Generalni modul
obuke
Okvirni vremenski
rokovi /min.
UVOD
 Šta su to JN, zašto
trebaju i
učinkovitost javnih
sredstava
 Razina suglasnosti
ZJN sa EU
legislativom i
njegova usklađenost
sa direktivama EU
 Kratke
karakteristike:
Povijest ZJN u
BiH;Okruţenje za
uporabu sustava JN
u BiH; Pitanje
centralizacije ili
decentralizacije JN
 Najveće razlike u
legislativi ZJN i
sekundarne
legislative
 Vaţnosti planiranja
javnih nabava
 Veze ZJN sa drugim
Zakonima (ZUP,
ZOO, Zakonm o
javnim poduzećima,
itd.)
POGLAVLJE I
 Načela javnih
nabava
 Ugovorna tijela
 Izuzeci od primjene
ZJN BiH
 Vrijednosni razredi
60
Preporučene metode
obuke
Preporučena
literatura i materijali
za obuku. Predavači
koriste flip chart,
power point
prezentacije i
relevantne primjere
Set Zakona
Prezentacija
Rasprava sa pitanjima i
odgovorima
Demonstracija
Statistički rezultati JN
u EU, BiH i ostalim
zemljama
Proračunska kvota i
GDP
Power point i flip chart
80
20
20
20
20
ZJN
Prezentacija
Demonstracija
Rasprava
Obavijesti AJN
Primjeri dobre/loše
prakse
Flipchart/Power point
POGLAVLJE II
 Razdoblje vaţenja
ponude
 Alternativna ponuda
 Ekonomska i
financijska
podobnost
390
30
 Postupci nabave
30
30
30
Prezentacija
Demonstracija
Prezentacija
ZJN i komentar
Sekundarne legislative
o ZJN
Primjeri dobre i loše
prakse za svaki modulpredavači pripremiti
primjere
ZJN i komentar
 Otvoreni postupak
 Ograničeni
postupak
 Pregovarački
postupak
 Provedba
pregovaračkog
postupka
 Razlike postupaka
 Okvirni sporazum
 Kriterij za dodjelu
ugovora
 Preferencijalni
tretman domaćeg
 Natječaj za izvedbu
idejne projektne
dokumentacije i
Povjerenstvo za
natječaj
POGLAVLJE III
 Dodjela ugovora
ispod domaćih
vrijednosnih razreda
 Konkurentski
zahtjev za dostavu
ponuda
 Izravni sporazum
 Institucije AJN i
URŢ
 Postupak revizije
30
30
Demonstracija
30
Vjeţbe
30
Rasprava sa pitanjima i
odgovorima
Primjeri dobre i loše
prakse za svaki modulpredavači pripremiti
primjere
Vjeţbe provedbe
postupka
30
30
30
Power point i Flipchart
30
30
130
20
Prezentacija
Demonstracija
30
Vjeţbe
30
Pravilnik Institucija
20
30
Primjeri dobre i loše
prakse za svaki modulpredavači pripremiti
primjere
Rasprava sa pitanjima i
odgovorima
Prezentacija
Demonstracija
ZAKLJUČAK
 Konačna diskusija i
saţetak sa konačnim
pitanjima
 Buduća očekivanja
u BiH i EU
-Šta se priprema u ZJN
BiH i EU
 Prevare i korupcija
u JN
-Konflikt interesa
-Etika JN
 Slobodan pristup
informacijama
Sekundarne legislative
o ZJN
Praktični primjeri i
problemi iz odluka
URŢ-a i Europskog
suda pravde
90
30
20
20
Demonstracija i
diskusija sa pitanjima i
odgovorima
Finalna Diskusija sa
testom i pitanjima
učesnika
Web stranica AJN
Pregled Akcionog
plana vlade u BiH
20
Download

Generalni modul obuke Okvirni vremenski rokovi /min. Preporučene