite
prostorii koi se koristat pod naem, a koe e izvr{eno vo tekovnata i prethodnite godini i
e nameneto za osnovnata dejnost na Dru{tvoto.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
28
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
17. [email protected] VO [email protected] DRU[TVA
2013
(000) MKD
2012
(000) MKD
Akcii vo:
Po{tenska banka AD Skopje
-
146,653
Vkupno
-
146,653
Vo 2013 godina, akciite koi gi poseduvalo Dru{tvoto (12,830 obi~ni akcii izdadeni od
Po{tenska banka AD Skopje so nominalna vrednost od 188.09 EUR, {to pretstavuvalo
33.33% od vkupniot akcionerski kapital na bankata), soglasno zaklu~ok na Vladata na
RM od 11.11.2012, odluka na UO na Dru{tvoto od 30.11.2012 i sklu~en dogovor za dar od
28.06.2013 godina, se preneseni kako dar na Vladata na RM. Po ovoj osnov vo 2013 godina e
evidentiran rashod vo iznos od 146,653 iljadi MKD.
18. [email protected] [email protected] ZA [email protected]
2013
(000) MKD
Akcii vo:
R@ Valavnica
R@ Valavnica za lenti
MZT Hepos
Ostanati dru{tva
Zagubi poradi obezvrednuvawe
Vkupno, neto
2012
(000) MKD
202
124
159
120
605
202
124
159
120
605
-
-
605
605
Dru{tvoto poseduva nezna~itelni iznosi na vlo`uvawa vo akcii na drugi akcionerski
dru{tva registrirani vo Republika Makedonija koi {to akcii se evidentirani vo
Centralniot Depozitar za hartii od vrednost so sostojba na 31.12.2013 godina. Dru{tvoto
gi evidentira ovie vlo`uvawa po nivnata nabavna (nominalna) vrednost, odnosno po
iznosot na pari~ni sredstva dadeni za nivno steknuvawe, namaleni za procenetite zagubi
poradi obezvrednuvawe.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
29
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
19. ZALIHI
2013
(000) MKD
2012
(000) MKD
Po{tenski marki
Zaliha na materijali
Zaliha na rezervni delovi
Siten inventar vo upotreba
Stoki vo prodavnici
12,523
10,348
181
25,062
2,393
14,059
9,672
176
26,245
2,863
Vkupno zalihi
50,507
53,015
20. POBARUVAWA OD KUPUVA^I
2013
(000) MKD
2012
(000) MKD
Pobaruvawa od kupuva~i vo zemjata
Pobaruvawa od stranski po{tenski upravi
Somnitelni pobaruvawa od kupuva~i
Vkupno bruto pobaruvawa od proda`ba
549,376
45,440
44,977
639,793
367,976
72,632
45,907
486,515
Ispravka na pobaruvawa
(27,146)
(18,843)
Vkupno neto pobaruvawa od proda`ba
612,647
467,672
Promeni vo ispravka na vrednosta za godinata:
Sostojba na 1 januari
Novi somnitelni pobaruvawa
Kone~en otpis
Naplati na somnitelni pobaruvawa
Sostojba na 31 dekemvri
Starosna struktura na pobaruvawata:
Dospeani do 1 godina
Dospeani od 1 do 2 godini
Dospeani od 2 do 3 godini
Dospeani od 3 do 4 godini
Dospeani od 4 do 6 godini
Nad 6 godini
Vkupno bruto
18,843
13,042
(58)
(4,681)
27,146
461,397
120,562
22,370
13,631
8,689
13,144
639,793
10,706
8,606
(113)
(356)
18,843
358,965
67,943
28,417
12,036
8,918
10,236
486,515
Pobaruvawata od kupuva~i vo zemjata vo najgolem del vklu~uvaat pobaruvawa od UJP po
osnov na izvr{eni uslugi vo 2013 i 2012 godina vo vkupen iznos od 255,539 iljadi MKD
(46.5% od vkupnite pobaruvawa) od koi 175,531 iljadi MKD se dospeani do 1 godina, a
ostatokot od 80,008 iljadi MKD se dospeani od 1 do 2 godini.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
30
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
21. OSTANATI TEKOVNI SREDSTVA I PRETPLATI
Pobaruvawa za kusoci od kra`bi
Pobaruvawa od Telekom po spogodba
Pobaruvawa od vrabotenite za kusoci
Pobaruvawa za danok od dobivka
Odnapred presmetani prihodi
Pobaruvawa za kamati - somnitelni i sporni
Odnapred plateni tro{oci
Ostanati pobaruvawa od vrabotenite
Ostanati pobaruvawa
Ispravka na vrednost na pobaruvawa za kusoci od
kra`bi
Ispravka na vrednost na pobaruvawa za kusoci od
vraboteni
Vkupno ostanati tekovni sredstva i pretplati
Promeni vo ispravka na vrednosta za godinata:
Sostojba na 1 januari
Novi somnitelni pobaruvawa
Kone~en otpis
Naplati na somnitelni pobaruvawa
Sostojba na 31 dekemvri
Starosna struktura na pobaruvawa za kusoci:
Dospeani do 1 godina
Dospeani od 1 do 2 godini
Dospeani od 2 do 3 godini
Dospeani od 3 do 4 godini
Dospeani od 4 do 6 godini
Nad 6 godini
Vkupno bruto
2013
(000) MKD
2012
(000) MKD
99,033
49,145
26,357
10,738
12,502
7,870
1,453
706
4,274
212,079
82,894
49,144
20,972
11,745
48,479
7,870
4,744
561
4,079
230,489
(38,250)
(28,146)
(9,279)
(8,949)
164,550
37,095
10,886
(294)
(158)
47,529
193,394
30,051
7,177
(133)
37,095
23,709
1,027
1,213
4,749
40,407
54,284
125,389
1,205
1,435
6,429
75
77,099
17,622
103,865
2013
(000) MKD
2012
(000) MKD
22. DEPOZITI VO BANKI I DRUGI
Depozit vo:
Unija finansiska Skopje-depozit za brz transfer na pari
Stopanska banka AD Skopje- viza karti~ka
JPSSDP - depozit za zakup
352
98
244
4,586
236
72
Vkupno depoziti
694
4,894
Finansiski izve{tai za 2013 godina
31
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
23. PARI^NI SREDSTVA
Denarski smetki vo banki
Blagajna
Devizni smetki vo banki
Devizna blagajna
Ostanati pari~ni sredstva
Vkupno pari~ni sredstva
2013
(000) MKD
37,122
100
10,813
768
4,940
53,744
2012
(000) MKD
34,199
5,487
3,715
9,032
3,624
56,058
24. KAPITAL I REZERVI
Dr`aven kapital
So sostojba na 31 dekemvri 2013 godina, kapitalot na Dru{tvoto iznesuva 2,041,273
iljadi denari (2012: 2,041,273 iljadi denari) i vo celost se sostoi od kapital vo
sopstvenost na Vladata na Republika Makedonija.
Vo tekot na 2013 godina ne se evidentirani ili prika`ani nikakvi zgolemuvawa ili
namaluvawa na dr`avniot kapital na Dru{tvoto.
Rezervi
Iznosot na rezervi od 27,459 iljadi denari (2012: 27,459 iljadi denari) poteknuva od
izdvoeni zakonski rezervi od 15% od ostvarenite dobivki vo prethodnite godini, kako
i od izvr{ena raspredelba na revalorizacionite rezervi od minati godini vo korist na
rezervite.
Akumulirani dobivki (zagubi)
Iznosot na akumulirana zaguba od 156,725 iljadi denari (2012: 156,725 iljadi denari)
poteknuva od ostvarenata neto zaguba od raboteweto vo prethodnite godini i tekovnata
2013 godina.
Transformacija vo akcionersko dru{tvo
Vo tekot na 2007 godina, izvr{ena e transformacija na pretprijatieto od javno
pretprijatie vo akcionersko dru{tvo vo dr`avna sopstvenost. Za taa cel vo tekot na
2007 godina se izdadeni 408,827 obi~ni akcii na ime na Vladata na Republika
Makedonija so nominalna vrednost od 81.63 EUR ili vkupna nominalna vrednost na
akcionerskiot kapital od 33,374,524 EUR ili 2,041,273 iljadi denari. Re{enieto od
Centralniot registar na Republika Makedonija e izlezeno na 26.01.2007 godina so koe
JP Makedonska Po{ta se transformira vo AD Makedonska Po{ta Skopje.
Usoglasenost na kapitalot so sostojba vo trgovskiot registar
Procenetata vrednost na kapitalot na Dru{tvoto utvrden pri negovata transformacija
od JP vo akcionersko dru{tvoto vo iznos od 33,374,524 EUR ili 2,041,273 iljadi denari
koja e evidentirana vo trgovskiot registar e evidentirana i prika`ana i vo
smetkovodstvenata evidencija, dodeka razlikata koja se pojavila pri toa vo iznos od
29,432 iljadi denari e prika`ana kako razliki do objektivna vrednost (Vidi: Promeni
vo kapitalot).
Finansiski izve{tai za 2013 godina
32
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
25. OBVRSKI SPREMA DOBAVUVA^I
2013
(000) MKD
2012
(000) MKD
Dobavuva~i vo zemjata za osnovni sredstva
Dobavuva~i vo zemjata za obrtni sredstva
Obvrski sprema stranski po{tenski upravi
Obvrski za nefakturirani stoki
5,737
179,295
22,921
4,177
141
130,188
35,376
26,770
Vkupno obvrski sprema dobavuva~i
212,130
192,475
Dobavuva~ite vo zemjata vo najgolem del vklu~uvaat obvrski kon MVR po osnov na
izvr{eni uslugi vo 2013, 2012 i 2011 godina vo vkupen iznos od 80,194 iljadi MKD (45%
od vkupnite obvrski).
26. OSTANATI TEKOVNI OBVRSKI
2013
(000) MKD
2012
(000) MKD
Obvrski sprema Telekom AD po spogodba
Obvrski za odbitoci od plata na vraboteni
Presmetani nefakturirani tro{oci
Obvrski za isplata na penzii preku NLB Tutunska banka
Obvrski po me|unarodna upatni~ka smetka
Presmetani obvrski za jubilejni nagradi
Obvrski za danok od dobivka
Obvrski za neto plati sprema vrabotenite
Obvrski za danoci i pridonesi od plati
Ostanati obvrski
13,600
12,020
12,259
3,617
3,841
1,168
239
1,274
13,600
12,780
11,488
7,707
3,839
348
3,157
Vkupno ostanati tekovni obvrski
48,019
52,920
Finansiski izve{tai za 2013 godina
33
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
27. POTENCIJALNI OBVRSKI I NEIZVESNOSTI
a) Sudski sporovi
Dru{tvoto e tu`ena stranka vo pogolem broj na sudski postapki koi proizleguvaat od
negovoto redovno rabotewe i koi voglavno pretstavuvaat pari~ni pobaruvawa, barawa za
nadomest na {teti i rabotni sporovi. Procenetiot iznos na ovie tu`beni barawa iznesuva
okolu 154,459 iljadi denari, koj iznos ne gi vklu~uva eventualnite kazneni kamati.
Najgolem del od ovie sporovi otpa|aat na sporovite so Po{tenska Banka AD Skopje vo
iznos od 108,847 iljadi denari, od koi najgolem del se dobieni vo korist na Dru{tvoto, no
e otpo~nata `albena postapka od strana na tu`itelot. Rakovodstvoto na Dru{tvoto nema
napraveno procenka na idnite mo`ni potencijalni obvrski i zagubi vo vrska so vakvite
sudski sporovi, so ogled na nivnata neizvesnost. Kako rezultat na ova, ne se evidentirani
ili prika`ani potencijalni obvrski ili zagubi vo ovie finansiski izve{tai.
Od druga strana, Dru{tvoto e vklu~eno vo sudski sporovi vo koi istoto se javuva kako
tu`itel vo vkupen iznos od okolu 73,886 iljadi denari, koi poteknuvaat od barawa za
naplati na pobaruvawa na Dru{tvoto. Del od ovie sporovi se vo tek, del se kaj notari i
izvr{iteli. Najgolem del od ovie sporovi otpa|aat na sporovite sprema Po{tenska Banka
AD Skopje vo iznos od 29,907 iljadi od koi 7,870 iljadi denari se postapka za naplata na
kamati i 22,037 iljadi denari se postapka za naplata na pobaruvawa po fakturi.
b) Hipoteki na imot i garancii za drugi
Imotot na Dru{tvoto ne e staven pod hipoteka kako obezbeduvawe za pla}awe na svoi ili
tu|i obvrski i Dru{tvoto nema dadena bilo kakvi garancii za treti lica.
v) Dano~ni obvrski
Obvrskite za danoci na Dru{tvoto se zasnovuvaat na podnesenite dano~ni prijavi na
dano~nite vlasti i se smetaat za kone~ni koga istite }e bidat kontrolirani od dano~nite
vlasti ili po istekot na period od deset godini od godinata koga tie bile dostaveni do
dano~nite vlasti. Za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri 2013 godina, nema izvr{ena
kontrola od strana na dano~nite vlasti. Za periodot od 01.01.2009 do 31.12.2012 izvr{ena
e kontrola od strana na UJP za DDV, danok od dobivka i personalen danok od dohod, pri
{to dobieni se Zapisnici od mesec fevruari 2014 godina i Re{enija od mesec april 2014
vo koi se presmetani dopolnitelni danoci vo iznos od 6,974 iljadi denari i kamata vo
iznos od 1,173 iljadi denari. Najgolem del od presmetanite danoci se po osnov na danok od
dobivka (nepriznaeni rashodi) vo iznos od 7,931 iljadi denari.
g) Legalen status na nedvi`nostite na Dru{tvoto
So ogled na faktot deka Dru{tvoto poteknuva od nekoga{noto PTT Makedonija i od
negovata podelba na dve posebni dru{tva vo 1997 godina, JP Makedonska Po{ta i
Makedonski Telekomunikacii, pogolem del od objektite koi gi ima vo svoite evidencii
Makedonska Po{ta, imaat neras~isteni imotni-pravni pra{awa vo pogled na definirana
sopstvenost. Imeno, kaj golem del od objektite se u{te stoi zaedni~ka sopstvenost so
Makedonski Telekomunikacii, kaj odredeni objekti nema imotni ili posedovni listovi, a
kaj nekoj objekti na imotnite ili posedovnite listovi Dru{tvoto e samo korisnik na
objektot, a ne i sopstvenik.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
34
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
28. TRANSAKCII SO POVRZANI STRANKI
Vladata na Republika Makedonija e edinstveniot sopstvenik na AD Makedonska Po{ta.
Dru{tvoto ne vleguva vo posebni specifi~ni transakcii so Vladata na Republika
Makedonija, so isklu~ok na redovnoto rabotewe na Dru{tvoto vo delot na davawe
po{tenski uslugi na istata.
29. NASTANI PO DATUMOT NA IZVESTUVAWE
Po datumot na izvestuvawe nema zna~ajni nastani koi imaat vlijanie na ovie finansiski
izve{tai.
Finansiski izve{tai za 2013 godina
35
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
Dodatok 1
Zakonska obvrska za sostavuvawe na godi{na smetka i godi{en izve{taj
za raboteweto soglasno odredbite na ZTD
Soglasno ~len 476, stav 4 od Zakonot za trgovski dru{tva Godi{nata smetka
koja ja izgotvuvaat trgovskite dru{tva vklu~uva bilans na sostojba i bilans
na uspeh i objasnuva~ki bele{ki.
Soglasno ~len 476, stav 6 od Zakonot za trgovski dru{tva Godi{nata smetka
i finansiskiot izve{taj koi se odnesuvaat za ista delovna godina i koi se
podgotveni soglasno odredbite na Zakonot i so propisite za smetkovodstvo
treba da sodr`at identi~ni podatoci za sostojbata na sredstvata,
obvrskite, prihodite, rashodite, glavninata i ostvarenata dobivka odnosno
zaguba na dru{tvoto za delovnata godina.
Soglasno ~len 477, stav 14 od Zakonot za trgovski dru{tva, Organot na
upravuvawe na Dru{tvoto, pokraj godi{nata smetka, odnosno finansiskite
izve{tai, e dol`en, po zavr{uvawe na sekoja delovna godina da izgotvi i
izve{taj za rabotata na dru{tvoto vo prethodnata godina so sodr`ina
opredelena vo ~len 384 stav 7 od ZTD.
Godi{nata smetka na Dru{tvoto i Godi{niot izve{taj za rabotewe se
dadeni vo Dodatocite 2 i 3.
Upravniot odbor na Dru{tvoto gi usvoil Godi{nata smetka i Godi{niot
izve{taj za rabotewe.
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
Generalen Direktor
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
Godi{na smetka za 2013 godina
- Bilans na sostojba
- Bilans na uspeh
- Izve{taj za seopfatna dobivka
Dodatok 2
AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje
Godi{en izve{taj za 2013 godina
Dodatok 3
Download

AD MAKEDONSKA PO[TA - Skopje IZVE[TAJ NA NEZAVISNIOT