,,Medicinske sestre su
,,Medicinske
odgovorne za vlastiti
razvoj”
razvoj
”
Živana VukovićŽivana
Vuković-Kostić dipl.med.sestra
Šta je zajedničko u priči o Pepeljugi i
sestrinstvu?
i
?
Često
Č
esto nezadovoljna dešavanjima u sestrinstvu
poželim
po
želim promjeniti nešto i postavim sama sebi
pitanja:
it j
1. Da li su medicinske sestre svjesne svojih
problema
bl
u struci?
t i?
2. Šta misle o tome ko može promijeniti takvu
situaciju?
it ij ?
3. Nismo li poput Pepeljuge, koja čeka dobru vilu
d jjojj pomogne, a dotad
da
d t d strpljivo
t lji i vrijedno
ij d
radimo i čekamo?
Često se za nas medicinske sestre, čuju
različiti
liči i komentari,
k
i nadimci
di i i slično.
lič
Željela sam istražiti anketom koliko ima
i i
istine
u tome.
Rad je imao tri cilja istraživanja
1. CILJ RADA
 Šta misle medicinske sestre o
svojim karakteristikama?
 Misle li medicinske sestre da
same mogu
g učiniti nešto za
sebe i svoj položaj u društvu
danas?
 Ko jje kriv za položaj
p
j sestara
danas?
 Od koga očekuju pomoć?

2. CILJ RADA

Kakva su iskustva pacijenata o
radu medicinskih sestara?

Dok bolesnici obavljaju
fiziološke potrebe, čije
prisustvo izaziva najmanju
nelagodu
ne
lagodu??
To je vrlo važno pitanje jer se
samo pred nekim u koga imaš
povjerenja možeš opustiti.

3. CILJ RADA

Da li ste čuli za javnu pohvalu medicinskim
sestrama?
Da li postoji ulica koja je dobila ime po
medicinskoj sestri?
Da li su medicinske sestre zaslužile takvo
priznanje?
i
j ?


METOD RADA
I t ži
Istraživanje
j je
j obuhvatilo
b h til dvije
d ij grupe
ispitanika,,
ispitanika
80 medicinskih sestara i 80 pacijenta
pacijenta..
Anketa je imala zajednička pitanja te nekoli
nekoliko
pitanja za pacijente
pacijente,, a nekoliko za medicinske
sestre..
sestre



Zajednička pitanja su bila:
11. Okarakteriši ponuđenim pridjevima
a. Pepeljugu
b. medicinsku
sestru

2 Z
2.
Znate
t li za javnu
j
pohvalu
h l medicinskim
di i ki
sestrama

3. Postoji li ulica nazvana po medicinskoj
sestri?
t i?

4. Da li biste Vi nazvali ulicu po medicinskoj
sestri?

Medicinske sestre su odgovarale na sledeća
pitanja::
pitanja

1. Šta
Š Vas u pozivu zadovoljava?

2. Šta medicinske sestre trenutno zaslužuju?

3. Ko je odgovoran za situaciju danas?

4. Ko može tu situaciju
j p
popraviti?
p

Bolesnici su odgovarali na sledeća pitanja:

1. Kakva su iskustva bolesnika sa medicinskim
sestrama?

2. Sa kim bolesnici razgovaraju kada trebaju
savjet o bolesti?

3 Bolesnicima
3.
B l i i
je
j najmanje
j
j neugodno
d
fiziološke potrebe obavljati pred...

Istraživanje je provedeno u

KC Banja Luka
DZ Nevesinje


REZULTATI::
REZULTATI
Rezultati u grupi ispitanika medicinskih
sestara
 Priču o Pepeljugi je čitalo 100%, 61% njih
ima od 20
20--40 godina
godina, najviše ih je sa
srednjom stručnom spremom - 86.60 %.

Rezultati u grupi ispitivanih bolesnika
82,2% bolesnika je čitalo priču o Pepeljugi,
60% njih ima srednju stručnu spremu,
52 5% u grupii ima
52,5%
i
između
i
đ 40
40--60 godina.
di
Ispitanici
stru
stručnoj
sp
c prema
p e
s uč
učnoj
č oj spremi
sp e
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Stručna sprema
ispitanika
Visoka stručna
sprema
Viša stručna
sprema
SSS
Bez kvalifikacije
Medicinske sestre prema starosti
Preko 50 godina
g
11%
20-40
godina
61%
40-50
godina
29%
Ispitanici prema polu
1
0,9
0,8
0,7
0,6
,
0,5
0,4
03
0,3
0,2
0,1
0
M
Z
3-D Column 3
Za posao koji
ji rade vrlo su slična
ič
mišljenja
j j obiju
j ggrupa
p
ispitanika,, 66,6% bolesnika misli da
ispitanika
su sestre plaćene premalo,
premalo dok 83,5%
83 5%
sestara dijeli to mišljenje.
PITANJA ZA MEDICINSKE
SESTRE
1. Šta vas zadovoljava u struci
- visina primanja, status,
mogućnost
školovanja, napredak u struci
- NIŠTA OD NAVEDENOG
85%
2. Šta
medicinske
sestre
zaslužuju?
- veću platu
85%
- mogućnost
g
napredovanja
u struci
76,6%
- bolji status
95%
3. Ko je kriv za takvo stanje u sestrinstvu
j u državi 10,0%
,
- Ekonomska situacija
- Politika ministarstva zdravlja i socijalne
zaštite 43,0%
,
- medicinske sestre 31.0%
j
16,0
, %
- ljekari
4. Ko može popraviti situaciju u
sestrinstvu
-Medicinske sestre same 39,0%
,
-politika Ministrastva zdravlja
46 0%
46,0%
- dobra vila 15%
PITANJE ZA BOLESNIKE
1. Kakva su iskustva bolesnika
sa radom medicinskih sestara
- dobra 92,5%
 2. S kim bolesnici razgovaraju
kada trebaju savjet o bolesti?
- medicinskim sestrama 71,6%
- sa ljekarima 28,4%
 3. Bolesnicima je najmanje
neugodno fiziološke potrebe
obavljati pred:
- medicinskim sestrama 63,0%
- članom porodioce 31,5 %

ZAJEDNIČKA PITANJA ZA BOLESNIKE I
MEDICINSKE SESTRE
1 Da li ste čuli za javnu pohvalu medicinskoj sestri
1.
Medicinske sestre
sestre:: Da 18,0%, Ne
Ne nikada
ikada,, a trebalo je
72,9%
7
,9%
Bolesnici Da 29,6%
Ne, nikada 59,6%
 2. Postoji
j li ulica nazvana
nazvana p
po medicinskojj sestri
sestri?
?
Medicinske sestre Ne 81,6%
Bolesnici
Ne 94,4%
 3. Da li biste jednoj ulici u Vašem gradu dali ime po
medicinskoj sestri
Medicinske sestre
sestre:: ne nije potrebno 45%
Bolesnici
:
Da 72,2%

1. Kakva je Pepeljuga
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
lijepa
vrijedna
poštena
dobra
mirna
brižna
Kakva je Pepeljuga
sirotica
tolerantna prijateljica
spretna
pravedna
obrazovana
ljubazna
snalažljiv
pravedna
spretna
prijateljica
tolerantna
Kakva je medicinska sestra
brižna
dobra
poštena
vrijedna
Kakva je med.sestra
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
3. Šta je
Pepeljugi
j zajedničko
j
p j g i medicinskim sestrama
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
vrijedna
0.4
tolerantna
0.3
0.2
poštena
0.1
0
med.sestre
pacijenti
Pepeljuga
med.sestre
pacijenti
Medicinska sestra

4. U če
čem
mu je
j razlika
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
snalažljiva
sirotica
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Med.sestra
p
pacijenti
j
Pepeljuga
Med. sestra
pacijenti
p
j
Medicinska sestra

ZAKLJUČAK

Činjenica je.
da smo premalo plaćeni/e
da naš status nije zadovoljavajući
d nije
da
ij zadovoljavajuća
d lj j ć mogućnost
ć t napredovanja
d
j
Korisinici naših usluga su uglavnom zadovoljni našim
radom najviše sa nama dijele svoje brige i probleme,
radom,
probleme pri
obavljanju nekih važnih fizioloških funkcija, najradije
su sami
sa i ili
i i uz medicinsku
edici s u sestru.
sest u.




NE POSTOJI VILA KOJA ĆE RIJEŠITI
NAŠE
Š PROBLEME!!!!!
- MORAMO SE RIJEŠITI IMIDŽA PEPELJUGE








POČNIMO SE OSLANJATI
ISKLJUČIVO NA :
SVOJE
J SNAGE;;
OBRAZOVANJE;
STRUČNOST ;
SPRETNOST ;
SNALAŽLJIVOST;
J
;
SVOJ RAZUM;
POŠTENJE
J .......
 TO
JE POČETNI KAPITAL
KOJI GARANTUJE USPJEH !!!

„Ako u sestrinstvu ne napredujemo svake
godine,, svakog mjeseca i svake sedmice
godine
vjerujte mi,
mi tada nazadujemo
nazadujemo!“
nazadujemo!
!!“
Florence Nightignale

HVALA
Download

Medicinske Medicinske sestre su ,,Medicinske Medicinske sestre su