Opis na postigawata na u~enikot/u~eni~kata treto trimese~ie
Опис постигнућа ученика/ученице treће тромесечје
REPUBLIKA MAKEDONIJA
______________________________________________________________________
(ime na osnovnoto u~ili{te/назив основне школе)
______________________________
(mesto)
______________________________
(op{tina)
EVIDENTEN LIST ZA USPEHOT NA U^ENIKOT
ЕВИДЕНТНИ ЛИСТ ЗА УСПЕХ УЧЕНИКА
Opisno ocenuvawe I - III oddelenie/Opisno oceњивање I - III разред
_______________________________________________________________
(ime i prezime na u~enikot/u~eni~kata/име и презиме ученика/ ученице)
Oddelenie/Разред_________u~ebna//школска 20___/20___godina
Glavna kniga br./ Главна књига бр.____________
Izostanoci/Изостанци: opravdani_____________ neopravdani___________
Roditel/staratel/ Родитељ/старатељ___________________
Direktor
M.P.
______________________
str. 1
IZVESTUVAWE ZA USPEHOT I NAPREDUVAWETO VO TEKOT NA NA U^EBNATA_________________GODINA
ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И НАПРЕДОВАЊУ У ТОКУ ШКОЛСКЕ_________________ГОДИНЕ
____________________________________________
________________
________________________________
(ime i prezime na u~enikot/u~eni~kata/ име и презиме ученика/ученице)
(oddelenie/разред)
Opis na postigawata na u~enikot/u~eni~kata prvo trimese~ie
Опис постигнућа ученика/ученице прво тромесечје
Izostanoci/Изостанци: opravdani_____________ neopravdani___________
Roditel/staratel/ Родитељ/старатељ___________________
(oddelenski rakovoditel/разредни старешина)
Opis na postigawata na u~enikot/u~eni~kata prvo polugodie
Опис постигнућа ученика/ученице прво полугодиште
Izostanoci/Изостанци: opravdani_____________ neopravdani___________
Roditel/staratel/ Родитељ/старатељ___________________
str.2
Download

izvestuvawe za uspehot i povedenieto vo tekot na na u