1
ГРАД НИШ
УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одсек за статистику
CITY OF NIŠ
ADMINISTRATION OF ECONOMY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
Department of statistics
ПРВИ РЕЗУЛТАТИ
Пописа становништва, домаћинстава и станова
у Републици Србији 2011.
FIRST RESULTS
of the Census of Population, Households and Dwellings
in the Republic of Serbia 2011
Ниш, децембар 2011.
Niš, december 2011.
2
ИЗДАВАЧ
PUBLISHER
ГРАД НИШ, УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Одсек за статистику, Ниш, Вождова бр. 16, тел: 504-651, 504-652, факс: 504-656
www.privredanis.org.rs/Statistika.htm
CITY OF NIŠ, ADMINISTRATION OF ECONOMY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL
PROTECTION, Department of statistics, Niš, Voždova, no.16, tel.: 504-651, 504-652, fax: 504-656
www.privredanis.org.rs/Statistika.htm
ЗА ИЗДАВАЧА
FOR PUBLISHER
дипл. правник Драган Карличић, начелник
BA Law Dragan Karličić, Head of the administration
ГЛАВНИ УРЕДНИК
EDITOR IN CHIEF
дипл. оец. Злата Илић, шефица Одсека, e-mail: [email protected]
BA Economics, Zlata Ilić, Head of the department, e-mail: [email protected]
ОБРАЂИВАЧИ
DATA PROCESSORS
Владислав Ранђеловић, инж. статистике
Engineer, Vladislav Randjelović
Биљана Вујичић, статистичар
Statistician, Biljana Vujičić
ПРЕВОД
TRANSLATION
Професор за енглески језик и књижевност, Весна Шурдиловић
BA Professor of English language and literature, Vesna Šurdilović
РАЧУНАРСКА ОБРАДА
COMPUTER DESIGN
Жаклина Сеферовић
Žaklina Seferović
ШТАМПА
PRESS
Град Ниш, Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије
Sity of Niš, Maintenance and ICT Department
ТИРАЖ: 150
CIRCULATION: 150
3
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
На основу података Републичког завода за статистику Србије о резултатима Пописа
становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, спроведеног у периоду од 1. до 15.
октобра 2011. године, Одсек за статистику Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине Града Ниша, припремио је посебну публикацију о Првим резултатима Пописа
становништва, домаћинстава и станова у 2011. години, са посебним освртом на општине са
територије Нишавске области.
Публикација садржи податке о укупном броју пописаних лица, укупном броју становника,
броју лица у иностранству (на раду/боравку/студијама), броју домаћинстава (без колективних) и
броју станова (без колективних), за територију Републике Србије (Попис није спроведен на
територији Региона Косово и Метохија), територије Србија – Север и Србија – Југ, а из Региона
Јужне и Источне Србије за територију Нишавске области и свих дванаест територијалних јединица
у саставу (према админстративно-територијалној подели Републике Србије важећој на дан
1.7.2011. године, а у складу са Уредбом о номенклатури статистичких територијалних јединица –
''Службени гласник РС'', број 109/09 и 46/10), до нивоа насеља.
Публикација такође садржи основне методолошке напомене потребне за разумевање
презентованих података, а обогаћена је и низом пратећих графикона којима је приказана
демографска слика Србије и Нишавске области на почетку друге деценије XXI века.
Публикација је припремљена у двојезичном облику, тј. у целости је преведена на енглески
језик.
Први резултати Пописа објављени у овој публицикацији, током статистичке обраде,
претрпеће промене. Коначне резултате Пописа, након завршетка целокупне обраде података,
Републички завод за статистику Србије ће публиковати сукцесивно, и то од половине 2012. до
краја 2013. године.
4
INTRODUCTORY REMARKS
On the basis of the data gained from the Statistical Office of the Republic of Serbia on the results
of the Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Serbia conducted from 1
October to 15 October 2011, the Department of Statistics within the Administration of Economy,
Sustainable Development and Environmental Protection of the City of Niš has prepared a special
publication on the First Results of the Census of Population, Households and Dwellings in 2011, with the
special review to the municipalities within the Nišava District.
The publication contains data on total number of enumerated persons, total number of population,
number of persons abroad (work/stay/studу/, number of households (collective ones excluded) and
number of dwellings (collective ones excluded) for the territory of the Republic of Serbia (the census was
not conducted on the territory of the Autonomous Province of Kosovo and Metohija) territory of SerbiaNorth and Serbia-South and from the Regions of South and East Serbia for the Nišava District territory
and twelve territorial up to the settlement level according to the administrative and territorial distribution
of the Republic of Serbia, which has come valid on 1 July 2011 and complies with the Regulation on the
Nomenclature of Statistical Territorial Units (Official Gazette of the RS, Nos 109/09 and 46/10).
The publication also contains basic methodological explanations required for understanding
presented data, and is enriched with a number of auxiliary graphs showing demographic image of Serbia
and Nišava District at the beginning of the second decade of XXI century.
Тhe publication is prepared in bilingual form (the copmlete publication is transleted into English
language).
The first results of the Census in this publication will be subject to changes upon statistical data
processing. The final results of the Census will be published by the Statistical Office of RS successively
upon data processing, being from mid-2012 to the end of 2013.
5
Садржај
Contents
INTRODUCTORY REMARKS
3
4
САДРЖАЈ
5
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
CONETENTS
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ
7
GRAPHIC ILLUSTRATION
ЗНАЦИ
8
SYMBOLS
Извод из Методолошких објашњења за Попис становништва,
домаћинстава и станова у Републици Србији 2011.
9
Excerpt from Methodological explanations for the Census of Population,
Households and Dwellings in the Republic of Serbia 2011
10
Табеле/Tables
1. Укупно пописана лица, укупан број становника према пописима 2011. и 2002.
и укупан број домаћинстава и станова
Total enumerated persons, total number of population according to the censuses
2011 and 2002 and total number of houselolds and dwellings
13
2. Укупно пописана лица, укупан број становника, лица у иностранству,
домаћинстава и станова (ниво насеља) – Република Србија,
Нишавска област и Град Ниш
Total enumerated persons, total number of population, persons abroad,
households and dwellings (by the level of settlement) –Republic of Serbia,
area of Niš and City of Niš
14
3. Укупно пописана лица, укупан број становника, лица у иностранству,
домаћинстава и станова – ГО Медијана (ниво насеља)
Total enumerated persons, total number of population, persons abroad,
households and dwellings – CM of Medijana (by the level of settlement)
15
4. Укупно пописана лица, укупан број становника, лица у иностранству,
домаћинстава и станова – ГО Нишка Бања (ниво насеља)
Total enumerated persons, total number of population, persons abroad,
households and dwellings – CM of Niška Banja (by the level of settlement)
16
5. Укупно пописана лица, укупан број становника, лица у иностранству,
домаћинстава и станова – ГО Палилула (ниво насеља)
Total enumerated persons, total number of population, persons abroad,
17
6
households and dwellings – CM of Palilula (by the level of settlement)
6. Укупно пописана лица, укупан број становника, лица у иностранству,
домаћинстава и станова – ГО Пантелеј (ниво насеља)
Total enumerated persons, total number of population, persons abroad,
households and dwellings – CM of Pantelej (by the level of settlement)
18
7. Укупно пописана лица, укупан број становника, лица у иностранству,
домаћинстава и станова – ГО Црвени Крст (ниво насеља)
Total enumerated persons, total number of population, persons abroad,
households and dwellings – CM of Crveni Krst (by the level of settlement)
19
8. Укупно пописана лица, укупан број становника, лица у иностранству,
домаћинстава и станова – Алексинац (ниво насеља)
Total enumerated persons, total number of population, persons abroad,
households and dwellings – Aleksinac (by the level of settlement)
21
9. Укупно пописана лица, укупан број становника, лица у иностранству,
домаћинстава и станова –Гаџин Хан (ниво насеља)
Total enumerated persons, total number of population, persons abroad,
households and dwellings – Gadžin Han (by the level of settlement)
25
10. Укупно пописана лица, укупан број становника, лица у иностранству,
домаћинстава и станова –Дољевац (ниво насеља)
Total enumerated persons, total number of population, persons abroad,
households and dwellings – Doljevac (by the level of settlement)
27
11. Укупно пописана лица, укупан број становника, лица у иностранству,
домаћинстава и станова –Мерошина (ниво насеља)
Total enumerated persons, total number of population, persons abroad,
households and dwellings – Merošina (by the level of settlement)
28
12. Укупно пописана лица, укупан број становника, лица у иностранству,
домаћинстава и станова –Ражањ (ниво насеља)
Total enumerated persons, total number of population, persons abroad,
households and dwellings – Ražanj (by the level of settlement)
30
13. Укупно пописана лица, укупан број становника, лица у иностранству,
домаћинстава и станова –Сврљиг (ниво насеља)
Total enumerated persons, total number of population, persons abroad,
households and dwellings – Svrljig (by the level of settlement)
32
7
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ
GRAPHIC ILLUSTRATIONS
Графикон 1. Укупан број становника према пописима 2002. и 2011.
Total number of population as per censuses 2002 and 2011
Chart 1.
Графикон 2. Апсолутни пад броја становника, 2011.-2022.
Chart 2.
Absolute decrease of the number of population, 2011-2002
Графикон 3. Укупан број становника по општинама, према пописима 2002. и 2011.
Chart 3.
Total number of population by municipalities,
11
11
12
according to censuses in 2002-2011
Графикон 4. Апсолутни пораст-пад броја становника по општинама, 2011.-2002
Chart 4.
Absolute increase-decrease of the number of population
12
Графикон 5. Укупан број становника према пописима 2002. и 2011.
Chart 5.
Total number of population as per censuses 2002 and 2011
14
Графикон 6. Укупан број становника ГО Медијана, према пописима 2002. и 2011.
Chart 7.
Total number of population of City municipality of Medijana,
as per censuses 2002 and 2011
15
Графикон 7. Укупан број становника ГО Нишка Бања, према пописима 2002. и 2011.
Chart 7.
Total number of population of City municipality of Niška Banja,
as per censuses 2002 and 2011
16
Графикон 8. Укупан број становника ГО Палилула, према пописима 2002. и 2011.
Chart 8.
Total number of population of City municipality of Palilula
as per censuses 2002 and 2011
17
Графикон 9. Укупан број становника ГО Пантелеј, према пописима 2002. и 2011.
Chart 9.
Total number of population of City municipality of Pantelej
as per censuses 2002 and 2011
18
Графикон 10. Укупан број становника ГО Црвени Крст, према пописима 2002. и 2011.
Chart 10.
Total number of population of City municipality of Crveni Krst
as per censuses 2002 and 2011
20
Графикон 11. Укупан број становника Општине Алексинац,
према пописима 2002. и 2011.
Chart 11.
Total number of population of the Aleksinac municipality,
as per censuses 2002 and 2011
21
8
Графикон 12. Укупан број становника Општине Гаџин Хан,
према пописима 2002. и 2011.
Chart 12.
26
Total number of population of the Gadžin Han municipality,
as per censuses 2002 and 2011
Графикон 13. Укупан број становника Општине Дољевац,
према пописима 2002. и 2011.
Chart 13.
27
Total number of population of the Doljevac municipality,
as per censuses 2002 and 2011
Графикон 14. Укупан број становника Општине Mерошина,
према пописима 2002. и 2011.
Chart 14.
28
Total number of population of the Merošina municipality,
as per censuses 2002 and 2011
Графикон 15. Укупан број становника Општине Ражањ,
према пописима 2002. и 2011.
Chart 15.
30
Total number of population of the Ražanj municipality,
as per censuses 2002 and 2011
Графикон 16. Укупан број становника Општине Сврљиг,
према пописима 2002. и 2011.
Chart 16.
Total number of population of the Svrljig municipality,
as per censuses 2002 and 2011
ЗНАЦИ:
SYMBOLS:
<3
...
Податак је мањи или једнак 3
Data equal to or less than 3
Нема појаве
Category not applicable
Не располаже се податком
Data not available
32
9
Извод из Методолошких објашњења
за Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011.
Попис становништва, домаћинстава и станова (у даљем тексту: Попис) представља најобимније и
најкомплексније статистичко истраживање којим се у редовним временским интервалима прикупљају
подаци о укупном броју и територијалном размештају основних јединица пописа (лица, домаћинство и
стан), као и подаци о свим њиховим битним обележјима.
Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године спроведен је на основу Закона о попису
становништва, домаћинстава и станова 2011. (''Службени гласник РС'', број 104/09 и 24/11).
У циљу обезбеђивања међународне упоредивости пописних података, методологија Пописа у
потпуности је усаглашена са међународним стандардима.
Пописом су обухваћени држављани Републике Србије, страни држављани и лица без држављанства
са пребивалиштем у Републици Србији, обухваћени су и држављани Републике Србије, страни држављани
и лица без држављанства са пребивалиштем у иностранству, која су у критичном моменту Пописа боравила
у Републици Србији најмање годину дана или краће од годину дана, али с намером да у Републици Србији
остану годину дана или дуже.
Укупно пописана лица
Податак о укупно пописаним лицима обухвата сва лица за која је попуњена Пописница
(образац П-1).
С обзиром на то да су привремено присутна лица пописана два пута, једном у месту у којем живи
њихово домаћинство, а други пут у месу у коме се школују или раде, у првим резултатима ова лица су
дупло исказана.
Укупан број становника
Укупан број становника утврђен је у складу са дефиницијом места сталног становања, и обухвата:
• лица која пре критичног момента Пописа непрекидно, барем 12 месеци, живе у месту
Пописа са члановима свог домаћинства или сама (тзв. самачко домаћинство),
•
лица која су током 12 месеци пре критичног момента Пописа дошла у место свог сталног
становања са члановима свог домаћинства или сама и имају намеру да у њему остану
барем 12 месеци.
Избегла лица и интерно расељена лица укључена су у укупан број становника у складу са
дефиницијом места сталног становања.
Лица у иностранству
Подаци се односе на укупан број лица која су се у критичном моменту Пописа налазила у
иностранству, а то су:
• лица на раду у иностранству код страног послодавца или на самосталном раду,
• лица која бораве у иностранству као чланови домаћинства (породице) лица које је на
раду у иностранству код страног послодавца или на самосталном раду.
• лица која студирају у иностранству, а имају своје домаћинство у Републици Србији.
Број домаћинстава (без колективних)
У табелама је исказан укупан број породичних и непородичних домаћинстава, с тим да нису
укључена колективна домаћинства.
Број станова (без колективних)
Подаци обухватају укупан број пописаних стамбених јединица, при чему нису узете у обзир
колективне стамбене јединице (колективни станови) које су намењене за заједничко становање више људи.
10
Excerpt from Methodological explanations
for the Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Serbia 2011.
The Census of Population, Households and Dwellings (herein after: the Census) is the most comprehensive
and complex statistical survey that collects in regular intervals data on the total number of main units of
enumeriation (persons, households and dwellings), and their territorial distribution as well as data on all essential
features thereof.
The Census of Population, Households and Dwellings, 2011. was carried out pursuant to the Law on the
Census of Population, Households and Dwellings, 2011. (Official Gazete of the RS, Nos 104/09 and 24/11).
For the purpose of international census data comparability, the methodology of the Census has been fully
harmonized with international standards.
The Census covered the citizens of the Republic of Serbia, foreign citizens and Stateless persons with place
of residence in the Republic of Serbia, covered are citizens of the Republic of Serbia, foreign citizens and Stateless
persons with place of residence abroad that were, at the critical moment of the census, staying in the Republic of
Serbia at least for one year of less, but with the intent of remaining in the Republic of Serbia for a year or more.
Total enumerated persons
The data on the total number of enumerated persons cover all persons for whom the Census Form
(form P-1) was completed.
Considering that temporarily present persons were counted twice, once at the place of residence of their
houselold ant the second time at the place of their education or work, these persons are shown twice in the first
results.
Total number of population
The total number of population has been established in line with the definition of the permanent place of
residence and covers:
• persons who lived continuously, at least 12 months before the critical moment of the Census, at
the place of the Census with members of their household or alone (so called one-person
household),
• persons who during 12 months before the critical moment of the Census came to their
permanent place of residence, alone (in the case of one-person household) or with members of
their household and intended to stay there at least for 12 month.
Refugees and internally displaced persons are included in the total number of population according to the
definition of the permanent place of residence.
Persons abroad
The data relate to the total number of persons who were at the critical moment of the Census abroad, being:
•
•
•
persons working abroad for a foreign employer or being self-employed abroad,
persons staying abroad as household (family) members of the person working abroad for a
foreign employer of being self-employed abroad,
persons studying abroad and having their household in the Republic of Serbia.
Number of household (institutional ones excluded)
The tables presents the total number of family and non-family households, whereas institutional ones are
eycluded.
Number of dwellings (collective ones excluded)
The data cover the total number of enumerated housing units, whereas collective housing units (collective
dwellings), which are intended for cohabitation of several persons, are excluded.
11
ГРАФИКОН 1. Укупан број становника према пописима 2002. и 2011.
CHART 1. Total number of population as per censuses 2002 and 2011
8000000
7120666
6000000
7498001
7000000
2002
2011
5000000
3564656
2000000
3556010
3608116
3000000
3889885
4000000
1000000
0
Република Србија
Republic of Serbia
Србија -Север
Serbia - North
Србија - Југ
Serbia - South
ГРАФИКОН 2. Апсолутни пад броја становника, 2011-2002.
CHART 2. Absolute decrease of the number of population, 2011-2002
12
0
-52106
-50000
-100000
-150000
-200000
-325229
-250000
-377335
-300000
-350000
-400000
Република Србија
Republic of Serbia
Србија -Север
Serbia - North
С рбија - Југ
Serbia - South
ГРАФИКОН 3. Укупан број становника по општинама, према пописима 2002. и 2011.
CHART 3. Total number of population by municipalities, according to censuses in 2002-2011
300000
250000
2002
2011
200000
150000
100000
50000
0
Град Ниш
Sity of Niš
ГО
Медијана
CM of
Medijana
ГО Н.Бања
CM of
N.Banja
ГО
ГО Панталеј ГО Ц Крст Алексинац Гаџин Хан
Палилула
CM of
CM of C.
Aleksinac Gadjin Han
CM of
Pantalej
Krst
Palilula
Дољевац
Doljevac
Мерошина
Merošina
Ражањ
Ražanj
Сврљиг
Svrljig
ГРАФИКОН 4. Апсолутни пораст-пад броја становника по општинама, 2011-2002.
CHART 4. Absolute increase-decrease of the number of population
10153
13
10000
7349
12000
8000
6000
605
4000
2000
-3060
-2232
-896
-1120
-2107
-4000
-6287
-1690
-2000
-458
-1261
0
-6000
-8000
Град НишCity of Niš
1.
ГО
ГО Н.БањаГО
МедијанаCM of
ПалилулаN.Banja
CM of
CM of
Medijana
Palilula
ГО
ПанталејCM of
Pantalej
ГО Ц Крст- Алексинац Гаџин Хан
CM of
Aleksinac Gadjin Han
C.Krst
Дољевац
Doljevac
Мерошина
Merošina
Ражањ
Ražanj
Сврљиг
Svrljig
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА ПРЕМА
ПОПИСИМА 2011. И 2002. И УКУПАН БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 1)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION ACCORDING TO
THE CENSUSES 2011 AND 2002 AND TOTAL NUMBER OF HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS 1)
Укупно
пописана
лица
Total
enumerated
persons
Укупан број
становника
Total number of
population
2011
2002
Апсолутни
пораст-пад
2011-2002
Absolute
increasedecrease
2011-2002
Индекс
2002=100
Index
2002=100
Укупан број
домаћинстава
Total
number of
households
Укупан
број
станова
Total
number of
dwellings
Р. Србија
R. of Serbia
7 565 761
7 120 666
7 498 001
-377 335
95,0
2 497 187
3 243 587
Србија-Север
Serbia-North
3 727 104
3 556 010
3 608 116
-52 106
98,6
1 301 571
1 591 859
Србиј-Југ
Serbia-South
3 838 657
3 564 656
3 889 885
-325 229
91,6
1 195 616
1 651 728
Нишавска област
Area of Niš
393 357
373 404
381 757
-8 353
97,8
127 300
177 895
Град Ниш
City of Niš
272 818
257 867
250 518
7 349
102,9
88 489
120 641
ГО2) Медиjана
CM of Medijana
96 140
88 010
87 405
605
100,7
31 486
43 927
ГО Н. Бања
CM of N. Banja
14 819
14 098
15 359
-1 261
91,8
4 975
8 116
ГО Палилула
CM of Palilula
74 683
71 707
72 165
-458
99,4
24 321
32 028
ГО Пантелеј
CM of Pantelej
53 935
52 290
42 137
10 153
124,1
17 854
23 473
14
ГО Ц. Крст
CM of C. Krst
33 241
31 762
33 452
-1 690
94,9
9 853
13 097
Алексинац
Aleksinac
53 894
51 462
57 749
-6 287
89,1
17 268
23 810
Гаџин Хан
Gadžin Han
8 770
8 357
10 464
-2 107
79,9
3 650
7 197
Дољевац
Doljevac
19 158
18 441
19 561
-1 120
94,3
5 363
6 598
Мерошина
Merošina
14 317
13 916
14 812
-896
94,0
4 076
5 967
Ражањ
Ražanj
9 676
9 137
11 369
-2 232
80,4
2 988
4 619
Сврљиг
Svrljig
14 724
14 224
17 284
-3 060
82,3
5 466
9 063
1)
Извор података:Публикација Попис становништва домаћинстава и станова у Републици Србији 2011 –
Први резултати, Републички завод за статистику Србије, Београд, новембар 2011.
Data source: Publication 2011Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Serbia-First resuslts,
Statistical Office of the Republic of Serbia, Belgrade, november 2011.
2)
ГО –Градска општина.
CM –City municipality.
2.
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА,
ЛИЦА У ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА (ниво насеља)1)
- РЕПУБЛИКА СРБИЈА И НИШАВСКА ОБЛАСТ TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION,
PERSONS ABROAD, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS (by the level of settlement) 1)
- REPUBLIC OF SERBIA AND AREA OF NIŠ Укупно
пописана лица
Total
enumerated
persons
Република Србија
Republic of Serbia
Србија-Север
Serbia-North
Србиј-Југ
Serbia-South
Нишавска област
Area of Niš
Град Ниш
City of Niš
1)
Укупан број
становника
Total number
of population
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons abroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total
numebr of dwellings
7 565 761
7 120 666
294 045
2 497 187
3 243 587
3 727 104
3 556 010
87 750
1 301 571
1 591 859
3 838 657
3 564 656
206 295
1 195 616
1 651 728
393 357
373 404
8 812
127 300
177 895
272 818
257 867
5 393
88 489
120 641
Види напомену 2) на страни 13.
ГРАФИКОН 5. Укупан број становника према пописима 2002. и 2011.
CHART 5. Total number of population as per censuses 2002 and 2011
15
2002
2011
400000
300000
373404
381757
350000
250000
250518
257867
200000
150000
100000
50000
0
Нишавска област, Area of Niš
3.
Град Ниш, City of Niš
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА, ЛИЦА У
ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - ГО Медијана (ниво насеља) 1)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION, PERSONS ABROAD,
HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - CM of Medijana (by the level of settlement) 1)
Укупно
пописана лица
Total
enumerated
persons
ГО Медиjана
CM of Medijana
Укупан број
становника
Total number
of population
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons
abroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total
numebr of dwellings
96 140
88 010
2 115
31 486
43 927
4 666
4 555
79
1 492
1 929
Ниш (Медијана)
Niš (Medijana)
86 816
79 219
1 951
29 994
40 112
Нераспоређено
Unclassified
4 658
4 236
85
-
1 886
Брзи Брод
Brzi Brod
1)
Види напомену 2) на страни 13.
ГРАФИКОН 6. Укупан број становника ГО Медијана, према пописима 2002. и 2011.
CHART 6. Total number of population of City municipality of Medijana,
as per censuses 2002 and 2011
16
2002
Апсолутни пораст, Absolute increase
2011
90000
85000
80000
75000
70000
87405
88010
65000
60000
55000
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
605
10000
5000
0
4.
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА, ЛИЦА У
ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - ГО Нишка Бања (ниво насеља)1)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION, PERSONS ABROAD,
HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - CM of Niška Banja (by the level of settlement) 1)
Укупно
пописана лица
Total
enumerated
persons
ГО Нишка Бања
CM of Niška Banja
Банцарево
Bancarevo
Горња Студена
Gornja Studena
Доња Студена
Donja Studena
Јелашница
Ješanica
Коритњак
Koritnjak
Куновица
Kunovica
Лазарево Село
Lazarevo Selo
Манастир
Manastir
Никола Тесла
Nikola Tesla
Нишка Бања
Niška Banja
Островица
Ostrovica
Прва Кутина
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons abroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
становника
Total number
of population
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total
numebr of dwellings
14 819
14 098
332
4 975
8 116
68
66
-
38
115
322
243
-
106
156
294
289
<3
102
179
1 646
1 566
80
561
947
-
-
-
-
9
51
46
-
28
91
158
149
9
62
203
6
6
-
<3
56
4 641
4 453
90
1 512
1 852
4 347
4 180
120
1 429
2 048
541
464
<3
192
347
951
942
7
328
502
17
Prva Kutina
Просек
Prosek
Равни До
Ravni Do
Радикина Бара
Radikina Bara
Раутово
Rautovo
Сићево
Sićevo
Чукљеник
Čukljenik
1)
Види напомену
2)
623
586
15
217
460
54
54
-
28
70
60
60
-
20
103
12
12
-
8
86
798
737
5
254
747
247
245
<3
88
145
на страни 13.
ГРАФИКОН 7. Укупан број становника ГО Н. Бања, према пописима 2002. и 2011.
CHART 7. Total number of population of the City municipality of Niška Banja,
as per censuses 2002 and 2011
2002
Апсолутни пад, Absolute decrease
2011
-1261
14098
15359
5.
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА, ЛИЦА У
ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - ГО Палилула (ниво насеља)1)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION,
PERSONS ABROAD, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - CM of Palilula (by the level of settlement) 1)
Укупно
пописана лица
Total
enumerated
persons
ГО Палилула
CM of Palilula
Бербатово
Berbatovo
Бубањ
Bubanj
Вукманово
Vukmanovo
Габровац
Gabrovac
Горње Међурово
Gornje Medjurovo
Девети Мај
Deveti Maj
Доње Власе
Donje Vlase
Доње Међурово
Donje Medjurovo
Крушце
Krušce
Лалинац
Lalinac
Мрамор
Mramor
Укупан број
становника
Total number
of population
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons abroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total
numebr of dwellings
74 683
71 707
1 249
24 321
32 028
324
323
<3
129
248
569
535
17
146
202
342
341
<3
124
174
1 232
1 216
16
396
527
1 014
988
13
316
375
4 863
4 773
88
1 427
1 810
258
251
7
109
397
1 707
1 691
15
480
755
835
819
16
215
249
1834
1 801
31
603
832
653
640
13
191
271
18
Мраморски Поток
Mramorski Potok
Ниш (Палилула)
Niš (Palilula)
Паси Пољана
Pasi Poljana
Суви До
Suvi Do
Чокот
Čokot
1)
350
345
5
100
161
55 316
52 693
956
18 455
23 864
2 957
2 892
48
923
1191
1 010
996
8
335
450
1 419
1 403
14
372
522
Види напомену 2) на страни 13.
ГРАФИКОН 8. Укупан број становника ГО Палилула, према пописима 2002. и 2011.
CHART 8. Total number of population of the City municipality of Palilula,
as per censuses 2002 and 2011
2002
Апсолутни пад, Absolute decrease
2011
-458
71707
72165
6.
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА, ЛИЦА У
ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - ГО Пантелеј (ниво насеља)1)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION, PERSONS ABROAD,
HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - CM of Pantelej (by the level of settlement) 1)
Укупно
пописана лица
Total
enumerated
persons
ГО Пантелеј
CM of Pantelej
Бреница
Brenica
Врело
Vrelo
Горња Врежина
Gornja Vrežina
Горњи Матејевац
Gornji Matejevac
Доња Врежина
Donja Vrežina
Доњи Матејевац
Donji Matejevac
Јасeновик
Jasenovik
Каменица
Kamenica
Кнез Село
Knez Selo
Малча
Malča
Ниш (Пантелеј)
Niš (Pantelej)
Укупан број
становника
Total number
of population
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons abroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total
numebr of dwellings
53 935
52 290
791
17 854
23 473
516
512
<3
141
210
224
224
-
81
101
1 153
1 142
5
324
423
2 542
2 482
28
772
1 033
6 842
6 629
115
2 158
2 837
837
825
9
277
553
394
388
<3
112
157
3 782
3 700
58
1 148
1 613
879
870
5
312
490
1 019
963
<3
344
439
35 021
33 837
562
11 887
15 042
19
Ореовац
Oreovac
Пасјача
Pasjača
Церје
Cerje
1)
295
294
<3
114
199
225
220
-
94
164
206
204
<3
90
212
Види напомену 2) на страни 13.
ГРАФИКОН 9. Укупан број становника ГО Пантелеј, према пописима 2002. и 2011.
CHART 9. Total number of population of the City municipality of Pantelej,
as per censuses 2002 and 2011
2002
2011
Апсолутни пораст, Absolute increase
10153
52290
42137
0
7.
10000
20000
30000
40000
50000
60000
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА, ЛИЦА У
ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - ГО Црвени Крст (ниво насеља)1)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION, PERSONS ABROAD,
HOUSEHOLDS AND DWELLINGS – CM of Crveni Krst (by the level of settlement) 1)
Укупно
пописана
лица
Total
enumerated
persons
ГО Црвени Крст
CM of Crveni Krst
Укупан број
становника
Total number
of population
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons аbroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total numebr of
dwellings
33 241
31 762
906
9 853
13 097
Берчинац
Berčinac
117
108
9
41
79
Веле Поље
Vele Polje
450
444
<3
165
276
Вртиште
Vrtište
1 153
1 116
27
348
629
Горња Топоница
Gornja Toponica
1 118
1 073
21
233
411
Горња Трнава
Gornja Trnava
285
285
-
88
150
Горњи Комрен
Gornji Komren
919
910
5
271
321
Доња Топоница
Donja Toponica
325
320
<3
107
235
Доња Трнава
Donja Trnava
659
630
16
210
418
20
Доњи Комрен
Donji Komren
1 894
1 831
61
571
681
Кравље
Kravlje
334
314
5
144
269
Лесковик
Leskovik
260
248
12
85
102
2 748
2 641
72
830
946
Мезграја
Mezgraja
551
545
6
147
226
Миљковац
Miljkovac
188
182
-
83
167
13 075
12 223
438
3 841
4 425
Палиграце
Paligrace
275
265
<3
113
174
Паљина
Paljina
239
233
<3
74
138
2 910
2 855
52
813
971
502
489
13
156
193
Медошевац
Medoševac
Ниш (Црвени Крст)
Niš (Crveni Krst)
Поповац
Popovac
Рујник
Rujnik
1)
Види напомену 2) на страни 13.
7.
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА, ЛИЦА У
ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - ГО Ц. Крст (ниво насеља)1) (наставак)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION, PERSONS ABROAD,
HOUSEHOLDS AND DWELLINGS – CM of Crveni Krst (by the level of settlement) 1)
(continuation)
Укупно
пописана
лица
Укупан број
становника
Total
Total number
enumerated
of population
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Укупан број
домаћинстава
Укупан број
станова
Persons аbroad
(reason 5,7,9)
Total number
of households
Total numebr of
dwellings
persons
Сечаница
Sečanica
794
766
25
235
319
Суповац
Supovac
356
335
16
131
278
Трупале
Trupale
2 228
2 148
79
647
948
Хум
Hum
1 283
1 255
22
372
473
578
546
18
148
268
Чамурлија
Čamurlija
1)
Види напомену 2) на страни 13.
ГРАФИКОН 10. Укупан број становника ГО Црвени Крст, према пописима 2002. и 2011.
CHART 10. Total number of population of the City municipality of Crveni Krst,
21
as per censuses 2002 and 2011
35000
33452
30000
31762
25000
2002
20000
2011
15000
Апсолутни пад, Absolute
decrease
10000
5000
0
-1690
-5000
8.
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА, ЛИЦА У
ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - Алексинац (ниво насеља)1)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION,
PERSONS ABROAD, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - Aleksinac (by the level of settlement) 1)
Укупно
пописана
лица
Total
enumerated
persons
Алексинац
Aleksinac
Aлексинац
Aleksinac
Алексиначки Бујмир
Aleksinački Bujmir
Алексиначки Рудник
Aleksinački Rudnik
Банковац
Bankovac
1)
Укупан број
становника
Total number
of population
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons аbroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total numebr of
dwellings
53 894
51 462
1 748
17 268
23 810
17 038
16 420
451
5 614
6 783
505
499
<3
191
187
1 308
1 298
4
464
579
151
151
-
44
82
Види напомену 2) на страни 13.
ГРАФИКОН 11. Укупан број становника Општине Алексинац, према пописима 2002. и 2011.
CHART 11. Total number of population of the Aleksinac municipality,
as per censuses 2002 and 2011
22
57749
60000
51462
50000
40000
2002
2011
30000
Апсолутни пад, Absolute decrease
20000
10000
0
-6287
-10000
8.
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА, ЛИЦА У
ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - Алексинац (ниво насеља)1) (наставак)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION, PERSONS ABROAD,
(continuation)
HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - Aleksinac (by the level of settlement) 1)
Укупно
пописана
лица
Total
enumerated
persons
Бели Брег
Beli Breg
Беља
Belja
Бобовиште
Bobovište
Бован
Bovan
Брадарац
Bradarac
Вакуп
Vakup
Велики Дреновац
Veliki Drenovac
Витковац
Vitkovac
Врело
Vrelo
Врћеновица
Vrćenovica
Вукања
Vukanja
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons аbroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
становника
Total number
of population
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total numebr of
dwellings
222
222
-
104
149
26
22
4
10
23
902
880
19
270
406
506
486
17
189
624
229
197
8
86
148
858
828
30
278
314
439
434
<3
140
300
326
296
15
109
210
267
264
-
105
175
396
361
4
133
191
652
596
37
174
234
23
Вукашиновац
Vukašinovac
Глоговица
Glogovica
Голешница
Golešnica
Горња Пешчаница
Gornja Peščanica
Горње Сухотно
Gornje Suhotno
Горњи Адровац
Gornji Adrovac
Горњи Крупац
Gornji Krupac
Горњи Љубеш
Gornji Ljubeš
Гредетин
Gredetin
Грејач
Grejač
Дашница
Dašnica
Делиград
Deligrad
Добрујевац
Dobrujevac
Доња Пешчаница
Donja Peščanica
1)
8.
456
426
25
138
201
840
784
28
310
329
<3
<3
-
<3
16
248
242
6
69
108
260
246
11
88
122
107
106
-
44
73
387
387
-
136
206
171
170
-
48
76
614
532
75
174
246
546
537
4
179
357
95
53
41
33
105
169
162
7
62
96
315
311
4
123
177
100
95
5
30
38
Види напомену 2) на страни 13.
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА, ЛИЦА У
ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - Алексинац (ниво насеља)1) (наставак)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION, PERSONS ABROAD,
HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - Aleksinac (by the level of settlement) 1)
(continuation)
Укупно
пописана
лица
Total
enumerated
persons
Доње Сухотно
Donje Suhotno
Доњи Адровац
Donji Adrovac
Доњи Крупац
Donji Krupac
Доњи Љубеш
Donji Ljubeš
Дражевац
Draževac
Житковац
Žitkovac
Јаковље
Jakovlje
Јасење
Jasenje
Каменица
Kamenica
Катун
Katun
Копривница
Koprivnica
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons аbroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
становника
Total number
of population
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total numebr of
dwellings
310
306
<3
86
120
753
735
14
219
345
284
284
-
101
155
510
490
20
164
269
907
901
6
277
399
2 725
2 569
104
825
1 068
300
267
33
90
145
178
175
<3
54
83
80
70
4
28
37
471
442
16
181
247
227
197
15
73
102
24
Корман
Korman
Краљево
Kraljevo
Крушје
Krušje
Кулина
Kulina
Липовац
Lipovac
Лознац
Loznac
Лоћика
Loćika
Лужане
Lužane
Љуптен
Ljupten
Мали Дреновац
Mali Drenovac
Мозгово
Mozgovo
Моравац
Moravac
Моравски Бујмир
Moravski Bujmir
Нозрина
Nozrina
1)
8.
714
659
30
237
376
827
818
8
252
314
328
282
45
86
121
591
585
<3
62
139
339
339
-
118
214
152
138
14
48
87
333
282
-
123
194
871
828
36
304
400
334
311
20
111
181
134
133
-
46
77
1 432
1 385
46
393
585
1 851
1 751
92
563
722
158
156
<3
54
87
752
657
57
263
298
Види напомену 2) на страни 13.
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА, ЛИЦА У
ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - Алексинац (ниво насеља)1) (наставак)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION, PERSONS ABROAD,
HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - Aleksinac (by the level of settlement) 1)
(continuation)
Укупно
пописана
лица
Total
enumerated
persons
Породин
Porodin
Укупан број
становника
Total number
of population
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons аbroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total numebr of
dwellings
103
103
-
43
73
96
95
-
44
75
2 429
2 333
90
695
865
Пруговац
Prugovac
230
230
-
95
154
Радевце
Radevce
483
446
37
123
150
Рсовац
Rsovac
280
280
-
112
152
Рутевац
Rutevac
953
878
58
307
523
Срезовац
Srezovac
185
185
-
53
80
Преконози
Prekonozi
Прћиловица
Prćilovica
25
Станци
Stanci
178
178
-
64
90
Стублина
Stublina
166
157
<3
49
78
Суботинац
Subotinac
927
864
15
314
446
Тешица
Tešica
1 785
1 700
75
471
698
Трњане
Trnjane
1 328
1 258
65
404
606
Ћићина
Ćićina
199
195
4
74
120
Црна Бара
Crna Bara
128
128
-
41
55
Честа
Česta
162
160
<3
55
70
93
80
-
40
48
Шурић
Šurić
119
119
-
36
52
Нераспоређено
Unclassified
355
307
32
144
155
Чукуровац
Čukurovac
1)
9.
Види напомену 2) на страни 13.
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА, ЛИЦА У
ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - Гаџин Хан (ниво насеља)1)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION, PERSONS ABROAD,
HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - Gadžin Han (by the level of settlement) 1)
Укупно
пописана
лица
Total
enumerated
persons
Гаџин Хан
Gadžin Han
Велики Вртоп
Veliki Vrtop
Велики Крчимир
Veliki Krčimir
Виландрица
Vilandrica
Гаре
Gare
Гаџин Хан
Gadžin Han
Горње Власе
Gornje Vlase
Горње Драговље
Gornje Dragovlje
Горњи Барбеш
Gornji Barbeš
Горњи Душник
Gornji Dušnik
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons аbroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
становника
Total number
of population
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total numebr of
dwellings
8 770
8 357
70
3 650
7 197
225
218
-
109
192
335
333
<3
179
372
149
148
<3
59
103
39
39
-
24
66
1 263
1 209
23
468
680
128
95
-
59
209
346
327
<3
167
325
451
408
-
190
346
200
165
4
83
190
26
Гркиња
Grkinja
Доње Драговље
Donje Dragovlje
Доњи Барбеш
Donji Barbeš
Доњи Душник
Donji Dušnik
Дуга Пољана
Duga Poljana
Дукат
Dukat
Јагличје
Jagličje
Калетинац
Kaletinac
Копривница
Koptivnica
Краставче
Krastavče
Личје
Ličje
Мали Вртоп
Mali Vrtop
Мали Крчимир
Mali Krčimir
Марина Кутина
Marina Kutina
Миљковац
Miljkovac
1)
9.
677
649
6
263
470
391
391
-
163
256
169
169
-
93
143
538
517
15
185
320
66
25
-
18
98
208
197
-
76
149
56
56
-
37
151
60
60
-
33
73
59
59
-
32
221
101
98
<3
56
205
271
269
-
146
295
130
122
-
61
117
195
195
-
75
117
302
300
<3
133
221
35
35
-
17
76
Види напомену 2) на страни 13.
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА, ЛИЦА У
ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - Гаџин Хан (ниво насеља)1) (наставак)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION, PERSONS ABROAD,
HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - Gadžin Han (by the level of settlement) 1)
(continuation)
Укупно
пописана
лица
Total
enumerated
persons
Ново Село
Novo Selo
Овсињац
Ovsinjac
Равна Дубрава
Ravna Dubrava
Семче
Semče
Сопотница
Sopotnica
Тасковићи
Taskovići
Топоница
Toponica
Ћелије
Ćelije
Чагровац
Čagrovac
Шебет
Šebet
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons аbroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
становника
Total number
of population
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total numebr of
dwellings
25
25
-
16
35
148
148
-
73
160
315
294
<3
142
288
232
226
<3
103
193
179
179
-
78
184
365
297
4
134
271
882
874
5
256
308
44
44
-
25
96
129
129
-
70
235
57
57
-
27
32
27
1)
Види напомену 2) на страни 13.
ГРАФИКОН 12. Укупан број становника Општине Гаџин Хан, према пописима 2002. и 2011.
CHART 12. Total number of population of the Gadžin Han municipality,
as per censuses 2002 and 2011
12000
10464
10000
8357
8000
2002
6000
2011
Апсолутни пад, Absolute decrease
4000
2000
0
-2000
-2107
-4000
10.
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА, ЛИЦА У
ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - Дољевац (ниво насеља)1)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION, PERSONS ABROAD,
HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - Doljevac (by the level of settlement) 1)
Укупно
пописана
лица
Total
enumerated
persons
Дољевац
Doljevac
Белотинац
Belotinac
Дољевац
Doljevac
Клисура
Klisura
Кнежица
Knežica
Кочане
Kočane
Малошиште
Malošište
Мекиш
Mekiš
Орљане
Orljane
Перутина
Perutina
Пуковац
Укупан број
становника
Total number
of population
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons аbroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total numebr of
dwellings
19 158
18 441
660
5 363
6 598
1 273
1 254
13
379
452
1748
1657
80
517
630
157
146
4
43
55
532
526
<3
159
228
1 478
1 455
23
445
547
2 865
2 836
27
801
885
1131
1088
43
278
423
1551
1480
68
466
658
176
150
25
58
111
4 136
3 852
273
1 057
1 207
28
Pukovac
Русна
Rusna
Ћурлина
Ćurlina
Чапљинац
Čapljinac
Чечина
Čečina
Шаиновац
Šainovac
Шарлинац
Šarlinac
1)
413
405
8
161
211
184
184
-
48
79
946
918
22
249
277
737
722
15
194
259
961
908
47
270
307
870
860
10
238
269
Види напомену 2) на страни 13.
ГРАФИКОН 13. Укупан број становника Општине Дољевац, према пописима 2002. и 2011.
CHART 13. Total number of population of the Doljevac municipality,
as per censuses 2002 and 2011
2002
2011
Апсолутни пад, Absolute decrease
-1120
18441
19561
-5000
11.
0
5000
15000
20000
25000
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА,
ЛИЦА У ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - Мерошина (ниво насеља)1)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION, PERSONS ABROAD,
HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - Merošina (by the level of settlement) 1)
Укупно
пописана
лица
Total
enumerated
persons
Мерошина
Merošina
Азбресница
Azbresnica
Александрово
Aleksandrovo
Арбанасце
Arbanasce
Балајнац
Balajnac
Баличевац
Baličevac
Батушинац
Batušinac
Биљег
Biljeg
1)
10000
Укупан број
становника
Total number
of population
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons аbroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total numebr of
dwellings
14 317
13 916
331
4 076
5 967
746
726
20
214
322
409
409
-
133
237
548
506
32
154
169
1 264
1 253
11
306
447
1 182
1 144
38
305
442
792
792
-
206
304
511
499
12
143
250
Види напомену 2) на страни 13.
29
ГРАФИКОН 14. Укупан број становника Општине Мерошина, према пописима 2002. и 2011.
CHART 14. Total number of population of the Merošina municipality,
as per censuses 2002 and 2011
16000
14812
13916
14000
12000
2002
10000
2011
8000
Апсолутни пад, Absolute decrease
6000
4000
2000
0
-896
-2000
11.
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА, ЛИЦА У
ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - Мерошина (ниво насеља)1) (наставак)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION, PERSONS ABROAD,
HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - Merošina (by the level of settlement) 1)
(continuation)
Брест
Brest
Укупно
пописана
лица
Total
enumerated
persons
534
Укупан број
становника
Total number
of population
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons аbroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total numebr of
dwellings
528
5
145
186
Бучић
Bučić
497
489
6
158
177
Горња Расовача
Gornja Rasovača
223
216
7
68
93
Градиште
Gradište
559
559
-
157
221
Девча
Devča
390
377
13
135
238
Дешилово
Dešilovo
390
372
13
125
174
Доња Расовача
Donja Rasovača
547
513
7
144
174
Дудулајце
Dudulajce
317
309
8
96
155
30
Јовановац
Jovanovac
499
489
10
141
192
Југ Богдановац
Jug Bogdanovac
501
494
7
147
188
Кованлук
Kovanluk
235
226
7
67
91
Костадиновац
Kostadinovac
255
253
<3
77
97
Крајковац
Krajkovac
531
511
20
172
239
Лепаја
Lepaja
617
596
7
176
249
Мерошина
Merošina
954
906
48
248
300
Мраморско Брдо
Mramorsko Brdo
189
189
-
65
199
Облачина
Oblačina
457
446
11
148
316
Падина
Padina
343
335
8
115
169
Рожина
Rožina
743
695
39
203
292
Чубура
Čubura
84
84
-
28
46
1)
Види напомену 2) на страни 13.
12.
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА,
ЛИЦА У ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - Ражањ (ниво насеља)1)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION,
PERSONS ABROAD, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - Ražanj (by the level of settlement) 1)
Укупно
пописана
лица
Total
enumerated
persons
Ражањ
Ražanj
Браљина
Braljina
Варош
Varoš
Витошевац
Vitoševac
Грабово
Grabovo
1)
Види напомену
2)
Укупан број
становника
Total number
of population
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons аbroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total numebr of
dwellings
9 676
9 137
307
2 988
4 619
212
116
4
60
301
299
288
6
93
134
1087
1076
7
330
474
172
156
12
51
117
на страни 13.
ГРАФИКОН 15. Укупан број становника Општине Ражањ, према пописима 2002. и 2011.
CHART 15. Total number of population of the Ražanj municipality,
as per censuses 2002 and 2011
31
12000
11369
2002
9137
10000
2011
Апсолутни пад, Absolute decrease
8000
6000
4000
2000
0
-2000
-2232
-4000
12.
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА, ЛИЦА У
ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - Ражањ (ниво насеља)1) (наставак)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION, PERSONS ABROAD,
HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - Ražanj (by the level of settlement) 1)
(continuation)
Укупно
пописана
лица
Total
enumerated
persons
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons аbroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
становника
Total number
of population
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total numebr of
dwellings
Липовац
Lipovac
267
257
9
79
96
Мађере
Mañere
431
408
<3
133
209
Малетина
Maletina
135
131
4
50
99
78
68
<3
32
71
Нови Брачин
Novi Bračin
536
510
20
170
221
Пардик
Pardik
331
326
4
114
145
Подгорац
Podgorac
415
397
11
144
234
Маћија
Maćija
32
Послон
Poslon
200
186
<3
70
125
Прасковче
Praskovče
436
422
11
120
202
Претрковац
Pretrkovac
335
286
15
95
144
1 293
1 241
26
423
577
Рујиште
Rujište
340
326
12
119
162
Скорица
Skorica
846
799
47
250
346
Смиловац
Smilovac
946
892
54
256
326
Стари Брачин
Stari Bračin
321
298
19
85
113
49
49
-
23
72
Црни Као
Crni Kao
402
382
19
110
165
Чубура
Čubura
162
162
-
46
65
Шетка
Šetka
383
361
22
135
221
Ражањ
Ražanj
Церово
Cerovo
1)
Види напомену 2) на страни 13.
13.
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА,
ЛИЦА У ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - Сврљиг (ниво насеља)1)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION,
PERSONS ABROAD, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - Svrljig (by the level of settlement) 1)
Укупно
пописана
лица
Total
enumerated
persons
Сврљиг
Svrljig
Белоиње
Beloinje
Бурдимо
Burdimo
Бучум
Bučum
Варош
Varoš
Влахово
Vlahovo
Галибабинац
Galibabinac
Гојмановац
Gojmanovac
Грбавче
Grbavče
Гулијан
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons аbroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
становника
Total number
of population
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total numebr of
dwellings
14 724
14 224
303
5 466
9 063
284
270
12
105
245
295
293
<3
143
302
75
75
-
43
83
117
91
-
54
163
108
101
<3
56
117
221
220
<3
130
264
71
67
-
33
77
430
428
<3
194
315
129
129
-
71
86
33
Gulijan
Гушевац
Guševac
Давидовац
Davidovac
Драјинац
Drajinac
Ђуринац
ðurinac
Жељево
Željevo
1)
216
213
<3
91
147
135
131
<3
59
109
550
535
15
188
284
191
189
-
64
86
54
52
-
29
72
Види напомену 2) на страни 13.
ГРАФИКОН 16. Укупан број становника Општине Сврљиг, према пописима 2002. и 2011.
CHART 16. Total number of population of the Svrljig municipality,
as per censuses 2002 and 2011
2002
2011
Апсолутни пад, Absolute decrease
-3060
14224
17284
-5000
13.
0
5000
10000
15000
20000
УКУПНО ПОПИСАНА ЛИЦА, УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА, ЛИЦА У
ИНОСТРАНСТВУ, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА - Сврљиг (ниво насеља)1) (наставак)
TOTAL ENUMERATED PERSONS, TOTAL NUMBER OF POPULATION, PERSONS ABROAD,
HOUSEHOLDS AND DWELLINGS - Svrljig (by the level of settlement) 1)
(continuation)
Извор
Izvor
Копајкошарa
Kopajkošara
Лабуково
Labukovo
Лалинац
Lalinac
Лозан
Lozan
Луково
Lukovo
Манојлица
Manojlica
Мерџелат
Merdželat
Мечји До
Mečji Do
Нишевац
Укупно
пописана
лица
Total
enumerated
persons
445
Лица у
иностранству
(разлог 5,7,9)
Persons аbroad
(reason 5,7,9)
Укупан број
становника
Total number
of population
Укупан број
домаћинстава
Total number
of households
Укупан број
станова
Total numebr of
dwellings
438
6
218
431
68
68
-
40
64
77
67
-
42
102
328
301
-
125
261
123
119
-
64
112
161
158
-
86
181
170
168
-
74
169
110
104
-
37
80
33
33
-
17
55
426
418
6
155
438
34
Niševac
Околиште
Okolište
Округлица
Okruglica
Палилула
Palilula
Периш
Periš
Пирковац
Pirkovac
Плужина
Plužina
Попшица
Popšica
Преконога
Prekonoga
Радомировац
Radomirovac
Рибаре
Ribare
Сврљиг
Svrljig
Сливје
Slivje
Тијовац
Tijovac
Црнољевица
Crnoljevica
Шљивовик
Šljivovik
1)
Види напомену
2)
на страни 13.
92
92
-
49
114
170
164
<3
75
184
62
62
-
27
69
130
125
5
68
163
26
24
-
18
26
252
252
-
139
312
111
110
-
57
160
490
461
10
182
271
132
132
-
58
88
238
230
6
85
142
7 840
7 543
230
2 421
2 983
88
88
-
48
61
73
73
-
44
84
189
187
<3
71
114
13
13
-
6
49
Download

први резултати пописа 2011