ŠIFRA NAJAVE
Obrazac N1
Republika Srbija
Poverenik za informacije od javnog znacaja i zaštitu podataka o licnosti
Adresa: Svetozara Markovica 42, 11000 Beograd
Telefon: 011/3408-900
www.poverenik.org.rs, [email protected]
POPUNJAVA POVERENIK
OBAVEŠTENJE O NAMERI USPOSTAVLJANJA
ZBIRKE PODATAKA O LIÈNOSTI
POPUNITI ÈITKO ŠTAMPANIM SLOVIMA
1. PODACI O RUKOVAOCU ZBIRKE
Naziv, ime rukovaoca:
Adresa rukovaoca:
Poštanski broj:
Opština:
Matièni broj:
Grad:
PIB:
Šifra delatnosti:
Vrsta rukovaoca:
Fizièko lice (Preduzetnik, Advokat, pojedinac...)
Ustanova
Privredno društvo
Udruženje
Državni organ
Komora
Organ teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave
Javno glasilo
Organ ili organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašæenja
Ostali
2. PODACI O ZBIRCI PODATAKA O LIÈNOSTI
Naziv zbirke podataka:
Datum uspostavljanja zbirke
dan
mesec
godina
Vrsta radnje obrade:
Strana 1 od 4
ŠIFRA NAJAVE
Obrazac N1
Republika Srbija
Poverenik za informacije od javnog znacaja i zaštitu podataka o licnosti
Adresa: Svetozara Markovica 42, 11000 Beograd
Telefon: 011/3408-900
www.poverenik.org.rs, [email protected]
POPUNJAVA POVERENIK
Vrsta podataka o liènosti:
ZBIRKA NE SADRŽI NAROÈITO OSETLJIVE PODATKE O LIÈNOSTI
ZBIRKA SADRŽI NAROÈITO OSETLJIVE PODATKE O LIÈNOSTI
Naroèito osetljivi podaci o liènosti:
Svrha obrade:
Pravni osnov obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka:
Kategorija lica na koje se podaci odnose:
Strana 2 od 4
Obrazac N1
ŠIFRA NAJAVE
Republika Srbija
Poverenik za informacije od javnog znacaja i zaštitu podataka o licnosti
Adresa: Svetozara Markovica 42, 11000 Beograd
Telefon: 011/3408-900
www.poverenik.org.rs, [email protected]
ZBIRKA NE SADRŽI TAJNE PODATKE
POPUNJAVA POVERENIK
ZBIRKA SADRŽI TAJNE PODATKE
Vrsta i stepen tajnosti podataka:
Naèin prikupljanja i èuvanja podataka:
Rok èuvanja i upotrebe podataka:
PODATKE IZ ZBIRKE NE KORISTE DRUGI KORISNICI
PODATKE IZ ZBIRKE KORISTE DRUGI KORISNICI
Naziv, ime, sedište i adresa korisnika:
Oznaka unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Srbije:
PODACI SE NE UNOSE / IZNOSE IZ REPUBLIKE SRBIJE
PODACI SE UNOSE / IZNOSE IZ REPUBLIKE SRBIJE
Naziv države, odnosno Meðunarodne organizacije i stranog korisnika, pravni osnov i svrha unošenja / iznošenja podataka:
Strana 3 od 4
Obrazac N1
ŠIFRA NAJAVE
Republika Srbija
Poverenik za informacije od javnog znacaja i zaštitu podataka o licnosti
Adresa: Svetozara Markovica 42, 11000 Beograd
Telefon: 011/3408-900
www.poverenik.org.rs, [email protected]
POPUNJAVA POVERENIK
Preduzete mere zaðtite podataka:
4. IZJAVA O TAÈNOSTI UNETIH PODATAKA
Ovim izjavljujem da su uneti podaci u ovom obrascu taèni i da ãe se podaci o liènosti nakon uspostavljanja zbirke koristiti
iskljuèivo u skladu sa potrebama i na naèin navedenim u ovom obrascu.
Odgovorno lice rukovaoca
ime i prezime
Datum podnošenja Obaveštenja o nameri
uspostavljanja zbirke podataka o licnosti
funkcija
M.P.
potpis
dan
mesec
godina
Telefon:
Email:
NAPOMENA:
NAKON 15 DANA OD DATUMA USPOSTAVLJANJA ZBRIKE, NAVEDENOG U OVOM OBRASCU, POTREBNO JE DA PISMENIM
PUTEM OBAVESTITE SLUŽBU POVERENIKA O ZAPOÈINJANJU PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA NEVEDENIH U
OVOM OBRASCU.
Strana 4 od 4
Download

Obaveštenje o nameri uspostavljanja zbirke podataka o ličnosti