REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVA
KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS/ SUDSKI SAVET КOSOVA/ KOSOVO JUDICIAL COUNCIL
Za: Sudski Savet Kosova
Od: G. Fejzulah Hasani, Predsednik Nadzornog Odbora za Sprovođenje Plan novog Zakona o
Sudovima
Datum: 24.05.2012. god.
Predmet: Predlog za sudije Apelacionog Suda
Poštovani članovi Sudskog Saveta Kosova,
Nadzorni Odbor za Sprovođenje Plana novog Zakona o Sudovima (u daljem tekstu Nadzorni
Odbor), osnivan Odlukom Sudskog Saveta Kosova, datuma 01.12.2011. godine, čiji je mandat
da, između ostalog, vodi proces premeštaja i ponovnog određivanja sudija u novoj sudskoj
strukturi.
U svrhu primene člana 37. i člana 38. Novog Zakona o Sudovima, člana 20. Zakona o Sudskom
Savetu Kosova, načelima iz Ustava Republike Kosova o predstavljenosti nevećinskih zajednica i
rodnoj ravnopravnosti, koji su uvršteni u Plan Sprovođenja i kojima se rukovode postupak i
kriterijumi utvrđeni u Uputstvu za reizbor/premeštaj sudija u Apelacioni Sud, sa njegovim
izmenama i dopunama, izvršio je ocenu za ponovnog određivanja i premeštaj sudija u Apelacioni
Sud.
Nadzorni odbor je primio 64 prijava u kojima postojeće sudije izražavaju svoju zainteresovanost
da se premeste u Apelacioni Sud. U toku nekoliko meseci rada Nadzornog Odbora, Sekretarijata
SSK i podršku USAID-ovog Programa za Efikasnu Vladavinu Prava (EROL), Odbor je na
sastanku održanom 17.05.2012. god. jednoglasno izabrao sudije koji će od 01.01.2013. god.
raditi u Apelacioni Sud Republike Kosova.
Od ukupnog broja primljenih prijava, Nadzorni Odbor je izabrao 32 sudija, od kojih 28 dolazi iz
albanske zajednice a 4 pripada nevećinskim zajednicama na Kosovu. U odsustvu dovoljnog broja
prijava sudija iz nevećinskih zajednica na Kosovu, Nadzorni Odbor je na osnovu člana 17. stava
3. novog Zakona o sudovima, rezervisao 6 mesta za sudije iz nevećinskih zajednica na Kosovu.
U slučaju da neki od 32 izabranih sudija odbije da zauzme mesto u Apelacioni Sud do
01.01.2013. godine, Nadzorni Odbor je predložio „listu čekanja“ sa 3 sudija za zamenu svakog
kandidata koji se povuče.
U prilogu možete naći spisak sudija izabranih za odgovarajuće odeljenje i odsek Žalbenog suda.
Departament za Teška Krivična Dela biće sastavljen od šestoro (6) sudija:
1. Fillim Skoro
2. Salih Mekaj
3. Vahid Halili
4. Tonka Berisha
5. Xhevdet Abazi
6. Abdullah Ahmeti
Departament za Upravu biće sastavljen od troje (3) sudija:
1. Mediha Jusufi
2. Hasan Shala
3. Gani Avdiu
Departament za Privredne Sporove biće sastavljen od troje (3) sudija:
1. Fetije Sadiku
2. Vjollca Rizaj
3. Suzana Sejdiu
Departament za Maloletnike biće sastavljen od dvoje (2) sudija:
1. Rasim Rasimi
2. Fellanza Kadiu
Opšti Departament, Krivicna Divizija biće sastavljen od šestoro ( (6) sudija:
1. Gani Zabeli
2. Ferit Osmani
3. Hashim Collaku
4. Driton Muharremi
5. Mejreme Memaj
6. Shqipe Qerimi
Opšti Departament, Građanska Divizija biće sastavljen od devetoro (9) sudija:
1. Muhamet Rexha
2. Makifete Saliuka
3. Rame Hyseni
4. Nenad Lazić
5. Muharrem Shala
6. Isa Kelmendi
7. Gezim Llulluni
8. Mursel Ahmeti
9. Kujtim Pasuli
Opšte Odeljenje, Maloletnička Divizija biće sastavljen od troje (3) sudija:
1. Mejreme Zekaj
2. Dalip Bega
3. Biljana Rexhiq
Na listu čekanja biće troje (3) sudija:
1. Beshir Islami
2. Zijadin Spahiu
3. Rafet Haxha
Fejzullah Hasani,
Predsednik Nadzornog Odbora za
Sprovođenje Plan novog Zakona o
Sudovima
Download

- Këshilli Gjyqësor i Kosovës