Rešenja za reparaciju površina
Rekonstrukcija, popravka i zaštita industrijske opreme
Šta god da rekonstruišete, popravljate i štitite ...
... Pronađite pravo rešenje!
Henkelova rešenja za sve potrebe u reparaciji površina
Henkel Vam nudi više od vrhunskih proizvoda za lepljenje, zaptivanje i tretman površina. Nudimo Vam pristup našoj jedinstvenoj
stručnosti koja pokriva celokupan lanac vrednosti. Šta god da rekonstruišete, popravljate ili štitite, putem svojih tehničkih saveta i stručne
obuke u mogućnosti smo da Vam ponudimo specifična rešenja za Vašu industriju i Vaše potrebe održavanja.
Tehnički saveti
Naši proizvodi su razvijeni tako da ispune posebne
zahteve Vaše industrije. Kroz svoju mrežu prodajnih
i tehničkih inženjera širom sveta, nudimo Vam
profesionalno savetovanje kako biste pronašli najbolje
rešenje za Vaše specifične potrebe zaštite površina.
• Tehnički saveti za potrebe održavanja
površina: strana 5
Tehnički saveti
Obrada metala
Čišćenje i
tretman pre
primene
Lepljenje
Čišćenje i tretman pre primene
Pravilna priprema površine je najvažniji faktor koji
utiče na ukupan uspeh tretmana površine. Bez
odgovarajućeg profila površine i čistoće površine,
ni jedno rešenje za premazivanje neće imati
zadovoljavajući efekat. Kako bismo obezbedili visok
kvalitet primene, nudimo vrhunske proizvode za
čišćenje i tretman pre primene, kao što su proizvodi za
čišćenje površina i proizvodi protiv korozije.
• Loctite® proizvodi za čišćenje i tretman
pre primene: strana 6
2
Zaptivanje
Popunjavanje i zaštita
Stručna obuka
Za trajnu popravku, obnavljanje i rekonstrukciju
oštećenih mašina, opreme, podova i zidova potrebni su
specifični proizvodi, kako bi se pohabani delovi vratili u
upotrebno stanje. Naš asortiman uključuje proizvode u
obliku kita ili formulacije za aluminijum, čelik i beton.
Henkelova obuka pruža inženjerima u održavanju
potrebna znanja, veštine i alate kako bi skratili zastoje
industrijskog postrojenja i smanjili troškove održavanja.
• Stručnaobukazapotrebeobrade
površina:strana20
• Loctite®Hysol®rešenjazapopravku
metala:strana8
• Loctite®Nordbak®rešenjazapopravku
betona:strana8
Popunjavanje i
zaštita
Premazivanje
Podmazivanje
Stručna
obuka
Premazivanje
Zaštita mašina i opreme od štetnih spoljnih uticaja
je izazov u svakoj industriji. Zaštitni premazi i smese
nude rešenja za održavanje kada su u pitanju
problemi nastali usled habanja, abrazije, erozije,
hemijskih uticaja i korozije. Naši proizvodi su dostupni
u formulacijama za nanošenje prskanjem, četkom i
lopaticom.
• Loctite®Nordbak®zaštitnipremazii
smese:strana12
3
Henkel rešenja za sve potrebe obrade površina
Izazov
Zaštitaindustrijskihmašinaiopremejeodpresudnogznačajausvimzahtevnimindustrijskimokruženjima.Industrijskidelovisuveoma
čestoistrošeniusledhabanja,nagrizanja,hemijskihuticaja,korozije,udaracaimehaničkihoštećenja.Ukolikodelovinisupravilno
zaštićeni,efikasnostjenarušena;prvobitnafunkcionalnostibezbednostradanisuvišegarantovane,štodovodidoskupenabavke
novihdelova.
Henkel rešenja
UHenkelurazumemoodržavanjeindustrijskihpostrojenjaiizazovsakojimsesuočavatekakobisteosiguralipouzdanost,bezbednosti
dugotrajnost.NudimoVamširokumrežustručnjaka,znanjaiinovativnetehnologijekakobistemoglidasavladateovajizazov.
Postanitenašpartnerkakobisteimalikoristodnašestručnostiipostiglinajboljerezultatezasvojepotrebeodržavanjaipopravke:
Povećana pouzdanost
pohabanihdelovavraćanjemuupotrebljivostanje
Poboljšanje bezbednosti
uzsprečavanjenezgodanaraduusledotkazivanjadelova
Ušteda vremena
smanjenjemzastojauraduiprodužavanjemživotnogvekadelova
Smanjenje troškova
izbegavanjemzamenedelovaismanjenjempotrebazazalihamarezervnihdelova
OvabrošurajekoncipiranatakodaVampružidetaljanpreglednašegširokogasortimanaproizvodazapotrebeobradepovršina.Kako
bistebilisigurnidasteizabralinajboljerešenjezaVašepotrebeuodržavanju,molimokontaktirajteHenkelovuTehničkupodrškuradi
tehničkihsaveta.
4
Tehnički saveti
Tehnički saveti
Henkeloviiskusnitehničkiinženjeripredanisupružanjunajvišegnivoatehničkepodrškeipomoćiubranši.Bliskosarađujućisa
lokalnimindustrijskimdobavljačimaiinženjerima,našisertifikovaniaplikatori-inženjeripružajupotpunupodrškuuprocesu-od
proceneodržavanja,performansiianalitičkogtestiranjadoimplementacijerešenja-kakobisepronašlopravorešenjezaVaše
potrebe.
Za potrebe obrade i zaštite površina, nudimo Vam tehničke konsultacije za:
• Čišćenjepovršine
• Pripremupovršine
• Tretmanpovršinepreprimene
• Izborproizvodazapopravku
• Izborproizvodazazaštitupovršine
• Procesprimene
• Preporukezakontrolu
• Savetezaprimenu
5
Čišćenje i tretman pre primene
Ispravna priprema površine je od presudnog značaja za uspešno nanošenje proizvoda za popravku metala, kao i zaštitnih
premaza i smesa. Dobra priprema površine će:
• poboljšatiprijanjanjenadelove
• sprečitikorozijuizmeđupovršineikorišćenogproizvoda
• produžitiintervaleizmeđuodržavanja
Dvaglavnafaktorazauspešnuprimenusuprofil površineičistoća površine.
1. Profil površine
Poboljšajteprijanjanjepovećavanjemdodirnepovršineiobezbeđivanjemstrukturezupčastogsidra.
Loš profil
Profil površine se razlikuje u zavisnosti od vrste i veličine
abrazivnih čestica koje vrše uticaj na površinu. Loš profil
površine ne omogućava dobru strukturu sidra, što dovodi do
nedelotvornosti lepka.
Nedovoljno premaza
Ispravan profil ali nedovoljan sloj premaza uzrokuje
izdizanja na površini, koja mogu biti izložena koroziji i/ili
kontaminaciji.
Ispravan profil i
dovoljno premaza
Od presudnog je značaja postići ispravnu dubinu profila i
debljinu premaza. Primene proizvoda Loctite® zahtevaju
profil površine od minimalno 75μm. Samo sa ovom
strukturom sidra i dovoljnim slojem premaza, može biti
zagarantovano maksimalno prijanjanje premaza.
Premaz
Površina
Najboljinačindasepostigneispravanprofilpovršinejeabrazivnopeskarenje.Natajnačin,nesamodaseuklanjajupovršinskakorozijai
kontaminacija,većsetakođeformirahrapavostpovršineidealnazalepljenje.Zaspecifikacijepovršinapogledatisledećutablicu.
6
Čišćenje i tretman pre primene
Priprema površine - stepen peskarenja
Klasa
peskarenja 2
Klasa
peskarenja 2.5
Klasa
peskarenja 3
Stepen korozije
Čelik sa netaknutim slojem kamenca i sa vrlo malo ili bez korozije.
B
Čelik sa površinskom korozijom koja se širi i početkom ljuštenja kamenca
C
Korodirali čelik sa ispucalim i odvojenim ili izgubljenim slojem kamenca, ali samo
sa neznatnom pojavom rupičaste površine
D
Veoma korodiran čelik sa potpuno korodiralim slojem kamenca i sa značajnom
pojavom rupičaste površine
Stepen korozije
D
Stepen korozije
C
A
Stepen korozije
A
Klasa
peskarenja 1
Stepen korozije
B
Nepeskareno
Klasa peskarenja
1
(SP-7/N4)
Veoma lagano površinsko čišćenje sa uklanjanjem površinskih
kontaminanata
2
(SP-6/N3)
Značajno peskarenje širokim mlazom sa uklanjanjem vidljivih
kontaminacija i pojavljivanjem osnovne boje metala
2,5
(SP-10/N2)
Intenzivno peskarenje mlazom koji ostavlja zatamljeni sivi metal
samo sa kontaminantima
3
(SP-5/N1)
Kompletno čišćenje mlazom sa konzistentnom bojom metala
svuda i bez vidljivih kontaminanata
© Blastmaster. Koristi se uz pisanu dozvolu Blastmastera
2. Čistoća površine
Hemijskazagađenjakojanisuodmahvidljiva,kaoštosuhloridiisulfati,privlačevlagukrozsistemepremazaštodovodido
prevremenogpropadanja.Iztograzlogajeodključnogznačajaočistitisvepovršinejakimindustrijskimproizvodomzačišćenjei
odmašćivanje.Zagrevanjeuređajaprečišćenjamožeolakšatiuklanjanjekontaminanata.
Loctite® 7840 – Proizvod za čišćenje i odmašćivanje
• Preabrazivnogpeskarenja
• Ispunjavazahteveširokogspektraindustrijskihčišćenja
• Biorazgradljiv,bezrastvarača,netoksičaninezapaljiv,razređujesesavodom(stepenUSFA-C1)
Loctite® 7063 – Proizvod za čišćenje i odmašćivanje
• Posleabrazivnogpeskarenja
• Kompatibilansametalom,staklom,gumom,većinomplastikaiobojenihpovršina
• Bezostataka,bezisparavanja,proizvodzačišćenjeidealanzauklanjanjemasnoćeikontaminanatapre
lepljenja,premazivanjaizaptivanja
Loctite® 7515 – Sprečavanje brze korozije
• Tretmanvelikihpovršinapreprimenekakobiseizbeglobrzopojavljivanjekorozije
• Nanosisejednostavnoibrzonasvežepeskarenupovršinučelika
• Povećavavremezaradnapovršinido48časova
7
Popunjavanje i zaštita
Loctite® Hysol® metalom punjene smese za popravkusunamenjenezapopravku,obnavljanjeirekonstrukcijupohabanihmetalnih
delovabezpotrebezazagrevanjemilizavarivanjem.Tipičneprimeneuključujupukotinenakućištima,pohabanežljebovezaklinna
vratilima,pohabanacilindričnavratila,itd.
Loctite® Nordbak® proizvodiza popravljanje betonasudizajniranidagarantujubrze,pouzdaneidugotrajnepopravke.Oniselepe
nabeton,drvo,staklo,čelikiostalegrađevinskematerijale.Tipičneprimeneuključujurampeiutovarnamesta,popravkenosećihgreda
ipodnožja,mostoveidržačemostova,betonskespremnikeizidove,itd.
8
Popunjavanje i zaštita
Zašto se odlučiti za Loctite® Hysol® rešenja za popravku metala?
Tradicionalnemetodepopravkepoputzavarivanjaoduzimajudostavremenaiskupesu.Zarazlikuodnjih,Loctite®Hysol®metalom
punjenesmesesujednostavnezananošenjeinudesuperiornuotpornostnapritisak,uzkvalitetnuzaštitu.
Ključne prednosti:
• Nizakstepenskupljanja
• Mogusebušiti,rezatiilimašinskiobrađivatinakonočvršćavanja
• Odličnoprijanjanjenametal,keramiku,drvo,stakloiodređenevrste
plastike
• Odličnaotpornostnaagresivnehemikalije
• Izborpuniocaodmekogčelika,aluminijumailinemetala
• Omogućavajutrajnepopravke
Loctite® Hysol® 3472 dvokomponentni (2K) epoksid,
punjen čelikom, tečan, samoravnajući
Zašto izabrati Loctite® Nordbak® rešenja za popravljanje betona?
Tradicionalnemetodepopravkekaoštosupopravkepodovailizidovakonvencionalnimbetonomzahtevajudostavremenaza
očvršćavanje.Zarazlikuodnjih,Loctite®Nordbak®proizvodizapopravljanjebetonaselakomešaju,nanoseiočvršćavajuvećnakon
45minuta.
Ključne prednosti:
• Jednostavnozamešanjeinanošenje
• Mogusenanositičakinatemperaturamaispod0°C
• Mogusenanositinavlažnepovršine
• Nedolazidoskupljanjanitipucanja
• Smanjujuvremepopravke,troškoveradaizastoje
• Hemijskaotpornost
• Otpornostnaudarce
• Mogusefarbatistandardnimbojamazacement
Loctite® Magna Crete® 7257 i Loctite® Kvarc
visokih performansi 7204: brže i bezbednije od konvencionalnog
betona.
9
Metalne i betonske površine
Popravka i rekonstrukcija
Želite da popravite ili rekonstruišete oštećene delove?
Čelik
Stik za gnječenje
Velika otpornost na
pritisak
Git
Tečni
Loctite® 3463
("MetalMagicSteel™"stik)
Loctite® Hysol®
3478 A&B
Loctite® Hysol®
3471 A&B
Loctite® Hysol®
3472 A&B
Dvokomponentni
epoksid
Dvokomponentni
epoksid
Dvokomponentni
epoksid
Dvokomponentni
epoksid
Nema podataka
4:1 / 7.25:1
1:1
1:1
Vreme za rad
3 min.
20 min.
45 min.
45 min.
Vreme učvršćivanja
10 min.
360 min.
180 min.
180 min.
≥ 3,45 N/mm²
17 N/mm2
20 N/mm2
25 N/mm2
82.7 N/mm2
125 N/mm2
70 N/mm2
70 N/mm2
-30 do +120 °C
-30 do +120 °C
-20 do +120 °C
-20 do +120 °C
50 g, 114 g
set od 453 g, 3.5 kg
set od 500 g
set od 500 g
Loctite® 3463
•Hitnozaustavljanje
curenjaucevima
irezervoarima,
zaptivanjem
•Zaglađivanjezavarenih
delova
•Popravkemalih
pukotinakodlivenih
delova
Fiksiraseza10min.
Čelikompunjenstik
zagnječenje.Prijanja
navlažnepovršinei
očvršćavapodvodom.
Otporannahemijska
sredstvaikoroziju.Može
sebušiti,brusitiifarbati.
Loctite® Hysol®
3478 A&B
•Ponovnaizrada
žljebovazaklinidelova
sažljebovima
•Obnavljanjeležajeva,
spojnihelemenata,
delovazapodešavanje,
zupčanikailisedišta
ležajeva
Punjenfero-silicijumom
saizvanrednom
otpornošćunapritisak.
Idealanzaobnavljanje
površinaizloženih
pritisku,udaruiteškim
okruženjima.
Loctite® Hysol®
3471 A&B
•Zaptivapukotineu
rezervoarima,livenim
delovima,posudamai
ventilima
•Obnavljanestrukturalna
oštećenjakodčeličnih
livenihdelova
•Obnavljaoštećene
zaptivnepovršine
•Popravljašupljine
uzrokovanekavitacijom
i/ilikorozijom
Dvokomponentniepoksid
punjenčelikomopšte
namenekojijeotporan
nauleganje.Koristiseza
obnavljanjepohabanih
metalnihdelova.
Loctite® Hysol®
3472 A&B
•Izradakalupa,šablonai
prototipova
•Popravkadelova
sanavojima,cevii
rezervoara
Tečan,punjenčelikom,
samoravnajući.
Preporučujeseza
livenjeteškodostupnih
mesta,pričvršćivanjei
nivelisanje,oblikovanje
kalupaidelova.
Rešenje
Opis
Odnos mešanja prema zapremini/
težini
Otpornost na smicanje (GBMS)
Otpornost na pritisak
Raspon radne temperature
Veličine pakovanja
ANSI/NSF Standard 61
10
("SuperiorMetal")
("MetalSet"S1)
("MetalSet"S2)
Popunjavanje i zaštita
Koji materijal popunjavate / reparirate?
Aluminijum
Beton
Brzo očvršćavanje
Višenamenski
Otpornost na visoku
temperaturu
Loctite® Hysol®
3473 A&B
Loctite® Hysol®
3475 A&B
Loctite® Hysol®
3479 A&B
Loctite®
Nordbak® 7257
Loctite®
Nordbak® 7204
Dvokomponentni
epoksid
Dvokomponentni
epoksid
Dvokomponentni
epoksid
Dvokomponentni
Magnezijm Fosfat
Dvokomponentni
epoksid
1:1
1:1
1:1
Pogledati Tehnički list proizvoda
Pogledati Tehnički list proizvoda
6 min.
45 min.
40 min.
3 do 11 min.
60 min.
15 min.
180 min.
150 min.
15 do 22 min.
300 min.
20 N/mm2
20 N/mm2
20 N/mm2
–
–
60 N/mm2
70 N/mm2
90 N/mm2
90 N/mm²
83 N/mm²
-20 do +120 °C
-20 do +120 °C
-20 do +190 °C
-26 do +1,090 °C
-29 do +65 °C
set od 500 g
set od 500 g
set od 500 g
kompleti od 5,54 kg i
25,7 kg
komplet od 19 kg
Loctite® Hysol®
3473 A&B
•Popravljarupe
urezervoarima,
propuštanjaucevimai
kolenima
•Obnavljaistrošene
navoje
•Obnavljapohabane
čeličnedelove
Brzoočvršćava,punjen
čelikom,bezuleganja.
Idealanzahitnepopravke
ipopravkepohabanih
metalnihdelovakakobi
sesprečilizastojiuradu.
Loctite® Hysol®
3475 A&B
•Popravlja
aluminijumskeodlivke,
napukleilipohabane
aluminijumske
deloveiistrošene
aluminijumskenavoje
Dvokomponentniepoksid
ispunjenaluminijumskim
prahom,ojačan,kojise
neuleže.Lakosemeša
ioblikujeukalupuza
dobijanjeneobičnihoblika
popotrebi.Očvršćava
uzavršnislojnalik
aluminijumu,kojine
korodira.
Loctite® Hysol®
3479 A&B
•Obnavljaipopravlja
pohabanemetalne
delovekod
primenanavisokim
temperaturama.
Dvokomponentniepoksid
ispunjenaluminijumskim
prahom,ojačan,kojise
neuleže.Lakosemeša
ioblikujeukalupuza
dobijanjeneobičnihoblika
popotrebi.Očvršćava
uzavršnislojnalik
aluminijumu,kojine
korodira.
("MetalSet"S3)
("MetalSet"A1)
("MetalSet"HTA)
Pouzdane i dugotrajne popravke betona
Loctite® Nordbak® 7257
•Popravlja/obnavlja
rampeiutovarna
mesta,nosećegrede
ipodnožja,mostove
idržačemostova,
betonskezidoveitd.
Dvokomponentni,brzo
popravljanjebetona
icementiranjeza
pouzdanedugotrajne
popravke.Lepisena
beton,drvo,staklo,čelik
iostalekonstrukcijske
materijale.Možese
mešatiinanositina
temperaturiod-25°Cdo
45°C.
Loctite® Nordbak® 7204
•Zaštitapodova
napovršinama
sahemijskim
kontaminantima
(pločice)
•Zaštitapločicaod
velikihdinamičkih
opterećenja
•Popravljanjepovršina
rampiistepenica
Dvokomponentniepoksid
punjenkvarcomkoji
senanosilopaticomza
popravkuizaštitupodova
ipovršinaizloženih
hemijskimimehaničkim
uticajima.Proizvodima
veomavelikuotpornost
napritisak.
11
Premazivanje
Loctite® Nordbak® zaštitni premazi i smesenuderešenjazaodržavanjeuzrokovanaproblemimakaoštosuhabanje,abrazija,
erozija,hemijskiuticajiikorozija.Dostupnisuuformulacijamazananošenjelopaticom,četkomiliprskanjem,saspecijalnimpuniocima
zateškeusloveiidealnisuzaveliketrajnepopravke.Tipičneprimeneovogasortimanaproizvodauključuju,naprimer,vazdušnecevi,
pumpe,razmenjivačetoplote,centrifuge,radnakola,lopaticeventilatora,ciklone,cevi,tankove,oblastizadržavanja,itd.
Loctite® Nordbak® zaštitne smeseobezbeđujuodličnuotpornostnahabanjeiizvanrednoprijanjanje.Punjenekeramičkimčesticama,
kojesuspecifičnezarazličiteusloverada,štiteodabrazijeitakoprodužavajuvektrajanjadelovaiopremeindustrijskihpostrojenja.
Njihovaključnaprednostjesposobnostdastvoreobnovljivuradnupovršinu,uzistovremenoočuvanjestruktureoriginalnogmaterijala.
Loctite® Nordbak® zaštitni premazisudizajniranidaštiteodkorozijeiagresivnihhemijskihuticaja.Nesadržebilokakvekeramičke
punioceinatajnačinformirajuveomaglatkupovršinu.
12
Premazivanje
Zašto izabrati Loctite® Nordbak® zaštitne premaze i smese?
Tradicionalnemetodepopravkikaoštosuzavarivanjeilimetalizacijasuskupeiteškoizvodljivenavelikimpovršinama.Umestotoga,
Loctite®Nordbak®zaštitnipremaziismesesejednostavnonanosenapovršinesvihdimenzijainudedozaštituodkorozije.Poredtoga,
Loctite®Nordbak®zaštitnipremaziismesenestvarajutoplotuprilikomnanošenja.
Ključne prednosti:
• Obnavljajupohabanepovršineiprodužavajuvektrajanjakakonovih,takoi
starihdelova
• Povećavajuefikasnostdelova
• Štedenovac,jerseizbegavazamenadelovaismanjujepotrebazazalihama
rezervnihdelova
• Štitedeloveodabrazije,erozije,agresivnihhemijskihuticajaikorozije
• Odličnahemijskaotpornostzaefikasnuzaštituspojenihdelova
Ključni faktori koje treba razmotriti pri izboru pravog proizvoda Loctite® Nordbak®
zaštitnog premaza ili smese:
Veličina čestica (granulacija)
Dabisepoboljšalaotpornostnaabraziju,veličinečesticaabrazivnihmaterijalaiLoctite®Nordbak®zaštitnihpremazaismesabi
trebalodabuduslične.AsortimanLoctite®Nordbak®zaštitnihpremazaismesanudiproizvodezazaštituodgrubihifinihčestica,kao
ispecifičneproizvodezazaštituodagresivnihhemijskihuticajaikorozije.Posebanproizvodkojinudivisokuotpornostnaudarceje
takođedeoasortimana.
Otpornost na temperaturu
RasponradnihtemperaturaLoctite®Nordbak®premazaismesasekrećeod-30do+120°C.Specijalniproizvodi,kaoštosuLoctite®
Nordbak®7230iliLoctite®Nordbak®7229,mogusekoristitinatemperaturamado230°C.Oviproizvodizahtevajunaknadno
očvršćavanjekakobidostiglisvojumaksimalnuefikasnostprivisokimtemperaturama.
Otpornost na hemikalije i koroziju
ZahvaljujućispecijalnomepoksimatriksuLoctite®Nordbak®premazaismesa,ovajasortimanproizvodajeotporannagotovosvevrste
agresivnihhemijskihuticaja.Svinašiproizvodinudedobruzaštituodobičneimorskevode,amonijum-sulfatainatrijum-hidroksida.
Specijalniproizvodisutakođeotporninajakehemikalijekaoštosumpornakiselinaiurea.
Dostupan je sveobuhvatan pregled hemijske otpornosti Loctite® Nordbak® premaza i smesa - za više informacija, molimo
kontaktirajte Vaš lokalni Henkel tim Tehničke podrške.
13
Saveti i veštine za primenu
Sprečavanje brze korozije
Uuslovimavisokevlage,zanekolikominutamožedadođedobrzekorozijesvežepripremljenemetalnepovršine,pričemuse
stvarajukontaminacijekojemorajubitiuklonjeneprenanošenjapremaza.Dabisespečilabrzakorozija,potrebnojeodmahnakon
priprememetalnepovršinenanetitanakslojproizvodaLoctite®7515.
Površina bez vlage
Odpresudnogznačajazauspešnonanošenjevećinepremazajedapovršinabudepotpunosuvapreitokomnanošenjaiočvršćavanja
proizvoda.
Temperatura kondenzovanja
Priodređenimuslovima,napovršinisemožepojavitikondenzacijavode(rosa).Temperaturanakojojdolazidokondenzacijese
nazivatačkarošenja.Doklegodjetemperaturapovršine3°C(iliviše)iznadtemperaturetačkerošenja,generalnosesmatra
sigurnimnanositiproizvodupogledurizikaodkondenzacije.
16
RAZLIKA U TEMPERATURI (°C)
Temperatura vazduha minus temperatura podloge
14
12
Oz
na
če
na
10
8
lin
Zona u kojoj se ne može
nanositi premaz
(iznad označene linije)
ija
6
4
2
an
oš
en
je
pre
ma
za
Zona u kojoj se može
nanositi premaz
(ispod označene linije)
0
-2
za
n
20
30
40
50
60
RELATIVNA VLAŽNOST
© Blastmaster. Koristi se uz pisanu dozvolu Blastmastera
14
70
80
90
Premazivanje
Predpremaz za maksimalno prijanjanje
Nakonpripremepovršine,nanesitepredpremazutrljavajućiizmešanusmesuupovršinu.Ova
tehnika,kojasenaziva“kvašenjepovršine”,pomažedamaterijalzapopravkuispunisve
pukotinenapovršini,stvarajućiodličnuvezuizmeđusmeseipodloge.Prekopredpremazase
potommoženanetiostatakizmešanogproizvodkakobisezavršilaprimena.
Stvaranje glatkog završnog sloja
Izgladiteneočvrsnutiproizvodpomoćuzagrejanelopaticekakobistedobiligladakisjajan
završnisloj.Zastvaranjeglatkogzavršnogslojasetakođemožekoristitipištoljsagrejanjem.
Pokazatelj habanja
KadasenanosedvaslojaLoctite®Nordbak®premazaismesa,kaopokazateljhabanjamogu
sekoristitiproizvodirazličitihboja.Kadaprvipremazpočnedasehaba,kroznjegaćese
videtislojdrugeboje,štojevizuelnipokazateljhabanja.
Specijalne preporuke za proizvode koji se nanose prskanjem
KaoikodsvihLoctite®Nordbak®zaštitnihpremazaismesa,najboljirezultatisepostižu
nanošenjemslojadebljinespecifičnezaproizvod.Ovojeposebnovažnozaprimenena
vertikalnimpovršinama.
Zanajboljerezultateuuglovimainaivicama,preporučujeseglađenjeuglovauradijusuod
3mm.
PrilikomupotrebeproizvodaLoctite®Nordbak®7255preporučenojezagrejatiproizvodpre
nanošenja,kakobiseosiguralolakoprskanjeiglađapovršina.
15
Zaštitni premazi i smese
Na koji uticaj je potrebna otpornost?
Čisti hemijski uticaji ili korozija
Na betonu
Na metalu
Zaštitni premaz koji
se nanosi četkom
Zaštitni premaz
za nanošenje
prskanjem
Keramička smesa
za nanošenje
prskanjem
Loctite®
Nordbak® 7277
Loctite®
Nordbak® 7266
Loctite®
Nordbak® 7255
Plava
Plava
Zelena, siva
-30 do +95 °C
-30 do +100 °C
-30 do +95 °C
2.8:1
2.3:1
2:1
Odnos mešanja prema masi (A:B)
100:28
100:34
100:50
Vreme za rad
30 min.
30 min.
40 min.
6h
5h
4h
Preporučena debljina sloja*
min. 0,5 mm
min. 0,2 mm
min. 0,5 mm
Veličine pakovanja
5 kg, 30 kg
1 kg, 30 kg
900 g, 30 kg
Loctite® Nordbak® 7277
Dvokomponentniepoksid
kojinijepunjeninanosi
sečetkomza:
Loctite® Nordbak® 7266
Dvokomponentniepoksid
kojinijepunjenza
nanošenjeprskanjemza:
Loctite® Nordbak® 7255
Ultragladak,keramikom
ojačandvokomponentni
epoksidza:
•Tankove,rezervoare
icevi
•Podove
•Pumpe,centrifugei
cevi
•Kućištamenjača,
motoreikompresore
•Izmenjivačetoplote,
ventilatoreiomotače
•Tankoveirezervoare
•Oplatetankovai
šahtova
•Kormilaivertikalne
osovinekućišta
•Izmenjivačetoplote
•Kondenzatore
•Radnakolapumpiza
hlađenje
Rešenje
Boja
Opseg radne temperature (suvo)
Odnos mešanja prema zapremini (A:B)
Vreme sušenja površine
Praktični saveti:
1)NanetiLoctite® 7515nakonpripremepovršine,aprenanošenja
završnogpremaza/smese.Prednost:Privremenazaštitaodkorozije
kojaprodužavavremezaradnapovršinido48 časova.
2)Jakoistrošenepovršineseobnavljajuupotrebomsledećih
proizvoda:Loctite® Nordbak® 7222smeseprotivhabanjaili
Loctite® Nordbak® 7229ili7230smeseprotivhabanjaotpornena
visoketemperature,prenanošenjazaštitnogLoctite® Nordbak®
kompozitnogpremaza.
Zavišeinformacija,molimoobratiteselokalnomHenkeltimu
Tehničkepodrške.
16
*Preporučujesedaseproizvodi,kojisenanoseprskanjemiličetkom,
nanesuuminimumdvaslojakakobisedostiglapotrebnadebljina
sloja.
Premazivanje
Abrazija ili erozija na metalu sa ili bez hemijskog uticaja
Fine čestice
Grube čestice
Keramička smesa
za nanošenje
četkom
Keramička smesa
za nanošenje
četkom otporna na
visoke temperature
Pneu-Wear
keramička smesa
Keramička smesa
koja za nanošenje
lopaticom
Keramička smesa
za nanošenje
lopaticom, velike
otpornosti na udar
Loctite®
Nordbak® 7117
Loctite®
Nordbak® 7234
Loctite®
Nordbak® 7226
Loctite®
Nordbak® 7218
Loctite®
Nordbak® 7219
Tamno siva
Siva
Siva
Siva
Siva
-29 do +95 °C
-29 do +205 °C
-30 do +120 °C
-30 do +120 °C
-30 do +120 °C
3.38:1
2.75:1
4:1
2:1
2:1
100:16
100:21
100:25
100:50
100:50
60 min.
30 min.
30 min.
30 min.
30 min.
3,5 h
8h+3h
naknadno očvršćavanje*
6h
7h
6h
min. 0,5 mm
min. 0,5 mm
min. 6 mm
min. 6 mm
min. 6 mm
1 kg, 6 kg
1 kg
1 kg, 10 kg
1 kg, 10 kg
1 kg, 10 kg
Loctite® Nordbak® 7117
Dvokomponentniepoksid
punjenkeramikomkojise
nanosičetkomza:
Loctite® Nordbak® 7234
Dvokomponentniepoksid
punjenkeramikomkojise
nanosičetkomza:
Loctite® Nordbak® 7226
Dvokomponentniepoksid
punjenkeramikomza:
Loctite® Nordbak® 7218
Dvokomponentniepoksid
punjenkeramikomkojise
nanosilopaticomza:
Loctite® Nordbak® 7219
Dvokomponentniepoksid
modifikovankaučukom,
punjenkeramikomza:
•Radnakola,leptiraste
ventile
•Kućištapumpi
•Ciklone
•Oplatetankova
•Ventilatoreizduvnih
gasova
•Razmenjivačetoplotei
kondenzatore
•Oplatetankovai
šahtova
•Leptirasteventile
•Telaciklonai
separatora
•Uređajezasakupljanjei
odvodprašine
•Oplateiradnakola
pumpi
•Lopaticeventilatorai
kućišta
•Nagnutežljebovei
levkezapunjenje
•Kolenaitačkeprelaza
•Kućištadrenažnih
pumpi
•Dovodnekanaleikorita
•Radnakolapumpi
•Vibracioneuređajeza
punjenje
•Nagnutežljebove/levke
zaprenosmaterijala
*neophodno naknadno
očvršćavanje za dostizanje
maksimalne radne temperaturne
otpornosti
•Kućištadrenažnih
pumpi
•Dovodnekanaleikorita
•Radnakolapumpi
•Vibracioneuređajeza
punjenja
•Nagnutežljebove/levke
zaprenosmaterijala
17
Zaštitni premazi i smese
Proizvod
Opis proizvoda
Veličina
čestica
Boja
Odnos
mešanja
prema
zapremini
Odnos
mešanja
prema težini
Vreme za
rad
(A:B)
(A:B)
Vreme
sušenja
površine
Loctite® Nordbak® 7117
Keramikompunjenepoksid
Fine
Tamnosiva
3,38:1
100:16
60min.
3,5h
Loctite® Nordbak® 7218
Keramikompunjenepoksid
Velike
Siva
2:1
100:50
30min.
7h
Loctite® Nordbak® 7219
Keramikompunjenepoksid
Velike
Siva
2:1
100:50
30min.
6h
Loctite® Nordbak® 7221
Epoksidnipremaz
Fine
Siva
2,3:1
100:29,4
20min.
16h
Loctite® Nordbak® 7222
Keramikompunjenepoksid
Male
Siva
2:1
100:50
30min.
6h
Loctite® Nordbak® 7226
Keramikompunjenepoksid
Fine
Siva
4:1
100:25
30min.
6h
Loctite® Nordbak® 7227
Keramikompunjenepoksid
Fine
Siva
2,75:1
100:20,8
30min.
6h
Loctite® Nordbak® 7228
Keramikompunjenepoksid
Fine
Bela
2,8:1
100:22,2
15min.
5h
Loctite® Nordbak® 7229
Keramikompunjenepoksid
Male
Siva
4:1
100:25
30min.
6h+2h
naknadno
očvršćavanje
Loctite® Nordbak® 7230
Keramikompunjenepoksid
Velike
Siva
4:1
100:25,6
30min.
7h+2h
naknadno
očvršćavanje
Loctite® Nordbak® 7234
Keramikompunjenepoksid
Fine
Siva
2,6:1
100:21
30min.
8h+3h
naknadno
očvršćavanje
Loctite® Nordbak® 7255
Keramikompunjenepoksid
Fine
Zelena/siva
2:1
100:50
40min.
4h
Loctite® Nordbak® 7266
Epoksidnipremaz
–
Plava
2,3:1
100:28
30min.
5h
Loctite® Nordbak® 7277
Epoksidnipremaz
–
Plava
2,8:1
100:34
30min.
6h
Punioci korišćeni u ovim proizvodima mogu zahtevati specijalne alate za mašinsku obradu. Za više informacija, molimo kontaktirajte lokalni Henkel tim Tehničke podrške.
18
Premazivanje
Preporučena
debljina sloja
Tvrdoća po
Shore-u
Otpornost na
pritisak
N/mm²
Otpornost na
smicanje
N/mm²
Raspon radne
temperature
Veličine
pakovanja
Komentari
min.0.5 mm
87
105
23,2
-30do+95°C
1kg,6kg
Keramičkasmesazananošenječetkom
min.6mm
90
110,3
–
-30do+120°C
1kg,10kg
Keramičkasmesazananošenjelopaticom
min.6mm
85
82,7
–
-30do+120°C
1kg,10kg
Keramičkasmesavelikeotpornostinaudar
kojasenanosilopaticom
min.0,5mm
83
69
17,2
-30do+64°C
5,4kg
Keramičkasmesazananošenječetkom,
visokahemijskaotpornost
–
89
80
10
-30do+107°C
1,3kg
Keramičkigitkojizananošenjelopaticom
min.6mm
85
103,4
34,5
-30do+120°C
1kg,10kg
min.0,5mm
85
86,2
24,2
-30do+95°C
1kg
Keramičkasmesazananošenječetkom,
samoravnajuća(siva)
min.0,5mm
85
86
24
-30do+95°C
1kg,6kg
Keramičkasmesazananošenječetkom,
samoravnajuća(bela)
min.6mm
85
103,4
34,5
-30do+230°C
10kg
Keramičkasmesazananošenjelopaticom,
visokatemperaturnaotpornost
min.6mm
90
103,4
–
-28do+230°C
10kg
Keramičkasmesazananošenjelopaticom,
visokatemperaturnaotpornost
min.0,5mm
–
–
–
-29do+205°C
1kg
Keramičkasmesazananošenječetkom,
visokatemperaturnaotpornost
min.0,5mm
86
106
31
-30do+95°C
min.0,2mm
84
105
17
-30do+100°C
1kg,30kg
Premazbezkeramičkogpuniocazananošenje
prskanjemnametalnepovršine
min.0,5mm
–
–
–
-30do+95°C
5kg,30kg
Premazbezkeramičkogpuniocazananošenje
četkomnabetonskepovršine
KeramičkasmesaPneu-Wear
900ml,30kg Keramičkasmesazananošenjeprskanjem
19
Stručna obuka
Stručna obuka
Loctite® Henkelova obuka iz održavanjapružainženjerimauodržavanjupotrebneveštine,znanjairešenjakakobismanjilizastojeu
radu,kaoitroškoveodržavanja.
Obukesupogodnezasveinženjere.Ukolikosesprovodeuprostorijamakorisnika,obukemogubitiprilagođeneindividualnimpotrebama
krozobilazakpogonaianalizepotreba.Obukauključujematerijalezatreningipregledopštihuzrokaotkazivanjaopremeipogona,kaoi
mereprevencije.
Zavišedetalja,kontaktirajteHenkelizakažiteobukuVašegtimazaodržavanje.
20
Primeri slučajeva primene
Vratilo
Izazov
Rešenje
Pohabano metalno vratilo je
dovelo do otkazivanja uređaja i ne
može se pravilno sastaviti.
Obnavljanje vratila pomoću
proizvoda Loctite® Hysol® 3478,
za ponovno stvaranje glatke
površine i osiguranje potrebnog
kontakta između vratila i ležaja.
Prednost:
Vratilo je vraćeno u upotrebno stanje za samo 4 časa.
Pužni transporter
Izazov
Rešenje
Transporter postrojenja za
tretman otpadnih voda je izložen
agresivnoj sredini i čvrstim
česticama, što je dovelo do
teške korozije i habanja površine
(transportera), kao i oštećenja
okoline (temelja).
Remont korišćenjem proizvoda
Loctite® Nordbak® 7255
(transporter) i Loctite® Nordbak®
7257 (temelj).
Prednost:
Produžen vek trajanja za do 10 godina i značajne uštede troškova.
Taložnik centrifuge
Izazov
Rešenje
Centrifuga postrojenja za tretman
otpadnih voda izrađena od
mekog čelika je izložena vlazi,
što je dovelo do teške korozije
spoljašnjeg zida.
Premazivanje proizvodom Loctite®
Nordbak® 7227 za obnavljanje i
sprečavanje korozije.
Prednost:
Zaštita od otkazivanja uređaja izazvanog korozijom i produženi intervali između servisiranja.
21
Primeri slučajeva primene
Pumpa
Izazov
Rešenje
Pumpa u rafineriji koja je
napravljena od nerđajućeg
čelika je izložena agresivnim
hemikalijama i vlazi, što je dovelo
do abrazije i galvanske korozije.
Premazivanje proizvodom
Loctite® Nordbak® 7266 (spoljni
zid) i Loctite® Nordbak® 7257
(unutrašnji zid).
Prednost:
Velika otpornost na habanje unutrašnjeg zida i unapređena efikasnost, izolacija spoljašnjeg zida od korozije.
Centrifugalna pumpa
Izazov
Rešenje
Centrifugalna pumpa u rafineriji
je izložena jakoj koroziji i habanju.
Obnova od strane Grupo NAVEC-a
je trebalo da vrati uređaj u
upotrebno stanje.
Premazivanje proizvodom Loctite®
Nordbak® 7255 za reparaciju i
povećanje otpornosti na habanje.
Prednost:
Sprečavanje zamene delova i unapređena efikasnost pumpe.
Radno kolo
Izazov
Rešenje
Radno kolo pumpe izrađeno od
livenog gvožđa je izloženo fluidima
i česticama što je dovelo do jake
abrazije i korozije.
Prvo, obnoviti pohabane delove
proizvodom Loctite® Hysol® 3478.
Zatim, premazati proizvodom
Loctite® Nordbak® 7227, kako bi
se stvorila glatka površina.
Prednost:
22
Produžen vek trajanja i unapređena efikasnost pumpe.
Beleške
23
Henkel Srbija d.o.o
Bulevar oslobođenja 383
11040 Beograd
Telefon: +381 11 2072 242
Fax: +381 11 2072 273
www.loctite.rs
Podaci koji se nalaze ovde služe samo kao obaveštenje. Molimo Vas da kontaktirate lokalni Henkelov tim tehničkih inženjera za pomoći i preporuke u vezi
specifikacija naših proizvoda.
® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2013
23
Download

Otvori - Henkel