КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ
У ПУ „11.АПРИЛ“
Дел.бр.1046/3
Датум:23.04.2013.
Страна 1 од 1
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
КРИТЕРИЈУМИ И ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У
ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „11. АПРИЛ“ НОВИ БЕОГРАД
Предшколска установа у складу са својим могућностима и исказаним потребама за
целодневним, полудневним, минималним и другим облицима рада врши упис деце
предшколског узраста.
Пријем деце у Предшколску установу „11.април“, Нови Београд, врши се према
критеријумима формираним на основу Закона о предшколском васпитању и образовању, на
основу члана 97.став 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/09).
Критеријуми за упис деце у вртић
1) Деца из друштвено осетљивих група:
(1) деца жртве насиља у породици,
(2) деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без
родитељског старања,
(3) деца самохраних родитеља,
(4) деца из социјално нестимулативних средина,
(5) деца са сметњама у психофизичком развоју,
(6) деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње
у
психофизичком развоју,
(7) деца тешко оболелих родитеља,
(8) деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или
прогнаног лица,
(9) деца предложена од стране центра за социјални рад,
(10) деца из средина у којима је услед породичних и других животних
околности угрожено здравље, безбедност и развој;
2) Деца запослених родитеља и редовних студената;
3) Деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;
4) Деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу;
5) Остала деца
Додатни критеријуми за упис деце у вртић:
1. Премештаји у оквиру ПУ „11. април“ врши се из објекта који дете похађа у жељени
објекат, уколико постоје смештајни капацитети, а у складу са важећим нормативима
(односи се на децу која су ранијих година усмерена у неки од објеката ПУ који је
имао капацитета за пријем).
2. Близина места становања породице, уколико у локацијски најближим објектима
постоје смештајни капацитети, а у складу са важећим нормативима.
3. Деца из породице где је један родитељ запослен, а други није, уколико у жељеном
објекту има смештајних капацитета:
- породице са више деце;
- нега неког од чланова уже или шире породице;
- родитељ који је остао без посла и примају накнаду;
- породице где један од родитеља није пријављен, а ради.
4. Породице које живе на територији друге општине, а раде на територији општине Нови
Београд на којој конкуришу за пријем детета, уколико у ПУ „11.април“ постоје
смештајни капацитети за пријем;
5. Предшколска установа „11.април“ задржава право усмерења у друге објекте, уколико
у жељеним објектима не постоји могућност пријема због смештајних капацитета, а у
складу са важећим нормативима.
ПРЕДСЕДНИК ЦЕНТРАЛНЕ
УПИСНЕ КОМИСИЈЕ
с.р. Јасна Матаруга
СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ
с.р. Влајко Томашевић
PDF to Word
ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
с.р. Маја Стефановић
Download

критеријуми и додатни критеријуми за пријем деце у