Prevencija inventarnog manjka
i elektronska zaš ta proizvoda
SVAKODNEVNO
OTKRIVAMO
NOVI SVET IDEJA
80% od 200 globalno najvećih maloprodaja biraju
Sensormatic. Jeste li spremni za superiornost?
Sistemi za detekciju
Sistemi za detekciju koriste jednu ili više zaš tnih antena ili
skrivene sisteme za kontrolu izlaza iz maloprodajnog
objekta ili na mes ma za naplatu. Antene omogućavaju
vidljivu zaš tu koja jasno odvraća lopove od krađe, dok
skriveni sistemi nude diskretniju zaš tu koja je adekvatna za
ekskluzivne maloprodajne objekte.
Naša akusto-magnetna tehnologija za sprečavanje krađe
nudi:
Poboljšanu prevenciju inventarnog manjka
•
•
•
•
•
Smanjenje nenamernih alarma
Najveća brzina detekcije
Veliki broj atrak vno dizajniranih rešenja
Sofis cirana digitalna tehnologija
Daljinska dijagnos ka
Antenski sistemi
Dostupni u širokom opsegu dizajna obezbeđujući
detekcionu pokrivenost prolaza bilo koje širine, este ku
maloprodajnog objekta i regulatorne zahteve. Naši sistemi
za detekciju realizuju performanse najvišeg nivoa koje se
očekuju od Sensorma c-a.
Prevenciju organizovanog kriminala u maloprodaji
• Detekcija metalnih folija
• Detekcija ometača (Jammer-a)
Optimizovanje produktivnosti maloprodaje
•
•
•
•
Daljinski alarm
Brojanje pose laca
Mogućnost umrežavanja
Pokrivenost širokih prolaza
Skriveni sistemi
Performanse im je lako sagleda , ipak, vide sistem, nije
moguće. Sensorma c nudi širok izbor skrivenih sistema za
detekciju, od prikrivenih antena koje se postavljaju na
zidove ili vrata maloprodajnog objekta do skrivenih sistema
koji su ugrađeni u podove i skriveni ispod tepiha. Bez
u caja na este ku maloprodajnog objekta, ovi sistemi
mogu š
prolaze neograničene širine i idealni su za
prodajne centre sa većim brojem maloprodajnih objekata.
Inteligentni inventar
Naši novi Sensorma c EAS sistemi omogućavaju RFID preglednost inventara, bilo da se odlučite za nadgradnju postojećeg sistema
ili za primenu naše nove AM/RFID dualne tehnologije uređaja i tagova. Kada odaberete Sensorma c, dobijate glavnu svetsku
tehnologiju za sprečavanje krađe i EPC globalnu usaglašenost sa RFID-om, obezbeđujući preglednost inventara u realnom vremenu
na nivou maloprodajnog objekta. Sa Sensorma c integrisanim rešenjima, možete sagleda celokupnu prodaju sa jedinstvene
pla orme za izveštavanje, s čući nova saznanja kako smanji gubitke, poboljša efikasnost, kontrolisa manjkove i poboljša
sveukupno iskustvo kupaca.
Deaktivatori i nalepnice
Integrisani deaktivatori
Postavljanje tagova u proizvodnji
Skenirajte, deak virajte i stavite u kesu. Nevidljivo za
kupca, nenaporno za kasira. Naši integrisani deak vatori
omogućavaju besprekorno skeniranje i deak vaciju,
kompa bilne sa vodećim POS sistemima za skeniranje.
Takođe, ovi uređaji mogu bi integrisani u raznovrsna
mesta za naplatu i obezbedi najveći nivo detekcionih
performansi uz održavanje visoke propusne moći na
naplatnim mes ma.
Postavljanje tagova na proizvode u toku procesa proizvodnje
pomaže povećanju prodaje i profitabilnos kroz maksimalno
unapređenje trgovačkih tehnika i povećanje asor mana
proizvoda. Sensorma c nudi najnaprednija, prilagodljiva i
pouzdana rešenja, uključujući nalepnice koje mogu bi
ugrađene u proizvod ili njegovo pakovanje, kao viseće
e kete ili ušiveni delovi kada je u pitanju odeća. Naš
program recirkulacije vidljivih oznaka koje se postavljaju
na proizvode u toku procesa proizvodnje omogućava
maloprodajama da sačuvaju svoje proizvode dok
smanjuju opera vne troškove.
Deaktivatori koji broje
EAS nalepnice
Sensorma c nudi sveobuhvatnu liniju deak vatora koji
omogućavaju pouzdanu deak vaciju prilagođavajući se
različi m uslovima na mestu prodaje. Linija deak vatora
niže cene, je takođe, dostupna za aplikacije kojima nije
bitna brzina propusne moći već je najvažnija mala
veličina, prak čna i jednostavna deak vacija.
Dizajnirane su da obezbede najviši nivo zaš te proizvoda i
smanje krađe na najmanji mogući nivo. EAS nalepnice
dostupne su u formi za automatsko ili ručno brzo
postavljanje na proizvode. Sensorma c, takođe, nudi
specijalne nalepnice za proizvode iz oblas hrane, lekova,
zdravlja, lepote i sl.
Od bezbednosti do
maloprodajnih performansi.
Skidači tagova i tagovi
Obezbedi trgovinu uz poboljšanje iskustva kupaca je ključ za kontrolu krađe i povećanje
prodaje. Sensorma c nudi jednu od najsveobuhvatnijih mogućnos za EAS tagove –
jednostavno postavljanje tagova na proizvode u maloprodajnom objektu ili u toku
procesa proizvodnje. Sa našim proverenim Super tagovima, magnetnim tagovima,
alarmnim tagovima i tagovima sa mas lom, naša rešenja rade sa bilo kojom aplikacijom ili
sa bilo kojim budžetom. Naše Sensorma c zaš tne ku je i tagovi sa sajlom omogućavaju
maloprodajama da slobodno izlože robu visoke vrednos , maksimalno povećavajući
prodaju ovih proizvoda. Sensorma c, takođe, nudi širok spektar ručnih i automatskih
skidača tagova, omogućavajući trgovcima raznovrsna rešenja za naplatna mesta u
maloprodajnim objek ma.
Skidači tagova
Super tagovi
Magnetni tagovi
Tag za odeću
Tag za odeću
Tag za odeću
sa vezicom
Tag sa mas lom
Tag za višenamensku
upotrebu
Tag bez igle
Alarmni tag
Zaš tne ku je
Tag sa sajlom
Skidač Super tagova
sa napajanjem
Magnetni skidač
tagova
Sensorma c je začetnik i lider u maloprodaji sa
45 godina EAS superiornos
Sensorma c obezbeđuje kupce u maloprodajama širom sveta sa EAS rešenjima, u koja je integrisana najefek vnija tehnologija
za zaš tu proizvoda od krađe dostupna na tržištu. Sa najvećim stepenom detekcije, akusto-magnetni sistemi se primenjuju za
široke prolaze, funkcionišu sa pouzdanom deak vacijom i prak čno bez lažnih alarma.
Ova tehnologija može detektova proizvode koji imaju elektronsku zaš tu i kada su sakriveni u torbama obloženim folijom,
ili čak u metalnim kolicima, i delotvorna je i na proizvode koji sadrže tečnos ili obojene metale.
Tradicionalno fokusirani na prevenciju inventarnog manjka, naši novi EAS sistemi su dizajnirani da maloprodajama omoguće
značajna opera vna poboljšanja. Naša RFID rešenja omogućavaju tačnost informacija koje dovode inteligenciju u lanac
snabdevanja kroz poboljšanje postojećih maloprodajnih operacija, povećanje preglednos proizvoda i poboljšanje iskustva
kupaca u maloprodajnim objek ma. Trgovci potvrđuju da funkcionalnos dualne tehnologije EAS/RFID omogućavaju bolju
bezbednost i preglednost inventara, pomažu u sprečavanju nastanka krađa dok poboljšavaju kvalitet podataka.
Odabirom Sensorma c-a, oslanjate se na vodećeg globalnog
provajdera maloprodajnih i bezbednosnih rešenja.
Globalna snaga. Lokalna eksper za. Vama na usluzi.
Koving d.o.o.
Koving-M d.o.o.
Pariske komune 24
Piperska bb
11070 Novi Beograd
81000 Podgorica
Srbija
Crna Gora
Tel/Fax: +381 11 319 34 08
Tel/Fax: +382 20 510 504
e-mail: offi[email protected]
e-mail: offi[email protected]
Iskoris te našu snagu i iskustvo
Sensorma c je vodeći brend koji nudi rešenja za poboljšanje performansi i bezbednos u maloprodajama, primenjen u
preko 80 procenata od 200 vodećih svetskih maloprodaja, čiji se opseg kreće od pojedinačnih bu ka do svetskih
maloprodajnih lanaca. Sensorma c je posvećen pružanju integrisanih sistema izveštavanja, što u e na ključna područja
zadataka vaše maloprodajne kompanije. Poslovanjem u više od 70 zemalja širom sveta, pruža maloprodajama
preglednost njihovog inventara i imovine u realnom vremenu kako bi unapredili poslovanje i op mizovali profitabilnost.
Sensorma c por olio rešenja je potkrepljen opsežnom industrijskom eksper zom, vodećom pozicijom na tržištu,
globalnim resursima i svetskom mrežom partnera.
Vital
World
Brojni koraci. Zelenija budućnost.
Sensorma c obezbeđuje maloprodaje sa rešenjima koja š te njihovu okolinu, zdravlje i sigurnost.
Obezbeđujemo energetski efikasne hardver uređaje i efikasnu daljinsku dijagnos ku kako bi smanjili
potrebe za servisnim pozivima i kako bi se pridržavali sigurnosnih ser fikata u svim zemljama u kojima
poslujemo. Posvećeni smo zaš ljudi, imovine, opreme i životne sredine...to je dobro za poslovanje.
www.sensorma c.com
Download

Preuzmite brošuru