Schülke&Mayr
EFIKASAN ANTISEPTIK ZA DEZINFEKCIJU
RANA I [email protected]
s&M
Schülke&Mayr
s&M
Octenisept®
antiseptik za dezinfekciju rana i sluzoko`a
5 prednosti OCTENISEPTA:
APLIKACIJE
1.
[IROKO
PRIMENJIV
Premazivanje
[pricanje
PRE
TRETMANA
OCTENISEPT ® je {iroko primenjiv preparat i to za:
mlade i stare osobe
mu{karce i `ene
trudnice, porodilje, dojilje,
sve pacijente, nezavisno od imunolo{kog statusa
2.
LAK ZA
UPOTREBU
3.
PODNO[LJIV OCTENISEPT ® se jako dobro podnosi, jer:
4.
[IROKOG
SPEKTRA
OCTENISEPT ® ima {irok antimikrobni spektar protiv:
bakterija uklju~uju}i Chlamydie i Mycoplasme
svih vrsta gljivica
virusa uklju~uju}i HBV, HIV
protozoa kao npr. Trichomonas
5.
POUZDAN
OCTENISEPT ® nudi visoku sigurnost, jer:
vreme kontaktnog dejstva je 1 min., nema ~ekanja u praksi
dugotrajno profilakti~no delovanje
o~uvano dejstvo i uz prisustvo sekreta
APLIKACIJE
Kontinualno
ispiranje
OCTENISEPT ® je lak za upotrebu, jer je:
bezbojan i odmah spreman za upotrebu
dobra vidljivost polja inspekcije
ne ostavlja mrlje
jednostavan je za upotrebu
u mnogim pregledima se pokazalo da OCTENISEPT ®
ima jako dobru lokalnu podno{ljivost
pospe{uje zarastanje rana
besprekorne farmakokinetike i toksikolo{ki bezbedan
aktivna supstanca Octenidin se ne resorbuje
Minikrio
terapija
NAKON
TRETMANA
Octenisept® u klini~koj praksi
Fournier-ova gangrena
Dijabeti~na gangrena uz osteomielitis
Erysipel potkolenice uz latentni diabetes melitus
Dekubitne rane
Peritonitis
Opekotine
Fistule, apscesi
Schülke&Mayr
s&M
Octenisept®
efikasan rastvor za antisepti~ne tretmane ko`e, sluzoko`e, rana
Sastav:100 g sadr`i: Octenidindihydrochlorid - 0,1g , 2 – Phenoxyethanol - 2,0 g u vodenom rastvoru. Osobine i dejstvo:
Anti-mikrobno dejstvo se ogleda u baktericidnom (aerobnom i anaerobnom spektru multirezistentnih uzro~nika, tvrdokornih
infekcija), fungicidnom, spektru protozoa (uklju~uju}i Chlamydia trahomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum), a
i delovanju protiv lipofilnih, hepatitis B, HIV, Herpes, virusa. Spektri dejstva 2 - Phenoxyethanola i Octenidindihydrochlorida se
izuzetno dobro upotpunjuju sinergisti~kim na~inom delovanja. Klini~ka ispitivanja dejstva na sluzoko`u vagine i usne duplje pokazuju
zna~ajnije smanjenje uzro~nika infekcije u odnosu na ostale preparate. Antiseptik je pokazao kako trenutno, tako i produ`eno dejstvo.
Aktivna supstanca Octenidindihydrochlorid se preko ko`e i sluzoko`e ne resorbuje, a 2-Phenoxyethanol samo u subminimalnim
dozama. Preparat je diskretno gorkog ukusa.
Indikacije:
· Antisepti~ni tretman ko`e, sluzoko`e i prelaznog epitela dece i odraslih, pre operativnih zahvata ili dijagnosti~kih procedura (npr. za
dezinfekciju ko`e i sluzoko`e pre carskog reza, pre vaginalnih pregleda, pre, za vreme i postnatalne manipulacije, pre stavljanja
urinarnih katetera, arterijskih i venskih linija).
· Preventivni antisepti~ni tretmani rana, sluzoko`a i terapijski tretman inficiranih regija na sluzoko`ama, ranama, tokom svih
hiru{kih intervencija i abdominalnih ispiranja septi~nih procesa, uklju~uju}i i plasti~nu hirurgiju (npr. tretiranje opekotina, rana tokom i
nakon hiru{kih intervencija , u cilju prevencije infekcija i stvaranja o`iljnog tkiva) i vaskularnu hirurgiju (npr. tretmani dijabeti~nog
stopala , Ulcus Cruris-a i dekubitnih rana).
· U urogenitalnoj regiji (npr. vaginalna ispiranja, pre i za vreme histerektomija, antisepti~ni tretmani epiziotomija, saniranje colpitis-a,
infektivnih procesa dostupnih regija mu{kih polnih organa, u tretmanima ve{ta~ke oplodnje).
· U anorektalnoj regiji (npr. pre tretmana hemoroida, za saniranje fisura).
· U traumatologiji (npr. antisepti~ni tretmani otvorenih preloma kostiju).
· U oftalmologiji (npr. preoperativna priprema, tokom operativnih zahvata i antisepti~ni tretmani infektivnih procesa oka i okolne
regije, pri ~emu se prema uputstvu proizvo|a~a koriste odre|ena razbla`enja Octenisept-a, Aqua bidestilata-om).
· U stomatologiji i oralnoj hirurgiji (npr. pre ekstrakcije zuba , kireta`a , apikotomija , ~i{}enja i le~enja korena zuba, saniranje
infektivnih procesa na sluzoko`i usne duplje).
Primena: Direktnom aplikacijom pomo}u tupfera , sprejanjem ili ispiranjem (npr. u usnoj duplji).
Doziranje: Naneti na obolelo mesto i ostaviti da deluje 1 minut. Kod ispiranja usne duplje, se sa oko 20 ml. Octenisept-a,
ispira lagano i energi~no 20 sekundi i ostavlja se da deluje 1 minut.
Trudno}a i dojenje: Po{to aktivne supstance antiseptika nisu resorptivne, indikovan je i kod trudnica i kod `ena u laktaciji.
Starosna struktura pacijenata: Octenisept je primenjiv kod svih starosnih struktura, od novoro|en~adi do gerontolo{kih
pacijenata, nezavisno od imunodeficijentnog statusa.
Nuspojave: Kod poznate preosetljivosti na neku od komponenti preparata, antiseptik se ne primenjuje.
Ne`eljena dejstva: Kod nekih osoba se, pri ispiranju usne duplje, mo`e pojaviti diskretno gorak ukus koji traje do 60 minuta,
uzrokovan vezivanjem aktivnih komponenti antiseptika za tretiranu povr{inu i time produ`enim antimikrobnim dejstvom.
Specijalna upozorenja za bezbednu primenu: Octenisept ne sme da se koristi zajedno sa drugim dezinficijensima (posebno
preparatima PVP Joda) i lokalnim antibiotskim preparatima, zbog mogu}ih interreakcija, umanjenog dejstva ili kontraefekata.
Octenisept ne bi trebao da se progita ili popije u ve}im koli~inama, zbog mogu}ih stoma~nih tegoba.
Antiseptik treba dr`ati van doma{aja dece!
Pakovanje: 50 ml, 250 ml, 450 ml, 1000 ml, sa ili bez raspr{iva~a i dozatora. Rok trajanja: 60 meseci.
Preporuka: Preporu~ljivo je, ako se preparat razbla`uje, da se razbla`uje sa Aqua bidestilata-om. Dodatna stru~na uputstva ili sugestije mo`ete dobiti od generalnog zastupnika za Srbiju i Crnu Goru, firme ,,Miofarm” iz Novog Sada.
Tretmani colpitisa, vaginoza, epiziotomija, carskih rezova
Vaginalna aplikacija
Juvenilna ginekologija
Schülke&Mayr
·
·
·
·
s&M
ne pe~e
bezbojan
bez joda*
prakti~an
pre flastera
za mlade i za stare
· bez fenola, organskih jedinjenja `ive, PVP Joda
· {irok antimikrobni spektar (bakterije, gljivice,
virusi, protozoe)
· antisepti~ni tretman rana, opekotina, sluznica
· pospe{uje epitelizaciju i zarastanje rana
· bezbedan u tretmanima ve{ta~ke oplodnje
· bezbedan kod novoro|en~adi, trudnica, dojilja
· ne pe~e, neresorbtivan, bez sistemskog delovanja
Schülke&Mayr 1892
efi
an
ir a
la
SISTEM
KVALITETA
I SIGURNOSTI
pl
GMP / DIN ISO / ASU / ÖKO
ost
kasn
edukac
i ja
personal
nje
k on
tro
Schülke&Mayr
Generalni zastupnik za Srbiju i Crnu Goru "MIOFARM", 21000 Novi Sad, Stevana Musi}a 17
Tel.: **381/21/350-337, Fax: 350-288; www.miofarm.co.yu E-mail address: [email protected]
s&M
Download

Detaljnije o proizvodu