UIUfi/lHCMynFf.lX 0i?:'n+f
i'
oBECIlli F:1:.:''^'
j
ii'j'r
: r#irBtlr
r":::i""iy*'q
-*::Y:;
i'
dl .jI anff --=--+
u lrj,t{ 20i4
DOO 'rGloakvalis'l
za komunalne delatnosti
GLOZAN
I
Broj: 02-07/14
Dana:27.$.2A14
oPSTINA BAdKI PETRovAC
Opltinskom Ve6u Op5tine
Baiki Petrovac
Predmet: Zahtev za davanje saglasnosti zrnoye cene kom. usluga
Obracamo se Op5tinskom Veiu, sa zahtevom da na svojoj prvoj sednici uzme u
razmatranje i davanje saglasnosti na nove cene komunalnih usluga DOO "Gloakvalis" Gloian.
Prilog: - ODLUKA Skupstine Doo "Gloakvalis" br. 02-04114 od 18.03.2014.
- Kalkulacije cena.
- ODLUKA Saveta Mesne zajednice GloZan, br.llll4 od25.03.2014.
direktor EOO "Gloakvalis". GloZan
\
rei Srnka
DOO ''GLOAKVALIS''
za komunalne delatnosti
GLOZAN
Brojz 02-04114
Datum: 18.03.2014
SKUPSTINA DOO "GLOAKVALIS", GloZan na svojoj v sednici odrzanoj
17.03.2014. godine razmatralaje i usvojilajednoglasno pod 3. - om tadkom dnevnog reda
NIVELACIJA CENA KOMLTNALNIH USLUGA DOO "Gloakvalis" GloLan itim povodom
donela
je slededu
ODLUKU
o pove6anju cena komunalnih usluga:
VRSTA USLUGE
dos. cena bez PDV
I Proizvodnja i distribucija
vode po m3
1. Domaiinstva
2. Zajednidki vodomer
za domaiinstva i PL
3. Pravna lica
Povedanie
31,05
ls%
49,05
t5%
75,00
cena bez
pDV
sa
35,70
pDy
39,30
75,00
62,00
92,50
56,40
II Kanalizacija
1.
Doma6instva
15,54
15%
17,87
19,66
24,53
t5%
28,20
50,00
31,00
55,00
56,40
62,00
15%
211,23
)1) )\
ts%
428,60
471,50
1s%
612,28
734,72
1.224,54
2. Zajedni(ki vodomer
zadomadinstva i PL
priklj.kan.
3. Naknada zaodrZ.
III
l.
Grobarina
Po dlanu domadinstva
IV Izno5enje
15%
smeda
Domaiinstva
Pravna lica:
I kategorija
II kategorija
III kategorija
IV kategorija
1.
49,05
183,69
372,72
532,42
63g,gg
1.064,92
t5%
t5%
predsednik SkupStine
2)2J
-J
673,5t)
808,20
1.347,00
AKVALIS"
KALKULACIJA CENA:
I Proizvodnja i distribucija vode predstavlja osnovnu delatnost preduzeca
potrebno sagledavanje politike cena.
Cena ko5tanja
vode
1
*'
i
zbogtoga
je
( u periodu od 01.01 .2013 -31.12.2013.)
materijala
materijala
energije
zarada
................
odriavanja
..........
8. Vodni doprinos
1. TroSkovi
2. Tro5kovi pomoinog
3. TroSkovi el.
4. TroSkovi
5. Tro5kovi amortizacije
6. Tro5kovi
7. Tro5kovi kontroie vode
398.864,00
558.479,00
529.721,00
987.400,00
383.284,00
350.400,00
203.928,00
93.984,00
9. Srazmerni tro5kovi zajed. sluZbi ............................ 284.376.00
UKUPNO:
3.790.436,00
Fakturisano od 01.01 .2013. - 31.12.2013. = 96.892,00 m3
Cena ko5tanja 1 rn3 vode iznosi:
3.790.436,00: 96.892,00 m3 = 39,12 dinlm3
Cena je bez PDV -a.
II Kanalizacija
Kalkulacijaceneko5tanjaovejediniceuperioduod0l.0l.2013 -31J22013izgled,aovako
pumpi
.. 843.316,00
2. Usluga odrLavanja "Uramelektronika" .. 142.800,00
3. Materijalzakanalizaciju..........
318.619,00
4. TroSkovi zarada
887.400,00
5. Srazmerni troSkovi zaied. sluZbi .............................. 284.421.00
UKI]PNO:
2.476.556,00
1. Remont
Fakturisano od 01.01 .2013. - 31.12.2013. = 57.290,00 m3
2.476.556,00 :57.290,00m3 = 43,20 din/m3
Cena je bez PDV -a.
III
Grobarina
Kalkulacija cene koStanja ove jedinice u periodu od 01.01 .2013 - 31.12.2013 izgledaoval<cr
materijala
goriva......
zarada
4. Srazmernito5kovi zajed. sluZbi
l. Tro5kovi
2. Tro5kovi energije i
3. TroSkovi
197 .l7O,0O
99.693,00
508.800,00
294.420,00
/
UKUPNO:
1.340.029,00
Ukupno fakturisano : 24.21 1
Cena ko5tanja po jedinici - grobarina:
1.340.029,00 : 24.211 = 55.35 din
Cena je bez PDV -a.
IV
Sme6e
Kalkulacija cene ko5tanja ove jedinice u periodu od 01.01.2013
3
1
.12.20 13 izgleda ovako:
l. Rate zakamion
702.000,00
.......244_060,00
3.
312.000,00
4. Uredivanje otpada
. 162.500,00
5. Tro5kovi
691.200,00
6. Srazmerni tro5kovi zajed. sluLbi .......................... 204.420,00
UKUPNO:
2.316.190,00
2. Amortizacija kamiona i prikolice
Gorivo
(ULT)
zarada
Ukupno fakturisano: 7.388
Cena ko5tanja po jedinici:
2.316.180,00 : 7.388= 313.50 din.
DOO "GLOAKVALIS" GloZan
direktor O. S
Mesna zqednica
Glo2an
Brol:15114.
Datum: 25.03.2014.
Na svojoj Vlll. sednici odrZanoj dana 25. mafta 2014. godine, Savet Mesne
zajednice GloZan pod tadkom 1. dnevnog reda razmatrao je Odluku o povecanju cena
komunalnih usluga broj 02-14114, koju je na svojoj sednici odr2anoj 17. maria 2014 godine
donela Skup5tina d.o.o. "Gloakvalis" izGlolana i doneo sledecu
odluku
daje se saglasnost na nove cene komunalnih usluga na podrudju Mesne zajednice GloZan a
koje
je na svojoj V. sednici
odrZanoj dana 17. marla 2014. godine usvojila Skup5tina d.o.o.
"Gloakvalis" iz GloZana i to:
VRSTA
USLUGE
dos. cena bez PDV pove6anie cena bez PDV sa PDV
L Proizvodnja idistribucija vode po m3
1.
Doma6instva
lica
2. Zqednicki vodomer za domacinstva i
3. Pravna
ll.
1.
PL
31,05
49,05
15%
35,70
39,30
'?n
62,00
75,00
56,40
75,00
15,54
15%
15%
17,97
28,20
19,66
31,00
50,00
55,00
82,50
Kanalizacija po utro5enom po m3 vode
Domacinstva
PL
kanalizacije
2. Zqednidki vodomer za domacinstva i
3. Naknada za odri. prik.
24,53
50,00
III. Grobarina
1. Po dlanu doma6instva
49,05
15%
56,40
62,00
183,68
15%
211,23
232,25
372,72
532,42
15%
15%
428,60
612,28
638,89
15o/o
734,72
471,50
673,50
808,20
1.064,82
15o/o
1.224,54
1.347,00
lV. Izno5enje smeca
1. Doma6instva
2. Pravna lica:
I kategorija
ll kategorija
lll kategorija
lV kategorija
Predsednik
Download

Odluku o povećanji cena komunalnih usluga