BTL SERVICE
BYSINESS SOLUTION
COMMUNICATIONS
WWW.IQUEST.CO.RS
Marketinška
agencija
Specijalizovana za osmišljavanje i
konsultovanje u sprovođenju
efikasnih programa u segmentima
pospešivanja prodaje proizvoda i
usluga
BTL SERVIS
• USLUGE IZ OBLASTI
UNAPREĐENJA PRODAJE
• IN STORE I HORECA PROMOCIJE
• BRENDIRANJE
• LOGISTIKA POS MATERIJALA
• BREND STRATEGIJA
• EVENT MANAGEMENT
• SAMPLING
• USLUŽNI MERCHANDISING
200
150
100
50
0
O nama
Od 1999. IQUEST
COMMUNICATIONS je ostvarila
svoj tržišni proboj kao kuća
specijalizovana za produkciju
komercijalnih promocija,
prezentacija, evenata i do sada
je realizovano više od 120
projekata koji sa uspehom
pokrivaju i zahteve za BTL
advertajzingom
Koncept redovnog osvežavanja
našeg tima zapošljavanjem
mladih, inventivnih i kreativnih
profesionalaca, doveo je da smo
kao agencija sazreli u spoju
iskustva i novih ideja.
2008 2009 2010 2011
Prodajni rezultati rastu proporcionalno s našim
udelom u projektu - prepustite da odaberemo
za vas: planogram, najbolju mehaniku
promocije, logistiku, uniforme za hostese, POS
materijal.
Nudimo "all inclusive" uslugu uz najviši standard
poslovanja u svakom segmentu - kreativni
koncept, zakup prostora ili javne površine,
catering, ozvučenje i osvjetlenje, DJ-e i
voditelje, skladištenje i transport
www.iquest.co.rs
Prednost saradnje sa nama je što mi
kontrolišemo vaše uzorke u svim fazama
projekta - imamo vlastita skladišta, vlastita
dostavna vozila, dostavljače, hostese, regionalne
koordinatore i kontrolore.
KONSULTANTSKE USLUGE IZ
OBLASTI UNAPREĐENJA PRODAJE
Iznalaženje najadekvatnijih načina
unapređenja prodaje u skladu sa
analizama tržišnih informacija kao i
izračunavanje efekta i potrebnog
budžeta.
PROMOTIVNE AKTIVNOSTI
Prodajni rezultati rastu proporcionalno s
našim udelom u projektu - stoga nam
prepustite da odaberemo za vas
najbolju mehaniku promocije, logistiku,
uniformu hostese, dekoraciju štanda i
display-a, te POS materijale.
Podsticajnim merama, informisanjem
i savetima i nastojimo da utičemo na
lakše i brže povećanje prodaje dobara
i usluga.
BREND SE FORMIRA NA MESTU PRODAJE
PROMOCIJOM I POZICIONIRANJEM
PROMOCIJOM BRŽE DOPIREMO
DO POTROSAČA, A AKCIJAMA SE
POSTIŽE VEĆI KOEFICIJENT
OBRTA
‘’IN STORE’’ PROMOCIJE
Pet faktora koji direktno utiču
na uspešnost promocije:
1.
2.
3.
4.
5.
Obučena hostesa
Dobar proizvod
Puna polica
Prometno prodajno mjesto
Vizualni identitet promocije
Pomoći ćemo vam da
kontrolisete svih 5 faktora, kao
jedini način da zajednički
postignemo najbolji rezultat.
Osmislit ćemo kreativni koncept
promocije koji najbolje odgovara
imidžu vašeg brenda, te poziciji
Umesto statične hostese koja se aktivira
isključivo na zahtev potrošača, nudimo
vam istrenirane hostese sa usvojenim
prodajnim tehnikama i komunikacijskim
veštinama.
proizvoda, kako u trgovini, tako
i na celokupnom tržištu. Počevši od originalnog
koncepta, sledićemo karakter
brand-a i specif ične zahteve
njegove ciljne g r upe, kako
bismo preneli željenu por uku na
pravi način u pravo vreme.
Promociju zaključujemo
detaljnim izvještajem koji Vam
omogućuje valorizaciju projekta
i predstavlja odličnu bazu za
kvalitetnije planiranje narednih
promocija. U izvještaj je
uključen i foto ili video
materijal za vašu arhivu.
HORECA I OFF TRADE PROMOCIJE
Mi ne ukrašavamo policu i štand
hostesama, mi prodajemo vaše
proizvode i dajemo Vam merljive
rezultate.
Promo strategija i event management za TDR
RONHIL
Promocije s osmišljenom distribucijom
promo materijala proizvoda koja bi
podstakla dalju prodaju, kao i lepljenje
plakata, insertacija promo materijala
na adrese ili samplingom u direktnom
kontaktu sa potrošačem, SMS i e-mail
marketing
www.iquest.co.rs
PROMO TIM SRBIJA
SRBIJA
Beograd: preko 30
promotera i 4 promo lidera
Novi Sad: preko 30
promotera i 4 promo lidera
Čačak: preko 30 promotera
i 3 promo lidera
Niš: preko 40 promotera i 3
promo lidera
Kraljevo: preko 20
promotera i 3 promo lidera
Kragujevac: preko 30
promotera i 4 promo lidera
Subotica: preko 40
promotera i 4 promo lidera
Šabac: preko 15 promotera i
3 promo lidera
Agencija je u stanju da
organizuje promocije i u
ostalim manjim mestima
u Srbiji, po potrebi
klijenta:
UMESTO STATIČNE HOSTESE KOJA SE AKTIVIRA
ISKLJUČIVO NA ZAHTEV POTROŠAČA, KLIJENTU
NUDIMO EDUKOVANE HOSTESE SA USVOJENIM
PRODAJNIM TEHNIKAMA I KOMUNIKACIJSKIM
VEŠTINAMA.
PROMO
TEAM
Preko
Prodajni rezultati rastu proporcionalno s našim udelom
u projektu - stoga nam prepustite da odaberemo za vas
najbolju mehaniku promocije, logistiku, uniformu
200
edukovanih i
obučenih hostesa
Jagodina, Novi Pazar,
Priboj, Zrenjanin, Bor, Pančevo Šabac, Loznica,
Lazarevac, Smederevo, Požarevac, Kruševac, Velika Plana, Vršac, Leskovac, Vranje, Ruma,
Bačka Palanka, Sombor,
Kikinda, Bečej, Sremska
Mitrovica, Bečej,
Valjevo ...
30
PROMO LIDERA
www.iquest.co.rs
PRE DOLASKA
Uslužni merchandising
POSLE DOLASKA
Šta kupac očekuje
od proizvoda:
Izlaganje i pozicioniranje proizvoda vrši glavnu ulogu u razvoju brenda i podizanju prodaje.
Svakodnevno smo svedoci lošeg pozicioniranja robe u objektima:
Police bez dopune proizvoda, neuredna mesta prodaje, pogrešno složeni artikli, neispoštovan
broj facing-a, konkurencija na
Vašoj poziciji, pogrešno izložene cene ...
Cena
Da definišete adekvatnu
cenu za Vaš proizvod
Loše pozicioniranje se javlja zbog sledećih faktora:
Da pratite i modifikujete
1) Preopterećenost osobolja
cenu Vašeg proizvoda
2) Preveliki broj dobavljača
Distribucija
3) Nedostatak prodajnog prostora
Da ništ
a ne ra
Da obezbedite proizvod
dite
- Prepu
štanje k
na prodajnom mestu u
onkure
Raspolažemo sa 120 ljudi koji svakodnevno
- Gublj
nciji
enje trž
zadatom standardu
iš
obilaze sve Key Acounte na teritoriji Srbije
n
e utakm
- Prepu
ice
štanje p
Da obezbedite
roblem
ima
Da orga
adekvatne zalihe
nizujet
4) Obaveza poslovođa da smanjuju lagere robe i trebuju
e
s
o
s
p
lužbu z
stvenu
Da asortimanski
a podrš
samo osnovne količine robe
ku
- Izdva
podržite proizvod
janje po
5)
Aktivnost konkurencije
v
ećeg bu
- Usred
džeta
Promocija
sređiva
nje ka
operativ
USLUŽNI MERCHANDISING za kompanije koje nemaju
Da skrenete pažnju na
noj pod
ršci pro
- Anga
d
svoje
službe ili usled smanjenja troškova i kvaliteta imaju
a
je
žovanje
proizvod
dodatn
o
s
o
o
g
potrebe za eksternim servisom
blja za
Da se proizvod
podršk
u
Da ang
ispromoviše
ažujete
ekstern
Opis usluga uslužnog merchandisinga :
u
službu
Da se stimulišete
za podr
1) Kontrola prisutnosti proizvoda iz asortimana šku
kupovinu proizvoda
- Izdva
ja
alterna
tiv
koje im e
ate
nje zna
tno ma
sredsta
njih
va u od
nosu na
sopstve
b
udžet
ne služ
be
- Mogu
ćnost u
sredsre
na proiz
đivanja
vod i lo
gistiku
- Racio
nalno k
orišćen
sopstve
je
ne sluz
be u fun
prodaje
kciji
sređivanje mesta prodaje
2) Održavanje čistoće i urednosti police/ mesta prodaje
3) Servisiranje, pozicioniranje i povećanje prisutnosti robe
4) Dopuna i kontrola robe iz magacina na mesto prodaje
5) Iniciranje poslovođama da trebuju robu
6) Praćenje nivoa cena i izveštavanje o stanju i poziciji
robe, konkurencije
www.iquest.co.rs
MERCHANDISING TIM
Beograd: 10 IZVRŠIOCA
Novi Sad: 5 IZVRŠIOCA
Čačak: 2 IZVRŠIOCA
Niš: 3 IZVRŠIOCA
POZICIONIRANJE
Kraljevo: 1 IZVRŠILAC
Izlaganje i pozicioniranje proizvoda vrši glavnu ulogu
Kragujevac: 3 IZVRŠIOCA
u podizanju prodaje i građenju brenda.
Svakodnevno smo svedoci lošeg pozicioniranja
Subotica: 2 IZVRŠIOCA
Šabac: 1 IZVRŠILAC
Jagodina: 1 IZVRŠILAC
Priboj: 1 IZVRŠILAC
Novi Pazar: 1 IZVRŠILAC
Priboj: 1 IZVRŠILAC
Zrenjanin: 1 IZVRŠILAC
Bor: 1 IZVRŠILAC
proizvoda i reklamnog materijala u maloprodajnim
objektima (prazne police, neuredno mesto prodaje).
Pružamo usluge merchendisinga u
svim DM i LILY maloprodajnim
objektima
Velika Plana: 1 izvršilac
Vršac: 1 IZVRŠILAC
Leskovac: 1 IZVRŠILAC
Vranje: 1 IZVRŠILAC
Ruma: 1 IZVRŠILAC
Sopstvene merchandising službe, stvaraju nove i velike
Bačka Palanka: 1
troškove. Za ‘‘tim’’ od pet do deset ljudi u sopstvenoj
merchandising službi, troškovi se kreću od 400.000 do
Sombor: 1 IZVRŠILAC
800.000 dinara
Sa našom uslugom, troškovi su manji 30-60%
Kikinda,: 1 IZVRŠILAC
Pančevo: 1 IZVRŠILAC
Bečej: 1 IZVRŠILAC
Loznica: 1 IZVRŠILAC
Sremska Mitrovica: 1
Lazarevac: 1 IZVRŠILAC
Bečej: 1 IZVRŠILAC
Smederevo: 1 IZVRŠILAC
Valjevo: 1 IZVRŠILAC
Požarevac: 1 IZVRŠILAC
Kruševac: 1 IZVRŠILAC
www.iquest.co.rs
Vrste MISTERY
SHOPING usluga
Direktne posete
IQUEST anketari posećuju Vaše
maloprodajne objekte na teritoriji
Srbije sa listom informacija/
pitanja koje želimo da dobijemo
kao input.
Direktne posete konkurentima
Naši anketari posećuju prodajne
objekte Vaše konkurencije sa
MISTERY SHOPER
Mistery shoping / tajna kupovina obuhvata aktivnosti koje anketari
kompanije IQUEST sprovode tajno u prodajnim objektima.
Tajni kupci skupljaju detaljne informacije po unapred utvrđenom
spisku radi davanja inputa našim analitičarima.
Za analizu prikupljenih informacija koristi se specijalizavani software.
Analitički izveštaji se kasnije oblikuju prema posebnim zahtevima
klijenata. Naši klijenti koriste skupljene i obrađene informacije radi
unapređenja brenda i usluga.
listom informacija/pitanja koje
zajedno definišemo.
Telefonski pozivi
Naš call centar može zvati vaše
•
•
•
•
•
•
•
•
MISTERY SHOPPING SE ODNOSI NA PROVERU:
potrošačkog servisa
kvaliteta proizvoda
prodajne veštine prodavaca na terenu
poznavanja proizvoda od strane odgovornog osoblja
poštovanja procedura kompanije
integriteta zaposlenih
urednosti prodajnih objekata
poštovanja layauta u prodajnim objektima
Slanje email-a
Interne posete
Zaposleni u našem call centru su
Naši anketari mogu posetiti Vašu
obučeni za poslovnu email
firmu i videti kako se vaši
komunikaciju. Postoji mogućnost
da se slanem email upita proveri
zaposleni ophode prema radnim
procedurama, klijentima itd.
brzina i kvalitet odgovora
dobijenih na ovaj način.
maloprodajne objekte ili zaposlene
da proceni kvalitet usluga koje se
mogu dobiti telefonskim putem.
KORIŠĆENJE MISTERY SHOPPING USLUGA
VAŠOJ KOMPANIJI DIREKTNO OBEZBEĐUJE:
• Uvećanje prodaje
• Građenje brenda
• Buđenje svesti kod poslovođe i potrošača o robi
• Prikupljanje informacijama koje su od koristi za Vašu kompaniju
Pružamo usluge MISTERY SHOPER-a u svim
gradovima na teritoriji Srbije
www.iquest.co.rs
PROMOTIVNI DOGAĐAJI
EVENT MENAGAMENT
Organizovani događaji u promotivne
svrhe na otvorenim ili zatvorenim
prostorima, sadržajno uobličeni kako
bi doprineli adekvatnom unapređenju
imidža klijenta i izazvali
odgovarajuću pažnju i interes kod
ciljne grupe.
Angažovanje spoljnih saradnika
(hosting, promoteri, snimatelji,
fotografi, performeri, statisti,
modeli, koreografi,…)
DEŠAVANJA U MARKETINGU UKLJUČUJU
PAKET MERA ZA PLANIRANJE I
ORGANIZOVANJE POSEBNIH DOGAĐAJA,
RAZVOJ SCENARIJA I SADRŽAJA,
FORMIRANJE BUDŽETA, RAD SA
IZVOĐAČIMA, DOBAVLJAČIMA I FIRMAMA,
PROMOCIJA PROJEKATA I RAD SA
POTROŠAČIMA.
Počevši od originalnog
koncepta, sledićemo karakter
brand-a i specifične zahteve
njegove ciljne g rupe, kako
bismo preneli željenu poruku na
pravi način i na pravom mjestu.
Organizacija:
Osmišljavanje koncepta
nastupa(sajmovi, prezentacije,
promocije ...)
NUDIMO "ALL INCLUSIVE" USLUGU
UZ NAJVIŠI STANDARD
POSLOVANJA
Kreativni koncept, organizacija,
realizacija, zakup prostora ili
javne površine, catering,
ozvučenje i osvjetlenje, DJ-evi,
izvođači i voditelji,
EVENT
Sajamski nastupi, koncerti, festivali
Promo strategija i event management MB PIVARA
— TDR promo event strategija
www.iquest.co.rs
Skladištenje i transport,
regionalnI koordinatorI i
promotorI, kostimI i uniforme,
promo i POS materijale...
KLIJENTI
BRENDIRANJE
Pivara MB: Guča
Dunav osiguranje
IQUEST se bavi projektovanjem, izradom idejnih rešenja i proizvodnjom brending
elemenata. Klijentu je sve vreme procesa obezbeđena konsultacija sa našim
stručnim timom koji čine arhitekta i stručnjak za BTL marketing.
Osmišljavanje, dizajn, proizvodnja i nabavka promo materijala, kao i skup
aktivnosti tehničke manipulacije, pakovanja i prepakivanja, evidencije,
distribucije, redistribucije, skladištenja i čuvanja svake vrste materijala, opreme
i robe namenjene promociji.
Radio 5: Sajam medija
www.iquest.co.rs
Kreativan tim čine:
BREND STRATEGIJA
Producenti, grafički dizajneri,
scenografi, enterijeristi, modni
Postoje dve sile koje direktno utiču na
uspešnost brenda:
• Poželjnost brenda, koja postoji u svesti
potrošača i ogleda se u želji da se brend
koristi ili kupi
• Faktori okruženja (brend habitat)
omogućavaju da brend bude pristupačan
ciljnim potrošačima (npr. dostupnost, cena,
promocija, reklamiranje, preporuka, itd.)
dizajneri, fotografi, kompozitori,
koreografi, kao i kreativci iz
različitih grana umetnosti.
!
Da bi bio uspešan, brend mora da stoji
dobro i u svesti potrošača i na tržištu.
Merenje i analiza ova dva konstituenta
snage brenda određuju nivo njegove
uspešnosti na tržištu
Grafički dizajn
Vizualni identitet, logotip, zaštitni
znak, pakovanje, posteri, katalozi,
oglasi, bilbordi;
Ne postoji kategorija u grafičkom
dizajnu i štampi u kojoj ne mozemo
pronaći rešenje na zadovoljstvo naših
klijenata.
DIMENZIJE BRENDA: ŠIRINA I DUBINA
Širina brenda – broj proizvodnih grupa koje ovaj brend pokriva. Ona možeda obuvati veliki
broj robnih grupa ili ceo proizvodni program ili pak samo jednu robnu grupu.
Dubina brenda – broj proizvoda brenda u okviru jedne robne grupe.. Područje delovanja
brenda može biti duboko kada obuhvata sve proizvode u robnoj grupi ili plitko ako pokriva
jedan/nekolicinu proizvoda.
www.iquest.co.rs
MANIPULACIJA POS MATERIJALA
IQUEST vrši distribuciju svih vrsta POS materijala na bilo koju tačku(prodajno mesto) na teritoriji Republike Srbije.
IQUEST merchandiseri i monteri vrše postavljanje, zamenu i povlačenje starog POS materijala po specifikaciji klijenta.
•
SKLADIŠTENJE POS/
BRANDING MATERIJALA
•
DISTRIBUCIJA POS/
BRANDING MATERIJALA
•
MONTAŽA POS/
BRANDING MATERIJALA
•
SERVISIRANJE POS/
BRANDING MATERIJALA
Servisiranje POS materijala
Tim obučenih IQUEST servisera
nastanjenih u svim većim gradovima
Srbije, svakodnevno servisira,
popravlja, održava i čisti POS
materijale (prodajne stalke, light
boxove, svetleće reklame,
multimedijalne ekrane kao i ostale
elemente na mestu prodaje).
Pored servisiranja, održavanja i
čišćenja prodajnom mestu, u našem
timu zapoljšavamo i specijalizovane
majstore koji su u mogućnosti da
izvrše kompleksnije popravke na POS
materijalu u servisu koji je u sklopu
našeg logističkog centra.
SKLADIŠTENJE POS/BRANDING MATERIJALA
IQUEST raspolaže sa skladištem od
800m2 modernog magacinskog
prostora u Beogradu (lokacija
Aerodrom Beograd).
Logistička usluga IQUEST-a uključuje
24/7 manipulaciju, nadzor,
obezbeđenje kao i elektronsko
izveštavanje. U skladu sa visokim
profesionalnim standardima
poslovanja,
www.iquest.co.rs
Osmišljavanje i izrada sajamskih
štandova, elemenata za festivalske
nastupe, najam opreme i izrada
specifičnih rešenja.
Download

COMMUNICATIONS