ER
ZITET U Z
E
N
I
UN
IC
I
V
A
S
N
IT
IC
AEN
SIS
UNIVERS
ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
U ZENICI
ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
ST
U DIORUM
ZE
REFORMISANI NASTAVNI PLAN I
PROGRAM
ODSJEKA ZA ISLAMSKU VJERONAUKU
Zenica, septembar 2012.
1
SADRŽAJ
UVODNE NAZNAKE............................................................................................................ 4
SEMESTRALNA PREDMETNO PLANSKA STRUKTURA .......................................... 6
SEMESTAR I......................................................................................................................... 7
SEMESTAR II ....................................................................................................................... 8
SEMESTAR III...................................................................................................................... 9
SEMESTAR IV.................................................................................................................... 10
SEMESTAR V ..................................................................................................................... 11
SEMESTAR VI.................................................................................................................... 12
NASTAVNI PROGRAMI.................................................................................................... 13
PRVI SEMESTAR ............................................................................................................... 14
OBAVEZNI PREDMETI .................................................................................................... 14
UVOD U UČENJE KUR'ANA ......................................................................................... 14
OSNOVI TEFSIRA ........................................................................................................... 16
UVOD U NAUKU AKAIDA ............................................................................................. 18
OPĆA PSIHOLOGIJA ..................................................................................................... 20
BOSANSKI JEZIK I......................................................................................................... 22
FONETIKA I UVOD U MORFOLOGIJU ARAPSKOG JEZIKA .................................... 24
OPĆA PEDAGOGIJA...................................................................................................... 26
DRUGI SEMESTAR............................................................................................................ 28
OBAVEZNI PREDMETI .................................................................................................... 28
TOKOVI AKAIDSKOG MIŠLJENJA ............................................................................... 28
UVOD U DA'VU .............................................................................................................. 30
SIRA.................................................................................................................................. 32
UVOD U ISLAMSKU KULTURU I CIVILIZACIJU........................................................ 34
ŠKOLSKA PEDAGOGIJA ............................................................................................... 36
OSNOVE MORFOSINTAKSE ARAPSKOG JEZIKA....................................................... 38
OSNOVI HADISA............................................................................................................. 40
TREĆI SEMESTAR ............................................................................................................ 43
OBAVEZNI PREDMETI .................................................................................................... 43
IBADAT ............................................................................................................................ 43
TEFSIRSKE TEME .......................................................................................................... 46
TEHNIKA PISANJA NAUČNOG RADA.......................................................................... 48
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA ............................................................................................ 50
UVOD U SINTAKSU ARAPSKOG JEZIKA .................................................................... 52
INFORMATIKA................................................................................................................ 54
IZBORNI PREDMETI......................................................................................................... 56
HIFZ KUR'ANA ............................................................................................................... 56
HADISKI TESKTOVI ....................................................................................................... 58
ČETVRTI SEMESTAR ....................................................................................................... 60
2
OBAVEZNI PREDMETI .................................................................................................... 60
KIRAET II......................................................................................................................... 60
HADISKE TEME.............................................................................................................. 62
ŠERIJATSKO PORODIČNO PRAVO.............................................................................. 64
TEORIJA NASTAVE......................................................................................................... 66
OSNOVE ISLAMSKE UMJETNOSTI I ESTETIKE ......................................................... 68
BOSANSKI JEZIK II ........................................................................................................ 70
IZBORNI PREDMETI......................................................................................................... 72
TEFSIRSKI TEKSTOVI.................................................................................................... 72
UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA ........................................................................... 74
OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA .................................................................................... 76
OSNOVE TURSKOG JEZIKA.......................................................................................... 78
PETI SEMESTAR................................................................................................................ 80
OBAVEZNI PREDMETI .................................................................................................... 80
SAVREMENE FIKHSKE TEME ...................................................................................... 80
UVOD U ISLAMSKU FILOZOFIJU ............................................................................... 82
PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA......................................................................................... 84
METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE I...................................................................... 86
GOVORNA KULTURA .................................................................................................... 88
ENGLESKI JEZIK I ......................................................................................................... 90
NJEMAČKI JEZIK I......................................................................................................... 92
IZBORNI PREDMETI......................................................................................................... 94
METODIKA POČETNOG PISANJA I ČITANJA ARAPSKOG JEZIKA ......................... 94
SOCIJALNA PEDAGOGIJA............................................................................................ 97
NASTAVNA KOMUNIKACIJA ........................................................................................ 99
ŠESTI SEMESTAR............................................................................................................ 101
OBAVEZNI PREDMETI .................................................................................................. 101
DAVETSKE METODE ................................................................................................... 101
RELIGIJSKA PEDAGOGIJA......................................................................................... 103
METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE II .................................................................. 105
METODIKA KNJIŽEVNOSTI ZA DJECU..................................................................... 107
ENGLESKI JEZIK II ...................................................................................................... 109
NJEMAČKI JEZIK II ..................................................................................................... 112
DOKIMOLOGIJA .......................................................................................................... 115
IZBORNI PREDMETI....................................................................................................... 117
ODGOJ I OBRAZOVANJE U ISLAMSKOJ FILOZOFIJI............................................. 117
OSNOVE ARAPSKE KNJIŽEVNOSTI........................................................................... 119
OSNOVE PERZIJSKE KNJIŽEVNOSTI ........................................................................ 121
OSNOVE TURSKE KNJIŽEVNOSTI ............................................................................. 123
3
UVODNE NAZNAKE
Prateći suvremene standarde edukacije nastavnika utemeljene u tok Reforme sistema
visokoškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, te usmjeravajući se ka zadobijanju
pretpostavki uključivanja u ECTS sistem studiranja, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u
Zenici pokrenuo je programiran, stručno nadziran proces reformiranja studija koji podrazumijeva
produžetak trajanja studija na tri godine, uvođenje ECTS sistema studiranja (European Credit
Transfer Sistem), kao i uvođenje novih programa koji će obezbijediti kvalitetniju educiranost
profesora islamske vjeronauke.
Reformirani studij podrazumijeva:
‰ sticanje diplome u okviru dodiplomskog studija po ECTS sistemu;
‰ obnovljene
programe teološkog, pedagoškog, psihološkog, didaktičkog,
metodičkog obrazovanja, strukturalno korespondirajuće studiju na Fakultetu
islamskih nauka u Sarajevu, odnosno nastavničkim fakultetima u Bosni i
Hercegovini;
‰ nove programe posredstvom opcionih kolegija, napr. socijalna pedagogija koja,
između ostalog, osposobljava profesora islamske vjeronauke za odgojnoobrazovni
rad u razredu shodno principima integracije, inkluzije djece s posebnim razvojnim
potrebama;
‰ nove programe razvoja metodika pojedinih nastavni disciplina, koji bivaju
integrirani putem metodike islamske vjeronauke;
‰ obnovljene programe osposobljavanja za istraživanje pojava u odgoju i
obrazovanju (teorijsko-praktično metodološko osposobljavanje);
‰ nove programe razvijanja 'kulture učenja' (uz upotrebu novih radnih metoda);
‰ nove
programe razvijanja komunikacijskih vještina, shodno potrebama
reformirane škole koja traži umijeće građenja paradigme timskog rada;
‰ nove programe kontinuiranog, planskog usavršavanja nastavnika islamske
vjeronauke;
‰ novi program interdisciplinarnog prožimanja referentnih znanosti za odgoj u vjeri
(teologija, humanističke znanosti...), što će svoje opredmećenje imati kroz
inventivnost i realizaciju nastavnih predmeta i izrazit studentski angažman u toku
studija.
Studij traje šest semestara, a svaki semestar trajat će petnaest sedmica. Polaganje ispita će
biti organizirano u tri ispitna roka: januarsko-februarskom, junsko-julskom i septembarskom, a
4
bit će primjenjivano i kontinuirano praćenje napredovanja studenata u skladu s ECTS sistemom
(eseji, istraživački projekti, prezentacije, seminarske radnje…).
Nastavni plan i program sadrži semestralnu predmetno-plansku strukturu, opisano
praktično osposobljavanje studenata sa radovima u toku studiija, te metodološki unificiran opis
nastavnih kurseva (obaveznih i izbornih) posredstvom programa predavanja i vježbi, način
polaganja ispita i literaturu.
Nakon završetka I ciklusa studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku student stiče diplomu
u kojoj će stajati da je stekao akademsku titulu i stručno zvanje PROFESOR ISLAMSKE
VJERONAUKE.
Nastavni plan i program je izradila Komisija koju je imenovalo Nastavno-naučno vijeće
Islamskog pedagoškog fakulteta.
Zenica, septembar, 2012. godine.
5
SEMESTRALNA PREDMETNO PLANSKA STRUKTURA
6
SEMESTAR I
Šifra
SEMESTAR I
P
2
V
LV
S
K
Pr
Σ
2
-
-
-
-
4
07K35-036
Uvod u učenje Kur’ana
07K35-049
Osnovi tefsira
2
2
-
-
-
-
4
07K35-055
Uvod u nauka akaida
2
2
-
-
-
-
4
04K04-076
Opća psihologija
2
2
-
-
-
-
4
04K03-222
Bosanski jezik I
2
2
-
-
-
-
4
07K36-006
Fonetika i uvod u morfologiju
arapskog jezika
Opća pedagogija
2
2
1
-
-
-
5
2
2
-
-
-
-
4
14
14
1
-
-
-
29
04K04-075
UKUPNO ECTS KREDITI
Šifra
SEMESTAR I
P V
L
V
S
K
Σ
Pr Priprema P
U
07K35-036
Uvod u učenje Kur’ana
1
1
-
-
-
-
-
1,5
3,5
07K35-049
Osnovi tefsira
1
1
-
-
-
-
1
1
4
07K35-055
Uvod u nauka akaida
1
1
-
-
-
-
1
1
4
04K04-076
Opća psihologija
1
1
-
0,5
0,5
-
1
1
5
04K03-222
Bosanski jezik I
1
1
-
-
-
-
1
1
4
Fonetika i uvod u
morfologiju arapskog
jezika
04K04-075 Opća pedagogija
1
1
0,5
-
0,5
-
1
0,5
4,5
1
1
-
0,5
0,5
-
1
1
5
UKUPNO 7
7
0,5
1
1,5
-
6
7
30
07K36-006
P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti...,
K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, Σ - ukupno
7
SEMESTAR II
Šifra
SEMESTAR II
P 2
V
LV
S
K
Pr
Σ
2
-
-
-
-
4
07K35-053
Tokovi akaidskog mišljenja
07K35-054
Uvod u da’vu
2
2
-
-
-
-
4
07K35-033
Sira
2
2
-
-
-
-
4
07K34-023
Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju
2
2
-
-
-
-
4
04K04-077
Školska pedagogija
2
2
-
-
-
1
5
07K36-008
Osnove morfosintakse arapskog jezika
2
2
1
-
-
-
5
07K35-048
Osnovi hadisa
2
2
-
-
-
-
4
14
14
1
-
-
1
30
UKUPNO ECTS KREDITI
Šifra
Σ
P V
LV
S
K
Pr
1
1
-
0,5
-
-
1
0,5
4
07K35-054
Tokovi akaidskog
mišljenja
Uvod u da’vu
1
1
-
0,5
-
-
1
0,5
4
07K35-033
Sira
1
1
-
0,5
-
-
1
0,5
4
07K34-023
Uvod u islamsku kulturu i
civilizaciju
Školska pedagogija
1
1
-
0,5
-
-
1
0,5
4
1
1
-
0,5
-
0,5
1
1
5
Osnove morfo sintakse
arapskog jezika
Osnovi hadisa
1
1
0,5
-
-
-
1
1
4,5
1
1
-
0,5
-
-
1
1
4,5
7
7
0,5
3
-
0,5
7
5
30
07K35-053
04K04-077
07K36-008
07K35-048
UKUPNO SEMESTAR II
Priprema P
U
P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti...,
K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, Σ - ukupno
8
SEMESTAR III
Šifra
SEMESTAR III
P 3
V
LV
S
K
Pr
Σ
1
-
-
-
-
4
07K35-044
Ibadat
07K35-052
Tefsirske teme
2
2
-
-
-
-
4
04K01-040
Tehnika pisanja naučnog rada
2
1
-
-
-
-
3
04K04-078
Razvojna psihologija
2
2
-
-
-
-
4
07K36-010
Uvod u sintaksu arapskog jezika
2
2
1
-
-
-
5
04K02-080
Informatika
2
2
-
-
-
-
4
Izborni predmet
2
2
-
-
-
-
4
15
12
1
-
-
28
UKUPNO P 2
V
S
K
Σ
ECTS
07K35-056
IZBORNI PREDMETI Hifz Kur'ana
2
-
-
4
4
07K35-010
Hadiski tekstovi
2
2
-
-
4
4
Šifra
ECTS KREDITI
Šifra
SEMESTAR III
P V
L
V
S
K
P
r
Priprema P
U
Σ
07K35-044
Ibadat
1
0,5
-
0,5
-
-
1
1
4
07K35-052
Tefsirske teme
1
1
-
0,5
-
-
1
1
4,5
04K01-040
Tehnika pisanja
naučnog rada
Razvojna psihologija
1
0,5
-
0,5
0,5
-
1
1
4,5
1
1
-
0,5
-
-
1
1
4,5
Uvod u sintaksu
arapskog jezika
Informatika
1
1
0,5
-
-
-
1
1
4,5
1
1
-
-
-
-
1
1
4
Izborni predmet
1
1
-
0,5
-
-
-
1,5
4
7
6
0,5
2,5
0,5
-
6
7,5
30
04K04-078
07K36-010
04K02-080
UKUPNO P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti...,
K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, Σ - ukupno
9
SEMESTAR IV
Šifra
SEMESTAR IV
P 2
V
LV
S
K
Pr
Σ
2
-
-
-
-
4
07K35-013
Kiraet II
07K35-043
Hadiske teme
2
2
-
-
-
-
4
07K35-051
04K04-079
Šerijatsko porodično pravo
3
1
-
-
-
-
4
Teorija nastave
2
2
-
-
-
1
5
07K34-039
Osnovi islamske umjetnosti i
estetike
Bosanski jezik II
2
2
-
-
-
-
4
2
2
-
-
-
-
4
Izborni predmet
2
2
-
-
-
-
4
15
13
-
-
-
1
29
04K03-223
UKUPNO IZBORNI PREDMETI Tefsirski tekstovi
P 2
V
S
K
Σ
ECTS
2
-
-
3
3,5
07K35-035
07K36-012
Učenje judaizma i kršćanstva
2
2
-
-
3
3,5
Osnove perzijskog jezika
2
2
-
-
3
3,5
07K36-013
Osnove turskog jezika
2
2
3
3,5
Šifra
07K35-034
ECTS KREDITI
Šifra
SEMESTAR IV
P V
L
V
S
K
Pr
Σ
Priprema P
U
07K35-013
Kiraet II
1
1
-
-
-
-
-
1,5
3,5
07K35-043
Hadiske teme
1
1
-
0,5
-
-
1
1
4,5
07K35-051
Šerijatsko porodično
pravo
Teorija nastave
1
1
-
0,5
-
-
1
1
4,5
1
1
-
0,5
-
0,5
1
1
5
Osnovi islamske
umjetnosti i estetike
Bosanski jezik II
1
1
-
0,5
-
-
1
1
4,5
1
1
-
0,5
-
-
1
1
4,5
Izborni predmet
1
0,5
-
0,5
-
-
-
1,5
3,5
7
6,5
-
3
-
0,5
5
8
30
04K04-079
07K34-039
04K03-223
UKUPNO P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti...,
K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, Σ - ukupno
10
SEMESTAR V
Šifra
SEMESTAR V
P 3
V
LV
S
K
Pr
Σ
1
-
-
-
-
4
07K35-050
Savremena fikhske teme
07K34-043
04K04-080
Uvod u islamsku filozofiju
2
1
-
-
-
-
3
Pedagoška psihologija
2
2
-
-
-
-
4
07K34-033
Metodika islamske vjeronauke I
2
2
-
-
-
2
6
04K03-224
Govorna kultura
2
2
-
-
-
-
4
Strani jezik*
2
2
1
-
-
-
5
Izborni predmet
2
2
-
-
-
-
4
15
12
1
-
-
2
30
UKUPNO *
04K03-225
Engleski jezik I
2
2
1
-
-
-
5
04K03-226
Njemački jezik I
2
2
1
-
-
-
5
Šifra
07K36-011
07K33-032
04K04-084
IZBORNI PREDMETI P Metodika početnog pisanja i čitanja arapskog jezika 2
Socijalna pedagogija
2
V
S
K
Σ
ECTS
2
-
-
3
4
2
-
-
3
4
Nastavna komunikacija
2
2
-
-
3
4
ECTS KREDITI
Šifra
SEMESTAR V
Σ
V
LV
S
K
Pr
1,5
0,5
-
0,5
-
-
1
0,5
4
P Priprema P
U
07K35-050
Savremena fikhske teme
07K34-043
Uvod u islamsku
filozofiju
Pedagoška psihologija
1
0,5
-
0,5
-
-
-
1,5
3,5
1
1
-
0,5
-
-
1
1
4,5
Metodika islamske
vjeronauke I
Govorna kultura
1
1
-
0,5
-
1
1
1
5,5
1
1
-
-
-
-
1
1
4
Strani jezik
1
1
0,5
-
-
-
1
1
4,5
Izborni predmet
1
1
-
0,5
-
-
1
0,5
4
7,5
5,5 0,5 2,5 1
6
7
UKUPNO P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti...,
K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, Σ - ukupno
30
04K04-080
07K34-033
04K03-224
11
SEMESTAR VI
Šifra
SEMESTAR VI
P 2
V
LV
S
K
Pr
Σ
2
-
-
-
-
4
07K35-041
Davetske metode
07K34-041
Religijska pedagogija
2
2
-
-
-
-
4
07K34-034
04K04-081
Metodika islamske vjeronauke II
2
2
-
-
-
2
6
Metodika književnosti za djecu
2
2
-
-
-
1
5
Strani jezik*
2
2
1
-
-
-
5
Dokimologija
2
1
-
-
-
-
3
Izborni predmet
2
2
-
-
-
-
4
14
13
-
-
-
3
30
04K04-082
UKUPNO *
04K03-227
Engleski jezik II
2
2
1
-
-
-
5
04K03-228
Njemački jezik II
2
2
1
-
-
-
5
P 2
V
S
K
Σ
ECTS
2
-
-
4
4
Osnove arapske književnosti
2
2
-
-
4
4
07K36-014
Osnove perzijske književnosti
2
2
-
-
4
4
07K36-015
Osnove turske književnosti
2
2
4
4
Šifra
07K34-038
07K36-004
IZBORNI PREDMETI Odgoj i obrazovanje u islamskoj filozofiji
ECTS KREDITI
Šifra
SEMESTAR VI
P V
L
V
S
K
Pr
Priprema P
U
Σ
07K35-041
Davetske metode
1
1
-
0,5
-
-
1
0,5
4
07K34-041
Religijska pedagogija
1
1
-
0,5
-
-
1
0,5
4
07K34-034
Metodika islamske
vjeronauke II
Metodika književnosti
za djecu
Strani jezik
1
1
-
0,5
-
1
1
1
5,5
1
1
-
0,5
-
0,5
1
0,5
4,5
1
1
0,5
-
-
-
1
1
4,5
Dokimologija
1
0,5
-
0,5
-
-
1
0,5
3,5
Izborni predmet
1
1
-
0,5
-
-
1
0,5
4
7
6,5 0,5
3
1,5
7
4,5
UKUPNO P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti...,
K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, Σ - ukupno
30
04K04-081
04K04-082
12
NASTAVNI PROGRAMI
13
PRVI SEMESTAR
OBAVEZNI PREDMETI
UVOD U UČENJE KUR'ANA
Naziv predmeta: UVOD U UČENJE KUR'ANA
Nivo: Dodiplomski Godina:
I
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Nastavnik: doc. dr. sci. Halil Mehtić
Suradnik: v. as. mr. Safet Husejnović
Radno vrijeme: 09-14 h
Telefon na poslu: 032-402-919
Semestar: I
2P + 2V
Šifra predmeta: 07K35-036
Broj ECTS kredita:
3,5
Ukupan broj sati:
60
Vrijeme za konsultacije: 1o,30-12 poned-sruje.
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Cilj ovog kursa je podučiti studente pravilnom interpretiranju Kur'ana časnog,
kako bio oni kao budući nastavnici islamske vjeronauke mogli, da pravilno učenje
Kur'na (po tedžvidu), prnesu na učenike osnovnih i srdnjih škola.
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
TEMA
Cilj, značaj i potreba učenja Kur’ana. Ajeti i
hadisi koji potstiču na učenje Kur’ana.
Odgovornost za napamet naučeni tekst Kur’ana.
Pripreme za učenje Kur’ana. Čistoća I urednost.
Mjesta na kojima se može učiti Kur’an. .
Ponašanje prilokom učenja Kur’ana.
Prilagođavanje glasa značenjima proučenih
ajeta. Podizanje i spuštanje glasa u toku učenja.
Smisao ponavljanja istih ajeta. Zajedničko
učenje Kur’ana. Učenje Kur’ana redom.
Pravila u vezi sa sedždei tilavom. Ajeti poslije
kojih se čini sedžda. Stav hanefijske prvne
škole po ovom pitanju. Mišljenje Šafije po
ovom pitanju.
Nastanak i značaj tedžvida kao nauke.
Osobenosti i pravilan izgovor arapskog alfabeta
(meharidžul-huruf).
Tedžvidska pravila kojima se regulišu akustične
promjene tokom učenja Kur’ana kao npr:
neobične dužine (mudud).
Pet pravila kojima se regulišu glasovne
promjene, uklapanje pojedinih harfova
(idgami).
Pravila kojima se reguliše isticanje pojedinih
harfova (izhar), pretvorba nekih glasova
14
(iklab), skrivanje pojedinih glasova (ihfa) itd.
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
Vrijeme učenja Kur’ana, (započenjanje i
završavanje učenja). Pohvaljeni postupci na dan
hatme (završenja učenja Kur’ana).
Obici dove kojima se treba obraćati na dan
završetka hatme.
Neki oblici poštivanja mushafa. Formalno i
stvarno poštivanje mushafa. Ukrašavanje
mushafa. Kupoprodaja mushafa.O nekim
neprimjerenim postupcima pojedinih učača
Kur’ana.
Koliko vremena provoditi u učenju Kur’ana.
Praksa ashaba, radijallahu anhum. Mišljenje
nekih učenjaka po ovom pitanju. Optimalni rok
za hatmu (učenje kompletnog Kur’ana).
Učenje istiaze. Stav islamskih učenjaka o
obaveznosti istiaze. Spajanje istiaze sa
kur’anskim tekstom. Varijante istiaze.
Učenje bismille. Neki propisi vezani za učenje
bismilleu suri Berae. Mišljenja mufessira o
bismilli kao sastavnom djelu svake sure.
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Opis aktivnosti (%)
1. eks katedra
90 %
2. prezentacije
5%
3. gosti predavači
5%
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad + prezentacija)
15 %
3. završni pismeni ispit
85 %
Kur'an
Zbornik radova, br. 1. Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo,
1989.
Imam en-Nevevi, Adabi učenja Kur'ana, Sarajevo, 1997.
Ćamil Silajdžić i Ibrahim Trebinjac Tedžvid – pravilno učenje Kur'ana,
Sarajevo 1985.
1. Radovi iz oblasti kiraeta objavljeni u periodici (Glasnik, Takvim,
Islamska misao, Muallim, Novi horizonti itd.)
15
OSNOVI TEFSIRA
Naziv predmeta: OSNOVI TEFSIRA
Nivo: Dodiplomski
Godina: I
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Nastavnik: prof. dr. Safvet Halilović
Sradnik: v. as. mr. Mensur Valjevac
Vrijeme predavanja: utorak 9,45 – 11,20
Telefon na poslu: 032-402 919
Semestar: I
P2+V2
Šifra predmeta: 07K35-049
Broj ECTS kredita:
4
Ukupan broj sati: 60
Vrijeme za konsultacije: utorak i srijeda
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
Cilj predmeta Osnovi tefsira je upoznavanje studenata s osnovnim tefsirskim
pojmovima i instrumentarijem ove znanosti; uvesti ih u literaturu u ovoj oblasti;
dati im osnovne spoznaje u vezi Kur'ana, njegove objave, forme, autentičnosti,
jezika, jezika, stila, čitanja, nadnaravnosti, pretpostavki njegovog tumačenja itd.
Akcenat se daje na ehlu-sunnetske stavove, a mišljenja drugih, islamskih i
neislamskih provenijencija, također se spominju.
Kroz kurs će se predstaviti nastanak i razvoj tefsirske misli u islamu – od
klasičnog do savremenog perioda; ukratko prezentirati glavne epohe i škole
tefsira, kao i glavna tefsirska djela i njihovi autori.
1.1. Predmeti koji su
preduslov za polaganj
1.2. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice
1. sedmica
koje se obrađuju
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
TEMA
Uvod: značaj i potreba za tefsirom. Tefsir: jezičko i terminološko
značenje, značenje i upotreba riječi "te'vil".
Pretpostavke za bavljenje tefsirom
Kur'an: značaj i mjesto Kur'ana u islamu; Definicije: lingvistička,
tefsirska, kur'anska, hadiska; Kur'an u očima orijentalista.
Objava Kur'ana: fenomen Objave; Dileme i prigovori onih koji
negiraju Objavu; Načini objave Kur'ana; Postepenost objave
Kur'ana; Prva i posljednja objava.
Forma Kur'ana: Sure; Ajeti; Bismilla; Slovni počeci pojedinih
sura. Historija Kur'ana: Institucija hifza; Pismeno bilježenje
putem zvaničnih pisara Objave; Materijali na kojima je zapisivan
Kur'an; Sakupljanje Kur'ana u jednu zbirku; Kodifikacija
Mushafa; Proces usavršavanja kur'anskog pisma.
Sedam harfova Kur'ana. Kiraeti: Nastanak kiraeta; Sedam/ deset
poznatih mutevatir kiraeta i njihovi osnivači; Šazz kiraeti; Kriterij
za određivanje priznatih kiraeta; Kiraeti i tumačenje Kur'ana;
Važnija kiraetska literatura.
Rekapitulacija
Povodi objave Kur'ana: Značaj poznavanja povoda objave; Više
povoda – jedan ajet, jedan povod – više ajeta; Odnos teksta i
povoda; Djela o povodima objave; Mogućnost korištenja povoda
objave u odgojno-obrazovne svrhe.
Pitanje derogacije u Kur'anu: Definicija; Način upoznavanja nasih
i mensuh ajeta; Vrste i vidovi derogacije; Podjela Kur'ana na
16
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
mekanska i medinska ajeta i sure: Kriteriji; Formalne i sadržajne
karakteristike; Mogućnost kotištenja u pedagoške svrhe
Jezik i stil Kur'ana: Islamske i orijentalističke teorije o jeziku
Kur'ana. Postoje li u Kur'anu "nearapske” riječi? Odlike
kur'anskog stila. Neka vlastita imena u Kur'anu i Tefsiru.
Nadnaravnost Kur'ana (i'džazu-l-Kur'an): Kur'anski izazovi
(tehaddi); Aspekti kur'anske mudžize: povijesni, naučni,
zakonodavni; Djela o i'džazu Kur'ana, glavni predstavnici i
osnovne karakteristike.
Prevođenje Kur'ana: mogućnost prijevoda Kur'ana sa gledišta
šerijata; Prijevodi Kur'ana u svijetu; Prijevodi Kur'ana na
bosanskom jeziku, kratak historijat i osnovne karakteristike.
Prijevod posljednjih (kratkih) dvadeset sura Kur’ana.
Tefsirska podjela ajeta: muhkem i mutešabih; ‘amm i hass;
mudžmel i mubejjen; mutlak i mukajjed. Pojašnjenje pojmova
mentuk i mefhum.
Metode tumačenja Kur'ana. Nastanak i razvoj tefsirske misli u
islamu: Poslanikov tefsir, značaj i postavke; Ashabi i tabi'ini i
njihov doprinos tumačenju Kur'ana; Tefsir u vremenu poslije
tabi'ina i pojava pisanih tefsirskih zbirki; Glavne škole tefsira;
Savremena tefsirska misao, glavni pravci, predstavnici i
karakteristike.
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Opis aktivnosti (%)
1. eks katedra
75 %
2. prezentacije
20 %
3. gosti predavači
5%
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad + prezentacija)
10 %
2. prisustvo nastavi, konsultacije,
aktivnosti
30%
3. završni ispit
60 %
Dr. Safvet Halilović: Osnovi Tefsira, IPA, Zenica, 2005.
H. Mehmed Handžić: Uvod u tefsirsku i hadisku nauku, Sarajevo, 1972.
Dr. Enes Karić: Uvod u tefsirske znanosti, FIN, Sarajevo, 1997.
Abdukadir Muhammed Salih: Tefsir i mufessiri u savremenom dobu,
Sarajevo, 2008. Maurice Bucaille: Biblija, Kur'an i nauka, Sarajevo, 2001.;
Harun Yahya: Kur'anske mudžize, Sarajevo, 2001.
17
UVOD U NAUKU AKAIDA
Naziv predmeta: UVOD U NAUKU AKAIDA
Nivo: Dodiplomski
Godina: I
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Nastavnik: prof. dr. Zuhdija Adilović
Saradnik: as. Amel Sarajlić
Vrijeme predavanja:
Telefon na poslu: 032-402 919
Semestar: I
2P+2V
Šifra predmeta: 07K35-055
Broj ECTS kredita:
4
Ukupan broj sati:
60
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Upoznavanje studenata sa značajem i ulogom vjerovanja u životu čovjeka, kroz
izlaganje šest načela islamskog vjerovanja
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3.
4.
5.
6.
7.
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
TEMA
Upoznavanje sa predmetom, potrebe i osnovni
izvori
Definicija, značaj i uloga vjerovanja u životu
čovjeka
1. Vjerovanje u Allaha
2. Vjerovanje u Allahove meleke
3. Vjerovanje u Allahovu Objavu
4. Vjerovanje u Allahove poslanike
5. Vjerovanje u Sudnji dan 6.Vjerovanje u
Allahovo određenje
Parcijalni ispit
Suština imana
Riječi i djela koja izvode iz imana
Upasnost proglašenja određene osobe kafirom
Status počinoca velikih grijeha
Pet stubova islamskog vjerovanja: al-shahadah
(svjedočanstvo vjere), salat (obavljanje
)
zekat (obavezni
izdatak na imovinu, sawm
(post) i hadž (islamsko hodočašće)
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
Opis aktivnosti (%)
%
90 %
10 %
Učešće u ocjeni (%)
18
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
1. esej (pisani rad + prezentacija)
2. test
3. završni ispit
10 %
30%
60 %
1. Zuhdija Adilović: Hasan Kafija Pruščak i njegovo djelo Svjetlost
istinske spoznaje o temeljima vjere, IPA, Zenica, 2004.
2. Muhammed Nu,ajm Jasin: Iman – temelji – suština – negacija,
prijevod: Zuhdija Adilović, Zenica 1995.
3. Muhammed Abduhu: Risaletut-tewhid
1. Nedim el-džisr: Vjerovanje u Boga, dž.š., u svjetlu filozofije, nauke i
Kur,ana
1. El-Gazali: Vjerovanje jednog muslimana, Tuzla.
2. En-Nedve el-Alemijje liš-šebab el-islamijj: El-Mevsuatu elmujessere fil-edjani vel-mezahibi el-muasire, Riyadh, 1989.
19
OPĆA PSIHOLOGIJA
PREDMET: OPĆA PSIHOLOGIJA
Nivo: Dodiplomski
Status: Obavezni
Godina: I
Semestar: I
Broj sati sedmično: 2P+2V
Šifra predmeta: 04K04-076
Broj ECTS kredita: 5
Ukupan broj sati: 30+30=60
Nastavnik: doc.dr. Almira Isić
Saradnik: as. mr. Edina Sokolović-Lazović
Radno vrijeme:
Vrijeme za konsultacije: Poslije predavanja kao i
posredstvom mail-a
Telefon na poslu: 032 402 919
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
Cilj predmeta
Predmeti preduvjet za
polaganje
Osnovne tematske jedinice
Upoznavanje studenata sa pojmom, predmetom psihologije, psihološkim
granama i pravcima, organskom osnovom psihičkog života, zatim sa
osnovnim (osjeti, percepcija, pažnja i predstave) i složenim psihičkim
procesima (učenje, pamćenje, mišljenje i zaboravljanje), inteligencijom,
emocijama, motivacijom i reagovanjem na frustracije.
Nema preduvjeta za polaganje ispita
SEDMICA
1. sedmica
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
TEMA
Određenje psihologije (Pojam i predmet
psihologije te psihološke grane i pravci)
Metodologija psiholoških istraživanja (Metode i
tehnike istraživanja u psihologiji)
Organska osnova psihičkog života (receptori,
efektori i nervni sistem)
Osjeti i percepcija
Predstave
5. sedmica
Pažnja
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
Prvi parcijalni ispit
Učenje
Pamćenje i zaboravljanje
Mišljenje
Inteligencija
Emocije
Motivacija
Konstruktivno i destruktivno reagovanje na
frustracije
Drugi parcijalni ispit
14. sedmica
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
20
2.1.
Način izvođenja nastave
1.
2.
2.2.
Način ocjenjivanja studenata
1.
2.
3.
4.
Opis aktivnosti (%)
Eks katedra
40%
Prezentacije
60%
Učešće u ocjeni (%)
Prezentacija
40%
Prvi parcijalni ispit
15%
Drugi parcijalni ispit
15%
Usmeni ispi
30%
3. LITERATURA
3.1. Obevezna literatura
3.2.
Dodatna
literatura
Spencer A. Rathus: Temelji psihologije, Zagreb: Naklada Slap,
2000.
Boris P.: Uvod u psihologiju (Psihologija za nepsihologe),
Zagreb: Naklada Slap, 2010.
Nikola R.: Opšta psihologija, Beograd: Zavod za udžbenik i
nastavna sredstva, 2004.
Atkinson i Hilgard: Uvod u psihologiju, Zagreb: Naklada, Slap,
2007.
Pečjak V.: Psihologija saznavanja, Sarajevo: Zavod za udžbenike
i nastavna sredstva, 1981.
Hrnjica S.; Opća psihologija sa psihologijom ličnosti, Beograd:
Naučna knjiga, 2003.
21
BOSANSKI JEZIK I
Naziv predmeta: BOSANSKI JEZIK I
Nivo: Dodiplomski
Godina: I (prva)
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Nastavnik: Doc. dr. Ništović Hazema
Saradnik: v. as. Amina Pehlić
Radno vrijeme: 09,00 – 14,00 h
Vrijeme za konsultacije: poslije nastave i putem
maila
Telefon na poslu: 032/402 – 919
1. CILJ
PREDMETA
Semestar: I (prvi)
2 P+2 V
Šifra predmeta: 04K03-222
Broj ECTS kredita: 4
Ukupan broj sati: 60
E-mail adrese: [email protected]
[email protected]
Razvijanje svijesti o značaju i ulozi jezika kao osnovnog komunikacijskog sredstva,
razvijanje sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja i komuniciranja,
upoznavanje i razumijevanje stručnih pojmova i sadržaja
1.1. Predmeti koji
su preduvjet za
%
polaganje
1.2. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice 1. sedmica
koje se obrađuju 2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
TEMA
Osnovni sadržaji iz historije bosanskog jezika i o jeziku uopće
Standardizacija jezika, standardizacija bosanskog jezika
Glasovi i glasovni skupovi
Veliko i malo slovo
Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi
Pravila ijekavskog izgovora
Znaci interpunkcije
Prvi parcijalni ispit
Promjene samoglasnika
Fonološki uvjetovane alternacije, jednačenje suglasnika po zvučnosti
Jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe
Gubljenje suglasnika
Morfološki uvjetovane alternacije
Drugi parcijalni ispit
Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. Prezentacija
2. Prvi parcijalni
3. Drugi parcijalni
4. Usmeni ispit
Opis aktivnosti (%)
50%
50%
Učešće u ocjeni (%)
10 %
20 %
20 %
50 %
3. LITERATURA
22
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
Čedić, I. (2001). Osnovi bosanskog jezika. Sarajevo: Institut za jezik.
Halilović, S. (1999). Pravopis bosanskoga jezika. Zenica: Dom štampe.
Muratagić-Tuna, H. (2005). Bosanski, hrvatski, srpski aktuelni pravopisi (sličnosti i
razlike). Sarajevo: Bosansko filološko društvo
Jahić, Dž. – Halilović, S. – Palić, I. (2000). Gramatika bosanskoga jezika. Zenica:
Dom štampe
Jahić, Dž. – Ništović, H. (1994–1996). Bosanski jezik – školski rječnik kulture
izražavanja. Zenica: Dom štampe
Radovanović, M. (1986). Sociolingvistika. Novi Sad: Književna zajednica.
23
FONETIKA I UVOD U MORFOLOGIJU ARAPSKOG JEZIKA
Naziv predmeta: FONETIKA I UVOD U MORFOLOGIJU
ARAPSKOG JEZIKA
Nivo: Dodiplomski
Status: Obavezni
Godina: prva
Broj sati sedmično:
Semestar: I
2P+3V
Šifra predmeta: 07K36-006
Broj ECTS kredita: 4,5
Ukupan broj sati: 75
Nastavnik: doc.dr. Mejra Softić
Saradnik: v. as. mr. Mithat Jugo
Radno vrijeme: 900 - 1400 h
Telefon na poslu: 032 402 785
Vrijeme za konsultacije: ponedjeljak:11301300h; srijeda: 10 -1130 h
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Ovladavanje baznim strukturnim elementima arapskog jezika na fonetskofonološkom, morfološkom i sintaksičkom nivou kao osnovnom pretpostavkom
za ospobljavanje studenata za sporazumijevanje u najobičnijim situacijama
života, kao i za razumijevanje jednostavnijih tekstova i razmjenu kraćih
pismenih poruka u okviru programske tematike i jezičkog gradiva (praktični
komunikativni aspekt).
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
TEMA
Historijski razvoj arapskog jezika i društvene
uslovljenosti jezičke podvojenosti kod Arapa :
diglosija
Arapska fonetika. Artikulaciono-akustičke
osobine arapskog konsonantskog sistema;
arapski vokalski sistem - kratki i dugi vokali;
poluvokali / prva grupa harfova
Arapska fonetika - nastavak; druga grupa
harfova; usvajanje osnovne leksike
Pravopis. Pravopisni znaci – tašdid, sukun,
madda, wasla, tanwin, određeni član –
sunčeva i mjesečeva slova; pravila čitanja
Prvi parcijalni - testiranje
Kategorizacija riječi: ime, glagol, partikula.
Ime:
Imenice,
zamjenice,
pridjevi:
kombiniranja - atributivna sintagma - prosta
imenska rečenica
Imenice ženskog roda; padežni sistempromjenjljiva i nepromjenjljiva imena;
potpuna i nepotpuna deklinacija (nominativ,
genitiv, akuzativ)
Relacija pripadnosti: semantička genitivna
veza (prosta); dvojina
Pravilna množina muškog i ženskog roda;
nepravilna množina – kongruiranja
24
10. sedmica
11. sedmica
Drugi parcijalni - testiranje
Zamjenice: lične, pokazne, odnosne- rod, broj,
padež
Čestica inna i njoj slične čestice; vokativ
Iskazivanje glagola imati; upotreba imena
kullun i ğamī‘
Prosta glagolska vremena:perfekt–konjugacija
glagola i pravila proste glagolske rečenice.
Treći parcijalni - testiranje
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Opis aktivnosti (%)
70 %
20%
10 %
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad + prezentacija)
10 %
2. test
30 %
3. završni ispit
60 %
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
Haywood, J. A., Nahmad, H. M., A New Arabic Grammar of the Written
Language, London, 1976.
Božović, R.: Udžbenik arapskog jezika sa vježbankom i rječnikom,
Sarajevo, 1984.
Hasanović, B., Softić, M.: Tekstovi arapskog jezika za bosanske škole,
Zenica, 1998.
Grupa autora: al-‘Arabiyya bayn yadayk, Rijad, 2002
Muftić, Teufik: Arapsko pismo, Sarajevo, 1982;
Sikirić, Š., Pašić, M., Handžić, M.: Gramatika arapskog jezika I, 1984;
25
OPĆA PEDAGOGIJA
Naziv predmeta: OPĆA PEDAGOGIJA
Nivo: Dodiplomski
Godina:
I
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Nastavnik: prof. dr. Edina Vejo
Saradnik: as. Azemina Durmić
Radno vrijeme:
Telefon na poslu: 032 402-919
1. CILJ
PREDMETA
Semestar: I
2P+2V
Šifra predmeta: 04K04-075
Broj ECTS kredita:
5
Ukupan broj sati:
60
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adrese: [email protected]
[email protected]
Cilj predmeta je pružiti studentima temeljna znanja iz znanosti o odgoju, pomoći im
da znastveno utemeljeno artikuliraju svoj pedagoški jezik i mišljenje.
1.1. Predmeti koji
su preduslov za
Bez uvjeta za polaganje ispita
polaganje
1.2. Osnovne
SEDMICA
TEMA
tematske jedinice 1. sedmica Temeljne koordinate sistema pedagoških termina (elementi, njihove
koje se obrađuju
deskripcije i interakcije među njima)
2. sedmica Znanost o odgoju: sistem disciplina, 'pedagoška učenja', znanstvenoterorijski koncepti
3. sedmica Dimenzioniranje odgoja (kompleksni postmoderni pristup)
4. sedmica Bloomov taksonomski model razvoja kognitivnog i afektivnog
područja ličnosti
5. sedmica Intelektualni odgoj (pojam, odgojni tok, ciljevi, metode)
6. sedmica Estetski odgoj (pojam, odgojni tok, ciljevi, metode)
7. sedmica Prvi parcijalni ispit
8. sedmica Relevantni pristupi odgoju moralnosti (klasični, Kolbergov...)
9. sedmica Duhovni odgoj kao komponenta integriranog odgoja
10. sedmica Čovjekova otvorenost za svijet (postavke pedagoškog optimizma i
pedagoškog pesimizma)
11. sedmica Procesi odgoja u kontekstu kulture
12. sedmica Strukturni i holistički pristup razumijevanju faktora odgoja
13. sedmica Odgoj u porodici (idealno-tipske šanse porodičnog odgoja,
funkcionalnost porodice, posebnost bošnjačke porodice)
14. sedmica Drugi parcijalni ispit
15. sedmica Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. prezentacija
2. Prvi parcijalni
3. Drugi parcijalni
4. Usmeni ispit
Opis aktivnosti (%)
35 %
65 %
Učešće u ocjeni (%)
15 %
30 %
30 %
25 %
26
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
Malić-Mužić, Pedagogija, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
H. Gudjans, Pedagogija, temeljna znanja, Educa, Zagreb, 1994.
Koning-Zedler, Teorije znanosti o odgoju, Educa, Zagreb, 2001.
A. Kreso: Koordinate obiteljskog odgoja, Sarajevo, 2004.
H. Giesecke, Uvod u pedagogiju, Zagreb, Educa, 1993.
27
DRUGI SEMESTAR
OBAVEZNI PREDMETI
TOKOVI AKAIDSKOG MIŠLJENJA
Naziv predmeta: TOKOVI AKAIDSKOG MIŠLJENJA
Nivo: Dodiplomski
Godina: I
Semestar: II
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P+
2V
Nastavnik: prof. dr. Zuhdija Adilović
Saradnik: as. Amel Sarajlić
Vrijeme predavanja:
Telefon na poslu: 032-402 919
Šifra predmeta: 07K35-053
Broj ECTS kredita: 4
Ukupan broj sati:
60
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Upoznavanje studenata sa uzrokom i nastankom razlaza među
muslimanima, najznačajnijim sektama i savremenim pravcima.
Akaid I
SEDMICA
1. sedmica
TEMA
Upoznavanje sa predmetom, potrebe i
osnovni izvori
Pojava razlaza među muslimanima
Nastanak Haridžija i osnove njihovog
Nastanak i osnovne postavke šiizma
Eš'arizam, Maturidizam
Sufizam
Parcijalni ispit
Savremeni islamski (reformatorski) pokreti
Selefizam
Muslimanska braća
Savremeni neislamski pokreti
Cionizam
Jehovini svjedoci
Kadijanizam
Rekapitulacija svih oblasti
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
Opis aktivnosti (%)
%
90 %
10 %
28
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad + prezentacija) 10___ %
2. test
__30_ %
3. završni ispit
60 %
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
4. Mani’ b. Hammad al-Džuhani: El-Mevsuatu el-mujessere fil-edjani
vel-mezahibi el-muasire, Riyadh, 1989.
5. N. Smailagić: Klasična kultura islama I, Zagreb, 1973., preveo
Hasan Sušić.
6. Muhibbuddin el-Hatib: Osnove učenja Šija imamija isna ašerija.
7. Džemal Čehajić: Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama
8. Kasim Dobrača: Kadijanizam i Ahmedizam
1. Adnan Silajdžić: Rane škole kelama, Sarajevo, 2004.
2. Abdul-Kadir ’Isa: Istine o tesavvufu, Tuzla, 1998., preveo
Ahmed Mešić.
3. M.M. Sharif: Historija islamske filozofije, Zagreb, 1990.,
preveo Hasan Sušić.
4. Ebu Bekr el-Arabi: Zaštita od nesreća (El-Avasim minelkavasim), Sarajevo, bez godine izdanja, preveo Emsad Pezić.
5. Seid Havva: Naš duhovni odgoj, Sarajevo 2003., preveo Sead
Seljubac.
29
UVOD U DA'VU
Šifra predmeta: 07K35-054
Broj ECTS kredita:
4
Ukupan broj sati:
60
Naziv predmeta: UVOD U DA'VU
Nivo: Dodiplomski Godina:
I
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Semestar: II
2P+2V
Nastavnik: Prof. dr. Šefik Kurdić,
Asistent: v. as. mr. Esmir. M. Halilović
Radno vrijeme: 09-14,00
Telefon na poslu: 032/402-919
Vrijeme za konsultacije: 11-14,00, pon-petak
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji
su preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Cilj ovog kursa je da upozna studente sa osnovnom da'vetskom terminologijom.
U njemu se izučavaju: daija – kao osnov da've, med'uvv- osobe koje se pozivaju
i načini da've. Također je akcenat dat na karakteristike islama u koji pozivamo.
Nema ih
SEDMICA
16. sedmica
17. sedmica
18. sedmica
19. sedmica
20. sedmica
21. sedmica
22. sedmica
23. sedmica
24. sedmica
25. sedmica
TEMA
Definicija islama. Definicija u hadisu o
Džibrilu. Ostale definicije.
Temelji islama. Islamski monoteizam.
Poslanstvo. Angažiranje na dobrim djelima.
Specifičnosti islama. Islam je Božanskog
porijekla. Univerzalnost islama. Općenmitost
islama. Nagrada i kazna u islamu. Idealnost i
realnost u islamu.
Sistemi islama. Etički sistem. Društveni sistem.
Pravni sistem. Sistem vlasti. Ekonomski sistem.
Kazneni sistem. Vojni sistem.
Da'ija. Važnost da'vetskog angažiranja.
Utemeljnost da'vetskog angažiranja u Kur'anu.
Utemeljenost da'vetskog angažiranja u Sunnetu.
Prvi da'ija – Muhammed, s.a.v.s. Poslanici kao
da'ije. Mjesto da'ije u islamu. Da'ija poziva u
svakom vremenu i prostoru.
Pripravnost da'ije. Potpuno razumijevanje.
Stabilan iman. Konstantna veza sa Gospodarom
svjetova.
Osobine da'ije. Iskrenost. Strpljivost. Samilost.
Skromnost. Pravednost. Lični primjer.
Kultura da'ije. Islamska naobrazba. Historijska
naobrazba. Društvena naobrazba. Jezička i
književna naobrazba. Znanstvena izobrazba.
Med'uvv. Definicija uzvanika. Prava uzvanika.
30
26. sedmica
27. sedmica
28. sedmica
29. sedmica
30. sedmica
Dužnosti uzvanika.
Vrste uzvanika. Uglednici. Obični građani.
Nevjernici. Licemjeri. Griješnici.
Da'va u Bosni i Hercegovini
Metodi savremene da've
Pisana riječ kao da'va
Savremeni izazovi
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
40 %
2. prezentacije
50 %
3. gosti predavači
10 %
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. rad studenta u toku studija
40 %
3. završni ispit
60 %
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
Osnovna
- Dr. Abdu-l-Kerim Zejdan: Usulu-d-da've, Daru-l-vefa', El-Mensura,
Egipat, 1992.
- Fethullah Gulen, POZIVANJE NA PRAVI PUT – PRINCIPI I
METODE, El-Kalem, Sarajevo, 2011.
- Dr. Muhammed Hamidullah: Muhammed, a.s., tom. II, str. 147-247,
Starješinstvo IZ u BiH, Hrvatskoj i Sloveniji
- Dr. Jusuf el-Karadavi: Kulturna naobrazba da'ije, Svjetlost, Konjic,
2000.
- Dr. Jusuf el-Karadavi, „Razumijevanje prioriteta“, Bemust, Sarajevo.
2000 god.
3.2. Dodatna literatura
Dr. Muhammed Hamidullah: Uvod u islam, Igasa, Zagreb, 1993.
Abdu-l-Hamid el-Bilali: Metode da'veta u sprečavanju i otklanjanju loših
djela, Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, Sarajevo, 1998.
31
SIRA
Naziv predmeta: SIRA
Nivo: Dodiplomski
Status: Obavezni
Godina: I
Broj sati sedmično:
Nastavnik: prof. dr. Safvet Halilović
Asistent: v. as. mr. Mensur Valjevac
Vrijeme predavanja: utorak 9,45-11,20
Telefon na poslu: 032-402 919
Semestar: II
P2+V2
šifra predmeta: 07K35-033
Broj ECTS kredita: 4
Ukupan broj sati: 60
Vrijeme za konsultacije: utorak 14-15
e-mail: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
Cilj izučavanja predmeta Sira je upoznavanje studenata sa životopisom
posljednjeg Božijeg vjerovjesnika Muhammeda, alejhisselam, čija je
primarna misija odgoj i podučavanje ljudi. Poseban akcenat se stavlja na
poruke koje isijavaju iz kur'anskih tekstova: A tebe smo (Muhammede) samo
kao milost svjetovima poslali. (El-Enbijā’, 107) Vi u Allahovom poslaniku
imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom
svijetu, i koji često Allaha spominje. (El-Ahzāb, 21)
1.1. Predmeti koji su
preduslov za polaganj
1.2. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice
1.sedmica
koje se obrađuju
2.sedmica
3.sedmica
4.sedmica
5.sedmica
6.sedmica
7.sedmica
8.sedmica
9.sedmica
10.sedmica
11.sedmica
12.sedmica
TEMA
Uvod: jezičko i terminološko značenje pojma
Sira; Značaj izučavanja Poslanikovog
životopisa; Izvori Poslanikove biografije.
Arabija prije islama; Mekka, Kaba, Kurejš.
Život prije poslanstva: Poslanikovo rođenje,
djetinjstvo, ženidba.
Period poslanstva (prije Hidžre): povijesni
događaji - pouke i poruke; Isra' i Mi'radž.
Hidžra: Značaj Hidžre u povijesti islama; Tok
i poruke Hidžre.
Poslanik poslije Hidžre: život u Medini,
gradnja džamije, bratimljenje, Medinska
povelja.
Poslanikovi ratni pohodi (gazevat): Bedr,
Uhud, Benu-n-Nedir, Bitka ne hendeku, Benu
Kurejza, Hudejbija, Mu'ta, Fethu Mekke,
Hunejn, Tebuk.
Rekapitulacija - parcijalni
Događaji poslije oslobađanja Mekke:
deputacije, Oprosni hadž i njegove poruke.
Poslanikova porodica: njegove supruge i
razlozi višeženstva; Poslanikova djeca i
njihovi potomci.
Lik i djelo Muhammeda, a.s. Poslanikova
humanost i etika.
Ikre' i njegove refleksije na ljudsku povijest.
32
13.sedmica
14.sedmica
15.sedmica
Poslanik kao učitelj i pedagog.
Poslanikova smrt i događaji nakon toga
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Opis aktivnosti (%)
1. eks katedra
75 %
2. prezentacije
20 %
3. gosti predavači
5%
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad + prezentacija)
10 %
2. prisustvo nastavi, konsultacije, 30 %
aktivnosti
3. završni ispit
60 %
Safvet Halilović: Sira – Životopis posljednjeg Allahovog poslanika,
Zenica, 2007.; Ibn Hišam: Poslanikov životopis, s arapskog preveo
Mustafa Prljača, Bemust, Sarajevo, 1998.; Muhammed Rewwas
Qal'ahdži: Ličnost posljednjeg Allahovog poslanika, s arapskog preveli
Safvet Halilović i Mehmed Kico, Sarajevo, 2006.
Abdulfettah Ebu Gudde: Poslanik kao učitelj i njegove metode u
podučavanju, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2003.; Halid M. Halid: Humanost
Muhammeda, a.s., Sarajevo, 1984.; Martin Lings: Muhammed, život
Vjerovjesnika islama zasnovan na najranijim izvorima, Connectum,
Sarajevo, 2004., Fuad Sedić: Posebnosti Muhammeda, s.a.v.s., i njegovog
ummeta, Bihać, 2005.; Karen Armstrong: Muhammed, Poslanik za naše
vrijeme; Buybook. Sarajevo, 2008.
33
UVOD U ISLAMSKU KULTURU I CIVILIZACIJU
Naziv predmeta: UVOD U ISLAMSKU KULTURU I
Šifra predmeta: 07K34-023
CIVILIZACIJU
Nivo: Dodiplomski
Status: obavezni
Godina:
I
Semestar: 2
Broj sati sedmično: 2P+2V
Nastavnik: doc. dr. Sedad Dizdarević
Suradnik: v. as. mr. Mevludin Dizdarević
Radno vrijeme: 08-14 h
Telefon na poslu: 032-402-919
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Broj ECTS kredita:
Ukupan broj sati:
4
60
Vrijeme za konsultacije: 12-14 ut.-sr.
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
Cilj ovog kursa je upoznati studente sa razvojem, značajem i doprinosima
islamske kulture i civilizacije. Studenti će se upoznati sa dimenzijama i
manifestiranjem specifičnog islamskog koncepta izgradnje civilizacije
kao i sa materijalnim i nematerijalnim formama islamske kulture u BiH.
SEDMICA
1.sedmica
2.sedmica
3.sedmica
4.sedmica
5.sedmica
6.sedmica
7.sedmica
8.sedmica
9.sedmica
10.sedmica
TEMA
Uvod u predmet. Etimološko-terminološko definiranje
pojmova. Elementi, dijelovi i struktura kulture.
Akulturacija, interkulturacija, obogaćivanje kulture...
Islamska kultura i civilizacija, periodizacija,
karakteristike, razvoj i doprinosi.
Emevidska epoha i njene implikacije na razvoj islamske
civilizacije. Abasidski period i njegova glavna obilježja.
Islamska civilizacija nakon mongolskog perioda.
Naučni preporod muslimana. Bejtul hikme. Prevodilački
centri, istaknuti prevodioci i faktori naučne revolucije
muslimana.
Tevhid kao jezgro islamske civilizacije, principi tevhida,
metodološke i sadržajne dimenzije tevhida...
Kulturne zone u islamu, kriteriji određivanja zona.
Glavne kulturne zone u islamu, njihove karakteristike,
varijabilnost i specifikum.
Parcijalni ispit
Sistemi islamske civilizacije. Administrativni sistem,
njegovi principi, karakteristike i značaj. Islamska vlast,
njena uloga i značaj.
Ekonomski sistem u islamu.Principi, temelji i
karakteristike islamskog ekonomskog sistema. Opći
principi islamske ekonomi. Bejtul mal, značaj i svrha.
Odgojno –obrazovni sistem u islamu. Ciljevi, principi i
34
11.sedmica
12.sedmica
13.sedmica
14.sedmica
15.sedmica
metodi islamskog obrazovanja i odgoja. Školstvo u
islamu. Najznačajni centri islamskog školstva.
Civilizacijski pad muslimana. Uzroci pada i dekadencije.
Buđenje islamskog svijeta. Najistaknutiji reformatori i
njihova učenja.
Islamsko školstvo u BiH. Odgojno-obrazovne institucije
u BiH za vrijeme Osmanlija. Mektebi, medrese, darul
muallimin, rušdije...islamsko školstvo u BiH nakon
Osmanlija.
Islamska kultura u BiH. Kraki historija BiH. Dolazak
islama i islamske kulture na tlo BiH. Razvoj islamske
kulture i njene dimenzije u BiH.
Materijalne i nematerijalne forme islamske kulture u
BiH. Sakralna i profana islamska arhitektura u BiH.
Nematerijalna kultura, umjetnost, književnost,
kaligrafija...
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
80 %
10 %
10 %
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad +
20 %
prezentacija+istraživanje)
2. test-pismeni
20 %
3. završni pismeni ispit
60 %
2.1. Način izvođenja nastave
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
-Smailagić, N.(1976). Klasična kultura islama, Zagreb: Vlastita naklada
-Espozito, DŽ.(2005). Oksfordska historija islama, prijevod Ahmet
Alibašić, Sarajevo: Selsebi.
-Rahman, F.(1983). Duh islama. Prijevod Andrija Grosberger, Beograd:
Jugoslavija, Izdavačka delatnost i Prosveta.
-Hiti, F.(1983). Istorija Arapa, Sarajevo: Svjetlost.
Šarif, M.M.(1988). Historija islamske filozofije, prijevod Hasan Sušić,
Sarajevo: August Cesarec.
Arnold, T.(1990). Povijest islama, Prijevod derviš Korkut i Nijaz Šukrić,
Sarajevo: El Kalem
35
ŠKOLSKA PEDAGOGIJA
Šifra predmeta: 04K04-077
Broj ECTS kredita:
5
Ukupan broj sati:
60
Naziv predmeta: ŠKOLSKA PEDAGOGIJA
Nivo: Dodiplomski
Godina:
I
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Semestar: II
2P+2V
Nastavnik: doc. dr. Izet Pehlić
Saradnik: izbor u toku
Radno vrijeme:
Telefon na poslu: 032 402-919
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adrese: [email protected]
1. CILJ
PREDMETA
Cilj predmeta je orijentirati studente za kompetentno djelovanje u školskom
prostoru; upoznati ih sa temeljnim kretanjima suvremene teorije i prakse škole, te ih
osposobiti da budu akteri suvremenih razvojnih događanja u školi. Posebno ih
opskrbiti kompetencijama odgojnog djelovanja u školi.
Uvjet za polaganje ispita iz Školske pedagogije je položen ispit iz kolegija Opća
pedagogija.
1.1. Predmeti koji
su preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice 1. sedmica
koje se obrađuju
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
TEMA
Definiranje područja školske pedagogije. Kretanja u školskoj
pedagogiji, njihova interaktivna relacija sa školom.
Makroperspektivističke i mikroperspektivističke teorije škole.
Teorija kurikuluma (naglasak na karakteru prisustva u nastavi
vjeronauke)
Elementi školske kulture (školska klima, organizacijska kultura škole,
škola kao institucija vrijednosti)
Redefinirane temeljne kompetencije evropske škole (učiti znati, učiti
biti, učiniti činiti, učiti živjeti zajedno)
Interakcijsko-komunikacijski aspekt djelovanja škole (međuljudski
odnos, lični i profesionalni odnos, elementi reciprociteta u odnosu,
zakonitosti socijalne percepcije)
Prvi parcijalni ispit
Partnerstvo porodice i škole (distinkcija između saradnje i
partnerstva, principi i organizacijski modeli realizacije partnerstva
porodice i škole, uloga profesora islamske vjeronauke)
Menadžment u obrazovanju (pojam i vrste menadžerskih funkcija,
upravljanje ljudskim resursima)
Distinsktivni identitet škole i redefinirani sistem usavršavanja
nastavnika (interno uspostavljanje kvaliteta; reformski zakon o
stručnom usavršavanju nastavnika)
Akciono istraživanje u školi (pojam, značaj i mogućnosti iz uloge
profesora vjeronauke)
Dokimološki aspekt djelovanja škole (vrednovanje nastavnika,
vrednovanje učenika; principi, vrste, metode i efekti vrednovanja)
Spesifičnosti dokimološke dimenzije u nastavi vjeronauke (slojevitost
i kompleksnost vrednovanja učeničkog napredovanja u vjeronauci)
Drugi parcijalni ispit
Završna evaluacija kolegija
36
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. prezentacija
2. Prvi parcijalni
3. Drugi parcijalni
4. Usmeni ispit
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Opis aktivnosti (%)
30 %
70 %
Učešće u ocjeni (%)
25 %
25 %
25 %
25 %
Kačapor, Sait, Uvod u školsku pedagogiju, Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva, Bograd, 1999.
Domović, Vlatka, Školsko ozračje i učinkovitost škole, Naklada Slap,
Jastrebarsko, 2003.
Klaus-Jürgen, Tillman, Teorija škole, Educa, Zagreb, 1994.
M. Bratanić, Mikropedagogija, Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja,
Zagreb, Školska knjiga, 1990.
E. Terhart, Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb, 2001.
Hartmanut von Henting, Humana škola, Educa, Zagreb, 1997.
S. Neill, Neverbalna komunikacija u razredu, Zagreb, Educa, 1994.
C. Marsh, Kurikulum, Educa, Zagreb, 1994.
W. Glasser, Kvalitetna škola, Educa, Zagreb, 1994.
37
OSNOVE MORFOSINTAKSE ARAPSKOG JEZIKA
Naziv predmeta: OSNOVE MORFOSINTAKSE ARAPSKOG
JEZIKA
Nivo: Dodiplomski
Status: Obavezni
Godina: prva
Broj sati sedmično:
Semestar: II
2P+3V
Šifra predmeta: 07K36-008
Broj ECTS kredita: 4,5
Ukupan broj sati: 75
Nastavnik: doc.dr. Mejra Softić
Saradnik: v. as. mr. Mithat Jugo
Radno vrijeme: 900 - 1400 h
Telefon na poslu: 032 402 785
Vrijeme za konsultacije: ponedjeljak:11301300h; srijeda: 10 -1130 h
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Ovladavanje složenijim strukturnim elementima arapskog jezika na
morfološkom i sintaksičkom nivou kao osnovnim preduvjetom razvijanja
komunikativnih kompetencija u sva četiri osnovna vida nastavnih područja:
slušanju i razumijevanju govora, usmenom izražavanju, čitanju i razumijevanju
teksta i pismenom izražavanju.
Položen predmet iz predthodnog semestra Fonetika i uvod u morfologiju
arapskog jezika
SEDMICA
TEMA
1. sedmica Prezent i futur; morfološki obrasci, pravila glagolske rečenice,
glagolska valencija
Deverbalna imena: participi, pridjevi – iskazivanje komparacije,
2.
sed
boje.
mica
Složena semantička genitivna veza; formalna genitivna veza
3.
sed
mica
Pomoćni glagoli kana, laysa, sara, asbaha- morfološki obrasci i
4.
sed
sintaksička
upotreba
mica
Prvi parcijalni - testiranje
5.
sed
mica
Glagolski načini: indikativ, konjuktiv, jusiv.
6.
sed
mica
Imperativ i prohibitiv; glagolsko stanje – aktivna i pasivna
7.
sed
rečenica
mica
Složena glagolska vremena: imperfekt, pluskvamperfekt, futur II
8.
sed
mica
Osnovni brojevi – brojanje imena
9.
sed
mica
Drugi parcijalni - testiranje
10.
sed
mica
Proširene glagolske vrste: morfološki modeli i značenja II-IV
11.
sed
mica
Proširene glagolske vrste: morfološki modeli i značenja V-VII
12.
sed
mica
38
13.
sed
Proširene glagolske vrste: morfološki modeli i značenja VIII-X
sed
Redni brojevi; nazivi dana i mjeseci; izražavanje datuma i sati
sed
Treći parcijalni - testiranje
mica
14.
mica
15.
mica
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Opis aktivnosti (%)
70 %
20%
10 %
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad + prezentacija)
10 %
2. test
30 %
3. završni ispit
60 %
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
Grupa autora: al-‘Arabiyya li an-nāši’ īn, V, Rijad, 1983.
Haywood, J. A., Nahmad, H. M., A New Arabic Grammar of the Written
Language, London, 1976
Muftić, Teufik: Gramatika arapskog jezika, Sarajevo, 1998.
Grupa autora: al-‘Arabiyya bayn yadayk, Rijad, 2002.
Hasanović, B., Softić, M.: Tekstovi arapskog jezika za bosanske škole,
Zenica, 1998.
Begović, A.: Arapski jezik za srednje škole, Sarajevo, 1997.
Božović, R.: Udžbenik arapskog jezika sa vježbankom i rječnikom,
Sarajevo, 1984.
Sikirić, Š., Pašić, M., Handžić, M.: Gramatika arapskog jezika I i II
1984;
39
OSNOVI HADISA
Naziv predmeta: OSNOVI HADISA
Nivo:
Godina:
I
Semestar: II
Dodiplomski
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
2P+2V
Nastavnik: Prof. dr. Šefik Kurdić,
Asistent: v. as. mr. Esmir. M. Halilović
Radno vrijeme: 09-14,00
Telefon na poslu: 032/402-919
Šifra predmeta: 07K35-048
Broj ECTS kredita:
4,5
Ukupan broj sati:
60
Vrijeme za konsultacije: 11-14,00, pon-petak
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Cilj ovog kursa je da upozna studente sa osnovnom hadiskom
terminologijom. Tako se u ovom predmetu izučavaju sljedeće tematske
cjeline: Stručni termini i nazivi. Hadis u odnosu na Kur’an. Odnos prema
hadisu. Ashabi. Tabi’ini i muhadremini. Doprinost četvorice velikih imama
hadiskoj znanosti. Bilježenje i kodifikacija hadisa. Najznačajnije hadiske
zbirke. Autori hadiskih zbirki i djela. Vrste hadisa i njihova podjela.
Apokrifni hadis. Metode pronalaženja hadisa. Najznačajnije hadiske
discipline. Hadis u rascjepu stavova. Odnos orijentalista spram hadisa.
Nema ih
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
TEMA
Stručni termini i nazivi. Hadis. Sunnet. Haber. Eser. Hadisikudsi. Sunnet-bid’at. Talib. Musnid. Muhaddis. Hafiz.
Hudždže. Hakim. Emiru-l-mu’min fi-l-hadis. Metn. Sened.
Isnad. Rivajet. Ravija.
Hadis u odnosu na Kur’an. Hadis kao šerijatsko-pravni
izvor. Hadis kao komentar Kur’ana. Hadis kao samostalan
vjerski izvor. Pitanje derogacije hadisa Kur’anom i Kur’ana
hadisom. Da li je hadis objavljen?
Odnos prema hadisu. Odnos ashaba prema Allahovom
Poslaniku, s.a.v.s, za života. Odnos ashaba prema hadisu
poslije smrti Muhammeda, s.a.v.s. Odnos tabi’ina i ostalih
generacija spram hadisa.
Ashabi. Definicija ashaba. Broj ashaba. Generacije ashaba.
Posebne odlike i vrline sahaba. Ashabi koji najviše prenose
hadis. Djela o ashabima. Tabi’ini i muhadremini. Generacije
tabi’ina. Najučeniji i najpoznatiji tabi’ini. Doprinost
četvorice velikih imama hadiskoj znanosti. Ebu Hanife.
Malik. Šafija. Ahmed.
Bilježenje i kodifikacija hadisa. Kontraverznost o
pismenosti Arapa prije islama. Različiti stavovi Poslanika,
s.a.v.s, u pogledu pisanja hadisa. Pisanje hadisa u vrijeme
Vjerovjesnika, s.a.v.s. Pisanje hadisa poslije njegove smrti.
Pisanje hadisa u vrijeme tabi’ina i kasnijih generacija. Period
40
volonterskog rada na pisanju hadisa. Period zvaničnog rada
na pisanju hadisa. Prve hadiske zbirke. Period klasifikacije
hadisa. Oprečna mišljenja u pogledu kodifikacije hadisa.
Najznačajnije hadiske zbirke. Autori hadiskih zbirki i
djela.
Vrste hadisa i njihova podjela.
REKAPITULACIJA/TEST
Apokrifni hadis. Pojava apokrifnih hadisa. Uzroci koji su
doveli do njihove pojave i kategorije onih koji su ih poturali.
Napori učenjaka da ih identificiraju. Zbirke apokrifnih
hadisa.Metode pronalaženja hadisa.
Najznačajnije hadiske discipline. Tehammulu-l-hadisi ve
edauhu. Tarihu-r-ruvvati. El-Džerhu ve-t-ta’dil. Muhtelifu-lhadis. Garibu-l-hadis. Nasihu-l-hadisi ve mensuhuh. Ilelu-lhadis.
Hadis u rascjepu stavova. Hadis i šije.
Hadis i haridžije.
Hadis i mu’tezilije.
Odnos orijentalista spram hadisa.
Odnos orijentalista spram hadisa.
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
Opis aktivnosti (%)
40 %
50 %
10 %
Učešće u ocjeni (%)
1. rad studenta u toku studija
40 %
3. završni ispit
60 %
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
Osnovna
- H. Mehmed Handžić: Uvod u tefsirsku i hadisku nauku, GHM,
Sarajevo, 1972.
- Dr. Omer Nakičević: Uvod u hadiske znanosti, FIN, Sarajevo, 1989.
- prof. dr. Šefik Kurdić: Velikani hadiskih znanosti, IPA, Zenica, 2003.
- Mahmud Karalić: tekstovi objavljeni u časopisu “Islamska misao”,
1982-83.
– prof. dr. Šefik Kurdić, Ebu Hanife i njegov doprinos hadiskoj
znanosti, El-Kelimeh, N. Pazar, 2007 god.
3.2. Dodatna literatura
- Dr. Jusuf el-Karadavi: Razumijevanje Sunneta, Bemsut, Sarajevo,
2001.
- Fethullah Gulen, Vjerovjesnikov sunnet, El-Kalem, Sarajevo, 2009.
- Dr. Šefik Kurdić, Apokrifni hadisi, El-Kelimeh, N. Pazar, 2010.
41
42
TREĆI SEMESTAR
OBAVEZNI PREDMETI
IBADAT
Naziv predmeta: IBADAT
Nivo: Dodiplomski
Status: Obavezni
Godina:
II
Semestar: III
Broj sati sedmično: 3P+1V
Nastavnik: Prof. dr. sci. Šukrija Ramić
Radno vrijeme: 09-14,00
Telefon na poslu: 032/402-919
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Šifra predmeta: 07K35-044
Broj ECTS kredita: 4
Ukupan broj sati:
60
Vrijeme za konsultacije: 10-14,00, pon-ut.
E-mail adresa: [email protected]
Cilj kursa je ovladavanje osnovnom terminologijom i kategorijama
metodologije islamskog prava, te upoznavanje s konceptom ibadeta,
njegovom formom, ciljevima, praktičnom ovosvjetskom i onosvjetskom
koristi za čovjeka kao pojedinca i kao dijela šire društvene zajednice s
posebnim osvrtom na pojedinačno i kolektivno izvršavanje ibadeta u
kontekstu evropske pravne regulative.
SEDMICA
1.sedmica
2.sedmica
3.sedmica
4.sedmica
5.sedmica
TEMA
Definicija usulul-fikha, zakonodavac,
norma, adresat norme, sadržaj norme,
izvori šerijatskih normi, izvođenje normi
iz izvora, ciljevi šerijatskog prava,
tumačenje i primjena šerijatskih normi,
Uloga, cilj i značaj ibadeta, Pojam
čistoće, Vrste nečistoća i način njihova
uklanjanja, Abdest i tejemum, Gusul,
Hajz, nifas, istihaza,
Namaz - smisao i značaj, Ezan, Uvjeti za
namaz, Sastavni dijelovi namaza: namaski
farzovi, namaski vadžibi i sunneti, dove
poslije namaza,
Nafile, Namaz u džematu, Imamet u
namazu, Mjesta na kojima je zabranjeno
klanjati, Dozvoljene radnje u namazu,
Sehvi sedžda i sumnja u namazu, Radnje
koje kvare namaz, Namaz musafira,
Džuma namaz, Bajram namazi, Dženaza,
Naklanjavanje namaza,
43
6.sedmica
Post - smisao i značaj, Definicija i
sastavni dijelovi posta, Vrste posta, Ko je
dužan postiti, Opravdani razlozi za prekid
posta,
Dani u kojima je zabranjeno postiti,
Dobrovoljni post, Adabi posta, Šta kvari,
a šta ne kvari post, Itikaf,
Rekapitulacija/Test
Napaštanje propuštenih dana, Kefaret,
Fidja i sadekatu-l-fitr,
Zekat; Uvjeti za imovinu na koju se daje
zekat, Obračun zekata,
Kome se daje zekat, Domaće i
međunarodno iskustvo menadžmenta
zekata,
Hadž; Definicija, vrijednosti i ciljevi
hadža, Vrste hadža, Status hadža, Obredi
hadža,
Ograničenja za osobu pod ihramima i
iskupi za prestupe na hadžu, Umra,
Kurban, Akika, Propisi o lovu.
Rekapitulacija svih oblasti
7.sedmica
8.sedmica
9.sedmica
10.sedmica
11.sedmica
12.sedmica
13.sedmica
14.sedmica
15.sedmica
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
Opis aktivnosti (%)
80 %
10 %
10 %
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad +
prezentacija+istraživanje)
2. test-pismeni ispit
3. završni pismeni ispit
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
20 %
20 %
60 %
1. Mehmed Handžić, Izabrana djela, priredio: Enes Karić,
Ogledalo, Sarajevo, 2000, 2. Ibrahim Halebi, Multekal-ebhur, FIN,
Sarajevo, 2002, 3. Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, Hanefijski fikh, tom I,
izdavač Haris Grabus, Sarajevo, 2002.
1. Enes Ljevaković, Usul-i fikh, hrestomatija FIN-a, 2005, 2. Muharem
Štulanović, Uvod u Šerijatsko pravo (fikh) i njegovu metodologiju (usuli
fikh), Emanet, 2002, 3. Sejjid Sabiq, Fikhu-s-sunne, Libris, Sarajevo, 2004,
4. Jusuf Karadavi, Ibadet u islamu, Medžlis Islamske zajednice
Konjic, 2001, 5. Mustafa Hasani, Ibadat, hrestomatija FIN-a, 2005,
6. Fikret Karčić, Usuli fikh –Metodologija islamskog prava, Glasnik VIS,
novembar-decembar 1983, str. 809-817, 7. Radovi iz oblasti fikha
44
objavljeni u periodici (El-Hidaje, Takvim, Glasnik, Islamska misao, Novi
horizonti itd.)
45
TEFSIRSKE TEME
Naziv predmeta: TEFSIRSKE TEME
Nivo:
Godina: II
Semestar: III
Dodiplomski
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
P 2 +V 2
Nastavnik: prof. dr. Safvet Halilović
Sradnik: v. as. mr. Mensur Valjevac
Vrijeme predavanja:
Telefon na poslu: 032-402 919
Šifra predmeta: 07K35-052
Broj ECTS kredita: 4,5
Ukupan broj sati: 30+30=60
Vrijeme za konsultacije: utorak i srijeda
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Cilj predmeta Tefsirske teme je upoznavanje studenata
časnog i tefsirska analiza izabranih kur'anskih tekstova. S
Odsjeka za islamsku vjeronauku pripremaju za poziv
predviđeni u ovom kolegiju odnose se, uglavnom,
obrazovanje, te formiranje čestite i karakterne ličnosti.
Osnovi tefsira
sa sadržajima Kur'ana
obzirom da se studenti
vjeroučitelja, tekstovi
na islamski odgoj i
SEDMICA
TEMA
1. sedmica Komentar sure El-Fatiha: Imena sure, njen značaj i vrijednosti;
Propisi vezani za učenje Fatihe u namazu; Tumačenje isti'aze;
Tumačenje Bismille; Tumačenje Fatihe; Odgojna dimenzija Fatihe.
2. sedmica Komentar početka sure El-Bekare (od 1-16. ajeta): Vrijednosti sure
El-Bekare; Kategorije ljudi u Kur'anu; Odgojna poruka ajeta.
3. sedmica Sura El-Bekare (od 151-157. ajeta): Smisao slanja vjerovjesnika;
Odgoj i obrazovanje – primarna zadaća vjerovjesnika, Sura ElBekare (od 174-177. ajeta): Nužnost širenja istine i prenošenja
znanja; Odgojna dimenizija ajeta.
4. sedmica Sura Ali 'Imran (130-143. ajeta): Zabrana kamate u islamu, razlozi
i smisao; Osobine bogobojaznih (muttekija); Odgojni aspekti ajeta.
5. sedmica Sura Jusuf (od 21-35. ajeta): Uvod u kur'ansko kazivanje o Jusufu,
a.s.; Iskušenja Jusufova; Jusuf a.s. kao paradigma mladima; Pouke
za omladinu iz kazivanju o Jusufu, a.s.
6. sedmica Sura El-Mu'minun (od 1-10. ajeta): U vjeri je spas; Osobine
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
vjernika koji su spašeni; Odgojni aspekti ajeta
Rekapitulacija
Sura En-Nur (30. i 31. ajet): Islamska etika
Sura El-Furkan (od 63-77. ajeta): Osobine robova Milostivog
(Ibadurrahman); Pokajanje (tevba); Značaj dove u životu čovjeka.
Sura Lukman (od 13-19. ajeta): Odnos roditelja prema djeci;
Pedagogija mudrog Lukmana; Analiza Lukmanovih savjeta; tevhid,
dobročinstvo prema roditeljima, namaz, lijepo ponašanje; Islamski
46
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
bonton.
Sura El-Hudžurat (od 11-13. ajeta): Islamska regulativa
međuljudskih odnosa; Vrijednost čovjeka u islamskom
svjetonazoru.
Komentar sure En-Nasr: Allahova pomoć i pobjeda; Ibn Kesirovo
tumačenje sure; Ibn 'Abbasov komentar; Kur'anski horizonti u
svjetlu sure En-Nasr.
Komentar sure El-Leheb: Kur'anska kazivanja u funkciji odgoja
mladih
Komentar sura El-Ihlas, El-Felek i En-Nas; Povodi objave; Odgojni
aspekti sura.
15. sedmica Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Opis aktivnosti (%)
80 %
20 %
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad + prezentacija)
10 %
2. prisustvo nastavi, konsultacije,
aktivnosti
30 %
3. završni ispit
60 %
1. eks katedra
2. prezentacije
Safvet Halilović: Tefsir II, skripta, IPF, Zenica, 2007.; Ibn Kesir: Tefsir,
skraćeno izdanje, Visoki saudijski komitet, Sarajevo, 2002.; Sejjid Kutb: U
okrilju Kur'ana, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 1999.
Ali Abdulhalim Mahmud: Osnovi islamske pedagogije, Zenica, IPF, 2008.
Šefik Kurdić: Islamski bonton, IPA, Zenica, 2005.; Džemaludin Latić:
Osnove kur’anske pedagogije, Novi muallim br. 5, Sarajevo, 2001.
47
TEHNIKA PISANJA NAUČNOG RADA
Predmet: TEHNIKA PISANJA NAUČNOG RADA
Nivo: Dodiplomski
Godina: II
Semestar: III
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
2P+1V
Nastavnik: Doc. dr. sc. Izet Pehlić
Saradnik: Ass. Azemina Durmić
Radno vrijeme: 9,00 – 15,00
Telefon na poslu: 032/402–919, 402–785
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivani
ishodi
Šifra predmeta: 04K01-040
Broj ECTS kredita: 4,5
Ukupan broj sati: 30+15=45
Vrijeme za konsultacije: iza nastave i putem maila
E-mail adrese: [email protected]
[email protected]
Cilj ovog kolegija je da studente osposobi za samostalno istraživanje i proučavanje
pedagoških pojava. Studenti će produbiti znanja iz kvantitativne istraživačke
metodologije. Moći će napraviti nacrt istraživanja koji se temelji na kvantitativnoj
metodologiji.
Očekuje se da će studenti nakon odslušanog kolegija Osnove pedagoške
metodologije unaprijediti sljedeće (opće kompetencije):
a) razviti početni senzibilitet istraživača i ovladati osnovnim metodološkim
istraživačkim znanjima;
b) sposobnost kritičkog razmatranja i refleksivnog praćenja ličnog razvoja na tom
području te moći (specifične kompetencije):
− samostalno pretraživati stručna i znanstvena djela, te pratiti stručnu
literaturu,
− koristiti metode pedagoškog istraživanja, postupke prikupljanja, obrade,
analize i interpretacije istraživačkih rezultata
− učestvovati u istraživačkim timovima i samostalno izvoditi manje zahtjevna
pedagoška istraživanja
− koristiti tehniku pisanja znanstvenog rada u funkciji publiciranja rezultata
vlastitog istraživačkog rada.
Nema preduvjeta za polaganje ispita.
1.2. Predmeti koji
su preduvjet za
polaganje
1.3. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice 1. sedmica
koje se obrađuju
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
TEMA
Etika istraživačkog čina. Idejni i izvedbeni projekat istraživanja
Vrste istraživanja (povijesna, fundamentalna, razvojna, primijenjena,
longitudinalna, teorijska, empirijska, akcijsko istraživanje)
Tok istraživanja: etape, izbor teme, izrada projekta, varijable,
deskriptivna metoda, kauzalna metoda, eksperiment
Izbor i definiranje istraživačkog problema, kvantitativna i
kvalitativna istraživačka paradigma
Određivanje ciljeva istraživanja, postavljanje hipoteza, Identifikacija,
klasifikacija i operacionalizacija varijabli
Vrste i odabiranje uzorka istraživanja.
Nacrt istraživanja: dekriptivni, kauzalni, ostali nacrti; Ex posta facto
istraživanje i eksperiment
Istraživački postupci: rad na dokumentaciji, sistemsko posmatranje,
intervjuiranje, anketiranje, testiranje, procjenjivanje i prosuđivanje.
Prvi parcijalni ispit
Metode prikupljanja podataka: promatranje, anketa (anketa u užem
48
smislu, intervju, testovi), analiza sadržaja
Sređivanje, obrada podataka i nterpretacija rezultata istraživanja
Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova
Standardi korektnog citiranja APA stil.
Drugi parcijalni ispit
Završna evaluacija kolegija
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja
studenata (obaveze studenata)
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
1. predavanje – 20 %
2. prezentacije – 60 %
3. grupni rad – 20 %
−
−
−
−
−
−
−
Učešće u završnoj ocjeni (%)
Prisustvo nastavi (predavanja i vježbe) (10%)
Prvi parcijalni ispit (20%)
Drugi parcijalni ispit (30%)
Individualni zadaci na vježbama (5%)
Izrada seminarskog rada (15%)
Prezentacija (5%)
Izrada projekta istraživanja (15%)
− Gačić, M. (2001). Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova.
Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija
− Mužić, V. (1999): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja.
Zagreb: Educa.
− Vujević, M. (2002). Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih
znanosti. Zagreb: Školska knjiga.
− Cohen, M. M. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju, ZagrebJastrebarsko: Naklada Slap.
− Čengić, M. (2005). Vještina pisanja. Sarajevo: ''DES'' Sarajevo.
− Halmi, A. (1996). Kvalitativna metodologija u društvenim znanostima. Zagreb:
Pravni fakultet – Studijski centar socijalnog rada.
− Halmi, A. (1999). Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima.
Zagreb: Alinea.
− Suzić, N. (2007). Primijenjena pedagoška metodologija, Banja Luka: XBS
Banja Luka
− Suzić, N. (2010). Pravila pisanja naučnog rada: APA i drugi standardi, Banja
Luka: XBS.
49
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA
Šifra predmeta: 04K04-078
Broj ECTS kredita:
4,5
Ukupan broj sati: 4
Naziv predmeta: RAZVOJNA PSIHOLOGIJA
Nivo: Dodiplomski Godina: II
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Semestar: III
2P+2V
Nastavnik: doc. dr. Anela Hasanagić
Saradnik: as. mr. Edina Sokolović-Lazović
Radno vrijeme: četvrtkom od 09.00 – 15.00
Telefon na poslu: 032/ 402-919
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Sticanje osnovnih znanja o razvoju čovjeka, aspektima razvoja, razvoju pojedinih
psihičkih funkcija, o psihičkim promjenama koje su rezultat razvoja, odnosno
starenja organizma, te razumijevanje ovih promjena i primjena tih shvatanja u
nastavi u i radu u zajednici općenito
Opća psihologija
SEDMICA
1. sedmica
TEMA
Predmet i razvoj razvojne psihologije.
2. sedmica
Periodizacija psihičkog razvoja.
Zakonomjernost psihičkog razvitka.
Teorije u proučavanju djece (biheviorizam,
socijalne teorije učenja, kognitivan teorija,
psihodinamiučka teorija, interakcionistička
teorija).
Metode istraživanja psihičkog razvoja
čovjeka.Eksperimentalni metod. Metod
posmatranja. Intervju i anketa. Longitudinalni i
transverzalni pristup.
Nasljeđe, okolina i aktivnost ličnosti kao
činioci razvoja.
Prenatalni razvoj djeteta. Rađanje i roditejstvo.
Rekapitulacija/Test
Tjelesni, kognitivni,emocionalni socijalni
razvoj novorođenčeta (0-2 godine).
Fizički, kognitivni, govorni, emocionalni i
socijalni razvoj djeteta (3-6 godina).
Pripremljenost i zrelost djeteta za školu.
Psihički razvoj (tjelesni, kognitivni, govorni,
emocionalni socijalni) djece školske dobi (od
7 do 12 godina).
Psihološke promjene u pubertetu.
Adolescencija.
Nadarena djeca. Djeca sa posebnim potrebama
Psihologija zrele dobi. Predstaračka i staračka
dob.
Rekapitulacija svih oblasti
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
50
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
Opis aktivnosti (%)
60 %
40 %
0%
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad + prezentacija)
20 %
2. test
20 %
3. završni ispit
60 %
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
Hwang, P., Nilsson, B., (2000): Razvojna psihologija, Filozofski fakultet,
Sarajevo
Furlan, I. (1988): Čovjekov psihički razvoj, Školska knjiga, Zagreb
Andrilović, V., Čudina, M. (1987): Osnove opće i razvojne psihologije,
Školska knjiga, Zagreb
3.2. Dodatna literatura
Pečjak, V. (2001): Psihologija treće životne dobi, Prosvjeta, Zagreb
Herlok, E. : Razvoj deteta, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd
51
UVOD U SINTAKSU ARAPSKOG JEZIKA
Naziv predmeta: UVOD U SINTAKSU ARAPSKOG JEZIKA
Nivo: Dodiplomski
Status: Obavezni
Godina: druga
Broj sati sedmično:
Semestar: III
2P+2V+1
Šifra predmeta: 07K36-010
Broj ECTS kredita: 4,5
Ukupan broj sati: 75
Nastavnik: doc.dr. Mejra Softić
Saradnik: v. as. mr. Mithat Jugo
Radno vrijeme: 900 - 1400 h
Telefon na poslu: 032 402 785
Vrijeme za konsultacije: ponedjeljak:1130-1300h;
srijeda: 10 -1130 h
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Razvijanje kompetencija studenata za pravilno razumijevanje sintaksičke
strukture arapskog jezika na nivou zavisne složene rečenice, kao i za
razumijevanje sintakse posebnih glagolskih i padežnih oblika ukomponovanih u
zavisnu rečenicu, te ovladavanje vještinama njihovog prepoznavanja i upotrebe u
najrazličitijim dijaloškim situacijama i tekstovima sa raznovrsnom tematikom.
Položen predmet iz predthodnog semestra Osnove mofrosintakse arapskog jezika
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4.
5.
6.
7.
8.
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
9.
sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
TEMA
Sintaksa zavisne složene rečenice: atributska i odnosna – sifa,
sila rečenica
Sintaksa zavisne složene rečenice: uslovna – potencijalna,
realna i irealna; načinska – halije rečenica
Četverokonsonantski glagoli: I – IV vrsta, značenja,
konjugacija
Podvostručeni i hemzirani glagoli
Prvi parcijalni - testiranje
Polupravilni-misal i šuplji-eđvef glagoli
Krnji-nakis i dvostruko nepravilni-lefif glagoli
Pomoćni glagoli: Početni glagoli. Glagoli iminencije. Glagoli
nade
Glagoli postojanja. Glagoli sa sintaksičkim osobinama:
unipersonalni glagoli, glagoli hvale, čuđenja i kuđenja.
Drugi parcijalni - testiranje
Nominativi: subjekt glagolske rečenice, subjekt i predikat
imenske rečenice, subjekt pomoćnih glagola, subjekt čestice
inna i njoj sličnih čestica, subjekt čestice ma i la.
Akuzativi: opći objekt, akuzativ mjesta i vremena, akuzativ
uzroka ili svrhe.
Akuzativ stanja, akuzativ izuzimanja, akuzativ specifikacije,
akuzativ pratnje.
Apozitivi: pojačanje, atribut, zamjena, apozicija, međusobno
vezivanje.
Treći parcijalni - testiranje
52
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Opis aktivnosti (%)
1. eks katedra
70 %
2. prezentacije
20%
3. gosti predavači
10 %
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad + prezentacija)
10 %
2. test
30 %
3. završni ispit
60 %
Muftić, T.: Gramatika arapskog jezika, Sarajevo, 1998;
As’ad Nadiri: Nahw al-luga al-arabiyya, Bejrut, 1997;
Hasanović, Bilal: Praktikum arapske gramatike, Zenica, 2006.
Grupa autora: al-‘Arabiyya li an-nāši’ īn, V, IV Rijad, 1983;
Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, I-II, Cambridge, 1955;
Grupa autora: al-‘Arabiyya bayn yadayk, Rijad, 2002.
Ibn Hišam; Awdah masalik, I, II, Bejrut, 1996;
Begović, A.: Arapski jezik za srednje škole, Sarajevo, 1997.
Sikirić, Š., Pašić, M., Handžić, M.: Gramatika arapskog jezika II 1984;
53
INFORMATIKA
Naziv predmeta: INFORMATIKA
Nivo: Dodiplomski
Godina: II
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Nastavnik: prof. dr. Dževad Zečić
Saradnik: Izbor u toku
Radno vrijeme:
Telefon na poslu: 402-919
1. CILJ
PREDMETA
Semestar: III
2P+2V
Šifra predmeta: 04K02-080
Broj ECTS kredita: 4
Ukupan broj sati: 30P+30V
Vrijeme za konsultacije: ponedjeljak i utorak
E-mail adrese: [email protected]
[email protected]
Pružiti studentima osnovna znanja iz informatike u svrhu primjene programa za
potrebe odgoja i obrazovanja. Upoznati studente sa principima korištenja računara u
informacijskim sistemima u edukacijskoj znanosti.
1.1. Predmeti koji
su preduvjet za
polaganje
1.2. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice 31. sedmica
koje se obrađuju
32. sedmica
33. sedmica
34. sedmica
35. sedmica
36. sedmica
37. sedmica
38. sedmica
39. sedmica
40. sedmica
41. sedmica
42. sedmica
43. sedmica
44. sedmica
45. sedmica
TEMA
Informacione tehnologije i razvoj. Područja primjene. Budući
trendovi. Računari i njihova primjena.
Uvod s osnovnim pojmovima.
Historijski pregled sredstava za obradu podataka. Generacije
računara.
Predstavljanje podataka i programa u računaru.
Koncept računara i komuniciranje korisnik računar.
Elementi hardvera
Prvi parcijalni ispit
Softver
Informacioni i upravljački sistemi
Organizacija i upravljanje podacima
Računarske mreže.
Multimedija
Rješavanje problema uz pomoć računara.
Drugi parcijalni ispit
Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. prezentacije
2. Prvi parcijalni
3. Drugi parcijalni
4. Usmeni ispit
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
Opis aktivnosti (%)
10 %
90 %
Učešće u ocjeni (%)
15 %
20 %
25 %
40 %
PC RAČUNARI, Ćamil S. Šabanović Breza, 1996.
Jurić Ž.: Informatika 1-3, Sarajevo, Publishing, 2003.
54
3.2. Dodatna
literatura
Lagumdžija Z.: Informatika, Ekonomski fakultet, Sarajevo, 1999.
Mujičić M., Lemeš S. i Heco E.: PC nije bauk III, Dom štampe, Zenica, 2001.
55
IZBORNI PREDMETI
HIFZ KUR'ANA
Naziv predmeta: HIFZ KUR'ANA
Nivo: Dodiplomski
Godina:
II
Status: Izborni
Broj sati sedmično:
Nastavnik: doc. dr. sci. Halil Mehtić
Suradnik: v. as. mr. Safet Husejnović
Radno vrijeme: 09-14 h
Telefon na poslu: 032-402-919
Semestar: III
2P + 2V
Šifra predmeta: 07K35-056
Broj ECTS kredita:
4
Ukupan broj sati:
60
Vrijeme za konsultacije: 1o,30-12 poned-sruje.
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Cilj ovog kursa je da se, studentima koji pokazuju sklonosti i talenat za
pamćenje Kur'ana napamet, omogući dodatno memoriranje određenih sura,
(Jusuf i Nur). Studentima se ukazuje na efikasno memoriranjeKur'ana, na
osnovu provjerenih metoda, kao i na značaj hifza u islamu.
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
TEMA
Vrijednost učenja Kur'ana napamet u svjetlu
Kur'ana i sunneta.
Historijski razvoj hifza. Načini čuvanja
originalnosti Objave. Allahovo bdijenje nad
Kur'anom i čuvanje od mogućih
iskrivljivanja.
Nužnost kontinuiranog ponavljanja naučenog
teksta Kur'ana.
Preduvjeti uspješnog memoriranja Kur'ana.
Opća pravila i temeljni principi za pamćenje
Kur'ana: Iskrena namjera (ihlas) je uslov
Božije pomoći na ovom putu. Pamćenje
Kur'ana u mladosti. Odabir prigodnog
termina.
Odabir prikladnog mjesta. Ovladavanjem
pravilima tedžvida i melodijom u skladu sa
priznatim kiraetima. Učenje iz istog mushafa.
Provjeravanje pravilnosti naučenog teksta.
Povezivanje naučenih djelova u jednu cjelinu.
Kontinuirano memoriranje je bolje od
povremenog.
Učenje Kur'ana umjerenim tempom pri hifzu
vrijednije je od brzog. Koncentracija na
slične ajete u Kur'anu. Redovno učenje
(preslušavanje) pred muhaffizom
(mentorom).
Vizuelno pamćenje ajeta i poglavlja (položaj
56
stranice, ajeta i ostalih karakterističnosti
kur'anskog teksta). Stroga pokornost
propisima islama i distanciranost od griješenja
tokom hifza.
Sistematsko ponavljanje naučenog teksta.
Razumijevanje naučenog teksta olakšava
hifz.
10. sedmica
Prisustvo jake želje da se uspije u ovom
poslu.Korištenje elektronskih audio sredstava
tokom putovanja i u trenucima odmora.
Korištenje osobnih snimaka i preslušavanje
istih.Prepisivanje naučenog teksta pojačava
hifz.
Provjeravanje naučenog teksta putem
prigodnih kompjuterskih programa.
Stalno molenje Allaha za pomoć je veza
kojom se kandidat dodatno snaži na putu
savlavadavanja hifza. Prigodna dova
Alejhisselamova za osnaženje memorije i
protiv zaboravljanja.
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
Rekapitulacija svih oblasti
15. sedmica
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Opis aktivnosti (%)
90 %
5%
5%
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad + prezentacija)
15 %
3. završni pismeni ispit
85 %
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
- Imam Nevevi: Adabi učenja Kur'ana, Sarajevo, 1997.
- Safvet Halilović: Hifz – učenje Kur'ana napamet, Zenica, 2003.
- Jahja el-Gavsani: Kako naučiti Kur'an napamet, Sarajevo 1999.
- Halil Mehtić, Najistaknutiji hafizi u vrijeme Vjerovjesnika, s.a.v.s.,
Zbornik radova IPF-a, br. III, Zenica, 2005.
- Radovi iz oblasti hifza objavljeni u časopisu Novi horizonti itd.
57
HADISKI TESKTOVI
Naziv predmeta: HADISKI TESKTOVI
Nivo:
Godina:
II Semestar: III
Dodiplomski
Status: Izborni
Broj sati sedmično:
2P+2V
Nastavnik: Prof. dr. Šefik Kurdić,
Asistent: v. as. mr. Esmir. M. Halilović
Radno vrijeme: 09-14,00
Telefon na poslu: 032/402-919
Šifra predmeta: 07K35-010
Broj ECTS kredita:
4
Ukupan broj sati:
60
Vrijeme za konsultacije: 11-14,00, pon-petak
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
U ovom kursu se obrađuje djelo „Buđenje ambicija“ od Ibn Redžeba elHambelija. Cilj je da se kroz ovih 50 hadisa i njihove komentare obrade bitna
područja islamskog učenja, a koja doprinose ispravnijem shvatanju osnovnih
ciljeva islama.
/
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
TEMA
3 hadisa sa komentarom – po redoslijedu.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
3 hadisa sa komentarom.
Opis aktivnosti (%)
1. eks katedra
40 %
2. prezentacije
50 %
3. gosti predavači
10 %
Učešće u ocjeni (%)
1. rad studenta u toku studija
40 %
3. završni ispit
60 %
3. LITERATURA
58
3.1. Obavezna literatura
Osnovna
-
H. Mehmed Handžić: 40 hadisa sa komentarom, HO Tajjiba,
Sarajevo bez godine izdanja
-
Hafiz Ebul-Feredž Zejnuddin Abdurrahman ibn Ahmed es-Selami
ibn Redžeb el-Hanbeli, Buđenje ambicija, El-Kelimeh, Novi Pazar,
2006 god.
59
ČETVRTI SEMESTAR
OBAVEZNI PREDMETI
KIRAET II
Naziv predmeta: KIRAET II
Nivo: Dodiplomski
Status: Obavezni
Godina:
II
Broj sati sedmično:
Nastavnik: doc. dr. sci. Halil Mehtić
Suradnik: v. as. mr. Safet Husejnović
Radno vrijeme: 09-14 h
Telefon na poslu: 032-402-919
Semestar: IV
2P + 2V
Šifra predmeta: 07K35-013
Broj ECTS kredita:
3,5
Ukupan broj sati:
60
Vrijeme za konsultacije: 1o,30-12 poned-sruje.
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Cilj ovog studija je podučiti studente pravilnom interpretiranju Kur'ana časnog,
kako bio oni kao budući nastavnici islamske vjeronauke mogli, da pravilno
učenje Kur'na (po tedžvidu), prnesu na učenike osnovnih i srdnjih škola.
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
TEMA
Hadisi o odlikovanosti pojedinih sura i ajeta I u Kur’anu.
Brzina prilikom učenja Kur’ana: et-tahkir, et-tedvir i el-hadr.
Kako su učili imami i karije u pojedinim kiraetima. Koliko iz
Kur’ana učiti?
Učenje Kur’ana s rzmišljanjem. Učenje bez razmišljanja.
Mišljenja nekih islamskih učenjaka.
Prilagođavanje glasa značenju ajeta. Ajeti na kojima se
preporučuje spušatanje gasa. Učenje gledajući u mushaf.
Prekidanje učenja. Učenje na preskok.
Zastajanje prilkom učenja: dobrovoljno zastajanje, nužno
zastajanje. Punovažno zastajanje.
Zadovoljavajuće zastajanje. Dobro zastajanje. Neprikladno
zastajanje. Nastavljanje učenja nakon zastajanja.
Karakteristike mushafskog pravopisa i njihova komparacija sa
pravilima tedžvida.
.Vrste kiraeta: mutevtatir kiraeti, šazz kiraeti.
Biografije desetorice imama u kiraetu.
Smisao nejednakosti kiraeta i njihov značaj u razumijevanju
Kur’ana. Koristi od različitosti kiraeta.
Učenja Kur'ana bolesnim osobama.
Učenje Kur’ana umrlim osobama. Da li je dozvoljeno učiti
Kur'an za materijalnu naknadu.
Kur’an u tradiciji bosnaksih muslimana.
Neki oblici neprimjerenog učenja Kur’ana I najizraženije
60
15. sedmica
greške kod naših učeča.
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Opis aktivnosti (%)
90 %
5%
5%
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad + prezentacija)
15 %
3. završni pismeni ispit
85 %
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
- Kur'an časni
- Zbornik radova, br. 1. Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu,
Sarajevo, 1989.
- Imam en-Nevevi, Adabi učenja Kur'ana, Sarajevo, 1997.
- Ćamil Silajdžić i Ibrahim Trebinjac Tedžvid – pravilno učenje Kur'ana,
Sarajevo 1985.
- Radovi iz oblasti kiraeta objavljeni u periodici (Glasnik, Takvim,
Islamska misao, Muallim, Novi horizonti itd.)
61
HADISKE TEME
Šifra predmeta: 07K35-043
Broj ECTS kredita:
4,5
Ukupan broj sati:
60
Naziv predmeta: HADISKE TEME
Nivo: Dodiplomski Godina:
II
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Semestar: IV
2P+2V
Nastavnik: Prof. dr. Šefik Kurdić,
Asistent: v. as. mr. Esmir. M. Halilović
Radno vrijeme: 09-14,00
Telefon na poslu: 032/402-919
Vrijeme za konsultacije: 11-14,00, pon-petak
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
U ovom kursu se obrađuje djelo „ ES-SUNEN, “ tom V, od Imama EtTirmizija. U ovom predmetu se izučava poglavlje o lijepom ponašanju.
Budući da Islamski pedagoški fakultet, pored obrazovnog, posebno
naglašava pedagoški karakter i formu, izučavanje Hadisa u ovom semestru, pored
obrazovne, imaće naglašenu odgojno-pedagošku dimenziju. U ovom kolegiju će
se posebno aktualizirati hadisi koji tretiraju kulturu ponašanja i u sebi sadrže
odgojno-pedagoške mjere, što će studentima uveliko pripomoći u njihovom
budućem pedagoškom radu sa djecom i drugima. U tom cilju posebno će se
osvijetliti pedagoške metode posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda,
s.a.v.s. Studenti će imati priliku da nauče pravilno čitanje hadisa, njihovo
prevođenje i poimanje, što će se postići, uz pomoć nastavnika, kroz korištenje
stručnih komentara na arapskom jeziku.
Nema ih
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
TEMA
Kitabu-l-isti’zan. Selam i pravila oko toga.
Učenje stranih jezika. Korespodencija sa nemuslimanima.
Pečaćenje pisma. Rukovanje. Grljenje i ljubljenje prilikom
susreta.
Kitabu-l-edeb. Kihanje. Zijevanje. Ponašanje u društvu.
Skraćivanje brkova. Ležanje na ležima. Naslanjanje prilikom
sjedenja.
Zabrana perika i tetovaže. Namirisavanje ljudi i žena. Čistoća i
higijena. Poglavlje o bojama. Zabrana sašaptavanja dvojice u
prisustvu treće osobe.
Imena. Zabrana davanja imena koje ima ružno značenje.
REKAPITULACIJA/TEST
Promjena imena koje sadrži ružno značenje. Imena koja je imao
Vjerovjesnik, sa.v.s.
Skrivanje stidnmih mjesta. Obaranje pogleda.
Čuvanje od moralne anarhije.
Obećanje.
Zabrana ulaska tuđim ženama bez dozvole njihovih muževa.
Hadisi o poeziji.
62
Drugi hadisi o lijepom ponašanju
15. sedmica
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
Opis aktivnosti (%)
1. eks katedra
80 %
2. prezentacije
10 %
3. gosti predavači
10 %
Učešće u ocjeni (%)
1. rad studenta u toku studija
40 %
3. završni ispit
60 %
Osnovna
- Tirmizi, ES-SUNEN, tom V, str. 50-132; Daru-l-kutubi-l-’arebijje, Bejrut,
1987.
- El-Mubarekfuri, TUHFETU-L-AHVEZI, tom VII, str. 460-528 i tom VIII,
str. 3-151; Daru-l-fikr, Bejrut.
3.2. Dodatna literatura
- El-Buhari, Knjiga o edebu, Islamski kulturni centar, Mostar, 2009.
- Sunen / Džami' Et-Tirmizi od Ebu 'Isa et-Tirmizija (Tirmizijin džami sunen: Tirmizijina zbirka hadisa,), prijevod i komentar: Mahmut Karalić,
Elči Ibrahim-pašina medresa, 2001 god.
63
ŠERIJATSKO PORODIČNO PRAVO
Naziv predmeta: ŠERIJATSKO PORODIČNO PRAVO
Nivo: Dodiplomski
Godina:
II
Semestar: 4
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 3P+1V
Nastavnik: Prof. dr. sc. Šukrija Ramić
Radno vrijeme: 09-14,00
Telefon na poslu: 032/402-919
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Šifra predmeta: 07K35-051
Broj ECTS kredita: 4,5
Ukupan broj sati:
60
Vrijeme za konsultacije: 10-14,00, pon-ut.
E-mail adresa: [email protected]
Cilj ovog kursa je da upozna studente sa mjestom, ulogom i statusom braka i
porodice u islamu, šerijatskim propisima koji se odnose na uspostavu bračne
zajednice, pravima i obavezama supružnika u braku, razvodom i
starateljstvom nad maloljetnom djecom. Navedene teme će biti ilustrirane
sudskom praksom Vrhovnog šerijatskog suda i komparirane s važećim
Porodičnim zakonom u FBiH, s posebnim osvrtom na mogućnost primjene
šerijatskih propisa o braku u kontekstu evropske pravne regulative.
SEDMICA
1.sedmica
2.sedmica
3.sedmica
4.sedmica
5.sedmica
6.sedmica
7.sedmica
8.sedmica
9.sedmica
10.sedmica
11.sedmica
12.sedmica
13.sedmica
14.sedmica
15.sedmica
TEMA
Personalno pravo; važnost i definicija braka, Status braka u
Šerijatu, Paralela između odnosa muškarca i žene u džahilijetu i
savremenom dobu,
Formalni uvjeti za brak: materijalni i nematerijalni, Izbor
supružnika, Zaruke, Problematika kašnjenja u zasnivanju
bračne zajednice,
Vjenčanje, Svatovi, Svadba, Naši običaji u svjetlu šerijatskih
propisa,
Uvjeti za sklapanje braka, Status privremenog braka, Status
braka oslobađanja,
Stalne bračne zabrane: srodstvo po krvi, mlijeku i tazbinstvu,
Privremene bračne zabrane,
Zajednička i pojedinačna prava supružnika, Mehr, Ruho,
Izdržavanje,
Poligamija, Mješoviti brak,
Rekapitulacija/Test
Prekid braka: vrste, praksa i sunnet u pogledu razvoda,
Talak,
Poništenje bračnog ugovora (feskh), Sporazumni prekid braka
(khul’), Propisi o ila u, ziharu i li’anu,
Propisi o ’iddetu,
Briga o maloljetnoj djeci (hadana),
Izdržavanje (en-nefekat), Analiza Porodičnog zakona u FBiH
Rekapitulacija svih oblasti
64
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
Opis aktivnosti (%)
80 %
10 %
10 %
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad +
prezentacija+istraživanje)
2. test – pismeni ispit
3. završni pismeni ispit
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
20 %
20 %
60 %
1. Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, Hanefijski fikh, tom II, izdavač Haris
Grabus, Sarajevo, 2003, 2. Ibrahim Džananović, Primjena šerijatskog
porodičnog prava kroz praksu Vrhovnog šerijatskog suda u 1914-1946,
Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2004, 3. Abdulah Škaljić, Ženitbeni zakon
"Hukuki aile kararnamesi”, El-Hidaje, Sarajevo, 1945.
1. Mehmed Begović, Šerijatsko bračno pravo, Beograd, 1936, 2. Hasib
Muratbegović, Tumač propisa hanefitskog mezheba o ženitbi, obitelji i
nasljedstvu, Zagreb, 1941. (nalazi se u GHB biblioteci i biblioteci FIN-a), 3.
Sejjid Sabiq, Fikhu-s-sunne, Libris, Sarajevo, 2004, 4. Ibrahim Džananović,
Odsutnost i nestalost muža kao razlog za rastavu braka, Takvim 1997,
Udruženje Ilmijje BiH, Sarajevo, 1996, str. 31-43, 5. Porodični zakon FBiH.
65
TEORIJA NASTAVE
Naziv predmeta: TEORIJA NASTAVE
Nivo: Dodiplomski
Godina:
II
Semestar: IV
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P+2V+1Pr
Nastavnik: Doc. dr. sc. Izet Pehlić
Saradnik: izbor u toku
Radno vrijeme:
Telefon na poslu: 032 402-919
1. CILJ
KOLEGIJA
1.1. Ishodi učenja
Šifra predmeta: 04K04-079
Broj ECTS kredita:
5
Ukupan broj sati: 30+30=60
Vrijeme za konsultacije: putem mejla i iza nastave
E-mail adrese: [email protected]
Cilj je kolegija je da se studenti upoznaju sa pojmom i predmetom didaktike; da
upoznaju teorijskometodološku utemeljenost didaktike i temeljne didaktičke
pojmove; da se upoznaju sa didaktičkim sistemima obrazovanja i nastave s kritičkim
i kreativnim odnosom prema didaktičkoj teoriji i praksi; da se upoznaju s
elementima nastavne situacije i drugih odgojno-obrazovnih situacija; da se upoznaju
s procesom planiranja i programiranja nastave i da se osposobe za izradu nastavnog
programa; da se upoznaju sa fazama nastavnog procesa i artikulacijom pojedine
nastavne situacije; da se upoznaju sa načelima, metodama, tehnologijom i medijima
u nastavi i učenju; da se osposobe za transfer i interferenciju spoznaja iz didaktike
na različite situacije nastave i odgojno-obrazovnih procesa
Nakon izvršenih studijskih obveza studenti će biti sposobni:
– identificirati didaktiku kao pedagošku disciplinu, te njen odnos prema
«susjednim» znanostima,
– identificirati odnos didaktike i metodike,
– čitati i razumjeti program i plan nastave islamske vjeronauke, te strukture
programa i njegovu obligatnost,
– pripremiti i realizirati područja programa, nastavnih cjelina i nastavnih jedinica,
– identificirati nastavne ciljeve (spoznajne, doživljajne, djelatne),
– voditi nastavnu evidenciju,
– pripremiti, realizirati i evaluirati nastavni proces,
– primijeniti različite didaktičko-metodičke odluke,
– primjeniti različite postupke vrednovanja i procjenjivanja znanja,
– koristiti različite oblike nastave, nastavne postupke, metode i pomagala u
realizaciji nastave.
Uvjet za polaganje ispita iz Teorije nastave su položeni ispiti iz kolegija Opća
pedagogija i Školska pedagogija.
1.2. Predmeti koji
su preduvjet za
polaganje
1.3. Osnovne
SEDMICA
TEMA
tematske jedinice 16. sedmica Predmetna i metodološko-epistemološka utemeljenost didaktike
koje se obrađuju
17. sedmica Temeljni didaktički pojmovi, didaktičke teorije, pravci, modeli i
sistemi
18. sedmica Tipovi nastavnika i komunikacijski proces u nastavi
19. sedmica Obrazovanje i nastava (ciljevi, zadaci-ishodi učenja i sadržaji; zakoni
i zakonitosti, zakonite tendencije)
20. sedmica Odgojno-obrazovne i nastavne situacije
21. sedmica Nastavni plan, program i curriculum
22. sedmica Planiranje i programiranje nastave (strukturiranje curriculuma)
23. sedmica Makro i mikro organizacija obrazovanja i nastave
24. sedmica Didaktički ciklus i njegove etape (pripremanje, realizacija i evaluacija
66
25.
26.
27.
28.
29.
30.
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
nastave i obrazovanja)
Artikulacija situacije učenja i nastave
Didaktički principi u procesu nastave i učenja
Didaktičke metode nastave i učenja
Socijalni oblici rada u nastavi i učenju
Tehnologija i mediji obrazovanja i nastave
Pismeni ispit i završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. prezentacije
2. razgovor i diskusija
2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. Prisustvo nastavi
2. Didaktička praksa
3. Seminarski rad
4. Pismeni ispit
5. Prezentacija
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Opis aktivnosti (%)
80%
20%
Učešće u ocjeni (%)
10 %
20 %
15 %
50 %
5%
Bognar, L., Matijević, M. (2002), Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
Ćatić R. (2003), Osnovi didaktike, Zenica: Pedagoški fakultet.
Grgin, T. (2001), Školsko ocjenjivanje znanja, Jastrebarsko: Slap.
Jelavić, F. (1998), Didaktika. Jastrebarsko: Slap.
Bezić, K., Strugar, V. (1998), Učitelj za treće tisućljeće. Zagreb: HPKZ.
Grgin, T. (1987), Školska dokimologija: Procjenjivanje i mjerenje
znanja, Zagreb: Školska knjiga.
Jensen, E. (2003), Super-nastava. Zagreb: Educa.
Klafki, Schultz, Cube, Mooler, Winkel, Blankertz. (1993), Didaktičke
teorije, Zagreb: Educa.
Kyriacou, C. (1995), Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.
Marsh, J.C. (1994) Kurikulum: temeljni pojmovi; Zagreb: Educa.
Matijević, M. (2002), Alternativne škole – didaktičke i pedagoške
koncepcije, Zagreb: Tipex.
Meyer, H. (2002), Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa.
Pastuović, N. (1999), Edukologija. Zagreb: Znamen.
Slatina, M. (1998), Nastavni metod, Sarajevo: Filozofski fakultet
Univerziteta u Sarajevu.
Stoll, L., Fink, D. (2000) Mijenjajmo naše škole: Kakao unaprijediti
djelotvornost i kvalitetu škola, Zagreb: Educa.
Terhart, E. (2001), Metode poučavanja i učenja. Zagreb: Educa.
Napomena: U okviru kolegija Teorija nastave studenti izvode didaktičku praksu u osnovnoj školi u
trajanju od 15 sati.
67
OSNOVE ISLAMSKE UMJETNOSTI I ESTETIKE
Predmet: OSNOVE ISLAMSKE UMJETNOSTI I ESTETIKE
Nivo: Dodiplomski
Status: Obavezni
Godina:
II
Semestar: 43
Broj sati sedmično: 2P+2V
Nastavnik: prof. dr. Nusret Isanović
Radno vrijeme: 09-14 h
Telefon na poslu: 032-402-919
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Šifra predmeta: 07K34-039
Broj ECTS kredita: 4,5
Ukupan broj sati:
60
Vrijeme za konsultacije: 09:30-10:30 i 15:1516:30 četvrtak; 13-14:30 petak
E-mail adresa: [email protected]
Cilj predmeta je upoznati studente sa osnovnim pojmovima i znanjima iz
islamske umjetnosti i estetike.
SEDMICA
46. sedmica
47. sedmica
48. sedmica
49. sedmica
50. sedmica
51. sedmica
52. sedmica
53. sedmica
54. sedmica
55. sedmica
56. sedmica
TEMA
Uvod u studij islamske umjetnosti i estetike; objašnjenje
pojmova umjetnost, estetika, lijepo, ljepota, islamska
umjetnost, islamska estetika, arapsko estetsko-umjetničko
nazivlje
Osobenost islamske umjetnosti, ishodišta islamske
umjetnosti, hijerarhija ikoničnih i anikoničnih umjetnosti
Dva toka umjetnosti (grčko-rimski i semitskomonoteistički tok), umjetnost slike i umjetnost znaka
Rana islamska umjetnost; Ka'ba – prototipsko djelo i.
Umjetnosti; razvoj islamske umjetnosti u doba Umejada
Uvod u razumijevanje islamske arhitekture; Kupola na
stijeni i al-Aksa kompleks
Al-Velid I i Velika džamija u Damasku; Džamija Ukbe
ibn Nafija u Kajrevanu
Islamski grad (porijeklo, razvoj, karakteristike, tipovi);
Medina, Basra, Kufa, Damask, Jerusalim, Bagdad, Fustat,
Kajrevan, Samara.
Islamska umjetnost u doba Abasida – rani period;
umjetnost i arhitektura starog Bagdada; umjetnost
Samare, nagovještaj arabeske; Malvija džamija u Samari
Razvoj islamske umjetnosti na Magrebu: Maroko, AlAndalus; Velika džamija u Kordovi
Karakteristike islamske umjetnosti u Španiji; sakralna
arhitektura i arhitektura dvoraca; Alhambra, umjetnost
vrta; mudehar stil.
Umjetnost Seldžuka; islamska umjetnost u
postmongolskom periodu - Ilhanidi
68
57. sedmica
58. sedmica
59. sedmica
60. sedmica
Islamska umjetnost u doba posljednjih velikuh carstava:
Safavidi i Veliki Moguli; Isfahan:Midani-Šah, Šah
Lutfulahova džamija; Šah Abasova džamija; Umjetnost
Velikih Mogula; džamije i mauzoleji; Tadž Mahal
Islamska umjetnost u doba Osmanlija; uticaji seldžučke i
bizantske umjetnosti; periodi i glavni stilovi; Nimar Sinan
i njegova najznačajnija djela (Šah Zade džamija,
Sulejmanija džamija, Selmija džamija)
Islamska umjetnost u Bosni i Hercegovini; džamije,
bosanska kuća, hamami, hanovi, karavansaraji, bezistani,
zanastvo; potkupolne i četverovodne džamije; Begova
džamija; Aladža džamija u Foči, Ferhadija džamija u
Banjaluci
Islamska kaligrafija (zasnivanje, estetski razvoj arapskog
pisma, stilovi; glavni kaligrafi; Ibn Mukle i al-aklam alsite; arabeska.
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
1. predavanja
65 %
2. vježbe i prezentacija
30 %
3. konsultativna nastava
0,5 %
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvovanje predavanjima i 10 %
konsultacije
2. aktivnosti, referati,
prezentacije, korištenje dodatne
20%
literature i interneta
2. test-pismeni
10%
3. završni pismeni ispit
60 %
2.1. Način izvođenja nastave
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Katarina Oto-Dorn: Islamska umetnost, Novi Sad, 1972
Husref Redžić, Studije o islamskoj arhitektonskoj baštini, Veselin
Masleša, Sarajevo, 1983
Nusret Isanović: Razumijevanje islamske umjetnosti, IPF u Zenici i
EL-Kalem Sarajevo, Sarajevo, 2009
Alija Bejtić: Ideja lijepog u izvorima islama, u: Prilozi za orjentalnu
filologiju, XXIV, Sarajevo, 1974. (str. 33-55)
1. Annemarie Schimel: Odgonetanje Božijih znakova, El-Kalem,
Sarajevo, 2001
69
BOSANSKI JEZIK II
Naziv predmeta: BOSANSKI JEZIK II
Nivo: Dodiplomski
Godina: II
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Nastavnik: Doc. dr. Ništović Hazema
Saradnik: v. as. Amina Pehlić
Radno vrijeme: 09,00 – 14,00 h
Telefon na poslu: 032/402 – 919
1. CILJ
PREDMETA
Semestar: IV)
2 P+2 V
Šifra predmeta: 04K03-223
Broj ECTS kredita: 4,5
Ukupan broj sati: 60
Vrijeme za konsultacije: poslije nastave i putem
maila
E-mail adrese: [email protected]
[email protected]
Omogućiti studentima stjecanje novih znanja o bosanskom jeziku i nauci o jeziku uopće;
postojeće znanje nadopuniti i reorganizirati tako da se na njemu može temeljiti daljnja
nadgradnja znanja u jezički orijentiranim kolegijima.
1.1. Predmeti koji
su preduvjet za
Bosanski jezik I
polaganje
1.2. Osnovne
SEDMICA
TEMA
tematske jedinice 61. sedmica Morfologija; morfem; riječ;
koje se obrađuju 62. sedmica Tvorba riječi;
63. sedmica Gramatičke kategorije riječi;
64. sedmica Gramatičke kategorije oblika riječi;
65. sedmica Promjenljive vrste riječi; Deklinacija, konjugacija i komparacija;
66. sedmica Glagolski oblici;
67. sedmica Nepromjenljive vrste riječi;
68. sedmica Prvi parcijalni ispit
69. sedmica Leksikologija i leksikografija;
70. sedmica Sintaksa i sintaksičke jedinice; Rečenični dijelovi;
71. sedmica Proste i složene rečenice; Nezavisnosložene i zavisnosložene rečenice;
72. sedmica Red riječi u rečenici;
73. sedmica Vezani tekst; Povezivanje rečenica u diskursu; Konektori;
74. sedmica Drugi parcijalni ispit
75. sedmica Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
70%
2. prezentacije
30%
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. Prezentacija
10 %
2. Prvi parcijalni
20 %
3. Drugi parcijalni
20 %
4. Usmeni ispit
50 %
3.LITERATURA
3.1. Obavezna
Čedić, I. (2001). Osnovi gramatike bosanskog jezika. Sarajevo: Institut za jezik.
70
literatura
3.2. Dodatna
literatura
Jahić, Dž. – Halilović, S. – Palić, I. (2000). Gramatika bosanskoga jezika. Zenica: Dom
štampe
Silić, J., Pranjković, I. (2005). Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga
71
IZBORNI PREDMETI
TEFSIRSKI TEKSTOVI
Šifra predmeta: 07K35-034
Broj ECTS kredita:
Ukupan broj sati: 30+30=60
Naziv predmeta: TEFSIRSKI TEKSTOVI
Nivo: Dodiplomski
Godina: II
Status: izborni
Broj sati sedmično:
Semestar: IV
P 2 +V 2
Nastavnik: prof. dr. Safvet Halilović
Sradnik: v. as. mr. Mensur Valjevac
Vrijeme predavanja: utorak 9,45 – 11,20
Telefon na poslu: 032-402 919
Vrijeme za konsultacije: utorak i srijeda
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
Cilj predmeta je upoznati studente sa značenjima i sadržajem kur'anske sure Jusuf,
koja obiluje izrazitim odgojnim elementima za mlade.
U vremenima otuđenosti i raznih ovisnosti koje ispoljava savremeni čovjek, a
naročito omladina, kur'ansko kazivanje o vjerovjesniku Jusufu nudi veoma
inspirativne i korisne sadržaje.
1.1. Predmeti koji su Osnovi tefsira i Tefsirske teme
preduslov za polaganj
1.2. Osnovne
SEDMICA
TEMA
tematske jedinice
1. sedmica Uvod u suru Jusuf
koje se obrađuju
2. sedmica Iskušenje s braćom, zavist i odvajanje od porodice
3. sedmica Bunar i ropstvo
4. sedmica Iskušenje s Azizovom ženom
5. sedmica Tamnica i da'vetski angažman u zatvoru
6. sedmica Snovi i njihova značenja
7. sedmica Rekapitulacija
8. sedmica Iskušenja vlasti
9. sedmica Susret s braćom
10. sedmica Jusuf a.s. kao paradigma mladima
11. sedmica Odgojna dimenzija sure Jusuf
12. sedmica Mladi i rad, pouka iz kazivanja o Jusufu a.s.
13. sedmica Etika odgovornosti u svjetlu sure Jusuf
14. sedmica Afirmacija univerzalnih vrijednosti
15. sedmica Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
75 %
2. prezentacije
20 %
3. gosti predavači
5 %
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. esej (pisani rad + prezentacija)
10 %
2. prisustvo nastavi, konsultacije,
aktivnosti
30 %
72
3. završni ispit
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
60 %
Ibn Kesir: Tefsir, skraćeno izdanje, Visoki saudijski komitet, Sarajevo,
2002.; Sejjid Kutb: U okrilju Kur'ana, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo,
1999.; Se’id Havva: El-Esas fi-t-tefsir, Darusselam, Kairo, 1989.
Amr Halid: Jusuf, a.s. – pouke i savjeti, preveo s arapskog Mehmed Kudić,
Cazin, 2005.
73
UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA
Naziv predmeta: UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA
Nivo: Dodiplomski
Godina: II
Semestar: IV
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P+2V
Nastavnik: prof. dr. Zuhdija Adilović
Saradnik: as. Amel Sarajlić
Vrijeme predavanja:
Telefon na poslu: 032-402 919
Šifra predmeta: 07K35-035
Broj ECTS kredita: 3,5
Ukupan broj sati:
60
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Upoznavanje studenata sa osnovnim načelima Judaizma i Kršćanstva
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
TEMA
Upoznavanje sa predmetom, potrebe i osnovni
izvori
Stari zavjet, nastanak, sadržaj...
Talmud, nastanak, sadržaj, uloga Talmuda u
judaističkoj doktrini
Osnovne dogme Judaizma
Osnovne dogme Judaizma
Savremena judaistička misao
Rekapitulacija/Test
Novi zavjet, definicija i nastanak
Osnovne dogme kršćanstva, trojstvo, svetost c
Duh sveti, uskrsnuće
Kršćanski obredi, krštenje, euharistija
ispovijest, svetost križa
Odabrani citati novog zavjeta
Savremeni tokovi kršćanske teologije
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
%
90 %
10 %
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad + prezentacija) 10___ %
2. test
__30_ %
3. završni ispit
60 %
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
74
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
9.
10.
11.
12.
13.
B. A. Cisarž: Osnovi hrišćanskog učenja, Beograd, 1976.
H. Pekarić – Dino: Sljedbenici Knjige, Tuzla, 2003.
Eugen Werber: Talmud, Otokar Krešovani – Rijeka.
Adnan Silajdžić: Krščanstvo – objava, vjera, teologija
Mustafa Šahin: Krščanstvo, U.G. Pravi put muslimana – Sarajevo,
Zenica, 2009.
1. Judaizam, hrestomatija, priredio prof. dr. Rešid Hafizović
4. Roger Garaudy: Mitovi utemeljitelji izraelske politike
5. Biblija, izdanje biblijskog društva
6. Evanđelje po Barnabi
75
OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA
Naziv predmeta: OSNOVE PERZIJSKOG JEZIKA
Nivo: Dodiplomski
Godina:
II
Semestar: IV
Status: Izborni
Broj sati sedmično: 2P+2V
Nastavnik: doc.dr. Elvir Musić
Radno vrijeme:
Telefon na poslu:
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Šifra predmeta: 07K36-012
Broj ECTS kredita: 3,5
Ukupan broj sati:
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adresa: [email protected]
Cilj je upoznati studente sa osnovama ortografije, fonetike, morfologije i
sintakse perzijskog jezika kako bi isti ovladali elementarnim vještinama
prepoznavanja i razumijevanja tekstova i dijaloga na tom jeziku.
SEDMICA
76. Sedmica
77. Sedmica
78. Sedmica
79. Sedmica
80. Sedmica
81. Sedmica
82. Sedmica
83. Sedmica
84. Sedmica
85. Sedmica
TEMA
Upoznavanje studenata sa klasifikacijom,
historijatom, specifičnostima i značajem
perzijskog jezika u razvoju globalne svjetske
civilizacije i doprinosa istog obogaćivanju
svjetske književnosti i duhovnosti.
Predstavljanje osnovnih pravila ortografije i
fonetike perzijskog jezika uz pojašnjavanje
određenih specifičnosti vezanih za izgovor i
pisanje istog.
Nastavak upoznavanja studenata sa osnovama
ortografije i fonetike perzijskog jezika i
praktično uvježbavanje savladanih vještina.
Konstrukcija perzijske rečenice. Subjekat,
predikat i raspored riječi u rečenici.
Vrste riječi u perzijskom jeziku, artributska i
genitivna veza. Brojevi.
Vrste i konjugacija zamjenica i upoznavanje sa
nekim osnovnim glagolima perzijskog jezika.
Rekapitulacija/Test
Različite podjele glagolskih vremena u
perzijskom jeziku. Upoznavanje sa infinitivom,
prezentskom i preteritskom osnovom glagola.
Složena glagolska vremena, imperativ,
kondicional, imperfekat, pluskvamperfekat,
futur I, futur II...
Vrste i tvorba riječi u perzijskom jeziku.
Formiranje riječi uz pomoć glagolskih osnova,
prefiksa, sufiksa, afiksa, interfiksa, pridjeva itd.
76
86. Sedmica
87. Sedmica
88. Sedmica
89. Sedmica
90. Sedmica
Različite vrste pridjeva, priloga i priloški.
Značaj i uloga prijedloga za formiranje rečenice
u perzijskom jeziku.
Izražavanje roda, broja i padeža u perzijskom
jeziku. Određeni i neodređeni vid riječi u
rečenici.
Pasiv i aktiv i u perzijskom jeziku i njihova
uloga u formiranju rečenice.
Vrste rečenica: upitna, potvrdna, kondicionalna,
zaključna, isključna....
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
80 %
2. prezentacije
10 %
3. gosti predavači
10 %
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad +
20 %
prezentacija+istraživanje)
2. test-pismeni
20 %
3. završni pismeni ispit
60 %
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Taqi Purnamdarian, Udžbenik perzijskog jezika, prijevod Udruženje
studenata perzijskog jezika, Sarajevo, 2001.
Jadollah Samareh, Azfa, knjiga 1 i 2, Teheran, 1988.
Šaćir Sikirić, Gramatika perzijskog jezika, Sarajevo, 1952.
Gilbert Lazard, A Grammar of Contemporary Persian, Mazda Publishers,
Costa Mesa, California and New York, 1992.
Hasan Enveri, Hasan Ahmedi Givi, Dastūr-e zabān-e fārsī, knjiga 1 i 2,
Teheran, 1996.
Srpskohrvatsko-perzijski rječnik, Ambasada Islamske Republike Iran,
Beograd, 1990.
77
OSNOVE TURSKOG JEZIKA
Šifra predmeta: 07K36-013
Naziv predmeta: OSNOVE TURSKOG JEZIKA
Nivo: Dodiplomski
Godina: II
Status: Izborni
Broj sati sedmično:
Semestar: IV
2P+2V
Nastavnik: doc. dr. Edina Solak
Saradnik: izbor u toku
Radno vrijeme: 9-14h
Telefon na poslu: 032 404 413
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adrese: [email protected]
1. CILJ
PREDMETA
Broj ECTS kredita: 3,5
Ukupan broj sati: 4
Potrebno je osposobiti studenta za čitanje, pravilno pisanje i razumijevanje manjih
tekstualnih cjelina kroz različite govorne situacije i dijaloge iz svakodnevnog života.
Predviđeno je usvajanje osnovnog znanja o historiji turskog jezika i klasifikaciji
turkijskih jezika kao i ovladavanje grafijskim sistemom turskog jezika. Jedan od
ciljeva je usvojiti osnovne pojmove i termine iz oblasti turkologije; ovladati
temeljnim fonetsko-fonološkim zakonitostima i pojavama. Omogućiti studentima
sticanje uvida u morfološke karakteristike turskog jezika.
1.1. Predmeti koji nema
su preduvjet za
polaganje
1.2. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice 91. sedmica
koje se obrađuju
92. sedmica
93. sedmica
94. sedmica
95. sedmica
96. sedmica
97. sedmica
98. sedmica
99. sedmica
100. sedmica
101. sedmica
102. sedmica
103. sedmica
104. sedmica
105. sedmica
TEMA
Turski jezik kao jezik iz skupine altajskih jezika. Historijski razvoj
turskog jezika.
Standardni jezik i njegova ortografska norma.
Fonetika i fonologija. Glas. Fiziološka i akustička svojstva glasova
u turskom jeziku.
Samoglasnici (vokali). Konsonanti. Sonanti. Vokalna harmonija.
Vrste riječi u turskom jeziku. Imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi,
glagoli.
Turske genitivne veze.
Prvi parcijalni ispit
Postpozicije. Prilozi, veznici.
Glagoli. Pomoćni glagoli imek, etmek, eylemek, olmak.
Jednostavna (osnovna) glagolska vremena: prezent na –(i)yor
Glagolski načini: imperativ, optativ, necesitativ, kondicional.
Jednostavna (osnovna) glagolska vremena: perfekt na –di.
Jednostavna (osnovna) glagolska vremena: futur na –(y)acak
Drugi parcijalni ispit
Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
Opis aktivnosti (%)
60 %
40 %
Učešće u ocjeni (%)
78
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
1. Prezentacija
2. Prvi parcijalni
3. Drugi parcijalni
4. Usmeni ispit
10%
30 %
30 %
30 %
Čaušević, Ekrem (1996) Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.
Đinđić, Slavoljub (1979) Udžbenik turskog jezika, Beograd.
Teodosijević, Mirjana (2004), Turski jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Čigoja
štampa. Beograd.
Azra Gadžo-Kasumović (1991) Priručnik osmanskog jezika, Sarajevo.
Ankara Üniversitesi Tömer ( 2011) Yeni Hitit ( Yabancılar için Türkçe ders kitabı
), Ankara.
Aykut, Ksenija (2007) Turske postpozicije-„reči bez značenja“, Beograd.
Lewis, G.L.: Turkish Grammar, Oxford 1997.
Koç, Nurettin i Hengirmen, Mehmet: Türkçe Öğreniyoruz I, II Ankara 1982.
Gökkuşağı Türkçe Ders Kitabı -1,2 (audio), Ankara 2009.
79
PETI SEMESTAR
OBAVEZNI PREDMETI
SAVREMENE FIKHSKE TEME
Šifra predmeta: 07K35-050
Naziv predmeta: SAVREMENE FIKHSKE TEME
Nivo: Dodiplomski
Godina:
III
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Semestar: 5
3P+1V
Broj ECTS kredita:
4
Ukupan broj sati:
60
Nastavnik: Prof. dr. sci. Šukrija Ramić
Radno vrijeme: 09-14 h
Vrijeme za konsultacije: 10-14 pon-ut.
Telefon na poslu: 032-402-919
E-mail adresa: [email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Cilj ovog kursa je upoznati studente sa islamskim institucijama u Evropi i
svijetu koje se institucionalno bave šerijatskopravnom problematikom, zatim sa
učenjima islamske pravne nauke o nekim aktuelnim pravno-etičkim problemima
savremenog svijeta u području ekonomskog i bankarskog poslovanja, medicine,
problematike muslimanskih manjina i savremenih društveno-pravnih pitanja s
posebnim akcentom na primjenu tih učenja u kontekstu evropske pravne
regulative.
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
TEMA
Islamske institucije u Evropi i svijetu koje daju
šerijatskopravne odgovore i rješenja za savremena pitanja iz
različitih sfera ljudskog života i djelovanja,
Savremene poslovne transakcije:
Islamski principi halala i harama, O kamati i beskamatnoj
ekonomiji, Imovinske transakcije u islamu, Islamsko bankarstvo:
Islamske banke u Evropi i svijetu - počeci i razvoj,
Mušareka i mudareba kao načini financiranja, Finansiranje
stanokupnje na bazi umanjujuće mušareke,
Murabeha, Idžara,
Selem i istisna, Islamski investicioni fondovi,
Tewerruq, Tekaful- islamski način osiguranja, Primjena
islamskih pravnih principa u ugovornom pravu BiH.
Rekapitulacija/Test
Savremena medicinska pitanja: Planiranje porodice,
Kontracepcija u islamu, Biotehnološko roditeljstvo, Abortus,
Genetički inženjering, Kloniranje, Transplantacija organa, Banke
za ljudske organe i mlijeko, Plastična hirurgija,
Eutanazija, Šeriatsko-pravne posljedice medicinske dijagnoze o
smrti mozga,
80
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
Droga u svjetlu šerijatskopravnih propisa, Problem AIDS-a u
svjetlu šerijatskopravnih propisa.
Savremena društveno-pravna pitanja:
Život muslimana izvan islamske države, Fikh za muslimanske
manjine, Uzimanje državljanstva strane države, Fiktivni brakovi,
Mješoviti brakovi, Status braka kada žena primi islam, a muž ne
primi,
Šura i demokratija i višestranačje u islamskoj državi, Ljudska
prava,
Uzimanje socijalne pomoći i rad na crno, Hrana, Poslovanje,
Ibadeti,
Suvremeni izazovi s kojim se suočavaju muslimani: terorizam i
vezivanje ovog fenomena za islam.
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Opis aktivnosti (%)
80 %
10 %
10 %
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad +
20 %
prezentacija+istraživanje)
2. test-pismeni ispit
20 %
3. završni pismeni ispit
60 %
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
1. Enes Ljevaković, Savremene fikhske teme, Hrestomatija FIN-a,
Sarajevo, 2006, 2. Karadavi Jusuf, Savremene fetve, Harfo-graf, Tuzla,
1997, 3. Usmani Muhammad Taqi, Uvod u islamske financije, Selsebil,
2003, 4. Đozo Husein, Fetve, Bemust, 1999,
1. Radovi iz oblasti fikha objavljeni u periodici (Glasnik, Takvim,
Islamska misao, Novi horizonti itd.)
81
UVOD U ISLAMSKU FILOZOFIJU
Naziv predmeta: UVOD U ISLAMSKU FILOZOFIJU
Nivo: Dodiplomski
Godina:
III Semestar: 5
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P+1V
Šifra predmeta: 07K34-043
Broj ECTS kredita: 3,5
Ukupan broj sati:
45
Nastavnik: prof. dr. Nusret Isanović
Saradnik: v. as. mr. Mensur Valjevac
Radno vrijeme: 09-14 h
Telefon na poslu: 032-402-919
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Vrijeme za konsultacije: 09:30-10:30 i 15:1516:30 četvrtak; 13-14:30 petak
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
Cilj predmeta je uvesti studente u studij islamske filozofije, upoznati ih sa
njenim glavnim školama i pravcima razvoja, najznačajnijim misliocima i
osnovnim temama.
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3.
sedmica
4.
sedmica
5.
sedmica
6.
sedmica
7.
sedmica
TEMA
Uvod u studij islamske filozofije; Šta je islamska
filozofija? Otkuda filozofija u islamu? Pitanje
legitimiteta filozofije u islamu
Mogućnosti zasnivanja filozofije na Kur'anu i Hadisu;
duhovna značenja Kur'anskog teksta kao osnova za
nastajanje islamske filozofije
Uticaj intelektualne tradicije drevne Grčke, helanizma,
Pezije i Indije na zasnivanje islamske filozofije;
prevdilački centri; prevođenje filozofskih djela (Platon,
Aristotel, Plotin, Porfirije) na arapski jezik
Filozofija u sunijskom i šiitskom islamu; škole
islamske filozofije: mešai filozofija, išraki filozofija,
sufizm, ismailijska misao
Kelam i mutekelimi; Gazalijevo razumijevanje kelama;
pravci razvoja kelama; Mutezilije; Kritika mutezilija;
Aš'ari i aš'arizam; Maturidi, Tahavi; Ahmed ibn
Hambel
Temeljni oblici islamske duhovnosti; osnovni pravci
razvoja sufizma; Hasan al-Basri, Rabija al-Adevij i
njena bezinteresna ljubav, Haladž, Bistami, Ibn Arebi i
njegova teozofija; filozofija odgoja u sufizmu; odgojne
metode sufija.
Glavne teme islamske filozofije; filozofinaučnici/univerzalni umovi islama; al-Kindi, prvi
82
filozof Arapa
8.
sedmica
9.
10.
sedmica
sedmica
11.
12.
sedmica
sedmica
13.
14.
sedmica
sedmica
15.
sedmica
Filozofija Ebu Nasra al-Farabija, teorija emanacija,
politička filozofija, teorija poslanstva
Ihvan es-Saffa; Filozofija Zekerija al-Razija
Vrhunci peripatetičke filozofije; Filozofska misao Ibn
Sine; Ibn Sinina ontologija
Gazali i njegova kritika filozofije
Islamska filozofija u Špani: Ibn Masar, Ibn Hazm, Ibn
Badže, Ibn Tufejl i njgov Haj ibn Jagzan (Živi sin
Budnoga)
Ibn Rušd – odbrana filozofije i filozofa
Isfahanska filozofska škola (MirDamad, Behauddin
Amuli, Mula Sadr Širazi)
Reformistički pokreti i muslimanska „moderna“;
Savremeni tokovi islamske filozofije
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanja
65 %
2. vježbe
30 %
3. konsultativna nastava
0,5 %
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvovanje predavanjima i 10 %
konsultacije
2. aktivnosti, referati,
prezentacije, korištenje dodatne
20%
literature i interneta
2. test-pismeni
10%
3. završni pismeni ispit
60 %
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura Sharif, M.M:. Historija islamske filozofije I i II, August Cesarec,
Zagreb, 1990.
El-Gazali, Ebu Hamid: Izbavljenje iz zablude, El-Kalem, Sarajevo,
1989.
Nasr, Seyyed Hossein: Tradicionalni isalm u modrnom svijetu, ElKalem, Sarajevo, 1994.
Ibn Tufejl: Živi sin budnoga, Veselin Masleša, Sarajevo, 1985.
Fakhry, Majid: Filozofija i teologija, u Oksfordska historija islama
(priredio Espozito, John), Selsebil, Živinice, 2005 (str. 249-281)
3.2. Dodatna literatura
Sufizam, (priredili Šop, Nikola i Tanasković, Darko), Zodijak,
Beograd, 1981.
83
PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA
Šifra predmeta: 04K04-080
Broj ECTS kredita:
4,5
Ukupan broj sati: 60
Naziv predmeta: PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA
Nivo: Dodiplomski Godina: III
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Semestar: 5
2P+2V
Nastavnik: doc. dr. Anela Hasanagić
Saradnik: as. mr. Edina Sokolović-Lazović
Radno vrijeme: četvrtkom od 09.00 – 15.00
Telefon na poslu: 032/ 402-919
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Opća psihologija, Razvojna psihologija
SEDMICA
1. sedmica
TEMA
Predmet i razvoj pedagoške psihologije.
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
Metode i tehnike istraživanja.
Učenje, pamćenje i zaboravljanje.
Teorije učenja i njihova primjena (biheviorističke, kognitivne,
socijalne).
Inteligencija i stvaralačke sposobnosti i uspjeh u školskom
učenju.
Motivacija za učenje.
Rekapitulacija/Test
Kognitivni stil i strategija učenja.
Individualne razlike, nastava i slobodne aktivnosti u školi.
Individualizirana nastava : problemi nadarene djece i djece sa
posebnim potrebama.
Razred: interakcija, socijalna i emocionalna klima u školi.
Psihološka dimenzija taksonomije odgojno-obrazovnih ciljeva.
Ličnost nastavnika.
Umor i dosada u školi.
Procjenjivanje i mjerenje postignuća.
Rekapitulacija svih oblasti
5. sedmica
6.
7.
8.
9.
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
Opis aktivnosti (%)
60 %
40 %
0%
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad + prezentacija)
20 %
2. test
20 %
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
84
3. završni ispit
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
60 %
Grgin T (1997.), Edukacijska psihologija, Naklada Slap, Jastrebarsko
Andrilović, V. (1991): Metode i tehnike istraživanja u psihologiji odgoja i
obrazovanja, Školska knjiga, Zagreb.
Andrilović, V., Čudina, M. (1988): Psihologija učenja i nastave, Školska knjiga,
Zagreb
3.2. Dodatna literatura
Zarevski, P. (1995): Psihologija pamćenja i učenja, Naklada Slap, Jastrebarsko
Dizdarević, I. (2002): Agensi socijalizacije ličnosti, Prosvjetni list, Sarajevo
Kvaščev, R. (1975): Podsticanje i sputavanje stvaralačkih sposobnosti kod
učenika, Svjetlost, Sarajevo
Čudina-Obradović, M. (1990): Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje,
razvijanje, Školska knjiga, Zagreb
Stevanović, B. (1961): Pedagoška psihologija, Zavod za izdavanje udžbenika,
Beograd
85
METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE I
Naziv predmeta: METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE I Šifra predmeta: 07K34-033
Nivo: Dodiplomski
Godina: III
Semestar: V
Broj ECTS kredita: 5,5
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Nastavnik: prof. dr. Refik Ćatić
Saradnik: v. as. mr. Admir Ćerim
Radno vrijeme: 08-11,30
Telefon na poslu: 032/402-919
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
2P+2V+2 Pr Ukupan broj sati:
90
Vrijeme za konsultacije: 08 – 11,30
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa znanstvenim utemeljenjem
metodike, sa didaktičko-metodičkim zakonitostima nastave islamske
vjeronauke, te obučavanje studenata za praćenje i vrednovanje nastave.
SEDMICA
106.
sedmica
107.
sedmica
108.
sedmica
109.
sedmica
110.
111.
sedmica
sedmica
112.
113.
sedmica
sedmica
114.
115.
116.
117.
118.
119.
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
120.
sedmica
TEMA
Znanstveno utemeljenje metodike,
strukturiranje metodike, mogućnosti i
granice metodika.
Odnos metodika – metodologija,
metodika - didaktika
Utemeljenje metodike u pedagogiji,
mjesto u sistemu pedagogijske znanosti
Pojava, razvoj i određenje metodike kao
znanstvene discipline.
Predmet, svrha i zadaci metodike.
Metodika u svrhu poticanja nadarenih
učenika.
Rekapitulacija/Test
Metodika nastave vjeronauke, predmet,
sadržaji i zadaci nastave vjeronauke.
Oblici nastave vjeronauke.
Metode nastave vjeronauke.
Principi nastave vjeronauke.
Sredstva u nastavi vjeronauke.
Postupci i tehnike u nastavi vjeronauke.
Praćenje i vrednovanje u nastavi
vjeronauke.
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
86
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
95 %
2. prezentacije
5 %
3. gosti predavači
%
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad + prezentacija) 20 %
2. test
20 %
3. završni ispit
60 %
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
1. Ćatić, R. I Pehlić, I.:Metodika nastave islamske vjeronauke,Islamska
pedagoška akademija u Zenici, 2004.
1. Ćatić, R.: Osnovi didaktike, Pedagoški fakultet u Zenici, 2004.
2. Franz, W. – Arthur Thommes: 212 metoda za nastavu vjeronauke,
KSC, Zagreb, 2000.
3. Kyriacou, Chris: Temeljna nastavna umijeća,Educa, Zagreb, 1995.
4. Ivan de Zan: Metodika nastave prirode i društva, Školska knjiga,
Zagreb, 2000.
5. Muminović, H.: Metodička koncepcija nastave osnovne škole, Veselin
Masleša, Sarajevo, 1991.
87
GOVORNA KULTURA
Naziv predmeta: GOVORNA KULTURA
Nivo: Dodiplomski
Godina: III
Semestar: V
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2 P + 2 V
Nastavnik: Doc. dr. Ništović Hazema
Saradnik: v. as. mr. Asistent Amina Pehlić
Radno vrijeme: 09,00 – 14,00 h
Telefon na poslu: 032/402 – 919
1. CILJ
PREDMETA
Šifra predmeta: 04K03-224
Broj ECTS kredita: 5
Ukupan broj sati: 60
Vrijeme za konsultacije: Petak: 9,30 – 10,30
Četvrtak: 9,30 – 10,30
E-mail adrese: [email protected]
[email protected]
Osnovni je cilj da studenti steknu jezičku kompentenciju; da nauče tečno i
spontano komunicirati u najrazličitijih situacijama, kao i čitati, analizirati i
reproducirati složene tekstove bosanskoga standardnog jezika.
Bosanski jezik I i
Bosanski jezik II
1.1. Predmeti
koji su preduvjet
za polaganje
1.2. Osnovne
SEDMICA TEMA
tematske jedinice 121. sedmica Prozodijski sistem bosanskoga jezika; ortoepske vježbe
koje se obrađuju
(enklitike, proklitike, naglasna cjelina) – ponavljanje i
nadovezivanje na znanja stečena na nižim stupnjevima
obrazovanja;
122. sedmica Bosanski jezik u kontaktu s drugim jezicima (sinonimi,
antonimi, homonimi i internacionalizmi); Vremenska
raslojenost jezika (historizmi, arhaizmi, pomodnice i
oživljenice);
123. sedmica Odnos glagolskih vremena i oblika; Upravni i neupravni govor;
124. sedmica Višestruko preoblikovana rečenica; Gramatičko ustrojstvo
rečenice (nijekanje, pitanje, usklik, zahtjev, pasiv, obezličenje);
125. sedmica Raslojavanje jezika; Stilovi bosanskoga standardnog jezika;
novinarski stil (pisanje vijesti i reportaže);
126. sedmica Administrativni stil bosanskog jezika: pisanje molbe, žalbe i
prijave;
127. sedmica Razgovorni stil (žargon);
128. sedmica Prvi parcijalni ispit
129. sedmica Jezik kao komunikacijski sistem i jezičke funkcije;
130. sedmica Kongruencija, red riječi; Povezivanje rečenica u diskurs;
131. sedmica Lektoriranje tekstova;
132. sedmica Frazemi;
133. sedmica Onomastika (bosanska antroponimija);
134. sedmica Drugi parcijalni ispit
135. sedmica Završna evaluacija kolegija
88
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. Prezentacija
2. Prvi parcijalni
3. Drugi parcijalni
4. Usmeni ispit
Opis aktivnosti (%)
70 %
30 %
Učešće u ocjeni (%)
10 %
20 %
20%
50 %
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
Katnić-Bakaršić, M. (2001): Stilistika. Sarajevo: Ljiljan
literatura
Škarić, I.(2003): Temeljci suvremenog govorništva. Školska knjiga: Zagreb
3.2. Dodatna
Aristotel (1989): Retorika. Naprijed: Zagreb
literatura
89
ENGLESKI JEZIK I
Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK I
Nivo: Dodiplomski
Godina:
III Semestar: V
Status:Obavezni
Broj sati sedmično: 2P+2V+1
Nastavnik: prof. dr.Lada Šestić
Saradnik: v. as. mr. Amna Brdarević-Čeljo
Radno vrijeme: 09-14,00
Telefon na poslu: 032/402-919
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Šifra predmeta: 04K03-225
Broj ECTS kredita: 4,5
Ukupan broj sati:
75
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adresa: [email protected]
Cilj kursa je usvajanje datih gramatičkih struktura koje će studentima
omogućiti komunikaciju na engleskom jeziku. Poseban naglasak je na
usvajanju i upotrebi glagola i glagolskih vremena kroz prevođenje
odabranih stručnih tekstova.
SEDMICA TEMA
1.sedmica Parts of Speech – nouns, verbs, adjectives, adverbs,
preposition, conjunctions; Auxiliary verbs – be, have, do;
Simple Sentence
2.sedmica Auxiliary verbs – questions and answers; Modal auxiliary
verbs- ability, permission, obligation, possibility, suggestion
3.sedmica Present Simple and Continuous; remembering and forgetting
– remember, learn, forget, recognize, lose
4.sedmica Past Simple and Continuous; Comparing past and present –
used to, still, not ... any more/longer
5.sedmica Comparatives and superlatives; Comparing things in
different ways – not as...as, fewer/less than, similar to, etc.;
Present Perfect Simple
6.sedmica Present Perfect Simple and Past Simple; for, since, and ago;
Present Perfect Continuous
7.sedmica Future plans and intentions – present Continuous, will,
going to, intend to, due to, etc.; Future Clauses with if,
when, etc.; -ing/-ed adjectives
8.sedmica Rekapitulacija/Test (Mid-term Test)
9.sedmica Passive forms; will (instant decisions and responses;
Defining relative clauses; Quantifiers – a few, a lot of, a
little, few, little, etc.
10.sedmica Making predictions – modal verbs and other phrases: likely
to, may well, probably won't, etc.; Polite requests; Real and
hypothetical possibilities with if;
11.sedmica Past Perfect and Past Simple; Reported Speech and Reported
Questions;
90
12.sedmica Obligation and permission – have to, should, are allowed to,
etc. Obligation and permission in the past – had to, couldn't,
were allowed to, etc.
13.sedmica Could have, should have, would have; pronunciation: /∂v/ in
could have, should have, would have; problems and
solutions: sort out, do something about it, change your mind,
etc.
14.sedmica Past sentences with if: If I'd been in her position, I would
have..., etc
15.sedmica Rekapitulacija svih oblasti, End-of-term Test
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
95 %
2. prezentacije
0%
3. gosti predavači
5%
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad +
20 %
20 %
prezentacija+istraživanje)
2. test-pismeni ispit
60 %
3. završni pismeni ispit
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
1. Cutting Edge Intermediate Students' Book, Parson Education
limited 2008; Cutting Edge Intermediate Workbook, Parson
Education Limited 2008; Longman Active Study Dictionary;
Longman Essential Activator
1. Bujas, Ž., Veliki englesko-hrvatski rječnih, Nakladni zavod Globus
1999; Šestić Lada, Gramatika tehničkog engleskog sa rječnikom, ¨Minex¨
Zenica 2002; English Vocabulary in Use Intermediate, Cambridge 2002;
91
NJEMAČKI JEZIK I
Naziv modula: NJEMAČKI JEZIK I
Nivo I. ciklus
Godina:
III Semestar: 5
Status: Obavezni/Izborni
Broj sati sedmično: P+V+LV
Šifra predmeta: 04K03-225
Broj ECTS kredita: 5,5
Ukupan broj sati: 75
2+2+1
Nosilac kolegija: doc.dr.sc. Memnuna Hasanica
Konsultacije:
E-mail: [email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Očekivane
kompetenicje
Cilj predmeta je sticanje nivoa usmene i pismene kompetencije evropskog
referentnog okvira A1/2 do dostizanja kompetencija nivoa A2. Osposobljavanje
studenata za samostalno sticanje znanja, proširivanje spoznaja i razvijanje
sposobnosti mišljenja i pamćenja i prosuđivanja. Program predviđa ovladavanje
svakodnevnim izrazima i razumijevanjem i upotrebom prostih rečenica. U stanju je
predstaviti sebe i druge, sporazumijevati se u smislu rutinskih situacija, sa
jednostavnim izrazima opisati svoje porijeklo i obrazovanje, direktnu okolinu koja
je u direktnoj vezi sa neposrednim življenjem.
Gramatika:
Vrste riječi u njemačkom jeziku.
Imenice: leksičko-semantičke i gramatičke kategorije imenica (rod, broj i padež)
Zemjenice: leksičke i gramatičke osobine zamjenica.(lične, prisvojne, pokazne,
neodređene). Deklinacija zamjenica.
Brojevi: Glavni i redni brojevi
Pridjevi: Komparacija pridjeva.
Glagoli: Gramatičke kategorije glagola.Glagolski oblici-prezent, perfekt, imperativ.
Prijedlozi: Podjela prijedloga: mjesni, vremenski.
Veznici: und, aber, oder, denn, wie, auch...usw.
Produktivni i receptivni jezički fond- Jezičke vještine:
Čitanje:
Tečno, pravilno i smisleno čitanje tekstova iz udžbenika kao i razumijevanje i
davanje svoga ličnog mišljenja i zaključivanja. Osposobljavanje studenata za
korišćenjem jednojezičnih i dvojezičnih rječnika.
Govorenje:
Biti u mogućnosti odgovoriti na pitanja o pročitanom ili odslušanom tekstu.
Preoblikovati tekst u zadani oblik ili ga slobodno konstruisati.
Ovladati pravilnim ritmom i intonacijom rečenice.
Slušanje:
Jezičko i sadržajno razumijevanje jednostavnih tekstova koje govori izvorni
govornik stranog jezika ili korištenjem medijskih komunikacija.
Pisanje:
Sažeti i napisati sadržaj prerađenog teksta jednostavnim riječima. Primijeniti
pravilno novi pravopis. Pismeno napisati kraći sadržaj odslušanog ili pročitanog
dijela iz teksta.
Osnovno početno znanje njemačkog jezika A1. Može se sporazumijevati na
jednostavan način i u stanju je predstaviti sebe durgima i obrnuto, kao i sticanje
92
osnovne kompetenicje mogućnosti govora uz pomoć.
1.2. Osnovne
SEDMICA TEMA
tematske
136. sedmica Begrüßen und Vorstellungen
jedinice koje se 137. sedmica Berufe, Zahlen.
obrađuju
138. sedmica Essen und trinken
139. sedmica Freizeit (Sport treiben, Musik hören, Bücher lesen)
140. sedmica Briefe, Ansichtskarten,
141. sedmica Im Supermarkt
142. sedmica Prvi parcijalni ispit
143. sedmica Arbeit und Freiheit
144. sedmica Alltag- Ereignisse und Tätigkeiten
145. sedmica Umweltschutz und Ökologie überhaupt
146. sedmica Ökologie überhaupt
147. sedmica Kaufen und schenken – Einladung schreiben
148. sedmica Deutsche Sprache und deutsche Kultur
149. sedmica Drugi parcijalni ispit
150. sedmica Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
60 %
2. prezentacije
40 %
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prezentacija i prisustvo
10 %
2. Prvi parcijalni
30 %
3. Drugi parcijalni
30 %
4. Pismeni ispit
30 %
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
1. Tangram
literatura
- Deutsch als Fremdsprache I - Kursbuch
- Deutsch als Fremdsprache I- Arbeitsbuch
Max Hueber Verlag
Themen neu
2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache I - Kursbuch
Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache I - Arbeitsbuch
Max Hueber Verlag
3.2. Dodatna
literatura
3. Kontaktsprache I
4. Genial I
Wörterbücher
Rechtschreibung
Grammatik der deutschen gegenwärtigen Sprache
93
IZBORNI PREDMETI
METODIKA POČETNOG PISANJA I ČITANJA ARAPSKOG JEZIKA
Naziv predmeta: METODIKA POČETNOG PISANJA I Šifra predmeta: 07K36-011
ČITANJA ARAPSKOG JEZIKA
Nivo: Dodiplomski
Godina: treća
Semestar: V Broj ECTS kredita: 4
Status: Izborni
Broj sati sedmično: 2P+2V
Ukupan broj sati: 60
Nastavnik: Van.prof. dr. Mejra Softić
Saradnik: v. as. Mithat Jugo
Radno vrijeme: 9-14h
Telefon na poslu: o32 402 785
1. CILJ
PREDMETA
Vrijeme za konsultacije:
ponedjeljak: 945 - 1100
srijeda: 1330 -1500 h
E-mail: [email protected]
[email protected]
Upoznavanje studenata sa najnovijim metodama i strategijama u pouci stranog jezika kao
i sa pedagoškim i psihološkim faktorima vezanim za procese usvajanja drugog jezika,
naročito u radu sa djecom ranog školskog uzrasta; ovladati primjenom savremenih
strategija u razvijanju vještina slušanja stranog jezika i njegovog početnog pisanja i
čitanja; fokusiranje na komunikativni pristip i pristup stimulusa i reakcije u razvijanju
motivacije i vještina djeteta u indirektnom procesu usvajanja arapskih grafema i njihovom
vizuelnom i artikulacionom percipiranje unutar odabranog korpusa leksema; razvijanje
sposobnosti kvalitetnog inetraktivnog rada sa djecom.
1.1. Predmeti
koji su
Predmeti iz uže naučne oblasti Arapski jezik ( Fonetika i uvod u morfologiju
preduvjet za
arapskog jezika, Osnove morfosintakse arapskog jezika, Uvod u sintaksu arapskog
polaganje
jezika)
1.2. Osnovne
SEDMICA TEMA
tematske
1. sedmica Osobenosti metodike nastave stranih jezika uz fokusiranje na pojam,
jedinice koje se
ciljeve i zadatke metodike početnog pisanja i čitanja (čitanja i
obrađuju
pisanja);
2. sedmica Savremena postignuća primijenjene lingvistike; kratak historijski
pregled metoda i pristupa u nastavi stranih jezika; inovativne metode
u razvijanju početnog pisanja i čitanja u arapskom jeziku
3. sedmica Uloga i kompetencije nastavnika u razvijanju motivacije učenika:
kompetencije specifične za strani jezik i odgojno-obrazovne
kompetencije
4. sedmica Dob i psihofizičke osobine djece koje utiču na proces usvajanja
selektiranih elemenata stranog jezika
5. sedmica Savremene strategije i aktivnosti u razvijanju vještina razumijevanja i
memorisanja izoliranih arapskih leksema i kratkih iskaza
6. sedmica Modeli primjene savremenih tehničkih dostignuća, različitih oblika
igre i zabave u procesu prezentiranja arapskog ortografskog sistema
94
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
Prvi parcijalni ispit
Modeli selektiranja grupa arapskih grafema: artikulaciono-akustički i
ortografski; utvrđivanje modela složenosti
Jezički sadržaji: selektiranje leksičkog korpusa za razvijanje vještina
početnog pisanja kroz aktivnosti slušanja i posmatranja
Metodička obrada arapskih grafema: prva grupa harfova sa
oznakama za kratke vokale – slušanje i posmatranje, izgovor i pisanje
kroz aktivnosti bojenja, crtanja i umetanja nedostajućih harfova i
vokala
druga grupa harfova sa oznakama za duge vokale –slušanje i
posmatranje, izgovor i pisanje kroz aktivnosti bojenja, crtanja i
umetanja nedostajućih harfova i dugih vokala; čitanje leksema
treća grupa harfova sa posebnim pravopisnim znacima – slušanje i
posmatranje, izgovor i pisanje kroz aktivnosti bojenja, crtanja i
umetanja nedostajućih harfova i pravopisnih znakova – samostalno
vezivanje harfova u kraće lekseme
13. sedmica
Primjena savremene edukativne tehnologije u razvijanju vještina slušanja,
čitanja i pisanja kraćih sintaksičkih jedinica i dijaloga
14. sedmica
Ineraktivna nastava različitih modela složenosti: nadareni i prosječni
učenici
Drugi parcijalni ispit
15. sedmica
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prezentacija
2. Prvi parcijalni
3. Drugi parcijalni
4. Završni ispit
Opis aktivnosti (%)
50 %
50 %
Učešće u ocjeni (%)
20 %
15 %
15 %
50 %
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
M. Hafizović i E. Karić, Arapski jezik za prvi i drugi razred osnovne škole, Sarajevo,
literatura
1996.
Hadžić, Muharem, Metodika arapskog jezika, Zenica, 1999.
Ilić, Mile, Metodika nastave početnog čitanja i pisanja, Banja Luka, 2007.
3.2. Dodatna
literatura
Bjelica, Nevenka, Ostojić, Branko, Igre u nastavi stranih jezika, Sarajevo,
1983.
Mabidin, Salwa, Ta‘lim al-qirā’a wa al-kitaba li al-atfal, Amman, 2003.
Ostojić, Branko, Kreativnost u nastavi stranih jezika, Sarajevo, 1983.
Richards, Jack C. And Rodgers, Theodore S. Approaches and Methods in
Language Teaching. Cambridge: Cambrigde University Press, 2001.
Tanović, Mustafa, Savremena nastava stranih jezika, Sarajevo, 1972.
95
96
SOCIJALNA PEDAGOGIJA
Naziv predmeta: SOCIJALNA PEDAGOGIJA
Nivo: Dodiplomski
Godina:
Semestar:
Status: Izborni
Broj sati sedmično:
2P+2V
Nastavnik: Prof. dr. sc. Edina Vejo
Saradnik: v. as. mr. Elma Musabašić
Radno vrijeme:
Telefon na poslu: 032/402-919
Šifra predmeta: 07K33-032
Broj ECTS kredita:
4
Ukupan broj sati: 30+30=60
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adrese: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
Prilog sociopedagoškom sagledavanju i društveno relevantnom djelovanju u
području odgoja i socijalizacije djece, ladih i odraslih osoba.
Opća pedagogija, Školska pedagogija
1.1. Predmeti koji
su preduvjet za
polaganje
1.2. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice 1. sedmica
koje se obrađuju
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
TEMA
Uvod u socijalnu pedagogiju
Tipovi strategija u sociopedagoškom pristupu
Razvoj i koncepti u socijalnoj pedagogiji
Pojmovna određenja:poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja
Strukturirani sociopedagoški programi
Epidemiološka istraživanja u socijalnoj pedagogiji
Prvi parcijalni
Intervencijski spektar
Primjeri sociopedagoškog djelovanja u vrtiću, školi, policiji,
zajednici...
Prevencijski modeli (pregled)
Programi prevencije (pregled)
Uloga religijskog edukatora u planiranju i realiziranju preventivnih
djelatnosti
Kulturološki ulazi u socijalnu pedagogiju
Drugi parcijalni
Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. prezentacija
2. Prvi parcijalni
3. Drugi parcijalni
4. Usmeni ispit
Opis aktivnosti (%)
35 %
65 %
Učešće u ocjeni (%)
15 %
30 %
30 %
25 %
97
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
Marburger, H. (1987). Razvoj i koncepti socijalne pedagogije, Zagreb: Fakultet za
defektologiju.
Bašić, Ferić, Kranželić (2001). Od primarne prevencije do ranih intervencija,
Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
Bašić, Koller-Trbović, Uzelac (ur.) (2004). Poremećaji u ponašanju i rizična
ponašanja, Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
3.2. Dodatna
literatura
98
NASTAVNA KOMUNIKACIJA
Predmet: NASTAVNA KOMUNIKACIJA
Nivo: Dodiplomski
Godina: III
Semestar: V
Status: Izborni
Broj sati sedmično: 2P+2V
Nastavnik: doc. dr. Izet Pehlić
Saradnik: izbor u toku
Radno vrijeme:
Telefon na poslu: 032 402-919
1. CILJ
PREDMETA
Šifra predmeta: 04K04-084
Broj ECTS kredita: 4
Ukupan broj sati: 30+30=60
Vrijeme za konsultacije: iza nastave i putem maila
E-mail adrese: [email protected]
Cilj predmeta je da se kod studenata razvije umijeće komuniciranja. S obzirom da se
komuniciranju mora pridavati pažnja u svim nastavnim predmetima, studente bi
tokom studija trebalo osposobiti da sadržaje učenicima prezetniraju jasno i u skladu
s učeničkim spoznajnim nivoom.
Opća pedagogija, Školska pedagogija, Teorija nastave
1.1. Predmeti koji
su preduvjet za
polaganje
1.2. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice 1. sedmica
koje se obrađuju
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
TEMA
Karakteristike komunikacije
Komunikacija i interakcija u odgojno-obrazovnom procesu
Vrste komuniciranja, Verbalna i neverbalna komunikacija
Sadržaji i odnosi u komunikaciji
Lični i psihodinamski aspekti razgovora
Karakteristike interpersonalne komunikacije
Komunikacijske kompetencije: umijeće govorenja i slušanja
Povratne informacije, slušanje i razgovor o razgovoru
Načini i stilovi razgovora u školi
Rješavanje kompleksnih problema odgoja i izobrazbe
Komuniciranje u malim grupama
Konflikti i svađe u školi
Komunikacijske kompetencije i rješavanje konflikta
Pismeni ispit
Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. Eks katedra
2. Prezentacije
3. Debate/diskusije
4. Grupni rad
2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. Prezentacija
2. Pismeni ispit
3. Usmeni ispit
4. Debate/diskusije
Opis aktivnosti (%)
25 %
20 %
25 %
30 %
Učešće u ocjeni (%)
20 %
30 %
30 %
20 %
99
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
− Reardon K., Kathleen (1998) : Interpersonalna komunikacija – gdje se misli
−
−
3.2. Dodatna
literatura
−
−
−
susreću. Zagreb : Alinea.
Brajša, Pavao (1993). Pedagoška komunikologija, Školske novine, Zagreb,..
Friedeman Schulz von Thun (2001). Kako međusobno razgovaramo, Zagreb:
Erudita.
Napan, Ksenija (1994). Kako djelotvorno raditi s ljudima, Zagreb: Alinea.
Plut, Dijana & Marinković, Ljiljana (1994). Konflikti – šta s njima, Beograd:
Kreativni centar.
Neill, Sean (1994). Neverbalna komunikacija u razredu, Zagreb: Educa.
100
ŠESTI SEMESTAR
OBAVEZNI PREDMETI
DAVETSKE METODE
Šifra predmeta: 07K35-041
Broj ECTS kredita:
4
Ukupan broj sati:
60
Naziv predmeta: DAVETSKE METODE
Nivo: Dodiplomski Godina:
III
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Semestar: VI
2P+2V
Nastavnik: Prof. dr. Šefik Kurdić,
Asistent: v. as. mr. Esmir. M. Halilović
Radno vrijeme: 09-14,00
Telefon na poslu: 032/402-919
Vrijeme za konsultacije: 11-14,00, pon-petak
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji
su preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa da'vom Allahovih Poslanika, od
Nuha a.s. do Muhammeda a.s. U kursu se također obrađuju da'vetske metode
Poslanikovih a.s. ashaba, da'va u vrijeme Emevija, Abasija, Osmanlija, kao i
da'va u savremenom dobu
Nema ih
SEDMICA
16. sedmica
17. sedmica
18. sedmica
19. sedmica
20. sedmica
21. sedmica
22. sedmica
23. sedmica
24. sedmica
TEMA
Da'va i njene metode kod ranijih Allahovih
poslanika. Nuh. Hud. Salih.
Lut. Ibrahim. Šu'ajb. Ja'kub.
Jusuf. Musa. Isa.
Da'va kod ranijih naroda. Čovjek iz poglavlja
Jasin. Stanovnici pećine. Da'va kod džina.
Da'vetsko angažiranje Hudhuda.
Da'va i njene metode kod Muhammeda,
s.a.v.s. Da'vetsko angažiranje prije Hidžre.
Osnmovne poruke predhidžretskog perioda.
Da'vetsko angažiranje poslije Hidžre. Osnovne
poruke postihidžretskog perioda. Poslanikove,
s.a.v.s, metode pozivanja u vjeru.
Da'va kod ashaba. Da'va Hulefai-r-rašidina..
Da'va ostalih ashaba. Da'va žena iz prve
generacije muslimana.
Mus'ab b. Umejr, r.a. – prvi ambasador
da've u islamu. Ko je bio Mus'ab? Njegovo
angažiranje u Medini. Analiza Mus'abovog
djelovanja.
Poruke i pouke Mus'abovog da'vetskog
101
angažiranja.
Da'va u kasnijim generacijama. Da'va kod
Emevija.
Da'va kod Abbasija.
Da'va u osmanskom periodu.
Da'va nakon pada hilafeta.
Da'va savremenih islamskih pokreta
Da'va danas.
25. sedmica
26. sedmica
27. sedmica
28. sedmica
29. sedmica
30. sedmica
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
40 %
50 %
10 %
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. rad studenta u toku studija
40 %
3. završni ispit
60 %
2.1. Način izvođenja nastave
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
Osnovna
prof. dr. Šefik Kurdić, „Kako su Allahovi poslanici pozivali u islam“, ElKelimeh, Novi Pazar, 2007.
prof. dr. Šefik Kurdić, „Poslanikove metode pozivanja u vjeru“, ElKelimeh, Novi Pazar, 2008.
prof. dr. Šefik Kurdić, „Metode ashaba u prenošenju istine“, El-Kelimeh,
Novi Pazar, 2009.
dr. Tarik Suvejdan, „Vjerovjesnici i njihovi narodi“, Selsebil, Živinice.
2003 god.
Ibn Kesir: Kazivanja o vjerovjesnicima, AIO, Zenica, 1999.
Dr. Muhammed Hamidullah: Muhammed, a.s., tom I, str. 107-175.
Dr. Jusuf el-Karadavi: Razumijevanje prioriteta, Bemust i Et-Takva,
Sarajevo, 2000.
Abdu-l-Hamid El-Bilali: Metoda da'veta u sprečavanju i otklanjanju loših
djela, Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, Sarajevo, 1998.
3.2. Dodatna literatura
Sejjid Kutb, Znakovi na putu, muftijstvo tuzlansko, Tuzla, 1996.
Thomas W. Arnnold, POVIJEST ISLAMA – HISTORIJISKI TOKOVI
MISIJE, Mešihat IZ BiH, Sarajevo, 1990.
Edicija knjiga o poslanicima od mr. Amra Halida, Bookline i El-Kelimeh,
2007 god.
102
RELIGIJSKA PEDAGOGIJA
Šifra predmeta: 07K34-041
Broj ECTS kredita:
4
Ukupan broj sati:
60
Naziv predmeta: RELIGIJSKA PEDAGOGIJA
Nivo: Dodiplomski
Godina:
III
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Semestar: VI
2P+2V
Nastavnik: prof. dr. sc. Edina Vejo
Saradnik: v. as. mr. Mensur Valjevac
Radno vrijeme:
Telefon na poslu: 032 402-919
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adrese: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
Cilj kolegija je ovladati temeljnim kompetencijama razumijevanja i istraživanja
religijskopedagoških fenomena. Refleksija postignutog je u prostoru nastave islamske
vjeronauke, ali i u drugim, intencionalnim i funkcionalnim, prostorima odgoja u vjeri.
1.1. Predmeti koji Uvjet za polaganje ispita iz Religijske pedagogije je položen ispit iz kolegija Školska
su preduslov za
pedagogija.
polaganje
1.2. Osnovne
SEDMICA
TEMA
tematske jedinice 1. sedmica Epistemološki status religijske pedagogije (referencijalni epistemološki
koje se obrađuju
parametri, faza epistemolpškog strukturiranja, predmet proučavanja,
referentne znanosti za religijsku pedagogiju.
2. sedmica Odgojna vrijednost kur'anskih ajeta i hadisa (normativni aspekt
religijskopedagoške misli utemelljene u islamu) – gostujući nastavnik.
3. sedmica Elementi oblikovanosti religijske pedagogije (vjerovanje kao
čovjekova ontološka konstituenta, osjetljivost za cjelinu muslimanskog
bića, odgojno razumijevanje Tradicije kao otvorenog procesa) –
gostujući nastavnik.
4. sedmica Osnovne naznake obrazovanja u islamu (iz knjige S. H. Nasra
Tradicionalni islam u modernom svijetu: Glavni principi obrazovanja i
znanosti, Povezanost islamskog obrazovanja sa cjelovitošću, Elementi
tradicionalnog islamskog obrazovnog sistema).
5. sedmica Sintagmatski konstrukt 'zarotirana religija' (značenje konstrukta,
refleksija za procese odgoja)
6. sedmica Razvojni model religioznosti (faze u razvoju religioznosti, karakter
situiranosti rligioznosti u strukturi osobe, konstrukt 'otvorenog traganja'
i njegov značaj za odgoj)
7. sedmica Prvi parcijalni ispit
8. sedmica Antropološka osjetljivost vjeronauke (dinamička varijabla u planiranju
vjeronauke: uvjeti, okolnosti, posebnosti životne situacije učenika).
9. sedmica Argumentacijska linija za konfesionalnu vjeronauku (antropološka,
kulturološka, društveno-kritička, kao i istraživanje i drugih relevantnih
aspekata argumentacije)
10. sedmica Rezultati istraživanja religioznosti mladih u svijetu (kvalitet
religioznosti mladih u svijetu, sagledavanje rezultata u kontekstu
istrukcije za odgoj u islamu).
11. sedmica Duhovni odgoj (elementi, principi, metode) – gostujući nastavnik.
12. sedmica Projekat praktičnog djelovanja u vjeronauci (vrste projekata,
metodologija – planiranje, realizacija, evaluacija).
103
13. sedmica Suvremeni izazovi i mogućnosti odgoja u vjeri (deskripcija suvremenih
naznaka formativnog konteksta, dovođenje u relaciju sa odgojem u
vjeri, definiranje relevantnih koordinata izvjesnijeg/učinkovitijeg
odgoja u vjeri.
14. sedmica Drugi parcijalni ispit
15. sedmica Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gostojući profesor
2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. prezentacija
2. Prvi parcijalni
3. Drugi parcijalni
4. Usmeni ispit
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Opis aktivnosti (%)
30 %
50 %
20 %
Učešće u ocjeni (%)
25 %
25 %
25 %
25 %
S.H. Nasr, Tradicionalni Islam u modernom svijetu, El-Kalem, Sarajevo, 1991.
M. Pranjić: Religijska pedagogija, Katehetski salezijanski centar, Zagreb
1996.
Š.Š. Ćorić, Psihologija religioznosti, Slap, Jastrebarsko, 1998.
L. Legrand, Moralna izobrazba, Educa, Zagreb
J. Jukić, Lica i maske svetoga, (Ogledi iz društvene religiologije), Kršćanska
sadašnjost, Zagreb, 1997.
Tarik Ramadan, Biti evropski musliman, Ilmija, Sarajevo, 2002.
Adnan Silajdžić, Muslimani u traganju za identitetom, FIN/El-Kalem,
Sarajevo, 2006.
Referentni autori i radovi iz područja odgoja i obrazovanja u Islamu, hadiske
zbirke, pedagoški časopisi i internet izvori.
104
METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE II
Naziv predmeta: METODIKA ISLAMSKE VJERONAUKE II
Nivo: Dodiplomski
Godina: III
Semestar: VI
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2P+2V+2 Pr
Nastavnik: prof. dr. Refik Ćatić
Saradnik: v. as. mr. Admir Ćerim
Radno vrijeme: 08-11,30
Telefon na poslu: 032/402-919
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Šifra predmeta: 07K34-034
Broj ECTS kredita: 5,5
Ukupan broj sati:
90
Vrijeme za konsultacije: 08 – 11,30
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
Cilj predmeta je usvajanje teorijskih znanja i iskustava iz oblasti planiranja
i metoda izvođenja nastave, te osposobljavanje za planiranje i samostalno
izvođenje nastave.
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
TEMA
Nastavna metoda u povijesnom procesu, dimenzije
metodičkog problema, istraživanje metoda poučavanja.
Poučavanje i učenje izvan škole.
Metode poučavanja kao uvjeti za procese učenja.
Superučenje – megapoučavanje; prema alternativnim
oblicima učenja i poučavanja.
Aktivno učenje, zašto aktivno učenje, aktivno učenje
kroz višestruke aktivnosti.
Vođenje i komuniciranje u interaktivnoj nastavi,
verbalna i neverbalna komunikacija u aktivnom učenju.
Rekapitulacija/Test
Interakcija u manjim grupama.
Kako smanjiti strah i prisilu u nastavi.
Vrednovanje učenika u interaktivnoj nastavi uz primjenu
grupnog oblika rada.
Partnerska nastava u vjeronauci, efekti kooperativnog
učenja u nastavi, rezultati kooperativnog učenja.
Step by step u nastavi vjeronauke, prigodna nastava u
vjeronauci.
Metodika nastave filma, likovni i muzički izraz u
vjeronauci.
Metodika početnog čitanja i pisanja u vjeronauci.
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
105
2.1. Način izvođenja nastave
80 %
20 %
%
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad + prezentacija) 20 %
2. test
20 %
3. završni ispit
60 %
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
1. Ćatić, R. I Pehlić, I.:Metodika nastave islamske vjeronauke,Islamska
pedagoška akademija u Zenici, 2004.
1. Kyriacou, Chris: Temeljna nastavna umijeća,Educa, Zagreb, 1995.
2. Ivan de Zan: Metodika nastave prirode i društva, Školska knjiga,
Zagreb, 2000.
3. Tarhart, Ewald: Metode poučavanja i učenja,Educa, Zagreb, 2001.
4. Težak, Stjepko: Metodika nastave filma,Školska knjiga, Zagreb, 1990.
5. Tobudić, Nusret: Aktivno učenje u interaktivnoj nastavi, Bosanska riječ,
Tuzla, 2001.
106
METODIKA KNJIŽEVNOSTI ZA DJECU
Naziv predmeta: METODIKA KNJIŽEVNOSTI ZA DJECU
Nivo: Dodiplomski
Godina: III
Semestar: VI
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2 P + 2 V + 1
Nastavnik: prof. dr. Hazema Ništović
Saradnik: v. as. mr. Ibnel Ramić
Radno vrijeme:
Telefon na poslu: 032/ 402-919
Šifra predmeta: 04K04-081
Broj ECTS kredita: 4,5
Ukupan broj sati: 30P + 45V
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adrese: [email protected]
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti
koji su preduvjet
za polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Kroz korelativni pristup, studenti će se upoznavati sa mogućnostima odgojnog
utjecaja književnog djela, te sa ulogom i potencijalom književnog teksta u
nastavi vjeronauke. Razvijat će i njegovati moralne vrijednosti, kao i osjećaj za
humane međuljudske odnose; razvijat će funkcionalno znanje; ovladavat će
pojmovima, učiti se razumijevanju sadržaja i zaključivanju, razvijati mišljenje i
sposobnost razlikovanja bitnog od sporednog; razvijat će ljubav prema
bošnjačkoj književnoj tradiciji.
SEDMICA
16. sedmica
17. sedmica
18. sedmica
19. sedmica
20. sedmica
21. sedmica
22. sedmica
23. sedmica
24. sedmica
25. sedmica
26. sedmica
27. sedmica
28. sedmica
29. sedmica
30. sedmica
TEMA
Narodne priče: Čudotvorni prsten, Dram jezika, Titiz i džomet,
Nasrudin hodža i kadija, Od smrti se ne može pobjeći
Basne: Kelila i dimna
Bošnjačke junačke pjesme: Đerzelez Alija, Ropstvo Hrnjice Muje,
Svatovsko groblje, Ženidba Smailagić Mehe
Lirska poezija: sevdalinke, kaside, ilahije
Alhamijado književnost: Hevaji, Pruščanin, Šefki, Ilhamija, Umihana
Čuvidina, Mustafa Firaki, Fejzo Softa
Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, Safvet-beg Bašagić, Musa Ć.
Ćatić
Hamdija Mulić, Nafija Sarajlić
Edhem Mulabdić: Zeleno busenje
Hamza Humo
Alija Nametak: Za obraz, i druge priče
Enver Čolaković: Legenda o Ali-paši
Skender Kulenović: Ponornica
Alija Isaković: Hasanaginica
Meša Selimović: Derviš i smrt
Mak Dizdar
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
Opis aktivnosti (%)
___ %
___ %
107
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
1. Prezentacija
2. Prvi parcijalni
3. Drugi parcijalni
4. Usmeni ispit
Učešće u ocjeni (%)
__ %
__ %
__ %
__ %
A. Isaković, Biserje, Ljiljan, Sarajevo, 2002.
Fatima Nidžara Mujezinović, Metodika bošnjačke književnosti
D. Rosandić, Metodika književnog odgoja i obrazovanja, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
Antologija bošnjačke književnosti, I-VI, Alef, Sarajevo
Dževad Jahić, Moj bosanski – školski rječnik kulture izražavanja (tekstovi iz I, II, III i IV
knjige)
108
ENGLESKI JEZIK II
Naziv predmeta: ENGLESKI JEZIK II
Nivo: Dodiplomski
Godina:
III Semestar: VI
Status:Obavezni
Broj sati sedmično: 2P+2V+1
Nastavnik: prof. dr.Lada Šestić
Saradnik: v. as. mr. Amna Brdarević-Čeljo
Radno vrijeme: 09-14,00
Telefon na poslu: 032/402-919
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Šifra predmeta: 04K03-227
Broj ECTS kredita: 4,5
Ukupan broj sati:
75
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adresa: [email protected]
Cilj kursa je kroz ovladavanje datim gramatičkim strukturama i usvajanje
određenog fonda stručnih termina osposobiti studente za komunikaciju na
engleskom jeziku, te za čitanje i prevođenje
SEDMICA
1.sedmica
2.sedmica
3.sedmica
4.sedmica
5.sedmica
6.sedmica
7.sedmica
8.sedmica
TEMA
Revision of verb forms; Past and present time phrases;
uses of auxiliaries; pronunciation: strong and weak
auxiliaries; different uses of auxiliaries state and
activities verbs
Forming nouns and gerunds; common suffixes for
nouns; Forming adjectives; common suffixes for
adjectives; prefixes used to form opposites; other
prefixes which change meaning; word stress in nouns
Verb forms in the narative: Past simple and Past
continuous, Past perfect simple and Past perfect
continuous; Continuous aspect; Continuous aspect in
other tenses
The active and the passive; reasons for using the passive;
formal and informal texts; passive forms with have and
get – tohave/get something done;
Perfect tenses in the past, present and future; more about
present perfect simple and continuous; state verbs
Use and non-use of articles: basic rules, areas that often
cause problems; use and non-se of article with phrases of
time and place; Different ways of giving emphasis:
intensifiers, use of auxiliary verbs, cleft sentences,
emphatic questions, so and such
Relative clauses; Relative clauses with and without
commas: defining relative clauses and non-defining
relative clauses; Quantifiers (count and noncount nouns
Rekapitulacija/Test (Mid-term Test)
109
9.sedmica
10sedmica
11.sedmica
12.sedmica
13.sedmica
14.sedmica
15.sedmica
Gerund and Infinitive; the use of gerund; the use of
infinitive; more complex infinitive and gerund forms;
different types of linking words – conjunctions:
although, despite, even though, in spite of, whereas,
while; adverbial phrases: besides, for this reason,
furthermore, however, nevertheless, on the other hand,
therefore, what is more;
Overview of modal verbs: should/shouldn't,
must/mustn't, can, could, may, might; past modals: had
to, could, can't have, coul (not) have, may (not) have,
might (not) have, must have; should have and ought to
have;
Plans and decisions in the future: going to, will, present
continuous, present simple; predictions; future clauses
with if, in case, when, etc.; Future continuous and Future
perfect
Hypothetical situations in the present: if, wish, if only;
hypothetical situations in the past
Reported speech: reporting people's exact words: change
of tense, reported questions, some common reporting
verbs and the constructions used after them (say, tell,
answer, reply, add); other changes in reported speech
Verbs that summarise what people say: verb+(that),
verb+object+(that); verb+gerund,
verb+preposition+gerund,
verb+object+preposition+gerund, verb+infinitive,
verb+object+infinitive;
Rekapitulacija svih oblasti, End-of-term Test
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
95 %
0%
5%
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad +
20 %
prezentacija+istraživanje)
20 %
2. test-pismeni ispit
60 %
3. završni pismeni ispit
2.1. Način izvođenja nastave
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
1. Cutting Edge Upper Intermediate Students' Book, Parson
Education limited 2008; Cutting Edge Upper Intermediate Workbook,
Parson Education Limited 2008; Longman Active Study Dictionary;
Longman Essential Activator
1. Bujas, Ž., Veliki englesko-hrvatski rječnih, Nakladni zavod Globus 1999;
110
Šestić Lada, Gramatika tehničkog engleskog sa rječnikom, ¨Minex¨ Zenica
2002; English Vocabulary in Use UpperIntermediate/Advanced, Cambridge
2002;
111
NJEMAČKI JEZIK II
Naziv modula: NJEMAČKI JEZIK II
Nivo I. ciklus
Godina:
III Semestar: 6
Status: Obavezni/Izborni
Broj sati sedmično: P+V+LV
Šifra predmeta: 04K03-228
Broj ECTS kredita: 5,5
Ukupan broj sati: 75
2+2+1
Nosilac kolegija: doc.dr.sc. Memnuna Hasanica
Konsultacije:
E-mail: [email protected]
Cilj predmeta je sticanje nivoa usmene i pismene kompetencije evropskog
1. CILJ
referentnog okvira A2 do pokušaja dostizanja B2. Osposobljavanje studenata za
KOLEGIJA
samostalno sticanje znanja, proširivanje spoznaja i razvijanje sposobnosti
mišljenja i pamćenja i prosuđivanja. Program predviđa ovladavanje
najfrekventnijom leksikom i terminologijom karakterističnom za liingvističke
nauke. Semantizacija leksike se proširuje i uvježbava do razine aktivnog leksičkog
fonda kako besprijevodnim tako i prijevodnim postupcima. U okviru cilja nastave
ovog referentnog evropskog okvira predviđeno je i sticanje sposobnosti korektnog
prevođenja sa stranog jezika na b/h/s jezik i obrnuto, u prvom redu iz tematike
koja je referentna za ovaj studij.
Gramatika: Ponavljanje i proširivanjesljedećih vrsta riječi:
Imenice: leksičko-semantičke i gramatičke kategorije imenica (rod, broj i padež)
Zemjenice: leksičke i gramatičke osobine zamjenica.(lične, prisvojne, pokazne,
neodređene). Značenje i funkcija zamjenica. Deklinacija zamjenica.
Brojevi: Glavni i redni brojevi
Pridjevi: Leksičke i gramatičke osobine pridjeva. Komparacija pridjeva.
Glagoli: Leksičke osobine . Gramatičke kategorije glagola.Glagolski obliciprezent, perfekt, futur, imperativ, pasiv prezenta, konjunktiv II
Prijedlozi: Podjela prijedloga: mjesni, vremenski, načinski, uzročni.
Veznici: Nezavisni i zavisni veznici. Podjela veznika, sastavni, rastavni, suprotni ,
poredbeni i načinski, vremenski, namjerni, uzročni. Osnovne sintaksičke jedinice:
riječ, sintagma, rečenica. Rečenica kao dinamična komunikacijska jedinica.
rečenica kao gramatička jedinica. Samostalni rečenični dijelovi: predikat,
subjekat, objekat, adverbijalna odredba. Osnovne vrste rečenica: proste i složene.
Proste jednočlane i dvočlane rečenice. Složene rečenice: nezavisnosložene i
zavisnosložene.
Produktivni i receptivni jezički fond- Jezičke vještine:
Čitanje: Tečno, pravilno i smisleno čitanje tekstova iz udžbenika kao i
razumijevanje i davanje svoga ličnog mišljenja i zaključivanja. Osposobljavanje
studenata za korišćenjem jednojezičnih i dvojezičnih rječnika.
Govorenje: Biti u mogućnosti odgovoriti na pitanja o pročitanom ili odslušanom
tekstu kao i samostalno isti interpretirati. Preoblikovati tekst u zadani oblik ili ga
slobodno konstruisati.
Ovladati pravilnim ritmom i intonacijom rečenice.
Slušanje: Jezičko i sadržajno razumijevanje jednostavnih tekstova koje govori
izvorni govornik stranog jezika ili korištenjem medijskih komunikacija.
Pisanje: Sažeti i napisati sadržaj prerađenog teksta jednostavnim riječima.
Primijeniti pravilno novi pravopis. Pismeno napisati sadržaj odslušanog ili
pročitanog dijela iz teksta
112
1.1. Očekivane
kompetencije
koje će student
razviti
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Učenik će biti u stanju da savlada većinu situacija u kojima se susrećemo u okviru
zadatih tema. Može se jednostavno i povezano izražavati o povjerljivim temama i
interesnim područjima.
Teme
1. Aussehen und Persönlichkeit- Personen berschreiben-Subjektiver Eindruck,
Kleidung,
Toleranz und Vorurteil
2.Schule, Ausbildung, Beruf- Wunschberufe-Zufriedenheit mit dem BerufSchulsystem, Berufswahl- Berufschancen- Stellensuche-Lebenslauf
3.Unterhaltung und Fernsehen-Fernsehprogramm-Ratgebersendung am radioLieder-Straßenkünstler
4.Industrie, Arbeit, Wirtschaft- Ärger mit dem Auto-Schichtarbeit
5.Familie und Persönliche Beziehungen-Eheprobleme-Eltern und KinderErziehung früher und heute
6.Natur und Umwelt-Wetter
7.Prvi parcijalni ispit
8.Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland- Im Ausland arbeiten
9.Nachrichten und Politik-Wahlsystem
10.Alte Menschen-Wohin mit den Größeltern?-Altersheime- Überalterung-Was
machen Rentner?
11.Erinnerungen – Stationen des Lebens
12.Beziehungen – Partnersuche-Partnerschaft-Freundschaft und Beziehung
13.Persönliche Erfahrungsberichte-Krankheiten und Heilmittel
14.Drugi parcijalni ispit
15.Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
60 %
40 %
Učešće u ocjeni (bodovi)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prezentacija i prisustvo
10
2. Prvi parcijalni
20
3. Drugi parcijalni
50
4. Pismeni ispit
20
2.3. pisanje eseja/osvrta/seminarskog rada/istraživačkog rada:
Studenti će tokom slušanja modula imati obvezu:
– napisati jedan esej ili prevod u smislu analize teksta na odabranu temu,
Teme se biraju u saglasnosti sa nosiocem modula.
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
Themen neu
113
literatura
3.2. Dodatna
literatura
1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache II - Kursbuch
Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache II - Arbeitsbuch
Max Hueber Verlag
2. Tangram
- Deutsch als Fremdsprache II - Kursbuch
- Deutsch als Fremdsprache II- Arbeitsbuch
Max Hueber Verlag
3. Kontaktsprache II
4. Genial II
Wörterbücher
Rechtschreibung
Grammatik der deutschen gegenwärtigen Sprache
114
DOKIMOLOGIJA
Naziv predmeta: DOKIMOLOGIJA
Nivo: Dodiplomski
Godina: III
Semestar: VI
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
2P+1V
Šifra predmeta: 04K04-082
Broj ECTS kredita:
3,5
Ukupan broj sati: 30+15=45
Nastavnik: doc. dr. Izet Pehlić
Saradnik: izbor u toku
Radno vrijeme:
Telefon na poslu:
1. CILJ
PREDMETA
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adrese:
[email protected]
Upoznati studente sa temeljnim dokimološkim zakonitostima i različitim načinima
provjeravanja i vrednovanja znanja; osposobiti ih da ovladaju upravljanjem
kvalitetom učeničkog postignuća u odgojnom i obrazovnom aspektu djelovanja
škole. Posebno je važno usredsrediti njihovu pažnju na razvijanje koncepta kvaliteta
u specifičnom prostoru religijske edukacije.
Opća pedagogija, Školska pedagogija
1.1. Predmeti koji
su preduvjet za
polaganje
1.2. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice 1. sedmica
koje se obrađuju
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
TEMA
Intenzivni razvoj dokimologije kao samostalne naučne discipline.
Kriteriji/principi vrednovanja.
Ocjenjivanje učeničkog napretka.
Praktični polimorfni modeli vrednovanja u odgoju i obrazovanju.
Slojevitost vrednovanja ishoda religijske edukacije.
Načini provjere znanja: testovi, nastavnik.
Prvi parcijalni
Normativni i kriterijski testovi.
Tipovi testova znanja.
Metrijska vrijednost školskih ocjena.
Opisno ocjenjivanje.
Ishodi učenja.
Situiranje procesa ocjenjivanja u socijalno-emocionalne senzibilitete
učenika.
Ocjenjivanje vlastitog rada i rada kolege u razredu.
Drugi parcijalni
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. prezentacija
2. Prvi parcijalni
3. Drugi parcijalni
4. Usmeni ispit
Opis aktivnosti (%)
35 %
65 %
Učešće u ocjeni (%)
15 %
30 %
30 %
25 %
3. LITERATURA
115
3.1. Obavezna
literatura
− Grgin, T. (2001). Školsko ocjenjivanje znanja, Jastrebarsko: Naklada Slap.
− Slatina, M (1998). Nastavni metod – Prilog pedagoškoj moći suđenja,
−
3.2. Dodatna
literatura
−
−
−
−
Sarajevo: Filozofski fakultet.
Mulić, V. (2005). Nastavni priručnik za opisno ocjenjivanje (u novoj
koncepciji devetogodišnjeg obrazovanja). Sarajevo: Sarajevo-Publishing.
Andrilović, V. & Čudina, M. (1988). Psihologija učenja i nastave, Zagreb:
Školska knjiga
Grgin. T. (1982). Inteligencija đaka i njihovi varijeteti znanja, Školski vjesnik,
1.
Kyriacou, C. (1995). Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.
Krneta, Lj. (2000). Faktori školskog uspjeha. Banja Luka: Banjaluka Kompani.
116
IZBORNI PREDMETI
ODGOJ I OBRAZOVANJE U ISLAMSKOJ FILOZOFIJI
Naziv predmeta: ODGOJ I OBRAZOVANJE U
ISLAMSKOJ FILOZOFIJI
Nivo: Dodiplomski
Godina:
III Semestar: 6
Status: Izborni
Broj sati sedmično: 2P+2V
Šifra predmeta: 07K34-038
Broj ECTS kredita:
Ukupan broj sati:
4
60
Nastavnik: prof. dr. Nusret Isanović
Saradnik: v. as. mr. Mensur Valjevac
Radno vrijeme: 09-14 h
Telefon na poslu: 032-402-919
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Vrijeme za konsultacije: 09:30-10:30 i 15:1516:30 četvrtak; 13-14:30 petak
E-mail adresa: [email protected]
[email protected]
Cilj kursa je da upozna studente sa doprinosima tradicionalnih islamskih
mislilaca teoriji i praksi odgoja i obrazovanja; da ukaže na islamsku narav
njihove duhovne i intelektualne zasnovanosti, te da posvijesti potrebu
uključivanja elemenata tih doprinosa u suvremenu muslimansku odgojnoobrazovnu teoriju i praksu.
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3.
sedmica
4.
sedmica
5.
6.
sedmica
sedmica
7.
sedmica
8.
sedmica
9.
sedmica
10.
sedmica
TEMA
Definiranje pojmova; Kur'anske i hadiske osnove
odgoja i obrazovanja
Nastajanje misli o odgoju i obrazovanju u tokovima
rane islamske intelektualnosti; Značaj odgoja i
obrazovanja u islamskoj filozofiji
Prva islamska učilišta, prvi odgajatelji i učitelji;
Odgoj i obrazovanje središnja tema islamskog
mišljenja; Središta islamske obrazovanosti u ranoj
povijesti islama
Pogledi islamski filozofa na odgoj i obrazovanje;
Hasan al-Basri; Kelam i obrazovanje
Filozofija odgoja i obrazovanja Ihvan es-Saffa
Z. al-Razijev i Ibn Sinaov doprinos razvoju
pedagoške misli
Suhraverdi - odgoj i obrazovanja u perspektivi
filozofije svjetlosti
Odnos obrazovanja, filozofije i nauke u islamskoj
filozofiji
Al-Gazalijevo razumijevanje znanja i znanosti,
odgoja i obrazovanja
Adabi učenika
117
11.
12.
13.
14.
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
15.
sedmica
Adabi učitelja
Gazalijeva etika odgoja i obrazovanja
Sufiijska miso o odgoju i obrazovanju
Islamska filozofija al-Andalusu i njen doprinos
razvoju teorije odgoja i obrazovanja
Odgoj i obrazovanje u tokovima savremene islamske
misli; kritičko propitivanje tradicionalnih i moderni
koncepata odgoja i obrazovanja u muslimanskom
svijetu
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanja
65 %
2. vježbe
30 %
3. konsultativna nastava
0,5 %
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. prisustvovanje predavanjima i 10 %
konsultacije
2. aktivnosti, referati,
prezentacije, korištenje dodatne
20%
literature i interneta
2. test-pismeni
10%
3. završni pismeni ispit
60 %
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Al-Atas, Syed Muhammed Naquib: Islam i sekularizam, Bosančicaprint, Sarajevo, 2003 (str.193-265)
Nasr, Seyyed Hossein: Science and Civilization in Islam (poglavlje:
The Universal Figures og Islamoc Science i The Basis of the
Teaching Sistem and the Edicational Institution), The Islamic Texts
Society, Cambridge, 1987.
Nasr, Seyyed Hossein: Tradicionalni isalm u modrnom svijetu, ElKalem, Sarajevo, 1994.
Rahman, Fazlur: Duh islama (poglavlje: Obrazovanje),
«Jugoslavija», Beograd, 1983.
Nasr, Seyyed Hossein: Srce islama (poglavlja: Samilost i ljubav, mir
i dobrota i Etika i duhovna priroda ljudskog života), El-Kalem,
Sarajevo, 2002.
Sva djela prevedena u bosanski od Abu Hamida Al-Gaazalija (Niše
svjetlosti, Izbavljenja iz zablude, Ejjuhel veleda itd. )
Schimel, Annemarie: Odgonetanje Božijih znakova (poglavlje:
Pojedinac i društvo), El-Kalem, Sarajevo, 2001.
Sufizam, (priredili Šop, Nikola i Tanasković, Darko), Zodijak,
Beograd, 1981.
118
OSNOVE ARAPSKE KNJIŽEVNOSTI
Naziv predmeta: OSNOVE ARAPSKE KNJIŽEVNOSTI
Nivo: Dodiplomski
Godina:
Semestar: I
Status: Izborni
Broj sati sedmično:
2P +2V
Šifra predmeta: 07K36-004
Broj ECTS kredita:
4
Ukupan broj sati:
60
Nastavnik: doc.dr. Mejra Softić
Saradnik: v. as. mr. Mithat Jugo
Radno vrijeme: 90.00 – 14.00 h
Vrijeme za konsultacije: ponedjeljak:11.30-13.00h;
srijeda: 10 -1130 h
E-mail adresa: [email protected]
Telefon na poslu: 032 402 785
[email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Cilj ovog kursa je studente upoznati s utemeljenjima, razvojem i dometima
arapske književnosti kao jedne od najodnjegovanijih i u tradiciju najdublje
ukorijenjenih društvenih disciplina kod Arapa.
Upoznavanje, praćenje i analiza najrazličitijih književnih pravaca i
ostvarenja nastalih u različitim razvojnim periodima arapske književnosti
(pretklasični, klasični i savremeni) ubraja se u preliminarne zadatke ovog
kursa.
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
TEMA
Nastanak, korijeni i prvi tragovi.
Arapska predislamska poezija - mu’allake.
Mu’allake i religija prediaslamskih Arapa. Mu’allake i
arapska stilistika.
Periodizacija-Predislamska književnost.
Muhadremuni, islamske duhovne, racionalne, socijalne i
ljudske vrijednosti.
Pjesnici na prijlazu između dva razdoblja. Neka
obilježja ove poezije.
Hasan ibn Sabit-poezija u svjetlu Kur’ana i hadisa.
Hemzija Hasana ibn Sabita, osvrt na kasidu.
Ka’b ibn Zuhejr, kasida-i Burda, biografija, vrijeme i
prilike nastanka Burde.
Žene pjesnici- Al-Hansa, prva žena autor elegije u
arapskoj poeziji.
Arapska književnost u islamskom periodu,
karakteristike, razvoj.
Mekamati, Bedi’uz-Zeman Al-Hamadani.
Islamijjati - Taha Husejn, Ahmed Emin,Teufik AlHakim.
Savremena arapska književnost - Nedžib Mahfuz,
119
osvrt, osnovne karakteristike.
15. sedmica
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
Opis aktivnosti (%)
90 %
5%
5%
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad + prezentacija)
0%
3. završni pismeni ispit
100 %
1. eks katedra
2. prezentacije
3. gosti predavači
Ramić, Jusuf: Obzorja arapsko-islamske književnosti
Grozdanić, Sulejman: Stara arapska poezija
Simić, Vojkan: Klasična arapska poezija
Muftić, Teufik: Klasična arapska stilistika
3.2. Dodatna literatura
120
OSNOVE PERZIJSKE KNJIŽEVNOSTI
Naziv predmeta: OSNOVE PERZIJSKE KNJIŽEVNOSTI
Nivo: Dodiplomski
Godina:
III Semestar: VI
Status: Izborni
Broj sati sedmično: 2P+2V
Nastavnik: doc. dr. Elvir Musić
Radno vrijeme:
Telefon na poslu:
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Šifra predmeta: 07K36-014
Broj ECTS kredita: 4
Ukupan broj sati:
60
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adresa: [email protected]
Namjera ovog kolegija jeste upoznati studente sa kulturnim i literarnim blagom
perzijskog jezika, koje se smatra jednom od najveličanstvenijih duhovnih
ostavština čovječanstva. S obzirom na trenutak i duhovnu glad perzijska
sufijska književnost se nameće kao primjerena alternativna u sve većoj oskudici
duhovnosti.
SEDMICA
31. Sedmica
32. Sedmica
33. Sedmica
34. Sedmica
35. Sedmica
36. Sedmica
37. Sedmica
38. Sedmica
39. Sedmica
40. Sedmica
TEMA
Uvodno upoznavanje sa dometima i značajem
perzijske književnosti na svjetskom nivou i
predstavljanje njenih korijena i etapa razvoja.
Predislamska iranska književnost, njen duhovni
i kulturološki background mazdaizma,
zoroastrizma, mitraizma, mazdakizma i
manihejstva.
Počeci klasične perzijske književnosti. Perzijska
književnost na pahlavi, arapskom i dari jeziku u
prvoj fazi širenja islama.
Horasanski stil perzijske književnosti, njegove
karakteristike, značaj i dometi.
Najistaknutije ličnosti horasanskog kruga.
Rudaki, Manučehri, Dekiki, Unsuri, Firdusi i
Nizami. Kasida kao paradigma horasaskog stila.
Nastanak i razvoj iračkog stila perzijske
književnosti. Njegove karakteristike, značaj i
dometi. Gazel kao vrhunac literarnog izraza ove
epohe.
Rekapitulacija/Test
Prodor sufijskih elemenata u perzijsku
književnost. Najistaknutije figure iračkog kruga:
Senai, Attar, Rumi, Sadi, Hafiz i Džami.
Sadi, Rumi i Hafiz kao vrhovi islamske sufijske
književnosti i njihova djela.
Invazija Mongola i kulturološki šok perzijske
121
41. Sedmica
42. Sedmica
43. Sedmica
44. Sedmica
45. Sedmica
književnosti. Oaze znanosti i književnosti u
Farsu, Anadoliji i Indiji. Nastanak i razvoj
indijskog stila u perzijskoj književnosti.
Najistaknutiji predstavnici indijskog stila
perzijske književnosti: Saeib, Bidel, Vahši....
Uporedi tok i nastavak iračkog stila u djelima
Dehlavija, Urfija idr.
Književnost safavidskog i kadžarskog perioda.
Epoha reverzibilne imitatorske književnosti.
Predstavnici ove epohe i njihov značaj.
Iranska književnost postsafavidskog i
pahlavidskog perioda. Razvoj prozne
književnosti i slijeđenje zapadnih formi.
Iranska književnost danas. Njen značaj,
karakteristike i najistaknutiji predstavnici.
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
80 %
2. prezentacije
10 %
3. gosti predavači
10 %
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Način ocjenjivanja studenata 1. esej (pisani rad +
20 %
prezentacija+istraživanje)
2. test-pismeni
20 %
3. završni pismeni ispit
60 %
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Bećir Džaka, Historija perzijske književnosti (od nastanka do kraja
15.st.), Sarajevo, 1997.
Ahmed Tamimdari, Istorija persijske književnosti , prijevod Seid
Halilović, Beograd, 2004.
Sīrus Šemīsa, Sabkšenāsi-ye nasr, Teheran, 1998.
Zebihullāh Safa, Tārīx-e edebiyyāt-e Īrān, I i II tom, Teheran,1995.
122
OSNOVE TURSKE KNJIŽEVNOSTI
Naziv predmeta: OSNOVE TURSKE KNJIŽEVNOSTI
Nivo: Dodiplomski
Godina: III
Semestar: VI
Status: Izborni
Broj sati sedmično:
2P+2V
Nastavnik: doc. dr. Edina Solak
Saradnik: izbor asistenta u toku
Radno vrijeme: 12-14h
Telefon na poslu: 032 404 413
1. CILJ
PREDMETA
Šifra predmeta: 07K36-015
Broj ECTS kredita: 4
Ukupan broj sati: 4
Vrijeme za konsultacije: četvrtak
E-mail adrese: [email protected]
Cilj kolegija jeste informativno se upoznati sa starijim turkijskim književnim
tradicijama u centralnoj Aziji, sa književnošću u Anadoliji i sa osmanskom
književnošću, s posebnim osvrtom na književnost Bošnjaka na orijentalnim jezicima u
vrijeme osmanske vladavine. Također se želi razviti istraživački osjećaj za
proučavanje djela naših autora na orijentalnim jezicima. Što se tiče književnosti
kasnijeg perioda, cilj je predavanja skrenuti pažnju na raznolikost poetske (a katkad
i ideološke) inspiracije različitih modernih turskih književnika, kao i na način
reprezentacije tih ideja u različitim književnim tekstovima.
(Upoznavanje studenata sa starijim turkijskim književnostima.
Upoznavanje studenata sa razvojem određenih žanrovskih formi i poetskih oblika u
klasičnim orijentalno-islamskim književnostima.
Upoznavanje studenata sa književnošću na osmanskom turskom jeziku
Pružanje osnovnih informacija o književnostima u vrijeme Tanzimata, pokreta
Fedžr-i Ati i Servet-i Funun, informacije o periodu „republikanske“ književnosti, kao
i o modernoj turskoj književnosti (glavne ideje, struje i predstavnici).
1.1. Predmeti koji nema
su preduvjet za
polaganje
1.2. Osnovne
SEDMICA
tematske jedinice 31. sedmica
koje se obrađuju
32. sedmica
33. sedmica
34. sedmica
35. sedmica
36. sedmica
TEMA
Najznačajniji predstavnici tur. književnosti u centralnoj Aziji. Junus
Emre.
Junus Emre. Ahmed Jesevi. Dželaluddin Rumi. Mahmud Kašgarli.
Jusuf Has Hadžib.
Primjeri iz Kutadgu Biliga i Divan-i Hikmeta. Rumijeva Mesnevija.
Pretpostavke za razvitak osmanske turske književnosti nakon pada
Carigrada.
Temeljne poetske vrste u divanskoj poeziji. Skrenuti pažnju na
kulturološko raslojavanje književnosti u osmanskom periodu.
Odrediti mjesto književnih djela Bošnjaka na orijentalnim jezicima u
okviru književnosti “Istočnog Parnasa”, odnosno poziciju
univerzalnog i partikularnog, lokalnog identiteta književnog teksta na
primjerima važnijih narativnih i nenarativnih djela Bošnjaka na
orijentalnim jezicima. o književnostima u vrijeme Tanzimata, pokreta
Fedžr-i Ati i Servet-i Funun, informacije o periodu „republikanske“
književnosti, kao i o modernoj turskoj književnosti (glavne ideje, struje
123
i predstavnici).
37. sedmica
38. sedmica
39. sedmica
40. sedmica
41.
42.
43.
44.
45.
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
Prvi parcijalni ispit
Bošnjaci koji su pisali na orijentalnim jezicima: Derviš-paša Bajezidagić,
Hasan Zijai Mostarac.
Muhamed Nerkesi Sarajlija, Mula Mustafa Bašeskija, Rašid-beg
Beograđanin, Fadil-paša Šerifović.
Autori čija djela su prevedna na bosanski jezik: Jakub Kadri
Karaosmanoglu
Rešad Nuri Guntekin, Safija Erol i njihova djela.
Ferid Edgu, Elif Šafak
Orhan Pamuk i Nedžip Fazil
Drugi parcijalni ispit
Završna evaluacija kolegija
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
1. eks katedra
2. prezentacije
2.2. Način ocjenjivanja studenata
1. Prezentacija
2. Prvi parcijalni
3. Drugi parcijalni
4. Usmeni ispit
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
Opis aktivnosti (%)
60 %
40 %
Učešće u ocjeni (%)
10%
30 %
30 %
30 %
Historija osmanske kulture i civilizacije I, Sarajevo 2004.
Nametak, Fehim, Pregled književnog stvaranja bosansko-hercegovačkih
muslimana na turskom jeziku, Starješinstvo Islamske zajednice, Sarajevo, 1989.
Safvet-beg Bašagić, Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnost: Znameniti
Hrvati, Bošnjaci i Hercegovci (priredila Lejla Gazic), Preporod 2007.
Adnan Kadrić, Mostarski bulbuli: poezija mostarskih pjesnika na orijentalnim
jezicima, Mostar 2012.
Sva ostala literatura iz oblasti orijentalne filologije prema izboru nastavnika ili saradnika.
124
Download

reformisani nastavni plan i program odsjeka za islamsku vjeronauku