R ! , P U B I , I K AS R P S K A
. ]] , D O R
GIlAD P11IF
G R A D O N A C I ] 1 - NKI
( ] R A I ) S K AI I P I T A V A
PE IIY DJI 14KA CP II C]ITA
fPAl,l flPI4,JLl'iloP
f PAAOI'lAE Er'lI'l 14l(
I P A l l ( l l { Av l l P A } J A
IIPI4J
PII].]EDOR
[email protected]|ijed0rgnd.org,'l^|Yvi',rijedor9rdd.0r9
Srpske"
glasnikRepublike
("SluZbeni
o lokalnojsamoupravi
Na osnovudlana72.Zakona
glasnik
Grada
("sluzbeni
GradaPriiedora
i s8/r3li dlana46.Statuta
118/05
br. 101/04,42105,
Prijedorautvrdio je:
Prijedora"br.2113i 6/13),Gradonadelnik
ODI,UKU
za2015' godinu
Prijedora
Grada
kalendaru
o budZetskom
premabudZetskom
BudZetGradaPrijedoraza 2015.godinu pripremaiese i donositi
dio oveodluke.
kojije sastavni
kalendaru
It
ovaodlukaStupanasnagudanomdonoSenja,aonjenomizvr5enjustarat6eseodjeljenje
fi nansijeGradaPrijedora'
III
Sastavnidio ove Odlukeie budZetskikalendarza 2015' godinu'
/14
Broj:02-400--42
I 4.godine
Datum:I 9.07.20
GRADONAC
MarkoPavii
ZA'2015.
A (iRADA PRIJEDORA
BiJDZI]-f
KALEDNARZA\7,|'ADUI DONOSEN.IE
GODINU
vrsitqeseu skladusa rokovimautvldenimu
GradaPriie<lora
budZeta
i donosenje
Priprema
-Zakona
sisremuRepublikeSrpske("SluZbeniglasnikRepublikeSrpske"
o bud2etskom
dlanu28.
sakrajnjimrokovimakakoslijedi:
broj: 121.112152114),
Uputstvo
korisnicima
budZetskim
- do 28juli - Odjeljenjeza finansijeGradaPrijedora
elostavlja
za pripremubudZetaGradaza narednugodinu;
-
- budZetskikorisnicidostavljaju budZetske
zahtjeveza narednufiskalnu
do l5.septembar
godinuOdjeljenju
za finansijeGrada,
-
do l5.oktobar.-Odjeljenjeza finansije priprernaNacrt budZetaGrada Priledora,u skladu sa
smjemicamasadrzanimu DoB-u, a zatirnradnu verzijudostavljaGradonadelniku;
i
do 0l.novembra. Gratlonadelnikutvrduje Nacrt budZeta,vrse se dodatna usaglasavanja,
dostavljaMinistarstvufi nansija radi dobijanjapreporuka,
IstovremenoseNacrt budZetaob.lavljujena WEB stranici Grada sa pozivom za ude56egradanai
organizacijacivilnog dru5tva za odrZavanje .javnih rasprava.Poziv za raspravu objavit 6e se i
vijesnik''.
prekoIPC ..Kozarski
Javneraspraveprovodi Nadelnikodjeljeniaza finansijesa Odsjekomza budZetu periodod 0l
do 04. novembra,a organizuju se posebnopo interesnim/ciljnim grupama' i to:
- sagradanimai nevladinimorganizacijama
i
- korisnicimabudZetaGradaPriiedora.
LJvaZavajuii
rezultatejavnih raspravai preporukeMinistarstvana Naort budzeta,odieljenje za
a nakon analizevrie se
finansijepripremaPrijedlogabud2etaidostavlia ga Gradonadelniku,
utvrdujekonadannacrtbudZetado 05.oktobra;
izmjenei Gradonadelnik
eventualne
o nacrtubudZetaza narednu
do l5-og novembraSkupStinaGradaPrijedorase izjaSnlava
godinu,
PriiedoradostavljaMinistarstvufinansijaprijedlog
do 20-ognovembraGradonadelnik
budZetana saglasnost,"
sa
do 05.decembraprijedlogbudZetaGradaza narednufiskalnugodinuusaglaSen
dostavljaSkup5tiniGrada
MinistarstvomfinansijaRepublikeSrpskeGradonadelnik
Prijedorana usvajanje,
gradaPrijedoradonosiOdlukuo usvaianjubudZetai Odlukuo
SkupStina
do 15. decembra
GradaPrijedoraza narednufiskalnugodinu,nakondegaie iste objavitiu
budZeta
izvrSenju
glasnikuGradaPriiedora".
,,SluZbenom
-
- Odjeljenjeza finansijeie Ministarstvu
finansijaRepublikeSrpskedostaviti
do 24.decembra.
za
GradaPrijedora
izvrsenju
budZeta
budZetai Odlukuo
usvoienibudZet,Odlukuo usvajanju
narednufi skalnusodinu.
Download

"SluZbeni glasnik Republike Srpske" br. 101/04