INSTITUT ZA BEZBEDNOST,
KVALITET I ZAŠTITU ŽIVOTNE
SREDINE I ZDRAVLJA
“27. JANUAR”
NIŠ, Generala Milojka Lešjanina 39
U okviru SOUR – a Zajednica instituta i Zavoda zaštite na
radu „Niš“, 1969. god. formiran je Zavod za obrazovanje
radnika – Niš, čiji smo sledbenici do današnjih dana, sa
željom i ciljem da nađe svoje mesto u privredi grada,
regiona i republike kao privredni činilac koji će u punoj
meri dati svoj doprinos razvoju sistema zaštite na radu i
sistema zaštite od požara.
Zbog povećanog obima aktivnosti Zavoda zaštite na radu
„Niš“, prerasta u Institut za bezbednost, kvalitet i zaštitu
životne sredine i zdravlja, „27. januar“ d.o.o. Niš,
zadržavajući dobru poslovnu praksu iz dotadašnjeg
iskustva uz stalnu težnju da prati potrebe svojih korisnika.
Danas privredno društvo Institut za bezbednost, kvalitet i
zaštitu životne sredine i zdravlja, „27. januar“ d.o.o. - Niš
poslove obavlja doslednim poštovanjem zakona, propisa i
standarda iz svoje delatnosti.
U kvalifikacionoj strukturi najzastupljeniji je kadar sa
visokom stručnom spremom (90%), zatim višom i
srednjom stručnom spremom.
U neprekidnom nastojanju da unapredimo kvalitet našeg
poslovanja uveli smo sistem menadžmenta usklađen sa
standardima ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025 i OHSAS
18001.
Ciljeve daljeg rada postavili smo visoko, ali ne i
nedostižno – želimo da damo maksimalan doprinos
stvaranju i očuvanju bezbedne radne okoline i zdrave
životne sredine, kao i zaštiti ljudskih života i materijalnih
dobara. Ostvariti planirano biće moguće samo kroz težnju
ka daljem poboljšanju naših proizvoda i usluga,
neprekidno stručno osposobljavanje zaposlenih, kvalitetan
timski rad i stalni razvoj ličnog doprinosa i odgovornosti.
Dugogodišnjim radom i kvalitetom naših usluga, stekli
smo preko dve hiljade poslovnih partnera. Ovakva
referenca nas stavlja u sam vrh privrednih društava iz ove
delatnosti.
27. JANUAR
SRPS ISO 9001
SRPS ISO 14001
SRPS OH&S 18001
27. JANUAR – VIZIJA
Pružanjem kvalitetnih usluga iz
oblasti stručnog osposobljavanja
zaposlenih, bezbednosti i zdravlja
na radu, zaštite životne sredine i
izrade tehničke dokumentacije
dostići evropske norme iz ovih
oblasti.
27. JANUAR – MISIJA
Svoju misiju Institut
“27. januar” ostvaruje
stručnim radom i istraživanjem,
razvojem i inoviranjem usluga i
metoda i postupaka u procesima rada
i poslovanja, sa ciljem
zadovoljenja potreba korisnika.
POSLOVI

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

ZAŠTITA OD POŽARA

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH

ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA


PROJEKTOVANJE, TEHNIČKA KONTROLA
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I NADZOR
IMPLEMENTACIJA HACCP SISTEMA
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU


Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Izrada akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj
okolini

Izrada pravilnika o bezbednosti i zdravlja na radu

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

Pregled i ispitivanje opreme za rad

Ispitivanje uslova radne okoline

Hemijske štetnosti

Fizičke štetnosti

Mikroklima

Osvetljenost
ZAŠTITA OD POŽARA

Lice stručno osposobljeno za sprovođenje poslova zaštite od
požara

Izrada programa obuke iz oblasti zaštite od požara

Izvođenje osnovne obuke iz oblasti zaštite od požara

Izrada pravila zaštite od požara

Izrada sanacionog plana za otklanjanje posledica požara

Izrada plana zaštite od požara

Izrada glavnog projekta zaštite od požara

Izrada elaborata o zonama opasnosti

Pregled i ispitivanje električnih instalacija
ZAŠTITA OD POŽARA

Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija

Merenje otpornosti elektroprovodnih podnih obloga

Merenje jačine elektrostatičkog polja

Merenje koncentracije eksplozivnih smeša


Pregled instalacija i uređaja izvedenih u protiveksplozijskoj
zaštiti
Osposobljavanje zaposlenih za rukovanje i prevoz opasnih
materija – ADR
Osposobljavanje zaposlenih za održavanje
opreme i električnih instalacija u eksplozivno
ugroženom prostoru

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Izrada studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
 Izrada plana upravljanja otpadom
 Određivanje vrste dokumenta koji izrađuje operater sevesso
postrojenja, odnosno kompleksa
 Izrada izveštaja o bezbednosti i plana zaštite od udesa
 Izrada plana politike prevencije od udesa
 Izdrada politike prevenciije zaštite od udesa
 Izdrada plana prevencije zaštite od udesa
 Izrada dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za dobijanje
dozvole za prevoz skladištenje i tretman otpada
 Izrada dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za dobijanje
integrisane dozvole
 Merenje buke u životnoj sredini
 Merenje emisije zagađujućih materija
u vazduh
 Ispitivanje kvaliteta voda (osim pijaćih)

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
SRPS ISO 17025
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
SRPS ISO 17025
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
SRPS ISO 17025
OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedno rukovanje mašinama,
uređajima i instalacijama i upoznavanje sa opasnostima i
štetnostima predstavlja najefikasniji način prevencije od
povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa
radom.
Rukovanje viljuškarom
 Rukovanje svim vrstama dizalica
 Zavarivanje materijala
 Rad sa hlorinatorima
 Rukovanje telehendlerom
 Unutrašnji transport
 Osposobljavanje za pružanje prve pomoći
 Osposobljavanje za rukovanje i prevoz opasnih materija
 Rad u elektro energetskim postrojenjima
 Osposobljavanje zaposlenih za održavanje
opreme i električnih instalacija u eksplozivno
ugroženom prostoru
 Rukovanje građevinskom mehanizacijom
 Rukovanje kompresorima

OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH
Rad na mešinskim instalacijama sa prirodnim gasom i
TNG – om
 Rukovanje kotlovskim postrojenjima
 Rad na predgrevanju materijala
 Gasno rezanje
 Rukovanje motornom testerom
 Rukovanje trimerima za granje
 Rukovanje trimerima i kosilicama za travu
 Rukovanje sudovima i instalacijama pod
pritiskiom
 Poslovi montiranja i demontiranja skela
 Rukovanje mašinama za obradu drveta
 Rad na čišćenju dimnih kanala – dimničari
 Osposobljavanje za fizičko obezbeđenje i početno gašenje
požara
 Rukovanje elektro – karom
 Poslovi peskarenja

Sva osposobljavanja vrše se na osnovu
utvrđenih planova i programa.
ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA
Sagledavajući potrebe tržišta Institut je proširio svoju
delatnost i na polje bezbednosti rada manipulanata u
elektroenergetskim postrojenjima kao i samih postrojenja.
Poslovi koje Institut obavlja su:





Revizija transformatorskih stanica;
Ispitivanje i podešavanje relejnih zaštita u
transformatorskim stanicama;
Ispitivanje visokonaponske elektroizolacione opreme;
Ispitivanje dielektrične čvrstoće transformatorskog
ulja;
Osposobljavanje zaposlenih za rad u
elektroenergetskim postrojenjima.
PROJEKTOVANJE, TEHNIČKA KONTROLA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE I NADZOR
Za obavljanje poslova Institut zapošljava inženjere sa
licencama odgovornih projektanata i odgovornih izvođača
radova.

Projektovanje električne instalacije

Projektovanje gromobranske instalacije

Projektovanje termotehničke instalacije

Tehnička kontrola projektne dokumentacije

Nadzor nad izvođenjem električnih, gromobranskih i
termotehničkih instalacija
IMPLEMENTACIJA HACCP SISTEMA
Subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za
osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje,
prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje,
u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse
i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).
Institut aktivnosti na uvođenju principa dobre
proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih
kontrolnih tačaka (HACCP), sprovodi kroz sledeće korake:
 Snimanje zatečenog stanja sistema rada



Postavka organizacije za analizu opasnosti i kritičnih
kontrolnih tačaka (HACCP)
Struktuiranje dokumentacije i izrada dokumenata za
analizu opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP)
Sprovođenje audita higijene i korektivnih akcija.
HVALA NA PAŽNJI
Download

"27. јануар"