Stanje u avgustu 2010.
ELEKTRIČNA DIZALICA SA LANCEM
Uputstvo za upotrebu
Molimo da ne počnete vaš rad sa
električnom dizalicom sve dok se
sva lica koja sa njom rade detaljno
ne upoznaju sa sadržajem uputstva
za upotrebu i to potvrde svojim
potpisom na njegovoj poleñini.
Sadržaj
1
1.1
1.2
1.3
Uputstva o bezbednosti............................................................................................................................... 4
Namenska primena električnih dizalica sa lancem ...................................................................................... 4
Propisi ......................................................................................................................................................... 4
Rezervni delovi............................................................................................................................................ 5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Tehnički pregled .......................................................................................................................................... 6
Mogućnosti kod sklapanja ........................................................................................................................... 6
Objašnjenje označavanja tipa...................................................................................................................... 6
Prikaz preseka............................................................................................................................................. 7
Princip uvlačenja teretnog lanca.................................................................................................................. 8
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.4
3.1.5
3.1.5.1
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.3
Montiranje.................................................................................................................................................... 8
Mehaničko sklapanje................................................................................................................................... 8
Držač kuke .................................................................................................................................................. 8
Kutija kuke................................................................................................................................................... 9
Fiksne električne dizalice sa lancem – osnovni oblik................................................................................... 9
Montiranje sa pločom za vešanje ................................................................................................................ 9
Opcija – ploča za vešanje sa jednom rupom ............................................................................................. 10
Opcija – vešanje uz pomoć kuke............................................................................................................... 10
Ventilacija pogonskog mehanizma ............................................................................................................ 11
Montiranje spremišta za lanac................................................................................................................... 11
Prevelika spremišta za lance..................................................................................................................... 12
Uvlačenje teretnog lanca – u slučaju isporuke bez montiranog lanca – kod jednog lančanog puta .......... 13
Uvlačenje teretnog lanca – u slučaju isporuke bez montiranog lanca – u slučaju dva lančana puta......... 13
Zamena teretnog lanca i steznika lanca .................................................................................................... 14
Električni priključci ..................................................................................................................................... 15
Priključivanje na struju............................................................................................................................... 15
Neposredno upravljanje ............................................................................................................................ 16
Upravljanje sa sporednim strujnim kolom (upravljanje sa zaštitnim releom) ............................................. 16
Krajnji prekidači električne dizalice............................................................................................................ 16
Pogonski naponi........................................................................................................................................ 17
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.3
4.4
4.5
Električne dizalice sa lancima uz mehanička kolica („mačke”) .................................................................. 17
Mehaničko sklapanje................................................................................................................................. 18
Položaj dizalice i mehaničkih kolica........................................................................................................... 18
Montiranje mehaničkih kolica sa dva klina ................................................................................................ 18
Montiranje mehaničkih kolica sa jednim klinom......................................................................................... 19
Podešavanje ravnoteže u težini mehaničkih kolica ................................................................................... 19
Električno priključivanje mehaničkih kolica................................................................................................ 19
Tehnički podaci mehaničkih kolica sa dva klina za vešanje ...................................................................... 19
Tehnički podaci mehaničkih kolica sa jednim klinom za vešanje............................................................... 20
5
5.1
5.2
5.3
Kontrole..................................................................................................................................................... 21
Kontrola u slučaju primene prema BGV D8 23. § (VBG 8 23. §) ............................................................... 21
Kontrola u slučaju primene prema BGV D6 25. § (VBG 9 25. §) ............................................................... 21
Periodične kontrole.................................................................................................................................... 21
6
6.1
6.2
Uputstva za rukovanje i zabrane ............................................................................................................... 21
Uputstva za rukovanje............................................................................................................................... 21
Zabrane kod upotrebe ............................................................................................................................... 22
2
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.5
7.5.1
7.6
7.6.1
7.6.2
Održavanje ................................................................................................................................................ 22
Radovi na kontroli i održavanju.................................................................................................................. 22
Opis kočnice koja funkcioniše na principu snage opruge .......................................................................... 23
Ugradnja kočnice koja funkcioniše na principu snage opruge ................................................................... 23
Električno upravljanje kočnica koje funkcionišu na principu snage opruge................................................ 24
Pogonske smetnje kod kočnica koje funkcionišu na principu snage opruge.............................................. 24
Kontrola funkcionisanja kočnice ................................................................................................................ 24
Sigurnosni isklizni prekidač osovine .......................................................................................................... 25
Izgradnja iskliznog prekidača osovine ....................................................................................................... 25
Podešavanje momenta trenja iskliznog prekidača osovine........................................................................ 25
Kontrola granice pokretanja iskliznog prekidača osovine kod periodične kontrole .................................... 26
Teretni lanac.............................................................................................................................................. 26
Podmazivanje teretnog lanca prilikom puštanja u rad i tokom korišćenja .................................................. 26
Kontrola habanja teretnog lanca................................................................................................................ 26
Merenje habanja i zamena lanca............................................................................................................... 27
Merenje habanja teretne kuke i zamena kuke ........................................................................................... 27
Održavanje mehaničkih kolica ................................................................................................................... 27
Izgradnja kočnica mehaničkih kolica.......................................................................................................... 27
Montiranje i demontiranje motora dizalice ................................................................................................. 28
Demontiranje motora dizalice .................................................................................................................... 28
Montiranje motora dizalice......................................................................................................................... 28
8
8.1
8.2
8.3
Vreme provedeno u uključenom stanju električne dizalice sa lancem (prema FEM 9.683) ....................... 29
Kratkovremeno funkcionisanje................................................................................................................... 29
Etapni pogon ............................................................................................................................................. 29
Primer ........................................................................................................................................................ 30
9
Vreme u uključenom stanju kod mehaničkih kolica sa električnim pogonom (prema FEM 9.683)............. 30
10
Smanjenje opterećenja upravnog kabla..................................................................................................... 30
11
11.1
11.2
11.3
11.4
Podmazivanje/ pomoćni materijali ............................................................................................................. 31
Podmazivanje pogonskog mehanizma ...................................................................................................... 31
Podmazivanje kutije kuke i držača kuke .................................................................................................... 31
Podmazivanje mehaničkih kolica............................................................................................................... 31
Pomoćni materijali ..................................................................................................................................... 31
12
Radovi koji treba da se izvrše nakon dostizanja teorijskog veka trajanja................................................... 31
3
1 Uputstva o bezbednosti
1.1 Namenska primena električnih dizalica sa lancem
Električne dizalice sa lancem se namenski koriste za vertikalno podizanje i spuštanje tereta, odnosno njihovo
vertikalno pomeranje (mehaničkim kolicima). Svaka druga upotreba, odnosno posebno nepoštovanje zabrana koje su
odreñene u tački 6.2 smatra se nenamenskom upotrebom, jer se time mogu prouzrokovati nezgode i nesreće opasne
po život. Za štete koje nastanu na ovaj način proizvoñač ne uzima odgovornost; rizike snosi korisnik.
Prenos lica na bilo koji način je zabranjeno!
Moderna konstrukcija dizalice u slučaju odgovarajućeg rukovanja garantuje bezbedno i ekonomično
funkcionisanje.
Patentirani sigurnosni osovinski prekidač je postavljen izmeñu pogonskog mehanizma i kočnica.
Kočnica preko pogonskog mehanizma zapornom vezom neposredno utiče na teret bez opterećenja
osovinskog prekidača.
Pre pokretanja proverite da li su svi električni spojevi izvršeni po propisu, da li su svi kablovi neoštećeni
i da li može ureñaj da se isključi sa električne mreže uz pomoć jednog razdvojnog prekidača. Korisnik je
ujedno obavezan da obezbedi da su vešanja električne dizalice na taj način formirana da sa sigurnošću
mogu da izdrže snagu koja na njih deluje.
Pokretanje električne dizalice je samo u tom slučaju dozvoljeno, ako je ona propisno montirana i ujedno
je obezbeñeno da tokom bilo kakvog postupka dizanja lanac slobodno može da se kreće pod uticajem
svoje težine.
Nepridržavanje gore navedenih uputstava može da dovede do nabijanja lanca, a time ujedno i do
oštećenja dizalice.
Dizalica može da se koristi u agresivnoj sredini samo uz dozvolu od strane proizvoñača.
Uputstvo za upotrebu obezbeñuje bezbedni rad električne dizalice, odnosno bezbedni rad sa električnom dizalicom.
Sledećim uputstvima za bezbedni rad u svakom slučaju treba da se pridržavamo.
Uputstva koja se odnose na bezbednost smo pripremili samo u najvažnijim crtama. U slučaju da imate neko pitanje ili
problem, potražite mesno nadležno zastupništvo.
Uputstvo za upotrebu uvek treba da bude kompletno i u odličnom čitljivom stanju.
Za štetu i pogonske smetnje koje su uzrokovane sledećim razlozima ne prihvatamo odgovornost:
• Nenamenska upotreba
• Samovoljna izmena pogonskog sistema
• Nestručno vršenje rada na pogonskom sistemu i uz njegovu pomoć
• Greška u rukovanju
• Nepridržavanje uputstvu za upotrebu
1.2 Propisi
Osnovu za montiranje, puštanje u pogon, kontrolu i održavanje električne dizalice sa lancem predstavljaju sledeći
osnovni propisi koji važe u Nemačkoj i Evropskoj Uniji, odnosno ovo uputstvo za upotrebu.
Evropske direktive
EK Direktiva o mašinama
EK Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti
EK Direktiva o niskom naponu
2006/42/EK
2004/108/EK
2006/95/EK
Propisi Nemačkog Stručnog Saveza (UVV – Propisi zaštite od nesreća)
BGV A1
BGV A3 (VBG 4)
BGV D6 (VBG 9)
BGV D8 (VBG 8)
BGR 500 (VBG 9a)
BGV B3 (VBG 121)
BGG 905 (ZH 1/27)
4
Osnovni principi prevencije
Električni ureñaji i instalacije
Kranovi
Vitlovi, dizalice i ureñaji za vuču
Ureñaji za preuzimanje tereta u pogonu dizalica
Buka
Osnovni principi kontrole kranova
Harmonizovani standardi
DIN EN ISO 12100-1
DIN EN ISO 12100-2
DIN EN 14492-2
EN 818-7
DIN EN ISO 13849-1
EN 60034-1
EN 60034-5
EN 60204-32
EN 60529
EN 60947-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Bezbednost mašina
Bezbednost mašina
Kranovi, vitlovi mašinskog pogona i dizalice
Lanci za dizalice, klasa T kvaliteta
Bezbednost upravnih delova – osnovni principi instaliranja
Dimenzioniranje okretnih mašina i njihovo pogonsko ponašanje
Stepen zaštićenosti odreñen prema oplati okretnih mašina
Električni pribor, zahtevi u slučaju dizalica
Vrste zaštite prema obliku kućišta (IP-kod)
Ureñaji prekidača malog napona, osnovne karakteristike
Elektromagnetska kompatibilnost, trpljenje smetnji u industrijskim oblastima
Elektromagnetska kompatibilnost, zračenje smetnji u poslovnim i industrijskim oblastima
Elektromagnetska kompatibilnost, zračenje smetnji u industrijskim oblastima
Standardi i tehničke specifikacije
FEM 9.511
FEM 9.683
FEM 9.751
FEM 9.755
Klasifikacija pogonskih mehanizama
Izbor motora dizalica i transportnih linija
Dizalice mašinskog funkcionisanja serijske proizvodnje, bezbednost
Mere u interesu postizanja bezbednih perioda funkcionisanja
U slučaju nepridržavanja uputstvima gore navedenih propisa o bezbednosti i Uputstva za upotrebu proizvoñač ne
daje nikakvu garanciju.
Uzmite u obzir uputstva za upotrebu i zabrane koji su odreñeni u tački br. 6.!
U drugim državama treba da se uzmu u obzir odgovarajući domaći propisi.
Rad na električnim dizalicama isključivo mogu da vrše obučene osobe (stručnjaci) i to nakon
isključivanja i zatvaranja glavnog prekidača krana, odnosno nakon obezbeñivanja oblasti gde se vrši
rad.
Stručnjak je ona osoba koja na osnovu stručne kvalifikacije i iskustva raspolaže odgovarajućim znanjima u oblasti
vitlova, dizalica i ureñaja za vuču ili kranova i na tom nivou poznaje propise, direktive i osnovna tehnička pravila koji
se odnose na vršenje rada i zaštitu na radu i sposoban je da raspozna stanje koje je pogodno za bezbedni rad sa
vitlovima, dizalicama, ureñajima za vuču i kranovima. Na primer IEC 364 ili DIN VDE 0105 zabranjuje da na
ureñajima sa visokom strujom rade lica koja nisu stručno obučena.
Izvršene radove na održavanju i kontroli treba zavesti u dnevnik ispitivanja krana (npr. podešavanje kočnice ili
osovinskog prekidača).
Sa električnom dizalicom isključivo mogu da rukuju ona lica koja su bila prethodno obučena od strane korisnika, koji
su se upoznali sa ovim Uputstvom za upotrebu i kojima je on neprekidno dostupan. Električna dizalica se ne sme
koristiti sve dotle dok se svi korisnici nisu detaljno upoznali sa sadržajem Uputstva za upotrebu i to nisu potvrdili
svojim potpisima na poleñini ove sveske u poljima koji su za to odreñeni.
1.3 Rezervni delovi
Dozvoljena je primena samo onih elemenata za fiksiranje, rezervnih delova i dopunskog pribora koji se nalaze u
katalogu rezervnih delova proizvoñača. Proizvoñač samo za njih daje svoju garanciju.
Za štetu koja je nastala usled korišćenja neoriginalnih delova i dopunskog pribora proizvoñač ne uzima nikakvu
odgovornost.
5
2 Tehnički pregled
2.1 Mogućnosti kod sklapanja
Sistem koji se zasniva na principu grañevinske kocke koja se lako sklapa omogućuje da se električna dizalica bez
problema izmeni iz forme sa jednim u formu sa dva lanca, iz fiksnog u ručni ili električni pokretni oblik, odnosno na
druge visine dizanja ili rukovanja.
Mehanička kolica na ručni ili
električni pogon
Obli element
Ploča za vešanje sa
jednom rupom
(specijalni oblik)
Vešanje sa kukom
Ploča za vešanje
Mehanizam dizalice
Spremište lanca
Upravni prekidač sa
dugmetom za alarmno
zaustavljanje
Graničnik dizanja (krajnji
graničnik) sa gumenim
graničnikom
Kutija kuke sa gumenim
graničnikom
Držač kuke sa gumenim
graničnikom
1. slika: Mogućnosti sklapanja
2.2 Objašnjenje označavanja tipa
Primer: Model 021 / 51
Model
Tip 2 5 0 / 1 - 8 / 2
02 1 / 51
Broj modela
Signalni broj brzine dizanja
0 – pogon sa jednom brzinom dizanja
1 – pogon sa dve brzine dizanja
Broj dimenzije kućišta
02 – dimenzija kućišta I sa lancem od 4×12 mm
03 – dimenzija kućišta I sa lancem od 5,2×15 mm
05 – dimenzija kućišta II sa lancem od 5,2×15 mm
07 – dimenzija kućišta II sa lancem od 7,2×21 mm
09 – dimenzija kućišta III sa lancem od 9×27 mm
11 – dimenzija kućišta III sa lancem od 11,3×31 mm
Tip
250 / 1 - 8 /
2
Brzina finog dizanja u m/minut
Glavna brzina dizanja u m/minut
Broj lančanih puteva
Opterećenje u kg
Tehničke podatke u skladu sa direktivom o mašinama 2006/42/EK sadrži dokumentacija koja je priložena uz
električnu dizalicu s lancem.
6
2.3 Prikaz preseka
Broj
Naziv
Broj
Naziv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Poklopac upravne jedinice
Upravna jedinica
Poklopac ventilatora
Ventilator
Osovina motora
Fiksni deo motora
Pokretni deo motora
Jedinica kvačila
Kućište
10
11
12
13
14
15
16
Osovina 1 malog zupčanika
Teretni lanac
Ploča za vešanje
Osovina pogonskog mehanizma sa zupčanikom
Poklopac pogonskog mehanizma
Bočni poklopac pogonskog mehanizma
Mesto za priključivanje napona, upravnog
prekidača i „mačaka“ za gredu
Jedinica kočnice
Kutija kuke
1
2
3
17
18
12
13
14
4
15
5
6
7
8
9
16
10
11
17
18
2. slika: Prikaz preseka
7
2.4 Princip uvlačenja teretnog lanca
Može se koristiti samo originalan lanac od proizvoñača. Isključivo samo ovaj lanac odgovara visokim
zahtevima koji su odreñeni u pogledu izdržavanja tereta i veka trajanja.
Osovina
pogonskog
mehanizma sa
zupčanikom
Steznik lanca
Vodilja lanca
Spremište lanca
Graničnik
(krajnji graničnik)
Držač kuke
Stremen za
fiksiranje lanca
Kutija kuke
3. slika: 3.1 Forma sa jednim lančanim putem
3.2 Forma sa dva lančana puta
3 Montiranje
Montiranje treba da izvrši stručno obučeno lice, a u skladu sa 24. paragrafom BGV D8-a (VBG 8 24. §).
3.1 Mehaničko sklapanje
3.1.1 Držač kuke
Držač kuke je deo za kačenje tereta kod dizalica sa jednim lančanim putem.
Gumeni graničnik sa
vulkaniziranim podmetačem
Gumeni graničnik
Gumeni graničnik
2 imbusna vijka sa
samozapornom
maticom
2 imbusna vijka
Plastičan poklopac sa
etiketom o nosivosti i
dimenziji lanca
Kućište
Kućište
Oznaka 4 ili 5
Potisna ploča
Gusenični vijak
Kućište
Potisna ploča
Teretna kuka, set
(sa potisnim ležištem)
Potisna ploča
Teretna kuka, set
(sa potisnim
ležištem)
Teretna kuka, set
(sa potisnim ležištem)
Držač kuke za lanac
od 4×12 i 5,2×15
Držač kuke za lanac
od 7,2×21
Držač kuke za lanac
od 9×27 i 11,3×31
4. slika: Konstrukcija držača kuke
Kod održavanja treba da se proveri stanje kuke (habanje, udaljenost vrha) i gumeni graničnik. Kod držača kuke
lanaca od 4×12 i 5,2×15 mm pored ovoga treba proveriti i stanje plastične kapice (plastična kapa na 4. slici). Treba
da se proveri i ležaj kuke, zaštita od proklizavanja i osiguravajuća matica kuke. Aksijalni ležaj po potrebi treba da se
očisti i podmaže.
8
Kod sastavljanja držača kuke spojeve vijaka treba pritegnuti sa dole navedenim momentom sile:
Jedinica
Maksimalna nosivost
[kg]
Dimenzije vijka
komad
Moment sile pritezanja
[Nm]
Držač kuke za lanac od 4×12
250
-
-
-
Držač kuke za lanac od 5,2×15
500
-
-
-
Držač kuke za lanac od 7,2×21
1250
M10×40 DIN 912
2
35
Držač kuke za lanac od 9×27
1600
M12×30 DIN 912
2
50
Držač kuke za lanac od 11,3×31
3200
M12×35 DIN 912
2
50
1. tabela: Momenti sile pritezanja spojeva vijaka
3.1.2 Kutija kuke
Kutija kuke je deo dizalice sa dva lančana puta na koji se teret veša.
Stift obezbeñenost
(protiv stift izokretanja
na 2 mesta je
osigurano)
Gumeni
graničnik
Kućište
Poprečno je kroz kuku
proveden federasti klin
(smo modeli 110/..m
111/..)
3 kom imbusnih
vijka
Radijalni kuglični
ležaj
Zupčanik
Set teretne kuke
(sa potisnim
ležajem)
Osiguravanje
matice kuke
5. slika: Izgradnja kutije kuke
Prilikom održavanja, stanje pojedinih delova treba proveriti prema odreñenom u tački 3.1.1.
Kod sklapanja kutije kuke spojeve vijaka treba pritegnuti sa dole navedenim momentom sile:
Jedinica
Maksimalna
nosivost [kg]
Kutija kuke za lanac od 4×12
500
Dimenzije vijaka
Komad
Moment sile pritezanja
[Nm]
M6x40 DIN 912
2/1
10/6
Kutija kuke za lanac od 5,2×15
1000
M6×40 DIN 912
2/1
10/6
Kutija kuke za lanac od 7,2×21
2000/2500
M8×50 DIN 912
2/1
20/10
Kutija kuke za lanac od 9×27
3200
M10×50 DIN 912
2/1
35/20*
Kutija kuke za lanac od 11,3×31
6300
M12×60 DIN 912
3
35
* Moment sile pritezanja vijka koji se nalazi kod gumenog graničnika je umanjen. Ovaj vijak treba da se zalepi u rupu
sa pastom za osiguravanje vijaka.
2. tabela: Momenti sile pritezanja spojeva vijaka
3.1.3 Fiksne električne dizalice sa lancem – osnovni oblik
3.1.3.1 Montiranje sa pločom za vešanje
Montiranje:
Montirajte na dizalicu priloženu ploču za vešanje uz pomoć dva klina koji se postavljaju na
držače na kućištu dizalice. Na njih postavite podmetače i osigurajte ih patentnim
osiguračem.
Pažnja!
Otvor koji se nalazi na ploči za vešanje i služi za fiksiranje mehaničkih kolica („mačke“)
treba da bude sa strane spremišta za lanac!
9
Ploča za vešanje
Otvori za fiksiranje „mačke“
Klin
Strana prema spremištu za lanac
6. slika: Vešanje uz pomoć ploče za vešanje
3.1.3.2 Opcija – ploča za vešanje sa jednom rupom
Montiranje:
Montirajte na dizalicu priloženu ploču za vešanje sa jednom rupom uz pomoć dva klina koji
se postavljaju na držače na kućištu dizalice. Na njih postavite podmetače i osigurajte ih
patentnim osiguračem.
Pažnja!
Simboli za jedan ili dva lančana puta (držač kuke, odnosno kutija kuke) treba da se
postave na stranu spremišta za lanac.
Simbol kutije kuke za
pogon na dva
lančana puta
Simbol držača kuke
za pogon na jedan
lančani put
Sa zaokretanjem ploče za vešanje sa jednom
rupom od 180° dizalica može da se preuredi sa
jednog na dva lančana puta, odnosno obrnuto.
Klin
Strana prema
spremištu za lanac
Kratka strana
Držač kuke za
jedan lančani put
Duga strana
Kutija kuke za
dva lančana puta
7. slika: Vešanje uz pomoć ploče sa jednom rupom
3.1.3.3 Opcija – vešanje uz pomoć kuke
Montiranje:
Montirajte na dizalicu priloženu ploču za vešanje uz pomoć dva klina koji se postavljaju na
držače na kućištu dizalice. Na njih postavite podmetače i osigurajte ih patentnim
osiguračem.
Pažnja!
Simboli za jedan ili dva lančana puta (držač kuke, odnosno kutija kuke) treba da se
postave na stranu spremišta za lanac.
10
Simbol kutije kuke za
pogon na dva lančana
puta
Simbol držača kuke za
pogon na jedan
lančani put
Sa zaokretanjem ploče za vešanje sa jednom
rupom od 180° dizalica može da se preuredi sa
jednog na dva lančana puta, odnosno obrnuto.
Strana prema
spremištu za
lanac
Kratka strana
Duga strana
Držač kuke za
jedan lančani put
Kutija kuke za
dva lančana puta
8. slika: Vešanje uz pomoć kuke
3.1.4 Ventilacija pogonskog mehanizma
Nakon montiranja dizalice treba da se postavi priloženi specijalni ventilacioni podmetač – u cilju izbegavanja
prekomernog pritiska/ vakuma u kućištu pogonskog mehanizma – ispod vijka za ulivanje ulja koji se nalazi na vrhu
kućišta (vidi sliku 9b). Ovaj podmetač se prilikom isporuke nalazi pored vijka za ulivanje ulja na kućištu. U slučaju
korišćenja na otvorenom, uz visoku vlažnost ili pored velikih oscilacija temperature, upotreba ventilacionog
podmetača se ne predlaže.
3.1.5 Montiranje spremišta za lanac
Sledeća spremišta za lance se prave od plastike (vidi 9a sliku):
Dimenzija lanca
4×12
5,2×15
7,2×21
4×12
5,2×15
7,2×21
Maksimalni kapacitet
12 m
8m
5m
16 m
10 m
8m
Tip spremišta za lanac
4/12 5/8 7/5
4/16 5/10 7/8
3. tabela: Plastična spremišta za lanac
Spremišta za lance koja su većeg kapaciteta od onih koji su navedeni u tabeli kao i modeli STAR 09./... i STAR 11./...
proizvode se od tekstilnih materijala (vidi 9b. sliku).
Plastična spremišta za lanac
Tekstilna spremišta za lanac
Vijak za ulivanje ulja sa
ventilacionim podmetačem
maximal
Kette / chain
16 m 4 mm
10 m 5 mm
8 m 7 mm
maximal
Kette / chain
4/30
Kette 4×12 max. 30m
9a. slika
9b. slika
9. slika: Montiranje spremišta za lance i vijak za ulivanje ulja
11
Montiranje plastičnog ili tekstilnog spremišta na osnovu prikaza na slici 9a. odnosno 9b. vrši se uz pomoć jednog
vijka i jedne samozaporne matice. Zategnite maticu tako da čvrsto fiksira vijak. Promenite maticu ako prilikom
ponovnog montiranja spremišta za lanac ne obezbeñuje čvrsto fiksiranje vijka.
Bitno!
Proverite da li je lanac koji stoji na raspolaganju odgovarajuće dužine (vidi veličinu lanca i
kapacitet njegovog prihvatanja na spremištu za lanac). Postavite lagano kraj lanca u
spremište nakon što na njega fiksirate graničnik i gumeni podmetač.
Nakon uvijanja lanca proverite popunjenost spremišta prema oznaci koja se nalazi na
njegovoj bočnoj strani.
Zabranjeno je da se prekorači najveća moguća popunjenost spremišta!
3.1.5.1 Prevelika spremišta za lance
Ukoliko težina spremišta zajedno sa lancem preñe 25 kg, tada se on treba ojačati uz pomoć posebne
trake koja je za ovaj cilj proizvedena. Traka treba da se na odgovarajući način podesi i uz pomoć
steznika u odgovarajućoj meri stegne, i to u tom slučaju kada u spremištu stoji lanac koji je težine od
oko 10 kg.
Pošto okolnosti primene nisu unapred poznate priključne tačke trake kod fiksnog montiranja korisnik
treba da formira (vidi 10. sliku). Ukoliko se električna dizalica montira na mehanička kolica („mačke“),
tada se priključna tačka trake formira na jednoj dodatnoj „mački“ (ekstra pribor – vidi 11. sliku).
Nakon montiranja u svakom slučaju treba da se zategne traka i da se njena zategnutost redovno
kontroliše, odnosno po potrebi koriguje. Traka na delu na koji se postavlja spremište treba da se zaštiti
uz pomoć ivične zaštite (vidi slike 10. i 11.).
Tačka priključenja
Zaštita ivice
Traka
Steznik
Pažnja!
Ne može da se koristi kod
mehaničkih kolica „mačaka“
sa jednim klinom.
10. slika: Električna dizalica sa lancem fiksnog
montiranja sa spremištem za lanac (priključna
tačka se formira na mestu pogona)
11. slika: Električna dizalica sa spremištem za lanac i
mehaničkim kolicima koje idu za dizalicom
(kod svodova se može koristiti samo uz
posebne uslove)
Kraj trake treba da se uvuče kroz steznik kao što je pokazano na 12. slici i da se traka zategne.
Slobodan kraj trake
Traka sa
steznikom
12. slika: Uvlačenje trake u steznik i zatezanje trake
12
3.1.6 Uvlačenje teretnog lanca – u slučaju isporuke bez montiranog lanca – kod jednog lančanog puta
1. Uvucite patent za uvlačenje (bowden – fabrički alat) u otvor za voñenje lanca kao na slici 13-A, sve dok kuka ne
izañe sa druge strane.
2. Krenući sa polegnutom karikom lanca (13-A slika) uvucite lanac na zupčanik uz pomoć bowden-kuke.
3. Kratkim pritiskom na upravni panel unesimo lanac kroz dizalicu (13-B slika).
4. Na kraj lanca montirajmo gumeni graničnik i montirajmo kuku (13-C slika).
5. Kuku dotle spustite dok neopterećeni deo lanca ostane na dužini od 50 cm.
6. Montirajte na neopterećeni deo lanca gumeni graničnik i graničnik dizanja.
7. Graničnik dizanja fiksirajmo na 3. kariku lanca računajući od kraja (13-D slika).
8. Montirajte spremište za lanac prema navedenom u tački 3.1.5 .
9. Unesite lanac u spremište i za to vreme lanac podmažimo dobro po celoj dužini.
U cilju da se lanac u spremištu složi na odgovarajući način, deo lanca koji je suprotan onom na kojem
se nalazi kuka sam od sebe treba da se složi u spremištu, a ne da ga kasnije rukom stavimo u
spremište. Na ovaj način lanac se neće ugužvati.
* Graničnik dizanja
Graničnik služi za ograničenje najnižeg položaja kuke, odnosno onemogućava da se lanac izvuče iz
dizalice. Graničnik obezbeñuje krajnje ograničenje u slučaju opasnosti i ne sme da se uzme u obzir
prilikom pogona dizalice. Ukoliko uz graničnik dizanja na raspolaganju stoji i graničnik od vulkanizirane
gume i uloška od čelika, tada kod ugradnje čelični uložak treba da se postavi na stranu prema dizalici.
13-A slika
13-B slika
13-D slika
13-E slika
13-C slika
13. slika: Uvlačenje teretnog lanca – kod jednog lančanog puta
3.1.7 Uvlačenje teretnog lanca – u slučaju isporuke bez montiranog lanca – u slučaju dva lančana puta
Uputstva za montiranje:
1. Teretni lanac treba prvo uvući u kućište dizalice, u zavisnosti od tipa prema navedenom u tačkama 3.1.6 ili 3.1.7.
2. Patentom za uvlačenje -bowden (fabrički alat) uvucite lanac u kutiju kuke (14-A slika).
Pažnja!
Lanac ni u kom slučaju ne sme da se umota izmeñu kućišta dizalice i kutije za kuku! Ako nije
moguće izvesti montirane prema navedenom na slikama 14-B i 14-C, tada treba odseći
jednu kariku lanca! Nadalje uvek pazimo da se kutija za kuku nikada ne zaokrene izmeñu
dva lančana puta!
3. Odvijte 4 vijka koji fiksiraju vodilju lanca (vidi 15. sliku), spustite niz lanac vodilju lanca (14-C slika) i povucite
nazad stremen u U obliku koji služi za fiksiranje kraja lanca.
13
4. Kraj lanca koji je provučen kroz kutiju za kuku prema slici 3.2 ili 14-C treba provući kroz krstasti otvor sve dotle
dok se prva karika lanca ne uvuče u unutrašnjost kućišta. U ovom položaju sa jednom rukom držimo lanac. Sa
drugom rukom gurajmo nazad stremen u U obliku koji se nalazi u unutrašnjosti kućišta ispod točka lanca u
vodoravnom položaju prema dva otvora koji se nalaze na kućištu (slike 14-D i 3.2). Pošto smo stremen postavili
izmeñu dve poslednje karike lanca, sa jakim trzajem proverimo fiksiranost kraja lanca.
5. Ponovo fiksirajte vodilju lanca na kućište (14-E slika). Uzmite u obzir objašnjeno u tački 3.1.8!
6. Još jednom proverite da se lanac nije uvio.
7. Podmažite lanac u celoj njegovoj dužini.
Krstasti otvor
14-A slika
14-B slika
14-C slika
14-D slika
14-E slika
14-F slika
14. slika: Uvlačenje teretnog lanca u slučaju dva lančana puta
3.1.8 Zamena teretnog lanca i steznika lanca
Kod zamene teretnog lanca treba da se zameni i vodilja lanca i steznik lanca.
3
2
1.
2.
3.
4.
Izvucite habani lanac.
Odvijte vijke za fiksiranje (1).
Izvadite iz kućišta vodilju za lanac (2).
Sa jednim odvijačem izvadite steznik lanca iz
lančanog puta (3).
5. Postavite novi steznik lanca iznad zupčanika.
6. Postavite nazad i vijcima fiksirajte vodilju lanca.
7. Uvucite novi lanac prema gornjim uputstvima u
slučaju jednog ili dva lančana puta.
1
Pažnja!
Prilikom ugrañivanja, odnosno vraćanja vodilje lanca, u slučaju lanaca od 9×27 i 11,3×31,
vijke za fiksiranje vodilje lanca treba uvek da postavimo uz premazivanje sa pastom za
osiguravanje vijaka. Svi delovi trebaju da budu bez zauljanih i masnih površina. Paste za
osiguravanje vijaka vidite u tački 11.4.
15. slika: Zamena teretnog lanca, vodilje lanca i steznika lanca
14
3.2 Električni priključci
Električni ureñaj treba da se formira prema važećim propisima!
Nakon montiranja ureñaja izvršite kontrolu prema navedenom u tački 19. standarda EN 60204-32.
Detaljni plan upravljanja sadrži nacrt priključivanja. Električno priključivanje dizalice odgovara trenutno
važećoj verziji standarda EN 60204 32.
3.2.1 Priključivanje na struju
Glavni prekidač priključivanja na struju prema 5.3. stavu standarda DIN EN 60204-32 treba da se izvede uz prekid
svih kontakata strujnog kola.
Na električnim ureñajima radove može da vrši samo stručna osoba. Pre početka radova na popravci ureñaj treba da
se isključi iz struje.
Tromi osigurač u slučaju 400 V (3 fazna naizmenična struja) ispred glavnog prekidača za struju:
Tromi osigurač
6A
10 A
16 A
Model
STAR 02../... i 03../...
STAR 05../... i 07../...
STAR 09../...
STAR 091/57 i 091/58
STAR 11../...
4. tabela: osiguravanje u slučaju 400 V
Proverite da li se napon struje slaže sa navedenim u tabeli tipa.
Priključite kablove za napon i upravljanje prema nacrtu priključivanja.
Priključci L1, L2, L3 i PE se nalaze ispod bočnog poklopca pogonskog mehanizma. Za priključivanje je
potreban 3+PE kabel (minimalni presek od 1,5 mm²).
Nakon priključenja pritisnite dugme za dizanje. Ukoliko se tada teret pomeri na dole, tada zamenite
priključne tačke L1 i L2. (Pre izmene priključne tačke isključite ureñaj iz struje!)
Ukoliko upravni panel raspolaže sa prekidačem za alarmno zaustavljanje (prema 32. članu standarda
DIN EN 60204) tada se njegovo dugme nalazi na upravnom panelu.
Prekidač za alarmno zaustavljanje ne zamenjuje propisno isključivanje glavnog prekidača nakon završetka rada.
Priključne tačke za priključivanje visećeg upravnog prekidača, odnosno mehaničkih kolica se isto nalaze ispod
bočnog poklopca pogonskog mehanizma.
U cilju obezbeñivanja propisnog funkcionisanja električna mreža treba da raspolaže sa električnim poljem desnog
pravca kretanja i to u protivnom slučaju treba korigovati. Kod pravilnog priključivanja dizalica prilikom pritiska na
dugme Dizanje teret pokreće u pravcu dizanja.
Tromi osigurač u slučaju 230 V (1 fazna naizmenična struja) ispred glavnog prekidača za struju:
Tromi osigurač
6A
10 A
16 A
Model
STAR 020/01
STAR 050/01, 050/02
STAR 070/01, 070/02
5. tabela: osiguravanje u slučaju 230 V
Proverite da li se napon struje slaže sa navedenim u tabeli tipa.
Priključite kablove za napon i upravljanje prema nacrtu priključivanja.
Priključci L1, N i PE se nalaze ispod bočnog poklopca pogonskog mehanizma. Za priključivanje je
potreban kabel sa 3 voda sa minimalnim presekom od 2,5 mm² .
Nakon priključenja pritisnite dugme za dizanje. Ukoliko se tada teret pomeri na dole, tada zamenite
priključne tačke Z1 i Z2. (Pre izmene priključne tačke isključite ureñaj iz struje!)
Ukoliko upravni panel raspolaže sa prekidačem za alarmno zaustavljanje (prema 32. članu standarda DIN
EN 60204) tada se njegovo dugme nalazi na upravnom panelu. Prekidač za alarmno zaustavljanje ne
zamenjuje propisno isključivanje glavnog prekidača nakon završetka rada.
15
3.2.1.1 Neposredno upravljanje
Strana kočnice
Kočnica
Pomoćni rele kočnice
Ili zaštitni rele
Bočni poklopac
pogonskog
mehanizma
Upravljanje motorom se vrši neposredno preko upravnog
prekidača.
Kablovske uvodnice – električna mehanička kolica („mačke”)
Kablovske uvodnice – kabel za napajanje strujom
Kablovske uvodnice – upravni kabel
Ispravljač
Priključnica
16. slika: Neposredno upravljanje
3.2.1.2 Upravljanje sa sporednim strujnim kolom (upravljanje sa zaštitnim releom)
Ovo upravljanje se može opcionalno naručiti.
Upravni releji se nalaze na lako dostupnom mestu ispod poklopca upravnog dela pored motora dizalice. Na ovoj
konzoli se nalaze i krajnji prekidači električne dizalice – vidi nacrt priključivanja.
Strana kočnice
Transformator upravljanja
Stakleni osigurači
-primarni i sekundarni 1,25 A
Rele za alarmno zaustavljanje – K1
Releji dizanja/ spuštanja - K2/K3
Rele izmene smera - K4
Bočni poklopac
pogonskog
mehanizma
Strana motora
Poklopac
upravnog dela
1
2
3
Redni priključnici
1 – Mehanička kolica
2 – Priključivanje struje
3 – upravni kabel
Ispravljač
Priključnica
Krajnji prekidač dizanja/ spuštanja
17. slika: Upravljanje sporednim strujnim kolom
Upravljanje se vrši u upravnom strujnom kolu, koje jedan upravni transformator snabdeva naponom od 24 V . Drugi
upravni naponi se isporučuju samo opcionalno.
Ukoliko upravni panel raspolaže prekidačem za alarmno zaustavljanje u skladu sa 32. članom standarda DIN EN
60204, tada se njegov rele nalazi ispod bočnog (priključnog) poklopca pogonskog mehanizma, a njegovo dugme na
upravnom prekidaču.
3.2.2 Krajnji prekidači električne dizalice
Po zahtevu proizvoñač na dizalice sa upravljanjem sporednim strujnim kolom montira električne krajnje prekidače za
ograničavanje gornje i donje visine funkcionisanja dizalice.
Dva klina koji vire iz vodilje lanca pokreću električne krajnje prekidače koji se nalaze u kućištu upravnog panela
prilikom sudara sa teretnim lancem, odnosno krajnjim graničnikom.
Kod instalacije dizalice obavezno treba da se usklade simboli koji se nalaze na prekidačima sa smerom
kretanja kuke (vidi tačku 3.2.1), i da se proveri da li krajnji prekidači na odgovarajući način zaustavljaju
dizanje, odnosno spuštanje tereta.
16
Prekidač gornjeg krajnjeg položaja kuke
Prekidač donjeg krajnjeg položaja kuke
18. slika: Opcionalni električni krajnji prekidači kod upravljanja sa 24 V
3.2.3 Pogonski naponi
Električne dizalice sa lancima su u osnovnom obliku proizvedene sa 400 V, 3 faze, 50 Hz napona.
Dizalice se mogu isporučiti i sa naponima i frekvencijama koji su od ovih različiti. Date verzije se mogu videti u tabeli
tipova.
Električne dizalice sa lancima mogu da se koriste u opsegu pogonskog napona od 380 - 415 Volti (3 faze). Drugi
tipovi samo u slučaju posebnog interesovanja.
4 Električne dizalice sa lancima uz mehanička kolica („mačke”)
Sva mehanička kolica su pogodna za
• uske grede prema DIN 1025 i Euronorm 24-62
• srednje široke l-grede prema DIN 1025
• široke l-grede prema DIN 1025
Na krajevima staze u visini sredine pokretnih točkova treba da se montiraju elastični krajnji graničnici.
Pored ovoga opcionalno može da se naruči i verzija sa električnim krajnjim prekidačem. Element za pokretanje
krajnjeg prekidača korisnik sam mora da formira.
Nosivost mehaničkih kolica (kg)
do 1000
do 3200
do 6300
Dužina ugiba (m)
1
1,5
2
Ugib trase:
Na puteve koji su u obliku luka električna mehanička kolica
treba da se postave na taj način da se njen motor nalazi sa
spoljašnje strane ugiba.
6. tabela: Ugib trase
2
3
4
Standardna ručna mehanička kolica
2
3
4
1
Električna mehanička kolica
5
Mehanička kolica uz upravljanje sa
sporednim strujnim kolom
1
2
3
4
5
Motor mehaničkih kolica
Klin za vešanje
Podmetači za držanje udaljenosti
Ploča za vešanje
Upravljanje
sporednim
strujnim
kolom (opcija)
2
4
3
Ručna mehanička kolica
sa jednim klinom (opcija)
19. slika: mehanička kolica
17
4.1 Mehaničko sklapanje
4.1.1 Položaj dizalice i mehaničkih kolica
Fiksirajte ploču za vešanje sa dve rupe na dizalicu prema objašnjenom u tački 3.1.3.1.
Prilikom montiranja mehaničkih kolica uzmite sledeće u obzir:
Izvedba sa neposrednim upravljanjem
Izvedba sa upravljanjem uz sporedno strujno kolo od 24 V
Motor mehaničkih kolica
Priključivanje
upravljanja
mehaničkih kolica sa
24 V
Kabel za
priključivanje
motora
Kabel za napajanje
20. slika: Položaj dizalice i mehaničkih kolica
4.1.2 Montiranje mehaničkih kolica sa dva klina
Dva klina za vešanje na bočnom oklopu mehaničkih kolica na taj način treba montirati da izmeñu ivice
točkova i ivice šine ostane 1-2 milimetara. Podešavanje širine mehaničkih kolica se vrši simetričnim
postavljanjem podmetača koji drže odstojanje. Ploča za vešanje se postavlja na klin za vešanje
izmeñu elemenata za držanje udaljenosti.
Matice klinova za vešanje treba stegnuti sa moment-ključem.
Šestougaona matica
M16×1,5
M22×1,5
M36×1,5
Moment zatezanja
75 Nm
150 Nm
560 Nm
7. tabela: Momenti zatezanja
Nakon montiranja, dizalica u odnosu na mehanička
kolica treba da raspolaže slobodnim hodom u smeru
strelica koje su označene na slici 21.
21. slika: Slobodni hod izmeñu dizalice i mehaničkih kolica
Pažnja!
18
Ploča za vešanje se uklapa u dati tip dizalice i mehaničkih kolica koji se za nju koriste
(širina trake).
Za naknadno montiranje mehaničkih kolica na dizalicu, ploča za vešanje treba da se
izabere prema 8. tabela, odnosno 9. tabela!
4.1.3 Montiranje mehaničkih kolica sa jednim klinom
Klin za vešanje treba da se montira na oklop mehaničkih kolica na taj način da izmeñu ivice točkova i ivice šine
ostane 1-2 milimetara. Podešavanje širine mehaničkih kolica se vrši simetričnim postavljanjem podmetača koji
drže odstojanje.
Matice klinova za vešanje treba stegnuti sa moment-ključem. Pripazite da se elementi za držanje udaljenosti ne
zaglave! Momente zatezanja sadrži tabela 7. tabela
4.2 Podešavanje ravnoteže u težini mehaničkih kolica
Kod onih mehaničkih kolica koje su sklone nagibanju zbog svoje širine i
primene motora potrebno je koristiti elemente za podešavanje ravnoteže.
22. slika: Podešavanje ravnoteže
mehaničkih kolica
4.3 Električno priključivanje mehaničkih kolica
Neposredno upravljanje
Proizvoñač je uz mehanička kolica priložio jedan kabel u dužini od oko 0,5
m, na čije je žice postavio simbole i krajeve podesio za električno priključivanje na dizalicu. Spojnica se nalazi u kućištu dizalice. Priključivanje
treba da se izvrši prema nacrtu priključivanja.
Na upravnom prekidaču se nalaze i dugmeta za upravljanje mehaničkim
kolicima. Kod mehaničkih kolica sa dve brzine kratkim pritiskom na dugme
se pokreće prva brzina (spora), a dugim držanjem druga brzina (brza).
Upravljanje sporednim strujnim kolom od 24 V (opcija)
Zaštitni releji motora mehaničkih kolica se nalaze u jednoj posebnoj kutiji.
Ovu kutiju treba montirati na stranu suprotnu od motora mehaničkih kolica
uz pomoć 2 kom šestougaona vijka (M8×10 DIN 933).
Dva priključna voda koji se nalaze u upravnoj kutiji prema nacrtu o
priključenju treba da se priključe na spojnicu dizalice, odnosno kutiju za
priključenje motora mehaničkih kolica. Nakon električnog priključivanja
treba da se provere sve funkcije dizalice i mehaničkih kolica.
23. slika: Dizalica sa električnim
mehaničkim kolicima
4.4 Tehnički podaci mehaničkih kolica sa dva klina za vešanje
Brzina kretanja
[m/min]
Ručno
upravljanje
Električno
upravljanje
HFN
EFN
500
/ 16 ili 25 ili 5+20
EFS1
500
/ 16 ili 25 ili 5+20
HFS2 500
EFS2
500
/ 16 ili 25 ili 5+20
HFN
EFN
500
/ 16 ili 25 ili 5+20
500
HFS1 500
500
HFS1 500
/
Opseg
Nosivos podešavanja
t [kg]
širine puta
[mm]
50-106
500
110-200
Tip ploče za
vešanje
500
N, S1, S2
210-300
50-106
500
500
/ 16 ili 25 ili 5+20
HFS2 500
EFS2
500
/ 16 ili 25 ili 5+20
210-300
HFN
EFN
1000 / 16 ili 25 ili 5+20
66-135
1000 N
HFS1 1000
EFS1
1000 / 16 ili 25 ili 5+20
137-215
1000 S1
HFS2 1000
EFS2
1000 / 16 ili 25 ili 5+20
220-300
1000 S2
HFN
1000
EFN
1000 / 16 ili 25 ili 5+20
HFS1 1000
EFS1
1000 / 16 ili 25 ili 5+20
HFS2 1000
EFS2
1000 / 16 ili 25 ili 5+20
HFN
1000
EFN
2000 / 16 ili 25 ili 5+20
HFS1 2000
2000
EFS1
2000 / 16 ili 25 ili 5+20
HFS2 2000
EFS2
2000 / 16 ili 25 ili 5+20
1000
1000
2000
110-200
500
N, S1, S2
EFS1
66-135
1000 N
137-215
1000 S1
220-300
1000 S2
66-135
2000 N
137-215
2000 S1
220-300
2000 S2
Tip dizalice
STAR ___/__
020/50 021/52
020/52 021/53
021/51 030/50
050/52
051/52
051/55
030/51
030/52
030/53
050/53
070/51
071/53
070/53
070/57
070/54
071/55
070/55
19
Ručno
upravljanje
HFN
EFN
2000 / 8 ili 12 ili 5+20
EFS1
2000 / 8 ili 12 ili 5+20
HFS2 2000
EFS2
2000 / 8 ili 12 ili 5+20
2000
Tip ploče za
vešanje
82-155
2000 N
137-215
2000 S1
220-300
2000 S2
82-155
2500 N
137-215
2500 S1
EFN
3200 / 8 ili 12 ili 5+20
HFS1 3200
EFS1
3200 / 8 ili 12 ili 5+20
HFS2 3200
EFS2
3200 / 8 ili 12 ili 5+20
220-300
2500 S2
HFN
EFN
3200 / 8 ili 12 ili 5+20
82-155
3200 N
HFS1 3200
EFS1
3200 / 8 ili 12 ili 5+20
137-215
3200 S1
HFS2 3200
EFS2
3200 / 8 ili 12 ili 5+20
220-300
3200 S2
HFN
EFN
5000 / 4+16
HFS1 5000
EFS1
5000 / 4+16
HFS2 5000
EFS2
5000 / 4+16
HFN
3200
Opseg
Nosivos podešavanja
širine puta
t [kg]
[mm]
Brzina kretanja
/
[m/min]
HFS1 2000
HFN
2000
Električno
upravljanje
3200
5000
EFN
6300 / 4+16
HFS1 6300
6300
EFS1
6300 / 4+16
HFS2 6300
EFS2
6300 / 4+16
3200
3200
90-155
5000
160-226
240-310
90-155
6300
160-226
240-310
5000 N, S1
Tip dizalice
STAR ___/__
090/52 091/51
090/54 091/52
070/56
091/56
090/55 091/57
091/58
110/52
111/50
111/52
5000 S2
6300 N, S1
110/54 111/54
6300 S2
8. tabela: Tehnički podaci za izbor mehaničkih kolica sa dva klina za vešanje
Objašnjenje oznaka tipa mehaničkih kolica
Mehanička kolica sa dva klina za vešanje:
HF
EF
EF
HF – Ručni pogon
EF – Električni pogon
N
S1
S2
/
/
/
Širina puta
N, S1, S2
500
1000
2000
Nosivost
[kg]
/
/
16
5+20
Brzina kretanja
kod električnih mehaničkih kolica [m/min]
4.5 Tehnički podaci mehaničkih kolica sa jednim klinom za vešanje
Ručno upravljanje Električno
upravljanje
/ Brzina kretanja [m/min]
EHFN 1000
1000
/ 16 ili 25 ili 5+20 ili 7,5+30
EHFS1 1000
EEFS1 1000
/
16 ili 25 ili 5+20 ili 7,5+30
EHFS2 1000
EEFS2 1000
/ 16 ili 25 ili 5+20 ili 7,5+30
220-300
EHFN 2000
EEFN
2000
/ 16 ili 25 ili 5+20 ili 7,5+30
66-135
EHFS1 2000
EEFS1 2000
/ 16 ili 25 ili 5+20 ili 7,5+30
EHFS2 2000
EEFS2 2000
/ 16 ili 25 ili 5+20 ili 7,5+30
EHFN 3200
EEFN
3200
/ 5+20 ili 7,5+30
EHFS1 3200
EEFS1 3200
/ 5+20 ili 7,5+30
EEFN
EHFS2 3200
EEFS2 3200
/ 5+20 ili 7,5+30
EHFN 5000
EEFN
5000
/ 4+16
EHFS1 5000
EEFS1 5000
/ 4+16
EHFS2 5000
EEFS2 5000
/ 4+16
EHFN 6300
EEFN
/ 4+16
6300
EHFS1 6300
EEFS1 6300
/ 4+16
EHFS2 6300
EEFS2 6300
/ 4+16
9. tabela: Tehnički podaci za izbor mehaničkih kolica sa jednim klinom za vešanje
20
Nosivost
[kg]
Širina puta [mm]
66-135
1000
2000
137-215
137-215
220-300
82-155
3200
137-215
220-300
90-155
5000
160-226
240-310
90-155
6300
160-226
240-310
Objašnjenje oznaka tipa mehaničkih kolica
Mehanička kolica sa jednim klinom za vešanje:
EHF
N
/
1000
EEF
S1
/
1000
EHF – ručni pogon sa jednim klinom
EEF – Elekt. pogon sa jednim klinom
Širina puta
N, S1, S2
/
7,5+30
Nosivost
[kg]
Brzina kretanja
kod električnih mehaničkih kolica [m/min]
5 Kontrole
Električne dizalice sa lancima se primenjuju u skladu sa sledećim propisima:
• UVV „Vitlovi, dizalice i ureñaji za vuču”
BGV D8 (VBG 8)
• UVV „Kranovi”
BGV D6 (VBG 9)
5.1 Kontrola u slučaju primene prema BGV D8 23. § (VBG 8 23. §)
Dizalica se pre prvog puštanja u rad i nakon značajnijih izmena na njoj mora prekontrolisati od strane stručnog lica.
5.2 Kontrola u slučaju primene prema BGV D6 25. § (VBG 9 25. §)
Kran se pre prvog puštanja u rad i nakon značajnijih izmena na njemu mora prekontrolisati od strane stručnog lica.
Električne dizalice sa lancima raspolažu tipskim sertifikatom.
5.3 Periodične kontrole
•
•
•
Ureñaji, kran i noseća konstrukcija godišnje jedanput treba da se kontrolišu od strane stručnog lica. U slučaju
teških pogonskih okolnosti (često funkcionisanje uz maksimalni kapacitet, u prašnjavoj ili agresivnoj sredini, uz
veliki broj uključivanja, uz dug period u uključenom stanju) treba da se poveća učestalost kontrola.
Stručnim licem (u Saveznoj Republici Nemačkoj) se smatra sa aspekta kontrole kranova pored TÜV stručnih lica
i stručnjaci koji su ovlašćeni od strane Stručnog Saveza.
Stručno obučeno lice je tehničar proizvoñača ili osoblje koje je specijalno za ovo obučeno.
6 Uputstva za rukovanje i zabrane
6.1 Uputstva za rukovanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teret se tek tada može pomerati kada je propisno okačen za kuku i na opasnoj teritoriji se ne nalaze
lica, ili nakon što je operator dobio signal od lica koji vrši vešanje tereta (BGV D8 29.1 § 1. član
(VBG 8 29.1 § 1. član)).
Električne dizalice sa lancima su proizvedene uz naznačeno vreme u uključenom stanju za rad u
opsegu temperature od -20°C do +40°C.
U slučaju veće temperature vreme u uključenom stanju treba da se u odgovarajućoj meri smanji.
Klasa električne zaštite dizalica je u osnovnom obliku IP 55.
Motori su proizvedeni prema propisima klase F termo-otpornosti.
Teret se pre dizanja treba postaviti vertikalno ispod električne dizalice sa lancem.
Smer kretanja pokazuju simboli na upravnom prekidaču.
Zabranjeno je lanac vući po ivici.
Dizalice sa ručnim mehaničkim kolicima se mogu pomerati samo držanjem za teret, držač kuke ili kutiju kuke.
Za primenu u agresivnim sredinama zatražite mišljenje proizvoñača.
U slučaju pomeranja usijanih rastopina ili sličnih opasnih materijala zatražite mišljenje proizvoñača.
Nemojte toliko spustiti kutiju kuke kod sistema sa dva lančana puta da se lanac olabavi.
Popravke može da vrši samo stručno lice, uz isključen i osiguran glavni prekidač, odnosno neopterećenu
dizalicu.
Nakon pokretanja prekidača za alarmno zaustavljanje razlog njegovog pokretanja proverava stručna osoba.
Dugme za alarmno zaustavljanje tek nakon toga može da se isključi.
Operator polegnute terete može da diže samo uz najmanju brzinu dizanja. Pre podizanja olabavljena vešanja
treba da se zategnu.
Kod kranova koji se koriste na otvorenom, mehanička kolica u stanju mirovanja treba da se snabdeju
pokrivačem.
Nosivost mehaničkih kolica treba da bude ista ili veća od nosivosti vešanja dizalice (na kuki).
Za fiksiranje 2. (fiksnog) lančanog puta u kućištu dizalice isključivo može da se koristi fabrički stremen za
fiksiranje lanca.
21
6.2 Zabrane kod upotrebe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brzo uključivanje i isključivanje funkcija.
Pogonsko korišćenje osovinskog prekidača (alarmno-krajnje ograničavanje).
Transport lica.
Lica ne smeju da se nalaze ispod tereta.
Puštanje u rad pre kontrole stručno obučene osobe ili stručnog lica.
Pokretanje većih tereta pri nominalnom opterećenju.
Koso podizanje ili vuča tereta.
Cepanje tereta.
Podizanje poklopaca spremišta pod vakumom.
Pokretanje mehaničkih kolica („mačke”) vučom upravnog prekidača ili njegovog kabla, čak i u
slučaju da na njima nema tereta.
Popravke bez stručnog znanja.
Korišćenje uz držač kuke, kućište kuke i graničnik dizanja sa habanim gumenim graničnikom,
odnosno bez njega.
Korišćenje lanca kao elementa za vešanje, odnosno uvezivanje tereta.
Upotreba uz uvijeni lanac, npr. okretanje kutije kuke, ili zbog lošeg montiranja fiksnog lančanog puta.
Korišćenje dužeg lanca od onog koji je označen na spremištu za lance (vidi tačku 3.1.5).
Prekoračenje dozvoljenog vremena u uključenom stanju.
Korišćenje dizalice i nakon prekoračenja roka izvršenja periodične kontrole.
Korišćenje dizalice nakon isteka termina za ispitivanje zaštite na radu, odnosno nakon dostizanja kraja teorijskog
veka trajanja.
Fiksiranje fiksnog lančanog puta drugim elementom od onog koji je fabrički odreñen (stremen za fiksiranje lanca
proizveden od strane proizvoñača).
U slučaju da se dizalica koristi u oblasti koja se može dostignuti rukom, odnosno ako je šina postavljena niže od
2,5 m, zabranjeno je da se rukom dodirne put po kojem se dizalica kreće. Isto je zabranjeno lanac dodirnuti tokom
rada ureñaja.
7 Održavanje
•
•
•
•
Sve radove na održavanju mogu da vrše samo stručne osobe.
Tabela održavanja (10. tabela) sadrži delove i funkcije koji trebaju da se kontrolišu, odnosno
potrebne radove na održavanju. Greške trebaju odmah da se pismenim putem prijave proizvoñaču,
koji šalje stručno lice da otkloni grešku.
Svi radovi na održavanju treba da se vrše isključivo uz neopterećeni sistem, odnosno isključeni
glavni prekidač sa strujne mreže.
U slučaju teških pogonskih okolnosti, npr. pogon u više smena, veliki broj uključivanja, opterećenje
od strane okoline, periodi održavanja treba da se smanje.
Kontrola habanja
•
•
•
Proverite da li su se kuka za vešanje ili teretna kuka eventualno deformisale (merenje otvora kuke),
da li je došlo do rñanja ili pukotina, odnosno njihovo osnovno stanje.
Zupčanik kutije kuke u slučaju habanja u meri od oko 1 mm treba zameniti.
Zamenite habane gumene graničnike!
7.1 Radovi na kontroli i održavanju
Pridržavajte se odreñenom u tački 1.2.!
Dole navedeni periodi kontrole su samo načelno dati, u slučaju težih pogonskih okolnosti (pogon u više smena,
neprekidno nominalno opterećenje, prašina, opterećenje od strane okoline), oni se trebaju smanjiti u zavisnosti od
stanja održavanja i uticaja okoline.
Vizuelna kontrola osnovnog stanja
Kontrola funkcionisanja
Kočnice
Graničnik dizanja
Kontrola kočnica i vazdušni prostor prema tačkama od 7.2 pa na
dalje
Održavanje i podešavanje iskliznog osovinskog prekidača
Kontrola habanja teretnog lanca prema tački 7.4
22
dnevno
•
•
Kontrola
tromesečno
godišnje
•
•
•
•
Kontrola
tromesečno
dnevno
Podmazivanje teretnog
lanca
Habanje gumenih graničnika (vizuelna kontrola)
Podmazivanje kutije kuke, držača kuke prema tački 11.2 /
osiguravanje matice kuke i kontrola otvora kuke
Kontrola zaštite od isklizavanja
Osnovna kontrola
Vezivanje vijaka
Steznik lanca, vodilja lanca,
neuvijenost lanca
Osigurači
Stanje i fiksiranost spremišta za lanac;
Posebno sa aspekta habanja tekstilnog materijala
Električni kabel upravnog panela, kabel za napajanje i viseći
prekidač
Mehanička kolica, točkovi
godišnje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10. tabela: Radovi na kontroli i održavanju
Električnu dizalicu sa lancem smo dimenzionirali prema standardu FEM 9.511. U slučaju pridržavanja
pogonskim okolnostima koje su tamo navedene, uključujući i propisano periodično održavanje,
celokupni remont dizalice mora da se izvrši najkasnije u roku od 10 godina.
7.2 Opis kočnice koja funkcioniše na principu snage opruge
Etiketa /
Tabela tipa
Vazdušni
prostor SL
element za držanje
odstojanja
obod
Obrtni deo sa
uloškom kočnice
na trenje
Potisna opruga
Magnet
srž
Osnovna ploča
Imbus vijci
DIN 912
24. slika: Izgradnja kočnice koja funkcioniše na principu snage opruge
7.2.1 Ugradnja kočnice koja funkcioniše na principu snage opruge
1.
2.
3.
4.
5.
Postavite bezbednosni prsten u žleb osovine.
Utisnite srž na osovinu.
Na srž postavite kočnicu koja funkcioniše na principu snage opruge.
Pričvrstite kočnice uz pomoć nosećih vijaka na poklopac pogonskog mehanizma.
Zategnite ravnomerno vijke (momente zatezanja vidi u tabeli 11.).
STAR
LIFTKET
STAR 02../...
STAR 03../...
STAR 05../...
STAR 07../...
1)
STAR 09../...
2)
STAR 09../...
STAR 11../...
1)
2)
Tip kočnice
Vijci
DIN 912
Moment zatezanja Otpor role R20 Vazdušni prostor Vazdušni prostor
[Nm]
nominalni [Ω]
SL nominalni [mm] SL Max. [mm]
BFK457-06
3×M4
2,8
2101
BFK 457-08 3×M5
5,5
1681
BFK 457-10
BFK 457-12
3×M6
9,5
0,2
0,5
1273
0,2
0,7
1051
0,3
0,8
izuzev STAR 090/54 i 090/57
važi za modele STAR 090/54 i 090/57
11. tabela: Podaci kočnica koje funkcionišu na principu snage opruge
Prilikom narudžbe rezervnog dela treba da se označi tip seta STAR LIFTKET modela!
23
Poklopac pogonskog
mehanizma
Osovina
Bezbednosni prsten
Srž
Ugradnja kočnice na poklopac pogonskog mehanizma
Fiksiranje kočnice sa moment-ključem
25. slika: Ugradnja kočnice koja funkcioniše na principu snage opruge
Demontaža se vrši u obrnutom smeru!
7.2.2 Električno upravljanje kočnica koje funkcionišu na principu snage opruge
Način funkcionisanja
Kočnice koje funkcionišu na principu snage opruge napaja jedno strujno kolo jednosmerne struje. Kočnica
funkcioniše na principu mirne struje. Nakon prekida napona kočnica se automatski koči i time dizalica u bilo kom
položaju sa sigurnošću može da zadrži teret. U cilju smanjenja dužine kočenja kočnica funkcioniše na jednosmernoj
struji. Prekidače upravljanja neposrednom metodom ili preko sporednog strujnog kola za datu dizalicu sadrži priloženi
nacrt priključivanja.
7.2.3 Pogonske smetnje kod kočnica koje funkcionišu na principu snage opruge
Lociranje greške i ukidanje pogonskih smetnji
Pogonska smetnja
Kočnica je
blokirana, vazdušni
prostor nije na nuli.
Razlog
Prekinut je kolut magneta kočnice,
greška u spajanju, ili telu ureñaja.
Predloženo rešenje
Promenite kočnicu koja funkcioniše na principu snage
opruge (vidi 11. tabela).
Priključenje je loše ili u kvaru.
Proverite priključenje prema nacrtu za električno
priključivanje.
Ispravljač je u kvaru ili nije
odgovarajući.
Proverite prema nacrtu priključivanja da li postoji
premošćenje na ispravljaču.
Tokom pogona proverite da li postoji jednosmerni
napon izmeñu 5-6 priključnica.
U slučaju odstupanja promenite ispravljač.
Preveliki vazdušni prostor.
Promenite kočnicu koja funkcioniše na principu snage
opruge.
12. tabela: Lociranje greške i ukidanje pogonskih smetnji
U slučaju ponovnog kvara ispravljača promenite jedinicu kočnice, čak i u tom slučaju da na osnovu merenja nije
uočen kvar u spajanju odnosno telu ureñaja. Moguće je da do greške dolazi samo prilikom zagrejavanja.
7.2.4 Kontrola funkcionisanja kočnice
Prilikom spuštanja nominalnog tereta dužina kočenja ne sme da preñe dve karike lanca, meñutim,
kočnica dizalice ne sme da trzajem u trenutku zaustavi put tereta.
24
7.3 Sigurnosni isklizni prekidač osovine
Isklizni prekidač osovine se nalazi izmeñu motora dizalice i osovine koja pokreće mali zupčanik i
nastavlja moment pogona. U isto vreme prema podešenom momentu kvačila ograničava kapacitet
prenosa. Ovime onemogućava preopterećenje elementarnih delova STAR LIFTKET dizalica i kranova.
Isklizni prekidač osovine ograničava i visinu podizanja i spuštanja tereta u najvišem i najnižem položaju tereta kao
alarmni graničnik krajnjeg položaja. On je jedan alarmni graničnik krajnjeg položaja što znači da je zabranjeno
prilikom pogonskog funkcionisanja držač kuke, kutiju kuke ili graničnik dizanja dovoditi u najviši ili najniži položaj,
odnosno sudariti ih sa kućištem dizalice.
Sa aspekta bezbednosti posebna je prednost ako se montira patentirani isklizni prekidač osovine. Čak ni u slučaju da
je osovinski prekidač znatno ishaban teret se neće spustiti nekontrolisano, jer kočnica u bilo kojoj poziciji može da
zaustavi teret.
Isklizni prekidač osovine funkcioniše kao suvo kvačilo, uz primenu uloška kvačila koji ne sadrži azbest.
Pošto je jednostavno podešavanje momenta kvačila sa spoljne strane, i pošto se specijalni uložak prilikom
normalnog korišćenja vrlo slabo haba, nije potrebno da se kasnije kvačilo podešava.
7.3.1 Izgradnja iskliznog prekidača osovine
12
11
8
9
10
1
2
3
6
4
7
1
2
3
4
Patrljak osovine
Srž kvačila
Zupčani venac (zvezdasti)
Pogonski disk sa uloškom
kvačila
5 Pogonska osovina za zubima
6 Kuglični ležaj
7 Disk kvačila
8 Šipka za vuču
9 Matica za podešavanje
10 Potisna opruga sa potisnim
diskom
11 Kontra-matica
12 Bočni poklopac pogonskog
mehanizma
5
26. slika: Izgradnja iskliznog prekidača osovine
7.3.2 Podešavanje momenta trenja iskliznog prekidača osovine
Podešavanje može da vrši isključivo stručno lice.
1.
2.
3.
4.
5.
Probni teret = nominalno opterećenje povećano za 1,1 puta, ili treba da se na kuku obesi jedan ureñaj za
kontrolu kvačila.
Uključite STAR LIFTKET dizalicu uz pomoć upravnog prekidača i proverite da li podiže probni teret, odnosno da
li ureñaj za kontrolu kvačila pokazuje željeni rezultat merenja koji iznosi nominalni teret uvećan za 1,3 puta.
Tačna vrednost faktora od 1,3 zavisi od brzine dizanja.
Spustite na zemlju probni teret.
Povećajte, odnosno smanjite moment kvačila do te mere dok dizalica tek što može da podigne probni teret,
odnosno ureñaj za kontrolu kvačila pokazuje željenu vrednost.
Podešavanje momenta kvačila:
a. Odšrafite i skinite bočni poklopac pogonskog mehanizma (12).
b. Fiksno držite kontra-maticu (11) sa viljuškastim ključem od 8mm u kontra smeru od okretanja šipke za vuču
(8).
c. Sa jednim drugim viljuškastim ključem maticom za podešavanje (9) stežite (okrećite desno) ili opuštajte
(okrećite levo) oprugu (10), dok dizalica tek što može da podigne probni teret, odnosno ureñaj za kontrolu
kvačila pokazuje željenu vrednost.
- proverite podešavanje i motor dizalice kratkim držanjem pritisnutog dugmeta na upravnom prekidaču. d. Završetak podešavanja: proverite podešavanje momenta kvačila sa podizanjem probnog tereta.
25
10
9
11
12
Isklizni prekidač osovine je proizveden uz
podešavanje sa probnim teretom. Nakon
zamene motora dizalice nema potrebe da se
kvačilo ponovo podešava. Tada je dovoljno da
se izvrši probno opterećenje sa nominalnim
teretom.
Originalna razdaljina izmeñu vrha šipke za vuču
i diska opruge kvačila je označena na
konstrukciji kočnice (na jednoj etiketi).
27. slika: Podešavanje momenta trenja iskliznog prekidača osovine
7.3.3 Kontrola granice pokretanja iskliznog prekidača osovine kod periodične kontrole
U skladu sa BGV D6 26. §, odnosno BGV D8 23. § stručno lice treba da izvrši kontrolu granice pokretanja iskliznog
prekidača osovine. Tokom ovoga treba da se proveri da li dizalica može da podigne nominalni teret. Dizalica ne
može da diže teret koji je veći za 1,6 puta od nominalnog tereta.
Ukoliko prilikom periodične kontrole na raspolaganju ne stoje veći probni tereti od nominalnog tereta, granica
pokretanja iskliznog prekidača osovine se može meriti i uz pomoć ureñaja za kontrolu kvačila. Granična vrednost
pokretanja prekidača neka bude teret uvećan za 1,3 puta od nominalnog tereta. Nakon kontrole granice pokretanja
još jedanput treba da se proveri da li dizalica može da podigne nominalni teret.
U slučaju greške isklizni prekidač osovine treba podesiti prema navedenom u tački 7.3.2 i treba ponoviti kontrole iz
tačke 7.3.3. Vrednosti podešavanja treba da se zavedu u zapisnik.
7.4 Teretni lanac
Lanci dizalica su elementi za koje se obavezno vrše kontrole. Zato treba da se uzmu u obzir direktive Centra za
Bezbednost Stručnog Saveza koji se odnose na čelične lance koji se primenjuju kod dizalica, DIN 685 5. deo 1981.
novembar, UVV, BGV D8 (VBG 8 1997. april), UVV, BGV D6 (VBG 9 2001. april) i direktive i propise kontrole EN
818-7 2002. septembar.
7.4.1 Podmazivanje teretnog lanca prilikom puštanja u rad i tokom korišćenja
Teretni lanac se u celoj dužini na zglobnim tačkama treba podmazati pre prvog puštanja u rad, odnosno
redovno za vreme njegovog korišćenja u neopterećenom stanju sa prokliznim uljem za pogonske
mehanizme. U zavisnosti od upotrebe i pogonskih okolnosti zglobne tačke nakon čišćenja opet treba
podmazati. U okolini gde je habanje ubrzano (pesak, brušena piljevina) treba da se koristi suvi premazni
materijal za podmazivanje lanca (npr. klizajući lak, grafitni prah).
7.4.2 Kontrola habanja teretnog lanca
Redovna obavezna kontrola teretnog lanca je odreñena prema DIN 685 5. deo, odnosno UVV BGV D8 27. § (VBG 8
27. §). Teretni lanac treba da se kontroliše pre puštanja u rad i pored korišćenja u normalnim uslovima svakih 200
pogonskih sati, odnosno 10.000 ciklusa dizanja/ spuštanja, odnosno pored korišćenja u teškim pogonskim uslovima u
kraćem periodu.
Posebno treba da se kontrolišu karike lanca sa aspekta njihovog habanja, pucanja, deformacije i drugih oštećenja.
Lanac treba da se zameni ako:
• je nominalna debljina na dodirnim tačkama smanjena za 10 %,
• je jedna karika izdužena za 5 %, odnosno skup od 11 karika izdužen za 2 %,
• su se karike ukočile.
Kod zamene lanca treba da se proveri i vodilja lanca i steznik lanca, i po potrebi ih zameniti za nove.
Pažnja! Za novi lanac se može koristiti samo originalni lanac koji je isporučen od strane proizvoñača.
26
7.4.3 Merenje habanja i zamena lanca
Dimenzije lanca u mm
Kontrolna
veličina
4×12
5,2×15
7,2×21
9×27
11,3×31
Maksimalna unutrašnja veličina
Po jednoj karici
12,6
15,8
22,1
28,4
32,6
Po svakih 11 karika
134,6
168,3
235,6
302,9
347,8
3,6
4,7
6,5
8,1
10,2
Prečnik karike lanca
d1 + d2
dm =
2
Minimalna veličina dm=0,9d
13. tabela: Merenje habanja lanca
Za zamenu lanca vidi tačku 3.1.6. i tačke nakon nje.
7.4.4 Merenje habanja teretne kuke i zamena kuke
U skladu sa 1. delom standarda DIN 15405 teretna kuka treba da se zameni u tom slučaju ako se njen otvor proširi
za 10%. Osnovne mere kuke su date u sertifikatu kuke koji se nalazi u zapisniku o fabričkom ispitivanju.
7.5 Održavanje mehaničkih kolica
Mehanička kolica ručnog pokretanja i kolica na električni pogon se kontrolišu i održavaju prema
kriterijima koji su dati u 10. tabela 7.1. tačke.
7.5.1 Izgradnja kočnica mehaničkih kolica
3 kom M3×8 DIN 912
Kružni presek 58 mm
3
O-prsten
1
Poklopac ventilatora
2
Vijci za fiksiranje
6
Vijak
4
Osnovna ploča
5
Lepljena ploča
Osovina motora
28. slika: Izgradnja kočnice mehaničkih kolica tipa BFK
29. slika: Izgradnja kočnice mehaničkih kolica tipa EFB
Kočnica tipa BFK ne zahteva održavanje.
Ukoliko je uložak kočnice u toj meri ishaban da kočnica
dostiže maksimalnu vrednost vazdušnog prostora od 0,9
mm, tada kočnica treba da se podesi.
1. Skinite poklopac ventilatora (1).
2. Olabavite vijke (2) na lopaticama ventilatora.
3. Izvadite O-prsten (3), postavite jedan merač razmaka
od 0,25 mm izmeñu osnovne ploče (4) i zalepljene
ploče (5).
4. Toliko zavrnite vijak (6), da se merač razmaka jedva
izvadi.
5. Ravnomerno zategnite vijke (2) koji zatežu ventilator.
Prvo zategnite vijak koji se nalazi naspram reze
(moment zatezanja 4...5,5 Nm).
6. Još jedanput zategnite vijak (6).
7. Izvadite merač razmaka.
8. Vratite na mesto poklopac ventilatora (1).
9. Izvršite probni rad u cilju kontrole kočnice.
27
7.6 Montiranje i demontiranje motora dizalice
Motor dizalice (1) predstavlja jednu zasebnu i potpuno zatvorenu jedinicu. Na krajnjem delu motora (15) ispod
poklopca ventilatora (2) se nalazi ventilator (3), koji obezbeñuje hlañenje motora, na prednjem delu se nalazi element
za popuštanje (5) srž kvačila (4) sa rezom (6) i bezbednosnim prstenom (7). Na obodu motora (8) se nalaze četiri
rupe za fiksiranje na kućište. Na obodu se nalaze priključni vodovi motora (9).
10
11
2
3 1 12
8 13 16 17 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4
15
9
5
Motor dizalice
Poklopac ventilatora
Ventilator
Srž kvačila
Element za popuštanje
Reza
Bezbednosni prsten
Obod motora
Priključni vodovi motora
Poklopac upravne jedinice
Vijci
Vijci oboda motora
Guma za zaptivanje
Kućište pogonskog
mehanizma
Osovinski deo motora
Masa za zaptivanje
Disk pokretanja kvačila sa
zupčanikom
6, 7
30 a i b slike: Montiranje i demontiranje motora dizalice
7.6.1 Demontiranje motora dizalice
1.
2.
3.
4.
Izvucite prema nazad poklopac upravne jedinice (10) koja se nalazi pored motora odvijanjem tri vijka.
Nakon odvijanja vijaka (11) skinite sa motora poklopac ventilatora (2).
Isključite sa upravne konzole vodove motora i uzemljenje PE.
U slučaju dizalica sa neposrednim upravljanjem vodovi za priključivanje motora su provedeni kroz kućište i
priključeni su ispod poklopca na strani kočnice.
Imbus-ključem odvijmo šrafove (12) oboda motora i skinimo motor sa dizalice. Za to vreme pripazimo da se
priključni kablovi motora ne oštete. Guma za zaptivanje (13) koja se nalazi u udubljenju kućišta pogonskog
mehanizma a pripada priključnim kablovima motora (9) ne sme ni u kom slučaju da se izgubi.
7.6.2 Montiranje motora dizalice
U sledećem delu prikazujemo montiranje jednog kompletnog motora dizalice na kojem je montiran i ventilator.
1.
2.
3.
28
Utisnite na osovinu motora srž kvačila (4) sa elementom za popuštanje (5), dok ne dostigne ivicu osovine.
Pripazite da se reza (6) na patrljku osovine (15) i u srž kvačila (4) fiksno postavi.
Postavite bezbednosni prsten (7) srži kvačila na partljak osovine.
Obod motora (8) premažimo tankim slojem paste za zaptivanje (16).
4.
5.
6.
Postavite motor dizalice u centralni deo kućišta pogonskog mehanizma (14). Za to vreme izlazne kablove motora
postavite na bočnoj strani u udubljenju u kućištu i fiksirajte ih gumenim zaptivanjem; kablovi ne smeju da se
uštinu ili oštete.
Za postavljanje elementa za popuštanje kvačila (5) u udubljenje pogonskog diska kvačila (17) oprezno okrećite
osovinu motora uz pomoć lopatica ventilatora, dok se element ne podesi u udubljenje.
Zašrafite motor dizalice na kućište uz pomoć vijaka oboda i podmetača od opruge.
Priključite kablove motora i PE kabel prema nacrtu za priključivanje. Proverite da se kablovi motora nisu oštetili i
da li ih gumeno zaptivanje u odgovarajućoj meri zaptiva.
Pažnja!
Nakon postavljanja poklopca upravne jedinice i ventilatora proverite smer okretanja motora!
Ukoliko se prilikom pritiska na dugme "dizanje" teretna kuka pomeri na dole, tada
promenite priključne tačke motora L1 i L2.
8 Vreme provedeno u uključenom stanju električne dizalice sa lancem (prema FEM 9.683)
Dozvoljeni broj uključivanja i vremena provedenog u
uključenom stanju (ED) ne sme da se prekorači (vidi FEM
9 683). Dozvoljeno vreme u uključenom stanju električne
dizalice sa lancem je označeno na tabeli tipa dizalice.
Vreme u uključenom stanju predstavlja jedan koeficijent
s
m1 Ciklus dizanja/ spuštanja
Funkcionisanje
Dizanje
Mirovanje
Funkcionisanje
Spuštanje
Mirovanje
Izmeñu pogonskog vremena i pogonskog vremena +
vremena mirovanja
Formula:
ED % =
Ukupno vreme pogona x 100%
Ukupno vreme pogona + ukupno vreme mirovanja
t u minutima
Vreme u uključenom stanju ograničava dozvoljeno zagrejavanje motora dizalice. Vreme pogona zavisi od visine
dizanja, brzine dizanja dizalice i od broja izvršenih dizanja tereta (tovarenje kamiona, opsluživanje mašina). U praksi
je vrlo teško prilikom rada voditi računa na vreme pogona dizalice. Zato pratite sledeće praktične savete:
8.1 Kratkovremeno funkcionisanje
Ovaj mod nije dozvoljen kod dizalica sa dve brzine kretanja za stepen finog dizanja. Nakon dostizanja maksimalnog
pogonskog vremena treba da se drži pauza u radu i dizanje treba da se nastavi u etapnom modu.
Grupa pogonskog
mehanizma
FEM 9.511
Grupa pogonskog
mehanizma
ISO 4301
Vreme u uključenom stanju
(ED %)
M3
M4
M5
M6
M6
25 %
30 %
40 %
50 %
60 %
1 Bm
1 Am
2m
3m
3m
*
Kratkovremeno
funkcionisanje*
prema FEM 9.683
(u tB minutima)
15
15
30
30
60
tB vreme pogona STAR LIFTKET električnih dizalica sa lancem je veće od zahtevanog prema FEM 9.683.
14. tabela:
Dozvoljeno vreme pogona nakon početka rada bez pauze i uz početnu temperaturu motora od oko 20°C.
8.2 Etapni pogon
Vreme u uključenom stanju (ED %)
15 %
20 %
25 %
30 %
40 %
50 %
60 %
Pauza (minut)
5 puta vreme pogona
4 puta vreme pogona
3 puta vreme pogona
2,5 puta vreme pogona
1,5 puta vreme pogona
1 puta vreme pogona
0,66 puta vreme pogona
15. tabela: Pogonske pauze prema vremenu u uključenom stanju
29
8.3 Primer
Sa električnom dizalicom tipa STAR 030/50 želimo da podignemo teret od 250 kg na visinu od 6 m.
Podaci o kapacitetu:
Nosivost
Brzina dizanja
Vreme pogona
Grupa pogonskog mehanizma
250 kg
12 m/minut
60 %
2m
Kod početka dizanja električna dizalica sa lancem je hladna, tojest temperature od oko 20°C.
Pogonsko vreme =
6 m dizanje + 6 m spuštanje
= 1 minut po ciklusu dizanja
12 m/min brzina dizanja
U slučaju rada bez pauze (kratkovremeni pogon = max. 30 minuta bez pauze prema FEM 9.683) maksimalno može
da se izvrši 30 ciklusa dizanja /spuštanja.
Nakon dostizanja pogonskog vremena od 30 minuta nakon svakog pogona od 1 minuta treba da se ubaci pauza u
trajanju od 40 sekundi (pogonsko vreme x 0,66). Ova pauza je najčešće i potrebna za kačenje i skidanje okačenog
tereta.
Važno!
Kod velikih visina dizanja (iznad 10 metara) u etapnom pogonu treba da se stave pauze
za hlañenje.
Fino dizanje treba da se koristi samo kod opreznog spuštanja i podizanja tereta.
Fino dizanje nije pogodno za kompletno dizanje na velike visine.
Opcija:
Za zaštitu od pregrejavanja motora po zahtevu može da se ugradi senzor temperature
(samo uz upravljanje sa sporednim strujnim kolom!).
9 Vreme u uključenom stanju kod mehaničkih kolica sa električnim pogonom (prema FEM 9.683)
Ako su na električnu dizalicu sa lancem montirana i mehanička kolica sa električnim pogonom, tada korisnik treba da
uzme u obzir i broj uključivanja i vreme pogona mehaničkih kolica. Ovo posebno važi kod kranova sa dugim putem
mehaničkih kolica („mačaka”).
Tip mehaničkih kolica
Mehanička kolica sa
jednom brzinom
Mehanička kolica sa
dve brzine
Etapni pogon
ED%
Kratkovremeno funkcionisanje*
(u tB minutima)
40 %
30
40/20 %
30*
* označeno dozvoljeno vreme
pogona se odnosi na funkcionisanje
kolica u modu brzog kretanja
16. tabela: Vreme u uključenom stanju mehaničkih kolica
10 Smanjenje opterećenja upravnog kabla
Element za smanjenje opterećenja na taj način treba da
se montira da na upravni kabel nema uticaja snaga vuče.
Vuča električne dizalice sa lancem i uz pomoć trake za
smanjenje opterećenja nije dozvoljeno.
Element za smanjenje opterećenja
31. slika: Montiranje elementa za smanjenje opterećenja
30
11 Podmazivanje/ pomoćni materijali
11.1 Podmazivanje pogonskog mehanizma
Pogonski mehanizam je fabrički napunjen motornim uljem. Ulje treba da se promeni kod velikih remonta.
Ispušteno ulje treba da se neutralizuje prema aktuelnim propisima.
Treba da se koristi ulje viskoziteta od 220 mm²/s na 40°C.
Količina ulja koja je potrebna za sistem se nalazi u sledećoj tabeli:
Model (osnovni tip)
STAR 020 ... 031
STAR 050 ... 071
STAR 090 ... 111
Količina [ml]
175
350
525
17. tabela: Količina ulja
Kao rezervna ulja npr. mogu da se koriste sledeća ulja:
Dobavljač
Castrol
ESSO
Mobil
Shell
ELF
BP
Naziv ulja
Alpha Zn 200
EP 220
Mobil gear 630
Omala 220
Reductelf SP 220
XP 220 BP Energol GR
18. tabela: Rezervna ulja
11.2 Podmazivanje kutije kuke i držača kuke
Pokretni ležajevi kuke i zupčanika u normalnim pogonskim uslovima nakon ciklusa od oko 20.000
dizanja/ spuštanja, ili godišnje treba da se podmažu, u teškim pogonskim uslovima trebaju od ovoga
češće da se podmazuju.
11.3 Podmazivanje mehaničkih kolica
Mali zupčanici, zupčanici točkova i ležajevi točkova u normalnim pogonskim uslovima nakon svakih
10.000 pokretanja, ili godišnje treba da se podmažu, u teškim pogonskim uslovima trebaju od ovoga
češće da se podmazuju.
11.4 Pomoćni materijali
Za obezbeñivanje vijaka koji služe za fiksiranje vodilje lanca preporučujemo sledeće paste:
Proizvoñač
Weicon
Naziv
Weiconlock AN 302-42
Henkel
Loctite 243
Karakteristike
Pasta za obezbeñivanje vijaka, koristi se do dimenzije
vijka od M36, min. 14-18 Nm moment pucanja
Pasta za obezbeñivanje vijaka, koristi se do dimenzije
od M20, min. 20 Nm moment pucanja
19. tabela: Paste za obezbeñivanje vijaka
12 Radovi koji treba da se izvrše nakon dostizanja teorijskog veka trajanja
Nakon dostizanja teorijskog veka trajanja na ureñaju i njegovim sastavnim delovima treba da se izvrši veliki remont,
ili ga neutralizovati kao otpad prema aktuelnim propisima o zaštiti okoline.
Tada mazivne materijale kao što su ulje i maziva treba da se neutralizuju u skladu sa važećim zakonom o otpadu.
Metal, guma i plastika separatisano mogu da se proslede u reciklažu.
31
Osoblje koje je obučeno za korišćenje dizalice je upoznato sa sadržajem uputstva za upotrebu, posebno sa
propisima o bezbednosti na radu i kao takvog ga prima k znanju.
Ime
Datum
Potpis
Ovo uputstvo za upotrebu sadrži samo takva uputstva koja su potrebna za obučeno osoblje koje namenski radi sa
električnom dizalicom sa lancem u industriji.
U ovom uputstvu nisu uzeta u obzir ostala eventualna polja primene ureñaja.
U slučaju okolnosti koje ne spadaju u normalne pogonske uslove (npr. buka, vibriranje, veliki prijem struje ili
ponovljeno izbijanje osigurača) ureñaj treba da se isključi i oblast oko tereta obezbedi, jer se smatra da je nastupila
takva greška koja može da prouzrokuje ljudske povrede ili materijalnu štetu.
Ukidanje greške (pogonskog kvara) korisnik treba da ostavi kvalifikovanom stručnom licu.
HOFFMANN Fördertechnik Gm
HOFFMANN Fördertechnik GmbH Wurzen
Dresdener Straße 64-68 ● 04808 Wurzen ● BR Deutschland
Telefon: (0 34 25) 89 24 – 0 ● Telefax: (0 34 25) 89 24 – 99 ● E-Mail: [email protected] ● Internet: http://www.liftket.de
Ho 08/2010 serbisch
32
Download

ELEKTRIČNA DIZALICA SA LANCEM