UNI - MAKMIKS
Opšto
Srednjenaponski metalno obvijene blok ãelije Uni-MakMiks za unutrašnju upotrebu, konstruisane su
postavljanjem standardizovanih jedinica, jedne pored druge na koordinovani naèin. Izolacija svih delova koji su
pod naponom obezbeðuje se u vazduhu. Konstrukcija i ispitivanje u potpunosti se izvode u fabrici.
Blok ãelije Uni-MakMiks predviðeni su za sledeãe aparate:
Prekidaèi tipa HD4 u SF6 gasu.
Rastavljaèi snage i rastavljaèi tipa SHS2 u SF6 gasu.
Oblasti primene
Uni-MakMiks blok ãelije upotrebljavaju se za srednjenaponska razvodna postrojenja za nivoe do 10 i 20 kV .
Oni se posebno koriste za trafostanice i za kontrolu i zaštitu napojnih linija i energetskih transformatora.
Normalni radni uslovi
Nominalne radne karakteristike su garantovani pri postojanju sledeãih granièih uslova:
Minimalna ambijentalna temperatura
-5 0C
0
Maksimalna ambijentalna temperatura +45 C
Maksimalna relativna vlažnost
2
95%
Napomena: Za rad pod drugim uslovima, molimo Vas da nas konsultujete.
10/20 kV SREDNONAPONSKE ÃELIJE
Glavne karakteristike
Blok ãelije Uni-MakMiksa karakterišu se sa:
* potpunom izolacijom u vazduhu svih delova blok ãelije koji su pod naponom
* moguãnost za postavljanje do samog zida
* moguãnost za odvajanje meðu sabirnièkog odeljka i odeljka napojne linije
* moguãnost izvoðenja brojnih razlièitih rešenja i lako proširenje postojeãih blok ãelija
* lak pristup komandama
* bezbednost personala garantuje se preko:
-odvajanja odeljaka sa stepenom zaštite IP2X
- odvajanje od metalnih delova i uzemljenje obezbeðuje se preko kuãišta od nerðajuãeg èelika rastavljaèa
snage / rastavljaèa
- izolacijski delovi koji imaju široke izduvne puteve, èime se garantuje izolacija i u prostorijama sa visokim
stepenom zagaðenosti
- uzemljenje kako kuãišta tako i njegovim komponentima.
Blok ãelije Uni-MakMiks, u zavisnosti od zahteva, mogu da budu opremljeni sa mikroprocesorskom jedinicom
REF 542 Plus. U ovoj jedinici kombinovane su sve funkcije zaštite, komande, merenja itd, koji se obièno
izvršavaju od nekoliko ureðaja. Pored toga, jedinica REF 542 Plus omoguãuje komunikaciju sa kontrolom
instalacije i sa sistemom za automatiku, èime se omoguãuje prikupljanje podataka za postrojenje i njihovo
obraðivanje.
Površinska obrada
Jedinice Uni-MakMiks izraðeni su od pocinkovanog lima. Vrata i
prednje table obojeni su sivom bojom RAL 7035.
Površinski izgled je polusjajan.
Kod standardne verzije blok ãelija strane su izraðeni od
pocinkovanog lima (po narudžbini izradžuju se i obojeni sa RAL
7035).
Stepeni zaštite
IP2X u unutrašnjost blok ãelija.
IP3X na spoljnom kuãištu.
Sistem obezbeðivanja kvaliteta
U saglasnosti sa standardom ISO 9001, sertifikatom nezavisne
institucije.
3
UNI - MAKMIKS
Elektriène karakteristike
Nominalni napon
KV
12
17,5
24
Nominalni napon izolacije
KV
12
17,5
24
Ispitani napon ( 50 60 Hz / 1min)
KV
28
38
50
Impulsni podnošljiv napon
KV
75
95
125
Nominalna frekfencija
Hz
50-60
50-60
50-60
Nominalna struja glavnih sabirnica (*)
A
400/630
400/630
400/630
A
630
630
630
A
400/630
400/630
400/630
A
400/630
400/630
400/630
Prekidaèi
Nominalna pogonska struja
Rastavljaèi snage
Rastavljaèi
Nominalna kratkokranja
podnosiva struja (s)
Vršna struja
UMM24P1/F; UMM24ASR;UMM24À;
UMM24R; UMM24RAS;UMM24M
UMM24P2;UMM24P3
UMM24P1/F; UMM24ASR;UMM24À;
UMM24R; UMM24RAS;UMM24M
UMM24P2;UMM24P3
KA
KA
KA
KA
12,5-16-20 12,5-16-20 12,5-16-20
12,5-16
12,5-16
12,5-16
31.5-40-50 31.5-40-50 31.5-40-50
31.5-40
31.5-40
31.5-40
(*) Prikazane vrednosti važe samo za maksimalnu ambijentnu temperaturu od 45°C
Dimenzione karakteristike
Ãelije
4
Težina (kg)
UMM 24 - A
160
UMM 24 - ASR
200
UMM 24 - P2
235
UMM 24 - P3
200
UMM 24 - Ì
335
UMM 24 - R
160
UMM 24 - P1 / F
370
Dimenzije
À
Visina
mm
1 950
B
Širina
mm
500
C
Dužina
mm
1 210
10/20 kV SREDNJENAPONSKE ÃELIJE
Odeljci
Konstrukcija svake jedinice je potpuno izvedena upotrebom pocinkovanog lima. Svaka se jedinica sastoji od
nekoliko odeljaka sa metalnim pregradama meðu njima. Svaka je jedinica izraðena sa posebnim otvorima za
prièvršèivanje za pod, kao i sa donjim poklopcem sa posebnim otvorima za prolaz srednjenaponskog kabla i
kabla pomoãnih kola. Sve jedinice koje imaju vrata su sa blokadom, tako da samo otvaranje vrata je moguãe
samo kada je bezbedno. Prema sabirnièkom odeljku pristupa se sa gornje ili sa prednje strane demontažom
posebnog metalnog poklopca. U svakoj jedinici ima poseban metalni kanal za ožièavanje sa ciljem da se
niskonaponska i srednjenaponska kola odvoje.
Sabirnièki odeljak (A)
Ovaj odeljak sadrži glavni sabirnièki sistem. Sabirnice, koje su izraðene od elektrolitnog bakra, prièršãeni su za
kleme rastavljaèa ili rastavljaèa snage. Izolacija se obezbeðuje u vazduhu.
Odeljak za napajanje (B)
Ovaj je odeljak obièno odvojen od sabirnièkog odeljka preko rastavljaèa ili rastavljaèa snage. On sadrži aparate
koji su navedeni u ilustraciji data malo niže na slici.
Pomoãna kola
Na prednjem delu sabirnièkog odeljka može da bude i kutija u kojoj ãe biti sadržani svi niskonaponski ureðaji koji
se uobièajeno koriste.
Ona obièno sadrži:
- kutije sa klemama, kanale za ožièavanje i kable za povezivanje pomoãnih kola u jedinici;
- pomoãni pribor prekidaèa i same jedinice (merni instrumenti, zaštitni releji komandni i signalni ureðaji,
osiguraèi, prekidaèi za zaštitu pomoãnih kola itd.)
Kabelski prelaz za meðupanelsko povezivanje izveden je sa posebnim otvorima ostavljeni u zidu same kutije.
A
A
2
Jedinica sa prekidaèem
5
B
3
1. Prekidaè
2. Rastavljaè
3. Zaštitni relej PR521
4. Strujni senzori
5. Rastavljaè snage
6. Osiguraè
7. Nož za uzemljenje
B
4
6
1
7
7
Jedinica sa rastavljaèem
snage i osiguraèi
Prostorija za postavljanje
Prostorija za postavljanje treba da bude spremna u saglasnosti sa dimenzijama srednjenaponskih blok ãelija
i njihova verzija. Pridruživanje prema prikazanim rastojanjima garantuje pravilan rad na jedinici.
A
B
B
C
A[mm]
>50
B[mm]
>50
C[mm]
>1000(1)
(1) za UMM 24 P1 / F jedinice, C = 1400 mm
5
Opšto
Niskonaponska distributivna polja koji su odreðeni prema osnovnom tipu OH-D, OH-R, C, U, SK, izraðeni
su sa ram konstrukcijom od C - profila odgovarajuãe dimenzionirani prema zahtevima i obloženi limom. Prednji
izgled i gabaritne dimenzije su standardizovani i prilagoðeni prema zahtevima i potrebama tržišta.
Opis pojedinih polja dat je u prilogu koji je definisan prema nominalnoj struji, prekidaèa, sklopke i broj izvoda.
Glavne karakteristike za sva polja su:
Bakarni sabirnici dovodnih polja nalaze se u gornjem delu polja prièršãeni za potporne izolatore, a kod izvodnih
polja sabirnici su isto tako prièvršãeni za potpornim izolatorima, ali prolaze kroz srednjeg dela odakle se
razdvajaju pojedinaèni kabelski izvodi.
Svi metalni delovi koji normalno nisu pod naponom, meðusobno su galvanski spojeni preko zubastih podmetaèa
i vezani su za centralnu traku za uzemljenje, koja prolazi kroz polja.
Površinska zaštita je izvedena tipskom bojom RAL 7035 na najsavremenijem naèinu pri èemu se obezbeðuje
visoki stepen antikorozivne zaštite. Stepen zaštite u zavisnosti od potreba i uslova gde se montiraju ova polja je
do IP 33.
Kombinacijom ovih polja se dobijaju tipske niskonaponske distributivne table gde su osnovne oznake:
-
6
DpR
DsR
UDpR
UDsR
2Dp2RC
2Ds2RC
U2Dp2RC
U2Ds2RC
D1pR
D1sR
UD1pR
UD1sR
UD2pR
-
Dovodno polje sa prekidaèem - razvodno polje
Dovodno polje sa sklopkom - razvodno polje
Ulièno - dovodno polje sa prekidaèem - razvodno polje
Ulièno - dovodno polje sa skolpkom - razvodno polje
Dva dovodna polja sa prekidaèem - spojno - dva razvodna polja
Dva dovodna polja sa sklopkom - spojno - dva razvodna polja
Ulièno - dva dovodna polja sa prekidaèem-spojno- dva razvodna polja
Ulièno - dva dovodna polja sa sklopkom -spojno- dva razvodna polja
Dovodno polje sa prekidaèem - razvodno polje (nedeljiva)
Dovodno polje sa sklopkom - razvodno polje (nedeljiva)
Ulièno - dovodno polje sa prekidaèem - razvodno polje (nedeljiva)
Ulièno - dovodno polje sa sklopkom - razvodno polje nedeljiva)
Ulièno - dovodno polje sa prekidaèem - razvodno polje (nedeljiva)
NISKONAPONSKA DISTRIBUTIVNA POSTROJENJA
Tipska distributivna polja
Tipska oznaka
Prekidaè
(À)
Opis polja
Teretna
sklopka (À)
Trafo
(KVA)
Osnovni
tip
Dovodna polja
OH-DOp
OH-D5p
OH-D7s
OH-D11s
OH-D13s
Dovodno polje sa prekidaèem i
4 izvoda sa tropolnim podnožjem sa
nominalnom strujom do 400 A
Dovodno polje sa prekidaèem i
4 izvoda sa tropolnim podnožjem
sa nominalnom strujom do 400 A
Dovodno polje sa sklopkom i
4 izvoda sa tropolnim podnožjem
sa nominalnom strujom do 400 A
Dovodno polje sa sklopkom i
4 izvoda sa tropolnim podnožjem
sa nominalnom strujom do 400 A
Dovodno polje sa sklopkom i
4 izvoda sa tropolnim podnožjem
sa nominalnom strujom do 400 A
1 250
400 i
630
1 600
1 000
630
400
1 250
630
1 600
1 000
Razvodna (izvodna) polja
OH-R4
OH-R6
OH-R8
Razvodna polja sa 4 izvoda sa
tropolnim podnožjem
sa nominalnom strujom do 400 A
Razvodna polja sa 6 izvoda sa
tropolnim podnožjem
sa nominalnom strujom do 400 A
Razvodna polja sa 8 izvoda sa
tropolnim podnožjem
sa nominalnom strujom do 400 A
Spojna polja
C1s
C2s
C3p
C4p
Spojno polje sa sklopkom
1 250
Spojno polje sa sklopkom
1 600
Spojno polje sa prekidaèem
1 250
Spojno polje sa prekidaèem
1 600
Polja za javno osvetlenje
Ul1
Ul2
Polje za javno osvetlenje sa jednim izvodom,
brojilo za aktivnu energiju i foto rele.
Polje za javno osvetlenje sa dva izvoda,
brojilo za aktivnu energiju, uklopljen sat i foto rele
Polja tipa SK
SK-Ds
Dovodno polje sa sklopkom
SK-R
Razvodno polje 9 izvoda sa
jednopolnim podnožjima
za nominalnu struju do 400 A
1 250; 1 600
630; 1 000
Tehnièke karakteristike
Nominalna moãnost transformatora
Pn
400
630
1000
KVA
Nominalni napon
Un
400
400
400
V
Nominalna struja
In
580
920
1450
A
Struja kratkog spoja
Ik
20
20
25
KA
Udarna struja kratkog spoja
Id
50
50
65
KA
Površinska zaštita
RAL 7035
7
Industrijske niskonaponske razvodne table
Industrijske niskonaponske razvodne table su sklopljeni blokovi sa fiksnim aparatnim grupama sastavljeni od
pojedinaènih polja i koji su konfigurisani prema konkretnim zahtevima primene. Industrijske razvodne table su
izraðeni od modulnih sklopnih aparata koji su pristupni sa prednjeg dela vrata. Izraðuju se za najrazlièitije
industrijske objekte, a po zahtevu mogi se izraditi sa stepenom zaštite od IP 66. Osnovne karakteristike su
prema datoj tabeli.
Tehnièke karakteristike
Nominalni napon
V
400
Nominalna struja sabirnika
A
Do 6000
Podnosiva struja kratkog spoja
kA
50
Udarna struja kratkog spoja
kA
123
Stepen mehanièke zaštite
Površinska zaštita
IP 54, IP 66
RAL 7035
Kompenzacija reaktivne energije C- 12
Polje za kompenzaciju reaktivne energije namenjeno primeni u industrijskim i distributivnim razvodnim
postrojenjima.
Sadrži do 12 posebnih èlanova kondenzatorskih baterija kontrolisani sa mikroprocesorskim regulatorom
RVC-12. Nominalna snaga po izboru. Nominalni napon do 450 V, frekfencija 50 Hz.
Oprema za kondenzatorska postrojenja je iz proizvodnog programa ABB.
8
NISKONAPONSKA DISTRIBUTIVNA POSTROJENJA
Niskonaponski razvodni ormar za stubnu trafostanicu NRO - S
Niskonaponski razvodni orman je namenjen za stubne trafostanice za spoljnu montažu sa èetiri izvoda sa
postoljem za osiguraèe do 630 A. Izraðen je od aluminijskog lima sa debljinom od 2,0 mm, stepen zaštite IP 33.
Upotrebljava se za stubne trafostanice, za stubove èelièno rešetkaste konstrukcije kao i za betonske stubove.
Niskonaponski kablovski razvodni orman NKRO
NKRO koristi se za spoljnu montažu sa brojem izvoda prema odgovarajuãim zahtevima. Za ugradnju su
predviðeni postolja do 400 A. Izraðuju se od dva puta dekapiranog lima sa površinskom zaštitom RAL 7035 i
stepen zaštite IP 33. Takoðe nudimo i plastiène ormane u zaštiti IP 65.
Razvodni ormani za kuãni prikljuèak KPO - 1 i KPO - 2
Razvodni ormani za kuãni prikljuèak za distribucuju u malim domaãinstvima izraðuju se prema zahtevima.
Postoji moguãnost da se montira sa jednim izvodom KPO - 1 ili dva izvoda KPO - 2. Po narudžbini proizvodimo
sve tipove ormana.
9
BETONSKE
Montažne betonske trafostanice BTS - 6
Montažno betonska trafostanica BTS - 6 je projektovana kao slobodno stojeãa na odgovarajuãoj graðevinskoj
parceli. Lociranje trafostanice i ureðivanje slobodnog prostora oko nje, odvija se prema urbanistièkim uslovima.
Montažne betonske trafostanice izraðene su kao tipske sa unutrašnjim opsluživanjem. Montaža objekta je brza,
graðevinski deo se završava za jedan dan. Potrebni uslovi su: odgovarajuãa nosivost tla i obezbeðeni pristup
za terensko vozilo.
Svi elementi su meðusobno galvanski povezani. Bravarija je od eloksiranog aluminijuma. Postoji moguãnost za
ugradnju elektro opreme svih vodeãih proizvoðaãa. Svi prikljuèci su kablovski. Hlaðenje je sa prirodnom
cirkulacijom vazduha.
10
TRAFOSTANICE
Tehnièke karakteristike
Naponski nivo
KV
Tip trafostanice
Tip
Nominalna snaga
KVA
Snage kratkog spoja
MVA
Dimenzije
12
24
BTS-6
250, 400, 630, 1000
350
500
A
mm
4440
B
mm
2250
C
mm
2950
11
LIMENE
Limene blindirane trafostanice LBT ( 630-Ê, 630, 1000)
Limene trafostanice se izraðuju od profilirane ram konstrukcije obložene limenim tablama. Izraðuju se u skladu
sa zahtevima i propisima koji važe i za montažno betonske trafostanice.
Elementi kuãišta su izvedeni od èeliènog lima sa debljinom do 4mm antikorozivno zaštiãeni lakom u prahu koji je
elektrolitski nanešen, sa bojom RAL 7035.
Trafostanica se montira na pripremljenoj betonskoj osnovi. Osnova je izraðena prema posebnom graðevinskom
projektu u skladu sa terenom.
12
TRAFOSTANICE
LBT - 630K
A
A
LBT - 630, LBT - 1000
A
A
Tehnièke karakteristike
Naponski nivo
KV
Tip trafostanice
Nominalna snaga
Moãnost kratkog spoja
KVA
Jednominutan napon na 50 Hz
Impulsan napon 1,2/50 sec
Dimenzije
À (dužina)
B (širina)
C (visina)
12 / 24 KV
LBT 630 K
LBT 630
LBT 1000
630
630
1000
MVA
250 / 500
KV
70 / 125
KV
mm
2000
3000
3300
mm
2000
1800
2100
mm
2300
2300
2320
28 / 50
13
BLOK ÃELIJE SA POWER BOX MODULIMA
Blok ãelije prilagoðene za srednjenaponska postrojenja sa Power Box module
The PowerBox module omoguãavaju konstruktivnu izradu srednjenaponskih blokova sa istim
nominalnim strujama kao i kuãište. U stvari nominalne struje kuãišta odgovaraju Uni Safe
srednjenaponskim blokovima.
U Power Box module mogu biti ugraðeni sledeãi aparati:
- VD4 i VM1 prekidaèi
- HD4 serije prekidaèa gasno izolovani
- V kontaktori, serija vakuumskih kontaktora.
Stepen zaštite:
- za unutrašnju montažu
IP2X
- za spoljnu montažu
IP4X
Osnovne tehnièke karakteristike dati su u sledeãoj tabeli:
Tip kuãišta
Metalno kuãište
Nominalni napon
kV
12
17.5
24
Nominalni napon izolacije
kV
12/28/75
17.5/38/95
24/50/125
1250/1600
2000/2500
630/1250
1600/2000/2500
1250/1600
2000/2500
630/1250
1600/2000/2500
1 250/1600
2000
630/1250
1600/2000/2500
KA
31.5
31.5
25
KA
31.5
31.5
25
Nominalna struja glavnih
sabirnica
Nominalna struja razvodnih
konektora
Nominalna kratkotrajna
struja
Struja na preskoku
Gabaritne dimenzije
0
A(40 C)
0
A(40 C)
H(mm)
2160 / 2495
2160 / 2495
2160 / 2600
L(mm)
600/750/1000
600/750/1000
750/1000
P(mm)
1550/2000
1550/2000
1900/2300
SF 6 prekidaè
Vakuumski prekidaè
Vakuumski kontaktori
Rastavljaè snage
Noževi za uzemljenje
Mikroprocesorska
kontrolna kutija
Merni transformatori
Merni senzori
* Ovi tipovi blok ãelija su proizvod ABB-a.
Power Box module ugradili smo u ãelije koje su dizajnirani sa naše stane.
14
KOMPAKTNA BLOK ÃELIJA TIPA RMU
INŽENJERING
Osnovne karakteristike:
- Izraðen i ispitan u saglasnosti sa IEC standardima
- Odeljak sa gasom napravljen od nerðajuãeg lima
- Konstruisan za upotrebu u distributivnim industrijskim postrojenjima
- Mogu se koristiti prilepljeni uza zid
- Besprekoran rad u normalnim ambijentalnim uslovima
- Maksimalna kompaktnost i sigurnost
- Prolazi za povezivanje kablima su sa prednje strane
Tip kuãišta
Metalno kuãištå
Nominalni napon
kV
12
17.5
24
Nominalni napon izolacije
kV
12/28/75
17.5/38/95
24/50/125
0
630
630
630
A (40 C)
0
630
630
630
KA
25
25
25
KA
25
25
25
Nominalna struja
glavnih sabirnica
Nominalna struja
razvodnih konektora
Nominalna
kratkotrajna struja
Struja na preskoku
A (40 C)
Module
1
Gabaritne dimenzije
2
3
4
5
H(mm)
1365
1365
1365
1365
1365
L(mm)
371
696
1021
1364
1671
P(mm)
865
865
865
865
865
Vakuumski prekidaè
Rastavljaè snage
Noževi za uzemljenje
Mikroprocesorska
kontrolna kutija
Merni tranformatori
Po narudžbini moguãe su više kompinacija ovih izvedbi sa ãelijama.
*Ovaj tip blok ãelija kompletno je izraðen od strane ABB-a.
15
Download

uni - makmiks