ZEMU N - B E O G R A D
Snaga
traje
w w w.elekt roe ne rgy. com
1
Razvijena društvena svest, odgovornost prema partnerima, kupcima i dobavljačima, okolini i društvenoj zajednici u kojoj živimo i radimo, konstantna
posvećenost motivaciji zaposlenih i
njihovom stručnom usavršavanju, uz
poseban akcenat na brigu o zdravlju
i sigurnosti na radu, osnovni su ciljevi
naše kompanije.
Ove ciljeve Elektro Energy ostvaruje
sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem integrisanog sistema menadžmenta usaglašenog sa zahtevima standarda:
Highly developed social consciousness,
responsibility towards our partners,
customers and suppliers, responsibility for the environment and the social
community we work and live in, a continuous commitment to our employees’ motivation and their professional
development, with a special emphasis
on health care and occupational safety,
are the principal objectives of our
company.
Развитое общественное сознание,
ответственность к партнерам,
покупателям и поставщикам,
окружающей среде и социальная
ответственность, непрерывная
забота о мотивации сотрудников
и их профессиональном
усовершенствовании, с особым
акцентом на заботе о здоровье
и безопасности труда, являются
основными целями нашей компании.
Elektro Energy fulfills these objectives
through implementing and continuously improving its integrated management system formed under the requirements of international standards:
Эти цели Elektro Energy
осуществляет за счет внедрения и
постоянного усовершенствования
интегрированной системы
менеджмента, согласованного с
требованиями стандартов:
Politika zaštite zdravlja i bezbednost
na radu
Occupational Healthy & Safety
Registration Certificate
Политика в области охраны
здоровья и безопасности труда
OHSAS 18001:2007
Politika zaštite životne sredine
Enviromental System Registration
Certification
Политика в области охраны
окружающей среды
w w w.e l e kt ro e n e rg y. co m
ISO 14001:2004
2
Politika kvaliteta
Quality System
Registration Certificate
Политика управления
качеством
ISO 9001:2008
Elektro Energy doo bavi se projektovanjem, izgradnjom
i održavanjem visokonaponskih i niskonaponskih instalacija
elektroenergetskih mreža i konsaltingom u domenu
energetskih prenosnih postrojenja.
Naš globalni poslovni cilj je da kreiramo organizaciju koja
će počivati na spoju fleksibilnosti, ekspertize i iskustva i
koja će biti u stanju da stručno odgovori na svaki izazov u
oblasti elektroenergetike. Upravo zbog toga pretežni deo
poslovne energije ulažemo u kreiranje ekspertskog tima i
tehnoloških procesa, za koje smatramo da su dva noseća
stuba naše kompanije.
Elektro Energy doo is specialized in design, construction and maintenance of high and low voltage installations of electric power networks, as well as consulting in
the field of energy transmission systems.
Our global business goal is to create an organization
based on the synthesis of flexibility, expertise and experience, which would be able to professionally respond
to any challenge within the field of power engineering.
Precisely that is the reason why the major part of our professional energy is invested into creating an expert team
and high-end technology processes, which we consider
to be the two supporting pillars of our company.
Elektro Energy doo занимается проектирование,
строительство и обслуживанием высоковольтных и
низковольтных установок электроэнергетических
сетей и консалтингом в области систем передачи
энергии.
Наша глобальная цель – создать организацию,
которая будет основываться на сочетании гибкости,
экспертизы и опыта, и которая будет готова
профессионально отвечать на любые вызовы в
области энергетики. Именно поэтому, самую большую
долю деловой энергии мы вкладываем в создание
экспертной команды и технологического процесса,
которые считаем двумя столпами компании.
3
USLUGE
Kompletna organizacija, inženjering, projektovanje i konsalting u izvođenju svih vrsta elektroradova.
Osnovna ideja našeg biznisa je bezbednost, kvalitet završenog posla i profit za sve, jer u modernom
poslovanju najteže je naći pravog partnera.
Viskonaponska postrojenja i trafostanice
RADOVI
VISKONAPONSKA
POSTROJENJA I
TRAFOSTANICE
PROJEKTOVANJE
Inženjering za rasklopna postrojenja pruža širok spektar
usluga: projektovanja, izgradnje postrojenja ili rekonstrukcije,
remonta i ugradnje opreme, postavljanja zaštite i upravljačkih
uređaja, ispitivanja i puštanja u rad.
Kompletna organizacija, inženjering, projektovanje i
konsalting u izvođenju svih vrsta radova:
• U RP, trafostanicama svih naponskih nivoa 0,4kV - 400kV
• Poslovi na održavanju srednjenaponske i visokonaponske
USLUGE
opreme (prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih
transformatora, odvodnika prenapona, energetskih
transformatora), uključujući i nabavku i/ili izradu
rezervnih delova.
• Montaža, ispitivanje i puštanje u rad SF6 prekidača
Ušteda električne energije u
• Remont i montaža, ispitivanje i puštanje u rad energetskih
javnom osvetljenju
transformatora
• Postavljanje i povezivanje energetskih, napojnih, kontrolnih,
Smanjenje potrošnje električne energije, kako u javnom,
signalnih i optičkih kablova
tako i u privatnom sektoru, postalo je tema interesovanja u
• Ugradnja metalno oklopljenih srednjenaponskih
mnogim državama i velikim sistemima, svima onima koji vode
postrojenja raznih proizvođača
računa o čoveku i sredini u kojoj žive.
• Neophodni prateći građevinski i bravarski radovi
Jedan od značajnih primera jeste osvetljenje koje učestvuje
Stručnost i spremnost da se odgovori svim izazovima,
sa oko 20% u ukupnoj potrošnji električne energije.
iskustvo i odgovornost potvrđeni su kroz realizaciju
Projekat energetske efikasnosti, racionalizacije i rekonstruk- kompleksnih projekata, od RP distributivne strukture do
objekata velikog energetskog značaja kao što su
cije javnog osvetljenja podrazumeva zamenu živinih energetski neefikasnih svetiljki energetski efikasnim svetiljkama sa termoelektrana Kolubara RP 110kV Veliki Crljeni, FAS 110/20
natrijumovim izvorom svetlosti i ugradnju uređaja za central- kV Kragujevac, Aerodrom Nikola Tesla, TS Pista 35/10kV,
kompletna rekonstrukcija sa montažom 10kV i 0,4kV
nu kontinualnu regulaciju svetlosnog fluksa.
blokovima, zamena zaštite i uvođenje RP 10kV Sloga
Firma Elektro Energy doo, zajedno sa Elektrotehničkim
Vladičin Han u sistem daljinskog upravljanja.
fakultetom iz Beograda i partnerskim firmama, već nekoliko
godina intenzivno radi na implementaciji uređaja za centralnu kontinualnu regulaciju svetilosnog fluksa u Srbiji i regionu.
Komercijalni naziv uređaja je M BOX lighting control device.
ENERGIJE U JAVNOM
OSVETLJENJU
OBNOVLJIVI
IZVORI ENERGIJE
w w w.e l e kt ro e n e rg y. co m
M-BOX lighting control device je elektronski upravljan
naponski regulator koji ima mogućnost regulacije izlaznog
napona u opsegu 230V do 170V. Regulacijom napona na
njegovom izlazu, čime se stvaraju mogućnosti za značajnu
redukciju potrošnje električne energije svetiljki, može da se
reguliše svetlosni fluks svetiljki koje se preko njega napajaju. Regulisanje napona radi uštede energije primenjuje se
u kasnijim noćnim satima kada, najčešće zbog značajnog
smanjenja gustine saobraćaja, nije neophodan maksimalni
nivo osvetljenosti.
Činjenica da jedini u Srbiji imamo ozbiljnu referencu iz
oblasti uštede električne energije u javnom osvetljenju primenom uređaja za regulaciju svetlosnog fluksa, govori sama
za sebe.
4
Projektovanje i inženjering
Sektor projektovanja predstavlja važan deo naše delatnosti.
Obuhvata čitav niz aktivnosti da bi se zaokružila precizna slika
u oblasti prenosa, distribucije i potrošnje el. energije, od
angažovanja visokokvalifikovanih kadrova, profesionalnog
odnosa prema investitorima, stručno i tehnički osposobljenog
osoblja, do posedovanja svih neophodnih licenci.
• Planiranje i vođenje složenih projekata izgradnje novih i
rekonstrukcije starih elektroenergetskih objekata
• Stručna/tehnička podrška investitoru pri nabavci opreme,
materijala i usluga
• Projektovanje RP i trafostanica od 0,4kV do 400kV
• Izrada projekata kontrolnih, relejnih ormana, AC i DC
razvoda
• Izrada glavnih i izvođačkih projekata, projekata izvedenog
objekta
• Tehnička kontrola glavnih i izvođačkih projekata
Elektromonterski radovi, šemiranje
razvodnih ormana, javno i dekorativno
osvetljenje (sektor proizvodnje)
Prateći tržište, njegove potrebe i nedostatke u postojećoj
ponudi i sagledavajući ukupne razvojne i proizvodne
kapacitete, Elektro Energy doo postavio je strategiju razvoja
sektora za proizvodnju. Formirana je elektromontažna i
bravarska radionica sa ciljem da kroz sintezu inženjeringa,
prodaje i proizvodnje ponudimo što kvalitetnija i
konkurentnija rešenja.
Delatnost elektromontažne radionice, proizvodni deo,
obuhvata između ostalog:
• Proizvodnju uređaja za uštedu električne energije u
javnom osvetljenju M-BOX lighting control device
• Sklapanje svetiljki javnog osvetljenja i pratećeg programa
• Projektovanje, montažu i ugradnju različitih vrsta
razvodnih ormana, ormana javnog osvetljenja
• Ormane zaštite i upravljanja
• Kompaktne i modularne distributivne, industrijske i kućne
razvodne ormane
• Merno-razvodne ormane za industrijske i stambene
prostore
• RTU ormane
• NN i RO regrupacije transformatorskih stanica, ormane
sopstvene potrošnje
• Ormane kompenzacije reaktivne snage
• Sve vrste bravarskih adaptacija
Obnovljivi izvori energije
Elektro Energy doo je, prateći svetske trendove, započeo
razvoj mogućnosti iskorišćavanja obnovljivih izvora energije.
Uzeli smo učešće u ovoj oblasti razvijanjem sistema:
• Solarne energije
• Malih hidroelektrana
• Vetrogeneratora
Elektro Energy doo je među prvima uveo sistem solarnog
osvetljenja, imamo referencu na osvetljenju šetališta duž
kanala Kupinac u Obrenovcu.
5
Complete organization, engineering, design and consulting services in executing all types
of electrical works. The main idea of our business is safety, high quality of the performed
work and profit for all sides, because finding the right business partner is the most difficult
task in the modern business world.
SERVICES
ELECTRICAL
INSTALLATION WORKS
PUBLIC AND DECORATIVE
LIGHTING
HIGH-VOLTAGE
PLANTS AND
SUBSTATIONS
ENERGY SAVING IN
STREET LIGHTING
ENERGY EFFICIENCY
PROJECT DESIGN
AND ENGINEERING
SERVICES
RENEWABLE ENERGY
SOURCES
Energy saving in street lighting
Energy efficiency
Reducing energy consumption, in both the public and
private sectors, has became a major concern in many
countries and developed systems, for all those committed to
mankind and the environment they live in.
One of significant examples is the lighting, which uses about
20% of the total electric energy consumption.
The project of energy efficiency, rationalization and
reconstruction of public lighting comprises the replacement
of the energy-inefficient mercury lamps with energy efficient
lamps with sodium light source, as well as installation of the
device for central continuous light flux regulation.
w w w.e l e kt ro e n e rg y. co m
Elektro Energy doo, in cooperation with the School of
Electrical Engineering, University of Belgrade, and its partner
companies, has been for several years working on
implementation of a device for central continuous light flux
regulation in Serbia and the region. The commercial name of
the device is M BOX lighting control device.
6
High-voltage plants and substations
Substation engineering provides a wide range of services:
project design, plant construction or reconstruction,
equipment installation and maintenance, installation of
protection and control equipment, testing and commissioning.
A complete organization, engineering, design and consulting
service in executing all kinds of works:
• Switching facilities, substations of voltage levels from
0,4kV to 400kV
• Maintenance works on medium voltage and high voltage
equipment (circuit-breakers, disconnectors, current and
M-BOX lighting control device is an electronically-controlled
voltage transformers, surge arrestors, energy transformers),
voltage regulator that enables regulation of output voltage
including supply and/or manufacture of spare parts.
in the range of 230 V to 170 V. Regulation of voltage on its
• Installation, testing and commissioning of SF6 Circuit Breakers
output, which can result in a significant reduction of electrical • Installation and reconstruction, testing and commissioning
energy consumption of street lighting, allows regulation of
of energy transformers
luminous flux of the lamps powered by it. Voltage regulation • Installation and connection of energy, power, control, signal
for energy saving purposes is applicable during the late night
and optical cables
hours when, usually due to significant decrease of traffic
• Installation of metal-enclosed medium voltage utilities
density, the maximum level of lighting is not necessary.
from a wide range of manufacturers
• All necessary accompanying construction and metal works
The fact that we are the only company in Serbia with a
serious reference in the field of energy saving in public
Our expertize and readiness to meet all the
lighting, as a result of implementation of the light flux
challenges, experience and responsibility, have been
regulation device, speaks for itself.
confirmed through realization of a great variety of complex
projects, ranging from switching facilities of distributive
structure, to constructions of great environmental
importance such as thermal power plant Kolubara
switchgear 110kV Veliki Crljeni, FAS 110/20 kV Kragujevac,
Nikola Tesla Airport, SS Pista 35/10kV, full reconstruction
with installation of 10kV and 0.4kV blocks, replacement of
protection system and implementation of switchgear 10kV
Sloga Vladičin Han into the remote control system
Project design and engineering
Design sector represents an important part of our activities.
It comprises a wide range of activities in order to provide an
overall view in the area of transmission, distribution and consumption of electric energy, from contracting highly qualified
experts, through our professional relation towards investors,
experienced and technically skilled staff, to the availability of
all necessary licenses.
• Planning and managing complex projects involving
construction of new and reconstruction of old power facilities
• Professional/technical support to investors with equipment,
material and service procurements
• Project design for switching facilities and substations
from 0,4kV to 400kV
• Control and relay cabinets, AC and DC distribution system
design elaboration
• Elaboration of preliminary and detailed designs, and
as-built designs
• Technical control of preliminary and detailed designs
Electrical installation works,
distribution cabinet wiring, public
and decorative lighting
(manufacturing sector)
Following the market, its demands and deficiencies in the
existing offerings, while considering overall development and
production capabilities, Elektro Energy doo has established a
strategy for development of its manufacturing sector.
We set up an electrical installations and metalworking
workshop with the aim of providing high quality and
competitive solutions through synthesis of engineering, sales
and manufacturing.
Main activities of the electrical installations workshop,
manufacturing sector, among other, include the following:
• Manufacturing of the device for energy saving in public
lighting M-BOX lighting control device
• Assemblage of public lighting lamps and complementary
equipment
• Design, mounting and installation of different types of
distribution and public lighting cabinets
• Protection and control cabinets
• Compact and modular distribution, industrial and
household switchgear cabinets
• Electric meter cabinets for industrial and residential areas
• RTU cabinets
• Substation NN and RO regrouping, self-power
consumption cabinets
• Reactive power compensation cabinet
• All kinds of metalwork reconstructions
Renewable energy sources
Following global trends, Elektro Energy doo started
developing technologies and exploring potential of
renewable energy sources usage. We have taken part in
this area by developing following systems:
• Solar energy
• Small hydro-power plants
• Wind turbines
Elektro Energy doo is one of the first companies to introduce
the system of solar lighting, having as a reference the project
for lighting of the promenade along the canal Kupinac in
Obrenovac.
7
УСЛУГИ
Комплексная организация, инжиниринг, проектирование и консалтинг при выполнении все
видов электроработ. Основная идея нашего бизнеса заключается в безопасности, качестве
выполненных работ и обеспечении прибыли для всех, так как в современном бизнесе самой
сложной задачей является поиск настоящего партнера.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
УСТАНОВКИ И
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ПОДСТАНЦИИ
ЭКОНОМИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В
ОБЛАСТИ ОСВЕЩЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ
УСЛУГИ
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
И ИНЖИНИРИНГ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ
Экономия электроэнергии в области
освещения общественных мест
Энергетическая эффективность
Сокращение потребления электроэнергии, как в
общественном, так и в частном секторе, стало темой
интереса в многих странах и больших системах, тех,
кто заботиться о человеке и окружающей среде.
w w w.e l e kt ro e n e rg y. co m
Один из наиболее значимых примеров – это освещение,
участвующее 20% в общем потреблении электроэнергии.
Проект энергетической эффективности, рационализации
и реконструкции освещения общественных мест
подразумевает замену энергетически неэффективных
ртутных светильников на энергетически эффективные
светильники с натриевым источником света и
установку устройств централизованного непрерывного
регулирования светового потока.
8
Высоковольтные установки и
трансформаторные подстанции
Отдел инжиниринга распределительных установок
оказывает широкий диапазон услуг: проектирование,
строительство установок или реконструкция, ремонт
и установка оборудования, установка защиты и систем
управления, выполнение пусконаладочных работ.
Комплексная организация, инжиниринг, проектирование
и консалтинг при выполнении всех видов работ:
• В распределительных установках, ТП всех уровней
напряжения, от 0,4кВ до 400кВ;
• Работы по обслуживанию оборудования среднего
и высокого напряжения (выключателей, силовых
разъединителей, трансформаторов тока и напряжения,
разрядников защиты от перенапряжения,
ООО Elektro Energy вместе с Электротехническим
энергетических трансформаторов), включая закупку
факультетом из Белграда и партнерскими формами
и/или изготовления запчастей;
уже несколько лет подряд интенсивно занимается
•
Монтаж, испытание и пуск в эксплуатацию
внедрением устройств централизованного непрерывного
выключателей
SF6;
регулирования светового потока в Сербии и странах
•
Ремонт
и
монтаж,
испытание и пуск в эксплуатацию
региона. Коммерческое название устройства –
силовых
трансформаторов;
M BOX lighting control device.
• Прокладка и подключение силовых, питающих,
M-BOX lighting control device представляет собой
управляющих, информационных и оптических кабелей;
регулятор напряжения с электронным управлением,
• Установка оборудования среднего напряжения в
позволяющий регулировать выходное напряжение в
металлических корпусах, различных производителей;
диапазоне от 230В до 270В. За счет регуляции напряжения • Необходимые вспомогательные строительные
на его выходе, что позволяет в значительной степени
и слесарные работы.
сократить потребление электроэнергии светильниками,
можно регулировать световой поток светильников,
Квалифицированность и готовность отвечать на
которые питаются от него. Регулирование напряжения с
все вызовы, опыт и ответственность подтверждены
целью экономии энергии, применяется поздней ночью,
через реализацию комплексных проектов, от
когда, зачастую в результате значительного уменьшения
распределительных установок до объектов большого
интенсивности движения транспорта, не нужен
энергетического значения, таких как Колубара РУ 110кВ,
максимальный уровень освещенности.
Велики Црлени, ФАС 110/20 кВ, Крагуевац, Аэропорт
им. Николы Теслы, ТП ВПП 35/10кВ, комплексная
То, что мы являемся единственной фирмой в Сербии,
реконструкция с монтажом 10кВ и 0,4кВ блоков, замена
которая обладает серьезной лицензией в области
защиты и внедрение на РУ 10кВ, Слога Владичин Хан
сбережения, свидетельствует само по себе.
системы дистанционного управления.
menom uređaja za regulaciju svetlosnog fluksa, govori sama
za sebe.
Электромонтажные работы,
выполнение электрических цепей
в распределительных шкафах,
освещение общественных мест и
декоративное освещение
(отдел производства)
Изучая рынок, спрос на нем и недостатки имеющегося
предложения и понимая общие возможности развития и
производственные мощности, ООО Elektro Energy создало
стратегию развития отдела производства. Сформировали
электромонтажный и слесарный цехи с целью, чтобы,
объединив инжиниринг, продажу и производство,
предложить как можно более качественные и
конкурентоспособные решения.
Виды деятельности электромонтажного цеха,
производственный цех, включает в т.ч.:
• Выпуск энергосберегающих устройств для освещения
общественных мест M-BOX lighting control device;
• Сборку светильников освещения общественных мест
и вспомогательной программы;
• Проектирование, монтаж и установку различных
видов распределительных шкафов, шкафов
освещения общественных мест;
• Шкафы защиты и управления;
• Компактные и модельные распределительные,
промышленные и бытовые распределительные шкафы;
• Измерительные распределительные шкафы для
промышленных и жилых помещений;
• RTU шкафы
• Низковольтные и распределительные шкафы
перегруппирования трансформаторных подстанций,
шкафы собственного потребления;
• Шкафы компенсации реактивной мощности;
• Все виды слесарных переделок.
Проектные работы и инжиниринг
Проектное бюро представляет собой важную часть
нашей деятельности. Включает ряд видов деятельности,
замыкающих полный цикл в области передачи,
распределения и потребления электрической энергии, от
привлечения высококвалифицированных специалистов,
профессиональных отношений с заказчиками,
квалифицированного и технически обученного
персонала, до обладания всеми необходимыми
лицензиями.
• Планирование и ведения комплексных проектов
строительства новых и реконструкции старых
электроэнергетических объектов;
• Профессиональная поддержка заказчиков при закупке
оборудования, материалов и услуг;
• Проектирование РУ и трансформаторных подстанций
от 0,4кВ до 400кВ;
• Разработка проектов шкафов управления и релейных
шкафов, распределения переменного и постоянного тока;
• Изготовление рабочих проектов, рабочей и
исполнительной документации;
• Технический контроль рабочих проектов и рабочей
документации.
Возобновляемые источники энергии
ООО Elektro Energy, следуя мировым трендам, начал
развивать и обеспечивать возможность эксплуатации
возобновляемых источников энергии. Мы приняли
участие в этой области, развивая системы:
• Солнечной энергии;
• Малых ГЭС;
• Ветрогенераторов.
ООО Elektro Energy одним из первых стало внедрять
систему освещения на солнечных батареях, об этом
свидетельствует установленная система освещения вдоль
небрежной канала Купинац в г. Обреновац.
9
CILJEVI I BUDUĆNOST
Osnovni ciljevi kompanije su jačanje i rast svoje pozicije
i to kroz:
• Odgovornost – prema partnerima, klijentima, društvu
i okolini
• Profesionalnost – stručna i precizna posvećenost
• Energetska efikasnost – implementacijom sistema uštede,
obnovljivih izvora energije kao osnovnih projekata naše
kompanije
• Razvoj novih tehnologija i njihova primena
U budućnosti Elektro Energy doo vidimo kao kompaniju
sastavljenu od stručnih, projektno-orijentisanih mikrotimova,
koji zajedno mogu da realizuju projekte bilo kog obima.
Širok spektar usluga, efikasni sistemi organizacije, dosledna
realizacija i sinergija u svim segmentima poslovanja osnova
su našeg uspeha u sadašnjosti i budućnosti.
OBJECTIVES FOR THE FUTURE
The main objectives of our company are to grow and
strengthen its position through:
• Responsibility – towards our partners, clients, society
and the environment
• Professionalism – professional and determinate
commitment
• Efficient energy use – by implementing energy-saving
systems and renewable energy sources as main projects
of our company
• Development and implementation of new technologies
In the future, we see Elektro Energy doo as a company
composed of qualified, project-oriented micro teams, capable
of elaborating projects of any complexity level. A wide range
of services, efficient organization systems, consistent
realization and synergy in all segments of the business are
the basis of our present and future success.
ЦЕЛИ, БУДУЩЕЕ
w w w.e l e kt ro e n e rg y. co m
Главные цели компании – это укрепление своих позиций,
а именно, благодаря:
• Ответственности – перед партнерами, клиентами,
обществом и окружающей среде;
• Профессионализму – квалифицированный подход
и преданность;
• Энергетической эффективности – за счет внедрения
системы экономии, возобновляемых источников
энергии, являющихся основными разработками
компании;
• Развитию новых технологи и их применению.
В перспективе ООО Elektro Energy мы видим как
компанию, составленную из квалифицированных,
микрокоманд, ориентированных на проекты, которые
совместно могут реализовать проекты любых масштабов.
Широкая гама услуг, эффективные системы организации,
последовательная реализация и синергия вол всех
сегментах деятельности заложены в основу нашего успеха
сейчас и в будущем.
10
REFERENC LISTA / Reference list / Референц листа
ELEKTRO ENERGY doo
God / Yrs / Год
2012.
2011.
2010.
2009.
Naručilac / Investor / Инвеститор
JKP “Javno osvetljenje” Beograd
Siemens doo Beograd
Akcionarsko društvo Aerodrom “NIKOLA TESLA”
Beograd
JKP “Javno osvetljenje” Beograd
JKP “PALANKA SERVIS SMEDEREVSKA PALANKA”
Smederevska Palanka
JP Direkcija Lazarevac
JP Direkcija za izgradnju Obrenovca
Privredno društvo “Termoelektrane Nikola Tesla”
d.o.o. Obrenovac – TE Kolubara, Veliki Crljeni
Privredno društvo za distribuciju električne energije
“Jugoistok” d.o.o. Niš – ogranak Vranje
Fiat Automobili Srbija doo
MEPS
JP za zaštitu I unapređenje životne sredine na teritoriji
GO Obrenovac
Mesto / Place / Место
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Smederevska Palanka
Lazarevac
Obrenovac
Veliki Crljeni
Vladičin Han
Kragujevac
Bitola
Obrenovac
JP Direkcija za izgradnju Obrenovca
PD Termoelektrane i kopovi Kostolac d.o.o.
Sirmium steel doo
Privredno društvo za distribuciju električne energije
‘’Jugoistok’’ d.o.o. Niš
Privredno društvo “Termoelektrane Nikola Tesla”
d.o.o. Obrenovac - Železnica
VTI
Obrenovac
Kostolac
Sremska Mitrovica
Niš, Vranje, Mosna,
Jagodina
JP Direkcija za izgradnju Obrenovca
PD Termoelektrane i kopovi Kostolac d.o.o.
KP Beogradska Elektrane
Obrenovac
Kostolac
Beograd
Brgule
Beograd
11
Ušteda električne energije u javnom osvetljenju
Viskonaponska postrojenja i trafostanice
Elektromontažni radovi i šemiranje ormana
Projektovanje
w w w.e l e kt ro e n e rg y. co m
Obnovljivi izvori energije
GORNJOGRADSKA 9/12 , 11080 ZEMUN - BEOGRAD; Tel/fax: 011/2101-591, 2130-539; Web: www.elektroenergy.com; E-mail: [email protected]; [email protected]
PIB: 105198179, Matični broj: 20334517, Šifra delatnosti: 74203, Račun: 340-11000930-32 - Erste Bank
12
Download

usluge - Elektro Energy doo