Службен Гласник на Општина Илинден
Број 8
бр.8 03
ОКТОМВРИ
Илинден,
03 Октомври
Октомври 2011 година
2011 година
2011 година
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе :
РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за дополнување на Годишната програма
за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина
Илинден за 2011 година
Се објавува Програмата за дополнување на Годишната програма за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2011 година,
бр.07-7551/3 од 30.09.2011 година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на 38-та (триесет и осмата) редовна седница одржана на ден 30.09.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Општина Илинден.
Арх.бр. 08-7585/1
Од 03.10.2011 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
1
Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за Локална самоуправа
(Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 20 од Статут на Општина Илинден (Сл.гласник на
општина Илинден бр.15/2010), член 17 став 1, став 3 и став 7 и член 50-а од Законот
за просторно и урбанистичко планирање - пречистен текст (Сл.весник на РМ
бр.60/2011), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 30.09.2011
година, донесе
ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2011 ГОДИНА
1.Со оваа Програма се врши дополнување на Годишната програма за
изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2011
година со арх.бр.07-2169/10 од 22.12.2010 година, донесена од Советот на Општина
Илинден на седница одржана на ден 23.12.2010 година и објавена во Сл.гласник на
Општина Илинден бр.15 од 23 Декември 2010 година.
2.Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Илинден за 2011 година со арх.бр.07-2169/10 од 22.12.2010
година, во точката 3 став 1 по редниот број 1 се додаваат нови редни броеви 2, 3 и
4 кои гласат :
Ред.
бр.
Вид на урбанистички
план
н.м.
површина (ха)
2
Измена и дополна на
урбанистички план вон
населено место УБ1, 2,3
и4
Вон н.м.
Илинден
57,63
3
Измена и дополна на
урбанистички план вон
населено место УБ 5
Вон н.м.
Илинден
17,35
Илинден
10,76
4
Измена и дополна на
урбанистички план за
село УБ 1.1.
Намена
Г2 – лесна и
незагадувачка
индустрија
В – јавни
институции,
В1 –
образование и
наука,
Г2 - Откупен
центар
Б- комерцијални
намени
Начин на
финансирање
Општина
Илинден
Општина
Илинден
Физичко/правно
лице
3.Сите останатите одредби од Годишната програма за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2011 година со
арх.бр.07-2169/10 од 22.12.2010 година остануваат непроменети и истите се
во примена.
4.Преодни и завршни одредби
Програмата за дополнување на Годишната програма за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2011 година влегува во
сила од денот на објавување во Службен Гласник на Општина Илинден.
Број 07-7551/3
Од 30.09.2011 година
Илинден
Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
2
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе :
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Годишната програма
за работа на ОУ „Гоце Делчев“ Илинден
за учебната 2011/2012 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на
ОУ „Гоце Делчев“ Илинден за учебната 2011/2012 година, бр.07-7551/4 од 30.09.2011
година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 38-та (триесет и осмата)
редовна седница одржана на ден 30.09.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Општина Илинден.
Арх.бр. 08-7585/2
Од 03.10.2011 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
3
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина
Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/2010), член 134 став 2 од
Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.12/09) и член 35 став 5 од Законот за основно образование (Сл.весник
на Р.М. бр.103/2008, бр.33/2010, бр.116/2010, бр.156/2010, бр.18/11 и бр.51/2011),
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.09.2011 година,
донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишната програма за работа
на ОУ „Гоце Делчев“ Илинден за учебната
2011/2012 година
Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ „Гоце Делчев“ Илинден за
учебната 2011/2012 година, бр.03-31/14 од 26.08.2011 година.
Член 2
Годишната програма за работа на ОУ „Гоце Делчев“ Илинден за учебната
2011/2012 година, бр.03-31/14 од 26.08.2011 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.
Архивски број: 07-7551/4
Датум на донесување: 30.09.2011 год.
денот
на
нејзино
објавување
Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
4
GODI[NA
PROGRAMA
ZA VOSPITNO OBRAZOVNATA RABOTA NA OSNOVNOTO
U^ILI[TE “GOCE DEL^EV” ILINDEN
ZA U^EBNATA 2011/2012 GOD.
Ilinden, avgust 2011
5
GODI[NA
PROGRAMA
ZA VOSPITNO OBRAZOVNATA RABOTA NA OSNOVNOTO
U^ILI[TE “GOCE DEL^EV” ILINDEN
ZA U^EBNATA 2011/2012 g.
Osnovnoto u~ili{te “Goce Del~ev” Ilinden Skopje, poa|aj}i od Zakonot za
osnovno obrazovanie (Sl. Vesnik 103/2008 g. pre~isten tekst) i podzakonski akti,
od Statutot na u~ili{teto ~len 69 i 77, Planot i programata za vospitno
obrazovnata dejnost vo osnovnoto u~ili{te
i Kolektivniot dogovor za
osnovnoto obrazovanie kako i drugite zakoni koi se direktno ili indirektno
povrzani so dejnosta osnovno obrazovanie na sostanokot na U~ili{niot odbor
odr`an na den 26.08.2011 godina. ja donese Godi{nata programa za vospitno
obrazovnata rabota za u~ebnata 2011/2012 g.
6
S O D R @ I N A:
1. Pojdovni osnovi za planirawe na godi{nata programa za rabotata
na u~ili{teto…………………………………………………………………....……4,5
2. Uslovi za ostvaruvawe na vospitno – obrazovnata dejnost vo
u~ili{teto…………………………………………………………………..…………...6
a. Prostorni uslovi …………………………………………………..………….6
b. Pregled na prostorii………………………………………………..……......7
3. Pregled na vospitno obrazovniot kadar ………………………………….………8
4. Plan za organizacija na vospitno – obrazovnata dejnost……………….……..8
4.1. Zadol`itelna nastava vo odd. nastava…………………………………..…8,9
4.2. Izborna nastava vo oddelenska nastava……………………………….......8,9
4.3. Zadol`itelna nastava vo predmetna nastava…………..………………......9
4.4. Izborna nastava vo predmetna nastava…………………………………….…9
5. Misija i vizija na u~ili{teto………………………………………………………10
6. Lista na prioriteti……………………………………………………………….11,12
7. Plan za evalvacija…………………………………………………………………….13
8. Drug vid nastava……………………………………………………………………….14
а) dodatna
б) dopolnitelna
9. Vonnastavni aktivnosti ……………………………………………………………..14
10.Kalendar na aktivnosti na detskata organizacija …………………………15,16
11. Programa za rabota na Podmladokot na Crveniot krst…………………...16,17
12. Slobodni u~eni~ki aktivnosti ……………………………………………….……17
13. Sekcii vo oddelenska nastava…………………………………………………..…18
14. Sekcii vo predmetna nastava ………………………………………………….…..18
15. Proizvodstvena i druga op{testveno korisna rabota na u~enicite……….19
16. U~eni~ki ekskurzii …………………………………………………………….........19
17.Zaednica na u~enicite ..…………………………………………………………...…20
18.Programa za rabotata na u~eni~kata zaednica na u~ili{teto……..…...20,21
19. Gri`a na u~ili{teto za zdravjeto na u~enicite………………………... ……21
19.1.Programa za gri`ata na u~ili{teto za zdravjeto na u~enicite………22
20. Stimulirawe na u~encite………………………………………………………...…23
21. U~eni~ki natprevari ………………………………………………………………...23
22. Kulturni i obrazovni aktivnosti vo u~ili{teto i sorabotka so
lokalnata sredina…………………………………………………………………....23
23. Programa za realizacija na kulturni i obrazovni aktivnosti na
u~ili{teto vo lokalnata samouprava………………………………………..24,25
24. Planirawe i podgotovka na nastavata ………………………………………..…25
25. Sledewe, unapreduvawe i vrednuvawe na vospitno obrazovnata
dejnost vo u~ili{teto ……………………………………………………….……..26
7
26. Godi{na programa za u~ili{no ocenuvawe ………………………...27,28,29,30
27. Plan i programa za integrirano planirawe na nastava za programa
- integracija za ekolo{ko obrazovanie……………………………………….31,32
28. Stru~ni i drugi organi, organizacii i tela vo u~ili{teto ……………...…32
29. Organiziranost na nastavno – vospitniot kadar …………………………..….32
29.1. Nastavni~ki sovet i programa za rabota na Nast.sovet……….32,33,34
29.2. Oddelenski sovet, plan i programa za Odd.soveti…....…………..34,35
29.3. Rakovoditel na paralelkata …………………………………………..35,36
29.4. Stru~ni aktivi…………………………………………………………..……36
29.4.1.Programa za rabota na stru~niot aktiv na jazi~no
umetni~ka, op{testveno ekonomska grupa na predmeti
i fizi~ko i zdravstveno obrazovanie……………………..…36,37
29.4.2.Programa za rabota na stru~niot aktiv od prirodno
matemati~ka grupa…………………………………………………..,38
29.4.3.Plan i programa za rabota na stru~niot aktiv na
oddelenska nastava …………………………………….…………...39
30. Plan i programa za rabota na u~ili{niot bibliotekar
- medijatekar ………………………………………………………………..……40.41
31. Organizirawe na roditeli…………………………………………………...…….41
31.1. Programa za rabota na Sovet na roditeli na nivo na
u~ili{te…………………………………………………………..……..41.42
32. Godi{na programa na direktorot………………………………………..…42.43.44
33. Godi{en plan za rabota i rabotnite zada~i na u~ili{niot
pedagog..............................................................................................................45
34. Stru~no i pedago{ko usovr{uvawe na nastavnicite i drugiot
stru~en personal……………………………………………………..…………48
8
POJDOVNI OSNOVI ZA PLANIRAWE NA GODI[NATA
PROGRAMA ZA RABOTA NA U^ILI[TETO
Osnovnoto u~ili{te “Goce Del~ev” Ilinden e devetogodi{no
u~ili{te koe se nao|a vo op{tina Ilinden. Gi opfa}a u~enicite od naselenite
mesta Ilinden i Marino, se raboti vo dva objekta, edniot vo Ilinden a drugiot
vo Marino koi se vo neposredna blizina dvata objekta namenski se gradeni.
Nastavata se izveduva na makedonski jazik.
Pri podgotovkata na Godi{nata programa koristeni se Planot i programata
za vospitno
obrazovnata dejnost na osnovnoto u~ili{te, upatstvoto za
izgotvuvawe na Godi{nata programa od Biroto za razvoj na obrazovanieto na R.
Makedonija vo tekot na izminatata u~ebna godina, Razvoen plan na u~ili{teto,
Godi{niot izve{taj za rabota na u~ili{teto vo u~ebnata 2010/2011 g. zapisnici
od rabota na stru~nite organi i tela na u~ili{teto, zaklu~oci doneseni od ovie
organi
pokazateli od realiziranite aktivnosti vo u~ili{teto, soznanija
dobieni od stru~noto usovr{uvawe na nastavnicite, pedagogot i direktorot na
u~ili{teto, zaklu~oci doneseni od Sovetot na roditelite na nivo na u~ili{teto
i drugi konsultacii so odredeni institucii od oblasta na vospitno obrazovnata
dejnost za osnovnoto obrazovanie.
Uslovite za rabota vo u~ebnata 2011/2012 g. vo na{eto u~ili{te po odnos
na prostor vo dvata objekta vo celost ne gi zadovoluvaat potrebite na
u~ili{teto, vo objektot vo Ilinden se u{te nema uslovi za kabinetska nastava.
Vo izminatata u~ebna godina vo celost se realizirani ~asovite od
redovnata nastava kako i vonnastavnite aktivnosti planiráni so Godi{nata
programa od koi vo potpolnost mo`eme da bideme zadovolni od uspehot na
u~enicite vo u~ili{teto i natprevarite organizirani vo u~ili{teto, op{tinski
i dr`avni natprevari, kako i uspesi na u~enicite nadvor od u~ili{teto
organizirani od strana na (Zdru`enie na likovni pedagozi na grad Skopje, Sojuz
za gri`i i vospituvawe na decata na grad Skopje, Sojuz na u~ili{en sport i dr.)
Site uspesi ostvareni od strana na na{ite u~enici pokonkretno se prika`ani vo
Godi{niot izve{taj za rabota na u~ili{teto za u~ebnata 2010/2011 g. dostaven do
Biroto za razvoj na obrazovanieto na Republika Makedonija, Ministerstvo za
obrazovanie i nauka i Op{tina “Ilinden” Ilinden.
Vo izminata u~ebna godina pri realizacija na Godi{nata programa imavme
te{kotii vo ostvaruvawe na istata.
- Poradi nedovolni materijalni sredstva u~ili{teto ne e vo mo`nost da
obezbedi dovolno nagledni sredstva po poodelni predmeti vo
predmetnata i oddelenskata nastava.
- Vo poedini u~ilinici inventarot (klupi i stol~iwa) ne e obnoven ;
- Isto taka ostanuva prenamena na prostorijata za biblioteka i toaleti
za vrabotenite koja vo ovaa godina }e ima prioritet da se realizira so
9
pomo{ od Op{tinata;
- Renovirawe na vlezna vrata na u~ili{teto ;
- Kako i renovirawe na preostanatiot del od prozorcite vo u~ili{teto
od donacii i buxetot na u~ili{teto;
- Vo plan e priklu~uvawe na u~ili{teto na odvodnata mre`a so pomo{ od
Op{tinata;
So podobruvawe na gorenavedenite potrebi rabotata na nastavnicite i
uspehot na u~enicite }e bide podobar.
Vo ovaa u~ebna godina zalo`ba na vospitno obrazovniot kadar i stru~nata
slu`ba na u~ili{teto e uspehot na u~enicite kako vo redovnata nastava taka i vo
slobodnite u~eni~ki aktivnosti, razvivawe na ekolo{kata svest kaj u~enicite,
pogolemo vnimanie kon vospitnata funkcija vo vospitno obrazovniot proces kaj
u~enicite i vrabotenite, zgolemuvawe na nagledni sredstva po poodelni
predmeti, obezbeduvawe podolg prestoj na u~enicite vo u~ili{teto preku
sodr`ini na vonnastavnite aktivnosti }e se obezbedi vreme za rekreacija i
zdrava zabava. Ovie aktivnosti }e go opfatat i slobodnoto vreme na u~enicite
}e bidat organizirani spored posebna programa }e se odvivaat spored principot
na sloboden izbor od strana na u~enicite.
10
USLOVI ZA OSTVARUVAWE NA VOSPITNO - OBRAZOVNATA
DEJNOST VO U^ILI[TETO
Pregled na paralelkite od edno oddelenie po nastavni jazici
MAKEDONSKI JAZIK
Oddelenie
Vk. U~enici
@enski
Ma{ki
1 /devet
102
56
46
2/devet
117
56
61
3/devet
126
72
54
4/devet
135
62
73
5/devet
94
43
51
Vk. 1 – 5
574
289
285
6 – to devet.
105
43
62
6 – to osmol.
119
61
58
7 – mo
128
50
78
8 – mo
133
55
78
Vk. 6- 8
485
209
276
Vk. 1 – 8
1059
498
561
Vkup.u~enici
1059
498
561
Paralelki
4
4
4
5
4
21
4
4
5
5
18
39
39
Vo ovaa u~ebna godina pri opfatot i zapi{uvaweto na u~enicite
po~ituvani se novite zakonski kriteriumi: - ~len 46 i 47 od Zakonot za
osnovnoto obrazovanie (Sl.vesnik na R.M. br.103/2008).
Vo u~ili{teto zapi{ani 102 deca vo prvo oddelenie na devetgodi{noto
osnovno obrazovanie, organizirani vo ~etiri oddelenija.
PROSTORNI USLOVI
1.
2.
3.
4.
U~ilni~ki prostor . . . . . . . . . . . . . 1.203,72
Prosek u~, prostor po u~enik . . . . .
1,12
U~ili{en prostor . . . . . . . . . . . . . . 2.623,00
Prosek u~. prostor po u~enik . . . . .
2,45
PREGLED NA PROSTORII
1. Univerzalni u~ilnici . . . . . . .19
2. Kabinet po TO ……….. . . . . . . . . 1
956.65
42,95
11
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kabinet po muzi~ko obraz………1
Kabinet po informatika............1
Kabinet po hemija ………………..1
Biblioteka . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
U~ilnici
. . . . . .2
Fiskulturna sala . . . . . . . . . . . .1
Medijateka…………………………1
Vkupno:
48.95
48,95
48.95
12.00
96.00
389,06
19.25
1.661,76m²
5. Prostorii za pedago{ka i administrativna dejnost
a) Nastavni~ki kancelarii . . . . . . . 2
75.71
b) Prostorija za direktor . . . . . . . . . 1
21.35
v) Prostorija za sekretar – smetk. . . 1
30.16
g) Prostorija za pedagog . . . . . . . . . . . 1
10.4
d) Prostorija za doma}in……………...1
6.60
|) Prostorija za likovno………………1
6.60
6. Ostanati prostorii
a) Prostorija za kujna i kafe. . . . . . ..1
b) Prostorija za higieni~ari . . . . . . ..1
v) Rabotilnica za haus majstor . . . ...1
g) Prostorija za kujna i kafe . . . . . ..2
d) U~ili{na trpezarija . . . . . . . . . . . 2
|) U~ili{na kujna . . . . . . . . . . . . . . . . 1
e) Magacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
`) Sanitarni jazli vo zgrada . . . . . . . 3
z) Sanitarni jazli (Polsko VC) . . . . . 1
y) Garderobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
i) Prost. Za nast. Po fiz. Vosp. . . . . ..1
j) Kotlara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
k) Hodnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Vkupno:
10.4
10.4
30.16
23.91
70.25
29.92
45.00
102.12
56.1
24.35
38.5
29.9
707.95
1178.96 m2
U~ili{en dvor i drugi povr{ini
1. Igrali{te za rakomet . . . . . . . . . . . …1
2. Igrali{te za ko{arka . . . . . . . . . .. …1
3. Uredena zelena povr{ina . . . . . . . . . .2
4. Pateki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vkupno:
600.oo
376.00
10183.00
1530.00
12689.75 m2
Prostornite uslovi vo na{eto u~ili{te i pokraj toa {to gi
zgolemivme izminatite godini so novi u~ilnici i ponatamu, nema prostor za
kabinetska nastava, nastavata se odviva vo klasi~ni u~ilnici, osven
specijaliziranite edna u~ilnica za predmetot informatika,fizika, edna za
hemija i predmetot TO.
Materijalno tehni~kata opremenost vo u~ili{teto i vo minatata
12
u~ebna godina e ne{to podobrena i pokraj toa {to se trudime sekoja godina da
nabavime nekoe novo nagledno sredstvo, sepak postoi problemot za izveduvawe
na pokvalitetna i sovremena nastava, bidej}i novite nagledni sredstva se mo{ne
skapi, a starite koi nie gi poseduvame se od zastaren vid i ne se adekvatni za
izveduvawe na sovremena nastava
Pregled na vospitno obrazovniot kadar
Rabotno mesto
Nastavnici
vo
oddelenska nastava
Nastavnici vo predm.
Nastava
Vkupno:
Ostanat kadar
Rabotno mesto
Direktor
Pedagog
Bibliotekar
Sekretar – blagajnik
Smetkovoditel
Doma}in
Haus – majstor – lo`a~
^uvar
Higieni~ar
Vkupno:
broj
21
Stru~na podgotovka
17 – VSS, 4 – V[SS,
26
21– VSS, 5 – V[SS
47
38– VSS, 9– V[SS,
broj
1
1
1
1
1
1
1
1
14
22
Stru~na podgotovka
VSS
VSS
V[S
SSS
SSS
SSS
KV
KV
Osnovno obrazovanie
Vospitno – obrazovniot kadar vo OU”Goce Del~ev” Ilinden e so bogato
iskustvo vo rabotata (raboten sta`), stru~nata sposobnost dava nade` za uspe{no
izvr{uvawe na vospitno obrazovnata rabota, kako i vnesuvawe inovacii vo
dejnosta bidej}i istite nastavnici se vklu~eni i vo nekolku proekti. Sekoja nova
u~ebna godina uspehot na u~enicite se podobruva {to zna~i deka kadarot vo
na{eto u~ili{te e dovolno sposoben.
Celiot nastavno – vospiten personal e so soodevetno obrazovanie spored
rabotnite mesta koi gi imaat. Nastavnicite vo predmetnata nastava se so poln
fond nastavni ~asovi.
Pokraj redovnata – zadol`itelna nastava, nastavnicite realiziraat
aktivnosti predvideni so novite nastavni planovi i programi.
Plan za organizacija na vospitno - obrazovnata dejnost
a) Zadol`itelna nastava vo odd. nastava
b) Izborna nastava vo oddelenska nastava
Predmet
1 – vo
2 – ro
3 – to
devet
devet
devet
864
1080
864
Makedonski jazik
288
360
Likovno vospitanie
288
Muzi~ko vospitanie
288
360
288
Zapoznavawe
na
288
540
432
okolinata
4 – to
деvet
720
288
288
-
5 – to
devet.
720
288
288
-
Vkupno
4248
1512
1512
1260
13
Priroda
Op{testvo
Matematika
Fizi~ko i zdr. obraz.
Angliski jazik
Prirodni nauki
Tehni~ko
obrazovanie
Vkupno:
Izborni predmeti:
Tvore{tvo
Работа со компјутери
Vkupno:
576
432
288
720
540
360
576
432
432
288
288
576
432
432
-
-
3024
3960
-
-
-
144
288
288
576
432
432
288
288
576
576
3024
2268
1944
288
432
3312
3744
4176
288
288
144
144
144
144
18216
288
288
576
a) Zadol`itelna nastava vo predmetnata nastava
b) Izborna nastava vo predmetna nastava
Predmet
6 - todevet.
576
432
288
144
144
576
288
-
6 - toosmolet.
576
432
288
144
144
576
288
288
-
288
144
Makedonski jazik
Angliski jazik
Germanski jazik
Likovno vospitanie
Muzi~ko vospitanie
Matematika
Fizika
Hemija
Biologija
Istorija
Gra|ansko
obrazovanie
Geografija
Informatika
Tehni~ko
obrazovanie
Fizi~ko
i
zdr.
vospit.
Etika
Oddelenski ~as
3456
Vkupno:
Izborni predmeti:
Ve{tini na `iveewe
Tehni~. obrazovanie
Proekti od likov.ume
Programirawe
Proekti od informa.
7 - mo
8 – mo
Vkupno
720
540
360
180
180
720
360
360
360
360
180
720
540
360
180
180
720
360
360
360
360
180
2592
1944
1296
648
648
2592
720
720
1008
1296
360
288
288
144
360
-
360
-
1008
576
288
432
432
540
540
1944
144
144
144
4176
180
5400
180
5400
648
18432
-
144
144
72
-
72
216
288
216
-
432
144
72
216
288
14
Etika na religiite
Vk.izbor.pred.
288
288
360
360
432
288
1440
МИСИЈА И ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО
И оваа учебна година, МИСИЈАТА на нашето училиште е:
„Нашето училиште гради образовани, одговорни, трудољубиви,
креативни и хумани личности коi ќе одговараат на предизвиците на
современиот начин на живеење``.
МОТО
НАШЕТО УЧИЛИШТЕ ГРАДИ
СОВРЕМЕНI И КРЕАТИВНИ ЛИЧНОСТИ.
ВИЗИЈАТА на нашето училиште е да биде безбедна и дисципинирана
средина во која учениците ќе доаѓаат со задоволство, затоа што во него наставата
ќе биде современа, ефикасна, квалитетна и прилагодена на потребите и интересите
на учениците, наставниците и државата.
15
Службен Гласник на Општина Илинден
Листа
Цели
Унапредување на
квалитетот на
дневните
планирања
Активности
Следење на
дневните
планирања за
правилно
дафинирање на
наставните цели,
исходи и методи на
оценување и
поврзаност меѓу
нив
Реализатор
Наставници
Тимот на
училиштето
Директор
Педагог
бр.8 03
Октомври 2011 година
на приоритети
Време на
реализација
Ресурси
-дневни планирања
Континуирано
целата учебна
година
-стручна
литература од
обуките за
оценување
-чек листи
Очекувани ефекти
Напредок во однос
на целите,
исходите и
методите на
оценување
Цели
Активности
Следење на
организацијата на
часот
Планирање и
изведување посета
на часови
Следење на
реализацијата на
проектот за
оценување
Давање повратна
информација од
следените часови
Анализа на
дневните
планирања на
наставниците
Реализатор
Директор
Педагог
Тимот на
училиштето
Време на
реализација
Цела учебна
година
Ресурси
Податоци од
следењето од
минатата учебна
година
Дневни подготовки
Инструмент за
следење
Пограми од проекти
Очекувани ефекти
Подигнување на
квалитетот на
воспитнообразовниот
процес во
училиштето
Подобрување на
оценувањето
Посета на часови
17
План
Приоритет
Критериум за успех
Унапредување на
квалитетот на дневните
планирања
Поголем квалитет на
дневните планирања кај
сите наставници од
предметна настава
за
евалвација
Инструмент за
евалвација
Чек листи
Динамика
Цела учебна година
Носители на активности
Директор
Педагог
Тимот на училиштето
18
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Drug vid nastava
U~ili{teto vo ovaa u~ebna godina }e realizira dodatna i dopolnitelna
nastava vo tekot na u~ebnata godina. Za ovoj vid nastava nastavnicite }e
izrabotat programa za izveduvawe na nastavata.
Dopolonitelnata nastava se organizira za u~enicite koi {to imaat
posebni te{kotii vo u~eweto i prili~no zaostanuvaat po oddelni nastavni
predmeti vo ramkite na zadol`itelnata nastava.
Dodatnata nastava se organizira za u~enicite koi {to vo tekot na
zadol`itelnata nastava i niz drugite vidovi na vospitno – obrazovnata dejnost
poka`uvaat zgolemen interes i sklonosti za oddelni nastavni predmeti i
poseduvaat potencijalni sposobnosti i mo`nosti za steknuvawe na
prodlabo~enite znaewa od odnosnata nastavna disciplina.
Novina koja se voveduva za prvpat od od ovaa u~ebna godina e toa {to
~asovite od dodatna i dopolnitelna nastava }e bidat vmetnati i vo rasporedot
na ~asovite za nastavnicite.
.
Vonnastavni aktivnosti
Vonnastavnata vospitno obrazovna dejnost vo na{eto u~ili{te kako i
sekoga{ }e prestavuva integralno i mo{ne zna~ajno podra~je vo op{tata
struktura i sodr`ina na vkupnata obrazovna dejnost. Analiziraj}i gi rezultatite
od minatata u~ebna godina od ova vospitno – obrazovno podra~je, zaklu~eno e
deka vo celost se realizirani site aktivnosti predvideni so godi{nata
programa, so uka`uvawe deka ovaa u~ebna godina
vo site podra~ja od
vonnastavnite aktivnosti treba da se pokvalitetni, sodr`ajni kade {to posebno
}e se obrne vnimanie kon vospitnata funkcija.
Kako vonnastavni vospitni – obrazovni aktivnosti vo na{eto u~ili{te }e
se realiziraat slednite:
- u~eni~ki organizacii
- u~eni~ki natprevari
- proizvodstveno i druga op{testveno korisna rabota
- u~eni~ki ekskurzii
- gri`a za zdravjeto na u~enicite
- sorabotka so lokalnata sredina
- informirawe
- sorabotka so drugi vospitno – obrazovni i op{testveni organizacii.
КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ НА ДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО УЧЕБНАТА
2011/12 год.
СЕПТЕМВРИ
1.Организирање на свечна приредба и прием на првачиња по повод Први септември
2.Одбележубање на 8 Септември -Денот на независноста на Р.Македонија
3.Избор на раководство на Детска организација
4.Одбележубање на Меѓународен ден на мирот
5.Учество на ученици на конкурсите за13 ноемвриска награда
6.Акција за уредување на училишен двор и околина
ОКТОМВРИ
1. Одбележување на Детската недела - прием на првачиња во Детската
организација на Македонија и организирање на други активности
2.Одбележување на Денот на востанието на македонскиот народ - 11Октомври
3. Одбележување на 23 Октомври -Ден на Македонската Револуционерна борба
4. Одбележување на меѓународниот ден на штедењето-31 Октомври
НОЕМВРИ
1. Одбележување на 13 Ноември -ослободување на Скопје
2.Активнисти во училиштето околу следење на успехот на учениците
ДЕКЕМВРИ
1. Одбележување 3 Декември -Светски ден на лицата со посебни потреби
2. Одбележување на 8 Декември -Денот на Климент Охридски
3. Организирање на новогодишна приредба за децата и учениците
4. Подготовки на учениците за организирање на зимски одмор
ФЕВРУАРИ
1. Организирање на акција за уредување на училишните простории
2. Одбележување на 4 февруари -Денот на раѓањето на Гоце Делчев
3. Подготовки на учениците за учество на општински и државни натпревари
МАРТ
1. Одбележување на Меѓународен ден на жената 8 - Март
2. Одбележување на 17-Март Ден на крводарителството
3. Одбележување на 21-Март Денот на екологијата
4. Подготовки за одбележување на Денот на шегата и смеата
АПРИЛ
1. Одбележување на Денот на шегата - 1 Април и учество на манифестацијата
``Априлијада 2012 ``
2. . Одбележување на Денот на здравјето- 7 Април
3. Одбележување на Денот на планетата Земја-22 Април
4. Организирање на општински и градски натпревари на учениците
5. Организирање на акција ``Подари книга за велигденско јајце``по повод верскиот
празник Велигден
20
МАЈ
1. .Одбележубање на Меѓународен ден на трудот 1 Мај
2. Одбележување на 4 Мај - ден на патрониот празник на училиштето
``организирање на свечена приредба и посета на гробот на Гоце Делчев
3. Одбележубање на 24 Мај- Денот на словенските просветители
4. Активности по повод ``Меѓународни литературни средби `` Илинден 2012
ЈУНИ
1. Одбележубање на Меѓународен ден на заштита и унапредување на животната
средина5 Јуни
2.Подготовки за организирано користење на летниот распуст
ОДГОВОРНИ НАСТАВНИЦИ:
1.Цимевска Сузана
2.Мицевска Станка
Programa za rabota na Podmladokot na Crveniot krst
Osnovnata organizacija na podmladokot na Crveniot krst vo na{eto
osnovno u~ili{te niz svojata rabota pridonesuva za:
1.Sozdavawe razvivawe i neguvawe na higienski naviki kaj u~enicite,
podignuvawe na nivoto na zdravstvena kultura, osposobuvawe na podmladokot za
uka`uvawe na prva pomo{ i samopomo{ vo slu~aj na nesre}i, kako i vodewe na
postojana gri`a za zdravjeto preku zdrava i ~ista sredina za `iveewe.
2.Razvivawe na ~uvstva za humanizam, solidarnost, tolerancija i
po~ituvawe po pat na raznovidni igri i rabota a so toa zdobivawe na
prijateli i razvivawe na prijatelstvoto.
Isto taka da gi zapoznaeme u~enicite so simbolite i principite na
Me|unarodnoto dvi`ewe a posebno so zada~ite na Crveniot krst so akcent na
Podmladokot kaj nas denes, zna~i otvarawe novi horizonti i ~ekor napred kon
vospituvawe i formirawe na li~nost so `elba utre da bide krvodaritel i
realizator na zdravstvenata programa.
Preku zbogatuvawe na mladata li~nost so soznanija i fakti povrzani so
humanitarnata dejnost na Crveniot krst, koja istovremeno oblagoroduva i
naso~uva, imame za cel i na najmladite im uka`eme da realiziraat odredena
humanitaria aktivnost.
Na na{ite najmladi vqubenici na Crveniot krst ovaa programirana
aktivnost }e im ovozmo`i pouspe{no i poorganizirano da gi ostvaruvaat
aktivnostite vo na{ata osnovna organizacija na Podmladokot na na{eto
u~ili{te a na{ite nastavnici nova {ansa svoite vospitanici da gi vooru`uvaat
so naj blagorodnoto oru`je na svetot – dobrinata, qubovta sprema ~ovekot i
`elbata za sorabotka so sekogo bez razlika na boja nacija i rasa. A so toa
Crveniot krst se pove}e obrnuva vnimanie na ovaa dejnost so cel da dade svoj
pridones vo op{tite napori na na{ata zaednica za za{tita na zdravjeto i
`ivotite na gra|anite. Aktivnostite na ovaa organizacija vo na{eto u~ili{te }e
se odvivaat po sledniot redosled:
21
R. br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Vremе
realizacija
Izbirawe na oddеленски Оdbori
Septemvri
Kontrola na li~na i op{ta higiena
Septemvri
Odr`uvawe na Гodi{no sobranie
Septemvri
Nedela na borba protiv TBC - predavawe
Septemvri
Referat za Зarazna `oltica
Oktomvri
Odbele`uvawe na “Nedela za gri`a na Stara Oktomvri
lica”
Referat na tema “Borba protiv alkoholizam, Noemvri
pu{ewe, i narkomanija
Referat na tema po povod “Denot na borbata Noemvri
protiv {e}erna bolest”
Predavawe na tema “Zdravje, odmor, rekreacija”
Dekemvri
Referat na tema “Srcevi zaboluvawa”
Fevruari
Предавања - Бorba protiv rakot
Mart
Referat po povod “Denot na krvodariteli” – 17 – Mart
ti mart
Odbele`uvawe na Дenot na zdravjeto 7 – mi April
april – predavawe
Odbele`uvawe i proslavuvawe na Me|unarodniot Maj
den na Crveniot krst 8 – mi maj
Akcija – mesec na solidarnosta
Maj
Sodr`ina
na
Odgovorni nastavnici:
1. Petru{evska Lila
2. Krstevska Du{anka
Slobodni u~eni~ki aktivnosti
Niz slobodnite u~eni~ki aktivnosti se sozdavaat pretpostavki za
individualizacija na obrazovniot i vospitniot proces za zadovoluvawe i
neguvawe na individualnite interesi i sposobnosti na u~enicite. Realizacija na
ovie aktivnosti koi se nameneti za u~enicite od prvo do ~etvrto oddelenie.
Vtorata faza gi opredeluva aktivnostite za u~enicite od predmetnata nastava,
odnosno za u~enicite od petto do osmo oddelenie.
Celite i zada~ite na slobodnite u~eni~ki aktivnosti se:
- da se pottiknuva i neguva detskata qubopitnost, soznanijata,
sposobnostite i kreativnosta
u~enicite da se voveduvaat vo zada~i koi baraat pogolema
samostojnost za nivno izvr{uvawe
- da se neguva doslednosta i istrajnosta vo izvr{uvaweto na zada~ite
- razvivawe na motivite i uslovite za afirmirawe u~enikovata li~nost
- da se vlijae na sozdavaweto naviki za pravilno koristewe na
slobodnoto vreme
22
Sekcii vo oddelenskata nastava
Sekoj oddelenski nastavnik raboti vo svoeto oddelenie so odredeni
sekcii, a se anga`irani so aktivnosti za koja imaat afinitet. So toa se
obezbeduva pokvaliteten nastap na u~enicite vo u~ili{teto i nadvor od nego
- Recitatorska sekcija: odgovorni nastavnici Елена Стојановска , Ilinka
Evtimova, Gorica Kr`ovska .
- Ritmi~ka sekcija: Odgovorni nastavnici: Тања Панушковска, Svetlana
Ge{eva, Ана Јордановска, Qubinka ^a~evska i Julija Jovevska
Dramska sekcija: Odgovorni nastavnici: Elizabeta Bogdanovska,
Blagorodna Maksimovska, Evdokija Naumovska, Maja Bla`evska
Фоlклорна секција- Мицевска Станка, Милковска Гордица и Јовевска
Јулија.
Sekcii vo predmetna nastava
Programata za sekcii vo predmetnata nastava }e se realizira sprema
afinitetot na u~enicite i konkretnite objektivni uslovi vo u~ili{teto
Programite za rabota na sekciite od poodelni nastavnici se nao|aat vo
godi{nite programi na istite nastavnici odnosno vo pedago{kata slu`ba vo
u~ili{teto
Sekcii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Recitatorska sekcija
Literaturna sekcija
Dramska sekcija
Likovna sekcija
Folklorna sekcija
Qubiteli na angliski jazik
Mladi matemati~ari
M.
8. Mladi fizi~ari
Ѓорг иевс к а
9. Mladi hemi~ari
10. Mladi biolozi
11. Istoriska sekcija
A.Serafimovska
12. Geografska sekcija
13. Hor
14. Orkestar
15. PPZ
16. Mal fudbal
17. Rakomet - `enski i ma{ki
18. Информатика
19. Атлетика - машки и женски
Odgovoren nastavnik
Душанка Наневска
Vera Vlahovi}
Verica Boceska
Boro Arsovski
Petru{evska Lila
Slavica Danailova, Biljana D
D.Nacevska, B.Petkovska, Silvi
Да л и б о р к а
Krstevska Du{anka
Verica Velkovska
K.Petrova
i
Suzana Cimevska
Јовче Петковски
Mirko Tripunovski
@igi} @aklina
Dejan Dimitrievi}
Blagoja Mitrоvski
Далида Лакордова
Лила Петрушевска
Planovite i programite kako i realizacijata na slobodnite u~eni~ki
aktivnosti se nao|aat vo dnevnikot za slobodni u~eni~ki aktivnosti.
23
Proizvodstvena i druga op{testveno korisna rabota na u~enicite
Celta na vklu~uvaweto na u~enicite od osnovnoto u~ili{te vo
proizvodstvenata i druga op{testveno – korisna rabota e kaj u~enicite da se
razviva qubov i pozitiven odnos kon rabotata (trudot voop{to i posebno kon
proizvodstvenata i druga op{testveno korisna rabota, da se neguva po~it kon
rabotniot ~ovek, sredstvata za proizvodstvo kako i rezultatite od trudot i da
pridonese za pravilno sva}awe na ulogata na fizi~kiot i intelektualniot trud
i `ivotot na ~ovekot).
Zada~ite na proizvodstvenata i drugata op{testveno korisna rabota se:
- da se zapoznaat karakteristikite na proizvodstvoto vo samata sredina
- da se razvie qubov kon prirodata i prirodnite ubavini
- kaj u~enicite da se sozdadat naviki za odr`uvawe na higienata vo
u~ili{teto i vo negovata okolina
- da se steknat znaewa za odgleduvawe na nasadite i za{tituvawe na
zelenite povr{ini i objekti vo neposredna blizina
- da se sozdava pozitiven odnos i po~it kon spomenicite na kulturata i
na istoriskoto minato {to se nao|aat vo neposredna okolina na u~ili{teto
- da se razvivaat osnovnite rabotni naviki i umeewa, rakuvaweto so
alatot i priborot so koi se izvr{uvaat rabotnite zada~i
- da se po~ituva tu|iot i sopstveniot trud i sorabotkata vo procesot na
rabotata, me|usebna pomo{ vo rabotata.
Ovaa godina u~enicite od na{eto u~ili{te }e bidat vklu~eni vo slednite
raboti.
ureduvawe na u~ili{niot dvor – okopuvawe na sadnicite i
polevawe cve}iwa
- ureduvawe na sportskite tereni vo u~ili{teto
- gri`a za u~ilnicata i u~ili{teto
- estetsko ureduvawe na u~ilnici i drug u~ili{en prostor
- sobirni akcii (sobirawe na lekoviti rastenija, sobirawe otpadoci od
hartija, staklo, metal, sobirawe na materijalni sredstva za socijalno zagrozeni
u~enici).
U~eni~ki ekskurzii
Vo ovaa godina predvideni se slednive ekskurzii:
- ednodnevna esenska ekskurzija so zabavno rekreativen karakter
- ednodnevna proletna ekskurzija so zabano rekreativen karakter
- trodnevna ekskurzija vo V i VIII odd.
U~eni~kite ekskurzii imaat po{iroko vospitno obrazovno, sportsko –
rekreativno i kulturno – zabavno zna~ewe. Istite pridonesuvaat za
socijalizacija na u~enikovata individua, za jaknewe i zacvrstuvawe na zdravjeto
i fizi~koto razvivawe, odnosno formirawe pozitiven odnos kon prirodata. Vo
u~ili{teto ovaa u~ebna godina }e se organiziraat nastavni ekskurzii so op{t
vospitno obrazoven karakter i ekskurzii od zabaven – rekreativen karakter,
nabqudenija, poseta na muzei i drugi institucii. Preku ekskurziite u~enicite gi
pro{iruvaat svoite znaewa, dobivaat soznanija za oddelni podra~ja od `ivotot i
rabotata na lu|eto i se zapoznavaat so prirodnite ubavini i kulturno –
istoriskite znamenitosti.
24
Zaednica na u~enicite
U~enicite za ostvaruvawe na svoite potrebi, prava i dol`nosti se
organiziraat vo u~eni~ki paralelki kako u~eni~ka zaednica na paralelkata i vo
ramkite na u~ili{teto kako zaednica na u~ili{teto.
Zada~a na zaednicata se:
- da se pottiknuva i razviva kaj u~enicite smisla za inicijativa
postavuvawe i re{avawe na zaedni~ki problemi vo sredinata
- da pridonesuva za razvivawe i neguvawe na drugarski odnos me|u
u~enicite
- da se potiknuvaat u~enicite da go ~uvaat ugledot na u~ili{teto, da go
po~ituvaat redot i disciplinata i da go ~uvaat u~ili{niot inventar
- da se razviva svest za potrebite od postojana konstruktivna sorabotka
so nastavnicite i zaedni~ko re{avawe na problemite
U~eni~kite zaednici izbiraat rakovodstvo na sekoe nivo i podgotvuvaat
programa niz koja gi realiziraat slobodnite aktivnosti:
- za snabdenosta na u~enicite so u~ebnici i potreben pribor za rabota
- za uspehot i redovnosta
- u~estvo vo slobodnite u~eni~ki aktivnosti
- organizirawe na natprevari vo ramkite na paralelkite i na nivo na
u~ili{te
Programa za rabota na u~eni~kata zaednica na u~ili{teto
Sodr`ina na rabota
vreme na realizacija
- Izbor na rakovodstvo na u~eni~ka zaednica……………………………09
- Informacii od u~. zaednici za paralelkite za
snabdenosta na u~enicite so pribor i u~ebnici
za po~etokot na u~ebna godina……………………………………………..09
- Informacii od u~. zaednica za u~estvo na u~enicite
vo slobodnite u~. zaednici…………………………………………………10
- Organizirawe natprevar za izbor na najaktivna u~. zaednica
na paralelkata………………………………………………………………..10
- Organizirawe natprevar za najdobro uredena u~ilniца……………..10
- Razgleduvawe na uspehot i povedenieto na u~enicite vo
prvoto tromese~ie……………………………………………………………..11
- Organizirawe natprevar za ~istewe na u~. dvor……………………….11
- Organizirawe na aktivnosti za pomo{ na u~enici
koi zaostanuvaat vo u~eweto………………………………………………..11
- Informacii od u~. zaednici vo vrska so ~uvawe na
u~. inventar i negova pravilna upotreba………………………………….12
- Organizirawe na pre~ek na Nova Godina na nivo na pararalelka…12
- Komentar za uspehot i povedenieto na u~enicite vo prvoto
polugodie………………………………………………………………………..01
- Razgleduvawe na problemite so koi se sre}avale
25
u~enicite vo tekot na prvoto polugodie i
predlagawe merki za nivno nadminuvawe ………………………………01
- Podgotvuvawe na u~. natprevari……………………………………………03
- Izbirawe na najdobro uredena u~ilnica i najaktivna
u~eni~ka zaednica……………………………………………………………..04
- Istaknuvawe na u~enici koi postignale visoki
rezultati na natprevari na likovnite i
literaturnite konkursi……………………………………………………….05
Vo u~ili{teto postoi ekolo{ko dru{tvo “Jasmin”. Sodr`ina na rabotata na
ovaa ekolo{ko dru{tvo mo`e da bide:
- Organizirawe predavawe za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata
sredina organizirawe izlo`bi (fotografii, kolekcii, herbanizirani
rastenija, grafikoni, tabeli, umetni~ki rakotvorbi) na tema “Problemi
i za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina”, u~estvo na u~enici na
konkursi na tema “Za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina”
- Registrirawe na izvorite vo neposrednata okolina {to se pri~ina za
zagaduvawe na `ivotnata sredina
- Izrabotuvawe na karti na koi se vneseni objekti {to ja zagaduvaat
`ivotnata sredina
- Zapoznavawe so sredinata so pro~istuvawe na ~ad, voda i drugi otpadni
materii
- Zapoznavawe i registrirawe na rastenija koi mo`at da se koristat za
ishrana vo slu~aj na elementarni nepogodi
Ekolo{koto dru{tvo “Jasmin” od na{eto u~ili{te vo tekot na u~ebnata
godina aktivno }e u~estvuva vo rabotata na lokalnata sredina (Op{tina
Ilinden) Odgovoren nastavnik Velkovska Verica.
Gri`a na u~ili{teto za zdravjeto na u~enicite
Gri`a na u~ili{teto za zdravjeto i zdravstvenoto
vospituvawe na u~enicite e sostaven del na vospitno obrazovnata rabota na
u~ili{teto
Celi i zada~ai na programata se:
- Celta na programata e da gi osposobi u~enicite i vrabotenite vo
u~ili{teto i lokalnata sredina da mo`at da prevzemat akcii za
pozdrav `ivot vo u~ili{teto i sredinata
Zada~i na programata se:
- obezbeduvawe na bezbedna i stimulativna sredina koja }e gi pottiknuva
i hrabri u~enicite da bidat zdravi i svesni za bezbednosta vo i nadvor
od u~ili{teto
- steknuvawe na informacii znaewe za zdravjeto negovoto neguvawe preku
testirawe na fizi~kite i psihofizi~kite aspekti
- da pridonese za osposobuvawe na u~enicite za zdrav na~in na `iveewe
So programata se zacrtani slednite aktivnosti:
-
redovni sistematski lekarski pregledi
vakcinacija i revakcinacija na u~enicite
predavawe od oblasta na zdravstveno vospituvawe
26
-
redovni pregledi na op{tata i li~na higiena
organizirawe ishrana na u~enicite
organizirawe na zimovawa i letovawa, izleti i ekskurzii
organizirawe na telesni i sportski aktivnosti za odr`uvawe zdravjeto
na u~enicite
Programata mo`e da pretrpi promeni po potreba ili po barawe na
odgovorni institucii za ovaa dejnost. Kako sostaven del na ovaa programa }e se
organizira tribina za u~enicite i roditelite za aktuelnite temi kako {to se
preventivni merki za borba protiv zarazni bolesti- poroci na dene{nicata –
drogata, alkoholot i pu{eweto.
Programa za gri`ata na u~ili{teto za zdravjeto na u~enicite
Sodr`ina
- redovni pregledi za op{ta
i li~na higiena
vreme na realizacija
vo tekot na cela
u~. god. spored planot
na zdravst. ustanova
Sistem. pregledi vo 1 – vo
3 – to, 5 – to i 8 – mo odd.
ustanova
ekipa od zdr.ustan.
“
Vakcinacii i revakcinacii vo
1 – vo i 8 – mo odd.
“
Razvojni promeni vo pred
pubertetskiot period
predavawe
Kako da se za{titime od
zaraznite bolesti
realizator
nastavnik
u~enik
lekar
stru~no lice
11/2011
12/2011
Opasnosti od pu{ewe i alkohol
Borba protiv drogata
Psihofizi~ki promeni vo pubertet
predavawe
01/2012
02/2012
03/2012
Prevzemawe na protiv epidemiolo{ki
merki (pregledi od paraziti na
vo{livost i za{tita od niv)
po potreba
Organizirana ishrana na u~. vo u~ili{.
Vo tek na god.
Zimuvawe vo zimski rekr. centri
01/2012
Letuvawe vo rekreativni centri
07/2012
Organizirawe na telesni i sport. akt.
za odr`uvawe na zdravjeto na u~en.
Vo tek na god.
predavawe
predavawe
predavawe
Klasen. rak.
odd.rakovoditel
odd. i predm.
nastavnici
nastavnici
nastav.po
fiz. vosp.
27
Stimulirawe na u~enicite
U~ili{teto vo ovaa u~ebna godina dodeluva nagradi za:
- u~enik na generacija
- prvenec na generacija
- odli~en uspeh
- za poka`ani rezultati vo natprevari
- za posebno anga`irawe vo akcii koi se sproveduvaat vo u~ili{teto,
nagradi se vo knigi ili u~ili{en pribor
U~eni~ki natprevari
U~eni~kite natprevari igraat zna~ajna uloga vo razvojot na li~nosta
na u~enikot i prestavuvaat motivira~ki faktor za postignuvawe na povisoki
rezultati vo odredeni oblasti. U~eni~kite natprevari pridonesuvaat da se
zgolemi interesot na u~enicite kon slobodnite aktivnosti, da se razviva
natprevaruva~kiot duh, da se zbli`uvaat u~enicite od razni sredini i da se
vr{i pravilen izbor na talentirani u~enici.
Natprevarite se organiziraat na nivo na u~ili{te, op{tinata i vo
ramkite na dr`avata. Ovaa u~ebna godina }e se organiziraat u~eni~ki
natprevari po slednite predmeti: maкедонски jazik, stranski jazici, matematika,
istorija, geografija, biologija, hemija, fizika, TO i vo sportskite aktivnosti.
U~иli{nite natprevari }e zapo~nat da se organiziraat od mesec mart, a
najdobrite }e u~estvuvaat vo povisokite stepeni na natprevaruvaweto.
Kulturni i obrazovni aktivnosti vo u~ili{teto i sorabotka
so lokalnata sredina
So ostavruvaweto na kulturno obrazovni aktivnosti koi se sostaven del na
vospitno obrazovnata dejnost, u~ili{teto aktivno se vklu~uva vo
zadovoluvaweto na kulturnite i obrazovnit potrebi na lokalnata sredina. Go
informira lokalnoto naselenie za vospitno obrazovnite rezultati, tekovnite
problemi vo u~ili{teto i aktivnostite {to treba da se prevzemat za nivno
razre{uvawe. Ova podra~je opfa}a:
- javna kulturna dejnost na u~ili{teto
- organizirawe javni priredbi za roditeli i lokalnata sredina po povod
zna~ajni datumi i nastani
- sorabotka so semejstvoto osobeno so roditelite i staratelite na
u~enicite
- sorabotka so drugi vospitno obrazovni ustanovi, kulturni ustanovi,
pretprijatija, organizacii i profesionalni zdru`enija zaradi
zbogatuvawe na svojata dejnost
- u~estvo na u~enicite na konkursi i u~estvo vo TV i radio emisii
- poseta na muzei, teatri, kulturno – obrazovni institucii.
28
Programa za realizacija na kulturni i obrazovni aktivnosti na u~ili{teto
vo lokalnata samouprava
Sodr`ina
1. Oragnizirawe priredbi i
Odd. zna~ajni ist. nastani
vreme na realizacija
nositel
septemvri – juni
sekcii zaed.
na u~ен.детска
организација
- priredba vo ~est na prva~iwa
i prv u~ili{en. den
01. 09. 2011g
- sve~en priem na prva~iwa vo
Detska organizacija
06. - 10.10.2011g
- priem na prva~iwa vo podml.
na Crveniot krst
01. – 10. 10. 2011g
- Priredba po povod praznikot
11 Oktomvri
odd.nastavnik
Det.organizac.
“
10.10.2011g.
Komisija za
kultur.dejnost
24. 10. 2011 g.
Istor.
sekcija
- Odbele`uvawe na praznikot
13 Noemvri
13. 11. 2011 g.
komisija za
kult. dejnost
- Organiz.sve~. priredba po povod
Nova Godina
31. 12. 2011 g.
U~.zaednica
Poseta na grobot na G. Del~ev
04. 02. 2012g
- Odbele`uvawe na denot na OON
24. 10.
8 – mi mart – Den na `enata
Sve~. priredba
08. 03. 2012 g
U~..zaednica
kom. za javna
i kul. dejnost
Odbele`. na Denot na prolettа
i Denot na ekologijata
21. 03. 2012 g
Detska
organiz.
Aprilijada
01. 04. 2012 g.
Det. Organiz.
Odbele`. na svetskiot den
na zdravjeto
07. 04. 2012 g
Istor.sekcija
Sve~eno odbele`uvawe na patroniot
den na u~il. sve~. priredba literat.
~itawe sport. aktivnosti
30. 04. 2012 g.
kom. za javna
i kult. dejnost
Odbele`. 1 – vi Maj – Den na trudot 30. 04. 2012 g.
Istor. sekcija.
29
Odbele`. na 4 – ti maj godi{n. od
smrtta na G. Del~ev
04. 05. 2012 g.
Istor. sekcija
Sve~eno odbele`. na 24 maj Den
na slov. prosvetiteli
23. 05. 2012 g.
Liter.sekcija
Organizirana priredba za odbelежување на
krajot na u~ebnata godina
juni
Det. orgаниз.
2. U~estvo na literat.~itawa vo u~il. Sept. – juni
lit. sekcија
3. U~estvo na tek. nagradni konkursi
lit. sekcија
“
слободни ученички
активности
4. U~estvo na natprevari smotri
izlo`bi i dr. aktivnosti i manif.
5. Inform. na javnosta za rezult.
na vosp. obraz. dejnost vo u~il.
6. Rabota i sorabotka na u~il. so
roditeli na u~enicite:
- organiz. rod. sredbi
- individualni sredbi
- razgovori so roditeli
- organ. predavawa na roditeli
педагогот
одд.наставници
“
“
“
одд.раководители
директор
педагог
Planirawe i podgotovka na nastavata
Planirawe i podgotovka na nastavnicite za izveduvawe na nastava
po oddelni predmeti i vospitno – obrazovni podra~ja
- Utvrduvawe na vidot na planiraweto (globalno tematsko, dnevno)
nastavnicite, globalnite godi{ni planirawa gi izrabotuiva vo mesec avgust,
tematski planirawa po odredena dinamika, a dnevnite podgotovki gi rabotat
sekojdnevno
Za izrabotuvawe na dnevnite podgotovki se koristat modeli vo koi se
koristat site potrebni elementi so poseben akcent na celite na nastavniot ~as.
Se po~ituvaat osnovni didakti~ko – metodi~ki stavovi za planirawe na
nastavnite edinici so primena na sovremeni nastavni metodi i formi kako {to
se: nabquduvawe, istra`uva~ki postapki, prakti~ni aktivnosti, metod na
samostojna rabota, sorabotka so roditeli, kontakti so stru~ni lica, sozdavawe
uslovi i mo`nosti za individualno napreduvawe na sekoj poedinec.
Od nastavni formi – pokraj frontalnata forma na rabota zastapena e
grupnata forma (rabota vo mikro i makro grupi) individualizirana forma na
rabota, rabota vo parovi i dr.
Isto taka se planirani i slobodnite u~eni~ki aktivnosti, a nivnite programi se
sostaven del na Godi{nata programa.
30
Sledewe, unapreduvawe i vrednuvawe na vospitno obrazovnata dejnost
vo u~ili{teto
Celta na ovaa dejnost e u~ili{teto da izgradi sopstven sistem na sledewe
i unapreduvawe i vrednuvawe na nastavata i drugite vospitno – obrazovni
aktivnosti, imaj}i gi vo predvid prakti~nite i teoretski soznanija.
Preku neposrednoto sledewe na nastavata se ima uvid vo:
kvalitetot na planiraweto i podgotvuvaweto na nastavata i nejzina
realizacija, navremenoto voo~uvawe na odredeni propusti i nivno otstranuvawe
koe e vo kontekst na kvalitetna nastava
- kolku uspe{no se ostvaruva sodr`inskoto dimenzionirawe na nastavata
po oddelni nastavni predmeti
- kakov e didakti~ko – metodiskiot kvalitet na nastavni ~asovi
- kolku na nastavnite ~asovi aktivno se u~i
kakov e kvalitetot na proveruvaweto i ocenuvaweto {to go vr{at
nastavnicite
- vo kolkava mera se ispolnuvaat programskite obvrski na odr`uvawe na
dopolnitelnata, dodatnata nastava i vonnastavnite aktivnosti
- sistematskite proveruvawa na znaewata na u~enicite {to se vr{at
kontinuirano i na kraj na nastavnata godina, vo oddelenska i predmetna nastava,
koi }e bidat zemeni kako kriteriumi za vrednuvawe na rabotata na u~ili{teto i
nastavnicite
- isto taka }e se sledi i vrednuva rabotata na pedago{kata evidencija i
dokumentacija soobrazno so zakonskite akti za osnovno u~ili{te
stru~no usovr{uvawe na rakovodniot i drugiot vospitno obrazoven
kadar koe se vr{i preku seminari organizirani vo vid na rabotilnici i
sovetuvawa od strana na Biroto za razvoj na obrazovanieto na R.Makedonija i
interni seminari pod vodstvo na na{i nastavnici – mentori.
}e se organiziraat nagledni predavawa i drugi vidovi stru~na
sorabotka i pomo{ na nastavniot kadar
- zbogatuvawe na u~ili{nata biblioteka so stru~na i druga sovremena
pedago{ko psiholo{ka literatura so cel da se postigne povisok kvalitet na
stru~nost i osposobenost na site nastavnici vo u~ili{teto
- izgotvuvawe na izve{tai, informacii, analizi i drugi stru~ni
materijali na u~ili{teto i drugi zainteresirani subjekti za rabotata na
u~ili{teto.
- и ovaa u~ebna godina na ~asovite na oddelenskiot ~as vo odd.nastava,
u~enicite }e se steknuvaat so obrazovanie za @IVOTNITE VE[TINI.
Na site deca bez ogled na potekloto i sposobnostite, im trebaat
ve{tini {to }e im ovozmo`at da gi koristat svoite znaewa za da praktikuvaat
zdravi oblici na odnesuvawe i da gi izbegnuvaat onie {to se zakana za nivnoto
li~no, emocionalno i socijalno zdravje, so cel e da dopridonesat za li~niot,
emoncionalniot i socijalniot razvoj na decata i da obezbedat fizi~ka, mentalna
i socijalna dobro sostojba na decata .
31
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИШНО ОЦЕНУВАЊЕ
Во ОУ ,, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,, н.ИЛИНДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012
Во рамките на реализацијата и имплементацијата на петте компоненти од ПЕП проектот за Основно образование,поддржан од
УСАИД,а со главна цел подобрување на квалитетот на наставата во основните училишта и Согласно Законот за Основно
образование(Сл.весник на Р.М - 19.08.2008) во периодот од ноември 2009 до април 2010 во нашето училиште беа реализирани
сите предвидени обуки,семинари,работилници и дебати кои се однесуваат на компонентата,,УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОЦЕНУВАЊЕТО
НА УЧЕНИЦИТЕ,, .
Компонентата има за цел да го унапреди постоечкиот систем на училишно оценување со цел да се постигне оптимален прогрес
кај секој ученик,да се подобри етичноста во оценувањето,да се развијат високи стандарди за оценување,да се изработи и
воведе Етички кодекс на оценување и да се изготви Годишна програма за Училишно планирање на оценувањето.
За таа цел pedagogot na u~ili{teto и nastavniците Д.Крстевска, А.Серафимовска и Б.Дранговска од нашето училиште го
следеа семинарот за ,,Примена на стандарди за оценување на учениците,,и потоа ги обучија сите наставници од училиштето кои
предаваат во предметна настава. Директорот на училиштето и педагогот , пак го следеа семинарот за воведување Етички
кодекс и имплементација на планирањето во оценувањето во Годишната програма,во чиј рамки беа направени детални анализи
на постоечкиот систем на оценување,анкети и работилници со ученици,родители и наставници.
На барање од директорот наставниот кадар по сите предмети во писмена форма изработи изедначени критериуми за одреден кавалитет на
знаење преку востанововување на стандарди за постигањата на учениците се со цел за пообјективно оценување со изградување на стандарди
на ниво на училиште. Со задача во месец септември истакнување на тие стандарди во писмена форма на видно место во секоја училница со цел
да бидат запознаени учениците и родителите со истите.
Врз основа на сите тие анализи и добиени резултати,сугестии,предлози,идеи ја предлагаме оваа Годишна програма за училишно
планирање за оценувањето,сметајќи при тоа дека е можно во текот на учебната година да подлежи на извесни промени со оглед
дека за прв пат ја воведуваме како новина во програмата.
Годишната програма за оценување ја изработија:
1. Александар Митревски - директор
2. Владимир Гешев – педагог
АКЦИОНЕН ПЛАН
ПЛАНИРАЊЕ
ШТО
НА
КАКО
Унапредување на оценувањето на
Организиран семинар
учениците
Формирање тим за реализирање Согласно критериумите од МОН
на планирањето на оценувањето
Анализа на состојбите во
Изготвување анкетни листови
училиштетово врска со
за ученици,наставници и
оценувањето
родители
Воочување на сегментите кои
Работен лист
треба да се променат во однос на
оценувањето
Проучување на законската
Работни средби со Стручните
регулатива и насоките од МОН во
активи на училиштето и со
однос на планирањето на
Советот на родители
оценувањето
Изработка на нацрт - верзија на
Работна верзија
Училишното планирање на
оценувањето
Презентација и усвојување на
Работна верзија
нацрт - верзијата на Училишното
планирање на оценувањето пред
Училишниот одбор и
Наставничкиот совет
ОЦЕНУВАЊЕТО
КОГА
КОЈ
Јуни 2011 год.
USAID
PEP - проект
Јули 2011 год.
Јули
Директор,pedagog,наставници
Педагог, наставници,родители
Јули
Директор,педагог,наставници,
родители
Јули
Педагог,одговорни наставници на
активите,претставници на Совет на
родители
Јули
Педагог,наставници,родители
Јули
Директор,педагог,наставници
33
ЦЕЛ: 1 .Подобрување на континуитетот на оценувањето
Задачи и активности
реализатори
Целна група
ресурси
инструменти
Следење повратна
информација
Временска рамка
Критериуми за
успех
Следење на процесот
и улогата на
формативно и
сумативно оценување
Директор Педагог
Тим наставници
Наставници од
одделенска и
предметна
настава ученици
Планирања на
наставниците , изготвени
докази за оценувањето
како информирачко,
мотивирачко,
усмерувачко, ученичко
портфолио
Прашалници,
Педагошки картон
за наставниците,
Анкета со фокус
група на ученици
Извештаи
Kонтинуирано
60% од
наставниците го
планираат
оценувањето
Директор Педагог
Тим наставници
Наставници од
одделенска и
предметна
настава ученици
Нестандардизиран
Инструмент за следење
на наставата Користење
на ИКТ
Аналитичка листа
Извештаи
Kонтинуирано
60% од
наставниците ги
постигнуваат
целите
Следење на
примената на Етички
кодекс во
оценувањето
Директор Педагог
Тим наставници
Наставници од
одделенска и
предметна
настава ученици
Инструмент за
самооценување
Користење на ИКТ
Скала на проценка
Извештаи
Октомври
Декември Април
Јуни
70% од учесниците
во целната група ги
почитуваат
принципите на
Етичност во
оценувањето
Следење на процесот
за прибирање
информации за
учењето
Директор Педагог
Тим наставници
Наставници од
одделенска и
предметна
настава ученици
Ученички портфолија,
Наставнички портфолија
Педагошки картон
за наставниците
Извештаи
Континуирано
60% од
наставниците
имаат ученички и
наставнички
портфолија
Следење на
спроведувањето на
современи активни
наставни методи
Директор Педагог
Тим наставници
Наставници од
одделенска и
предметна
настава ученици
Отворени часови,
Снимање на часови
Педагошки картон
за наставниците
Извештаи,
Повратна
информација,
дискусија
Kонтинуирано
Следење на примена
на стандардите за
оценување и
користење на ИКТ во
наставата
80% од
наставниците
применуваат
современи активни
наставни методи
34
ВОВЕДУВАЊЕ Е Т И Ч К И К ОД Е К С З А О Ц Е Н У В А ЊЕ
ВО ОУ ,, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,,н.ИЛИНДЕН
Задачи
активности
Реализатори
Целна група Ресурси
Инструменти
Повратна
информација
Презентација и
имплемента
ција на
Етичкиот
кодекс за
оценување
Владимир Гешев
– педагог,
наставници кои
предаваат во
паралелки од 4 8 одделение
Директор,
Наставници,
Совет на
родители
Презентација на
материјали и
примероци од
Етичкиот кодекс
за оценување
Работилници и
дебати со
наставници,
нченици и
родители
Анкета,
извештај,
сумирани
резултати
Промоција на
Етичкиот
кодекс на
оценување
Владимир Гешев
– педагог,
Одделенски
раководители
Родители,
ученици
од 4 - 8
одделение
Презентација на
материјали и
примероци од
Етичкиот кодекс
за оценување
Работилници и
дебати со
Наставници,
Ученици и
родители
Анкета,
извештај,
сумирани
резултати
Временс
ка
рамка
Месец
Мај
На
Струч.ак
тиви и
Совет на
родител
и
Месец
Мај
На Одд.
часови,
родител.
средби
Критериуми за
успех
Соодветна и
квалитетна
имплементација
на Етичкиот
кодекс за
оценување во
училиштето
Соодветна и
квалитетна
имплементација
на Етичкиот
кодекс за
оценување во
училиштето
35
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Plan i programa za integrirano planirawe na nastavata za programa integracija za ekolo{ko obrazovanie
Eden od proektite na edukativnata programa „Nemame rezervna planeta” i
ima za cel steknatoto znaewe na temata `ivotna sredina da se primeni i vo
praksa. Preku ovaa programa }e se podignuva svesta kaj u~enicite, nastavnicite,
tehni~kiot personal, roditelite i site drugi koj se vklu~eni direktno ili
indirektno vo u~ili{nata zaednica na temata za{tita na `ivotnata sredina, a so
toa ke se ovozmo`i teoretskoto znaewe da se primeni vo sekojdnevniot `ivot. So
ovaa programa cel ni e u~enicite da steknat aktivna i odgovorna uloga koja }e ja
praktikuvaat vo u~ili{teto, vo domot, no i vo svojata zednica i po{itoko.
План и програма за интегрирано планирање на наставата за
програма - Интеграција на еколошко образование
План на активности за учебната 2011– 2012 година
Еко стандард 4
Уреден и еколошки двор
Точка за акција
Собирање на хартија за рециклирање- ,, Хартија се збира за да се
рециклира,,
36
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Акција
Кој е одговорен ?
Донесување на
одлука за
собирање на
хартија
Формирање на
корпи и посебни
катчиња за
собирање на
хартија
Еко - одборот
Технички персонал
Наставник по ТО
Хаусмајстор
Ученици
Октомври, ноември
Да се воспостави
контакт со КОМУНА
Директор
Јануар, февруар
Да се рециклира за
хартија
Наставник –
координатор и
учениците
Март
Рециклираната
хартија да се
подели според
потребите на
училиштето и истата
да се користи
Пресметка за
заштедата,
користејќи ја
подготвената
хартија
План за промоција
на резултатите
Наставник –
координатор и
ученици
Март
Еко одбор
Наставници
Април
Анализа за
заштедата на
училиштето и
родителите
Еко одбор
Наставници
Директор
Педагог
Еко одбор
Наставници
Директор
Педагог
Април
Каде ќе се
промовираат
резултатите?
Мај
Фотографирње
Известување
Анкетирање
Евидентирање и
промоција на
резултатите
Известување до
сите засегнати
субјекти,
родители, фирми,
општина за
собирањето на
хартијата
Ученици
Педагог
Наставници
Време на
реализација
Септември
Декември, јануар
Како?
Членовите на
одборот ќе ја
следат и помагаат
акцијата
Учениците,
наставникот по ТО
и хаусмајсторот ќе
изработат корпи и
ќе ги одбележат
местата за
собирање а
хартија
Со помош на
директорот да се
воспостави контакт
со Комуна
Да се посети
Комуна и да се види
постапката на
рециклирање на
хартија
Набавка на
потребната
количина на хартија
за училиштето
Изработка на
кампања во
училиштети за
собирање на
хартија.
Составување на
известување кое
ќе се испрати до
засегнати
37
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
субјекти,
родители, фирми,
општина
Да се воспостави
контакт со КОМУНА
Директор
Јануар, февруар
Да се рециклира за
хартија
Наставник –
координатор и
учениците
Март
Рециклираната
хартија да се
подели според
потребите на
училиштето и истата
да се користи
Пресметка за
заштедата,
користејќи ја
подготвената
хартија
План за промоција
на резултатите
Наставник –
координатор и
ученици
Март
Еко одбор
Наставници
Април
Анализа за
заштедата на
училиштето и
родителите
Еко одбор
Наставници
Директор
Педагог
Еко одбор
Наставници
Директор
Педагог
Април
Каде ќе се
промовираат
резултатите?
Мај
Фотографирње
Известување
Анкетирање
Евидентирање и
промоција на
резултатите
Со помош на
директорот да се
воспостави контакт
со Комуна
Да се посети
Комуна и да се види
постапката на
рециклирање на
хартија
Набавка на
потребната
количина на хартија
за училиштето
Stru~ni i drugi organi, organizacii i tela vo u~ili{teto
Za ostvaruvawe na postavenite celi i zada~i i za realizacija na
programiranata dejnost, vo u~ili{teto se organizira rabotata na nastavno –
vospitniot kadar, na u~enicite i roditelite.
Organiziranost na nastavno – vospitniot kadar
Za poefikasno realizirawe na celite i zada~ite koi se postaveni pred
u~ili{teto, nastavnicite deluvaat preku stru~ni organi i tela;
Nastavni~ki sovet
Nastavni~kiot sovet e najvisok stru~en organ vo u~ili{teto koj vodi gri`a
za celokupnata stru~na i vospitno – obrazovna rabota. ^lenovi na nastavni~kiot
sovet se site nastavnici, pedagogot, a so nego rakovodi i za negovata rabota
odgovara Direktorot na u~ili{teto
38
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Zada~i na Nastavni~kiot sovet se:
- utvrduvawe na polugodi{niot uspeh na u~enicite
- utvrduvawe na zadol`enija na nastavnicite za realizacija na nastavni
predmeti i vonnastavni aktivnosti
- rasporeduvawe na rakovoditeli na paralelkite
- usvojuvawe na rasporedot na ~asovite
- usvojuvawe na rasporedot na ekskurzii
- razgleduvawe i usvojuvawe na izve{tai analizi i dr. informacii za
postigawata na u~enicite vo odredeni periodi
- nastavni~kiot sovet se gri`i za realizacija na programata za stru~no
usovr{uvawe na nastavno – vospitniot kadar i dr.
Sodr`ina
Programa za rabota na Nastavni~kiot sovet
vreme na realiz.
1. Raspredeluvawe na zadol`enijata na
nastavn. za realizacija na nastavni
predmeti i von – nast. aktiv.
avgust
2. Informacija za izvr{. podgotovki
зa po~etok na u~ебна godina
avgust
3. Razgleduv. na god. programa za
rabota na u~ili{teto
septemvri
4. Prezentacija na programite na
Sovetnikot za profes. orientacija
“
5. Izve{taj od seminarite i sovet. za
stru~no usovr. na nast. kadar
oktomvri
Nositeli
direktor
pedagog
direktor
pedagog
nastavnici
“
pedagog
nastavnici
6. Sledewe, prover. i ocen. na u~en.
( na osnova na istr. od min. god.)
oktomvri
pedagog
7. Uvid od realiz. na programata
za vospitna komponenta
oktomvri
pedagog
direktor
8. Analiza na uspehot povedenieto i
redovnosta na u~. vo prviot kvart.
period
9. Izve{taj za izvr{. poseti na red
~as. i slob. aktivnosti
10. Dogovor za pre~ek na Nова гodina
11. Analiza i utvrd. na uspehot
i poved. na u~еници vo prvo polug.
noemvri
dekemvri
dekemvri
Januari
pedagog
direktor
pedagog
nast. Dir.
pedagog
39
Службен Гласник на Општина Илинден
12. Stru~na tema “Sorabotka so
roditelite i nast. vo realiz.na
Vospitno obraz. Dejnost (formi na
сorabotka)
17. Organizirawe na prodol.. nastava po
potreba
“
direktor
“
direktor,
pedagog
direktor
pedagog
nastavnici
junи
“
nastavnici
“
19. God. иzve. za celokupnata rab. na u~il.
pedagog
dirектор, pedagog
nastavnici
april
16. Analiza na uspehot poved. i redовност
na u~еници vo tekot na u~ебна god. i utvrd.
na godишен uspeh na u~еници
20. Predlog plan za rabota vo
narednata u~ebna godina
Октомври 2011 година
fevruari
13. Analiza na uspehot i povedение во
вtoriot пeriod od u~ебна
година
14. Objektivnost vo vrednuvaweto na
znaewata na u~enicite
15. Uvid vo realizir. aktivnosti
od programata za vosp. Komponenta
18. Organizirawe na leten odmor na
u~enicite
бр.8 03
nastavnici
“
direktor
“
direktor
Programata mo`e da pretrpi promena po potreba i zada~ite od domen na
rabotata na ova stru~no telo.
Oddelenski sovet
Oddelenskiot sovet go so~inuvaat site nastavnici koi se rakovoditeli na
paralelki i onie nastavnici koi se realizatori na programite na nastavnite
predmeti vo ramkite na oddelenieto. Zada~a na ~lenovite na oddelenskiot sovet
e realizacija na nastavnite programi i sledewe na efektite od realizacijata.
Site ~lenovi na oddelenskiot sovet se podednakvo odgovorni i povikani za
re{avawe na vospitno – obrazovni para{awa i problemi. Oddelenskiot sovet se
sostanuva po potreba a zadol`itelno vo sekoj klasifikacionen period.
Plan i programa za Oddel. soveti vo u~ebnata 2011/2012 godina
R. br.
Sodr`ina
1
Organizirano sreduvawe na
paralelkite so poseben osvrt za
Vreme na
realiz.
Avgust
nositel
Pedagog
40
Службен Гласник на Општина Илинден
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
бр.8 03
raspredelba na u~enicite od prvo
oddelenie
Planirawe na von nastavnite vospitno
obrazovni aktivnosti
Godi{ni i tematski planovi za
vospitno – obrazovna rabota
Planirawe na rabotata na str. Aktivi
Mislewe i iskustva za metodite i
sredstvata za rabota
Dopolnitelna nastava, dodatna nastava
i otkrivawe na talentirani u~enici
Odreduvawe na realen kriterium za
ocenuvawe analiza na uspehot i
povedenieto na u~enicite vo prvoto
tromese~ie
Diskusija za nagledni ~asovi
Analiza i utvrduvawe na uspehot i
povedenieto na u~enicite za prvoto
polugodie
Sredba so sovetnici i stru~ni
sorabotnici – razgovor za instrumenti
za vrednuvawe na znaeweto na
u~enicite
Efikasnosta od primenata na novite
nastavni metodi
Analiza na uspehot i povedenieto na
u~enicite vo 3 – to tromese~ie
Efektite od primenata na stru~na
literatura vo rabotata na nastavnikot
Utvrduvawe na god. ocenki za uspehot i
povedenieto na u~enicite, odreduvawe
prvenci na generacija i prelimenarni
podgotovki za rabota vo narednata
godina
Октомври 2011 година
Avgust
Avgust
Avgust
Septemvri
Oktomvri
Odd. i predm.
nastavnici
Odd. i predm.
nastavnici
Str. aktivi
Nastavnici,
pedagog
nastavnici
Noemvri
Pedagog,
Nastavnici
Dekemvri
Januari
Direktor
Direktor,
nastavnici,
pedagog
Sovetnici,
nastavnici,
direktor,
pedagog
Direktor,
pedagog
Fevruari
Mart
April
Direktor,
nastavnici,
pedagog
Maj
Pedagog
Juni
Direktor
Rakovoditel na paralelka
Rakovoditel na paralelkata ja sledi rabotata na u~enicite i nivniot
razvoj pri {to sorabotuva so nastavnicite i drugite subjekti zainteresirani za
uspehot na u~enicite
Zada~i na pedago{koto rabotewe se:
- vospituvawe na u~enicite
- sledewe i pottiknuvawe na fizi~kiot i psihi~kiot razvoj na u~enicite
- re{avawe na vospitno – obrazovnite problemi na u~enicite
- sledewe na uspehot i napreduvaweto vo u~eweto
- sorabotka so roditelite i drugite institucii koi se vo funkcija na
pedago{koto rabotewe
41
Службен Гласник на Општина Илинден
-
бр.8 03
Октомври 2011 година
rabota so roditelite i drugite institucii koi se vo funkcija na
pedago{koto rabotewe
rabota na kulturno izdignuvawe na u~enicite
organizirawe na u~enicite za u~estvo vo `ivotot i rabotata na
u~ili{teto
razvivawe na drugarstvoto
neguvawe na ekolo{kata svest – gri`a za `ivotnata sredina i okolina
sledewe na redovnosta na u~enicite vo nastavata i vonnanastavnite
aktivnosti
formirawe na rabota na Sovet na roditeli
organizacija na roditelski sredbi i poseta na ~asovi i drugi nastavni
predmeti vo paralelkata
Sodr`inite vo programite za oddelenskiot rakovoditel na nivo na
oddelenija se soobrazeni so vozrasta na u~enicite.
Programata za oddelenski rakovoditel na nivo na oddelenija e sostaven
del na godi{nite planirawa na nastavnicite vo oddelenska i predmetna
nastavca.
Stru~ni aktivi
Stru~niot aktiv vo oddelenska nastava go so~inuvaat oddelenski
nastavnici, dodeka vo predmetna nastava vo u~ili{teto rabotat д в а stru~ни
aktivи и тоа - првиот е на nastavnicite od jazi~no, umetni~ko, op{testveno
ekonomska grupa predmeti i fizi~ko i zdravstveno obrazovanie, а в т о р и о т е
stru~en aktiv na nastavnicite po matematika, fizika, TO i aktiv po predmetite
biologija i hemija.
Zada~ite na stru~nite aktivi se da raspravaat za podgotovka na
nastavnicite, realizacija na nastavnite programi, koristewe na nastavni
sredstva i pomagala, stru~no usovr{uvawe preku poseta na seminari i
sovetuvawa, sledewe na stru~na literatura, poseta na nagledni ~asovi, sorabotka
so drugi stru~ni aktivi i drugi aktivnosti. Stru~nite aktivi rabotat po programa
usvoena od nastavni~kiot sovet koja e sostaven del na programata za rabota na
u~ili{teto ovaa u~ebna godina
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ НА ЈАЗИЧНАТА ГРУПА ПРЕДМЕТИ
ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА
Месец
Наставник
Септември
Donesuvawe predlog
programa za rabota na
stru~niot aktiv za
u~ebnata 2011 / 2012
godina
Боро Арсовски
Октомври
Вид на час
Наставна единица
Нагледен час
по предметот
„Тон- хроматско и
ахроматско тонско
42
Службен Гласник на Општина Илинден
Ноември
Вера Влаховиќ
Декември
Благоја Митровски
Февруари
Каролина Петрова
Март
Наташа П.
Неделковска
Април
Душанка Наневска
Мај
Билјана Д.Георгиевска
Јуни
Мирко Трипуновски
бр.8 03
ликовно
образование
Методски
приказ по
предметот
Македонски
јазик
Методски
приказ по
предметот
Физичко и
Здравствено
Оразование
Стручно
предавање по
предметот
Историја
Нагледен час
по предметот
Етика во
религии
Нагледен час
по предметот
Македонски
јазик
Нагледен час
по предметот
Англиски јазик
Стручно
предавање по
предметот
Музичко
образование
Октомври 2011 година
степенување “
„ Везилка “ од Блаже
Конески
„ Кошаркарски двочекор “
„ Цар Самоил “
„ Етичка заснованост на
Православното
Христијанство “
„ Автобиографија - Глигор
Прличев “
„Презент Перфект
наспроти Паст Симпл“
„ Корелација помеѓу
наставните содржини
солфеж - народна музика “
Одговорен наставник : Зоран Арсовски
PROGRAMA ZA RABOTA NA STU^NIOT AKTIV OD
PRIRODNO - MATEMATI^KA GRUPA PREDMETИ
U^EBNATA 2011 / 2012 GODINA
Ред.б
р
1.
Месец
Тип на
часот
Наставна
единица
Наставник
Септемвр
и
Предлог за
работа на
Формирање
на сручниот
Сите
членови од
Наставе
нпредме
т
Природн
а група
Одд
.
43
Службен Гласник на Општина Илинден
2.
Октомври
3.
Ноември
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Декември
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
стручниот
актив
Стручно
предавање
Нагледен
час
Нагледен
час
Стручно
предавање
бр.8 03
Октомври 2011 година
актив
активот
Работа со
електронски
дневник
Работа на
модел
Далида
Лакордова
Информ
атика
Жаклина
Жигиќ
Техничко
образова
ние
Данче
Нацевска
Математ
ика
8
Верица
Велковска
Биологиј
а
8
Графичко
претставувањ
е на линеарна
функција
Хигиена на
органите за
дишење и
превенција од
болести
Нагледен
час
Многуаголник
Благица
Петковска
Нагледен
час
Браново
движење
Далиборка
Ѓорѓиевска
Методски
приказ
Брегова
разгранетост
на Азија
Јана
Митковска
Стручно
предавање
Иновациите
на Исак Њутн
Методски
Приказ
Поларни
Области
Силви
Малиновск
а
Сузана
Цимевска
6
Математ
ика
6
Физика
8
Географ
ија
7
Математ
ика
7
Географ
ија
8
Odgovoren nastavnik :
Krstevska Du{anka
GODI[NA PROGRAMA ZA RABOTATA NA STRU^NIOT AKTIV
NA ODDELENSKA NASTAVA ZA U^EBNATA 2011 / 2012 GODINA
REDE
N
BROj
1.
[email protected]
Predlog - usvojuvawe na Godi{nata programa za
rabotata na
VREME
NA
REALIZACIJA
AVGUST
19. VIII. 2011
44
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Stru~niot aktiv na oddelenska nastava vo
u~ebnata 2011 /
2012 godina ;
2.
3.
4.
5.
Pedago{ka tema:
,,Semejstvoto kako va`en faktor vo vospitnoobrazovniot
proces,,
Realizator :Julija Jovevska- profesor vo I
oddelenie;
Metodski prikaz na ~as po Makedonski jazik
,,Usvojuvawe na pe~atna bukva ,,
Realizator : Stanka Micevska - profesor vo II
oddelenie;
Pedago{ka tema:
,, Metodi , formi i principi vo nastavnata rabota,,
Realizator: Marija S. Stoj~evska- nastavnik vo IV
oddelenie;
Nagleden ~as po Matematika
,,Sporeduvawe na broevite do 10 ,,
Realizator : Elena \ or|ievska - profesor vo II
oddelenie;
SEPTEMVRI
II sedmica
OKTOMVRI
III sedmica
NOEMVRI
II sedmica
DEKEMVRI
IV sedmica
6.
Analiza na rabotata na Stru~niot aktiv vo
tekot na
I ( prvo ) polugodie vo u~ebnata 2011 / 2012 godina;
7.
Metodski prikaz na ~as po Matematika
,,Formi vo prostorot" - IKT vo nastavata
Realizator: Ana Jordanovska- profesor vo IV
oddelenie;
FEVRUARI
IV sedmica
Nagleden ~as po Op{testvo
,,Alternativni izvori za energija,,
Realizator : Elena Stojanovska- profesor vo IV
oddelenie;
MART
III sedmica
Metodski prikaz na ~as po Matematika
,, Mno`ewe i delewe so brojot 5,,
Realizator : Svetlana Ge{eva - profesor vo III
oddeelenie;
MART
I sedmica
Nagleden integriran den: ./ ZO / Likovno obr./
Muzi~ko obr.
,, SEZONI,, - ~etiri godi{ni vremiwa
Realizator : Tawa Panu{kovska - profesor vo III
oddelenie;
APRIL
II sedmica
8.
9.
10.
JANUARI
III sedmica
45
Службен Гласник на Општина Илинден
11.
12.
бр.8 03
Октомври 2011 година
Pedago{ka tema :
,,Samostojna rabota na u~enicite- ~ekor kon
kvalitetni
i primenlivi znaewa,,
Realizator: Qubinka ^a~evska - nastavnik vo III
oddelenie;
Analiza na rabotata na Stru~niot aktiv vo tekot
na
II ( vtoro ) polugodie vo u~ebnata 2011 / 2012 godina;
MAJ
III sedmica
JUNI
II sedmica
PLAN I PROGRAMA ZA RABOTA NA U^ILI[EN
BIBLIOTEKAR - MEDIJATEKAR
Програма за работа на библиотекарот – медијатекарот
во учебната 2011/2012 година
План за работа на библиотекар – медијатекар
Структурниот состав на основите на програмата за работа на училишниот
библиотекар – медијатекар, опфатени се покарактеристични задачи на училишната
библиотека, содржините и активностите како елементи за избор и проформирање
групи во пет програмски подрачја:
- Воспитно – образовна рабта со учениците;
- Соработка со наставниците, стручните соработници и родителите;
- Културна и јавна дејност;
- Библиотечно – информативна и стручна работа;
- Работа со медијатека;
Програмска содржина
Време на реализација: Септември
1.
Формирање на секцијата, поделба на групи и давање на конкретни
задолженија;
2.
Зачленување на читатели за детски списанија;
3.
Организирање и изложба на книги посветени на 8-ми Септември;
46
Службен Гласник на Општина Илинден
4.
година;
бр.8 03
Октомври 2011 година
Осмислување на активности во рамките на месецот на книгата 2012
Време на реализација: Октомври
5.
читатели;
6.
7.
8.
9.
Подготовка на литературно читање и прогласување на најдобрите
Учество во одбележување на 11-ти Октомври;
Естетско подредување на библиотеката;
Маркирање на книги и инвентирање;
Запознавање со нови изданија;
Време на реализација: Ноември
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Лепење на оштетени книги;
Укоричување;
Читање за Скопје и најдобри песни посветени за Скопје;
Посета на НУБ “Св. Климент Охридски”;
Изработка на листа на најомилени писатели – живот и дело;
Изложба;
Време на реализација: Декември
16.
17.
18.
19.
20.
Програма за прием на нови членови;
Водење на картон на читател;
Литературно читање – Зима и Нова година;
Најчитана книга;
Читање на новогодишни желби;
Време на реализација: Јануари
21.
22.
23.
Пополнување на анкетно ливче;
Изложба за животот на Св. Наум Охридски;
Увид во картони на читатели;
Време на реализација: Февруари
24.
25.
26.
Обработка на книга по избор;
Литературно читање со писател за деца;
Изложба;
Време на реализација: Март
27.
28.
29.
30.
31.
Сигнатура;
Конкурс за 8-ми Март;
Слушање на радиоемисија;
Посета на книжарница;
Внесување на податоци за најинтересни книги;
47
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Време на реализација: Април
32.
33.
34.
35.
Разговор на тема книга ;
Одбележување на меѓународниот ден на детската книга;
Одбележување на 23-ти Април – Меѓународен ден на библиотекари;
Посета на саемот на книгата;
Време на реализација: Мај
36.
37.
38.
39.
Читање посветено на Гоце Делчев;
Спроведување акција – “Подаруваме книга”;
Избор на најдобра творба за Св. Кирил и Методиј и Наум Охридски;
Избирање на најдобри читатели;
Organizirawe na roditeli
Vo u~ili{teto organizirano e Sovet na roditeli na nivo na paralelka i na
nivo na u~ili{te. Programata za rabotata na sovetot na roditelite e izrabotena
vo soglasnost so pravilnikot za rabota na Sovetot na roditelite.
Zada~a na Sovetot na roditeli e da vodi gri`a za zadovoluvawe na
potrebite na u~enicite, za postignuvawe dobri rezultati vo u~eweto,
obezbeduvawe na podobri uslovi za rabota vo sorabotka so nastavnicite.
Programa za rabota na Sovetot na roditelite na nivo na
u~ili{te vo u~ebnata 2011/2012 god
Sodr`ina
Vreme na realizacija
-Konstituirawe na roditelskiot sovet …………………….. s e p t e m v r i
-razgleduvawe i donesuvawe na Programa
za rabota na sovetot……………………………………………… s e p t e m v r i
-organiz.pra{awa vo vrska so podgotovkite
za odvivawe na nastavata vo tekov.godina………………….. s e p t e m v r i
-Razgleduvawe na God.programa za rabota na
u~ili{teto za u~ebnata.2011/2012 god……………………….. s e p t e m v r i
-Utvrduvawe na prioritetni zada~i za u~ebnata
2011/2012 godina;……………………………………………………s e p t e m v r i
-podobruvawe uslovi za rabota vo u~ili{,
(nagled.nastavni sredstva-zaedni~ka gri`a)…………………..o k t o m v r i
-ureduvawe na `ivotna sredina
(zaedni~ka akcija)…………………………………………………… o k t o m v r i
-izve{taj za zdravstvena sostojba na u~en. vrz
osnova na sist.pregledi i predlog merki za nivno
podobruvawe ………………………………………………………… o k t o m v r i
-Organizirawe na kulturno-zabaven `ivot na
48
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
u~enicite…………………………………………………………………n o e m v r i
-Uspeh, povedenie i redovnost na u~enicite
vo prvoto tromese~ie………………………………………………….n o e m v r i
-Analiza na rabotata na slobodnite u~eni~ki
aktivnosti i vklu~uvawe na roditelite vo niv………………..n o e m v r i
-Zaedni~ka podgotovka za do~ek na Nova Godina……………..d e k e m v r i
-Razgleduvawe na polugod.izve{taj za rabotata na
u~ili{teto ………………………………………………………………j a n u a r i
-Organizirawe zimovawe……………………………………………..j a n u a r i
-Podobruvawe na uslovite za rabota vo
2-ro polugodie……………………………………………………………j a n u a r i
-Analiza na kvalitetot na nastavata i predlog
merki za nejzino podobruvawe………………………………………..j a n u a r i
-Ureduvawe na `ivotnata sredina………………………………f e v r u a r i
-Zaedni~ka proslava na 8-mi Mart pod moto
“Na na{ite majki so qubov”…………………………………………………m a r t
-Analiza na uspehot i povedenieto na u~enicite
so donesuvawe predlog merki za podobruvawe……………………….m a r t
-Predavawe :”Formi na sorabotka me|u roditeli
i nastavnici vo funkcija na podobruvawe na
vospitno-obraz.proces-pedagogot na u~ili{teto……………………a p r i l
-Da ja podobrime `ivotnata sredina-rab.akcija…………………….a p r i l
-Materijalnata sostojba na u~ili{teto-pred.
merki za podobruvawe……………………………………………………a p r i l
-Vklu~uvawe na roditelite za aktivnostite
za odbele`uvawe na Patronatot………………………………………..a p r i l
-Informirawe za najdobrite u~enici na natprevari i prvenci na generacija……………………………………………...m a j
-Izve{taj za rabotata na Sovetot na roditeli ……………………………m a j
-Nacrt programa za narednata u~eb.godina …………………………………m a j
-Razgleduvawe na Godi{niot izve{taj za рabotata na u~ili{tetо...j u n i
Godi{na programa na direktorot za u~ebnata 2011/2012 g.
Rabotite i rabotnite zada~i na Direktorot se realiziraat spored Zakonot
za osnovno obrazovanie, Statutot na u~ili{teto i drugite akti koi se povrzani so
ova rabotno mesto.
Pedago{ko-instruktivna grupa na raboti i rabotni zada~i:
1. Koncepcisko programsko podra~je:
-izgotvuvawe predlog-raspredelba na oddelenski rakovodstva i
nastavni ~asovi;
-izgotvuvawe programa za rabota na Nastavni~kiot sovet;
-pomo{ na nastavnici vo izgotvuvawe i planirawe na nastavnostru~nata rabota;
-izgotvuvawe Godi{na rpograma za rabota na u~ili{teto.
49
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
2. Sledewe na organizacijata i realizacijata na vospitno-obrazovnata
rabota i druga stru~na pedago{ka rabota na u~ili{teto:
-uvid, sledewe, koordinirawe i naso~uvawe na se ona {to e planirano od
strana na nastavnicite vo vospitno-obrazovnata rabota (godi{nite, tematskite,
dnevnite planirawa)
-uvid i kontrola vo ostvaruvaweto na stru~nite operativno-organizatorski
materijalno-tehni~ki i didakti~ko metodski podgotovki za realizacija na
vospitno-obrazovnata dejnost od strana na nastavnicite preku poseta na nastavni
~asovi i vodewe na evidencija posetenite ~asovi, kako nastavni, taka i ~asovi na
vonnastavni aktivnosti;
-zadol`itelni razgovori, konsultacii, sovetuvawa so nastavnici po uvidot
se so cel –unapreduvawe i podobruvawe na nastavata;
-U~estvo vo ostvaruvaweto na rabotata na nastavnicite i drugite stru~ni
rabotnici spored aktite na u~ili{teto;
-Uvid vo oddelenskite dnevnici i drugata pedago{ka evidencija i dokumentacija
vo tekot na celata u~ebna godina:
-Uvid vo vrednuvaweto na u~eni~kite znaewa (kako se ocenuvaat u~enicite
a posebno dali kriteriumot e vo ramkite na realnosta).
3.Permanentno stru~no, pedago{ko, psiholo{ko usovr{uvawe na nastavniot
kadar
vo u~ili{teto :
-Upatuvawe na vospitno-obrazovniiot kadar na stru~no usovr{uvawe
organizirano od strana na soodvetni institucii (na seminari, sovetuvawa i drugi
formi) ;Stru~no usovr{uvawe vo ramkite na u~ili{teto- organizirawe
na seminari- rabotilnici so pomo{ na mentorot i pedago{ko-psiholo{kata
slu`ba; -Obezbeduvawe na u~ili{teto so neophodna stru~na literatura, stru~ni
spisanija i koristewe na istite od strana na kadarot;
4. Rabota na nastavnici – po~etnici-pripravnici
-Prifa}awe i voveduvawe vo nastava;
-Zapoznavawe so zakonskite akti za rabota na osnovnoto u~ili{te
i programata za rabota na u~ili{teto;
Neposredna i stru~na i didakti~ko – metodska pomo{ vo realizacija na
nastavata i drugata vospitno-obrazovnata dejnost i upatuvawe na sorabotka so
poiskusni nastavnici (mentori) .
5. Rabota so stru~nite organi vo u~ili{teto:
-planirawe i programirawe na rabotata na Nastavni~kiot sovet ;
-podgotovka na sednicite na nastavni~kiot sovet (dneven
sostanocite, podgotvuvawe na predlog- zaklu~oci, preporaki i sl);
-rakovodewe na sednicite na Nastavni~kiot sovet i kvalitetna
rabota se so cel re{avawe na problemi koi se predmet na rasprava
na samite sostanoci ;
-pomo{ vo planirawe na oddelenskite soveti ;
-organizirawe i vodewe na oddelenskite soveti na koi tema na
rasprava e realizacija na nastavnata programa ;
-pomo{ i sledewe na realizacijata na programskite zada~i na
oddelenskite rakovoditeli .
red
na
6. Analiti~ko –studiska rabota :
50
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
-prou~uvawe i analizirawe na poedini problemi na nastavno- obrazovniot
proces (vospitni problemi , nastavni problemi na poedini oddelenija-paralelki ,
problemi vo vrska so rabotata na u~enicite i dr. );
-prou~uvawe i analizirawe na globalnoto nivo na u~ili{te;
-izgotvuvawe na osvrti, informacii vo vrska so realizacija na programata
na vospitno-obrazovnata rabota i uspehot na u~enicite rabotata na u~eni~kite
organizacii , slobodnite aktivnosti i pedago{kata evidencija ; izgotvuvawe
izve{tai za uspehot na u~enicite .
-opredeluvawe na plus dopolnitelni ~asovi za dopolnitelna nastava za
poedini predmeti kade {to se postignuvaat poslabi rezultati vo u~eweto
(pogolem broj na negativni ocenki).
7. Sorabotka so u~enicite i nivnite organizacii:
-uka`uvawe stru~na i druga pomo{ vo organizaciskata postavenost na
u~eni~kite zaednici na oddelenijata , paralelkite na Detskata organizacija,
PCK i ostanatite slobodni aktivnosti ,
- uvid vo rabotata na u~eni~kite organizacii i neposredno u~estvo na
sostanocite ;
-u~estvo i davawe pomo{ vo organiziraweto kulturno-zabavniot `ivot na
u~enicite ;
-koordinirawe i naso~uvawe na aktivnostite i neposredna rabota so
oddelni kategorii u~enici (nadareni u~enici koi projavuvaat interes za pobrzo
napreduvawe, u~enici so slab uspeh, hendikipirani,)
8. Sorabotka so roditelite na u~enicite :
-Planirawe , podgotovka i realizacija na op{tite roditel.sredbi ;
organizirawe roditelski sovet i izrabotuvawe na programa za rabota na istiot
se so cel vklu~uvawe na roditelite vo re{avaweto na tekovnite problemi,
davawe sugestii vo podobruvawe na uslovite za rabota vo u~ili{teto i drugi
aktivnosti ;
-Soodvetna rabota so roditelite na oddelni kategorii u~enici so
pote{kotii vo u~eweto, so lo{o povedenie i sl;
9. Op{ta organizacija na `ivotot i rabotata na u~ili{teto;
-organizirawe na potrebnite uslovi za rabota na u~ili{teto ;
-organizirawe na higiensko-tehni~kata slu`ba i vrabotenite
u~ili{teto.
Site ovie raboti od to~ka 9 Direktorot gi vr{i so svoite sorabotnici Pedago{kata slu`ba i administrativniot sektor.
vo
10. Sledewe i ostvaruvawe na finansovoto rabotewe na u~ili{teto :
-redovna kontrola na uplatata za osnovnata i dopolnitelnata dejnost na
u~ili{teto ;
-uvid vo zavr{nata i periodi~nata smetka zaedno so knigovoditelot ;
51
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
11. Vrednuvawe na rabotata i rezultatite od rabotata vo u~ili{teto ;
-uvid vo realizacijata na site rabotni obvrski vo u~ili{teto vrz osnova na
izve{taite od vrabotenite ;
-uvid vo efektite i rezultatite od rabotata na u~ili{teto vo celina
12. Formirawe na komisija vo u~ili{teto za napreduvawe vo zvawata na
nastavnicite i stru~nite sorabotnici.
13. Sorabotka so pretstavnici na lokalnata sredina i stru~nite institucii;
14. U~estvo vo rabotata na U~ili{niot odbor posebno vo re{avawe na
problemi i pra{awa od vitalen interes na u~ili{teto koi se vo sklad so
normativnite akti;
15. Uvid vo celokupnata evidencija i dokumentacija i vodewe na poseben
dnevnik za realizacija na zada~ite po oddeleni podra~ja .
Godi{en plan za rabota i rabotnite zada~i na u~ili{niot pedagog za
u~ebnata 2011/2012 godina.
1-vo podra~je
u~ili{teto.
–Neposredno
Sodr`ini
-Nastaven proces
-U~ili{na klima
-pedago{ka evidencija
i dokumentacija
(dnevni podgotovki)
-Von-nastavni aktivnos
slob.u~.aktivnosti
-usovr{uvawe na nast.
Kadar
-rabota na stru~nite
aktivi
sledewe
na
vospitno-obrazovnata
Instrumenti
Protokoli za sledewe
Anketi
Intervju
anketi
Posebni tetratki za
Predm.i odd.nastava
Anketi, trimese~ie,
polugod.izve{tai
Anketi
Zapisnici od odr`ani
sostanoci,godi{ni i
Polugod.izve{tai
rabota
vo
Vreme
Od 10-05
Vo tekot na celata
U~ebna godina
2-3 pati godi{no
Vo tekot na celata
godina
Vo tekot na celata
godina
Vo tekot na celata
godina
2-ro podra~je Sovetodavna konsultativna rabota so nastavnicite
Vid na aktivnosta
-Instruktivno-konsultativna rabota so
nastavnici pri izgotvuvawe na god.
planirawa (metod.didakti~ki)
-Informirawe na nastavnici za poefikasni formi na nastava i u~ewe
(proekti i sl.)
Vreme
sorabotnici
08
Nastavnici
08-09
nastavnici
52
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
-Sorabotka so odd.i kl.rakovoditeli
za odredeni pra{awa na u~enicite
-Sovetodavna –konsultativna rabota
so aktivot na prvite oddelenija
08-09
nastavnici
08-09
-Vklu~uvawe vo rabota na odd.zaednici
i zaednica na nivo na u~ili{te
-Vklu~uvawe na aktivnostite pri
form.na stru~nite aktivi (instr.konsul
tativna rabota)
-Sovetodavna-konsult.rabota so nast.
Za von-nast. Aktivnosti vo u~ili{teto
(formirawe i programi)
-Sovetodavna instruk.rabota so nastav.
Za razre{.na odredeni pra{awa i
Problemi na relacija u~enik-nastav.
Semejstvo
-U~estvo vo barawe na racionalni
mo`nosti za odmereno anga`irawe na
u~enicite vo dr.vidovi nastava:dodat.
Dopolnit. Fakultattivna, izborna,
Sekcii, natprevari (so instrumenti za
identifikacija)
-Instruktivna rabota so nastavnicipripravnici (organ.na ~as, globalno i
tematsko planirawe)
-Konsultativna rabota so nastavnicite
vo domenot na ocenuvaweto na u~enicite
(inovacii,novi postapki,instrum.za
sledewe i ocenuvawe)
-Sovetodavna rabota so roditelite
~ii deca imaat problemi vo u~ewe
kako i onie koi brzo napreduvaat
(akceleracija)
-U~estvo vo programirawe i organizac.
na aktivn. za pedago{ko obrazovanie
na nastavnici i roditeli (tribini, panel
Disk. Okrugli masi, grupovi sredbi)
-Sovetodavna-konsultativna rabota so
nastav. za nast. zadol`. na u~enici
(doma{ni zada~i, kontrolni i prakt.
raboti, testovi na znaewa)
-Konsultacii so nastavnicite po neposrednoto sledewe na nastavni ~asovi
(unapred. na nast. vospit. proces)
09
Direktor
Nastavnici
roditeli
Klasni rakobod.
08-09
Odgovorni
nastavnici
09
Odgovorni na
Sekcii, kl.i
Odd.rakovod.
Nastavnici
Roditelii
Direktor i dr.
subjekti
09-06
09-10
nastavnici
09-06
nastavnici
Kontinuirana
Rabota
“
nastavnici
Odd.i klasni
rakovoditeli
“
nastavnici
“
nastavnici
“
nastavnici
3-to podra~je Analiti~ko-istra`uva~ka rabota
53
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
1.Samostojno ili vo sorabotka so drugi izrabotuva:
-Izve{tai i analizi vo vrska so rabotata na u~ili{teto i svojata rabota za
potrebite na stru~nite organi vo u~ili{teto, Biro za razvoj na obrazovanieto,
Ministerstvo za obrazovanie i dr. institucii ;go analizira ostvaruvaweto na
planot i programata za : prvoto tromese~ie krajot na u~ebnata godina . So
rezultatite na ovie analizi gi zapoznava stru~nite organi vo u~ili{teto .
-Analizirawe, prou~uvawe i istra`uvawe na specifi~ni aktuelni nastavni
i vonnastavni problemi i pojavi vo u~ili{teto ,(istra`uva~ki Proekti od
vidot Aktivna nastava interaktivno u~ewe, diferencirana nastava, timska
rabota vo grupi i dr.)
-Izrabotka na proekti, skici i mikroistra`uvawe instrumenti i drugi
elementi od istra`uva~kata metodologija)
-Izrabotka na pregledi, izve{tai, analizi i drugi materijali za
sopstvenata rabota i za potrebite na stru~nite organi i tela vo
u~ili{teto i nadvor od nego;
-Redovni ispituvawa {to se vr{at vo tekot na u~ebnata godina ;
-Utvrduvawe na zrelosta na decata za poa|awe vo u~ili{te vo mesec
maj i avgust
- Proveruvawe na brzinata i to~nosta na ~itaweto na nelogi~en tekst
mesec dekemvri ;
- Logi~en tekst – mesec april ;
- Proverka na to~nosta na po~etnoto pi{uvawe –mesec mart ;
Mo`ni temi za istra`uvawe
-Ispituvawe na pedago{ki faktori za asocijalnoto odnesuvawe na
u~enicite;
-Ispituvawe na pri~inite za neredovnoto posetuvawe na nastavata od
strana na poedini u~enici ;
-Otkrivawe na pri~inite i te{kotiite na u~enicite koi zaostanuvaat vo
u~eweto od pedago{ki aspekt.
-U~enicite vklu~eni vo dopolnitelnata nastava (zabele`uvawe na brojni i
razli~ni pri~ini poradi koi u~enicite gi izbegnuvaat ili posetuvaat ovie
~asovi);
Sledewe i evidentirawe na kontinuiranosta na proveruvaweto i ocenuvaweto na
u~enicite vo tekot na nastavata ;
-Me|usebna zavisnost na motivacijata i u~ili{niot uspeh i odnosot na
u~enicite kon u~ili{teto i oddeleni nastavni predmeti ;
-Za realizirawe na sodr`inite na aktivnostite od ova podra~je, pedagogot
sorabotuva so direktorot i drugi stru~ni sorabotnici, nastavnici, Biro za razvoj
na obrazovanieto, Pedago{kite fakulteti i drugi organizacii i asocijacii.
4-to podra~je – Stru~no usovr{uvawe na vospitnoobrazovniot kadar
-U~estvo
aktivi
Sodr`ini
vo rabotata
na
Vreme na realiz.
Sorabotnici.
09-06
nastavnici
stru~nite
54
Службен Гласник на Општина Илинден
konsultacii za podgot.na nagled.~as
sugestii za realizacija na ~asot , pomo{
vo
izbor
na
str.literatura
i
nagled.sred.
-U~estvo vo rabotata na odd.soveti
(otkrivawe, evidentir. i svoi mislewa i
predlozi za odredena kategorija na
u~enici)
U~estvo vo rabotata na nastavni~ki
sovet
(informacii, prezent. )
-U~estvo vo realizac. na programite za
stru~no usovr{uvawe na nastavnicite
pr.
Zada~a: Ispituvawe na `elbite i
potrebi na nastavnicite za nivno str.
usovr{uva.
Informirawe
i
organizirawe
za
poefikasno koristewe na postojnata i
novata stru~no pedago{ka literatura vo
u~ili{teto
-U~estvo
vo
realiziraweto
na
programite {to gi realizira Biroto za
razvoj vo u~ili{teto (seminari,sovetuv.)
U~estvo vo organizirani formi na
stru~no usovr{uvawe ,
(sekcii,aktivi,kongresi,simpoziumi)
-Individualna rabota na sopstveno
stru~no usovr{uvawe
(proekti,studii,prestoi i dr. )
5-to podra~je
бр.8 03
Октомври 2011 година
11-01
Nastavnici
Direktor
09-06
Nastavnici
Direktor
Po potreba
Nastavnici
Biro za razvoj na
obrazovanieto
09-06
nastavnici
Po potreba
09-06
Po potreba
Biro za razvoj na
Obrazovanieto
nastavnici
Pedagog
Sovetnici
Str.rabotnici
Biro za razvoj na
obrazovanie
fakulteti
sovetnici
Pedago{ka evidencija i dokumentacija
1.Evidencija i dokumentacija za sopstvenata rabota, plan i programa za rabota
(godi{en globalen i mese~en operativen dnevnik za rabota so u~enicite so
roditelite i nastavnicite, dokumetacijata za izvr{enata analiti~koistra`uva~ka rabota, (pregled, instrumenti, izve{tai,proekti i sl.)
Stru~no i pedago{ko usovr{uvawe na nastavnicite i drugiot
Stru~en personal
Ovaa u~ebna godina stru~noto usovr{uvawe na nastavnicite i drugite
stru~ni rabotnici, odi vo nasoka na vnesuvawe promeni vo u~ili{teto, }e se
sogledaat mo`nostite za aktivirawe na site osnovni komponenti na ~ovekovata
li~nost, so edinstvena cel namaluvawe brojot na negativnite ocenki i izdigawe
na rabotata i organizacijata vo u~ili{teto na povisoko nivo.
55
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Vo programite na stru~nite organi i tela dadeni vo ovaa programa
prezentirani se sodr`ini koi }e odat vo ovaa nasoka. Preku odbrani sodr`ini
nastavnicite osobeno }e obrnat vnimanie za vospitno-edukativnite celi.
Nastavnicite , pedagogot i direktorot }e bidat u~esnici na site sovetuvawa
i stru~ni usovr{uvawa {to }e gi organizira Biroto za razvoj na obrazovanieto na
R. Makedonija, po koe }e informiraat za soznanija so cel da se oceni stepenot na
nivnoto stru~no usovr{uvawe.
Nastavnicite koi }e odat na simpoziumi ili seminari se dol`ni po
vra}aweto pismeno da ne informiraat za rabotata na seminarot so svoi
komentari. Vo u~ili{teto stru~no usovr{uvawe na nastavno-vospitniot kadar }e
se sproveduva preku stru~nite aktivi, oddelenski soveti, nastavni~kiot sovet i
pratewe na nova stru~na literatura.
Во нашето училиште е прифатен , „ЕТИЧКИОТ КОДЕКС” за однесувањето и
постигањето на учениците, кој е прифатен од: директорот и стручниот соработник,
наставниците, родителите, учениците и службениците во институциите надлежни за
образованието на локално и државно ниво.
Целта на овој кодекс е:
Да ја зголеми етичноста во оценувањето на учениците, а со тоа и довербата во
образованиот систем – кодексот е водич за вработените во образованието,
учениците и родителите при донесувањето етички одлуки поврзани со оценувањето.
Арх.бр.03-31/14
Бр.26.08.2011год.
D i r e k t o r;
Aleksandar Mitrevski с.р
56
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе :
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Годишната програма
за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“
с.Миладиновци за учебната 2011/2012 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на
ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци за учебната 2011/2012 година, бр.07-7551/5
од 30.09.2011 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 38-та (триесет и
осмата) редовна седница одржана на ден 30.09.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Општина Илинден.
Арх.бр. 08-7585/3
Од 03.10.2011 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
57
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина
Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/2010), член 134 став 2 од
Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.12/09) и член 35 став 5 од Законот за основно образование (Сл.весник
на Р.М. бр.103/2008, бр.33/2010, бр.116/2010, бр.156/2010, бр.18/11 и бр.51/2011),
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.09.2011 година,
донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишната програма за работа
на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци
за учебната 2011/2012 година
Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“
с.Миладиновци за учебната 2011/2012 година, бр.01-43/1 од 31.08.2011 година.
Член 2
Годишната програма за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци за
учебната 2011/2012 година, бр.01-43/1 од 31.08.2011 година е составен дел на оваа
Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.
Архивски број: 07-7551/5
Датум на донесување: 30.09.2011 год.
денот
на
нејзино
објавување
Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
58
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
OU "Bra}a Miladinovci" s. Miladinovci-Skopje, vrz osnova na ~len 30 od Zakonot za
osnovno obrazovanie (Sl. Vesnik na R.M. br.44/95,24/96,34/96,35/97,82/99, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 63/2004,82/2004,55/2005 i 81/2005 ) i ~len 11 od Statutot na u~ili{teto, ja izgotvi, a po
predlog na Direktorot na u~ili{teto vrz osnova na ~len 79 od Statutot na u~ili{teto i
odluka za usvojuvawe na U~ili{niot odbor, vrz osnova na ~len 76 od istiot Statut, na
sednicata odr`ana na den 29. 08. 2011 godina, ja donese slednata :
GОДИШНА ПРОГРАМА
ZA RABOTA NA U^ILI[TETO VO U^EBNATA
2011 / 2012 GODINA
Август, 2011
U~ili{niot odbor pri OU "Bra}a Miladinovci" s.Miladinovci-Skopje na sednicata
odr`ana na den
29. 08. 2011 godina, po predlog na Direktorot na u~ili{teto ja donese
slednata
59
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
O D L U K A
Soglasno Zakonot za Osnovno obrazovanie, U~ili{niot odbor pri OU "Bra}a
Miladinovci" s. Miladinovci-Skopje, ja usvoi Godi{nata programa za vospitno-obrazovna
rabota na u~ili{teto za u~ebnata 2011/2012 godina.
Pretsedatel
na U~ili{ен odbor
Дејан Димитријевиќ с.р
60
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
[email protected]
I. ПОЈДОВНИ ОСНОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
УЧИЛИШТЕТО...................................................8
II.
USLOVI
ZA
OSTVARUVAWE
NA
VOSPITNO
-
OBRAZOVNATA
DEJNOST........................................................................................................................11
III.
PLAN
ZA
ORGANIZACIJA
NA
VOSPITNO-OBRAZOVNATA
DEJNOST........................................................................................................................14
IV.СLEDEWE VREDNUVAWE I UNAPREDUVAWE NA VOSPITNO OBRAZOVNATA
RABOTA.......................................................................................45
V. PLANIRAWE I PROGRAMIRAWE NA RABOTATA NA DIREKTOROT NA
U^ILI[ TETO......................................................................54
VI .ПРИОРИТЕТНИ ПОДРАЧЈА ВО РАЗВОЈНИОТ ПЛАН ВО УЧЕБНАТА 2011 -2012
ГОДИНА...................................................................................................................................68
ПРИЛОЗИ
МИСИЈА
Нашето училиште претставаува средина во која се води грижа и подршка за индивидуалниот развој на
учениците и наставниците согласно нивните можности и предиспозиции, ја развива свеста за правата
и одговорностите негувајки меѓусебно разбирање и почитување водејки се по високи етички
стандарди.
Користејки дел од современа образовна технологија која ги задоволува оптималните образовни
потреби на сите ученици, училиштето овозможува нивно оспособување за работа, живот и
постигнување максимум во опптеството.
61
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
ВИЗИЈА
Отварање кон промените кои ги носи современиот живот, со примена на современа образовна
технологија треба да влијаеме во сите нејзини делови, почитувајки ги при тоа развојните
карактеристики на учениците, нивните индивидуални особини, желби, мотиви, интереси, ставови,
потреби, знаења.
Една од основните тенденции на современото училиште треба да биде стремежот кон различното и
креативно размислување, оригиналноста, иницијативноста, компетентноста која ќе им овозможи на
младите генерации да се изградат во сигурни, силни и слободни личности.
Od {to sme zadocvolni i kade sakame da napravime promeni?
АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА ВО УЧИЛИШТЕТО
ПРЕДНОСТИ / ЈАКИ СТРАНИ
НЕДОСТАТОЦИ / СЛАБИ СТРАНИ
 Посветеност на мисијата
 Отпор кон воведување на промени
 Развиен однос со јавноста
 Застапеност на традиционална настава
 Транспарентност во работата
 Работен простор за кабинетска настава
 Голем број на реализирани активности
 Работа во смени
 Опрема и информатичка технологија
 Недоволен простор за работа
 Соработка со други институции и
 Локација – просторна одалеченост
организации
 Континуирана и активна соработка со
родителите
 Обученост на наставниот и ненаставниот
кадар
 Насоченост кон подигнувањето на
еколошката свест
 Грижа за здравјето
 Почитување и грижа за правата на
учениците
 Позитивна и стимулативна клима во
меѓусебните односи
 Упорна и истрајна насоченост кон
подобрувањето на физичките услови за
работа.
62
Службен Гласник на Општина Илинден
•
бр.8 03
Октомври 2011 година
Претварање на слабостите во јаки страни (можни решенија)
Решенија
НЕДОСТАТОЦИ / СЛАБИ СТРАНИ
 Отпор кон воведување на промени
 Партиципација на вработените во
 Застапеност на традиционална настава
 Работен простор за кабинетска настава
одлучувањето
 Потикнување на кадарот кон професионално
 Работа во смени
усовршување
 Недоволен простор за работа
 Зголемување на бројот на работните
 Локација – просторна одалеченост
простории
ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИШТЕТО
1. Неопходни санации и поправки:
•
Реновирање на училницата за прво одделение во централното училиште.
•
Реновирање на кровната конструкција во централното училиште.
•
Реновирање на подот во училницата за прво одделение во ПУ Мршевци.
•
Реконструкција на подот во компјутерската училница.
•
Замена на светилките со енергетско штедливи светилки.
•
Поставување на ограда во централното училиште.
2. Подобрување на квалитетот на наставата (набавка на современи нагледни средства и
постојани стручни обуки на кадарот)
3. Опремување на училиштето со едукативни наставни помагала
4. Primena na kriteriumite za ocenuvawe po razli~ni predmeti
5. Obezbeduvawe na materjalni uslovi za vodewe dosiea, portfolija na u~enicite
i nivno ~uvawe
ЦЕЛИ НА УЧИЛИШТЕТО
♣ Подобрување на материјално – техничките услови во училиштето.
♣ Подобрување на квалитетот на наставата (преку снабдување со современи нагледни средства и
постојани стручни обуки на кадарот).
♣ Подобрување на квалитетот на училишната клима.
♣ Подигнување на еколошката свест кај учениците и вработените.
63
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
AKTIVNOSTI
ℵ Na nivo na stru~ni aktivi, podaktivi i sekoj nastavnik oddelno vo planiraweto na
nastavata i planiraweto na ocenuvaweto na u~enicite, da se rakovodi od Standardite
i kriteriumite za ocenuvawe dadeni od Biroto za razvoj na obrazovanieto;
ℵ Sekoj nastavnik vo planiraweto (godi{no, tematsko i dnevno) da planira
primena na nagledni sretstva, sovremeni formi i metodi za rabota;
ℵ Sekoj nastavnik vo ramkite na aktivnostite i rabotata so u~enicite da
izgotvuva soodvetni nastavni sretstva so sekojdnevni i dostapni materjali;
ℵ Sekoj aktiv (podaktiv) da izgotvi plan za koordinirawe na ocenuvaweto;
ℵ Zaedni~ko izgotvuvawe na testovi, ~ek list i sli~ni materjali na nivo na
podaktiv
ℵ Obezbeduvawe na papki, hartija, {kaf~iwa, fioki i sli~no za ~uvawe na
u~eni~kite dosiea
Vreme na realizacija- vo tekot na celata u~ebna godina
Realizatori - site nastavnici
O~ekuvani efekti. Pogolema motiviranost na u~enicite, primena na
standardite i kriteriumite za ocenuvawe od site nastavnici.
Instrumenti za sledewe na primenata i efektite- evidenten list, pra{alnik
I.POJDOVNI OSNOVI ZA PLANIRAWE NA GODI[ NATA PROGRAMA ZA RABOTA
NA U^ILI[ TETO
OU ,,Bra}a Miladinovci,, s. Miladinovci se nao|a vo op{tinata Ilinden. Vo sostav na
Centralnoto u~ili{te rabotat i dve podra~ni u~ili{ta i toa vo selata Tekija i Mr{evci.
Centralnoto u~ili{te opfa}a u~enici od {est sela i toa: Miladinovci, Bujkovci, Mr{evci,
Bu~inci, Tekija i Deqadrovci ,kade nastavata se izveduva vo dve smeni, od prvo do osmo
oddelenie.
Podra~noto u~ili{te vo s. Mr{evci gi opfa}a u~enicite od prvo do petto oddelenie od
selata Mr{evci i Bu~inci, dodeka pak
vo s. Tekija u~enicite se od selata
Tekija i
64
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Deqadrovci, isto taka od prvo do ~etvrto odelenie.Opfateni se i u~enici za prvo oddelenie
za devetoletka i od dvete podra~ni u~ili{ta.
Vo PU Mr{evci nastavata e vo edna smena, a vo PU Tekija e vo dve smeni, zaradi nedostatok
na prostorii.
Za site u~enici koi {to patuvaat do centralnoto u~ili{te obezbeden e besplaten prevoz od
strana na Op{tina Ilinden ,a prevoznik e JSP „Skopje“ -Skopje.
Pokraj u~ili{niot prostor, centralnoto u~ili{te ima i fiskulturna sala, kako i dve
igrali{ta i u~ili{na biblioteka. Vo dvete podra~ni u~ili{ta nema fiskulturni sali ,
ima samo igrali{ta vo u~ili{niot dvor.
Kako pojdovni osnovi za izgotvuvawe na Godi{nata programa za rabota vo ovaa u~ebna
godina, gi koristevme i po~ituvavme:
 Zakonot za osnovno obrazovanie
 Statutot na u~ili{teto
 Planovite i programi na vospitno -obrazovnata dejnost na osnovnoto u~ili{te
 Upatstvoto za stru~ni i metodolo{ki aspekti za izgotvuvawe na Godi{na programa za
rabota na osnovnite u~ili{ta ,
 Steknati znaewa od seminari za stru~no usovr{uvawe na direktorite na osnovnite
u~ili{ta organiziran od MON BRO
 Osnovite za programirawe na vonnstavna vospitno- obrazovna dejnost na osnovnoto
u~ili{te i na rabotata na stru~nite rabotnici izdadena od MON i
 Osnovite za planirawe na sodr`inite i organizacija na vospitno-obrazovnata dejnost
na osnovnoto u~ili{te.
Eden od glavnite priorotetite kaj nas bil i }e ostane vospitnata funkcija na u~ili{teto i
semejstvoto,kako i vospitnata funkcija na nastavata. Za taa cel vo programata se navedeni
aktivnosti preku koi }e se deluva na odnesuvaweto na u~enicite vo u~ili{teto, vo
semejstvoto i po{iroko vo op{testvenata sredina i }e se deluva na zgolemuvawe na
sposobnostite za steknuvawe na znaewa, ivno postojano pro{iruvawe, i te`neewe za
otkrivawe na novi znaewa.
65
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Aktivnostite }e se realiziraat na oddelenskite ~asovi, u~eni~kite zaednici, u~ili{nata
zaednica, vonnastavnite aktivnosti, sovetot na roditeli i roditelskite sredbi. Kako
ostanati prioriteti }e se zemaat vo predvid :
 podignuvawe na nivoto na sorabotka pome|u roditelite i u~ili{teto
 podobruvawe na kvalitetot na u~ili{nata klima
 sorabotka so vladinite instutucii i невладините институции
Steknatite znaewa od seminarite }e bidat od precizno zna~ewe za izrabotka na solidni
planirawa na oddelni sodr`ini vo programite koi {to }e se realiziraat vo tekot na
u~ebnata godina.
Za kvalitetna realizacija na nastavata }e se posveti posebno vnimanie na planiraweto i
programiraweto na sodr`inite od oddelni nastavni predmeti.
II. USLOVI ZA OSTVARUVAWE NA VOSPITNO - OBRAZOVNATA DEJNOST
Vospitno-obrazovnata dejnost vo ova u~ili{ite opfa}a nastava koja se organizira i izveduva
spored nastavnite planovi i programi i vonnstavnite aktivnosti.
Vo u~ebnata 2011/2012 godina, nastavata }e ja posetuvaat 423 u~enika rasporedeni vo 22
paralelki, zaklu~no so 01.09. 2011 god.
PREGLED NA BROJOT I STRUKTURATA NA ODDELENIJATA I PARALELKITE I
OPFATENI U^ENICI VO NIV VO U^EBNATA 2011/2012
CENTRALNO U^ILI[TE VO S . MILADINOVCI
Odd.
I
II
Br.na
parale
lki
2
2
1
M
@
Makedonci
Srbi
Romi
Vk:
12
20
14
17
16
9
17
24
20
/
/
/
12
12
3
29
36
23
IV
2
21
19
31
/
9
40
V
1
19
4
17
/
6
23
I – V(9)
VI(9)
8
2
86
34
65
18
109
41
/
4
42
7
151
52
VI
2
18
21
30
/
9
39
VII
2
20
26
39
1
6
46
VIII
2
17
26
39
2
2
43
66
Службен Гласник на Општина Илинден
V-VIII
I-VIII
бр.8 03
Октомври 2011 година
8
89
91
149
7
16
175
156
258
7
24
66
180
331
Podra~no u~ili{te s.Mr{evci
Odd.
I (IX)
II - IV
Br.na
paralelk
i
1
1
M
III - V
1
4+1
5+1
10
1
/
11
I-IV
3
12
20
22
10
/
32
2
1+4
@
Makedonci
Srbi
Romi
Vk:
5
4+5
5
7
2
7
/
/
7
14
Podra~no u~ili{te s.Tekija
Odd.
Br.na
paralelk
i
I - II
III - V
1
IV
I-IV
1
3
1
M
@
Makedonci
4+7
6+4
5+8
4+6
24
19
9
30
7
30
16
59
Srbi
/
Romi
Vk:
1
/
/
24
20
/
1
/
/
16
60
Srbi
Romi
Вкупно ученици во ОУ ,, Браќа Миладиновци,, с. Миладиновци
P
Vk:
I-VIII
22
M
@
Makedonci
217
206
339
18
66
Vk:
423
Забелешка : Бројната состојба на учениците дадена погоре не е конечна бидејќи редовно имаме
промени во текот на месец септември
67
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Училишен простор
Како u~ili{en prostor koj go koristime, se vbrojuvaat u~ili{nite zgradi vo centralnoto i
vo dvete podra~ni u~ili{ta, 1215 m² sportski poligoni , 1200 m²² u~ili{en park, 2045 m
asfaltirani
povr{ini i 6700 m²
u~ili{na ekonomija. Вкупно на простории во
училиштето(училници, канцеларии и подруми) е 1122 метри.
PREGLED NA BROJOT, STRUKTURATA I NAMENATA NA U^ILI[NIOT PROSTOR
(u~ilnici, kabineti, laboratorii, administrativni prostorii i sl).
r. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vid na prostorija
U~ilnici
Fiskulturna sala
Rabotilnica za TO
Kabinet po Informatika
Prostorija za nastavnicite
Prostorija za direktorot
Prostorija za psihologot
Administrativni prostorii
Biblioteka
Br.
10
1
1
1
1
1
1
2
1
PREGLED NA OPREMENOST NA U^ILI[TETO SO NASTAVNI SREDSTVA I
TEHNI^KI POMAGALA
R. br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vid na sredstvo
Fotokopir
Radio kasetofon
TV Priemnik
Video Rekorder
Pe~ata~
Kompjuter
Cd kasetofon
Grafoskop
Dijaproektor
ЛЦД проектор
OU
s.Miladinovci
2
2
3
2
5
205
2
1
/
1
PU
s.Tekija
PU
s.Mr{evci
/
1
1
/
1
/
1
/
/
/
/
1
1
/
/
/
1
/
/
/
Настава
Наставата се изведува на класичен начин, заради просторна ограниченост. Кабинетска настава се
одвива само по предметите информатика, програмирање и проекти од информатика.
68
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Како еден од приоритетите на Годишната програма за учебната 2011/2012 година е подобрување на
квалитетот на наставата преку обезбедување на современи наставни средства и помагала за сите
одделенија.
Во текот на минатата учебна година се завршија активностите за реализација на проектот ,,Компјутер
за секое дете,, финансиран од Владата на Р Македонија, при што централното училиште сега е
дополнително опремено со комјутери во сите училници. Исто така во текот на месец август беа
распределени и детските лап – топчиња на одделенските наставници од подрачните и централното
училиште.
Nastavno-vospitniot proces go realizirat nastavno-vospiten kadar so soodvetno obrazovanie
koe odgovara na normativite utvrdeni so zakonskata regulativa.
PREGLED NA BROJOT I STRUKTURATA NA NASTAVNIOT KADAR I DRUGIOT
VRABOTEN PERSONAL
r. br.
Rabotno mesto
1.
2.
3.
4.
Direktor
Psiholog
Nastavnici od I – IV odd
Prof. vo osn.obraz. od I – IV
Br. na
r.m.
1
1
3
12
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nastavnici od V-VIII odd
Profesori od V-VIII odd
Administrator
Higieni~ari
Hausmajsto
Bibliotekar
Градинар - чувар
6
11
1+1
6
1
1
1
Stru~na
podgotovka
VSS
VSS
V[S
VSS
V[S
VSS
SSS +ВШС
OU
SSS
V[S
Основно
Затоплување
Во Централното училиште има сопствено парно, кое е донација од Рафинерија Окта во соработка со
Општината Илинден, додека во подрачните училишта с. Текија и с. Мршевци и оваа година останува
да биде со дрва.
III.PLAN ZA ОRGANIZACIJA NA VOSPITNO-OBRAZOVNATA DEJNOST
Vo oblasta na obrazovanieto vo poslednite nekolku godini nastanaa golem broj na promeni,
koi se ~ustvuvaat vo site negovi sferi.
69
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
U~ili{teto organizira izborna nastava za izbornite predmeti za koi se prijaveni najmalku
15 u~enici od isto oddelenie (od ista ili odrazli~ni paralelki).
Кон крајот на учебната година беа анкетирани родителите и учениците со цел да се утврдиинтересот
за изборни предмети во петто, шесто,седмо и осмо одделение. Според резултатите од анкетирањето
како изборни предмети ќе се изучуваат следните :
 Учениците кои од септември 2011/2012 година ќе сладат настава во шесто одделение во
деветогодишно основно образование го избраа предметот Етика во религиите со 4 часа.
 Учениците во шесто одделение - осмолетка гo избраа предметот Изборен спорт со 4 часа.
 Учениците во седмо одделение го избраа предметот Проекти од информатика со 4 часа .
 Учениците во осмо одделение го избраа предметот Програмирање со 4 часа и Танци и
народни ора со 2 часа.
Музичко и ликовно воспитување фондот на часови и оваа учебна година е 1 час неделно. Училишниот
хор и оркестар ќе бидат застапени со 3 часа неделно.
Oddelenskiot rakovoditel odr`uva eden ~as nedelno so paralelkata.
1. ФОРМИ НА NASTAVA
Nastavata vo na{eto u~ili{te se izveduva na makedonski jazik, so nastaven ~as od 40
minuti.Od evropskite jazici zastapen e angliskiot od I oddеление, a Germanskiot kako vtor
stranski jazik vo VI , VII i VIII odd..
Vo sorabotka so Op{tinata Ilinden, vo sabotite se organizirani besplatni kursevi po
stranski jazici , gitara i slikarstvo za u~enicite.
Pokraj redovnata и izbornata se izveduva i dopolnitelna , dodatna i prodol`itelna nastava
spored potrebite na u~enicite.

Nastava po zadol`itelni predmeti
Redovnata nastava pretstavuva osnovna dejnost na rabotata na osnovnoto u~ili{te. Taa e
planirana i programirana vo nastavniot plan za osnovno u~ili{te i nastavnite programi po
nastavni predmeti i vospitni podra~ja, propi{ani od BRO.
70
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Nastavno - vospitniot proces go realizira nastavno - vospiten kadar so soodvetno
obrazovanie koe odgovara na normativite utvrdeni so zakonskata regulativa.
Nastavata e utvrdena so planot i programite za vospitno-obrazovnata dejnost, pri {to site
nastavnici izgotvuvaat godi{ni programi za rabota , kade se navedeni celite, sodr`inite i
nositelite na ativnostite.
Nastavata }e se izveduva so utvrdeniot raspored na ~asovi utvrden na po~etokot na u~ebnata
godina.
U~ili{teto i vrabotenite }e imaat prioritetna zada~a da vr{at, ne samo vlijaie vrz
поквалитетно anga`irawe na u~enicite vo nastavata, tuku i da vlijaat vrz nivnite rabotni
naviki , kako da u~at i kako da se odnesuvaat vo svoeto slobodno vreme i kako da go
organiziraat
istoto, vodej}i smetka za nivnoto redovno dru`ewe zaradi pouspe{na
socijalizacija.
Vo taa nasoka u~enikot potrebno e da gi sovlada metodite, tehnikite i postapkite na
permanentnoto u~ewe i ~estite kontakti u~enik- nastavnik-nastaven materijal.
Nastavata }e bide jasna, koncizna i interesna za u~enikot so primena na razli~ni formi i
metodi za rabota.
Прилог 1 Наставен план за осумгодишно основно образование 2011/2012година
Прилог 2 Наставен план за деветгодишно основно образование 2011/2012година
1.1 ДРУГ ВИД НАСТАВА
•
Izborna nastava
So izbornite predmeti vo osnovnoto u~ili{te na u~enicite im se dava mo`nost da gi
prodlabo~uvaat znaewata i da gi razvivaat svoite individualni sposobnosti po oddelni
nastavni predmeti.
71
Службен Гласник на Општина Илинден
•
бр.8 03
Октомври 2011 година
Dopolnitelna nastava
Drug vid na nastava {to }e se organizira vo u~ili{teto e dopolnitelnata nastava koja {to }e
bide nameneta za onie u~enici koi {to imaat posebni pote{kotii vo u~eweto i prili~no
zaostanuvaat po oddelni predmeti vo ramkite na redovnata nastava.
Ovoj vid na nastava }e se изведува со еден до два часа неделно од I до IV одд. и два часа неделно кај
учениците од V – VIII одд.
•
Dodatna nastava
Dodatnata nastava vo u~ili{teto }e se organizira za onie u~enici koi vo tekot na redovnata
nastava postignuvaat nadprose~ni rezultati so osobena nadarenost i talentiranost vo
oddelni nastavni predmeti.
Sodr`inite od ovaa nastava se programirani od samite nastavnici vo sorabotka so u~enicite
koi ja posetuvaat, kako i so psihologot.
Vo ovaa u~ebna godina }e se zapo~ne so posistematsko otkrivawe i prepoznavawe na nadareni
u~enici . Ovoj vid na nastava }e se изведува со два часа неделно кај учениците од III - VIII одд.
•
Prodol`itelna nastava
Ovaa nastava }e se izveduva po poтreba na krajot od prvoto polugodie i na krajot od u~ebnata
godina, za u~enicite koi nema da mo`at da go sovladaat minimumot nastaven materijal po
odredeni predmeti.
•
Celodnevnata nastava ne se izveduvaat vo u~ili{teto.
2. VON-NASTAVNI AKTIVNOSTI
Vonnastavnite aktivnosti isto taka pretstavuvaat mo{ne zna~ajno podra~je na vospitnata
rabota vo u~ili{teto. U~ili{teto }e organizira najracionalni vonnastavni aktivnosti:
•
Slobodni u~eni~ki aktivnosti
72
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
•
U~eni~ki ekskurzii
•
У~eni~ki natprevari
•
Organiziranost na u~enicite
•
Proizvodstvena i druga op{testveno korisna rabota na u~enicite
•
Gri`a na u~ili{teto za zdravjeto na u~encite
PROGRAMА ZA RABOTA NA DETSKATA ORGANIZACIJA
Odgovoren nastavnik: Grozdanovska Jovanka
Sodr`ina na aktivnostite
Realizator-nositel na
aktivnosta
Vreme
na
realizacija
1. Sve~en priem na prva~iwa
U~enici i nastavnici
Septemvri
2. Odbele`uvawe na 8 mi
Septemvri - Den na nezavisnosta
R.Makedonija
3.Izbor na novo rakovodstvo na
Detskata organizacija i usvojuvawe
na godi{nata programa za rabota
4.Izbor na novo rakovodstvo na
u~eni~kata organizacija, izve{taj
za programskite celi i zada~i pred
~lenovite na u~eni~kata
organizacija
5.Izgotvuvawe na godi{na programa
za rabota so konkretizirani
aktivnosti
6.Odbele`uvawe na detskata nedela
od 6-12.10.2006 god
7.Priem na prva~iwa vo Detskata
organizacija
8.Akcija za ureduvawe na
u~ili{niot dvor vo ~est na 11
Oktomvri
9.Odbele`uvawe na Denot na
Obedinetite nacii 24.Oktomvrireferat
10.Odbele`uvawe na me|una-rodniot
den na {tedewe
10.U~estvo na u~enicite na
konkursite za 13 Noemvri
-so literaturni tvorbi i likovni
tvorbi
11.Poseta i sledewe na festivalot
Zlatno slavej~e
U~enici i nastavnici
Septemvri
U~enici i nastavnici
Septemvri
Rakovoditeli na
u~eni~kite zaednici
po oddelenija
Septemvri
U~enici
Septemvri
U~enici i nastavnici
Oktomvri
Nastavnik
Oktomvri
U~enici
Oktomvri
Istoriska sekcija
Oktomvri
Odgovorni nastavnici
za Detskata org.
Literaturna sekcija
Likovna sekcija
Oktomvri
U~enici
Noemvri
Noemvri
73
Службен Гласник на Општина Илинден
12.Aktivnosti okolu sledewe na
uspehot na u~enici vo izminatiot
period i trimese~ie
13.Sve~en priem na prva~iwata vo
PCK
14.Organizirawe na proslava za
Nova Godina
15.Razgleduvawe na uspehot vo prvo
polugodie na nivo na paralelkiistaknuvawe pano na najdobra
paralelka
16.Organizirawe zimsko rekreativna ekskurzija
17.Analiza na vospitnata
komponenta na Detskata
organizacija
18.Odbele`uvawe na 8 mi Mart Me|unaroden den na `enata
-Literaturni tvorbi
-izrabotka na ukrasni predmeti
19.Odbele`uvawe na 17 Mart - Den
na krvodaritelstvoto
20.Odbele`uvawe na 24 Mart - Den
na ekologija (Den na proletta)
21.Podgotovka za denot na {egata 1
April- defile na maski vo
u~ili{niot dvor
22.Zasaduvawe sadnici vo
u~ili{niot dvor
23.Odbele`uvawe na 1 maj - Den na
trudot i 4 Maj - smrtta na Goce
Del~ev
24.Tema : Prevencija od zloupotreba
na droga, alkohol
25.Proslava i odbele`uvawe na
Patroniot praznik na u~ili{teto
26.Odbele`uvawe na 24Maj - Den na
slovenskite prosvetiteli.
27.Sumirawe na rezultatite od
rabotata:
бр.8 03
Октомври 2011 година
U~enici,
nastavnici,psiholog,
direktor
Odgovoren nastavnik
za PCK
U~eni~kata zaednica
Noemvri
Dekemvri
Dekemvri
U~eni~kata zaednica
Januari
Turisti~ki agencii,
nastavnici, oddgovorni nstavnici,
psiholog director
Oddgovorni
nastavnici,
Nastavnici,
Direktorot,
Psiholog
U~enici
Fevruari
U~enici
Mart
Nastavnik po Biologija, u~enici
Nastavnici, u~enici
Mart
Fevruari
Mart
April
Upravata na u~ili{teto i u~enicite
Nastavnici
April
psiholog
Maj
Nastavnici, direktor,
u~enici
Odg.nastavnici,u~enic
i
Maj
Direktor, psiholog i
odg. nastavnici
Juni
Maj
Maj
74
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
PROGRAMA ZA RABOTA NA PODMLADOKOT NA CRVENIOT KRST
Odgovoren nastavnik : Apostolovska Dragica
Sodr`ina na aktivnostite
1.Obezbeduvawe na u~enicite
so u~ebnici
2.Predavawe na tema: sida
3.Pomo{ na stari i
iznemo{teni lica
4.Detska nedela
5.Pro{etka vo bliska okolina
6.Organizirawe akcija i
predavawe po povod Mesecot
na borba protiv пороците
7.^uvawe i za{tita na
`ivotnata sredina
8.Priem na prva~iwa vo PCK
9.Organiziran kurs za li~na
higiena
10.Gri`a za ~isti i uredni
u~ilnici
11.Ukrasuvawe na u~ili{te-to
vo Novogodi{en ambient
12.Razgovor za gripot i
nastinkata
13.Analiza na zdravstvenata
sostojba na u~enicite
14.Denot na krvodaritelite Odbele`uvawe
15.Odbele`uvawe na denot na
zdravjeto 17 April
16.Odbele`uvawe na 8-Maj
denot na svetskiot crven krst
•
Realizator-nositel na
aktivnosta
U~enicite,nastavnicite ,
Odgovorniot nastavnik
Lekar od Zdrav. Dom
Odgovorniot nastavnik
Vreme
na realizacija
Septemvri
U~enici, nastavnici,
Oktomvri
Odd. nastavnici
Odgovorniot nastavnik
Oktomvri
Noemvri
Nastavnik po biologija
Noemvri
Odg. Nastavnik
Odg. Nastavnik
Dekemvri
Dekemvri
Odg. Nastavnik
Dekemvri
Odg. Nastavnik
Dekemvri
Odg. Nastavnik
Januar
Odg.nastavnik
Februari
Crven krst - odgovorniot
Nastavnik
Odd. rakovoditeli i
odgovor.nastavnik
Odd. rakovoditeli i odg.
Nastavnik
Mart
Oktomvri
Oktomvri
April
Maj
Slobodni u~eni~ki aktivnosti
 slobodni aktivnosti za pro{iruvawe na znaewata po oddelni predmeti
 slobodno - tehni~ki aktivnosti
 kulturno - umetni~ki aktivnosti
 slobodno - sportsko aktivnosti
75
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Vo ramkite na slobodnite umetni~ki aktivnosti u~enicite u~estvuvaat dobrovolno.
U~ili{teto }e vodi posebna gri`a za organizirawe na u~ili{niot hor i orkestar koi }e
pridonesuvaat za po{iroko prezentirawe na vospitno - obrazovnata dejnost na u~ili{teto.
Слободните ученички активности во училиштето се организираат за учениците од V – VIII одд,
и имаат задача да ја поттикнуваат и негуваат детската љубопитност, доследност и иследност
на извршување на задачите, се оспособуваат за критичко мислење, како и да ги почитуваат
сопствените резултати и резултатите на другите.
Секој наставник е задолжен со по еден час (од прво до трето одделение неделно , а од четврто до осмо
по 2 часа неделно за слободна активност.) Истите ќе се реализираат по изготвен неделен распоред и
годишен план за работа за што секој наставник е задолжен да води евиденција. Секциите ќе се
формираат по пат на анкетирање.
PREGLED
Сlobodni aktivnosti od predmetna nastava
slobodni aktivnosti za pro{iruvawe na znaeweto po oddelni predmeti
Sekcii
Literaturna
Angliski jazik
Mladi geografi~ari
Mladi matemati~ari
Mladi biolozi
Mladi istori~ari
Dramsko - recitat.
Likovna
Hor i orkestar
Modelarstvo
Rakomet i fudbal
•
Odgovorni nastavnici
Markovska Jagotka
Vu~kova Vera
Paviчevi}Len~e и Петковски Дарко
Ivanovska Vukica, Татјана Стојчевска
и Дијана Јаковлевска
Dimovska Danica i Stoevska
Aleksandra
Dobrevski Zoran
Cvetkovska Olga
Јовче Петковски
\ orgeski [ piro
Andonovski @ivko и Димитријевиќ
Дејан
Broj na u~enici
15
15
10
15 +10+10
20
15
15
10
30-20
15
23+23
Proizvodstvena i druga op{testveno korisna rabota na u~enicite
Od vklu~uvaweto na u~enicite
od osnovnoto u~ili{te
vo proizvodnata i druga
op{testvena - korisna rabota se o~ekuva :
 Razvivawe qubov i pozitiven odnos kon rabotata I ~ustvo na odgovornost.
76
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
 Razvivawe na istrajnost, urednost i navremeno izvr{uvawe na postavenite
zada~i.
 Razvivawe na osnovnite rabotni naviki i umeewa vo rakuvawe so alat i pribor.
 Zapoznavawe i poseta na organizaciite vo lokalnata sredina
 Formirawe rabotni naviki za odr`uvawe na zelenite povr{ini vo u~ili{teto
.
 Razvivawe na pozitiven odnos kon spomenicite na kulturata vo neposrednata
okolina.
 Sozdavawe na naviki za odr`uvawe еколошка i op{ta higiena vo u~ili{teto i
negovata okolina.
PROGRAMA ZA REALIZACIJA NA [email protected]
r.b
1.
2.
3.
4.
5.
•
Vid na aktivnost
Realizator
oddelenie
Breme na
realizacija
Septemvri Juni
Odr`uvawe i ureduva-we
na u~ili{nata zgrada i
dvorot
-ras~istuvawe na dvorot
vo zimskiot period
Odr`uvawe i ureduva-we
na neposredna okolina na
u~ili{teto
Organizirawe na sobirni
akcii
Po{umuvawe na golinite
vo neposrednata okolina
Estetsko oblikuvawe na
prostoriite vo
u~ili{teto:
U~ilnici, hodnici, dvor
Odd.rakovoditel
I-VIII
Odd.rakovoditel
VII, VIII
Septemvri Juni
Odd.rakovoditel
V-VIII
Odd.rakovoditel
VII, VIII
Septemvri Juni
Mart-April
Odd.rakovoditel
I-VIII
Septemvri Juni
U~eni~ki ekskurzii
U~eni~kite ekskurzii se takov oblik na vospitno - obrazovna rabota preku koj u~enicite se
zapoznavaat so predmetite i pojavite vo nivnata prirodna sredina i vo novite `ivotni
uslovi. Tie imaat pedago{ka funkcija vo ostvaruvaweto na vospitno - kreativnata i
kompezatorsko obrazovnata.
77
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
U~eni~kite ekskurzii }e se izveduvaat согласно Правилник за начинот на изведување на
ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните
училишта, но и so programa izgotvena spored rokovniot plan za ekskurzii, so celi i zada~i
~ii akcent bi bil na vospitnite efekti od istite.
Училишните екскурзии и другите слободни активности на учениците што ги организираат основните
училишта се посебни вонучилишни облици на воспитно-образовната работа што се изведуваат надвор
од училиштето со цел да се реализираат конкретни цели од наставните програми.
Под слободни активности на учениците се подразбираат: настава во природа, кампувања,
излети, летни и зимски школи, зимување и летување.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ДРУГИТЕ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ
Училишните екскурзии и другите слободни активности на учениците имаат за цел совладување,
проширување на знаења, примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите,
како и односи во природната и општествената средина, културно-историските знаменитости,
индустриските и земјоделските капацитети, во согласност со воспитнообразовната работа на
училиштето.
Задачите на училишните екскурзиите и другите слободни активности се остваруваат преку:
- изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во општествениот
живот;
- развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
- запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви;
- градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот;
- развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности;
- поттикнување и манифестирање на позитивни емоции;
- социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе;
- развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење.
Екскурзиите се организираат и изведуваат на места, локалитети и објекти во друг географски регион
од местото на живеење на учениците.
Согласно горе наведениот Правилник, училишта од Скопје за реализација на екскурзиите
одбираат некои од следниве локалитети и објекти:
78
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
 Куманово: Опсерваторијата ,,Кокино ˝ и Човеков камен; Кратово: Големо градиште с. Ко њух;
Пробиштип: манстир Гаврил Лесновски – с. Лесново; Виница: Виничко кале; Берово – Беровско
Езеро; Струмица: Колешински Водопади и Смоларски Водопади; Дојран - Вардарски Рид; Неготино ТЕЦ Неготино; Кавадарци: Стоби, Фени и ХЕЦ Тиквеш; Прилеп: Горен Град и Маркови Кули;
Битола: Хераклеа и Национален парк ,,Пелистер˝; Ресен: - Курбиново; Охрид: Лихнидос, Стари град,
Антички театар, Плаошник и Самоилова тврдина; Струга: Природнонаучен музеј и Вевчански Извори;
Дебар: ХЕЦ Шпиље; Косовраски бањи, Кањонот на Радика, Св. Јован Бигорски; Нацонален парк
,,Маврово˝; Гостивар - изворот на реката Вардар – Вруток; Тетово: Шарена џамија и Тетовско кале.
Училиштето организира излети за сите ученици најмногу двапати во учебната година, во есен и во
пролет, а се изведуваат во поблиската околина во траење до еден ден.
Училиштето организира екскурзија еднаш во учебната година во траење од еден до три дена и тоа:
- За учениците од III одделение – еден ден;
- за учениците од VI одделение - два дена;
- за учениците од завршното одделение - три дена.
Наставата во природа се организира во траење од седум дена еднаш во учебната година.
Кампирањето се организира во траење од пет до седум дена еднаш во учебната година.
Летните и зимските школи, летувањата и зимувањата се организираат во траење од седум до десет
дена еднаш во учебната година.
•
Заедница na u~enicite
Zaednicite na u~enicite se zna~aen segment vo organizacijata i rabotata na u~ili{tata.
Preku niv u~enicite sami ili zaedno so nastavnicite i roditelite i zavzemaat stavovi za
site pozna~ajni pra{awa {to se vo vrska so `ivotot i rabotata vo u~ili{teto .
Vo u~еничката зaednica u~estvuvaat pretstavnici od u~eni~kite zaednica na paralelkite od
V-VIII одд.U~ili{nata zaednica }e ja sledi , naso~uva i koordinira rabotata na u~eni~kite
zaednici na paralelkite. Aktivnostite }e se realiziraat preku rabota vo rabotilnici,
diskusii, презентации i tribini.
Sostanocite na u~ili{nata zaednica }e se odr`uvaat 2 пати vo mesecot, a po potreba i pove}e
pati . Svojata aktivnost }e ja ostvaruva po odnapred izgotvena programa za rabota.
Koordinator na rabotata na u~ili{nata zaednica se psihologot.
Ученичката заедница изготвува и реализира Програма за работа, соработува со ученичките заедници
на ниво на паралелки, со наставниците, стручните работници и директорот.
79
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
PROGRAMA ZA RABOTA NA U^ЕНИЧКАТА ZAEDNICA
Odgovoren
Пsiholog Татјана Насевска
Programska sodr`ina
1.Zapoznavawe na ~lenovite so структурата i
rabotata u~ili{nata
zaednica
2.Izbor na rakovodstvo:
pretsedatel, potpretsedatel, zapisni~ar
3.Izgotvuvawe na progra-ma
na aktivnosti po predlog
temi na ~leno-vite
4.Tema :
Kako se oblekuvame
5.Pravila na ubavo
odnesuvawe
6.Razgleduvawe na
programata za ekskurzii
7.Informacii za
vklu~enosta na u~eni-cite
vo dopolnitelnata,
dodatnata nastava i
slobodnite aktivnosti
(kulturno zabaven `ivot,
sportski aktivnosti)
8.Razgleduvawe na u~ili{niot red и етичкиот кодекс
и po~ituvawe na istiте
9.Informacii za uspehot
na u~enicite vo prvo
tromese~ie
10.Analiza na redovnosta
na ~asovite
11.Moralni i vospitni
problemi kaj mladite
12.Informacii za realizacijata na op{testveno
korisnata rabota vo
u~ili{teto
13.Informacii za
ureduvaweto na dvorot
14.Vospitna funkcija na
zaednicata na paralelkite
Realizator
-nositel na aktivnosta
Vreme na realizacija
Psiholog
Septemvri
Пsiholog i u~enici
Septemvri
Septemvri
Septemvri
Septemvri
Oktomvri
Oktomvri
Noemvri
Noemvri
Noemvri
Noemvri
Dekemvri
Dekemvri
Dekemvri
80
Службен Гласник на Општина Илинден
15.Razgleduvawe na uspehot
na u~enicite na krajot na
prvo polugodie
16.Predlog za pofalba na
u~enici
17.Aktivnosti vo slobodno
vreme- vid na razonoda
18.Razgovor za proble-mite
i dilemite na mla-dite
19.Informacii za u~e-stvo
na u~enicite vo сл.
ученички активности
20.Informacii za ~uva-we
na u~ili{niot inve-ntar i
predlog merki
21.Informacii za javna-ta
i kulturna dejnost na
u~ili{teto
22.Razgleduvawe na
postignatite rezultati vo
tretoto tromese~ie od
u~ebnata godina
23.Informacii za
ostvareni aktivnosti vo
slobodnite u~eni~ki
aktivnosti
24.Predlog na pofalbi i
nagradi na u~enici
25.Razgleduvawe na predlog
programa za proslava na
denot na u~ili{teto
26.Godi{en izve{taj za
celokupnata rabota na
u~ili{nata u~eni~ka
zaednica
бр.8 03
Октомври 2011 година
Januari
Januari
Januari
Januari
Fevruari
Fevruari
Mart
April
Maj
Maj
Maj
Juni
Juni
Juni
Juni
27.Diskusija po izve{taite
28.Евалуација za rabota
29.Бура на идеи za
ponatamo{na rabota
81
Службен Гласник на Општина Илинден
•
бр.8 03
Октомври 2011 година
Gri`a za zdravjeto na u~enicite
Izgraduvawe na zdrava li~nost (psihi~ki, fizi~ki), sposobna za gri`a za svoeto zdravje na
semejstvoto i pobliskata okolina,
 U~ili{teto }e obezbedi optimalni uslovi za realizirawe na programata za
zdravstvena za{tita i zdravstveno vospituvawe,
 Prevzemawe na higiensko epidemolo{ki merki za podobra za{tita na u~enicite i
 Zgolemuvawe na fondot na zdravstveni znaewa i formirawe na zdravstveno higienski
naviki i stavovi kaj u~enicite.
 Vo za~uvuvawe na higienata vo u~ili{teto aktivno }e se vklu~at i site vraboteni vo
u~ili{teto.
 Vklopuvawe na semejstvoto, potesnata i po{irokata zaednica vo programata za
zdravstvena za{tita i zdravstveno vospituvawe kaj u~enicite.
Aktivnostite od ovoj domen planirani se na nivo na u~ili{te, a so niv se opfateni site
u~enici i vraboteni vo u~ili{teto
PROGRAMA ZA ZDRAVSTVENO VOSPITUVAWE
Sodr`ina na aktivnosta
Predavawe od zdravstvenoto
osiguruvawe
Пu{eweto, alkoholot i
drogata
zarazni bolesti
humanizacija me|u polovite
adolescencija
Vakcinacii i revakcinacii
Lekarski pregledi na
u~enicite
Protivepidemiolo{ki merki
Ishrana na u~enicite
u~ili{na kujna
Kontrola na ishranata na
u~enicite
Organizirawe letuvawe i
izleti na u~enicite so
pe{a~ewe
Odr`uvawe higiena vo
u~ilnicite i u~ili{teto vo
celina
Unapreduvawe na mentalnoto i
socijalnoto zdravje
Pregledi na u~enicite - govor,
sluh i psihomotore razvoj
Zadol`eni
Realizatori
Op{tinski crven krst i
nastavnici
Lekar
Lekar
Oddel.rakovoditeli
Psiholog
Organizaciono vreme
za realizacija
Oktomvri, noemvri,
april, maj
Noemvri, fevruari,
mart, april
Lekari
Spored planot na
zravstvena ustanova
Lekari, nastavnici, oddel.
rakovoditeli
Site vraboteni
De`urni nastavnici
Po potreba
Sekoj raboten den
De`uren nastavnik
Sekoj raboten den
- nastavnici
- u~enici
Teh. Personal
Nastavnici
u~enici
Psiholog
Centar za govor i sluh
Juni, Juli i spored
programata na
ekskurzii
kontinuirano
Oktomvri-Maj
April - Maj
82
Службен Гласник на Општина Илинден
•
бр.8 03
Октомври 2011 година
U~eni~ki natprevari
U~eni~kite natprevari se oblik na aktivnosti pri koi eden u~enik ili grupa se trudat
podobro ili pobrzo da postignat {to podobri vospitno - obrazovni rezultati.
Tie ja osve`uvaat nastavata i pridonesuvaat da se povrze u~eweto so `ivotot.
Preku natprevarite u~enicite se zbli`uvaat, se po~ituvaat od razni sredini i
nacionalnosti.
Spored nivoto na odr`uvawe u~ili{nite natprevari mo`at da bidat:
U~ili{ni
Op{tinski
Regionalni
Republi~ki
U~ili{nite natprevari se organiziraat za u~enicite od petto do osmo oddelenie niz
slednite formi:
Natprevari me|u poedinci vo ramkite na paralelkite
Natprevari pome|u ekipi na nivo na oddelenie.
PROGRAMA ZA [email protected] I DINAMIKATA NA PODGOTOVKITE I
REALIZACIJA NA ODDELNI U^ENI^KI NATPREVARI
Predmet
Nivo na ocenuvawe
Makedonski jazik
Me|u oddelenski, op{tinski,
republi~ki
Me|u oddelenski, op{tinski
Me|u oddelenski, op{tinski,
republi~ki
Me|u oddelenski
Me|u oddelenski, op{tinski,
gradski
Me|u oddelenski, gradski
Me|u oddelenski, gradski
Op{tinski, gradski
Me|u oddelenski, gradski
Me|u oddelenski, op{tinski,
republi~ki, gradski
Angliski Jazik
Matematika
Biologija
Geografija
Istorija
Likovno obrazovanie
Muzi~ko obrazovanie
TO
Fizi~ko obrazovanie
Vreme na
realizacija
III, IV, V
III, V
III, IV, V
V
XI XII IV V
XI XII IV V
IV V
III V
III V
IX XI III
83
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
3. СORABOTKA SO LOKALNATA SREDINA
Celta зa Sorabotkata na u~ili{teto so lokalnata sredina e da se animira i stavi vo
pedago{ka funkcija se {to mo`e da ponudi lokalnata sredina za pouspe{no ostvaruvawe na
programskite zada~i na u~ili{teto. No , isto taka i u~ili{teto da vlijae na podignuvawe na
kulturno-obrazovnoto nivo na mesnoto naselenie.
I ovaa u~ebna godina u~ili{teto }e bide otvoreno za соработка so lokalnata sredina.
Vo su{tina dobli`uvaweto na u~ili{teto so lokalnata sredina }e se ostvaruva
preku
postojanoto informirawe na sredinata za postignatite rezultati, problemite i sostojbite
vo u~ili{teto, kako i sorabotka so roditelite, drugite vospitno - obrazovni, kulturni
ustanovi.
1)Sorabotka na u~ili{teto so semejstvoto
] e se obrne posebno vnimanie bidej}i toa vlijae i na samiot napredok na u~enikot.
Sorabotkata }e se odviva preku slednite aktivnosti:
•
individualni razgovori me|u odd. rakovoditel i roditelite na u~enicite
•
razgovor na roditelot so predmetnite nastavnici
•
roditelski sredbi vo paralelkata
•
razgovor na roditelot so psihologot i direktorot
•
razgovor na roditelot od paralelkata so odd. rakovoditel
•
aktivno u~estvo na Sovetot na roditelite na nivo na u~ili{te vo celokupnata dejnost
vo u~ili{teto
•
individualni razgovori na odd. rakovoditel pri poseta na semejstva na semejstva na
u~enicite
Kako sodr`ini na rabota }e bidat napredokot na u~enicite, postignatiot uspeh, problemi i
konflikti, prilagoduvawe i socijalizacija na u~enikot, na~inot na pomo{ {to treba da mu
se dade na u~enikot od dvata subjekta semejstvo - u~ili{te.
Roditelskite sredbi }e se odr`uvaat po potreba .
2)Sorabotka so drugi vospitno - obrazovni i op{testveni ustanovi i institucii od
oblasta na kulturata, pretprijatija i drugi organi i organizacii
84
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
I ovaa u~ebna godina u~ili{teto }e ostvaruva kontakt so drugite vospitno - obrazovni
ustanovi i institucii i toa :
•
sorabotka so Sojuzot za gri`i i vospituvawe na deca
•
соработка со Центарот за социјална работа
•
соработка со Центарот за ментално здравје
•
соработка со Центарот за говор и слух
•
sorabotka so Redakcijata na detskite spisanija
•
sorabotka so humanitarni organizacii
•
sorabotka so instituciite za visoko obrazovanie
•
sorabotka so osnovni i sredni u~ili{ta
•
sorabotka so lokalnata samouprava
•
sorabotka so Op{tinskiot i Dr`avniot Prosveten Inspektorat.
3)Raznovidni aktivnosti
] e se organiziraat i gostuvawa i nastapi vo u~ili{teto, nastapi na u~ili{teto za lokalnoto
naselenie i nadvor od nego za po{irokata sredina, organizirani poseti na kulturni
spomenici, izlo`bi, u~estvo na razni manifestacii od kulturen karakter.
4)Informirawe
Sredinata }e bide informirana so rezultati koi {to gi postignuva u~ili{teto preku
rabotata na Odborite na roditelite i Sovetot na roditelite preku nivni izve{tai, analizi,
so razmena na mislewa i idei i drug vid na komunikacija.
PROGRAMA ZA RABOTA I SORABOTKA NA U^ILI[ TETO SO SEMEJSTVOTO I
RODITELITE NA U^ENICITE
Red.
Br.
1.
2.
3.
4.
Programski Sodr`ini
Razgleduvawe na izve{tajot za rabota i postignatite
rezultati na u~ili{teto vo u~ebnata 2011/2012
Zapoznavawe so Godi{nata programa za rabota na
u~ili{teto vo u~ebnata 2011/2012
Zapoznavawe na roditelite so uslovite za rabota vo
u~ili{teto
Redot i disciplinata na u~enicite vo u~ili{eto i
neposrednata okolina
Nositel na
aktivnosti
Direktor
Direktor
Direktor
Direktor
Psiholog
85
Службен Гласник на Општина Илинден
5.
6.
бр.8 03
Октомври 2011 година
Po potreba za realizacija na nekoi aktivnosti }e se
vklu~at i oddelni roditeli
Individualni roditelski sredbi
Grupni roditelski sredbi
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13 .
Kontakti na roditelite so nastavnicite preku rani
formi i aktivnosti
Roditelski sostanoci na nivo na u~ili{te, paralelka,
grupa
Razgovori i konsultacii okolu izveduvawe na u~eni~kite
ekskurzii
Predavawe na roditelite od pedago{ko - psiholo{ki
karakter
U~estvo na sostanocite na sovetot na roditelite i
u~ili{niot odbor
Razgovori i konsultacii okolu profesionalnata
orientacija na u;enicite od osmo oddelenie
Nastavnici
Direktor
Psiholog
Nastavnici
Nastavnici
Direktor
Psiholog
Nastavnici
Nastavnici
Direktor
Psiholog
Nastavnici
Odgovorni
nastavnici
Direktor
Psiholog
UO
Psiholog
PROGRAMA ZA RABOTA I SORABOTKA NA U^ILI[ TETO SO DRUGI VOSPITNO
OBRAZOVNI , KULTURNI INSTITUCII, ORGANI
I ORGANIZACII OD LOKALNATA SREDINA
Programska sodr`ina
Vospitno obrazovni,
kulturni institucii, organi
i organizacii od lokalnata
sredina
Biblioteka
Poseti i
aktivnosti
Orientaciono
vreme
1.Snabduvawe i
iznajmuvawe na
u~ebnici, knigi
2.Sistematski
Zdravstven dom
pregledi i vakcinacii
i revakcinacii
I-VIII
IX-VI
I-VIII
Spored planot
na zdravstvenata ustanova
2.Organizacija na
poseti od
-kulturen-zabaven
karakter
-nau~en karaктер
Teatar, kino
Muzej na grad Skopje
I-VIII
XI-III
3.Organizacija
na:
-izlo`bi,
-sportski natprevari,
-kvizovi,
-natprevari,
-u~estvo na
manifestacii po
Sorabotka so drugi osnovni
i sredni u~ili{ta
Institucii za visoko
obrazovanie
V
I-VIII
IX-VI
86
Службен Гласник на Општина Илинден
povod nagradeni
konkursi od
literaturni tvorbi,
likovni tvorbi itn.
4.Dodeluvawe na
pomo{ na materijalno
zagrozenite
5.Organizacija na
sportski aktivnosti
6. Nabavka na
potrebni nastavni
sredstva za rabota
6.Informirawe za
godi{nata rabota na
u~ili{teto
7.Dostavuvawe na
anketi, izve{tai
бр.8 03
Октомври 2011 година
Humanitarni organizacii
I-VIII
IX-VI
Sportski rekreativen
centar
Davka, PD
I-VIII
X,XI,V
I-VIII
IX-VI
Sovetot na roditeli
Direktor,
Pсихолог
IX-VI
Op{tina , MON,BRO
Direktor,
Психолог
IX-VI
PROGRAMA ZA [email protected] NA OP[ TESTVENITE I KULTURNO OBRAZOVNITE AKTIVNOSTI NA U^ILI[ TETO SO MLADINATA I
VOZRASNOTO NASELENIE OD LOKALNATA SREDINA
Aktivnost
- programa po povod prviot
u~ili{en den
- detska nedela
Odbele`uvawe na 8 – ми Септември
denot na независноста на РМ
- Odbele`uvawe na 24 Oktomvri
denot na OON - istoriski ~as
- Odbele`uvawe na mesecot na
knigata so u~estvo na nagraden
konkurs, poseta na izlo`bi na
knigi i sredba so pisateli
- odbele`uvawe na 13 Noemvri
- podgotovka za odbele`uvawe na
nova godina
- Izve{taj za rabota - prvo
polugodie
- Odbele`uvawe na 8-mi mart
- Одбележување на 21 Март
- Odbele`uvawe na 1 April
- Odbele`uvawe na 7 april
me|unaroden den na zdravjeto
- Organizirawe natprevar izbirame еко - u~ilnica
- Izve{tai za rabotata i
postignatite rezultаi
- Raspi{uvawe na literaturen i
likoven konkurs po povod
Patroniot praznik
- literatuno ~itawe na nivo na
Zadol`en nastavnik
Nastavnici,
Orientaciono vreme
Septemvri
Oktomvri
Наставници, психолог и
директор
Nastavnik po istorija
Септември
Oktomvri
Nastavnik po
makedonski jazik
Oktomvri
Nastavnik po istorija
Komisija
Noemvri
Dekemvri
Komisija
Januari
Komisija
Комисија
Nastavnici
Andonovski @ivko
Mart
Март
April
April
Komisija
April
Nasavnici
April
Komisija
Maj
Nastavnici po mak.
Maj
87
Службен Гласник на Општина Илинден
op{tina
- odbele`uvawe na Patroniot
praznik
бр.8 03
Октомври 2011 година
Jazik
Komisija
Maj- juni
Етички кодекс за оценувањето на постигањата на учениците
Директорите и стручните соработници во училиштeтo прифаќаат:
- да создаваат култура на правично и фер оценување во училиштето;
- да ги заштитуваат правата на приватност во оценувањето;
- да спречат евентуална злоупотреба на резултатите од оценувањето на учениците;
- да обезбедат правен процес на жалби во врска со оценувањето;
Етичноста е дел од личниот систем на вредности. Етички се однесуваме не затоа што така ни налага
законот, не затоа што некој тоа го очекува од нас, туку затоа што веруваме дека така треба и сакаме
така да се однесуваме.
Наставниците прифаќаат:
- да бидаат непристрасни, објективни, позитивни , отворени и подготвени да им дадат
подршка и помош на учениците во процесот на оценување;
- со своето однесување во процесот на оценување да промовираат високи морални
вредности и да бидат пример за учениците;
- да ја избегнуват секоја ситуација што може да претставува конфликт на интереси
непристрасно и непринципиелно однесување во процесот на оценување;
- да одбијат секаков вид интервенција или поткуп понуден со цел да дадат оценка поголема
од заслужената;
- да се спротистават на неетичко однесување на други субјекти во оценување ученици,
родители и колеги;
- во процесот на оценувањето да ја почитуваат личноста на ученикот и неговите родители;
- да водат грижа за приватноста на ученикот и сознанијата за неговото учење, да не ги
споделуват со лица кои не се дел од процесот на наставата;
- да соработуваат со колегите со цел да се подобри оценувањето;
- при оценувањето да не прават дискриминација на учениците по било која основа ( национална,
верска, полова, расна, социјална состојба и сл.);
Родителите прифаќаат:
- да го подржуваат учењето на своите деца преку залагње за фер оценување;
- да се возджат од активности кои неоправдано би ги довеле нивните деца до повластена
положба о оценувањето во однос на другите деца;
88
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
- да ги почитуваат професионалните односи и совети на наставниците во врска со
оценувањето на нивните деца;
- кај своите деца-ученици да почитуваат чесен и фер однос и со своето однесување во врска
со оценувањето на постигањата на учениците да им бидат пример за тоа;
- кај своите деца да ги препознаваат и спречуваат евентуалните обиди со недозволени
постапки да добијат поволна оценка од објективно утврдената;
Секој кој ја проценува етичноста на своите постапки сврзани со оценувањето на учениците ќе
има предвид како тоа го засега не само некој конкретен ученик, туку и други ученици;
Во подигање на етичноста во оценувањето етички е ако секој појде од себе.
Учениците прифаќаат:
- да се залагаат за праведно и фер оценување на сите ученици и да се спротиставуваат на
појави кои доведуваат до необјективно оценување;
- да ги почитуваат барањата и договорените процедури во врска со оценувањето и да се
информираат за последиците од нивното непочитување;
- да не поставуваат неприфатливи барања во врска со оценувањето на нивните постигања;
- да ги почитуваат советите на наставниците поврзани со оценувањето и учењето;
- да не се служат со недозволени постапки во текот на презентирањето на бараните знаења
и вештини и да одбегнуваат да вршат какво било влијание ( непосредно или посредно) со
цел некој ученик да се здобие со повисока оценка од реално заслужената;
Службениците во институциите надлежни за Образованието на државно и на
локално ниво прифаќаат:
- да обезбедуваат навремено подготвување и донесување на квалиетни нормативни акти
(закони,, правилници, упатства и др.) со кои се регулира оценувањето на напредокот на
учениците и да се грижат за нивната доследна примена во практиката;
- навремено и непристрасно да реагираат на приговори, жалби, молби и слично во врска со
оценувањето за чие разрешување се надлежни, а кои се пднесени од учениците и нивните
родители;
- информациите (резултатите) од оценувањето што им се службно достапни, да не ги
користат за ненаменски цели и на начин кои би произвеле негативни последици за учениците
или би довеле до несоодветни одлуки во образованието;
89
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
- професионалната позиција да не ја користат во приватни цели, поврзани со оценувањето во
некое училиште или нанекој ученик;
Поддржано
од
Државен
просветен
инспекторат
Биро за развој на образованието и ЗЕЛС
Појдовни вредности:
Почитување
Демокраичност
Чесност
Праведност
Интегритет
Храброст
IV.СLEDEWE VREDNUVAWE I UNAPREDUVAWE NA VOSPITNO OBRAZOVNATA
RABOTA
Celta na sledeweto, vrednuvaweto, ureduvaweto i unapreduvaweto na obrazovnata i
vospitnata rabota na u~ili{teto e da se obezbedi stru~en priod vo analiziraweto i
procenuvaweto na pedago{kiot kvalitet
{to ja vr{i dejnosta na u~ili{teto i na
rezultatite {to se postignuvaat i vrz osnova na toa da se osmislat konkretnite merki i
stru~ni aktivnosti za postojano osovremenuvawe i kvalitativno podobruvawe na vospitno
obrazovnata rabota.
SLEDEWE NA VOSPITNO -OBRAZOVNATA DEJNOST
 Sledewe na nastavata
Preku neposrednoto sledewe na nastavata vo u~ili{teto }e se vr{i
postojan uvid vo
sostojbite povrzani so pra{awata :

kolku se ispolnuvaat formalnite obvrski na kadarot vo u~ili{teto vo pogled
na planirawata i podgotovkite za nastava.

koi propusti i nedostatoci se voo~uvaat pri globalnoto, tematskoto i dnevnoto
planirawe.

kakov vid na instruktivna sovetodavna pomo{ im e potrebna na oddelni
nastavnici vo vrska so planiraweto i podgotovkata so nastavata.
90
Службен Гласник на Општина Илинден

бр.8 03
kakov e kvalitetot na proveruvaweto
Октомври 2011 година
i ocenuvaweto {to go vr{at
nastavnicite .

vo kolkava mera se ispolnuvaat programskite obvrski na odr`uvawe na drugite
oblici na nastava (dopolnitelna,dodatna, izborna).
 Sledewe na vospitno - obrazovnata rabota vo von-nastavnite podra~ja
Vo ramki na ova podra~je neposredno }e se sledi :
•
organizacijata na vonnastavnite aktivnosti;
•
opfatot na u~enicite vo slobodnite aktivnosti;
•
didakti~kiot kvalitet vo vodewe na aktivnostite;
•
postigawata na u~enicite vo ramki na opredeleni slobodni и dr. vospitno-obrazovni
aktivnosti;
•
organizacija i izveduvawe na u~eni~kite natprevari, proizvodstvenata
i druga
op{testveno - korisna rabota;
•
programsko osmisluvawe i organizirawe na u~eni~kite ekskurzii;
•
otkrivawe i vodewena u~enici koi se posebno talentirani vo opredeleni podra~ja.
•
rezultati {to gi postignuvaat u~ili{teto vo ova podra~je od dejnosta.
 Sledewe na kulturnite i obrazovnite aktivnosti na u~ili{teto vo
lokalnata sredina
Preku neposrednoto sledewe na ova podra~je u~ili{teto }e doa|a do empiriski podatoci
{to ovozmo`uvaat:
•
uvid vo sodr`inata, oblicite i za~estenosta {to ja ostvaruva u~ili{teto so
roditelite na u~enicite;
•
pocelosna informiranost za obemot i sodr`inata na sorabotkata {to ja ostvaruva
u~ili{teto so dr.subjekti vo potesnata i po{irokata op{testvena sredina;
•
pokontinuiran pregled na op{testvenite,kulturnite i obrazovnite aktivnosti {to gi
ima ostvareno u~ili{teto;
•
uvid vo obemot,kvalitetot i za~estenosta na informaciite {to gi dava u~ili{teto na
po{irokata javnost za rezultatite {to gi postignuva i problemite so koi se soo~uva.
91
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
UNAPREDUVAWE NA VOSPITNO -OBRAZOVNATA DEJNOST
a)Unapreduvawe na nastavata
Vo pogled na unapreduvaweto na nastavata u~ili{teto }e si postavi podolgotrajni zada~i
{to }e se realiziraat vo tekot na edna u~ebnata godina ,a koi }e se odnesuvaat na
unapreduvaweto na sodr`inata na nastavata, nejzinata organizacija, metodikata na nastavata
po oddelni predmeti, како i na~inot na proveruvawe i ocenuvawe na rezultatite na
u~enicite, usovr{uvawe rasporedot na ~asovite, sostavot na paralelkite, obrazovnite
oblici, odmorot na u~enicite.
Vo pogled na organizacijata na nastavnata rabota }e se sostoi vo usovr{uvawe na rasporedot
na ~asovi, sostavot na paralelkite, obrazovnite oblici, usoglasenost na nastavnata rabota i
odmorot na u~enici.
b)Unapreduvawe na vonnastavnite podra~ja od vospitno-obrazovnata dejnost na
u~ili{teto
Zada~ite koi }e se postavat }e se naso~at kon ostvaruvawe pogolemi mo`nosti za pomasovno
vklu~uvawe na u~enicite vo raznovidnite slobodni aktivnosti, postojano zbogatuvawe na
sodr`inite na slobodnoto vreme na u~enicite, usovr{uvawe na metodikata na kulturnovospitnata rabota so u~enicite, iznao|awe novi oblici,na~ini, sredstva za podobruvawe na
gri`ata za zdravjeto na u~enicite i zgolemuvawe na samoinicijativnosta na u~enicite za
osmisluvawe na raznovidni oblici na slobodni vospitno-obrazovni aktivnosti.
Eden od uslovite za podignuvawe kvalitetot na nastavnata praktika e vrednuvaweto na
seto ona {to se programira i realizira. Za taa cel vo tekot na u~ebnata godina vo
programite na nastаvniot kadаr, stru~niot sorabotnik i direktorot (sekoj od svoj aspekt)
}e vodi pedago{ki karton za nastavnicite, spored opredeleni kriteriumi, odnosno }e se
raboti na izgraduvawe sistem na pribirawe podatoci, nivno anаlizirawe i so toa i
vednuvawe na rezultatite vo tekot na u~ebnata godina
92
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
ПРОЕКТИ
ЕКО ПРОЕКТ
Од претходната учебна година нашето училиште е вклучено во прогамата за Еко-училиште
оганизирана од Здружението на граѓани ОХО, како национален координатор на програмата
за заштита на планета Земја. И оваа година училиштето ќе продолжи да го спроведува овој
проект како во наставата, така и вон наставните активности.
До сега добро познатата програма ,,Немаме резервна планета,, значеше отварање на нови
погледи кај учениците, стекнување знаења и нови навики на тема животна средина. Проектот
Еко - училиште ќе значи примена во пракса на стекнатите знаења, со то ќе бидеме училиште
кое ја усвиоло заштитата на животната средина како една од основните вредности во своето
управување, едуцирање и делување.
Главна цел на проектот е подигнување на свеста на наставниците, учениците, родителите,
техничкиот персонал, локалната заедница и сите останати од нашата околина во поглед на
заштита на животната средина. Преку охрабрување на тимската работа и заедничкото
живеење ќе се формира Еко одбор, составено од членови, претставници на секој од
наведените целни групи. Тоа ќе овозможи учество во донесување на одлуки на сите
учесници во училиштето (особено учениците) и помош на директорот во донесувњето на
значајно одлуки во врска со програмаат за еко училиште. Членовите на еко одборот треба да
делуваат како тим, бидејки тимаската рабаота создава можности за

ефикасно решавање на проблемите

подигање на моралот кај вработените

поедноставен напредок

идентификување на потенцијалните и ектуелните проблеми и нивно поедноставно
решавање.
Реализацијата на проектот ќе овозможи

преку тимската работа решавање на комплексни проблеми

подобрување на знаењата на веќе наведените целни групи за заштита на животната
средина,

оспособување на наставниците за изготвување на предлог проекти,
учениците ќе се оспособуваат за реализирање на проектните задачи итн.
Веќе дизајнираната меѓународна прогрaма за еко училиште која предвидува 7 чекори
93
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
1 чекор ФОРМИРАЊЕ НА ЕКО - ОДБОР
2 чекор АНЛИЗА Н СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
3 чекор ИЗРАБОТКА НА ПЛАН НА АКТИВНОСТИ
4 чекор СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУЗЦИЈА НА НАПРЕДОКОТ
5 чекор ПОВЗУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА СО ЕДОВНАТА
НАСТАВА
6 чекор ИНФОРМИРАЊЕ И ВКЛУЧУВАЊЕ НА ПОШИРОКАТА ЗЕДНИЦА
7 чекор ИЗРАБОТКА НА ЕКО КОДЕКС
Реализацијата на овие чекори е планирана во временска динамика од две учебни години.
Проектот предвидува и конкурирање за награда со назначување на офиијален статус на
училиштето, можност за три нивоа (бронзено ниво, сребрено ниво и ниво на зелено знаме).
Наградата има важност од две години по чие истекување мже повторно да се аплицира.
Забелешка
Програмата за интеграција на еколошката едукација во образовниот систем е во Прилог.
94
Службен Гласник на Општина Илинден
Avgust
бр.8 03
Октомври 2011 година
- Планирање на vospitno-obrazovnata rabota na u~ili{teto
vo u~ebnata godina
- postignatite rezultati
- stru~ni zada~i vo novata u~ebna godina
- Raspredelba na nastavnite ~asovi vo zadol`itelnata, izborna,
dodatnata i dopolnitelnata nastava i slobodnite u~eni~ki
aktivnosti
- Formirawe na paralelki i oddelenski rakovodstva
-Izgotvuvawe na raspored na ~asovi za u~ebnata 2011/2012
- Formirawe na stru~ni aktivi
- Razgleduvawe i usvojuvawe na Godi{nata programa za
vospitno-obrazovnata rabota na u~ili{teto vo u~ebnata
direktor
psiholog
odgovorni na
stru~ni
aktivi
Годишна програма за работа на одделенски совети
95
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
2011/2012 godina
vreme
sodr`ina na rabotnite zada~i
Septemvri
- Izve{taj za podgotvenosta na u~ili{teto za po~etok na
u~ebnata godina
- Izve{taj za snabdenost na u~enicite so u~ebnici i drug
u~eben pribor
- Realizacija i izveduvawe na u~eni~ki ekskurzii
- Zapoznavawe so novite proekti
-Informacija za sledewe i realizacija na proektitePodobruvawe na ocenuvaweto, ЕКО проект.
Oktomvri
Noemvri
Dekemvri
Januari
April
Maj- Juni
nositeli
sorabotnici
direktor
psiholog
direktor,
psiholog,
koordinatori
na п.а
Utvrduvawe na uspehot i povedenieto na u~enicite во првиот direktor
класификационен период
Utvrduvawe na uspehot i povedenieto i redovnosta
na direktor
odgovorni
u~enicite na krajot od prvoto polugodie
nastavnici
Podgotovki za Patroniot praznik na u~ili{teto
- Utvrduvawe na uspehot i povedenieto na u~enicite vo prvoto direktor
psiholog
polugodie
- Izve{taj od realizacija na Godi{nata programa za rabota na nastavnici
odgovorni na
u~ili{teto
aktivi
- izve{taj za realizacijate na nastavnite programi
- izve{taj za rabotata na stru~nite aktivi
- Izve{taj od primenata na instrumenti za objektivno
ocenuvawe na postigawata na u~enicite
Usvojuvawe na izve{tajot za uspehot i povedenieto na Direktor
u~enicite vo vtoriot klasifikacionen period na u~ebnata
- Informacija za podgotovkite i u~estva na u~ili{ni i
vonu~ili{ni natprevari
- Organizirawe na prodol`itelnata nastava za u~enicite koi direktor
postignuvaat poslab uspeh vo u~eweto
psiholog
- Organizirawe na popravni ispiti
nastavnici
- Utvrduvawe na uspehot na krajot od u~ebnata година - analiza
и realizacijata на Nastavnite planovi i programi, analiza na
postignatosta na misijata na u~ili{teto
План и програма за работа на наставничкиот советET
96
Службен Гласник на Општина Илинден
Avgust
Septemvri
Oktomvri
Noemvri
Dekemvri
Januari
April
Maj- Juni
бр.8 03
Октомври 2011 година
- Планирање на vospitno-obrazovnata rabota na u~ili{teto
vo u~ebnata godina
- postignatite rezultati
- informacii od uvidi i eventualno potrtebni korekcii
- stru~ni zada~i vo novata u~ebna godina
- Raspredelba na nastavnite ~asovi vo zadol`itelnata, izborna,
dodatnata i dopolnitelnata nastava i slobodnite u~eni~ki
aktivnosti
- Formirawe na paralelki i oddelenski rakovodstva
-Izgotvuvawe na raspored na ~asovi za u~ebnata 2011/2012
- Formirawe na stru~ni aktivi
- Razgleduvawe i usvojuvawe na Godi{nata programa za
vospitno-obrazovnata rabota na u~ili{teto vo u~ebnata
2011/2012 godina
- Izve{taj za podgotvenosta na u~ili{teto za po~etok na
u~ebnata godina
- Izve{taj za snabdenost na u~enicite so u~ebnici i drug
u~eben pribor
- Podgotvenost za realizacija na nastavata vo posebnite
paralelki
- Realizacija i izveduvawe na u~eni~ki ekskurzii
- Zapoznavawe so novite proekti
-Informacija za sledewe i realizacija na proektiteВештини за живеење, ЕКО проект, Проект за ненасилно однесување
Utvrduvawe na uspehot i povedenieto na u~enicite во првиот
класификационен период
Utvrduvawe na uspehot i povedenieto i redovnosta na
u~enicite na krajot od prvoto polugodie
Podgotovki za Patroniot praznik na u~ili{teto
- Utvrduvawe na uspehot i povedenieto na u~enicite vo prvoto
polugodie
- Izve{taj od realizacija na Godi{nata programa za rabota na
u~ili{teto
- izve{taj za realizacijate na nastavnite programi
- izve{taj za rabotata na stru~nite aktivi
- Izve{taj od primenata na instrumenti za objektivno
ocenuvawe na postigawata na u~enicite
Usvojuvawe na izve{tajot za uspehot i povedenieto na
u~enicite vo vtoriot klasifikacionen period na u~ebnata
- Informacija za podgotovkite i u~estva na u~ili{ni i
vonu~ili{ni natprevari
- Organizirawe na prodol`itelnata nastava za u~enicite koi
postignuvaat poslab uspeh vo u~eweto
- Organizirawe na popravni ispiti
- Utvrduvawe na uspehot na krajot od u~ebnata година - analiza
и realizacijata на Nastavnite planovi i programi, analiza na
postignatosta na misijata na u~ili{teto
direktor
psiholog
odgovorni na
stru~ni
aktivi
direktor
psiholog
direktor,
psiholog,
koordinatori
na п.а
direktor
direktor
odgovorni
nastavnici
direktor
psiholog
nastavnici
odgovorni na
aktivi
Direktor
direktor
psiholog
nastavnici
97
Службен Гласник на Општина Илинден
•
бр.8 03
Октомври 2011 година
СТРУЧНИ АКТИВИ
Во работата на стручните активи најголемо внимание ќе се обрне на интерното стручно усовршување
преку разновидни фпрми: методички работилници, изведување на практични часови и интегрирани
наставни делови и др.
Стручните активи работат според претходно подготвени програми. Секој стручен актив има
одговорен наставник и своите состаноци ќе ги одржуваат според планираната динамика наведена во
програмата. Нивната работа ќе ја следат директорот и стручните работници. Во училиштето ќе
работат следните активи:
Ред.
Бр.
1.
Стручен актив
Одговрен на стручнипт актив
Стручен актив на одделенска настава
Елена Карагунова
2.
Стручен актив на природно –
математичка група на предмети
Галина Стевановска
3.
Стручен актив на јазично и општествена
група предмети
Билјана Смилевска
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ – ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
УЧЕБНА 2011/2012 год.
СОДРЖИНА
РЕАЛИЗАТОР
Подготвување на
Одговорен за
програмата на
стручниот актив –
стручниот актив
Елена Карагунова,
ВРЕМЕ
РЕСУРСИ
Септември
Наставници
одд.наставник
Невербална
комуникација
Татјана Насевска –
во Додевска Психолог
Наставници
организација
Октомври
Нагледен час по
математика
Ноември
Ивана
Наставници и
ученици
Димитреивска –
98
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
наставник во
одделенска настава
Нагледен час по
Ноември
Ивана
математика
Наставници и
ученици
Димитреивска –
наставник во
одделенска настава
Сузана Крстева –
Нагледен час по ЗО
Декември
наставник во
Наставници и
ученици
одделенска настава
– Лидија Николовска
Презентација
Февруари
Дисциплината фактор – наставник во
Наставници и
ученици
успешно одделенска настава
за
совладување
на
наставниот час
Презентација –
Габи Николовска
Март
Планирање и
Наставници и
подготовка на
ученици
наставата
Нагледен час –
Гроздановска Јелена
Април
Математика во 2 одд.
Нагледен час по
Наставници и
ученици
Гашевска Искра
Мај
математика во 4 одд.
Наставници и
ученици
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ – ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКА ГРУПА
УЧЕБНА 2011/2012 год.
99
Службен Гласник на Општина Илинден
ЦЕЛИ
СОДРЖИНА
Подготвување на
Претседател на
програмата на
СА
бр.8 03
Октомври 2011 година
РЕАЛИЗАТОР
ВРЕМЕ
Наставници
Септември
стручниот актив
Презентација –
Галина Стевановска
Физика како наука и
Наставник по физика
нејзиното значење
и хемија
Октомври
Наставници
Презентација –
Питагорова теорема
Наставници
Вукица Ивановска –
Ноември
нставник по
математика
Презентација –
Татјана Насевска –
Професионална
Додевска
ориентација кај
Психолог
Декември
Наставници
учениците од осмо
одделение
Презентација –
Татјана Стојчевска
Проекти во наставата
Наставник по
по математика
математика
Презентација –
Александра Стоевска
Синдром на стекната
Наставник по
имунодифициенција
биологија
Наставници
Февруари
Март
Наставници
Презентација –
можности кои ги нуди
Дијана Јаковлевска –
програмата Excel
Наставник по
Наставници
Април
математика и
информатика
Нагледен час –
Галина Стевановска –
Органски соединенија
наставник по физика
од биолошко значење
и хемија
Мај
Наставници и ученици
100
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ – ЈАЗИЧНО – ОПШТЕСТВЕНА ГРУПА
УЧЕБНА 2011/2012 год.
СОДРЖИНА
РЕАЛИЗАТОР
ВРЕМЕ
РЕСУРСИ
Подготвување на
Претседател на
програмата на
СА
Септември
Наставници
Нагледен час по
Емилија Стојановска
Октомври
англиски јазик
– наставник по
стручниот актив
Наставници
англиски јазик
Нагледен час по
Дејан Димитријевиќ –
физичко образование
наставник по физичко
Ноември
Презентација за Кочо
Илга Цветковска –
Декември
Наставници и ученици
Рацин
наставник по
Февруари
Наставници и ученици
Наставници и ученици
македонски јазик
Нагледен час по
Јовче Петковски –
музичко образование
наставник по музичко
образование
Работилница за
Билјана Смилевска –
проектни изработки
наставник по
во наставата по
германски јазик
Март
Наставници и ученици
германски јазик
Нагледен час по
Јагодка Марковска –
македонски јазик
наставник по
Април
Наставници и ученици
македонски јазик
101
Службен Гласник на Општина Илинден
Нагледен час по
Вера Вучкова –
англиски јазик
наставник по
бр.8 03
Октомври 2011 година
Наставници и ученици
англиски јазик
Мај
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ – ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
УЧЕБНА 2011/2012 год.
СОДРЖИНА
РЕАЛИЗАТОР
Подготвување на
Одговорен за
програмата на
стручниот актив –
стручниот актив
Елена Карагунова,
ВРЕМЕ
РЕСУРСИ
Септември
Наставници
одд.наставник
Татјана Насевска –
Невербална
во Додевска Психолог
комуникација
Наставници
организација
Октомври
Нагледен час по
Ноември
Ивана
математика
Наставници и
ученици
Димитреивска –
наставник во
одделенска настава
Сузана Крстева –
Нагледен час по ЗО
Декември
наставник во
Наставници и
ученици
одделенска настава
Презентација
– Лидија Николовска
Дисциплината фактор – наставник во
за
совладување
Февруари
Наставници и
ученици
успешно одделенска настава
на
102
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
наставниот час
Презентација –
Габи Николовска
Март
Планирање и
Наставници и
подготовка на
ученици
наставатa
Презентација –
Габи Николовска
Март
Планирање и
Наставници и
подготовка на
ученици
наставатa
Нагледен час –
Гроздановска Јелена
Април
Математика во 2 одд.
Нагледен час по
ученици
Гашевска Искра
Мај
математика во 4 одд.
•
Наставници и
Наставници и
ученици
Организирање на родителите
Во училиштето организирано е Совет на родители на ниво на паралелка и на ниво на училиште.
Програмата за работа на советот на родители е изработена во согласност со правилникот за работа на
Советот на родителите.
PROGRAMA ZA RABOTA NA SOVETOT NA RODITELITE
Активности
Носители
Време на
реализација
Конституирање на Советот на родители и
изготвување Годишна програма за работа
-Усвојување на Годишната програма за работа на
Советот на родители
Директор,
Претседател на
Советот на род.,
Стручни
работници,
Наставници.
Директор
Септември
Разгледување на Годишната програма за работа на
Септември
103
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
училиштето и донесување заклучоци
Предлагање на форми за учество на Советот на
родители во планирањето, организацијата и
реализацијата на наставните екскурзии.
Разгледување на Годишен извештај за работата на
училиштето и давање предлози за подобрување на
работата.
Кооптирање на ниви членови во Советот на
родители
Учество на претставници на Советот на родители
при изборот на најповолни понуди за:
исхрана,фотографирање, осигурување на учениците
ио др.
Греењето во училиштето-обезбедување на работна
температура
Осмислување и спроведување на акции меѓу
учениците за собирање на учебници, лектири,
облека и друг прибор на учениците од училиштето.
Октомври 2011 година
Директор
Септември
Директор
Септември
Претседател на
Советот на
родители
Директор
Октомври
Директор
Октомври
Совет на род.,
Родителски
одбор на пар.,
Наставнички
совет.
СептемвриЈуни
Октомври, Мај
V. PLANIRAWE I PROGRAMIRAWE NA RABOTATA NA DIREKTOROT NA
U^ILI[ TETO
PROGRAMA ZA RABOTA NA DIREKTOROT
Sekojdenevnite promeni vo obrazovanieto i konkurencijata na obrazovniot pazar ja
nametnuvaat potrebata za postignuvawa na podobar kvalitet i efikasnost vo uspe{noto
rakovodewe i upravuvawe so u~ili{teto. Od toa proizleguvaat i osnovnite zada~i na
direktorot, organizirawe i koordinirawe na rabotata na site faktori i subjekti vo
u~ili{teto:
 gri`a za finasisko rabotewe
 nadzor na administracija
 go zastapuva u~ili{teto
 u~estvo vo izrabotka na izve{tai
 analizi od oblasta na dejnosta
 koordinirawe na rabotata na organite
 sledewe i analiza vo rabotata na nastavnicite
 u~estvo vo razni vidovi ispituvawa i sledewa na razvojot na u~enicite,
 pravewe na analizi od planiraweto
 vklu~uwe vo sledewe i razvoj na u~enicite i nivnoto napreduvawe
 koordinirawe na rabotata okolu izvedbata na site kulturni i javni
manifestacii vo u~ili{teto i lokalnata sredina
 Organizacioni raboti
programski sodr`ini
sorabotnici
vreme na
realizacija
104
Службен Гласник на Општина Илинден
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
бр.8 03
Podgotovka i izrabotka na Godi{nata programa
Raspredelba na nastavni ~asovi po predmeti i
nastavnici
Uvid vo tehni~kata podgotvenost na u~ili{teto za
po~etok na u~ebnata godina
Raspored na aktivnosti i zadol`enija na
nastavnicite
Sve~ana priredba - po~etok na nova u~ebna godina
U~estvo vo podgotovkite za odbele`uvawe na razni
kulturni i javni manifestacii
Kontrola na dnevnata organizacija na rabota
U~estvo za izgotvuvawe na godi{niot izve{taj za
finansisko rabotewe na u~ili{teto
Izgotvuvawe na finansov plan za 2012 godina
Organizacija i uvid na rabotata na
administrativno-tehni~kata slu`ba
Organizirawe na aktivnosti po povod na denovite
na Ekologija
Podgotovki za krajot na u~ebnata godina, Godi{niot
izve{taj na u~ili{teto
Organizirano koristewe na godi{en odmor
Октомври 2011 година
- direktor
- psiholog
- sekretar
- nastavnici
- tehni~ki
personal
- nadvore{ni
lica
- u~enici
- direktor
- sekretar
- nastavnici
kontinuirano
- direktor
- nastavnici
- sekretar
- UO
- komisija
 Stru~no- analiti~ka rabota
Пrogramski sodr`ini
•
•
•
•
•
•
•
Informacija za po~etok na u~ebnata godina
Uvid vo planirawata
Izve{taj od izvr{eniot uvid vo planirawata
Analiza na rezultatite od vospitno-obrazovnata
rabota, kvartalno
Realizacija na programskite zada~i
Ostvaruvawe na vospitnata funkcija na
u~ili{teto
Analiza na realizacija na nastavnata programa po
site nastavni podra~ja
sorabotnici
- psiholog
- raboten tim
-komisijii za
Kulturna i javna
dejnost
-psiholog
-nastavnici
- komisii
- raboten tim
vreme na
realizacija
avgust
fevruari/juni
noemvri/januari
/april/juni
noemvri/januari
/april/juni
 Pedago{ko-instruktivna rabota
programski sodr`ini
sorabotnici
vreme na
realizacija
105
Службен Гласник на Општина Илинден
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
бр.8 03
Nasoki za planirawe na nastavata
Konsultativna rabota so pomladi nastavnici
Utvrduvawe na osnovnite nasoki za organizirawe na
rabotata na nastavata
Poseta na ~asovi od redovnata nastava
Koristewe na slobodnoto vreme na u~enicite
Poseta na ~asovi od dopolnitelna, dodatna nastava,
slobodni u~eni~ki aktivnosti
Procenka i vrednuvawe na rezultatite na
ocenuvaweto i primenata na EK vo ocenuvaweto
Uvid vo vodewe na pedago{kata dokumentacija
Sogleduvawe na efektite od op{testveno-korisna
rabota
Efekti od rabotata na stru~nite organi na
u~ili{teto
Uvid vo realizacija na nastavniot plan i programa
Октомври 2011 година
- psiholog
-raboten tim
-koordinatori
-nastavnici
-roditeli
avgust/
septemvri
kontinuiran
o
septemvri/m
aj
dekemvri
noemvri/juni
januari/juni
 Sovetodavna rabota so roditelite i u~enicite
programski sodr`ini
•
•
•
•
Prifa}awe i razgovor so novite u~enici i nivnite
roditeli
Prisustvo na roditelski sredbi
U~estvo vo rabotata na Sovetot na roditeli
Prisustvo na individualna i grupna sovetodavna
rabota (nastavnik, roditel, u~enik)
sorabotnici
-psiholog
-nastavnici
-roditeli
vreme na
realizacija
kontinuirano
 Rabota na stru~nite organi vo u~ili{teto
programski sodr`ini
•
•
•
•
•
•
U~estvo vo planiraweto i rabotata na stru~nite
organi
Podgotvuvawe i odr`uvawe na sednici, Oddelenski
soveti i Nastavni~ki soveti po sekoj
kvalifikacionen period
Razgleduvawe na aktuelni problemi vo vrska so
realizacija na vospitno-obrazovnata rabota po sekoj
kvalifikacionen period
Izve{taj za izvr{enite uvidi vo oddelenskite knigi
Podgotovka na izve{taj za postignatite rezultati na
u~enicite od organiziranite natprevari
Godi{en izve{taj za postignatite rezultati vo tekot
na u~ebnata godina
sorabotnici
-nastavnici
-direktor
-psiholog
- raboten tim
- tim nastavnici
vreme na
realizacija
kontinuirano
106
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
 Sorabotka so op{testvenata sredina
programski sodr`ini
•
•
•
•
•
Sorabotka so MON
Sorabotka so BRO
Sorabotka so op{tinata Илинден, Одделение za
основно obrazovanie
Sorabotka so javni i kulturni ustanovi koi se
nao|aat vo Lokalnata samouprava i po{iroko
Sorabotka so Aktiv na direktori
sorabotnici
-sovetnici
-prosveten
inspektor
-pretstavnici od
sektorot
-nadvore{ni
sorabotnici
vreme na
realizacija
kontinuirano
V-1.СTRU^NO I PEDAGO[ KO USOVR[ UVAWE NA NASTAVNICITE I DRUGITE
STRU^NI SORABOTNICI
Обуката на наставниците е една од главните активности на училиштетото и најзначајна компонента
која придонесува за успехот во работата. Покрај семинарите за наставниот кадар кои директно се
вклучени во реализацијата на наставниот план и програма, во текот на оваа учебна година планираме
да реализираме и семинари за директорот, психологот и раководните органи во соработка со
советниците од Бирото за Развој на Образованието, како и со некои невладини организации кои се
одговорни за основните училишта.
Според нас семинарите им даваат можност на учесниците за активно учество во висококвалитетна
обука и нудат нови информации кои можат да бидат применети во работата со деца.
ПРОГРАМА ЗА НАСТАВНИЦИТЕ
R.b
Programska sodr`ina
I
1.
Podgotovka na po~etnici -nastavnici
Na po~etokot na u~ebnata godina Nastavni~kiot
sovet utvrduva mentor
Programirawe na vospitno -obrazovnata rabota za
po~etnici
Zadol`itelno prisustvo na nastavnici po~etnici
na nagledni ~asovi
Nastavnikot po~etnik dr`i javni ~asovi spored
kalendarot
2.
3.
4.
Realizator
Nastavni~ki sovet
Mentor
107
Службен Гласник на Општина Илинден
II
1.
2.
III
1.
IV
1.
бр.8 03
Октомври 2011 година
Permanentno usovr{uvawe na nastavnici so podolg
raboten sta`
Site nastavnici imaat obvrska vo tekot na godinata
pred stru~nite tela vo u~ili{teto da odr`at
predavawa
Podgotvuvaat i odr`uvaat nagledni ~asovi
Usovr{uvawe na nastavnici preku seminari i
tribini
Site nastavnici }e bidat vklu~eni vo seminari
organizirani od BRO
Stru~no usovr{uvawe na nastavnicite preku
odr`uvawe- stru~ni predavawa pred stru~nite tela
vo u~ili{teto
Predavawata se od strukata na sekoj nastavnik,
pedago{ko-psiholo{ka teorija i praksa
PROGRAMA ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ НА УЧИЛИШТЕТО
Реализатор Татјана Насевска
Reden broj
Programski sodr`ini
I
Planirawe i podgotovka na rabotata na psihologot
II
Izgotvuvawe na planirawa i programi na nivo na u~ili{te
III
Sovetodavna rabota so u~enici
IV
Rabota so u~enici so posebni obrazovni potrebi
V
Rabota so talentirani u~enici
VI
Rabota so u~enici so pote{kotii vo u~eweto
VII
Zapi{uvawe na u~enici i formirawe paralelki
VIII
Sledewe na uspehot i napredokot na u~enicite vo nastavnite i
vonnastavnite aktivnosti
IX
Rabota na profesionalna orientacija
X
Sorabotka so roditeli
XI
Sorabotka so nastavnici
XII
Sorabotka so stru~ni organi
XIII
Unapreduvawe na vospitno-obrazovnata rabota
XIV
Analiti~ko istra`uva~ka rabota
108
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
XV
Pedago{ka evidencija i dokumentacija
XVI
Sorabotka so institucii nadvor od u~ili{teto
Podra~je: 1.Planirawe i podgotovka na rabotata na psihologot
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.Izgotvuvawe na Godi{na programa za rabota
Avgust
na psihologot
tekovno
2.Izgotvuvawe na mese~ni planirawa
Podra~je 2.Izgotvuvawe na planirawa i programi na nivo na u~ili{te
Celi: Podobruvawe na sevkupnata organiziranost na u~ili{teto.
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.Izgotvuvawe na Godi{na programa za rabota
Avgust
Nastavnici,
na u~ili{teto informativen materijal za
direktor
roditeli i u~enici
Komisija,
2.Izgotvuvawe na Operativni i Akcionni
Direktor, U~il.
planovi za vospitno-obrazovanata rabota na
odbor
Juni-avgust
u~ili{teto
Tim za razvojno
3.Izgotvuvawe na Programa za profesionalna Avgust-septemvri
planirawe
orientacija na u~enicite
Podra~je 3.Sovetodavna rabota so u~enici
Celi: Unapreduvawe na mentalnoto zdravje na u~enicite, pomo{ pri nadminuvaweto na
problemite od emocionalen, socijalen ili semeen karakter, pridones vo gradeweto na
zdravi li~nosti.
Vreme na realiz.
Sorabotnici
Aktivnosti
1. Otkrivawe i individualna rabota so
u~enici koi imaat pote{kotii vo u~eweto,
problemi od emocionalen, socijalen ili
semeen karakter i
pote{kotii pri adaptacijata:
 razgovori so u~enicite
 razgovori so roditelite
 ostvaruvawe kontakti so nadle`ni
institucii
 vodewe na listi so podatoci za ovie
u~enici
2. Prou~uvawe na psiholo{kata atmosfera vo
u~ilinicata / socijalizacija, motivacija/
Nastavnici
Tekovno
Roditeli
septemvri -
nastavnici
dekemvri
Podra~je 4.Rabota so u~enici so posebni obrazovni potrebi
Celi: Razvivawe na uspe{ni strategii za rabota so u~enici so posebni obrazovni
potrebi, nadminuvawe na pote{kotiite na koi se naiduva vo rabotata so niv.
Vreme na realiz.
Sorabotnici
Aktivnosti
109
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
1.Vodewe evidencija
2.Rabota so u~enicite, roditelite i
nastavnicite na opredeluvawe nivoa na
Nastavnici
znaewa vo postignuvawe na konkretni
tekovno
obrazovni celi
Roditeli
3.Pomo{ pri prilagoduvawe i izgotvuvawe na
individualna Programa za rabota so ovie
u~enici
4. Primena na proektivni tehniki
Podra~je 5. Rabota so talentirani u~enici
Celi: Gradewe strategii za iskoristuvawe na potencijalot i talentot na u~enicite vo
nasoka na razvojot na nivnata li~nost i nivniot iden profesionalen razvoj.
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.Vodewe na evidencija
tekovno
nastavnici
2.Vklu~uvawe vo proektni aktivnosti i
pomo{ pri realizacijata
Podra~je 6. Rabota so u~enici so pote{kotii vo u~eweto
Celi: Osposobuvawe na u~enicite za sovladuvawe na tehnikite na u~ewe i postignuvawe
na pogolem uspeh vo sovladuvaweto na nastavniot materijal.
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.Osposobuvawe na u~enicite za samostojno
u~ewe
2.Upatuvawe vo tehnikite za kooperativno
Nastavnici,
tekovno
u~ewe
roditeli
3.Individualna rabota so evidentirani
u~enici
Podra~je 7.Zapi{uvawe na u~enici i formirawe paralelki
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.Evidencija i zapi{uvawe na u~enicite vo
Maj
komisija
prvo oddelenie
2.Vodewe portfolio za razvojnite
Juni-avgust
karakteristiki na u~enicite vo I oddelenie
Podra~je 8.Sledewe na uspehot i napredokot na u~enicite vo nastavnite i
vonnastavnite aktivnosti
Celi:Podobruvawe na kvalitetot na izveduvawe na nastava i procesot na ocenuvawe.
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.Obrabotka i analiza na uspehot, redovnosta
i povedenieto na u~enicite posle sekoj
klasifikacionen period.
2. U~estvo vo izgotvuvaweto na polugodi{en
i godi{en
izve{taj za
rabotata na u~ili{teto.
3. Evidencija na izre~eni pedago{ki merki
4.Sledewe na uspehot na u~enicite vo
vonnastavnite aktivnosti.
Noemvri,januari,
april, juni
Januari, juni
Tekovno
direktor,
nastavnici
tekovno
Podra~je 9.Rabota na profesionalna orientacija
Celi: Pomo{ pri naos~uvaweto na u~enicite kon idnoto zanimawe, pridones kon
110
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
nivniot iden porofesionalen razvoj.
Aktivnosti
1. Anketirawe na u~enicite za nivnata
informiranost i zainteresiranost za izbor
na idno zanimawe
2.Proverka na op{tite i specifi~nite
sposobnosti na u~enicite
3.Individualni razgovori i konsultacii so
u~enicite vo vrska so izborot na u~ili{te za
ponatamo{no {koluvawe
4.Informirawe na u~enicite za mre`ata na
sredni u~ili{ta, zanimawata koi se izu~uvaat
i uslovite za zapi{uvawe vo sredno u~ili{te.
5.Prezentirawe na propaganden materijal od
srednite u~ili{ta vo forma na bro{uri i
video-kaseti ( organizirawe na saem za
prezentacija na propaganden materijal).
6.Organizirawe poseti na sredni u~ili{ta so
u~enicite od osmo oddelenie.
7.Vodewe na listi so podatoci za sekoj u~enik.
8.Evidencija na opfatot na u~enicite vo
srednite u~ili{ta.
Vreme na realiz.
Sorabotnici
oktomvri, mart
noemvri, tekovno
tekovno
oktomvridekemvri, maj
Sredni u~ili{ta,
nastavnici
maj
mart-maj
tekovno
avgust, septemvri
Podra~je 10.Sorabotka so roditeli
Celi:Pomo{ na roditelite vo nadminuvaweto na probelmi od razli~en karakter vo
nasoka na podobruvawe na u~eweto i vospituvaweto na nivnite deca.
Vreme na realiz.
Sorabotnici
Aktivnosti
Sovetodavna rabota so roditeli
 individualna rabota
 podgotovka na rabotilnici za eti~nost
vo ocenuvaweto so sovetot
za roditeli
 anketa so roditeli za nenasilno
odnesuvawe
 Informirawe i anketa so roditeli za
stilovi za zdravo `iveewe kaj u~enicite
tekovno
Nastavnici,
direktor
Podra~je 11.Sorabotka so nastavnici
Celi: Pomo{ vo nasoka na podobruvawe na kvalitetot na nastava, procesot na
ocenuvawe i celokupniot vospitno-obrazoven proces, kako i nadminuvawe na problemi
od razli~en karakter vo rabotata so u~enicite i nivnite roditeli.
111
Службен Гласник на Општина Илинден
Aktivnosti
1.Uvidi vo tematskite planirawata na
nastavata i konsultacii vo vrska so
podobruvawe na istite
2.Pomo{ pri realizacijata na pooddelni
интерни и екстерни proekti
3.Sorabotka vo rabotata so u~enici koi imaat
pote{kotii i problemi od razli~en karakter
6.Rabota so pripravnici
4.Rabota povrzana so profesionalniot razvoj
na nastavnicite
бр.8 03
Октомври 2011 година
Vreme na realiz.
Sorabotnici
Septemvri
Tekovno
Nastavnici,
direktor
Koordinatori na
proekti
Tekovno
Tekovno
Spored Programa Tim za profesion.
razvoj
za prof. razvoj
Podra~je 12.Sorabotka so stru~ni organi
Celi:Podobruvawe na celokupnata rabota vo u~ili{teto.
Vreme na realiz.
Sorabotnici
Aktivnosti
1.Izgotvuvawe stru~ni materijali za
Nastavnici
Nastavni~ki sovet:
 podgotvuvawe i prezentacija na analizi
direktor
i izve{tai
2. Rabota so stru~nite aktivi
Podra~je 13.Unapreduvawe na vospitno-obrazovnata rabota
Celi:Podobruvawe na kvalitetot na vospitno-obrazovnata rabota vo celina.
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
Tekovno
1.Organizirawe i izveduvawe na serija obuki
so nastavnici na tema: ,,Комуникациски
вештини,,
2. Sproveduvawe na rabotilnici so u~enici od
sedmo i osmo oddelenie na temi:
,, Јас и другите,,
3. Sproveduvawe na rabotilnici so u~enici od
предметна настава ,, Ненасилно разрешување на
конфликти,,
Spored Programa
za prof. Razvoj
Noemvri,
dekemvri
Tim za prof.
Razvoj
U~ili{en
koordinator
Odd. rakovoditeli
noemvri
mart
Podra~je 14.Analiti~ko istra`uva~ka rabota
Celi:Dobivawe soznanija vrz osnova na koi }e se temelat strategiite i aktivnostite za
podobruvawe na rabotata na u~ili{teto.
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1. Sproveduvawe na pra{alnik za
motivacija vo u~eweto so u~enicite od
V do VIII oddelenie
Oktomvri
Odd.rakovoditeli
112
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
2. Sproveduvawe listi za samoocenuvawe
tekovno
na nastavnicite za koristewe razli~ni
postapki vo ocenuvaweto i primena na
eti~nosta vo ocenuvaweto
Podra~je 15. Pedago{ka evidencija i dokumentacija
Celi:Podobruvawe na na~inot na vodewe na pedago{ka evidenacija i dokumentacija,
stavawe na istata vo funkcija na podobruvawe na rabotata na u~ili{teto.
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.Sledewe na pedago{ka evidencija i
dokumentacija i konsultacii so nastavnici.
2.Organizirawe na sredba so sovetnici od
BRO - upatstva za vodewe pedago{ka
evidencija i dokumentacija
3.Vodewe pedago{ki kartoni za nastavnici
4. Pomo{ i nasoki pri kompletirawe na
dosijea za profesionalen razvoj
5.Vodewe na sopstvena evidencija i
dokumentacija.
Tekovno
Septemvri
direktor
Tekovno
BRO
Tekovno
tekovno
Podra~je 16. Sorabotka so drugi institucii
Celi:Razmena na iskustva, afirmacija na u~ili{teto, li~en profesionalen razvoj.
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.U~estvo vo rabotata na Sekcijata na
u~ili{ni psiholozi
2.Sorabotka so Biro za razvoj na obrazovanie,
Ministerstvo za obrazovanie,
3.Sorabotka so Zavod za mentalno zdravje,
Centar za socijalna rabota, MVR
4.Sorabotka so sredni u~ili{ta i fakulteti
5. Prezentacija na iskustva od vospitnoobrazovnata rabota vo javnite mediumi
PROGRAMA ZA RABOTA NA BIBLIOTEKAROT
Aktivnosti
1.Izrabotka na godi{en globalen plan za rabota
2.Vodewe na sedmi~na,mese~na i godi{na
evidencija na pro~itani knigi
3.Odr`uvawe na kni`evniot fond
-sorabota so nastavnicite, pedagogot, direkto-rot
vo planiraweto za nabavka i obnova na kni`evniot
4.Stru~na obrabotka na kni`evniot fond
Orientaciono vreme na
realizacija
Septemvri
Cela u~ebna godina
Cela u~ebna godina
Cela u~ebna godina
113
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
inventirawe,signatirawe,potpe~atuvawe,smestuva
we ii dr.tehni~ka obrabotka
5Zapoznavawe na u~enicite so bibliote~noinformativniot materijal, bibliote~noinformativni centri na potesnata i po{i-rokata
op{.sredina
6.Za~lenuvawe na u~enicite od prvo oddelenie
-razvivawe na ~itatelskite i kreativnite
sposobnosti na u~enicite
7.Planirawe i realizacija na kulturnoprosvetnite manifestacii i organizacii nadvor
od u~ili{teto
-aktivnosti i odbele`uvawe na Mesecot na knigata
8.Informirawe i sorabotka so roditeli na
u~enici,direktor, pedagog, nastavnici i u~e-nici
9.Sorabotka so Nip Nova Makedonija za detskite
spisanija
10.Izgotvuvawe na godi{en izve{taj
11.Individualno stru~no usovr{uvawe
Октомври 2011 година
Noemvri
Oktomvri
Maj
Septemvri-Juni
Septemvri-Juni
Juni
Permanentno
ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР
АВГУСТ
1. Предлага Годишна програма на училиштето до оснивачот.
2. Изготвување и усвојување на годишната програма за работа на Училишниот одбор.
СЕПТЕМВРИ
1.Разгледување и давање предлог за усвојување на годишната програма на училиштето до основачот.
2. Извештај за работата на училиштето до основачот.
3. Давање мислење до директорот за избор на наставници, стручни соработници и технички персонал.
ОКТОМВРИ
1. Мислење за подобрување на резултатите на учениците.
2. Мислење за поквалитетна настава.
НОЕМВРИ
1. Формирање на пописна комисија.
2. Извештај од финансиското раководење од првото тромесечие од годината.
3. Анализа на моменталните услови поврзани со квалитетот на училиштето.
ДЕКЕМВРИ
1. Разгледување и давање на предлози
2. Планирање на идните дејствија и квалитетот на училоштето.
3. Организирање на активност со деловната заедница за зајакнување на соработката.
ФЕВРУАРИ
1. Разгледување и давање предлог за завршна сметка до основачот.
2. Разгледување на извештајот од извршениот попис.
3. Разгледување на постигнатите резултати на учениците од првото полугодие од учебната
година.
МАРТ
1. Извештај од директорот за функционирање на училиштето.
2. Соработка со локалните власти за подобрување на условите на работа на училиштето.
114
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
АПРИЛ
1. Разгледување на постигнатиот успех на учениците од третото тромесечие од учебната година.
2. Соработка со Советот на родители/старателите и локалната заедница.
МАЈ
1. Соработка со заинтересирани страни и застапување на училиштето.
2. Комуникација и односи со јавност.
ЈУНИ
1. Разгледување на годишниот извештај за работа на училиштето и давање предлог за усвојување
до оснивачот.
2. Стратегија за професионален развој на наставниците и стручните соработници за следната
година.
Анекс
Училишниот одбор се состанува по потреба и составува дневен ред но не помалку од еднаш во три
месеци.
VI .ПРИОРИТЕТНИ ПОДРАЧЈА ВО РАЗВОЈНИОТ ПЛАН ВО УЧЕБНАТА 2011 -2012
ГОДИНА
115
Службен Гласник на Општина Илинден бр.8 03 Октомври 2011 година
Подрачја
Цели
време
Реализатор
Индикатори
1.ПОДРАЧЈЕ:
ПОСТИГАЊА НА
УЧЕНИЦИТЕ
1.Унапредување на
учењето ,
поучувањето и
оценувањето.
Тековно во
учебната
2011/2012
Тим за
оценување
2 Следење на
постигањата на
учениците
Тековно во
учебната
2011/2012
Директор
Психолог
2.УЧЕЊЕ И
НАСТАВА
Креирање
стимулативна
средина за учење
Тековно во
учебната
2011/2012
Претседател
на Совет на
родители
Директор
Наставници
3.ПОДРАЧЈЕ:
ПОДРШКА НА
УЧЕНИЦИТЕ
1.Унапредување на
компетенци за
грижа на
физичкото и
ментално здравје
на учениците со
зајакнување на
безбедноста и
сигурноста во
училиштето
2.Подобрување на
индивидуалниот
напредок на
учениците
4.ПОДРАЧЈЕ :
РЕСУРСИ
Тековно во Претседател
учебната
на Совет на
2011/2012 родители
Директор
Наставници
Тековно
учебната
2011/2012
1.Спроведување на Тековно во
системска подршка учебната
за унапредување
2011/2012
на воспитно
образовната
работа во
училиштето и
професионален
развојнаставниците
во Директор,
Психолог
Тим од
наставници
Директор
Психолог
наставници
70% од
одделенска
наставниците
ја посетиле
обуката
/извештај и
тематско
планирање на
наставниците/
40% од
училниците во
одделенска
настава се
опремени со
катчиња
За 70% е
подобрена
безбедноста во
училитето,
училиштето
спроведува
најмалку 1
симулација за
безбедност
Мислењето на
70% од
учениците е
дека е
намалено
насилното
однесување
70% од
наставниците
сметаат дека ја
подрброле
својата работа
/анкета/
116
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Програма за професионална ориентација на учениците од осмо одделение
Септември
• Формирање на Комисијата за професионална ориентација
•
Предложување и усвојување на програмата за работа
•
Поднесување на извештај за работата во претходната учебна година
•
Евалуација-следње на завршените ученици од минатата учебна година
Октомври
• Часовите на одделенскиот раководител да му се посветат на правилниот избор на занимање
•
Посета на блиска работна организација
•
Уредување на катче за професионална ориентација
•
Изготвување на преглед на членство воннаставните активност
Ноември
• Воведување на програма за професионална ориентација,
•
Разговори со родители-представници од одделни струки и занимања
•
Внесување на желбите, изразени во анкетата, во Дневник
Декември
• Запознавање со повеќе видови занимања
•
На часови по македонски јазик писмена вежба на тема “Што сакам да бидам”
•
Предавања од страна на лекар за значењето на здравјето при избор на занимање
•
Истакнување на изработените писмени работи во катчето за професионална ориентација
Јануари
• На часовите по ликовно образование тема: Моето идно занимање
•
Истакнување на ликовните творби во катчето за професионална ориентација
Февруари
• Посета на заштитна работна организација и разговор со претставник од вработените
•
Видео проекции за видови на занимања
117
Службен Гласник на Општина Илинден
Март
бр.8 03
Октомври 2011 година
•
Спроведување на анкета со осмоодделенците
•
Интервју со родители
•
Разговор со поранешен ученик што го продолжил школувањето
•
Разгледување на резулататите од интервјуто и анкетата
Април
•
Запознавање на учениците со правилниот избор на занимања
•
Остварување на контакти со средни училишта
•
Извршување на разговори со ученици за нивната желба за продолжување на школувањето
Мај
•
Споредување на резултатите од анкетата, интервјуто и тестовите
•
Посебни разговори со колебливи ученици
•
Организирање на родителски состаноци на кои се разгледуваат критериумите и условите за
упис
1. Анкета-анкетен лист
Методи и инструменти
2. Интервју
3. Тестирање-тестови
4. Систематско набљудување-Дневник
Заклучок
Со професионалната ориентација во основно училиште, ќе се овозможи поголем број од завршените
ученици да го продолжат своето школување и работно оспособување, и успешно да го завршат
U~ili{nata programa }e se primenuva so usvojuvawe od strana na Sovetot na Op{tina
Илинден, a po prethodno dobieno mislewe od U~ili{niot odbor. Godiшnata programa za
u~ebnata 2011/2012 godina ja izrabotiја:
ДИРЕКТОР
Тројан Симоновски
ПСИХОЛОГ
Татјана Насевска - Додевска
Во изготвување на Годишната програма учествуваа одделенски и предметни наставници.
Претседател на Училишен Одбор
Директор
Дејан Димитријевиќ с.р
Тројан Симоновски с.р
Бр.01-43/1
Од 31.08.2011г.
118
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
119
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
120
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
121
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
122
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
ПРОГРАМА „ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО
МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ“
ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАЊЕ ВО НАСТАВАТА
ОУ,, Браќа Миладиновци,, с. Миладиновци – Општина Илинден
Учебна година 2011/2012
(одделенска/предметна настава)
I ЕКО-СТАНДАРД: ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА
Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија во училишната
зграда.
Цел: Намалување на потрошувачката на електрична и топлинската енергија за 10% во
споредба со претходната година.
Точка на акција
Предмет
Содржина
Одделение
Време на
реализација
123
Службен Гласник на Општина Илинден
Октомври 2011 година
Заштеда на
седмо
електрична енергија
Ноември
Истакнување на
Македонски
упатства за рационално јазик
користење на
електрилна и
топлинска енергија во
училишната зграда
Изработка на
упатство
Осмо
Декември
Формирање на еко
патроли вклучени во
реализација на точките
на акција, кои ќе го
следат, надгледуваат и
контролираат процесот
на имплементација на
овие активности
Рационално
користење на
енергијата
Претварање и
зачувување на
електричната
енергија
Петто
Февруари
Март
Замена на сите
светилки со енергетско
штедливи светили
Физка
бр.8 03
Природни
науки
II ЕКО-СТАНДАРД: ЗАШТЕДА НА ВОДА
Полиса: Рационално користење на водата во училишната зграда и двор.
Цел: Намалување на потрошувачката на вода за 10% во споредба со претходната година.
Точка на акција
Анализа на состојбата
на водоводната
инсталација (цевки,
славина, казанчиња и
сл.)
Истакнување на
упатстав за рационално
користење на водата во
училишната зграда
Формирање на еко
патроли вклучени во
реализација на точките
на акција, кои ќе го
следат, надгледуваат и
Предмет
Содржина
Одделение
ЗО
Правилно
користење на вода
Трето
Четврто
Време на
реализација
Април
Мај
Природни
науки
Рационално
користење на
водата
Петто
Април
Географија
Подземни води и
нивната употрена
Седмо
Октомври
Ноември
124
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
контролираат процесот
на имплементација на
овие активности
III ЕКО-СТАНДАРД: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО
УЧИЛИШТЕТО
Полиса: Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење.
Цел: Обезбедување на здрави услови за учење и работење во училиштето.
Точка на акција
Ослободување од
непотребни предмети
во училишна зграда (
скршени клупи, саксии,
вазни, табли, стари
исушени цвеќиња и сл.)
Разубавување на
училниците и
училишните ходници
со цвеќиња
Формирање на еко
патроли вклучени во
реализација на точките
на акција, кои ќе го
следат, надгледуваат и
контролираат процесот
на имплементација на
овие активности
Истакнување на
упатства за одржување
на училишната зграда и
здрава средина во
училиштето во
просториите во
Предмет
Содржина
Одделение
Време на
реализација
Октомври
ТО
Ослободување од
непотребни
предмети во
училишна зграда
Шесто
Ликовно
ЗО
Цвеќиња
Изработка на
цветови
Второ
Шесто
ЗО
Чиста и здрава
околина
Прво
Април
Англикси
јазик
Правила во
училницата
Четврто
Март
Март
Април
125
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
зградата
IV ЕКО-СТАНДАРД: УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР
Полиса: Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на
животната средина.
Цел: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој
максимално ќе користи за потребите на сите кои престојуваат во училиштето.
Точка на акција
Садење на локални
цвеќиња
Садење на локални
цвеќиња
Поставување и
означување на корпи
за органско ѓубре,
пластика и хартија
Означени места со
изработени и
поставени знаци
видливи за сите во
училишниот двор ( за
место, за игра, за
одмор, место, место
каде што не треба да
се гази и сл.)
Предмет
Содржина
Англиски
јазик
Јас ја сакам
пролетта
Четврто
Време на
реализација
Март
Природни
науки
Загадување на
почвата
Четврто
декември
Информатика Изработка на
ТО
документ
Изработка на корпи
Шесто
Мај
Октомври
Македонски
јазик
ТО
Музичко
образование
Седмо
Одмо
Април
Мај
Одделенсака
настава (ЗО)
Предметна настава
(македонски ) –
Поговорки
Пеење песна со еко
содржина - Еко
химна
Одделение
126
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
ПРОГРАМА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕКСКУРЗИИ
ВО УЧЕБНАТА 2011/2012ГОДИНА ВО
ОУ „Браќа Миладиновци,, с. Миладиновци - Скопје
127
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Цели на училишните екскурзии:
Проширување и совладување на знаењата, примена на вештини и ставови преку
непосредно запознавање на појавите, како и односи во природната и општествената
средина, запознавање со природните убавини, културно-историските знаменитости,
индустриските и земјоделските капацитети во поблиската и пошироката околина, во
согласност со воспитнообразовната работа на училиштето.
1. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ
ЕСЕНСКА ЕКСКУРЗИЈА
Место: Пелинце-Кумановско
Одделение:од I до VIII одделение
Цели :
• стекнување на навики за престој и рекреација на чист воздух
•
рекреација и културно - уметничко изградување на учениците
•
да ги прошират знаењата за создавањето на македонската држава
Задачи:
• Развивање интерес за природата;
•
градење еколошки навики;
•
поттикнување и манифестирање
колективна заштита;
•
развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики на
здраво живеење;
•
развивање на чувство за припадноста на групата, ненасилно комуницирање во
групата и со луѓе надвор од неа;
•
почитување на правилата при патување, запазување на редот, хигиената и
точноста;
•
емотивно доживување и почит кон минатото.
позитивни
емоции;
социјализација;
Содржина и активности: Рекреација, дружење, набљудување, насочено внимание,
посета на Музејот со спомен собата од одржувањето на Првото заседание на
АСНОМ, фотографирање.
Раководител на екскурзијата: Директорот на училиштето
Одговорни наставници: Дејан Димитријевиќ наставник по физичко и здравствено
образование, одделенските
наставници и класните раководители
Време на реализација: Крај на септември-почеток на октомври
Локалитети за посета и правци на патување: Скопје-Куманово-с.Пелинце
Локалитет: Меморијален центар АСНОМ
128
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Техничка организација: Висококвалитетни, климатизирани, безбедни патнички
автобуси, туристички водачи
Начин на финансирање: финансирање од страна на Општината Илинден
ПРОЛЕТНА ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА
Место: Стоби
Одделение: од I до VIII одделение
Цели:
• проширување на стекнатите знаења и непосредно запознавање на античкиот
град Стоби;
•
Посета на планинското село Паликура;
•
приближување на минатото и почит кон наго;
•
почитување на одредени правила на однесување при патување со превозно
средство-воз;
•
социјализација на учениците надвор од училиштето.
Задачи:
• запознавање со античките ископини и античкиот театар во Стоби;
•
запознавање со животот и културата од античкиот период;
•
развивање на способноста за изведување заклучоци и воопштувања,
формирање претстави и сопствени ставови, споредување, систематизирање
на стекнатите знаења ;
•
емотивно доживување на минатото преку средби со кустоси.
Содржина и активности: Разгледување на античкиот локалитет, прошетка, разговор
со кустоси, собирање податоци и белешки од впечатоците , дополнување со
автентични фотографии, прошетка низ селото Паликура, дегустација на
традиционалната кујна (пита и качамак).
Раководител на екскурзијата: Директорот на училиштето
Одговорни наставници: Јовче Петковски - наставник по музичко образование и
класните раководители на предметна и одделенска настава
Време на реализација и времетраење: м.мај; еден ден
Локалитети за посета и правци на патување: Разгледување на антачкиот град
Стоби и планинското село Паликура.
Техничка организација: безбеден превоз со воз, туристички водачи
Начин на финансирање:Финансирање од страна на Општината
129
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
2. ЕКСКУРЗИИ СО ОПШТООБРАЗОВЕН КАРАКТЕР- ДВОДНЕВНИ И ТРОДНЕВНИ
ЕКСКУРЗИИ
ТРОДНЕВНА ОПШТООБРАЗОВНА, НАУЧНО-РЕКРЕАТИВНА ЕКСКУРЗИЈА
Место: Западна Македонија
Одделение: VIII одделение
Воспитно-образовни цели:
• Систематизирање на стекнатите знаења и емотивно доживување на минатото
и природните убавини преку набљудување и посета на културно-историски
споменици, верски објекти и посета на музеи;
•
Стекнување на нови знаења и проширување на веќе стекнатите за природните
убавини, културно-историските споменици, стари градби, цркви во Западна
Македонија
•
Запознавање со животот и делото на Кочо Рацин и грнчарскиот занает на
семејството Рацин
•
Стекнување на нови знаења за градот Крушево и Крушевската република,
борбата на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор
•
Стекнување знаења за античкиот град Хераклеа и животот во него
•
Запознавање со убавините на градот Охрид, неговата архитектура,
спомениците – сведоци на богатата културно-историска, просветена и духовна
дејност
•
Запознавање со населбата на вода, нејзиниот изглед, начин на градба,
животот во минатото, алати и орудуја од старо време
•
Продлабочување на знаењата за видови води (истечни и неистечни),
воожување на планинските предели на Македонија, националните паркови
Маврово и Галичица
•
Запознавање со далеку прочуениот Бигорски иконостас, воочуавање,
споредување на населените места според големината и според положбата
•
Оживување и приближување на минатото, создавајќи љубов и почит кон него;
•
Почитување на однапред поставените правила при патување, запазување на
редот и дисциплината, хигиената, точноста и друго.
Задачи:
 Развивање позитивен однос кон националните, културните и естетските
вредности во Западна Македонија

Градаење на чувство за патриотизам, толеранција и соживот
130
Службен Гласник на Општина Илинден

бр.8 03
Октомври 2011 година
Запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви
Содржина и активности: набљудување, прибирање на податоци, фотографирање
на објектите, природните убавини и предмети, дружење, забава и заеднички игри
Раководител на екскурзијата: Директорот на училиштето
Одговорни наставници: Одделенските раководители
Време на реализација и времетраење: м.октомври – ноември 2011 година;
тридневна екскурзија
Локалитети за посета и правци на патување: Тргнување од Скопје и заминување
за Велес (куќата на Кочо Рацин), Прилеп (Могилата на непобедените) кон Крушево
преку Битола(гробот на Тоше, споменикот Македониум, Мечкин Камен)- Охрид
(сместување).
Следниот ден по појадокот посета на манастирскиот комплекс Свети Наум, изворите
– Заливот на коските, Музеј на вода, црквата Св.Софија, Плаошник, Св.Канео.
прошетка низ градот Охрид.
Третиот ден разгледување на градот Струга (истекот на реката Црни Дрим од
Охридското Езеро, Природно-научниот музеј Д-р Никола Незлобински, Вевчани
(изворите)- Дебар ХЕЦ Глобочица и Шпиље, Дебарското Езеро, бањата Косоврасти,
реката Радика (кањонот), манастирот Св.Јован Бигорски, Мавровско Езеро
Патот води преку Велес каде ке се посети вештачкото езеро Младост. Попатно ке се
посети винарската визба во Кавадарци. Потоа се продолжува кон Прилеп со
разгледување на градот и Могилата на непобедените, од таму се продолжува кон
Битола со посета на Хераклеа, Саат кула, Безистенот и прошетка по Широк сокак.
Пристигнување и сместување во хотел Панорама во Крушево.
Следниот ден разгледување на градот кој плени сосвојата убавина, богата историја и
култура обиколен со букови и борови шуми. Град со прекрасна староградска
архитектура и безброј споменици од времето на Илинденското востание и
Крушевската република.Посета на црквата Св.Јован
Техничка организација: безбеден превоз со воз, туристички водачи
Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите на учениците
Забелешка
Годишната програма за екскурзии и други слободни активности може да претрпи
промена во однос на Време на реализација и времетраење и локалитети за
посета и правци на патување.
131
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ – ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
УЧЕБНА 2011/2012 год.
СОДРЖИНА
РЕАЛИЗАТОР
Подготвување на
Одговорен за
програмата на
стручниот актив
стручниот актив
– Елена
ВРЕМЕ
РЕСУРСИ
Септември
Наставници
Карагунова,
одд.наставник
Невербална
Татјана
комуникација
во Насевска
организација
Додевска
Психолог
Наставници
–
Октомври
132
Службен Гласник на Општина Илинден
Нагледен час по
бр.8 03
Ноември
Ивана
математика
Октомври 2011 година
Наставници и
ученици
Димитреивска –
наставник во
одделенска
настава
Нагледен час по
Сузана Крстева
ЗО
– наставник во
Декември
Наставници и
ученици
одделенска
настава
– Лидија
Презентација
Февруари
Николовска –
Дисциплината
Наставници и
ученици
фактор за успешно наставник во
совладување
на одделенска
наставниот час
Презентација –
настава
Габи Николовска
Март
Планирање и
Наставници и
подготовка на
ученици
наставатa
Нагледен час –
Гроздановска
Математика во 2
Јелена
Април
Наставници и
ученици
одд.
Нагледен час по
математика во 4
Гашевска Искра
Мај
Наставници и
ученици
одд.
133
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ – ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКА
ГРУПА
УЧЕБНА 2011/2012 год.
ЦЕЛИ
СОДРЖИНА
Подготвување на
Претседател на
програмата на
СА
РЕАЛИЗАТОР
ВРЕМЕ
Наставници
Септември
стручниот актив
Презентација –
Галина
Физика како наука и
Стевановска
нејзиното значење
Наставник по
Октомври
Наставници
физика и хемија
Презентација –
Наставници
Питагорова
Вукица Ивановска
теорема
– нставник по
Ноември
математика
Презентација –
Татјана Насевска
Професионална
– Додевска
ориентација кај
Психолог
Декември
Наставници
учениците од осмо
одделение
Презентација –
Татјана
Проекти во
Стојчевска
наставата по
Наставник по
математика
математика
Презентација –
Синдром на
стекната
Александра
Наставници
Февруари
Март
Наставници
Стоевска
Наставник по
имунодифициенција биологија
134
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Презентација –
можности кои ги
Дијана
нуди програмата
Јаковлевска –
Excel
Наставник по
Наставници
Април
математика и
информатика
Нагледен час –
Галина
Органски
Стевановска –
соединенија од
наставник по
биолошко значење
физика и хемија
Мај
Наставници и
ученици
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ – ЈАЗИЧНО – ОПШТЕСТВЕНА
ГРУПА
УЧЕБНА 2011/2012 год.
СОДРЖИНА
РЕАЛИЗАТОР
ВРЕМЕ
Подготвување на
Претседател на
програмата на
СА
Септември
Нагледен час по
Емилија
Октомври
англиски јазик
Стојановска –
стручниот актив
наставник по
англиски јазик
Нагледен час по
Дејан
физичко
Димитријевиќ –
образование
наставник по
Ноември
физичко
135
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Презентација за
Илга Цветковска
Кочо Рацин
– наставник по
Октомври 2011 година
Декември
македонски јазик
Нагледен час по
Јовче Петковски
музичко
– наставник по
образование
музичко
Февруари
образование
Работилница за
Билјана
проектни
Смилевска –
изработки во
наставник по
наставата по
германски јазик
Март
германски јазик
Нагледен час по
Јагодка
македонски јазик
Марковска –
Април
наставник по
македонски јазик
Нагледен час по
Вера Вучкова –
англиски јазик
наставник по
англиски јазик
Мај
136
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе :
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Годишната програма
за работа на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино
за учебната 2011/2012 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишната програма за
работа на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за учебната 2011/2012 година, бр.07-7551/6 од
30.09.2011 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 38-та (триесет и
осмата) редовна седница одржана на ден 30.09.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Општина Илинден.
Арх.бр. 08-7585/4
Од 03.10.2011 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
137
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина
Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/2010), член 134 став 2 од
Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.12/09) и член 35 став 5 од Законот за основно образование
(Сл.весник на Р.М. бр.103/2008, бр.33/2010, бр.116/2010, бр.156/2010, бр.18/11 и
бр.51/2011), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.09.2011
година, донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишната програма за воспитно - образовната работа
на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за учебната
2011/2012 година
Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за
учебната 2011/2012 година, бр.02-272/2 од 24.08.2011 година.
Член 2
Годишната програма за работа на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за учебната
2011/2012 година, бр.02-272/2 од 24.08.2011 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.
Архивски број: 07-7551/6
Датум на донесување: 30.09.2011 год.
денот
на
нејзино
објавување
Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
138
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
GODI[ NA PROGRAMA
ZA VOSPITNO-OBRAZOVNATA RABOTA NA OSNOVNOTO U^ILI[ TE "
RISTO KRLE "
S. KADINO
ZA U^EBNATA 2011/2012 GODINA
s.Kadino, avgust 2011
GODI[ NA PROGRAMA
Za rabotata na Osnovnoto u~ili{te “Risto Krle”
s. Kadino-Skopje
za u~ebna 2011/2012 godina
139
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Osnovnoto u~ili{te “Risto Krle” s. Kadino-Skopje, poagajki od Zakonot za
osnovnoto obrazovanie (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.
44/95,24/96,34/96,35/97,82/99,29/02,40/03,42/03i 63/04) i Statutot na u~ili{teto , planot
i programata za vospitno-obrazovnata dejnost vo osnovnoto u~ili{te, kolektivniot
dogovor za osnovno obrazovanie kako i drugite zakoni koi se direktno ili
indirektno povrzani so dejnosta osnovno obrazovanie na sostanokot na U~ili{niot
odbor odr`an na den 24.08.2010 god. ja donese Godi{nata programa za vospitnoobrazovnata rabota za u~ebnata 2011/2012 godina.
140
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
S O D R @ I N A
1. MISIJA,VIZIJA I CELI NA U^ILI[ TETO
2. POJDOVNI OSNOVI ZA PLANIRAWE NA GODI[ NATA PROGRAMA
ZA RABOTA NA U^ILI[ TETO
3. PRIORITETI ZA RABOTA VO U^ILI[ TETO
4. PROSTORNI USLOVI
5. PREGLED NA VRABOTENI VO U^ILI[ TETO
6. BROJ NA U^ENICI
7. GLOBALNA STRUKTURA NA VOSPITNO-OBRAZOVNATA DEJNOST
8. PROGRAMA ZA RABOTA NA RODITELSKIOT SOVET
9. SORABOTKA SO DRUGI VOSPITNO OBRAZOVNI INSTITUCII
10. SLEDEWE
,VREDNUVAWE
I
UNAPREDUVAWE
NA
VOSPITNO-
OBRAZOVNATA DEJNOST
11. PROGRAMA ZA RABOTA NA DIREKTOROT
12. PROGRAMA ZA RABOTA NA PSIHOLOGOT
MISIJA
U~ili{te koe gi sledi sovremenite tekovi vo obrazovniot proces so stru~en nastaven
kadar koj se gri`i za izgraduvawe na u~enicite vo zdravi i sposobni mladi
li~nosti.Od u~enicite nastojuvame da sozdademe li~nosti koi ke odgovaraat na
predizvicite koi gi nametnuva brziot razvoj na naukata,tehnikata i tehnologijata.
VIZIJA
Nie vrabotenite vo u~ili{teto nastojuvame toa da bide edna bezbedna i stimulativna
sredina vo koja site ke bidat zadovolni. Se zalagame nastavata da bide
sovremena,kvalitetna,efikasna i ispolneta so
dostignuvawa od naukata,tehnikata i tehnologijata so cel u~enicite da ja zajaknat
nivnata samodoverba i pozitivno ~uvstvo za sebe.Sozdavawe na
obrazovani,vospitani,zdravi i ispolnitelni li~nosti so razvieni naviki za
ostvaruvawe na celite i predizvicite vo `ivotot.
141
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
CELI NA U^ILI[ TETO
•
Podobruvawe na kvalitetot na nastavata(preku snabduvawe na sovremeni
nagledni sredstva i stru~na obuka na nastavnicite)
•
Podobruvawe na materijalno tehni~kite uslovi vo u~ili{teto
•
Osposobuvawe na u~enicite za primena na svoite prava, obvrski
i
odgovornosti vo i kon u~ili{teto
•
Podobruvawe na sorabotkata na roditelite so site subjekti vo u~ili{teto
•
Podobruvawe na vospitnite efekti vo nastavata i von-nastavnite aktivnosti
•
Podobruvawe na sorabotkata so lokalnata samouprava i nevladini organizacii
POJDOVNI OSNOVI ZA PLANIRAWE NA GODI[ NATA PROGRAMA ZA
RABOTA NA U^ILI[ TETO
Osnovno u~ili{te,,Risto Krle,,se nao|a vo s.Kadino vo op{tina Ilinden.Vo
sostav na ova u~ili{te rabotat i dve podra~ni u~ili{ta i toa vo s.Mralino i
s.Bunarxik.
Za site u~enici koi patuvaat do osnovnoto u~ili{te vo Kadino obezbeden e besplaten
prevoz od strana na op{tina Ilinden a prevoznik e JSP ,,Skopje,,-Skopje.
Kako pojdovni osnovi za izrabotka na godi{nata programa koristevme i po~ituvavme:
•
Zakon za osnovno obrazovanie
•
Statut na u~ili{teto
•
Planovi i programi na vospitno-obrazovnata dejnost na u~ili{teto
•
Upatstvo za stru~ni i metodolo{ki aspekti za izgotvuvawe na godi{nata
programa za rabota na osnovnite u~ili{ta
•
Steknati znaewa od seminari za stru~no usovr{uvawe na direktorite na
osnovnite u~ili{ta organizirani od MON i BRO
•
Osnovite za organizirawe na vonnastavna vospitno obrazovna dejnost na
osnovnoto u~ili{te i na rabotata na stru~nite rabotnici izdadena od MON i
BRO
•
Osnovite za planirawe na sodr`inite i organizacija na vospitno-obrazovnata
dejnost na osnovnoto u~ili{te
142
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Vo podra~jeto na jazikot i literaturata osnovnite zada~i se kaj u~enicite da se
razviva misleweto, usnoto i pismenoto izrazuvawe na maj~iniot jazik i na drugite
jazici {to gi izu~uvaat; u~enicite da se zapoznavaat so prirodata na tie jazici i da gi
razvivaat sposobnostite za izrazuvawe i komunicirawe; voveduvawe i zapoznavawe na
u~enicite so umetni~kite vrednosti na literaturnite dela i vrz taa osnova da se
razvivaat ~uvstvata, moralnite i estetskite vrednosti i da se osposobuvaat za
do`ivuvawe na ubavoto vo literaturata i umetnosta. Za sistematsko izu~uvawe i
usvojuvawe na sodr`inite za jazikot i literaturata, vo osnovnoto obrazovanie e
zastapen nastavniot predmet makedonski jazik.
Stranskite jazici se ramnopravni vo zadol`itelna nastava u~enicite
kontinuirano izu~uvaat eden stranski jazik od prvo do osmo oddelenie osmoletka i
devetoletka, i vtor stranski jazik zastapen od {esto do osmo oddelenie osmoletka i
devetoletka.
Matematikata pretstavuva sostaven del na sovremenoto op{to obrazovanie
kako i prirodnite nauki priroda, biologija, fizika i hemija.
Sodr`inite za informatikata i tehni~ko obrazovanie se odnesuvaat na
osnovnite informati~ki i tehni~ki sredstva, {to se koristat vo sovremeniot `ivot
i vo procesot na u~eweto.
Izborot i sistematiziraweto na sodr`inite vo ova
podra~je e toa {to vo obrazovanieto se zgolemuva potrebata ne samo za koristewe na
kompjuterite vo nastavata i u~eweto, tuku i za izu~uvawe na samite kompjuteri i
mo`nostite za nivna primena. Poradi toa i informati~koto obrazovanie se prifa}a
kako zadol`itelna komponenta na sovremenoto op{to obrazovanie.Od ovaa u~ebna
godina predmetot informatika se izu~uva kako redoven predmet vo {esto
oddelenie(osmoletka) so po eden ~asa nedelno a {esto devetoletka so dva ~asa
nedelno. Kako izboren vo {esto i sedmo oddelenie so po dva ~asa nedelno Predmetot
Proekti od informatika a vo osmo oddelenie kako predmet Programirawe.,Vo {esto
oddelenie osmoletka kako izboren predmet e Proekti od informatika a vo {esto
devetoletka izborni predmeti se Etika vo religiite i Zapoznavawe so religiite so
po dva ~asa nedelno. Vo
sedmo oddelenie, izborni predmeti se Proekti od
informatika i TO so po dva ~asa nedelno i vo osmo oddelenie izborni predmeti se
Tehni~ko obrazovanie i Programirawe so po dva ~asa nedelno.
143
Службен Гласник на Општина Илинден
Fizi~koto
бр.8 03
Октомври 2011 година
i zdravstvenoto obrazovanie ima neposredno vlijanie vrz
psihofizi~kiot razvoj na u~enicite, go zajaknuva nivnoto zdravje, izgraduva kultura
na dobro dr`ewe na teloto, naviki za zdrav `ivot i sportska aktivnost.
Umetni~koto obrazovanie opfa}a osnovni sodr`ini povrzani so ubavoto kako
elementarna potreba vo `ivotot i rabotata na ~ovekot. Do`ivuvaweto na ubavoto vo
prirodata, vo umetnosta i op{to vo `ivotot e svojstveno za sekoj ~ovek. Sodr`inite
od ova podra~je se sistematizirani vo nastavnite predmetoi po muzi~ko i likovno
obrazovanie.
•
Opis na lokacijata na objektot
Osnovnoto
u~ili{te
“Risto
Krle”
s.
Kadino-Skopje,
objektot e izgraden vo 1979 godina od cvrst materijal i
napolno
gi
zadovoluva
potrebite
za
izveduvawe
na
nastavata.
Objektot e lociran na sredinata na naselenoto mesto, ogradena e so mre`na
ograda. Vo dvorot se locirani igrali{ta za rakomet i ko{arka, ostanatiot del e
trevest so cve}iwa i zimzeleni i listopadni drva.
U~ili{teto raspolaga so sopstveno parno greewe so {to se sozdadeni uslovi za
realizacija na vospitno-obrazovnata rabota.
Vo sklopot na Osnovnoto u~ili{te ,,Risto Krle” rabotat i dve podra~ni
u~ili{ta vo s.Mralino i s.Bunarxik izgradeni se od tvrda gradba i gi zadovoluvaat
prostornite uslovi za rabota, ogradeni se so mre`na `i~ana ograda, ostanatiot del e
trevest
, zimzeleni i listopadni drvja. Objektite se locirani vo sredina na
naselenite mesta.
Vo podra~nite u~ili{ta se zatopluva so }umbiwa na cvrsto gorivo (drva).
Vo OU,,Risto Krle,, se dobieni od MON 20 kompjuterski masi i 40 u~eni~ki
stol~iwa.
Vo prethodnata u~ebna godina 2010/2011 g. vo u~ili{teto e izvr{ena popravka
na slednovo:
144
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Vo O.U. “Risto Krle”s.Kadino - Skopje
•
Zameneti se dotraenite i iskr{eni {uko priklu~ni kutii vo u~ilnici i
hodnici.
•
Zameneti nekolku stakla na prozorite vo holot ,vo nekolku u~ilnici i vo
sportskata sala.
•
Zameneti se ~e{mi vo u~ilnicite i vo sanitarnite jazli
•
Zameneti bravi na nekolku u~ilnici vo Kadino i vo podra~nite u~ili{ta.
•
Postaveni patent bravi na 6 u~ilnici..
•
Nabavena bukvarka za potrebite na u~enicite od prvo oddelenie.
•
Servisirani PP aparati vo centralnoto i podra~nite u~ili{ta.
•
Nabaveni knigi za nagrada na odli~nite u~enici od 8 oddelenie.
•
Napraveni 7 {kafovi za potrebite na nastavnicite.
•
Nabavena kosa~ka
Vo PU Mralino e napraveno slednoto:
•
Zameneti komplet bravi na 3 u~ilnici.
•
Zameneti fasonki,{tekovi i prekinuva~i.
•
So javna licitacija prodadena e trevata od dvorot na P.U Mralino za 2500
denari.
Vo PU Bunarxik e napraveno slednoto:
•
Renovirani trotoarite od trite strani na u~ili{teto.
U~ili{tata se vo dobra sostojba za odvivawe na nastavno-obrazovniot proces.
Posebno vnimanie vo u~ili{tata obrnavme na higieno-tehni~kite uslovi za
normalno realizirawe na vospitno-obrazovnata rabota.
Vo podra~noto u~ili{te s.Bunarxik zgradata e pu{tena vo upotreba na den
01.11.2002 godina so vkupna povr{ina od 447 metri kvadratni vnatre{no gi ima
slednite prostorii : dve u~ilnici, prostorija komplet opremena za prvo
oddelenie, nastavni~ka kancelarija so pomo{na prostorija,sanitarni jazli za
nastavnici i u~enici,pomo{na prostorija za ~uvawe na materijali za higiena i
podrum.
145
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Za bezbednost na u~enicite i na u~ili{nite zgradi vo s.Kadino,Mralino
i Bunarxik e anga`irana Agencija za obezbeduvawe Gard.
PRIORITETI ZA RABOTA VO U^ILI[ TETO
a)O.U-Kadino
•
Rekonstrukcija na podot vo celoto u~ili{te
•
Zamena na prozorcite i vratite vo u~ilnicite i hodnicite
•
Re{etki na vratite i prozorite.
•
Nabavka na novi nagledni sredstva
•
Rekonstrukcija na krovot koj e od salonitni tabli
•
Izgradba na dva sanitarni jazli za prvo oddelenie
•
Varosuvawe na celoto u~ili{te.
•
Nabavka na kancelariski masi.
•
Nabavka na dva klima uredi.
•
Nabavka na kompjuter i dva pe~ata~i.
•
Nabavka na kopir.
•
Nabavka na {kafovi za kancelarija.
•
Nabavka na tepisoni za kancelarija.
b)P.O-Bunarxik
•
Varosuvawe na u~ili{teto.
•
Nabavka na novi emajlirani }unci i edno }umbe.
•
Ureduvawe i ograduvawe na u~ili{niot dvor.
•
v)P.U-Mralino
•
Rekonstrukcija na krovot
•
Obnova na fasadata
•
Ureduvawe i ograduvawe na dvorot
PROSTORNI USLOVI
146
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
OU „Risto Krle“ s.Kadino
U~ili{en prostor 1.353,50 m2
-
Prose~en u~ili{en prostor po 1 u~enik 5.8 m2
-
Prose~en u~ilni~ki prostor po 1 u~enik 3,65 m2
Podra~no u~ili{te vo Mralino
-
Prose~en u~ili{en prostor po 1 u~enik 5,22 m2
-
Prose~en u~ilni~ki prostor po 1 u~enik 3,95 m2
Podra~no u~ili{te vo Bunarxik
-
Prose~en u~ili{en prostor po 1 u~enik 3,80 m2
-
Prose~en u~ilni~ki prostor po 1 u~enik 3.96 m2
PREGLED NA PROSTORII
OU „Risto Krle“ s.Kadino
R.br.
Vid na prostorii
broj
m2
1.
Univerzalni u~ilnici
10
490,00
2.
Kabineti
2
98,00
3.
Fiskulturna sala so pomo{ni prostorii
1
414,90
4.
Prostorii za nastavni sredstva i pomagala
3
57,00
5.
Biblioteka
1
15,00
6.
Rabotilnica po T.O. so kabinet
2
68,60
7.
Kancelarija za nastavnici
1
50,40
8.
Kancelarija za direktor
1
25,00
9.
Kancelarija za psiholog
1
25,00
10.
Pomo{na kancelarija
1
20,00
11.
Kancelarija za sekretar
1
20,00
147
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
12.
Prostorija za zabavi{te
1
50,00
13.
Garderoba na higieni~ari
1
15,20
14.
Hodnici i skali
2+2
478,40
15.
Sanitarni ~vorovi
5
160,00
16.
Podrumski prostorii i skrivnici
2
131,30
17.
Kotlarnica
1
35,00
18.
Magacin
1
22,00
19.
Prostorija za hauzmajstor
1
30,00
VKUPNO
39
2.205,80
broj
m2
Podra~no u~ili{te vo Mralino
R.br.
Vid na prostorii
1.
U~ilnici
3
162,00
2.
Kancelarija
1
12,00
3.
Hodnici
1
20,00
4.
Sanitaren ~vor
1
20,00
5.
[ upa
1
30,00
VKUPNO
7
244,00
broj
m2
Podra~no u~ili{te vo Bunarxik
R.br.
Vid na prostorii
1.
U~ilnici
2
113,40
2.
Nastavni~ka kancelarija
1
20,10
3.
U~ilnica za prvo oddelenie
1
29,00
4.
^ajna kujna
1
6,25
5.
Hodnici i skali
3
105,50
6.
Sanitarni ~vorovi
3
36,20
7.
Podrum
1
136,95
VKUPNO
10
447,40
148
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
U^ILI[ EN DVOR I DRUGI POVR[ INI
OU „Risto Krle“ s.Kadino
R.br.
Vid na prostorot
Broj
m2
1.
Sportski igrali{ta
2
1.150,00
2.
U~ili{en park
1
3.000,00
3.
Ostanati dvorni povr{ini
1
1.000,00
4.
U~ili{na ekonomija
1
10.000,000
VKUPNO
5
15.150,00
Broj
m2
Podra~no u~ili{te vo Mralino
R.br.
Vid na prostorot
1.
Ozeleneta i cvetna povr{ina
1
300,00
2.
U~ili{en dvor
1
3.700,00
3.
Sportsko igrali{te
1
1.000,00
4.
U~ili{na ekonomija
1
5.000,00
VKUPNO
4
10.000,00
Broj
m2
Podra~no u~ili{te vo Bunarxik
R.br.
Vid na prostorot
1.
Dvorna povr{ina
1
5.00,00
2.
U~ili{na ekonomija
1
5.000,00
VKUPNO
2
10.000,00
03. PREGLED NA VRABOTENI VO U^ILI[ TETO
PREGLED NA RAKOVODEN KADAR
R.br
Rabotno mesto
Obrazovanie
Ime i Prezime
149
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
sta`
1.
Direktor
VSS,29
Golupka Davitkova
PREGLED NA PSIHOLO[ KA [email protected]
R.br
Rabotno mesto
1.
Psiholog
Obrazovanie
Ime i Prezime
sta`
VSS, 23
Sne`ana Cvetkovska
PREGLED NA ADMINISTRATIVNO-TEHNI^KI PERSONAL
Obrazovanie
Ime i Prezime
R.br
Rabotno mesto
1.
Sekretar
SSS, 28
Mile Stamenkovski
2.
Hauz-majstor
SSS, 39
Kitan Vasevki
3.
Higieni~ar
SSS, 17
Karolina Stamenkovska
4.
Higieni~ar
SSS, 23
Gordana \ or|ievska
5.
Higieni~ar
SSS,1
Blagorodna Petru{evska
6.
Higieni~ar
SSS,4
Sne`ana Sokolovska
7.
Higieni~ar
SSS,9
Darinka Krstevska
8.
Higieni~ar
Osnovno,10
Desanka Angelovska
9.
Higieni~ar
SSS3
Stamenkovska Vesna
10.
Higieni~ar
SSS,3
Mladenka Filipovska
11.
Higieni~ar
SSS
11.
Gradinar-~uvar
Osnovno,
sta`
Stojna Siljanovska
Dejan Panevski
PREGLED NA NASTAVNIOT KADAR
ODDELENSKA-PREDMETNA NASTAVA I PODGOTVITELNO
R.br
Rabotno mesto
1.
Odd. nastavnik
Obrazovanie
Odd.
sta`
rakov.
Visoko
1
Ime i Prezime
Сузана Ц.Крстевска
150
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
2.
“
Visoko
2
Огненова Ристана
3.
“
Visoko
3
Гијева Билјана
4.
“
Visoko
4
Васевска Валентина
5.
“
Visoko
5
Грбовиќ Есма
6.
“
Visoko
2-5
Katerina Veli~kovska
7.
“
Visoko
3-4
@aklina Smilevska
8.
“
Visoko
1
Petkovska Aneta
9.
“
Visoko
2-4
Lidija \ akovska
10.
“
Visoko
3
Slavica D. Ristevska
11.
“
Visoko
1-5
Vesna Kameva
12.
Fizi~ko obraz.
Visoko
6b
Jovan~e Bizimoski
13.
Muzi~ko obraz.
Visoko
8b
Aneta Kova~evska
14.
Geografija
Visoko
Jasmina Todorovska
15.
Fizika i matem.
Vi{a
Ver~e Stanojlovska
16.
Istorija i gra|an.
Visoko
17.
Biologija i hemi.
Vi{a
18.
Angliski j.
Visoko
Marina Qondova
19.
Angliski jazik
Visoko
Pe{evski Aco
20.
Angliski jazik
Visoko
Mitkovska Ivana
21.
Makedonski j.
Visoko
-
Kostova Negoslava
22.
Makedonski j.
Vi{a
-
Cvetkovska Olga
23.
Likovno obraz.
24.
Francuski j.
Visoko
6a
Angelovska Sa{ka
25.
Matematika
Vi{a
8a
Branko Cvetkovski
26.
Tehni~ko-obraz.
Vi{a
7b
Zoran Aleksovski
27.
Informatika
Visoko
Kuzeva Frosina
28.
Etika
Visoko
Mitevska Sne`ana
Visoko
Nedelkovska Nata{a
7a
Jovan Stankovi}
6осм.
Sne`ana Petkovska
-
Zapoznavawe so
religiite
29.
Etika vo
religiite
151
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
BROJ NA U^ENICI
Odd.
U~enici
Broj na
Vkupno
paralelki
M
@
I
2
17
18
35
II
2
8
15
23
III
3
19
21
40
IV
1
21
13
34
V
3
19
12
31
I-V
11
84
79
163
VIдеветолет.
2
21
26
47
VI
1
11
11
24
VII
2
20
24
44
VIII
2
21
18
39
V-VIII
7
73
79
152
I-VIII
18
157
158
315
GLOBALNA STRUKTURA NA
VOSPITNO OBRAZOVNATA DEJNOST
•
NASTAVA
Nastavata vo OU “Risto Krle” s. Kadino se izveduva na makedonski nastaven
jazik vo 18 paralelki vo edna smena.
Nastavata {to }e bide realizirana vo na{eto u~ili{te se utvrduva so
Nastaven plan, a }e bidat realizirani i slednite vidovi nastava:
-
Zadol`itelna nastava
-
Izborna nastava
-
Drugi vidovi nastava
a) Dopolnitelna
b) Dodatna
v) Prodol`itelna
g)Slobodni aktivnosti
152
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Vo u~ili{teto se realiziraat ovie proekti:
-
Obrazovanie za `ivotni ve{tini. - realizatori odd. nastavnici od 1
do 6
oddelenie-realizator klasnite rakovoditeli.
•
PLAN NA NASTAVNI PREDMETI, VOSPITNO-OBRAZOVNA
I DRUGA DEJNOST
R.
Nastavni predmeti
br
Nastavni podra~ja
Godi{en fond na ~asovi po odd.
I
II
III
IV
.
V
VI
VI
VI
Дев.
Осм
дев
I
VIII
.
Makedonski jazik
216
216
216
180
180
144
144
144
144
Angliski jazik
72
72
108
108
108
108
108
108
108
72
72
72
72
Francuski jazik
Likovno
72
72
72
72
72
36
36
36
36
72
72
72
72
72
36
36
36
36
72
108
108
Op{testvo
72
72
Priroda
72
144
144
obrazovanie
Muzi~ko
obrazovanie
Zapoznavawe na
okolinata
Prirodni nauki
Matematika
72
144
144
144
Tehni~ko
144
144
144
144
36
72
36
36
36
36
72
72
obrazovanie
Tvore{tvo
izboren
Rabota so kompjuter
Пр и р о д н и
72
108
153
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
н а у к ии
т ех ник а
Fizika
72
72
Hemija
72
72
Biologija
72
72
72
Geografija
72
72
72
Istorija
72
72
72
36
36
72
Graganska kultura
Informatika
Fizi~ko
108
108
108
108
108
36
72
108
108
108
108
obrazovanie
Etika
36
Etika na religiite
izboren
^as za odd.
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
72
72
72
72
36
36
36
36
72
72
72
72
72
72
72
70
rakovodit.
Dopolnitelna
nastava
Dodatna nastava
Slobodni u~eni~i
aktivnosti
•
IZBORNA NASTAVA
Izbornite predmeti i fondot na ~asovi na u~enicite od prvo do ~etvrto
oddelenie se utvrdeni so nastavniot plan i nastavnite programi.
Vo treto ,~etvrto i petto devetoletka kako izboren predmet e izbrano Rabota
so kompjuteri.
U~enicite od petto do osmo oddelenie imaat obvrska da izberat po eden
izboren predmet. Na{eto u~ili{te gi vovede vo {esto oddelenie devetoletka kako
izboren predmet Etika vo religiite i Zapoznavawe so religiite a vo vo {esto
oddelenie osmoletka Proekti od informatika , vo sedmo oddelenie se Tehni~ko
154
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
obrazovanie i Proekti od informatika i osmo oddelenie Programirawe i predmetot
Tehni~ko obrazovanie. Ovie predmeti odgovaraat na nastavniot plan i programa.
•
DOPOLNITELNA NASTAVA
Dopolnitelnata nastava }e se organizira za u~enicite koi imaat
pote{kotii vo u~eweto
i zaostanuvawe po oddelni nastavni predmeti (bolest,
podolgo otsustvo). So nejzina realizacija }e se otpo~ne vedna{ {tom se utvrdi deka
vo oddelenieto po odreden nastaven predmet ima potreba od vakva nastava.
Po predlog na predmetniot nastavnik Oddelenskiot sovet odlu~uva za koi
u~enici i po koi predmeti }e se organizira dopolnitelna nastava.
Dopolnitelnata nastava }e se organizira vo oddelenska i predmetna nastava,
pri {to individualno }e se raboti so u~enicite.
•
DODATNA NASTAVA
Dodatnata nastava se organizira za u~enici koi vo tekot na redovnata
nastava postignuvaat natprose~ni rezultati, pojavuvaat i se potvrduvaat so osobena
nadarenost i talentiranost po oddelni nastavni predmeti.
•
[email protected] NASTAVA
Dokolku na krajot na u~ebnata godina vo u~ili{teto ima u~enici koi
zaostanuvaat po eden ili dva predmeti za niv }e se organizira prodol`itelna nastava
realizirana vrz osnova na Zakonot za osnovno orazovanie.
VONNASTAVNO-VOSPITNO OBRAZOVNA AKTIVNOST
•
SLOBODNI U^ENI^KI AKTIVNOSTI
155
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Slobodnite u~eni~ki aktivnosti se planiraat spored interesite, potrebite i
mo`nostite na u~enicite i sredinata.Slobodnite u~eni~ki aktivnosti se grupirani
vo dve grupi i toa oddelenska nastava i predmetna nastava. ] e nastojuvame ovie zada~i
da gi realizirame.
Vo oddelenska nastava celta e u~enicite da se pottiknuvaat i razvivaat
detskata
qubopitnost,
samostojnost,
doslednosta
i
istrajnosta
vo
nivnoto
izvr{uvawe, da se afirmira u~eni~kata li~nost za pravilno koristewe na
slobodnoto vreme.
Vo predmetna nastava da se osposobat u~enicite za samostojno re{avawe na
postavenite zada~i, jasno iznesuvawe na svoite stavovi i mislewa, da se sozdavaat
naviki za pravilno koristewe na rabotnoto vreme, za{tita na `ivotnata i ~ovekova
sredina i napredok vo naukata i tehnikata.Vo na{eto u~ili{te }e se realiziraat
slobodni u~eni~ki aktivnosti vo oddelenska i predmetna nastava i toa
SLOBODNI AKTIVNOSTI VO PREDMETNA NASTAVA
Slobodni aktivnosti za pro{iruvawe na znaewata
R.br.
Sekcii
Odgovoren nastavnik
1.
Literaturna
Cvetkovska Olga
2.
Angliska
Qondova
3.
Mladi lingvisti
Pe{evski Aco,
Marina,
Mitkovska
Ivana,
Angelovska Sa{ka
4.
Matemati~ka
Branko Cvetkovski
5.
Mladi fizi~ari
Ver~e Stanojlovska
6.
Mladi geografi~ari
Todorovska Jasmina
7.
Mladi istori~ari
Jovan Stankovi}
8.
Mladi biolozi-ekolozi
Sne`ana Petkovska
Kulturno umetni~ki slobodni aktivnosti
R.br.
Sekcii
Odgovoren nastavnik
1.
Dramska-recitatorska
Negoslava Kostova
2.
Hor-orkestar
Aneta D.Kova~ovska
3.
Likovna
156
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Slobodni-tehni~ki aktivnosti
R.br.
Sekcii
Odgovoren nastavnik
1.
Soobra}ajna
Zoran Aleksovski
2.
Mladi klubovi i
tehni~ari
Zoran Aleksovski
Slobodni sportski aktivnosti
R.br.
Sekcii
Odgovoren nastavnik
1.
Rakomet
Jovan~e Bizimoski
2.
Mal fudbal
Jovan~e Bizimoski
EKSKURZII
U~eni~kite ekskurzii se takov vid na vospitno obrazovnata rabota preku koi
u~enicite se zapoznavaat so predmetite i pojavite vo nivnata prirodna sredina.
Preku niv u~enicite gi pro{iruvaat svoite znaewa, se zapoznavaat so prirodnite
ubavini i kulturno istoriski znamenitosti. Nivnata uloga e nezamenliva vo
ostvaruvawe na oddelni celi i zada~i na u~ili{teto. Nastavnite ekskurzii se
izveduvaat vo ramkite na zadol`itelnite nastavni denovi {to treba da gi ispolni
u~ili{teto vo tekot na nastavnata godina. Nastavnite ekskurzii se planiraat so
godi{nata programa za rabota kako i so globalnoto godi{no planirawe na nastavata
po oddelni nastavni predmeti i podra~ja.
Postojat pove}e vidovi ekskurzii
1. Nastavni
2. Rekreativni ekskurzii
3. Nau~no-rekreativni ekskurzii
Vo na{eto u~ili{te }e se izveduvaat ekskurzii soglasno Pravilnik za na~inot
na izveduvawe na u~eni~kite ekskurzii i drugite slobodni aktivnosti na u~enicite
od osnovnite u~ili{ta no i so programa izgotvena spored rokovniot plan za
ekskurzii so celi i zada~i ~ij akcent bi bil na vospitnite efekti od istite.
157
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА УЧИЛИШНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ДРУГИТЕ СЛОБОДНИ
АКТИВНОСТИ
Училишните екскурзии и другите слободни активности на учениците имаат за цел
совладување, проширување на знаења, примена на вештини и ставови преку
непосредно запознавање на појавите, како и односи во природната и општествената
средина,
културно-историските
знаменитости,
индустриските
и
земјоделските
капацитети, во согласност со воспитнообразовната работа на училиштето.
Задачите на училишните екскурзиите и другите слободни активности се остваруваат
преку:
- изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во
општествениот живот;
- развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
- запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви;
- градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот;
- развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности;
- поттикнување и манифестирање на позитивни емоции;
- социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување и
грижа за себе;
- развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за
здраво живеење.
Екскурзиите се организираат и изведуваат на места, локалитети и објекти во друг
географски регион од местото на живеење на учениците.
Согласно горе наведениот Правилник, училишта од Скопје за реализација на
екскурзиите одбираат некои од следниве локалитети и објекти:
Куманово: Опсерваторијата ,,Кокино
˝ и Човеков камен; Кратово: Големо
градиште с. Коњух; Пробиштип: манстир Гаврил Лесновски – с. Лесново; Виница:
Виничко кале; Берово – Беровско Езеро; Струмица: Колешински Водопади и
Смоларски Водопади; Дојран - Вардарски Рид; Неготино - ТЕЦ Неготино; Кавадарци:
Стоби, Фени и ХЕЦ Тиквеш; Прилеп: Горен Град и Маркови Кули; Битола: Хераклеа и
158
Службен Гласник на Општина Илинден
Национален парк ,,Пелистер
˝; Ресен:
бр.8 03
Октомври 2011 година
- Курбиново; Охрид: Лихнидос, Стари град,
Антички театар, Плаошник и Самоилова тврдина; Струга: Природнонаучен музеј и
Вевчански Извори; Дебар: ХЕЦ Шпиље; Косовраски бањи, Кањонот на Радика, Св.
Јован Бигорски; Нацонален парк ,,Маврово˝; Гостивар - изворот на реката Вардар –
Вруток; Тетово: Шарена џамија и Тетовско кале.
Училиштето организира излети за сите ученици најмногу двапати во учебната година,
во есен и во пролет, а се изведуваат во поблиската околина во траење до еден ден.
Училиштето организира екскурзија еднаш во учебната година во траење од еден до
три дена и тоа:
- За учениците од III одделение – еден ден;
- за учениците од VI одделение - два дена;
- за учениците од завршното одделение - три дена.
Наставата во природа се организира во траење од седум дена еднаш во учебната
година.
Кампирањето се организира во траење од пет до седум дена еднаш во учебната
година.
Летните и зимските школи, летувањата и зимувањата се организираат во траење од
седум до десет дена еднаш во учебната година.
NATPREVARI
Preku natprevarite se razviva li~nosta na u~enikot, se prodlabo~uva i
zbogatuva znaeweto na u~enikot, zbli`uvawe na u~enicite.
Natprevarite mo`at da bidat u~ili{ni, op{tinski, regionalni dr`avni.
Natprevari
Predmet i podra~ja
Vreme na realizacija
U~ili{ni
PPZ
Oktomvri
Soobra}ajna - T.O.
Mart
Fizika
April
Biologija
April
Hemija
April
Makedonski jazik
April
Francuski jazik
April
Istorija
April
159
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Geografija
April
Matematika
April
Angliski jazik
April
Op{tinski
Rakomet,fudbal ma{ki i
Mart, april, maj
Gradski
`enski
Dr`avni
Soobra}aj
Maj
Maladi teh. i prirodnici
Maj
Istorija
Maj
Geografija
Maj
Fizika
Maj
Matematika
Maj
Makedonski jazik
Maj
Hor i orkestar
Maj
PROIZVODSTVENA I DRUGA OP[ TESTVENO
KORISNA RABOTA
Celta na proizvodstvenata i op{testveno korisnata rabota e kaj u~enicite da
se razvie qubov i pozitiven odnos kon trudot, da se neguva i po~ituva rabotniot
~ovek, sredstva za proizvodstvo kako i rezultati od trudot.
Vo na{eto u~ili{te }e se realizira slednata programa
Vid
Vreme na
aktivnost
realizacija
Ureduvawe na
rabotnata prostorija
Ureduvawe na
u~ili{niot dvor
Zasaduvawe na
sadnici
Humanitarni
Odd.
Realizator
U~enici i
IX-VI
I- VIII
IX-V
I-VIII
,,
XI i III
VII-VIII
,,
IX i IV
I-VIII
,,
nastavnici
160
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
akcii
Odr`uvawe na
cve}iwata
Ureduvawe na
sportski tereni
Izrabotka na nastavni
sredstva i pomagala
IX i VI
I-VIII
,,
IX i VI
V-VIII
,,
IX i VI
I-VIII
,,
U^ENI^KA ZAEDNICA
Ovaa zaednica se zanimava so `ivotot i rabotata na u~enicite vo u~ili{teto.
U~enicite vo na{eto u~ili{te se organiziraat vo:
-
U~eni~ka zaednica na nivo na paralelka
-
U~eni~ka zaednica na nivo na u~ili{te
U~eni~kata zaednica na nivo na paralelka se formira na po~etokot na
u~ebnata godina, prviot sostanok go svikuva rakovoditelot na paralelkata i se vr{i
izbor na rakovodstvoto. Ovaa zaednica raboti po odredena programa so interesni
sodr`ini.
U~eni~kata zaednica na nivo na u~ili{te se formira vo po~etok na u~ebnata
godina i sekoja paralelka delegira odreden broj na ~lenovi.
Svojata aktivnost ja ostvaruva po odnapred izgotvena programa za rabota.Tie
razrabotuvaat sodr`ini za spre~uvawe na konflikti, predlagaat i prezemaat merki
za podobruvawe na uslovite za nastavata ,u~eweto,disciplinata,higienata i sli~no.
DETSKA ORGANIZACIJA
Odgovoren nastavnik: Krstevska Cvetkovska Suzana
CELI I ZADA^I:
Da gi obedinuva i naso~uva site op{testveni aktivnosti na u~enicite i
detskite kolektivi vo u~ili{teto po paralelki i oddelenieto.;
Da im ovozmo`i afirmacija na poedinci i detski kolektivi, i na toj na~in da
doprinesuva za re{avawe na drugarstvoto, solidarnosta, kolektivizmot, kako i
me|usebnoto po~ituvawe i uva`uvawe.
161
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Da gi organizira i anga`ira site u~enici za izveduvawe na rabotni aktivnosti
na u~enicite. Kako najmasovna organizacija vo u~ili{teto da ovozmo`i i vospitna
sorabotka so op{testvenata sredina, sorabotka i so drugi u~ili{ta vo op{tinata i
republikata.
•
PROGRAMA ZA RABOTA NA DETSKATA ORGANIZACIJA
1. Odbele`uvawe na proslavi, jubilei i praznici;
2. Rabotni humanitarni i drugi vidovi aktivnosti vo u~ili{teto i
sredinata;
3. Sobirni akcii;
4. Organizirawe i sproveduvawe na natprevari vo u~ili{teto i nadvor od nego;
5. Organizirawe na op{testveno-zabaven `ivot vo u~ili{teto
6. Organizirawe zimuvawe, letuvawe, logoruvawe, izleti i ekskurzii na
u~enicite.
•
[email protected] NA RABOTATA
SEPTEMVRI
1. Sve~eno odbele`uvawe na po~etokot na u~ebnata 2011/2012 godina;
2. Kulturno umetni~ka programa za prva~iwata i nivnite roditeli;
3. Formirawe na slobodni u~eni~ki aktivnosti;
4. Izbor na rakovodstvo na Detska organizacija po paralelki i oddelenija;
5. Sproveduvawe na akcija za ureduvawe na u~ili{niot dvor
OKTOMVRI
1. Sobirna humanitarna akcija;
2. Odbele`uvawe na “Detska nedela”;
3. Sve~ena priredba za priem na prva~iwata vo Detska organizacija;
4. Odbele`uvawe na Svetskiot den na u~itelite;
NOEMVRI
1. Poseta na festivalot- “Zlatno slavej~e”;
2. Izbor na najdobro uredena u~ilnica-kabinet.
162
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
DEKEMVRI
1. Sve~eno odbele`uvawe na novata godina
JANUARI
1. Organizirawe na zimskiot raspust;
MART
1.Odbele`uvawe na 8mi Mart denot na `enata
2.Odbele`uvawe na “Denot na ekologijata”-ureduvawe i ~istewe na
dvor.
u~ili{niot
APRIL
1. Sve~eno odbele`uvawe na denot na {egata-“Aprilijada” so priredba pred
u~enicite i u~estvo vo Aprilijadata vo u~ili{teto,op{tinata a potoa vo
glavniot grad na Republikata;
2. Organizirawe na humanitarna akcija: Podari kniga za veligdensko jajce
3. Tortilijada
MAJ
1. Sve~eno obele`uvawe na Denot na trudot;
2. Sve~eno odbele`uvawe na godi{ninata na Goce Del~ev-polagawe na sve`o
cve}e na spomen grobot vo crkvata “Sveti Spas”;
3. U~estvo na konkursot-Festival na Detskoto poetsko tvore{tvo;
4. Sve~eno odbele`uvawe na Denot na Slovenskite prosvetiteli-Kiril i
Metodij-24 Maj;
5. Organizirawe na literaturnoto ~itawe so Makedonski poeti-pisateli
priznati vo Makedonskata literatura i lektira.
6. U~estvo na literaturnite me|unarodni sredbi na op{tina IlindenJUNI
1. Organizirawe na letuvawe
2.
VONNASTAVNI VOSPITNO OBRAZOVNI PODRA^JA
163
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
[email protected] ZA ZDRAVJE NA U^ENICITE
Oddelni sodr`ini i aktivnosti {to se povrzani so zdravjeto na u~enicite se
opfateni so nastavnite programi, a osobeno vo nastavata po fizi~ko i zdravstveno
obrazovanie, zapoznavawe na prirodata, biologija, hemija kako i vo slobodnite
u~eni~ki aktivnosti. Eden del od zada~ite se realiziraat i na ~asot na oddelenskiot
rakovoditel.
Osven toa za{titata i unapreduvaweto na zdravjeto na u~enicite vo osnovnoto
u~ili{te se ostvaruva i so redovnite lekarski pregledi, a koga ima potreba se
prezemaat i drugi merki. U~ili{teto vo ramkite na objektivnite mo`nosti se gri`i
za organizirawe celosna i delumna ishrana na u~enicite, za higienskite uslovi,
sportskite aktivnosti, zimuvawa, letuvawa, izleti- denovi vo prirodata i drugo. Vo
godi{nata programa za vospitno - obrazovnata rabota na osnovnoto u~ili{te se
planiraat aktivnosti na u~enicite {to se odnesuvaat na obrabotka na sodr`ini i
prezemawe merki za ~uvawe na zdravjeto: so na~inot na `iveewe, za{tita na zdravjeto,
izgraduvawe na svest za za{tita od opasnostite {to proizleguvaat od {ireweto na
upotrebata na drogata, nikotinizmot, alkoholizmot, sidata i drugi bolesti.
R.br.
Sodr`ini i aktivnosti
Vreme
Realizator
1.
Gri`a za postojni higienski
uslovi(li~ni i kolektivni)
IX-VI
Nastavnici
2.
Gri`a za ~isti u~ilnici i ~ist
dvor
IX-VI
Nastavnici
3.
Redovni lekarski pregledi
(sistematski, redovni vakcini i
revakcini, pregled na zabi i
vo{ki i labaratoriski pregled)
IX-VI
Zdravstven dom.
Predavawa (pravilna ishrana,
bolesti, zavisnost-droga, alcohol
grip i dr.)
XI-VI
4.
5.
Razvoj na samodoverbata,
po~ituvawe i komunikacija
Lekari
Psiholog
Odd. rakov.
IX-VI
Nastavnici
psiholog
6.
Organizirawe ishrana na u~enici
7.
Organizirawe letuvawa i
zimuvawa
IX-VI
Ii
VI-VIII
Nastavnici
Odgovorni nastavnici
164
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
SORABOTKA SO LOKALNATA SREDINA
Osnovnoto u~ili{te koristi razni na~ini za poblisko povrzuvawe so
lokalnata sredina. Taa sorabotka naj~esto opfa}a:
-
sorabotka so semejstvoto, osobeno so roditelite na u~enicite
-
sorabotka so lokalnata samouprava i vospitno -obrazovni ustanovi,
institucii od oblasta na kulturata, pretprijatijata i drugi organi i organizacii
zaradi zbogatuvawe na vospitno obrazovnata aktivnost so u~enicite;
-
organizirawe raznovidni op{testveno, kulturni i obrazovni
aktivnosti so mladinata i vozrasnoto naselenie od lokalnata sredina;
-
iformirawe na po{irokata javnost za rezultatite {to gi postignuva
u~ili{teto;
- vklu~uvawe na u~ili{teto vo drugi kulturni i obrazovni aktivnosti {to se
organiziraat vo ramkite na lokalnata sredina.
U~ili{teto redovno ja informira javnosta za svojata rabota, za sostojbite i
problemite i sorabotuva so drugite institucii od lokalnata sredina, {to mo`at da
pomognat za pokvalitetno organizirawe na obrazovniot i vospitniot proces.
U~ili{teto podgotvuva programi i organizira aktivnosti za odbele`uvawe na
zna~ajni proslavi praznik na u~ili{teto, jubilejni praznici, zavr{uvawe na
nastavnata godina i drugo. Aktivnostite se planiraat so programata za rabota na
u~ili{teto i se podr`uvaat so odredeni finansiski sredstva od Ministerstvoto za
obrazovanie i nauka i lokalnata samouprava.
•
ORGANIZIRAWE NA RODITELITE
Roditelite na u~enicite vo u~ili{teto se organiziraat vo:
1. Sovet na roditeli na nivo na paralelka
2. Sovet na roditeli na nivo na u~ili{te
Sovetot na roditeli na paralelka raboti spored programa. Gi vklu~uva
roditelite vo site pozna~ajni aktivnosti.
Roditelite so svoite predlozi i sugestii se aktivno vklu~eni vo rabotata na
u~ili{teto.
Roditelskiot sovet na nivo na u~ili{teto ima po 1 (eden) pretstavnik od
sekoja paralelka.
Ovoj sovet broi 18 (osumnaeset) ~lena i raboti spored Godi{nata programa za
rabota na Roditelskiot sovet.
165
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Zada~a na ovoj sovet e da vodi gri`a za zadovoluvawe na potrebite na
u~enicite, pravilno koristewe na slobodnoto vreme, sorabotka so nastavnicite,
podobruvawe na uspehot i povedenito na u~enicite. Tri pretstavnici na Sovetot na
roditeli se vklu~eni vo U~ili{niot odbor kako organ na upravuvawe na u~ili{teto.
PROGRAMA
Za rabota na roditelskite soveti
U~ili{teto pretstavuva celosoobrazen sistem i toa od prosta pri~ina {to
~ovekot go sozdal da gi zadovoli svoite individualni ili potrebi na sredinata. Da
zadovoli intelektualni `elbi i potrebi kako investicija so pove}ekraten povrat.
Seto toa go karakterizira u~ili{teto kako organizaciski sistem.
Programska sodr`ina
Realizacija
Vreme
1. Organizacioni raboti
Direktor
Septemvri
2. Zapoznavawe so Godi{na programa za
Direktor
Avgust
Direktor
Septemvri
Direktor
Septemvri
Direktor
Noemvri
Direktor
Noemvri
rabota na u~ili{teto za u~ebnata
2011/2012godina
3. Prioritetni vospitno-obrazovni zada~i vo
tekovnata godina
4. Podgotovki za realizacija na vospitnoobrazovnata rabota vo tekovnata u~. godina
-
Opremenost na kabineti
-
Osovremenuvawe na dizajnot na u~. prostor
-
Inicirawe na roditelite da dadat svoi
predlozi za unapreduvawe i organizacija na
`ivotot vo u~ili{teto i vospitno
obrazovnata rabota
1. Uspehot i povedenieto na u~enicite vo prvoto
tromese~ie
2. Realizacija na zdravstvenata i socijalnata
za{tita na u~enicite, ekskurzii, izleti,
organizirawe na humanitarni akcii za pomo{
166
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
na u~enici koi se socijalno zagrozeni.
1. Izve{taj za rabotata na u~ili{teto vo prvoto
polugodie
Direktor
Januari
2. Analiza na uspehot i povedenieto na
u~enicite vo prvoto polugodie
1. Izve{taj za postignatite rezultati tretoto
tromese~ie
2. Zabele{ki i sugestii za unapreduvawe i
nadminuvawe na problemite
1. Razgleduvawe i usvojuvawe na God. izve{aj za
rabota na u~ili{teto vo u~. 2010/2011 god.
2. Efekti od op{testveno-korisnata rabota so
Direktor
Psiholog
Direktor
Psiholog
Direktor
Psiholog
Januari
April
April
Direktor
Direktor
Juni
Septemvri
u~enicite
5. Organizacioni raboti
Direktor
Septemvri
6. Zapoznavawe so Godi{na programa za
Direktor
Avgust
Direktor
Septemvri
Direktor
Septemvri
Direktor
Noemvri
Direktor
Noemvri
rabota na u~ili{teto za u~ebnata
2011/2012godina
7. Prioritetni vospitno-obrazovni zada~i vo
tekovnata godina
8. Podgotovki za realizacija na vospitnoobrazovnata rabota vo tekovnata u~. godina
-
Opremenost na kabineti
-
Osovremenuvawe na dizajnot na u~. prostor
-
Inicirawe na roditelite da dadat svoi
predlozi za unapreduvawe i organizacija na
`ivotot vo u~ili{teto i vospitno
obrazovnata rabota
3. Uspehot i povedenieto na u~enicite vo prvoto
tromese~ie
4. Realizacija na zdravstvenata i socijalnata
za{tita na u~enicite, ekskurzii, izleti,
organizirawe na humanitarni akcii za pomo{
167
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
na u~enici koi se socijalno zagrozeni.
3. Izve{taj za rabotata na u~ili{teto vo prvoto
Direktor
Januari
Direktor
Januari
polugodie
4. Analiza na uspehot i povedenieto na
u~enicite vo prvoto polugodie
3. Izve{taj za postignatite rezultati tretoto
tromese~ie
4. Zabele{ki i sugestii za unapreduvawe i
nadminuvawe na problemite
3. Razgleduvawe i usvojuvawe na God. izve{aj za
rabota na u~ili{teto vo u~. 2010/2011 god.
Psiholog
Direktor
Psiholog
April
Direktor
Psiholog
Direktor
April
Direktor
4. Efekti od op{testveno-korisnata rabota so
u~enicite
Juni
Septemvri
SORABOTKA SO DRUGI VOSPITNO-OBRAZOVNI INSTITUCII
Na{eto u~ili{te postojano sorabotuva so Biro za razvoj na obrazovanieto,
Ministerstvoto za obrazovanie, osnovnite u~ili{ta na nivo na op{tinata i
po{iroko.
Postojano kontaktirame so:
1. Detski kulturen centar Karpo{
2. Narodna tehnika Skopje
3. Zavod za mentalno zdravje
4. Televiziski ku}i
5. Centar za socijalni raboti
6. Kulturni umetni~ki dru{tva
7. Razni humanitarni organizacii
8. Sojuzot za vospituvawe i gri`a na deca
9. Op{tinski i gradski crven krst
10. Detski spisanija
Preku godinata za poefikasna odredena sodr`ina na nastavata, u~enicite gi
nosime vo kino, teatar, zoolo{ka gradina, planetarium i dr.
168
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
SLEDEWE, VREDNUVAWE I UNAPREDUVAWE NA VOSPITNO
OBRAZOVNATA DEJNOST
U~ili{teto vo ramkite na svojata vospitno obrazovnata dejnost organizira
sistematsko i programirano sledewe i unapreduvawe na vospitno obrazovnata rabota
i vrednuvawe na rezultatite {to gi postignuvaat nastavnicite i u~enicite.
Sledeweto, unapreduvaweto i vrednuvaweto na vospitno-obrazovnata dejnost na
na{eto u~ili{te opfa}a:
-
Planirawe, programirawe i podgotovka na direktorot za pedago{koto
rakovodewe na vospitno obrazovnata dejnost na u~ili{teto;
-
Planirawe i podgotovka na nastavnicite za izveduvawe na nastavata i za
organizacija i pedago{ko vodewe na vospitno obrazovnata rabota vo drugite
vospitno obrazovni podra~ja od dejnosta;
-
Planirawe i programirawe na stru~nata rabota na pedago{kata slu`ba;
-
Sledewe, proveruvawe i ocenuvawe na uspehot {to go postignuvaat u~enicite i
nastavnicite vo tekot na nastavnata i vonnastavnata rabota;
-
Permanentno stru~no usovr{uvawe na rakovodniot i vospitno obrazovniot kadar
na u~ili{teto (seminari, stru~na literatura, razmena na iskustva i sl.);
-
Vodewe na pedago{ka evidencija i dokumentacija vo ramkite na site podra~ja
{to ja so~inuvaat dejnosta na u~ili{teto;
-
Ostvaruvawe na vospitno obrazovnata , informativnata i kulturnata dejnost na
u~ili{nata biblioteka.
Vrz osnova na sledewe na rezultatite {to gi postignuva, u~ili{teto izgotvuva
izve{tai, analizi, informacii i drugi stru~ni materijali za potrebite na stru~nite
organi i tela na u~ili{teto kako i drugi subjekti koi se odgovorni i zainteresirani
za rabotata na u~ili{teto.
Rabotata i rabotnite zada~i vo ova podra~je od vospitno obrazovna dejnost na
u~ili{teto se konkretiziraat so posebni programi koi {to se del od Programata za
rabota na u~ili{teto.
So Godi{nata programa za rabotata na u~ili{teto se utvrduva sodr`inata,
obemot i organizacijata na vonnastavnite aktivnosti, kulturnata i obrazovnata
169
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
anga`iranost na u~ili{teto vo lokalnata sredina, sledeweto, unapreduvaweto i
vrednuvaweto na dejnosta i drugite pra{awa i problemi povrzani so vospitno
obrazovnata rabota na u~ili{teto.
PLANIRAWE NA VOSPITNO OBRAZOVNATA DEJNOST
VO U^ILI[ TETO
Celta na vospitno obrazovnata dejnost na osnovnoto u~ili{te e da se ovozmo`i
optimalen razvoj na u~enicite od ovaa u~ili{na vozrast, preku steknuvawe na
osnovni znaewa za prirodata, op{testvoto i za ~ovekot, razvivawe na
intelektualnite i drugi sposobnosti i vospitni vrednosti na li~nosta, kako i nivno
osposobuvawe za primena na steknatite znaewa i umeewe vo sekojdnevniot `ivot i
rabota i pri natamo{noto obrazovanie.
Етички кодекс за оценувањето на постигањата на учениците
Директорите и стручните соработници во училиштeтo прифаќаат:
- да создаваат култура на правично и фер оценување во училиштето;
- да ги заштитуваат правата на приватност во оценувањето;
- да спречат евентуална злоупотреба на резултатите од оценувањето на учениците;
- да обезбедат правен процес на жалби во врска со оценувањето;
Етичноста е дел од личниот систем на вредности. Етички се однесуваме не затоа што
така ни налага законот, не затоа што некој тоа го очекува од нас, туку затоа што
веруваме дека така треба и сакаме така да се однесуваме.
Наставниците прифаќаат:
- да бидаат непристрасни, објективни, позитивни , отворени и подготвени да им дадат
подршка и помош на учениците во процесот на оценување;
- со своето однесување во процесот на оценување да промовираат високи морални вредности
и да бидат пример за учениците;
- да ја избегнуват секоја ситуација што може да претставува конфликт на интереси
непристрасно и непринципиелно однесување во процесот на оценување;
- да одбијат секаков вид интервенција или поткуп понуден со цел да дадат оценка поголема од
заслужената;
170
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
- да се спротистават на неетичко однесување на други субјекти во оценување ученици,
родители и колеги;
- во процесот на оценувањето да ја почитуваат личноста на ученикот и неговите родители;
- да водат грижа за приватноста на ученикот и сознанијата за неговото учење, да не ги
споделуват со лица кои не се дел од процесот на наставата;
- да соработуваат со колегите со цел да се подобри оценувањето;
- при оценувањето да не прават дискриминација на учениците по било која основа
( национална, верска, полова, расна, социјална состојба и сл.);
Родителите прифаќаат:
- да го подржуваат учењето на своите деца преку залагaње за фер оценување;
- да се воздrжат од активности кои неоправдано би ги довеле нивните деца до повластена
положба vо оценувањето во однос на другите деца;
- да ги почитуваат професионалните односи и совети на наставниците во врска со
оценувањето на нивните деца;
- кај своите деца-ученици да почитуваат чесен и фер однос и со своето однесување во врска
со оценувањето на постигањата на учениците да им бидат пример за тоа;
- кај своите деца да ги препознаваат и спречуваат евентуалните обиди со недозволени
постапки да добијат поволна оценка од објективно утврдената;
Секој кој ја проценува етичноста на своите постапки сврзани со оценувањето на учениците ќе
има предвид како тоа го засега не само некој конкретен ученик, туку и други ученици;
Во подигање на етичноста во оценувањето етички е ако секој појде од себе.
Учениците прифаќаат:
- да се залагаат за праведно и фер оценување на сите ученици и да се спротиставуваат на
појави кои доведуваат до необјективно оценување;
- да ги почитуваат барањата и договорените процедури во врска со оценувањето и да се
информираат за последиците од нивното непочитување;
- да не поставуваат неприфатливи барања во врска со оценувањето на нивните постигања;
- да ги почитуваат советите на наставниците поврзани со оценувањето и учењето;
- да не се служат со недозволени постапки во текот на презентирањето на бараните знаења и
вештини и да одбегнуваат да вршат какво било влијание ( непосредно или посредно) со цел
некој ученик да се здобие со повисока оценка од реално заслужената;
171
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Службениците во институциите надлежни за Образованието на државно и на локално
ниво прифаќаат
- да обезбедуваат навремено подготвување и донесување на квалиетни нормативни акти
(закони,, правилници, упатства и др.) со кои се регулира оценувањето на напредокот на
учениците и да се грижат за нивната доследна примена во практиката;
- навремено и непристрасно да реагираат на приговори, жалби, молби и слично во врска со
оценувањето за чие разрешување се надлежни, а кои се пднесени од учениците и нивните
родители;
- информациите (резултатите) од оценувањето што им се службно достапни, да не ги користат
за ненаменски цели и на начин кои би произвеле негативни последици за учениците или би
довеле до несоодветни одлуки во образованието;
- професионалната позиција да не ја користат во приватни цели, поврзани со оценувањето во
некое училиште или на некој ученик;
Поддржано
од
Државен
просветен
инспекторат
Биро за развој на образованието и
ЗЕЛС
Појдовни вредности:
Почитување
Демокраичност
Чесност
Праведност
Интегритет
Храброст
ORGANIZACIJA NA RABOTATA NA ORGANITE,
TELATA I STRU^NITE RABOTNICI
Vospitno obrazovnata rabota vo u~ili{teto vo tekot na ovaa u~ebna godina }e
se organizira soglasno novite planovi i programi za vospitno obrazovnata dejnost na
osnovnoto u~ili{te kako i upatstvoto za organizirawe i pedago{ko vodewe na
vospitno obrazovnata dejnost na osnovnoto u~ili{te. Vrz osnova na ovie dokumenti
}e bidat izgotveni godi{ni, globalni i tematski planirawa, kako i sekojdnevnite
dnevni operativni planovi na nastavnicite za realizacija na opredelenite nastavni
sodr`ini
172
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
RAKOVODITELI NA PARALELKATA
Vo tekot na ovaa u~ebna godina }e rabotat 18 paralelki so 18 oddelenski
rakovoditeli. ^asovite na oddelenskite rakovoditeli se planiraat po meseci.
Rakovoditelot na paralelkata gi sledi postigawata na u~enicite vo paralelkata i
nivniot razvoj. Ovaa godina vospitnata komponenta na ~asot na oddelenskiot
rakovoditel }e bide mnogu pove}e zastapena od prethodnata godina. Psihologot vo
sorabotka so oddelenskite rakovoditeli izgotvi novi programi od V do VIII
oddelenie za ~asot na oddelenskiot rakovoditel.
NOV PRIOD VO RABOTATA NA ^ASOT NA ODDELENSKIOT RAKOVODITEL
Celi
Sodr`ina
realiz
Vreme na
ator
relizacija
Osposobuvawe na
Da se
Kl.
u~enicite da sozd.
razgovara za
naviki za primena
ku}niot red
na ku}niot red
Septemvri
Resursi
O~ekuvani
efekti
Stru~na
Formirawe
Rako-
literat.
na pozit.
vod.
pe~aten
stavovi za
materijal
povedenie
Osposobuvawe na
Mojot rab.
Formirawe
u~enicite za
den da
naviki za
pravilno
napravime
pravilno
koristewe na rab.
plan
koristewe na
den
rab. den
Osposobuvawe na
Urednost i
Formirawe
u~enicite za
to~nosta
naviki za
sozdavawe naviki
osnovni
urednost i
za urednost i
uslovi za
to~nost
to~nost
uspe{. rab.
Osposobuvawe na
Kako u~ime i
Formirawe
u~enicite za
kako treba da
naviki za
173
Службен Гласник на Општина Илинден
efikasno
бр.8 03
Октомври 2011 година
u~ime
pravilno
koristewe na
u~ewe
vremeto
•
ODDELENSKI SOVET
Oddelenskiot sovet go so~inuvaat site nastavnici rakovoditeli na
paralelkata i onie koi gi realiziraat predmetite na oddelni nastavni predmeti vo
ramkite na oddelenieto. Zada~a na Oddelenskiot sovet e realizacijata na nastavnite
programi, sledewe na efektite od realizacijata, kako i celokupniot razvitok na
u~enicite.
Oddelenskiot sovet se sostanuva najmalku 4 pati godi{no.
PLAN I PROGRAMA ZA ODDELENSKI SOVET
[email protected] NA RABOTA
- Godi{no planirawe na nastavniot
materijal
- Predlog za zadol`enija i dopolnitelni
zada~i na nastavnicite
- Formirawe na paralelkite, raspredelba na
predmeti i oddelen. rakovoditeli
- Merki za realizacija na ku}niot red
prevzemawe na preventivni merki protiv
{irewe na zarazni bolesti
REALIZACIJA
Direktor, psiholog
nastavnici
VREME
Avgust
Direktor
Avgust
Direktor
Avgust
Direktor nastavnici
i psiholog
- Organizacija za izveduvawe na dodatna
Direktor i
nastava i slobodni u~eni~ki aktivnosti
nastavnici
- Snabdenost na u~enicite so u~ebnici i
Direktor i
pomagala
nastavnici
- Analiza na struktura na paralelki od prvo
Psiholog i
oddelenie
nastavnici
- Razgleduvawe na uspehot i povedenie na
Oddelenski
Septemvri
Septemvri
Septemvri
Septemvri
Oktomvri
174
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
u~enicite na krajot na prvoto tromese~ie
Ostvaruvawe na sorabotka so roditeli
nastavnici
nastavnici
Nastavnici
u~enicite na krajot od prvoto polugodie
- Razgleduvawe na uspehot i povedenieto na
- Karakteristi~ni oblici na povedenieto na
•
R. br.
1.
-
April
psiholog
Direktor, nastavnici
psiholog
Direktor, nastavnici
psiholog
Juni
Juni
Juni
PLAN I PROGRAMA ZA NASTAVNI^KIOT SOVET
[email protected]
-
April
Direktor, nastavnici
u~enicite na krajot na u~ebnata godina
- Formirawe na grupi za letni odmori
Mart
Psiholog
u~enicite (stru~na tema)
Dekemvri
Januari
Nastavnici
u~enicite na krajot na tretoto tromese~ie
- Planirawe na prodol`nata nastava
Noemvri
Direktor, psiholog i
- Razgleduvawe na uspehot i povedenieto na
- Razgleduvawe na uspehot i povedenieto na
Октомври 2011 година
Realizator
Vreme i mesto
Usvojuvawe na izve{tajot za
Direktor
Avgust
rabotata na u~ili{teto vo
stru~ni
OU,,Risto Krle,,
u~ebnata 2010/2011 godina
sorabotnici
Organizacija za rabotata na
u~ili{teto za u~ebnata
2011/2012 god.
-
Plan i Raspored na
prostorot, paralelki odd.
rakovoditeli i nastavni
~asovi
2.
-
Usvojuvawe na Godi{nata
Direktor
Septemvri
programa za rabota na
stru~ni
OU,,Risto Krle,,
175
Службен Гласник на Општина Илинден
U~ili{teto vo 2011/ 2012
-
Organizacija na rod. sredbi
-
Zapoznavawe so
бр.8 03
Октомври 2011 година
sorabotnici
dokumentite-instrumentite
za sledewe i realizacija na
vospitno obrazovniot
proces vo 2011/2012 god.
3.
-
Zna~ewa na planirawata
Direktor
Oktomvri
adaptirano od seminarite
stru~ni
OU,,Risto Krle,,
sorabotnici
4.
-
Informacija na rezultatite Direktor
za uspehot na u~enicite od
psiholog
prvoto tromese~ie od
nastavnici
Noemvri
OU,,Risto Krle,,
u~ebnata 2011/2012god.
5.
-
Faktori za uspe{no u~ewe
Dir. Psiholog
Dekemvri
OU,,Risto Krle,,
6.
-
Polugodi{ni rezultati od
Direktor psih.
Januari
uspehot na u~enicite za
i nastavnici
OU,,Risto Krle,,
Psiholog
Mart
u~ebnata 2011/2012god.
7.
-
Komunikacija (ve{tina vo
OU,,Risto Krle,,
slu{awe i razbirawe na
stravot kaj deteto)
8.
-
Usvojuvawe na Izve{tajot
Direktor
April i maj
za rezultatite od uspehot i
psiholog
OU,,Risto Krle,,
rabotata vo tretoto
nastavnici
tromese~ie za u~ebnata
20112012 god.
176
Службен Гласник на Општина Илинден
9.
-
бр.8 03
Октомври 2011 година
Izve{taj za postignatite
Direktor
Juni
rezultati od uspehot i
nastavnici
OU,,Risto Krle,,
rabotata na u~enicite kako
i stru~ni
i na u~ili{teto vo u~ebnata aktivi
2011/2012god.
•
STRU^NI AKTIVI
Vo na{eto u~ili{te postojat tri aktivi i toa:
Stru~en aktiv-oddelenska nastava, Stru~en aktiv-prirodna grupa
predmeti i
Stru~en aktiv-humanitarna grupa predmeti. Ovie aktivi rabotat po svoja godi{na
programa usvoena od Nastavni~kiot sovet, koja e sostaven del na godi{nata programa
za rabota na u~ili{teto. Zada~a na stru~nite aktivi e da raspravaat za podgotovkata
na nastavnicite, realizacijata na nastavnite programi, koristewe i primena na
obrazovnata tehnologija, sopstveno stru~no usovr{uvawe preku teoretski predavawa,
prakti~ni aktivnosti vo paralelkata ili drugi objekti, sorabotka so drugi stru~ni
aktivi i sl.
PROGRAMA ZA RABOTA NA STRU^NIOT AKTIV NA ODDELENSKA
NASTAVA ZA U^EBNATA 2011/2012 GODINA
PRETSEDATEL: Biljana Gijeva
ZAPISNI^AR: Katerina Veli~kovska
SEPTEMVRI:
1.
Konstituirawe na aktivot i izgotvuvawe na godi{na programa za rabota vo
u~ebnata 2011/2012 godina.
2. Izve{taj od testiraweto na u~enicite za prvo oddelenie i informacii za
rabotata na grupata - psiholog Cvetkovska Sne`ana
OKTOMVRI:
Tema:Podr{ka na u~ili{nite psiholozi za rabota so ranlivi grupi na u~enici
177
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Nastavnik:Sne`ana Cvetkovska -u~ili{en psiholog
Tema:Kako u~at matematika decata od 8,9 i 10 godini
Nastavnik:Katerina Veli~kovska
NOEMVRI:
Tema:Primena na IKT vo nastavata
Nastavnik:Krstevska Cvetkovska Suzana
DEKEMVRI:
Tema:Obrazovanie za `ivotna sredina;Rabotilnica Prijatni i neprijatni
~uvstva-II-6.1
Nastavnik:Ognenova Ristana
Tema:Nastavnikot kako kreator na nastavata i u~eweto
Nastavnik:Dimitrova Ristovska Slavica
JANUARI:
Tema:Unapreduvawe na nastavata po zapoznavawe na okolinata;tematika lekcija
Vreme
Nastavnik:@aklina Smilevska
FEVRUARI
Tema:Obrazovanie za `ivotna sredina-Rabotilnica II-7.2,Napa|a~ko odnesuvawe
Nastavnik:Valentina Vasevska
Tema:Metodi vo nastavata
Nastavnik:Lidija \ akovska
MART
1.Tema: Nastavnikot i pozitivnata emocionalna atmosfera vo nastavata
Nastavnik: Kameva Vesna
APRIL
Tema:Zaedni~ki razliki
Nastavnik:Grbovi}Esma
MAJ
Tema:Prakti~en prikaz na nastaven ~as so primena na IKT ,nastavna sodr`ina
Vidovi soobra}aj
178
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Nastavnik:Gijeva Biljana
JUNI
1. TemaNovata uloga i slikata za nastavnikot vo u~ili{teto
Nastavnik:Aneta Mitrovska
2.Izve{taj za rabotata na aktivot
Pretsedatel na aktivot:Gijeva Biljana
PROGRAMA ZA RABOTA NA STRU^NIOT AKTIV OD HUMANITARNA
GRUPA ZA U^EBNATA 2011/2012GOD.
PRETSEDATEL: Angelovska Sa{ka
ZAPISNI^AR: Petrovski Gabriela
SEPTEMVRI:
Tema:Edukacija na `enata vo ruralnite sredini
Nastavnik:Angelovska Sa{ka
OKTOMVRI:
Tema:San-Stefanski miroven dogovor i Makedonija
Nastavnik:Stankovi} Jovan
NOEMVRI:
Tema:Pravilna ishrana i doziraniot fizi~ki napor kako preduslov za dobro
zdravje i visoki sportski rezultati
Nastavnik:Bizimoski Jovan~e
DEKEMVRI:
Tema:Narodni ora-op{ti karakteristiki
Nastavnik:Aneta Divjakoska Kova~ovska
JANUARI
Tema:Rabota so nadareni deca
Nastavnik:Marina Qondova
FEVRUARI:
Tema:Sega{no trajno vreme vo sporedba so sega{no prosto vreme
Nastavnik:Pe{evski Aco
179
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
MART:
Tema:Karakteristikite na li~nosta na nastavnikot i u~enicite kako zna~ajni
faktori za efikasna rabota
Nastavnik:Ivana Mitkovska
APRIL:
Tema:TV 5 na nastaven ~as
Nastavnik:Sa{ka Angelovska
MAJ:
Tema:SV.Kiril i Metodij
Nastavnik:Petrovski Gabriela
JUNI:
1. Izve{taj za rabotata na aktivot
Pretsedatel na aktivot:Angelovska Sa{ka
PROGRAMA ZA RABOTA NA STRU^NIOT AKTIV
PRIRODNO-MATEMATI^KI NAUKI VO U^EBNATA 2011/2012GODINA
PRETSEDATEL: Aleksovski Zoran
ZAPISNI^AR: Todorovska Jasmina
SEPTEMVRI:
Tema:Velosipedistite vo soobra}ajot
Nastavnik:Aleksovski Zoran
OKTOMVRI:
Tema:Virusi
Nastavnik:Petkovska Sne`ana
NOEMVRI:
Tema:Kondenzacija
Nastavnik:Stanojlovska Ver~e
180
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
DEKEMVRI:
Tema:Kulturno-istoriski znamenitosti vo Skopska kotlina
Nastavnik:Todorovska Jasmina
JANUARI:
Tema:Primena na multimedijalni prezentacii vo nastavata
Nastavnik:Kuzeva Frosina
FEVRUARI:
Tema:Svrzuvawe me|u atomite i vidovi hemiski vrski-jonska vrska
Nastavnik:Petkovska Sne`ana
MART:
Tema:Maloletni~ka delikvencija
Psiholog:Sne`ana Cvetkovska
APRIL:
Tema:Re{avawe na problemi vo matematikata
Nastavnik:Ver~e Stanojlovska
MAJ:
Tema:Zbir na agli na triagolnik
Nastavnik:Branko Cvetkovski
JUNI:
1. Izve{taj za rabotata na aktivot
Pretsedatel na aktivot Aleksovski Zoran
PROGRAMA ZA RABOTA NA DIREKTOROT
PLANIRAWE I PROGRAMIRAWE NA RABOTATA NA DIREKTOROT NA
U^ILI[ TETO
Vospitanieto i obrazovanieto se op{testveni kategorii koi se realiziraat vo
u~ili{teto kako specifi~na op{testvena institucija ~ij pretstavnik e direktorot.
Po prirodata na svojata funkcija i vo vremeto na promeni, direktorot e najodgovoren
za realizacijata na se poslo`enite zada~i {to mu se postavuvaat na u~ili{teto. Od
samata li~nost zavisi organizacijata i realizacijata na site podra~ja od
vnatre{nata struktura na u~ili{teto, kako i indirektno rabotata na nastavnicite.
Dol`nostite i obvrskite na direktorot stanuvaat se poslo`eni, podelikatni i
zaradi dinami~nite i intezivnite promeni vo op{testvoto a se reflektiraat i vo
181
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
vospitno obrazovniot sistem. Postoi seriozna opasnost direktorot da se izgubi vo
zada~ite a da ne mo`e da gi izvr{i svoite obvrski. Za da ne dojde do toa direktorot
mora da bide sestrano obrazovana li~nost, da ima poznavawe od pove}e oblasti i
dejnosti na sekojdnevniot `ivot, normalno so izrabotka na plan i programa za
izvr{uvawe na tie rabotni zada~i. Programata za rabota na direktorot proizleguva
od op{toto znaewe {to go ima programiraweto za uspe{na realizacija na sekoja
rabota, potoa od raznovidnosta i specifi~nosta na vospitno obrazovnite sodr`ini,
formi, metodi, celi i aktivnosti koi treba da se sledat, prou~uvaat i analiziraat.
So pouspe{no planirawe i programirawe na rabotata na direktorot ovozmo`uva:
-
Jasna i celosna orientacija vo realizacijata na programskite zada~i;
-
Racionalno koristewe na rabotnoto vreme kako i kontrola vrz vremeto i
nastanite;
-
Sistemnost i ramnopravnost pri raspredlbata na programiranite zada~i;
-
Solidna organizacija na rabotata;
-
Analizirawe na rabotata i vrednuvawe na rezultatite.
Planiraweto
i
programiraweto
na
rabotata
na
direktorot
e
bazirano na poedini principi koi i odgovaraat na dejnosta kako {to se nau~nost,
seopfatnost, racionalizacija, konkretizacija, razvojnost i drugo.
Rabotata na direktorot na u~ili{teto mo`e da se podeli vo dva dela podra~ja:
1.
•
Administrativno organizatorska rabota i
•
Pedago{ko instruktivna rabota
Administrativno organizatorska rabota mo`e da se sretne kako
organizacisko upravna, organizacisko finansisko materijalna rabota koja e
zastapena so del od vkupnata rabota na direktorot. Vo ramkite na ova
podra~je direktorot se javuva kako inicijator i organizator na celokupnata
rabota na u~ili{teto. Kako organ na rakovodewe gi sprovedua nasokite i
odlukite {to gi donesuvaat organite na upravuvawe (U~ili{niot odbor,
stru~nite organi, nastavni~kiot i oddelenskiot sovet, oddelenskite
rakovoditeli, stru~nite tela (stru~niot aktiv)) i ja organizira i naso~uva
rabotata na site subjekti za da se realiziraat aktivnostite {to gi
inicirale spomenatite organi i tela.
Osnovnite zada~i vo administrativno organizacisko podra~je na
rabotata na direktorot se:
182
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
-
Preraspredelba na zada~ite na poedini nositeli;
-
Raspredelba na nastavnite predmeti i zadlo`enija vo ramkite na
slobodnite aktivnosti;
-
Strukurnite podra~ja od vnatre{nata organizacija na u~ili{teto,
stru~nite aktivi, rabotni tela i razni komisii;
-
Raspredelba na zadol`enija okolu tehni~kite i drugi podgotovki za
po~etokot na u~ebnata godina;
-
Raspredelba na zadol`enija i izrabotka na normativni akti (Statut,
pravilnici, delovnici i dr.);
-
Gri`a za sproveduvawe na ku}niot red vo u~ili{teto;
-
Svikuva sostanoci na nastavni~kiot sovet i rakovodi so istiot;
-
Podnesuva izve{taj za materijano finansiskoto rabotewe;
-
Organizira rekonstrukcija i adaptacija na u~ili{niot objekt i izrabotuva
plan za nabavki na osnovnite sredstva;
-
Upravuva i donesuva merki za voveduvawe na inovacii vo celokupnata
rabota na u~ili{teto.
Pokraj ovie pokarakteristi~ni zada~i koi mo`at da se predvidat
postojat i takvi koi {to ne mo`at da bidat predvideni pri
izrabotkata na godi{nata programa za rabota na direktorot. Takvite
raboti se programiraat so operativnite mese~ni i nedelni planovi.
PEDAGO[ KO INSTRUKTIVNA RABOTA NA DIREKTOROT
Se podrazbira stru~no naso~uvawe na rabotata na nastavnikot vo realizacija na
nastavnata rabota, oddelenskiot ~as i site vonnastavni aktivnosti {to treba da gi
realizira u~ili{teto. Pedago{ko instruktivnata rabota pretstavuva slo`en poim
sostaven od pedago{kata rabota {to podrazbira se ona {to e vo sklop so zakonite,
celite zada~ite i principite na vospitno obrazovnata rabota, a instruktivnata
rabota podrazbira naso~uvawe, podu~uvawe, sovetuvawe i dr.
Za da mo`e direktorot solidno da ja sproveduva pedago{ko instruktivnata rabota
potrebno e da ima poznavawe za problematikata na koja }e go naso~i integriraweto na
nastavnikot.
183
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Vo kontekst na ova ne pomalku se zna~ajni i poznavawata na tehnikite,
postapkite i metodite na sovetodavnata rabota kako i kulturata na pedago{ka
komunikacija.
Pedago{ko instruktivnata rabota na direktorot zna~i: sogleduvawe, sledewe,
analizirawe,
informirawe,
koordinirawe,
racionalizirawe,
istra`uvawe
i
nagraduvawe, pofaluvawe, opomenuvawe vo vospitno obrazovnata rabota vrz osnova na
vospitno obrazovnata dejnost.
Pedago{ko instruktivnata rabota na direktorot e slo`eno podra~je t.e.
kompleks na rabotni aktivnosti koi pome|u sebe se zavisni. Tie rabotni aktivnosti
}e gi rasporedime na sledniov na~in:
1. Koncepcisko programski
-
Koncepirawe metodologija i izgotvuvawe na godi{ni programi za site
podra~ja od vospitno obrazovnata rabota;
-
Izgotvuvawe godi{na programa za rabota na u~ili{teto, direktorot,
nastavni~kiot sovet i dr.
-
Koncepcija
za
raspredelba
na
nastavnite
predmeti,
oddelenski
rakovoditeli, pretsedateli na poedini stru~ni komisii;
-
Koncepirawe na tezi za rasprava na sostanoci na nastavni~kiot sovet, sovet
na oddelenie, sovet na paralelka;
-
Planirawe
i
programirawe
na
uvidite
vo
redovnata,
dodatnata,
prodol`itelnata nastava;
-
Koncepirawe kriteriumi za formirawe stru~ni aktivi.
2. Sledewe na organiziranosta i realizacija na vospitno obrazovnata i druga
stru~no pedago{ka rabota vo u~ili{teto.:
-
Uvid i kontrola vo dnevnite planirawa na nastavnicite najmalku 4 pati
godi{no;
-
Uvid
vo
realizacijata
na
godi{nite
i
tematskite
planirawa
na
nastavnicite preku proverka na dnevnite podgotovki i pri poseta na ~asovi;
-
Poseta na ~asovi bez posebna najava - incidentno;
-
Poseta na nastavni ~asovi so cel da se izvr{i uvid vo stru~nosta i
didakti~ko metodskata osposobenost na nastavnicite;
-
Sledewe na u~enicite so poseta na ~asovi, so izve{tai za uspehot i
redovnosta, so analizi za upehot i testirawa na krajot na u~ebnata godina;
184
Службен Гласник на Општина Илинден
-
бр.8 03
Октомври 2011 година
Razgovori, konsultacii i davawe na pomo{ na nastavnicite za osovremuvawe
na nastavata, osobeno za aktivnata nastava i primena na sovremeni formi.
3
Permanentno stru~no pedago{ko psiholo{ko usovr{uvawe na nastavniot
kadar:
-
Stru~no usovr{uvawe na nastavniot i drug stru~en kadar vo u~ili{teto,
poseta na seminari, sovetuvawa organizirani od stru~ni institucii kako i
anga`irawe so novi trudovi (po potreba stru~ni institucii);
-
Stru~no usovr{uvawe na nastavniot i drug stru~en kadar vo ramkite na
u~ili{teto posebno za nastavnicite od aktivnata nastava kako i primena na
sovremeni formi (postojano pedagog -nastavnici);
-
Obezbeduvawe na stru~na literature vo u~ili{nata biblioteka i nejzina
popularizacija me|u nastavnicite;
-
Prifa}awe, zapoznavawe, naso~uvawe i neposredna stru~na pomo{ na
nastavnik - po~etnik.
4. Rabota so stru~nite organi vo u~ili{teto:
Rabota so stru~ni organi vo u~ili{teto:
-
Podgotovka na materijali, predlog zaklu~oci, rakovodewe so sostanocite na
nastavni~kiot sovet i pridones vo razre{uvaweto na problemitel
-
Sledewe, naso~uvawe i uka`uvawe soodvetna stru~na pomo{ vo realizacija
na programite od oddelenskiot sovet;
-
Sledewe, naso~uvawe i potiknuvawe na realizacijata na planiranite
promeni prioriteti, sovremeni formi i aktivna nastavna;
-
Sledewe, naso~uvawe, potiknuvawe, koordinirawe i neposredno u~estvo vo
rabotata so stru~nite aktivi;
-
Op{ta i celosna gri`a na unapreduvawe na rabotata na nastavni~kiot sovet
, oddelenskite soveti i stru~ni aktivi na u~ili{teto.
-
Podnesuvawe izve{taj pred nastavni~kiot sovet za prevzemeni merki i
dadenata pomo{ i na poedini nastavnici vo vrska so unapreduvaweto na
vospitno obrazovnata rabota na u~ili{teto.
185
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
ANALITI^KO STUDISKA RABOTA:
-
Analizirawe i prou~uvawe na site vidovi planirawa i programirawa na
nastavnicite za nastavata i vonnastavni~kite aktivnosti vo u~ili{teto;
-
Izgotvuvawe na izve{tai, informacii, analizi, osvrti vo vrska so
realizacijata na programite na vospitno obrazovnata rabota;
-
Analiza za uspehot, povedenieto i redovnosta na u~enicite;
-
Pottiknuvawe, upatuvawe i pomagawe na nastavnicite za analiza i studiska
rabota;
-
Prou~uvawe na
prirodnite afiniteti i sposobnosti na u~enicite
na
u~estvo vo oddelni aktivnosti;
-
Analiza na podatocite od izvr{enoto anektirawe vo vrska so pedago{kata
organizacija na `ivotot i rabotata na u~ili{teto.
SORABOTKA SO U^ENICI I NIVNI ORGANIZACII:
-
Uka`uvawe pomo{ za konstituirawe i programirawe na sodr`inite na
u~eni~kite zaednici i nivnite slobodni aktivnosti;
-
Sledewe i neposredno u~estvo vo rabotata na sostanocite na u~eni~kite
organizacii;
-
Naso~uvawe i davawe pomo{ vo organiziraweto na kulturno zabavniot
`ivot vo koristeweto na slobodnoto vreme na u~enicite.
SORABOTKA SO RODITELITE NA U^ENICITE
-
U~estvo vo planiraweto na sorabotkata vo u~ili{teto i roditelite na
nivo na oddelenie, u~ili{te;
-
Planirawe
i
realizacija
na
op{tite
roditelski
sredbi
so
cel
informirawe na roditelite za `ivotot na u~enicite vo u~ili{teto i
postignatite rezultati;
-
Sledewe, naso~uvawe i neposredno u~estvo vo individualni i grupni formi
na sovetodavnata rabota so roditelite na oddelni kategorii u~enici;
186
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
-
Formirawe i rakovodewe so u~ili{niot roditelski odbor;
-
Sorabotka so roditelite vo smisla davawe konkretni zabele{ki, mislewa,
predlozi so koi bi se ocenila rabotata na u~ili{teto.
DRUGI RABOTI I RABOTNI ZADA^I NA DIREKTOROT
(ORGANIZACIONI PRA[ AWA)
-
Obezbeduvawe materijalno tehni~ki uslovi za rabota - postojano;
-
Gri`a za higienata vo u~ili{teto - postojano;
-
Materijalno finansisko rabotewe na u~ili{teto;
-
Gri`a za obezbeduvawe na sredstva za redovna dejnost, tekovno i
investiciono odr`uvawe - postojano;
-
Sledewe i uvid vo finansiskoto rabotewe vo u~ili{teto -postojano;
-
Sledewe na propisite od domenot na finansiskoto rabotewe -postojano;
-
Sledewe na zakonskite propisi;
-
Usoglasuvawe na administrativnite - normativni akti po potreba;
-
Sledewe i uvid vo administrativnoto rabotewe vo u~ili{teto -postojano;
-
Zada~i od oblasta na odbranata;
-
Rabota so Upravni organi;
-
Podgotvuvawe i u~estvo vo sednicite na U~ili{niot odbor i negovite
komisii i tela - postojano pretsedatel na odbor.
PLANIRAWE I POSETA NA ^ASOVI
Poseta na ~asovi od strana na direktorot }e zavisi od planiraweto na
nastavnicite. Vo tekot na godinata posetata na ~asovi }e bide so poseben akcent na
realizacijata na aktivnata nastava kako i na ~asovite vo vonnastavnite aktivnosti.
187
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
PLANIRAWE NA PEDAGO[ KO INSTRUKTIVNATA RABOTA
NA DIREKTOROT PO MESECI
Vreme
na
[email protected]
realizacija
Avgust
Zavr{ni raboti na Godi{nata programa za rabota na u~ili{teto so
Septemvri
poseben akcent na programite za rabotata na nastavnicite,
nastavni~kiot sovet, stru~ni aktivi i davawe na nastavnata
programa i programite za dodatna nastava i slobodnite u~eni~ki
aktivnosti.
Prou~uvawe
i analiza na globalnoto planirawe na nivo na
u~ili{te i planiraweto na nastavnicite i drugite stru~ni
rabotnici.
Poseta i u~estvo na seminari organizirani od Pedago{kiot zavod.
Prou~uvawe na stru~ni materijali i nivna primenlivost.
Oktomvri
Uvid i analiza na dnevnite operativni planirawa i pedago{kata
dokumentacija.
Sogleduvawe na adaptiranosta na u~enicite od I odd. preku poseta
na ~asovi.
Poseta na II oddelenie so cel sogleduvawe na trajnite znaewa
usvoeni vo I oddelenie.
Poseta na III odd. so cel utvrduvawe na stepenot na osposobenosta
na u~enicite za govorno i pismeno izrazuvawe.
Poseta na V odd. so cel sogleduvawe na adaptiranosta na u~enicite
pri preminot od oddelenskata vo predmetna nastava preku razgovori
so u~enicite na oddelenskiot ~as i za vreme na odmorite.
Rabota na samostojno stru~no usovr{uvawe.
U~estvo
vo organizirawe na priem na prva~iwa vo detskata
organizacija.
Noemvri
Poseta na ~asovi po odredeni predmeti vo predmetna nastava.
Rabota so nastavnicite od prvo oddelenie.
Analiza na ocenkite vo tekot na prvoto tromese~ie i merki za
188
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
nivno podobruvawe.
Dekemvri
Analiza na neopravdanite izostanoci na nastavnicite i u~enicite.
Uvid vo opismenuvaweto na u~enicite od I oddelenie so
ispituvaweto na pedagogot na brzina i to~nost vo ~itawe na
nelogi~en tekst.
Sogleduvawe na realizacija na ~asovite od slobodnite aktivnosti.
U~estvo vo odbele`uvaweto na Novogodi{nite i Bo`i}nite
praznici.
Januari
Izve{taj i analiza na rabotata i uspehot na u~enicite vo tekot na
I polugodie
Uvid vo dnevnite planirawa na nastavnicite i pedago{ka
dokumentacija
Organizacioni pra{awa okolu polugodi{niot raspust
Fevruari
Uvid vo realizacija na druga vospitna obrazovna dejnost vo
u~ili{teto (zdravstvena za{tita, javna i kulturna dejnost,
op{testveno korisna rabota i drugo).
Uvid vo rabotata na slobodnite u~eni~ki aktivnosti dodatna i
dopolnitelna nastava
Mart
Analiza na rabotata na stru~nite organi vo u~ili{teto
Koordinirawe i naso~uvawe vo realizacija na raznovidni formi na
sorabotka so roditelite
U~estvo vo odbele`uvawe na 8-mi Mart
Organizirawe akcija za odbele`uvaweto Denot na Ekologija
April
Analiza na slabite ocenki i izostanoci vo tekot na vtoroto
tromese~ie
Uvid vo dnevnite planirawa i pedago{kata dokumentacija
U~estvo vo organiziraweto na Aprilijadata.
Maj
Uvid na stepenot na steknati znaewa kaj u~enicite preku poseta na
~asovi.
Podgotovka za izrabotka na Izve{tajot za rabota na godinata {to
odminuva.
Juni
Uvid vo pedago{kata dokumentacija i evidencija.
189
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Voved vo rabotata na Godi{nata programa za narednata u~ebna
godina.
Organizacioni pra{awa za po~etokot na u~ebnata godina.
Utvrduvawe na stepenot na realizacijata na programskite zada~i.
Godi{en izve{taj za analiza na uspehot i povedenieto na u~enicite
i rabotata na u~ili{teto.
Avgust
Rabota na Godi{nata programa za novata u~ebna godina.
Organizacionite pra{awa za po~etok na u~ebnata godina.
PROGRAMA ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ НА УЧИЛИШТЕТО
Реализатор Снежана Цветковска
Reden broj
Programski sodr`ini
I
Planirawe i podgotovka na rabotata na psihologot
II
Izgotvuvawe na planirawa i programi na nivo na u~ili{te
III
Sovetodavna rabota so u~enici
IV
Rabota so u~enici so posebni obrazovni potrebi
V
Rabota so talentirani u~enici
VI
Rabota so u~enici so pote{kotii vo u~eweto
VII
Zapi{uvawe na u~enici i formirawe paralelki
VIII
Sledewe na uspehot i napredokot na u~enicite vo
nastavnite i vonnastavnite aktivnosti
IX
Rabota na profesionalna orientacija
X
Sorabotka so roditeli
XI
Sorabotka so nastavnici
XII
Sorabotka so stru~ni organi
XIII
Unapreduvawe na vospitno-obrazovnata rabota
XIV
Analiti~ko istra`uva~ka rabota
190
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
XV
Pedago{ka evidencija i dokumentacija
XVI
Sorabotka so institucii nadvor od u~ili{teto
Podra~je: 1.Planirawe i podgotovka na rabotata na psihologot
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.Izgotvuvawe na Godi{na programa za
Avgust
rabota na psihologot
tekovno
2.Izgotvuvawe na mese~ni planirawa
Podra~je 2.Izgotvuvawe na planirawa i programi na nivo na u~ili{te
Celi: Podobruvawe na sevkupnata organiziranost na u~ili{teto.
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.Izgotvuvawe na Godi{na programa za
rabota na u~ili{teto informativen
materijal za roditeli i u~enici
2.Izgotvuvawe na Operativni i Akcionni
planovi za vospitno-obrazovanata rabota
na u~ili{teto
3.Izgotvuvawe na Programa za
profesionalna orientacija na u~enicite
Avgust
Juni-avgust
Avgustseptemvri
Nastavnici,
direktor
Komisija,
Direktor, U~il.
odbor
Tim za razvojno
planirawe
Podra~je 3.Sovetodavna rabota so u~enici
Celi: Unapreduvawe na mentalnoto zdravje na u~enicite, pomo{ pri
nadminuvaweto na problemite od emocionalen, socijalen ili semeen karakter,
pridones vo gradeweto na zdravi li~nosti.
Vreme na realiz.
Sorabotnici
Aktivnosti
1. Otkrivawe i individualna rabota so
u~enici koi imaat pote{kotii vo
u~eweto, problemi od emocionalen,
socijalen ili semeen karakter i
pote{kotii pri adaptacijata:
 razgovori so u~enicite
 razgovori so roditelite
 ostvaruvawe kontakti so nadle`ni
institucii
 vodewe na listi so podatoci za ovie
u~enici
2. Prou~uvawe na psiholo{kata
atmosfera vo u~ilinicata /
socijalizacija, motivacija/
Nastavnici
Tekovno
Roditeli
septemvri -
nastavnici
dekemvri
Podra~je 4.Rabota so u~enici so posebni obrazovni potrebi
Celi: Razvivawe na uspe{ni strategii za rabota so u~enici so posebni
obrazovni potrebi, nadminuvawe na pote{kotiite na koi se naiduva vo rabotata
so niv.
191
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Vreme na realiz.
Sorabotnici
Aktivnosti
1.Vodewe evidencija
2.Rabota so u~enicite, roditelite i
nastavnicite na opredeluvawe nivoa na
znaewa vo postignuvawe na konkretni
Nastavnici
tekovno
obrazovni celi
Roditeli
3.Pomo{ pri prilagoduvawe i
izgotvuvawe na individualna Programa za
rabota so ovie u~enici
4. Primena na proektivni tehniki
Podra~je 5. Rabota so talentirani u~enici
Celi: Gradewe strategii za iskoristuvawe na potencijalot i talentot na
u~enicite vo nasoka na razvojot na nivnata li~nost i nivniot iden
profesionalen razvoj.
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.Vodewe na evidencija
tekovno
nastavnici
2.Vklu~uvawe vo proektni aktivnosti i
pomo{ pri realizacijata
Podra~je 6. Rabota so u~enici so pote{kotii vo u~eweto
Celi: Osposobuvawe na u~enicite za sovladuvawe na tehnikite na u~ewe i
postignuvawe na pogolem uspeh vo sovladuvaweto na nastavniot materijal.
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.Osposobuvawe na u~enicite za
samostojno u~ewe
2.Upatuvawe vo tehnikite za kooperativno
Nastavnici,
tekovno
u~ewe
roditeli
3.Individualna rabota so evidentirani
u~enici
Podra~je 7.Zapi{uvawe na u~enici i formirawe paralelki
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.Evidencija i zapi{uvawe na u~enicite
vo prvo oddelenie
Maj
komisija
2.Vodewe portfolio za razvojnite
Juni-avgust
karakteristiki na u~enicite vo I
oddelenie
Podra~je 8.Sledewe na uspehot i napredokot na u~enicite vo nastavnite i
vonnastavnite aktivnosti
Celi:Podobruvawe na kvalitetot na izveduvawe na nastava i procesot na
ocenuvawe.
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.Obrabotka i analiza na uspehot,
redovnosta i povedenieto na u~enicite
posle sekoj klasifikacionen period.
2. U~estvo vo izgotvuvaweto na
polugodi{en i godi{en
Noemvri,januari
, april, juni
Januari, juni
direktor,
nastavnici
192
Службен Гласник на Општина Илинден
izve{taj za rabotata na u~ili{teto.
3. Evidencija na izre~eni pedago{ki
merki
4.Sledewe na uspehot na u~enicite vo
vonnastavnite aktivnosti.
бр.8 03
Октомври 2011 година
Tekovno
tekovno
Podra~je 9.Rabota na profesionalna orientacija
Celi: Pomo{ pri naos~uvaweto na u~enicite kon idnoto zanimawe, pridones kon
nivniot iden porofesionalen razvoj.
Aktivnosti
1. Anketirawe na u~enicite za nivnata
informiranost i zainteresiranost za
izbor na idno zanimawe
2.Proverka na op{tite i specifi~nite
sposobnosti na u~enicite
3.Individualni razgovori i konsultacii
so u~enicite vo vrska so izborot na
u~ili{te za ponatamo{no {koluvawe
4.Informirawe na u~enicite za mre`ata
na sredni u~ili{ta, zanimawata koi se
izu~uvaat i uslovite za zapi{uvawe vo
sredno u~ili{te.
5.Prezentirawe na propaganden materijal
od srednite u~ili{ta vo forma na
bro{uri i video-kaseti ( organizirawe na
saem za prezentacija na propaganden
materijal).
6.Organizirawe poseti na sredni
u~ili{ta so u~enicite od osmo oddelenie.
7.Vodewe na listi so podatoci za sekoj
u~enik.
8.Evidencija na opfatot na u~enicite vo
srednite u~ili{ta.
Vreme na realiz.
Sorabotnici
oktomvri, mart
noemvri,
tekovno
tekovno
oktomvri-
Sredni
dekemvri, maj
u~ili{ta,
nastavnici
maj
mart-maj
tekovno
avgust,
septemvri
Podra~je 10.Sorabotka so roditeli
Celi:Pomo{ na roditelite vo nadminuvaweto na probelmi od razli~en karakter
vo nasoka na podobruvawe na u~eweto i vospituvaweto na nivnite deca.
Vreme na realiz.
Sorabotnici
Aktivnosti
Sovetodavna rabota so roditeli
 individualna rabota
 podgotovka na rabotilnici za
eti~nost vo ocenuvaweto so sovetot
tekovno
Nastavnici,
direktor
193
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
za roditeli
 anketa so roditeli za nenasilno
odnesuvawe
 Informirawe i anketa so roditeli
za stilovi za zdravo `iveewe kaj
u~enicite
Podra~je 11.Sorabotka so nastavnici
Celi: Pomo{ vo nasoka na podobruvawe na kvalitetot na nastava, procesot na
ocenuvawe i celokupniot vospitno-obrazoven proces, kako i nadminuvawe na
problemi od razli~en karakter vo rabotata so u~enicite i nivnite roditeli.
Vreme na realiz.
Sorabotnici
Aktivnosti
1.Uvidi vo tematskite planirawata na
nastavata i konsultacii vo vrska so
podobruvawe na istite
2.Pomo{ pri realizacijata na pooddelni
и н т е р ниие к с т е р н и
proekti
3.Sorabotka vo rabotata so u~enici koi
imaat pote{kotii i problemi od razli~en
karakter
6.Rabota so pripravnici
4.Rabota povrzana so profesionalniot
razvoj na nastavnicite
Septemvri
Tekovno
Nastavnici,
direktor
Koordinatori na
proekti
Tekovno
Tekovno
Spored
Tim za
Programa za
profesion.
prof. razvoj
razvoj
Podra~je 12.Sorabotka so stru~ni organi
Celi:Podobruvawe na celokupnata rabota vo u~ili{teto.
Vreme na realiz.
Sorabotnici
Aktivnosti
1.Izgotvuvawe stru~ni materijali za
Nastavni~ki sovet:
Nastavnici
 podgotvuvawe i prezentacija na
direktor
analizi i izve{tai
2. Rabota so stru~nite aktivi
Podra~je 13.Unapreduvawe na vospitno-obrazovnata rabota
Celi:Podobruvawe na kvalitetot na vospitno-obrazovnata rabota vo celina.
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.Organizirawe i izveduvawe na serija
obuki so nastavnici na tema:
,,Комуникациски вештини,,
Tekovno
Tim za prof.
Razvoj
194
Службен Гласник на Општина Илинден
2. Sproveduvawe na rabotilnici so
u~enici od sedmo i osmo oddelenie na
temi:
,, Јас и другите,,
3. Sproveduvawe na rabotilnici so
u~enici од предметна настава ,,
Ненасилно разрешување на конфликти,,
бр.8 03
Октомври 2011 година
Spored
Programa za
prof. Razvoj
Noemvri,
dekemvri
U~ili{en
koordinator
Odd.
rakovoditeli
noemvri
mart
Podra~je 14.Analiti~ko istra`uva~ka rabota
Celi:Dobivawe soznanija vrz osnova na koi }e se temelat strategiite i
aktivnostite za podobruvawe na rabotata na u~ili{teto.
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
3. Sproveduvawe na pra{alnik za
motivacija vo u~eweto so u~enicite
Oktomvri
od V do VIII oddelenie
Odd.rakovoditel
4. Sproveduvawe listi za
i
samoocenuvawe na nastavnicite za
tekovno
koristewe razli~ni postapki vo
ocenuvaweto i primena na
eti~nosta vo ocenuvaweto
Podra~je 15. Pedago{ka evidencija i dokumentacija
Celi:Podobruvawe na na~inot na vodewe na pedago{ka evidenacija i
dokumentacija, stavawe na istata vo funkcija na podobruvawe na rabotata na
u~ili{teto.
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.Sledewe na pedago{ka evidencija i
dokumentacija i konsultacii so
nastavnici.
2.Organizirawe na sredba so sovetnici od
BRO - upatstva za vodewe pedago{ka
evidencija i dokumentacija
3.Vodewe pedago{ki kartoni za
nastavnici
4. Pomo{ i nasoki pri kompletirawe na
dosijea za profesionalen razvoj
5.Vodewe na sopstvena evidencija i
dokumentacija.
Tekovno
Septemvri
direktor
Tekovno
BRO
Tekovno
tekovno
195
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Podra~je 16. Sorabotka so drugi institucii
Celi:Razmena na iskustva, afirmacija na u~ili{teto, li~en profesionalen
razvoj.
Aktivnosti
Vreme na realiz.
Sorabotnici
1.U~estvo vo rabotata na Sekcijata na
u~ili{ni psiholozi
2.Sorabotka so Biro za razvoj na
obrazovanie, Ministerstvo za
obrazovanie,
3.Sorabotka so Zavod za mentalno zdravje,
Centar za socijalna rabota, MVR
4.Sorabotka so sredni u~ili{ta i
fakulteti
5. Prezentacija na iskustva od vospitnoobrazovnata rabota vo javnite mediumi
PROGRAMA ZA RABOTA NA BIBLIOTEKAROT
Aktivnosti
1.Izrabotka na godi{en globalen plan za
rabota
2.Vodewe na sedmi~na,mese~na i godi{na
evidencija na pro~itani knigi
3.Odr`uvawe na kni`evniot fond
-sorabota so nastavnicite, pedagogot, direktorot vo planiraweto za nabavka i obnova na
kni`evniot
4.Stru~na obrabotka na kni`evniot fond
inventirawe,signatirawe,potpe~atuvawe,smes
tuvawe ii dr.tehni~ka obrabotka
5Zapoznavawe na u~enicite so bibliote~noinformativniot materijal, bibliote~noinformativni centri na potesnata i po{irokata op{.sredina
6.Za~lenuvawe na u~enicite od prvo oddelenie
-razvivawe na ~itatelskite i kreativnite
sposobnosti na u~enicite
7.Planirawe i realizacija na kulturnoprosvetnite manifestacii i organizacii
nadvor od u~ili{teto
-aktivnosti i odbele`uvawe na Mesecot na
knigata
Orientaciono vreme na
realizacija
Septemvri
Cela u~ebna godina
Cela u~ebna godina
Cela u~ebna godina
Noemvri
Oktomvri
Maj
196
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
8.Informirawe i sorabotka so roditeli na
u~enici,direktor, pedagog, nastavnici i u~enici
9.Sorabotka so Nip Nova Makedonija za
detskite spisanija
10.Izgotvuvawe na godi{en izve{taj
11.Individualno stru~no usovr{uvawe
Октомври 2011 година
Septemvri-Juni
Septemvri-Juni
Juni
Permanentno
ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР
АВГУСТ
1. Предлага Годишна програма на училиштето до оснивачот.
2.Изготвување и усвојување на годишната програма за работа на Училишниот
одбор.
СЕПТЕМВРИ
1.Разгледување и давање предлог за усвојување на годишната програма на
училиштето до основачот.
2. Извештај за работата на училиштето до основачот.
3.Давање мислење до директорот за избор на наставници, стручни соработници и
технички персонал.
ОКТОМВРИ
3. Мислење за подобрување на резултатите на учениците.
4. Мислење за поквалитетна настава.
НОЕМВРИ
4. Формирање на пописна комисија.
5. Извештај од финансиското раководење од првото тромесечие од годината.
6. Анализа на моменталните услови поврзани со квалитетот на училиштето.
ДЕКЕМВРИ
4. Разгледување и давање на предлози
5. Планирање на идните дејствија и квалитетот на училоштето.
6. Организирање на активност со деловната заедница за зајакнување на
соработката.
ФЕВРУАРИ
4. Разгледување и давање предлог за завршна сметка до основачот.
197
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
5. Разгледување на извештајот од извршениот попис.
6. Разгледување на постигнатите резултати на учениците од првото полугодие од
учебната година.
МАРТ
3. Извештај од директорот за функционирање на училиштето.
4. Соработка со локалните власти за подобрување на условите на работа на
училиштето.
АПРИЛ
3. Разгледување на постигнатиот успех на учениците од третото тромесечие од
учебната година.
4. Соработка со Советот на родители/старателите и локалната заедница.
МАЈ
3. Соработка со заинтересирани страни и застапување на училиштето.
4. Комуникација и односи со јавност.
ЈУНИ
3. Разгледување на годишниот извештај за работа на училиштето и давање
предлог за усвојување до оснивачот.
4. Стратегија за професионален развој на наставниците и стручните
соработници за следната година.
Анекс
Училишниот одбор се состанува по потреба и составува дневен ред но не помалку од
еднаш во три месеци.
VI. PRIORITETI OD RAZVOJNIOT PLAN NA U^ILI[ TETO KOI ] E
BIDAT VGRADENI VO GODI[ NATA PROGRAMA ZA VOSPITNO OBRAZOVNATA RABOTA NA U^ILI[ TETO
•
Анализа на состојбата во училиштето
ПРЕДНОСТИ / ЈАКИ СТРАНИ
НЕДОСТАТОЦИ / СЛАБИ СТРАНИ
 Посветеност на мисијата
 Отпор кон воведување на промени
 Развиен однос со јавноста
 Застапеност на традиционална
198
Службен Гласник на Општина Илинден
 Транспарентност во работата
 Голем број на реализирани
активности
 Опрема и информатичка технологија
бр.8 03
Октомври 2011 година
настава
 Работен простор за кабинетска
настава
 Локација – просторна одалеченост
 Соработка со други институции и
организации
 Континуирана и активна соработка
со родителите
 Обученост на наставниот и
ненаставниот кадар
 Насоченост кон подигнувањето на
еколошката свест
 Грижа за здравјето
 Почитување и грижа за правата на
учениците
 Позитивна и стимулативна клима во
меѓусебните односи
 Упорна и истрајна насоченост кон
подобрувањето на физичките услови
за работа.
•
Претварање на слабостите во јаки страни (можни решенија)
НЕДОСТАТОЦИ / СЛАБИ СТРАНИ
 Отпор кон воведување на промени
 Застапеност на традиционална
настава
 Работен простор за кабинетска
Решенија
 Партиципација на вработените во
одлучувањето
 Потикнување на кадарот кон
професионално усовршување
настава
 Локација – просторна одалеченост
199
Службен Гласник на Општина Илинден
подрачја
Цели
1.ПОДРАЧЈЕ:
ПОСТИГАЊА
НА
УЧЕНИЦИТЕ
бр.8 03
Реализатор
Индикатори
1.Унапредување Тековно во
на учењето ,
учебната
поучувањето и
2011/2012
оценувањето.
Тим за
оценување
2 Следење на
постигањата на
учениците
Тековно во
учебната
2011/2012
Директор
Психолог
70% од
одделенска
наставниците
ја посетиле
обуката
/извештај и
тематско
планирање на
наставниците/
2.УЧЕЊЕ И
НАСТАВА
Креирање
стимулативна
средина за
учење
Тековно во
учебната
2011/2012
Претседател
на Совет на
родители
Директор
Наставници
3.ПОДРАЧЈЕ:
ПОДРШКА НА
УЧЕНИЦИТЕ
1.Унапредување
на компетенци
за грижа на
физичкото и
ментално
здравје на
учениците со
зајакнување на
безбедноста и
сигурноста во
училиштето
2.Подобрување
на
индивидуалниот
напредок на
учениците
4.ПОДРАЧЈЕ :
РЕСУРСИ
време
Октомври 2011 година
40% од
училниците
во
одделенска
настава се
опремени со
катчиња
Тековно
Претседател За 70% е
во
на Совет на подобрена
учебната родители
безбедноста
2011/2012 Директор
во училитето,
Наставници училиштето
спроведува
најмалку 1
симулација за
безбедност
Тековно во Директор,
учебната
Психолог
2011/2012
Тим од
наставници
1.Спроведување Тековно во
на системска
учебната
Директор
Психолог
Мислењето
на 70% од
учениците е
дека е
намалено
насилното
однесување
70% од
наставниците
200
Службен Гласник на Општина Илинден
подршка за
унапредување
на воспитно
образовната
работа во
училиштето и
професионален
развој на
наставниците
2011/2012
бр.8 03
Октомври 2011 година
наставници
сметаат дека
ја подобриле
својата
работа
/анкета/
201
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
ПРИОРИТЕТНИ ПОДРАЧЈА ВО РАЗВОЈНИОТ ПЛАН ВО УЧЕБНАТА 2011/2011 ГОД.
Програма за професионална ориентација на учениците од осмо одделение
Септември
• Формирање на Комисијата за професионална ориентација
•
Предложување и усвојување на програмата за работа
•
Поднесување на извештај за работата во претходната учебна година
•
Евалуација-следње на завршените ученици од минатата учебна година
Октомври
• Часовите на одделенскиот раководител да му се посветат на правилниот избор
на занимање
•
Посета на блиска работна организација
•
Уредување на катче за професионална ориентација
•
Изготвување на преглед на членство воннаставните активност
Ноември
• Воведување на програма за професионална ориентација,
•
Разговори со родители-представници од одделни струки и занимања
•
Внесување на желбите, изразени во анкетата, во Дневник
Декември
• Запознавање со повеќе видови занимања
•
На часови по македонски јазик писмена вежба на тема “Што сакам да бидам”
•
Предавања од страна на лекар за значењето на здравјето при избор на
202
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
занимање
•
Истакнување на изработените писмени работи во катчето за професионална
ориентација
Јануари
• На часовите по ликовно образование тема: Моето идно занимање
•
Истакнување на ликовните творби во катчето за професионална ориентација
Февруари
• Посета на заштитна работна организација и разговор со претставник од
вработените
•
Март
Видео проекции за видови на занимања
•
Спроведување на анкета со осмоодделенците
•
Интервју со родители
•
Разговор со поранешен ученик што го продолжил школувањето
•
Разгледување на резулататите од интервјуто и анкетата
Април
• Запознавање на учениците со правилниот избор на занимања
•
Остварување на контакти со средни училишта
•
Извршување на разговори со ученици за нивната желба за продолжување на
школувањето
Мај
•
Споредување на резултатите од анкетата, интервјуто и тестовите
•
Посебни разговори со колебливи ученици
•
Организирање на родителски состаноци на кои се разгледуваат критериумите и
условите за упис
5. Анкета-анкетен лист
Методи и инструменти
6. Интервју
7. Тестирање-тестови
203
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
8. Систематско набљудување-Дневник
Заклучок
Со професионалната ориентација во основно училиште, ќе се овозможи поголем број
од завршените ученици да го продолжат своето школување и работно оспособување,
и успешно да го завршат.
U~ili{nata programa }e se primenuva so usvojuvawe od strana na Sovetot na
Op{tina Илинден, a po prethodno dobieno mislewe od U~ili{niot odbor.
Godiшnata programa za u~ebnata 2011/2012 godina ja izrabotiја:
Директор:
Golupka Davitkova
Psiholog:
Sne`ana Cvetkovska
Vo izgotvuvawe na godi{nata programa u~estvuvaa oddelenskite i predmetnite
nastavnici.
Pretsedatel
Direktor
na U~ili{en odbor
\ akovska Lidija с.р
Golupka Davitkova с.р
Бр.02-272/2
Од 24.08.2011 год.
204
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе :
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Годишната програма
за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ општина Илинден во
учебната 2011/2012 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа
на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ општина Илинден во учебната 2011/2012 година,
бр.07-7551/7 од 30.09.2011 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на
38-та (триесет и осмата) редовна седница одржана на ден 30.09.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Општина Илинден.
Арх.бр. 08-7585/5
Од 03.10.2011 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
205
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина
Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од
Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на
ден 30.09.2011 година, донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“
општина Илинден во учебната 2011/2012 година
Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ општина
Илинден во учебната 2011/2012 година, бр.02-67/3 од 26.08.2011 година.
Член 2
Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ општина Илинден во
учебната 2011/2012 година, бр.02-67/3 од 26.08.2011 година е составен дел на оваа
Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.
Архивски број: 07-7551/7
Датум на донесување: 30.09.2011 год.
денот
на
нејзино
објавување
Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р
206
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
JAВНА OПШТИНСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА
ДЕТСКА ГРАДИНКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
за работа во учебната 2011/2012
207
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Август, 2011 година
Јавната општинска установа за деца детска градинка „Гоце Делчев“ – Општина
Илинден (во понатамошниот текст Детска градинка) во текот на учебната 2010/2011
година целокупната згрижувачка и воспитно-образовна дејност ќе ја програмира,
организира и реализира врз основа на
- Законот за заштита на децата (Службен весник на Р.М. бр. 98/2000 со
измените и дополнувањата во Сл. весник бр. 17/2003 и 65/2004 и 113/2005)
- Статутот на детската градинка
- Основите на програмата за воспитно-образовната работа со деца од
предучилишна возраст во јавните детски градинки (Сл.весник на Р.Македонија
бр. 125/2007) ,
- Подзаконските акти на Министертсвото за труд и социјална политика
(во понатамошниот текст МТСП)
- Постоечката законска регулатива
208
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
СОДРЖИНА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
Со годишната програма за работа на детската градинка во учебната 2011/2012
година опфатени се следните содржини:
I.
1.
2.
3.
4.
Организиција
Oрганизациона поставеност
Просторни услови,
Опременост,
Работно време
II. Распоредување на децата по групи
III. Реализирање на програмата за работа
IV. Стручно педагошка дејност,
1. Здравствена заштита
2. Јавна и културна дејност,
3. Соработка со родители
V. Следење и унапредување на воспитно-згрижувачката дејност
VI. Стручно усовршување на вработените
VII.
1.
2.
3.
Совети на Детската градинка
Совет на негователи
Совет на воспитувачи
Стручен совет
VIII. Други органи
1.
Совет на родители
IX. Програма за работа на директорот
X. План за унапредување на воспитно-згрижувачката дејност и условите за
работа
209
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
I.
ОРГАНИЗАЦИЈА
1. Организациона поставеност
Детската градинка својата дејност ќе ја обавува во една работна единица -„Гоце
Делчев“ н.м. Марино- Матична установа
Детската градинка е наменски изградена и претставува доградба на
постоечкото основно училиште „Гоце Делчев“-Општина Илинден. Вкупната површина
на парцелата на која е лоцирана градинката заедно со училиштето изнесува околу
7800м2. До градинката има пристап од постоечката сообраќајница ул “534“.
За потребите од снабдување со потребните намирници обезбеден е посебен
економски пристап .
Градинката е доволно оддалечена од главната сообраќајница што овозможува
заштита од бучава и концентрација на штетни материјали во воздухот кои не ги
надминуваат пропишаните рамки.
Објектот на детската градинка е изграден со сите технички прописи и
стандарди за градба на објекти. Поставен е така да овозможува сончева изложеност
и природно осветлување во текот на целиот ден. Во близина на детската градинка
нема повисок објект кој би ја загрозил правилната изложеност на објектот.
Во објектот постои кујна која ги исполнува условите за производство и
подготовка на храна овозможуваат. Менито за храна е изготвено од нутриционист
такашто оброците и комбинациите на храна примање на потребните количини на
сите хранливи елементи.
Детската градинка располага со сопствена перална , каде се врши перење и
пеглање на постелнините .
2. Просторни услови
Ви ги прикажуваме просторните услови на детската градинка:
Простории за деца по возразна група
(занимална, гардероба, санитарни простории, отворена занимална-тераса)
Детската градинка располага со четири занимални со различни површини
-Занимална 1 е со површина од
58,40м2 .
-Занимална 2 е со површина од
39,30м2.
Двете занимални дирекно се поврзани со санитарниот чвор кој е заеднички за двете
занимални и се состои од четири ВЦ шољи раздвоени со прегради и пет мијалници
групирани во заеднички простор .
Исто така се непосредно поврзани со ходникот и тарасата која ќе се користи за
заеднички игри на отворен простор во топлите периоди.
-Занимална 3 е со површина од
59,00м2 .
210
Службен Гласник на Општина Илинден
-Занимална 4 е со површина од
бр.8 03
Октомври 2011 година
53,80м2.
Двете занимални се дирекно поврзани со ходникот и имаат посебни санитарни
чворови кон кои воспитувачките има прегледност дирекно од занималната.
Гардероберите за сите занимални се сместени во ходниците кои се
димензионирани така да може непречено да се користат за движење.
Димензионирани се така да секое дете има посебен дел за одлагање на облеката. Во
непосредна близина на гардероберите има поставено и клупи кои се користат за
промена на обувките на децата при доаѓање и заминување од градинката.
Заеднички простории
(магацин)
Магацинот за храна е со површина од 4.5м2. Служи за складирање на намирници за
време од седум до десет дена.
(просторија за прва помош)
Во просторија од 11 м2 се сместени: мијалник, масичка со столчиња и ормар за прва
помош.
(перална)
Пералната е со површина од 6м2 и е лоцирана во просторија која е надвор од
објектот на детската градинка. Се користи за перење и пеглање на постелнината.
Простории за комуникација
(влез со настрешница без бариери, ходник со пропишани ширини без бариери,
скали високи 14 см)
Во градинката се влегува од тераса која е подигната од терен за 56см. За
совладување на оваа висина изградени се четири скали со висина од 14см и рампи
за непречен пристап на инвалидизирани лица.
Просторија за директор и административна просторија
(површина 30,20м2 со поглед кон холот и влезот на градинката)
Санитарен чвор
Вработениот кадар користи посебен санитарен чвор опремен со ВЦ шоља, мијалник
и туш.
Економско-техничка просторија
(кујна)
Кујната е сместена во просторија од 21,50м2. Лоцирана е во близина на економскиот
влез така да може непречено да се донесуваат намирниците. Опремена е со сите
потребни елементи кои овозможуваат да функционира самостојно.
Вид на просторија
Број
Простории за згрижувачка и воспитно 4
образовна дејност
Занимална 1
Занимална 2
211
Службен Гласник на Општина Илинден
Занимална 3
Занимална 4
Тераса
Административни простории
Просторија за директор и
административни работи
Простории
за
здравствени
санитарни и други потреби
Просторија за прва помош
Кујна
Санитарни јазли за кадарот
Санитарни јазли за деца
Ходници
Магацин
Перална
Дворни и други површини
Дворна површина
Терен со реквизити
Уредени детски катчиња
бр.8 03
Октомври 2011 година
1
1
1
1
1
3
1
1
1
15
Во текот на учебната 2011/2012 година се планира проширување на детската
градинка во просториите на подрачното основно училиште „Гоце Делчев“.
За наведеното проширување на детската градинка изработен е проект за
адаптација и пренамена на постоечко основно училиште во детска градинка .
Со адаптацијата градинката би се проширила со што би се добиле:
- 4 занимални,
- 1 хол
- 4 санитарни јазли за деца
- Санитарни јазли за вработени
- Административна просторија
- Помошна просторија (остава)
- Спални соби за децата
- Работилница
Додека постоечкиот дел на детската градинка би се променил во поглед на
проширување на кујната во делот кој досега се користеше како магацин и
просорија за прва помош.
Опременост
Просторот во детската градинка е добро организиран со што се овозможува
непречено одвивање на воспитно згрижувачката дејност. Со вака организираниот
простор се овозможува лесна реорганизиција и прилагодување на разновидните
потреби.
Детската градинка располага со потребниот дидактички материјал, аудиовизуелни средства, играчки и .т.н.
Занималните се опремени со разновидни катчиња: ликовно, музичко, семејно,
фризерско, конструктивно, литературно и куклено.
212
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Во текот на учебната 2011/2012 година ќе се работи на формирање на нови
катчиња .
Ги прикажуваме аудио-визуелните и дидактички средства со кои располагаме
заклучно учебната 2010/2011 година
АУДИОВИЗУЕЛНИ И ДИДАКТИЧКИ СРЕДСТВА
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Вид на средства
Бројна состојба
ТВ приемник во боја
Реквизити во дворот
4
Лулашки
Тобоган
Вртелешки
Воз
Клацкалка
Мост
Реквизити
височина 2
Касетофон
Двд со сараунд
Двд
Дигитален фото- апарат
Компјутер
Печатач
Компјутери (донација од телеком)
Изданија на детска литература
12
1
3
2
6
1
за
качување
1
2
3
1
2
2
6
1145
Со оглед на тоа дека детската градинка е одлично опремена во текот на ученбата
2011/2012година нема да се зголеми бројот на аудио-визуелни средства и опрема но
се планира подобрување на опременоста на кујната со набавка на нова опрема
поради застареност на постоечката. Конкретно се планира набавка на нов фрижидер,
универзална машина и машина за лупење.
Повторно акцент ќе се стави на обезбедување на природни материјали кои ќе
овозможат развивање на креативноста кај децата.
*Следната учебна година преку донации ќе се работи на обезбедување на твприемници и двд-а за да и новите занимални бидат опремени како постоечките
четири како и на обезбедување на клима уреди за во занималните.
* Во текот на учебната 2011/2012 година се планира збогатување на
формираната библиотека во текот на минатата година.
*Во текот на следната учебна година се планира цртање и боење на ѕидовите
на холот во делот во кој се планира проширување со ликови од приказни и бајки во
стилот на постоечкиот дел.
213
во
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
4. Работно време
Работното време на детската градинка е уредено со акт на министерот за труд
и социјална политика на Р. Македонија.
Детската градинка е отворена за работа со деца секој работен ден освен
сабота, недела и државни празници утврдени со закон.
Работното време на детската градинка трае од 06.00 часот наутро до 20,00
часот попладне.
Работа со деца трае 12 часа односно од 06.00ч. до 18,00ч. (за деца згрижени
во целодневен престој) или од 06,00 до 12,00 часот (за деца згрижени во полудневен
престој).
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ПО ГРУПИ
II.
деца
деца
Во учебната 2011/2012 бројот на згрижени деца ќе изнесува 80.
Вкупен број на деца згрижени во целодневен престој ќе изнесува
77
Вкупен број на деца згрижени во полудневен престој ќе изнесува
3
Според возраста, а во согласност со член 55 од законот за заштита на децата,
децата во објектите ќе бидат распоредени во 4 хомогени групи.
Хомогеноста на воспитните групи овозможува значително поквалитетно
спроведување на воспитно-згрижувачката дејност, бидејќи нуди можности да се
реализира програма и да се организираат игри за деца кои се на иста возраст.
На листа на чекање за прием на деца се наоѓаат вкупно 60 деца .
И во текот на следната учебна година ќе се почитуваат критериумите за прием
на деца донесени од управниот одбор според кои предност за прием имаат деца на
самохрани родители и деца на двајца вработени родители.
Според изложеното учебната 2011/2012 година, предучилишното воспитание се
планира да го завршат околу 40 деца.
Со адаптацијата и добивање на новиот дел бројот ќе се зголеми двојно
односно ќе се згрижат вкупно 160 деца кои би биле згрижени во 8 воспитни групи.
III.
РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА
Воспитувачот врз база на „Основите на Програмата за воспитно-образованата
работа во предучилишното воспитание и образование“, а имајќи ги во предвид
условите за работа, пошироката околина, културата и менталитетот на средината,
индивидуалните разлики, води дневник.
214
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Воспитната работа се планира, а и реализира интегрирано. При планирањето
воспитувачот јасно и прецизно ги дефинира целите на воспитно-образовната работа,
а потоа определува активности со кои најефикасно ќе ги реализира определените
цели.
Дневно, месечно и годишно планирање како и реализација и евалуација ќе се
изведува во единствен Дневник издаден од институт Отворено општество „Чекор по
чекор“
Планирањето ќе се реализира според согледувањата на воспитувачите за
потребите и
интересот на децата. Планирањето вклучува разгранување на една тема на подтеми
и програмски ситуации и одредување на задачите кои низ неа ќе се реализираат и
групираат според развојните аспекти на детската личност.
Активностите често ќе се изведуваат преку катчињата: семејно-драмско,
сообраќајно, литературно, ликовно, конструктивно, куклено катче.
Во текот на оваа учебна година ќе се зголеми бројот на набљудувања и
посети.
*Детската градинка ќе организира курс за англиски јазик за згрижените деца.
*Планираме соработка со лица кои би ни помогнале во усовршување на
одредена техника (пр. Салфетна техника, или обработка на материјали од кои се
создаваат креации)
*Планираме соработка со музички состав која ќе се оствари со цел добра
подготовка за патрониот празник.
*Се планира работа на три проекти (поопштирно дадено во понатамошниот
текст)
*Се планира и друга соработка по повод празниците
Како минатата така и следната учебна година Детската градинка ќе се украсува
според годишните времиња односно празниците сошто истата ќе добива нов лик
зависно од временскиот период и празниците кои се одбележуваат во тој период.
Во следната табела е прикажан распоредот на денот во целодневен престој
Целодневен престој-активности
Време
1. Примање на децата
од 06:00 до 08:30 часот
2. Појадок
од 08:30 до 09:00 часот
3. Слободни игри и занимања
од 09:00 до 09:30 часот
4. Задолжително занимање
од 09:30 до 10:00 часот
5. Игри во занимална или на воздух
од 10:00 до 11:00 часот
6. Подготовка за ручек и ручек
од 11:00 до 12:00 часот
7. Подготовка за спиење и спиење
од 12:00 до 14:00 часот
8. Ужинка и испраќање на децата
од 14:00 до 18:00 часот
215
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Во следната табела е прикажан распоредот на денот во полудневен престој
Полудневен престој-активности
Време
1. Примање на децата
од 06:00 до 08:30 часот
2. Појадок
од 08:30 до 09:00 часот
3. Слободни игри и занимања
од 09:00 до 09:30 часот
4. Задолжително занимање
од 09:30 до 10:00 часот
5. Игри во занимална или на воздух
од 10:00 до 11:00 часот
6. Подготовка за ручек и ручек
од 11:00 до 12:00 часот
7. Испраќање
во 12,00 часот
Детската градинка инсистира на почитување на куќниот ред од страна на
родителите бидејќи секој прекршок на истиот носи можности за настанување на
грешки и пропусти во тековната работа во поглед на згрижените деца.
IV.
СТРУЧНО ПЕДАГОШКА ДЕЈНОСТ
1.
Здравствена заштита
Во детската градинка и во текот на следната учебна година ќе биде организирана
потребната здравствена контрола на лекар, медицинска сестра, лаборант,
стоматолог и логопед.
За обезбедување правилна здравствена заштита на децата ќе се применуваа
секојдневни мерки:
1. редовно мерење на децата (висина и тежина)
-1 месечно
2. спроведување систематски прегледи на децата,
-1 годишно
3. спроведување на превентивни мерки во време на заразни болести-според
потребите
4. систематски прегледи на вработените,
-1 годишно
5. санитарни прегледи на вработените
-1 годишно
и на 6месеци за готварски
кадар
6. стоматолошки прегледи на децата
-1 годишно
7. редовна дезинфекција на играчките
-1 неделно
8. се планира соработка со центарот за слух и говор -1годишно
9. редовно опремување на орманот за прва помош
-тековно
10. Редовно ажурирање на примени вакцини
-1годишно
Според потребите ќе бидат организирани предавања од страна на лекар,
стоматолог или други стручни лица за кои во моментот ќе се укаже потреба.
За сите актуелни настанати состојби во поглед на појава на епидемии или појави
кои бараат посветување на поголемо внимание или примена на засилени мерки ќе
бидат консултирани компетентни лица по што со воспитно –згрижувачкиот кадар ќе
бидат одржани состаноци на кои ќе се договори превземање на потребните мерки за
успешно надминување на состојбата.
Во соработка со Министертсвото за труд и социјална политика а во интерес на
оралното здравје се планира стоматолошка едукација и мотивација кај петгодишни
деца во месеците октомври, ноември декември и февруари во форма на
работилници. Во текот на април и мај ќе се изврши проверка на знаењата преку
активности.
216
Службен Гласник на Општина Илинден
2.
бр.8 03
Октомври 2011 година
Јавна и културна дејност
Водени од добрите практики од минатата учебна година и следната учебна
година планираме особен акцент да се даде на јавната и културна дејност во
детската градинка.
На овој начин се постигнува целосно остварување на севкупните задачи на
предучилишното воспитание и образование, се подобруваат воспитните резултати и
се збогатува културниот живот во градинката.
Детската градинка се истакнува со својата богата културна дејност. Уникатност
постои во тоа што на сите манифестации учество земаат и децата од малите групи.
Во текот на учебната 2011/2012 година ќе се одбележат:
* Детска недела
* 8-ми септември- ден на независноста на Р. Македонија
*Есенска свеченост
*Нова година
*Коледе, Бадник и Божиќ (и празници на другите верски заедници доколку има
згрижени деца припадници на друга религија)
*Патронен празник на градинката (Роденденот на Гоце Делчев 4-ти Февруари)
*8-ми Март
*Априлијада
*Подари книга за велигденско јајце
*Ден на дрвото
*Ден на пролетта
*Ден на планетата земја
*Завршна приредба
Во текот на следната учебна година се планира децата да посетат:
- Театар за деца и младинци ,
- Еден од детските фестивали
- Забавна програма по повод Априлијада,
- Ќе се организираат и други посети за кои ќе се појави потреба и
интерес во текот на учебната година
Ќе се организираат посети за кои ќе се укаже потреба во склоп на реализиција на
проектот „Природата ја чуваме и се радуваме“
Соработка со родители
Во текот на учебната 2011/2012година Детската градинка ќе инсистира на
градење на добра соработка со Советот на родители преку:
1. Организирање на групни родителски средби;
2. Организирање на предавања од лекар за родители
3. Приказ на практични активности по групи;
4. Отворени денови со родители;
3.
217
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
5. Претставување на своите професии во група
6. Обезбедување на стручна литература која ќе се користи и за потребите на
родителите
7. Подршка на идеите и барањата на советот на родители
V.
СЛЕДЕЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ВОСПИТНО- ЗГРИЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ
Кадарот во детската градинка во текот на учебната 2011/2012 година
го сочинуваат вкупно 15 лица:
Работоводен орган
(Директор)
- 1 лице
Воспитувачки кадар (Воспитувачи)
- 4 лица
Згрижувачки кадар
(Негователи)
- 5 лица
Сметководител
- 1 лице
Готварски кадар
Готвач
-1лице
Садомијач
-1лице
Технички персонал
Хигиеничари
-2 лица
Секојдневните активности на згрижувачкиот и воспитниот кадар ќе бидат
следени и надгледувани од страна на директорот.
Почитувањето на дневната организиција на денот и постојана контрола на
хигиената на објектот како и следење на тековните работи во однос на одржување на
објектот ќе врши раководителот на објектот.
VI. СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ
На план на стручно усовршување на вработените и во текот на следната
учебна година ќе се одржуваат стручни предавања од областа на педагогијата,
психологијата и здравството како и користење на расположливата стручна
литература и списанија.
Со цел унапредување на воспитно-згрижувачката дејност ќе биде овозможено
стручно усовршување, семинари, советувања, предавања, конференции, посети на
други детски градинки и слично .
VII. СОВЕТИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА
1. Совет на негователи
218
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Советот на негователи во текот на годината има за задача да ја унапредува
згрижувачката дејност преку следните задачи:
- прием и испраќање на деца,
- грижа за хигиената на децата
- помош при одржување на занимање
- повторување на дел од содржините на занимањата во попладневните часови,
- делење на ужинка, хранење на деца
- поттикнување на хигиенски навики кај децата
- грижа за навремена промена на постелнини
- редовно мерење на висина и тежина на децата
- дирекно ангажирање за естетско уредување на внатрешниот и надворешниот
изглед на дворната површина
8. Совет на воспитувачи
Советот на воспитувачи во текот на годината има за задача да ја унапредува
воспитувачката дејност преку следните задачи:
- Планирање и реализација на занимањето
- Водење на педагошка документација
- Следење на психо-физичкиот развој на децата
- Акцентирање на силните страни на децата
- Подготовка на приредби (кореографија)
- Организација на текот на отворените денови
- Давање предлози за унапредување на дејноста
9. Стручен совет
Стручниот совет го сочинуваат: директорот,воспитувачите и негователите
Во текот на учебната 2011/2012 година овој совет редовно ќе се состанува и ќе:
- Дава мислења и предлози во поглед на организација на работата и условите
за работа
- Следи програма и превзема мерки за нејзино реализирање
- Дава предлози на плановите за стручно усовршување на кадарот
- Утврдува потребите од игровен, дидактички и друг материјал за работа со
деца како и потреби од потрошен материјал за реализирање на дејноста.
- Дава мислења и предлози до директорот во поглед на организиацијата на
работата и условите за работа
ДРУГИ ОРГАНИ
1. Совет на родители
Советот на родители функционира како орган кој расправа со низа прашања
поврзани со престојот на деца во детската градинка. Советот на родители го
сочинува по еден претставник на родителите од секоја воспитна група и брои вкупно
4 члена.
Со советот на родители раководи претседател избран од членовите на
советот. Советот на родители одржува седници на кои се расправа и одлучува по
следните прашања:
- програми кои се реализираат во детската градинка
- факултативни програми,
219
Службен Гласник на Општина Илинден
-
бр.8 03
Октомври 2011 година
детски списанија,
театарски престави,
други актуелни моменти поврзани со престојот на деца
следење, разгледување и давање мислење за остварување на дејноста на
установата
IX.Програма за работа на Директорот
Директорот на Ј.О.У.Д.Г. „Гоце Делчев“ во следната учебна година ќе:
- ја организира и раководи со работата
- донесува одлуки со цел унапредување на дејноста
- ја застапува установата пред трети лица
- ги извршува одлуките на управниот одбор
Конкретните активности во поглед на програмата за работа се дадени во следната
табела:
Содржина на работата
Време за
Соработник
реализација
Teхнички подготовки за отпочнување на
учебна година
Учество во одбележување во сите
манифестации
Формирање на воспитни групи,
критериуми за прием
Распоредување на воспитно
згрижувачки кадар по воспитни групи
Упатство и подготовки за годишен,
месечен и дневен план за работа на
воспитувачите
Подготовка и учество на седница на
совет на воспитувачи и негователи
Вклучување во реализација на
проектите кои ќе се реализираат во
учебната 2010/2011
Консултации и насоки за групни
родителски состаноци
Насоки и следење на здравствената
работа со децата
Насоки за одбележување на детската
недела
Прегледување на педагошката и
здравствената администрација
Посета на групите и консултативни
состаноци
Учество и подготовки за одбележување
на прослави и празници
Прегледување на педагошка
администрација и документација
Учество во подготовки за
одбележување на празниците и
свеченостите
Август
Август/Септември
Воспитувачи и
негователи
Воспитувачи /
негователи
Воспитувачи
Август
Воспитувачи
Септември
Воспитувачи
Септември
Воспитувачи /
негователи
Воспитувачи /
негователи
Тековно
континуирано
септември
континуирано
Октомври
Октомври
Воспитувачи /
негователи
Воспитувачи /
негователи
Воспитувачи /
негователи
Октомври
Декември
Декември
Континуирано во текот
на годината
Воспитувачи /
негователи
Воспитувачи /
негователи
220
Службен Гласник на Општина Илинден
Следење на финансиска состојба и
обновување на дидактика и друга
опрема
Анализа на воспитно-образовната
работа во првото полугодие
Анализа на згрижувачко-здравствената
работа на децата во прво полугодие
Прегледување на педагошка и
здравсвена администрација
Посета на групите и консултативни
состаноци
Подготовка на материјали и учество во
работата на стручните активи
Организирање и соработка со други
предучилишни установи
Прегледување на педагошка и
здравсвена администрација и
евиденција
Изготвување на план за користење
годишни одмори на работниците
Посета на групите и насоки за работа
Состанок со стручните совети со
заклучоци за остварениот годишен план
Изготвување годишен извештај за
работа во учебната 2011/2012
Подготовка и учество на седница на
управен одбор
Насоки за работа во летниот период
бр.8 03
Октомври 2011 година
Декември
Воспитувачи /
негователи
Јануари
Воспитувачи
Јануари
Негователи
Март
Март
Април
Континуирано
Воспитувачи /
негователи
Воспитувачи /
негователи
Мај
Мај
Мај
Мај
Јуни
Јуни
јуни
Воспитувачи /
негователи
Воспитувачи /
негователи
Воспитувачи /
негователи
Бидејќи во Детската Градинка „Гоце Делчев“ нема стручни работници , Директорот
кој по професија е дипломиран педагог ја превзема работата на педагог, и ќе ги
врши следните задачи:
- Контрола на педагошката евиденција и документација
- Изготвување на годишна програма
- Посета на групите , следење на занимање, давање насоки за подобрување на
квалитетот
- Евидентирање на несекојдневни однесувања кај децата
Разговори со деца
- Консултации по прашања од областа на педагогијата
- Организација на приредби
X. ПЛАН ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ И
УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА ВО УЧЕБНАТА 2011/2012 година
Ј.О.У.Д.Г. „Гоце Делчев“ во текот на учебната 2011/2012година ќе работи во насока на
унапредување на дејноста. Следната учебна година ќе се превземат мерки кои вогланво ќе се
221
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
однесуваат на решавање на најголемиот проблем на детската градинка –недоволен капацитет
и неможност за згрижување на сите деца. Согласно проектот и подготвената тендерска
документација за адаптација на основно училиште во детска градинка се планира да се
изврши:
-
Демонтажа, утовар и транспорт на постоечки: подови, прозорци, надворешни и
внатрешни врати
Комплетно опремување на 4 детски тоалети
Промена на прозорци,
Промена на под со поставување на ламинат во занималните
и плочки во холот и влезот
Промена на покрив, поставување на покрив од лим
Исто така ќе се извршат и следните неопходни набавки и активности:
Поправка на опрема (која е веќе обезбедена од детско одмаралиште Асамати
преку Министерството за труд и социјална политика) тука спаѓаат:
гардеробери, големи плакари за во занимална, кревети, масички и столови за
деца
Хемиско чистење на постелнини
Опремување со завеси и теписони
Опремување со играчки
Опремување на кујната со ладилник, универзална машина
и машина за лупење на зеленчук
Опремување на кујната со ситен инвентар
Набавка на моторно возило кое е неопходно за функционирање на градинката
Во текот на учебната 2011/2012 година ќе го реализираме следниот проект
„Природата ја чуваме и се радуваме“
Во текот на учебната 2011/2012 година во ЈОУДГ „Гоце Делчев“ ќе се спроведе
наведениот проект со чиј степен на успешност во реализирањето детската градинка
ќе добие или нема да добие признание за ЕКО –Градинка во форма на достигнување
на еден од трите степени:
- Добивање на бронзено знаме
- Добивање на сребрено знаме
- Добивање на ниво на зелено знаме (како најголем успех)
Проектот ќе се реализира преку реализација на активности преку спроведување на
следните седум чекори:
1. Формирање на еко-одбор
2. Анализа на состојбата на животната средина
3. План на активности
4. Следење и евалуација на напредокот
222
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
5. Поврзување со наставната програма
6. Формирање и вклучување на целата градинка и пошироката заедница
7. Еко-кодекс
1 Чекор
Формирање на еко-одбор
Спроведен е во текот на минатата учебна година со цел да може да ги осмисли
активностите кои ќе се реализираат преку следните чекори.
Еко одборот го сочинуваат седум лица:
Претседател
(воспитувач)
Координатор
(воспитувач)
Член од управен одбор
Вработен во детска градинка (тех.персонал)
Член од совет на родители
Претставник од локална самоуправа (Раководител на Одделение за животна
средина)
Претставник од бизнис-заедница
2 Чекор
Анализа на состојбата на животната средина
Анализата на состојбата на животната средина ќе се изврши преку
потполнување на прашалник доставен од Еко-мрежа преку Министерството за
образование.
3 Чекор
План на активности
I активност
Изготвување на план за штедење на нафта за греење и постапување на истиот
Активноста ќе се реализира со анализа на состојбата и потрошувачката во
предходните години и планирање како може да се намали потрошувачката на нафта
во раните утрински и попладневните часови и во занималните од кои децата веќе
заминале во своите домови со исклучување или намалување на температурата.
Се планира дневно да се скрати грејниот период за 3часа односно 15 часа неделно.
II активност
Поставување на канти за селекција на отпад
Во дворот ќе се постават 3 големи корпи за отпадоци (за хартија, за остатоци од
храна и за пластика) како и поставување на мали корпи во секоја занимална по три.
Отпадот ќе се селектира и фрла во соодветната корпа.
III активност
Разубавување на дворот
223
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
Со засадување на нови садници и цвеќе преку активности чии реализатори ќе бидат
воспитно-згрижувачкиот кадар и децата.
IV Рециклирање
Информирање на родители, деца од основните училишта, локалната самоуправа,
фирми итн. Дека градинката собира стара хартија. А во соработка со „Комуна“ ќе се
обидеме да оствариме соработка во поглед на откуп на стара хартија која ќе се
собере преку акција за собирање на истата.
4 Чекор
Следење и евалуација на напредокот
- Штедење на нафта
Целта е децата да стекнат навики на штедење
- Канти за селектирање
Целта е децата да се стекнат со знаење за селектирање на отпад и воедно да се
намали отпадот со рециклирање.
- Разубавување на дворот
Целта е да се разубави дворот но и да се намали загадувањето на околината
- Рециклирање
Целта е децата да собираат стара хартија и да се запознаат со можноста за нејзино
рециклирање
5 Чекор
Поврзување со воспитно-образовна програма
- Екологија во мојата занимална и околина
(поставување на големи и мали корпи за селекција на отпадот)
Оваа активност ќе биде реализирана во темата „Добро ни дојдовте во
занималната“
- Разубавување на холот
Засадување на цвеќиња во саксии во холот
Активноста ќе биде реализирана преку темата „Есента ни пристигнува“
- Што треба да штедиме за да во ладно не седиме
Активноста ќе биде реализирана во темата „Зима“
- Разубавување на дворот на гадинката
Засадување на зимзелени и листопадни садници
Што да чуваме за на чист воздух да се радуваме
Оваа активност ги опфаќа сите четири предходни активности
6 Чекор
Информирање и вклучување на целата градинка и пошироката средина.
Информирањето ќе се врши преку флаери, медиуми, општински информатор и
фотографии
224
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
7 Еко-кодекс
Изработка на печатена сликовница, која го прикажува текот на проектот со
соодветни слогани за секој спроведен чекор.
Пријавување за награда.
Во текот на следната учебна година во соработка со Црвен Крст на Општина Гази Баба ќе
се реализираат и проектите
„Запознавање на децата со црвен крст и прва помош“ и
„Здрави деца за здрава иднина“
Арх. бр. 02-67/3
Од 26.08.2011год.
ЈОУДГ „Гоце Делчев“
Управен одбор
Претседател
Маре Блажевска с.р
225
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
СОДРЖИНА
1.Решение за објавување на Програмата за дополнување на Годишната програма за
изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2011
година, бр.08-7585/1 од 03.10.2011 година.................................................................стр.1
2 Програма за дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички
планови на подрачјето на општина Илинден за 2011 година, бр.07-7551/3 од
30.09.2011 година.................................................,........................................................стр.2
3.Решение за објавување на Одлуката за усвојување на Годишната програма за
работа на ОУ „Гоце Делчев“ Илинден за учебната 2011/2012 година, бр.08-7585/2 од
03.10.2011 година .........................................................................................................стр.3
4.Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ „Гоце Делчев“
Илинден
за
учебната
2011/2012
година,
бр.07-7551/4
од
30.09.2011
година............................................................................................................................стр.4
5.Годишна програма за работа на ОУ „Гоце Делчев“ Илинден за учебната 2011/2012
година бр.03-31/14 од 26.08.2011 година........................................................стр.5-стр.56
6.Решение за објавување на Одлуката за усвојување на Годишната програма за
работа на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци за учебната 2011/2012 година,
бр.08-7585/3 од 03.10.2011 година............................................................................стр.57
7.Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ „Браќа
Миладиновци“ с.Миладиновци за учебната 2011/2012 година, бр.07-7551/5 од
30.09.2011 година........................................................................................................стр.58
8.Годишна програма за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци за
учебната 2011/2012 година, бр.01-43/1 од 31.08.2011година....................стр.59-стр.135
9.Решение за објавување на Одлуката за усвојување на Годишната програма за
работа на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за учебната 2011/2012 година, бр.08-7585/4 од
03.10.2011 година......................................................................................................стр.136
10.Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ „Ристо Крле“
с.Кадино
за
учебната
2011/2012
година,
бр.07-7551/6
од
30.09.2011
година........................................................................................................................стр.137
11.Годишна програма за работа на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за учебната 2011/2012
година, бр.02-272/2 од 24.08.2011 година ...............................................стр.138-стр.203
12.Решение за објавување на Одлуката за усвојување на Годишната програма за
работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ општина Илинден за учебната 2011/2012 година,
бр.08-7585/5 од 03.10.2011 година..........................................................................стр.204
13.Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“
општина Илинден за учебната 2011/2012 година, бр.07-7551/7 од 30.09.2011
година………………………….....................................................................................стр.205
226
Службен Гласник на Општина Илинден
бр.8 03
Октомври 2011 година
14.Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ општина Илинден за
учебната 2011/2012 година, бр.02-67/3 од 26.08..2011 година................стр.206-стр.224
227
Download

Службен гласник на Општина Илинден Бр.8, октомври 2011 година