SPISAK RADOVA PRIHVAĆENIH ZA PREZENTOVANJE NA KONFERENCIJI YU INFO 2015
Br rada Autori
1 Lena ĐorĊević, Miroslav Ljubiĉić, Zoran Marjanović and
Slobodan Antić
NASLOV RADA
PRIMENA TEHNOLOGIJE SEMANTIĈKOG WEB-A ZA DETEKCIJU GREŠAKA
U SPREDŠIT MODELIMA DISKRETNIH SISTEMA
2 Bojan Djordjevic and Mira Djordjevic
INVESTOR RELATIONS AND INTERNET COMMUNICATIONS IN REPUBLIC
OF SERBIA
3 Tot Ivan, Karadţić Andrija, Ognjen Letić and Dušan
Perišić
МOBILE DISTANCE LEARNING SYSTEM DEVELOPMENT
5 Boban Mihailov, Ljubomir Reljin, Sima Kerešević, Danilo ANDROID APPLICATION FOR CALCULATING PARAMETERS OF RADIOLazović and Ivan Tot
RELAY LINK
7 Ljubomir Reljin, Ognjen Letić, Boban Mihailov and Ivan
Tot
DISTANCE LEARNING ANDROID APPLICATION: IP ADDRESSING TEST
8 Nebojša Janićijević
ORGANIZACIONA KULTURA, INFORMACIONO KOMUNIKACIONA
TEHNOLOGIJA I DECENTRALIZACIJA
9 Rade Pavlović and Vladimir Petrovic
UTICAJ DINAMIĈKIH PROMENA NA SJEDINJAVANJE VIDEO SEKVENCI
10 Stevan Popovic and Sandra Djuricin
SOFTVER ZA OĈITAVANJE BROJILA ELEKTRIĈNE ENERGIJE U
„ELEKTROVOJVODINI“ D.O.O. NA RUĈNOM TERMINALU PSION
11 Jovana Bozic
EXCHANGE RATE FORECASTING USING NEURAL NETWORKS
12 Zoran Nikolic, Kazunari Shinagawa and Branislav
Randjelovic
COMPUTER SIMULATION OF DIFFUSION PHENOMENA IN CAPILLARY
LIQUID BRIDGE
13 Zoran Nikolic
BAEKTEL PLATFORMA KAO MODEL ZA INTEGRACIJU TEORIJSKIH I
STRUĈNIH ZNANJA NA UNIVERZITETIMA U SRBIJI
14 Maja Stanković
DISTRIBUTED MACRO-CALIBRATION OF SENSOR NETWORKS
15 Miklós Póth
PARTICLE SWARM OPTIMIZATION APPROACH TO DISCRETE
TOMOGRAPHY RECONSTRUCTION PROBLEMS OF BINARY MATRICES
16 Bojan Tomic and Mirjana Devedţić
BAZA ZNANJA ZA AUTOMATIZOVANO TUMAĈENJE DEMOGRAFSKIH
POKAZATELJA
17 Darko Popović, Dušan Glumac and Jordan Atanasijevic
INDENTIFIKACIJA, MODELOVANJE I PID REGULACIJA SERVO SISTEMA
MS150 UZ POMOĆ LABVIEW SOFTVERSKOG PAKETA
18 Zeljko Stojanov, Dalibor Dobrilovic and Borislav Odadzic PREGLED MEĐUNARODNIH STANDARDA ZA PROCENJIVANJE
SOFTVERSKIH PROCESA
19 Nataša ĐurĊević and Zorica Bogdanović
ISTRAŢIVANJE USKLAĐENOSTI LMS-A INTERNACIONALNIH PREDUZEĆA
SA POTREBAMA NOVE GENERACIJE KADROVA
SPISAK RADOVA PRIHVAĆENIH ZA PREZENTOVANJE NA KONFERENCIJI YU INFO 2015
Br rada Autori
20 Nenad Bojanić
NASLOV RADA
PRIMENA ANDROID APLIKACIJE U KONTROLI MERNIH MESTA I
OTKRIVANJU NEOVLAŠĆENE POTROŠNJE ELEKTRIĈNE ENERGIJE
21 Aldina Avdic, Dragan Jankovic and Dzenan Avdic
SOCIJALNE MREŢE U SLUŢBI E-UĈENJA – PRIMER INTEGRACIJE
MOODLE LMS-A I FACEBOOK-A
22 Nikola Fejsov and Ivan Tubin
MOGUĆNOSTI OMETANJA SISTEMA ZA UPRVALJANJE LETOM RADIO
KONTROLISANIH MULTIKOPTERA
24 Biljana Antić and Nikola Jevtović
RAZVOJ SOFTVERA ZA SCADA NADZOR MREŢE KORIŠĆENJEM SNMP–A
25 Neda Jerkovic
BEZBEDNOSNA ARHITEKTURA PO SABSA MODELU IMPLEMENTIRANA IZ
IKT SEKTORA ORGANIZACIJE
26 Nenad Markovic and Dejan Mitrović
AUTOMATIZACIJA IZRADE TEMATSKIH I IZVEŠTAJNIH KARATA U
ŠUMARSTVU KORIŠĆENJEM ARCOBJECTS ZA ARCGIS RAZVOJNE
PLATFORME
27 Vladimir Pajic, Miro Govedarica, Zdravko Galić and Ivan
Alargić
OBRADA OBLAKA TAĈAKA NA APACHE SPARK PLATFORMI
28 Zoran Miškov
UPRAVLJANJE IT PROJEKTIOM U FUNKCIONALNO STRUKTURIRANOJ
ORGANIZACIJI
29 Saša M. Milašinović
EMAIL SECURITY FOR BUSINESS
30 Bogdan Popovic
SISTEMI UPRAVLJANJA U MALIM HIDROELEKTRANAMA
31 Sladjana Kostic, Zoran Jovanovic and Dejan Andrejevic
ERP SYSTEMS AS SUPPORT IN BUSINESS IMPROVEMENT
32 Nenad Dimitrijevic, Mario Stankovic and Nebojsa
Petrovic
INFORMACIONA BEZBEDNOST I SAJBER ODBRANA U REPUBLICI SRBIJI
33 Vladimir Jakšić, Dejan Andrejević and Miloš ĐorĊević
APPLICATION AND DEVELPOMENT OF SKADA PROGRAM USING UNITY
AND PHOTON CLOUD SERVICE
34 Sima Kerešević, Danilo Lazović, Jovan Bajĉetić, Ljubomir SIMULACIJA I MERENJE POJEDINIH PARAMETARA DVB-T2 SISTEMA NA
Reljin and Boban Mihailov
27. UHF KANALU
36 Bogdan Mirković
KONCEPT I IZAZOVI IMPLEMENTACIJE MEĐUORGANIZACIONOG
INFORMACIONOG SISTEMA E-LOVSTVA
37 Momir Stankovic, Milica Naumovic, Stojadin Manojlovic,
Slobodan Simic and Djordje Kokovic
FPGA-BASED OPTIMIZED FIXED-POINT PID CONTROLLER DESIGN
38 Bogdan Mirković
PRAGMATIZAM I MIKS-METODSKI PRISTUP U ISTRAŢIVANJIMA U
OBLASTI INFORMACIONIH SISTEMA
39 Gyula Mester
ROBOTIKA U OBLAKU
SPISAK RADOVA PRIHVAĆENIH ZA PREZENTOVANJE NA KONFERENCIJI YU INFO 2015
Br rada Autori
41 Veselin Gredic and Veselin Gredic
NASLOV RADA
OKVIR ARHITEKTURA I POĈETNI KONCEPTUALNI MODEL SISTEMA
ODBRANE
42 Helena Komazec, Irena Labrović Stanišić, Svetlana
Milovanović and Svetlana Rakićević
BSCS BILLYNG SYSTEM IMPLEMENTATION IN TELEKOM
44 Ivan Besinovic
LINK MINING U FACEBOOK MREŢI
45 Milutin Stefanovic, Mileta Milojević, Jelena
Ĉotrić and Milica Djapic
PROJEKAT PRAĆENJA BUJIĈNIH POPLAVA U REALNOM VREMENU NA
RECI CRNICI U PARAĆINU
46 Nikola Zlatanovic, Aleksandar Drobnjak, Irina
Milovanovic and Renata Puzovic
PRIMENA OPEN SOURCE GIS-A U KARTIRANJU EROZIJE
47 Simić Radoslav
TIMING DISTRIBUTION THROUGH PACKET BASED NETWORKS
48 Nebojša Djordjević and Dejan Rancic
LAKOĆA UĈENJA: KLJUĈNI FAKTOR UPOTREBLJIVOSTI WEB
ZASNOVANIH GIS APLIKACIJA
49 Mladen Trikoš, Dušan Starĉević, Miroslav Minović and
Dejan Savić
MOGUĆNOSTI INTUITIVNE KONTROLE RAĈUNARSKIH SISTEMA
POKRETIMA
50 Nenad Kovaĉević, Sanja Dašić and Bojan Stamenković
RISK ASSESSMENT TOOLS IN ICT SYSTEMS INTENDED FOR HANDLING
OF CLASSIFIED INFORMATION
51 Vida Duvnjak Katzenberger, Danijela Kralj, Vidan
Marković and Momĉilo Spasojević
REZULTATI USPOSTAVLJANJA PMO FUNKCIJE U KOMPANIJI DDOR NOVI
SAD
53 Vuk Jevtic and Daniel Milojevic
ZNAĈAJ GEOPODATAKA I VEB SERVISA U SANACIJI POSLEDICA
POPLAVA
54 Bojan Stamenković, Sanja Dašić and Nenad Kovaĉević
SECURITY RISK ASSESSMENT FOR WORKING WITH CLASSIFIED
INFORMATION
55 Ljubica Marjanovic, Zora Šarenac, Mirjana
Kantar and Sneţana Radovanović
WEB APLIKACIJA KANCELARIJA ZA BRZE ODGOVORE PRIVREDI
56 Marko Gašić
ZNAĈAJ, ELEMENTI I SPROVOĐENJE ANALIZE DRUŠTVENIH MREŢA
57 Olivera Janković
NOSQL MODEL PODATAKA: KAKO MODELIRATI GRAFOVSKI
ORIJENTISANO?
61 Miodrag Tasic and Branko Kolundzija
AW MODELER – SOFTWARE TOOL FOR POLYGONAL MODELING AND
QUADRILATERAL MESHING
62 Nevena Simic and Nevena Simic
THE MONITORING OF AIRPORT BORDER CROSSING PERMISSIONS FOR
EMPLOYEES
SPISAK RADOVA PRIHVAĆENIH ZA PREZENTOVANJE NA KONFERENCIJI YU INFO 2015
Br rada Autori
NASLOV RADA
63 Radojka Krneta, Djordje Damnjanović, Marjan Milošević, INTRODUCING REMOTE LABORATORY EXPERIMENTS INTO TEACHING
Mirjana Brković and Danijela Milošević
ENGINEEING
64 Goran Petrović, Vladimir Gaĉić and Miroslav Babić
PRIMER IMPLEMENTACIJE VIŠENAMENSKE BEŢIĈNE MREŢE U
TERMOELEKTRANI MORAVA
65 Vlade Urosevic and Nikola Nikic
DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR MANAGING SERVO MOTOR WITH
MOBILE DEVICE
66 Aleksandra Đukić and Tatjana MrĊenović
E-LEARNING FOR E-ACADEMIA: PROS AND CONS OF USING AMRES
67 Natasa Savic, Zoran Milivojevic and Dejan Blagojevic
PROCENA FUNDAMENTALNE FREKVENCIJE POMOĆU KVAZIRACIONALNOG POLYA INTERPOLACIONOG JEZGRA
68 Dţenan Strujić, Adis Balota and Blaţo Popović
SOFTVERSKA METRIKA KAO OKOSNICA SMANJIVANJA RIZIKA U
RAZVOJU ENTERPRISE SOFTVERSKIH RJEŠENJA
69 Stevan Veliĉković and Silvana Veliĉković
ANALIZA DIFUZIONIH MODELA ZA PROGNOZIRANJE NOVIH
KOMUNIKACIONIH SERVISA
70 Rade Dragovic, Jovan Ivkovic, Dragan Dragovic, Djuro
Klipa, Dusko Radisic andVojkan Nikolic
SISTEM ZA PODRŠKU ODLUĈIVANJU KAO PODRŠKA ZA STRATEŠKO
UPRAVLJANJE DRŢAVNOM UPRAVOM - DECISION SUPPORT SYSTEM AS
A SUPPORT FOR STRATEGIC MANAGEMENT OF STATE ADMINISTRATION
72 Mirko Kosanović and Miloš Kosanović
INTERNET POVEZIVANJE SENZORSKIH ĈVOROVA
73 Goran Miljković, Dragan Denić, Milan Simić and
Aleksandar Jocić
MERENJE UGAONE POZICIJE PRIMENOM VIRTUELNE INSTRUMENTACIJE
74 Davorin Mikluc, Dušan Glumac, Milenko Andrić and
Stojadin Manojlović
COMPARATIVE ANALISYS OF INSTANTENEOUS FREQUENCY
ESTIMATION BASED ON SPECTROGRAM USING PARTICLE FILTER
76 Dušan Savić, Siniša Vlajić, Saša Lazarević, Vojislav
Stanojević, Ilija Antović, Miloš Milić and Alberto Silva
SILABMDD - MODEL DRIVEN APPROACH
77 Marina Mijoska, Kalina Trenevska Blagoeva, Sasho
Josimovski, Lidija Pulevska Ivanovska and Dimitar
Jovevski
MEASURING THE LEVEL OF BUSINESS PROCESS MATURITY IN THE
BANKING SECTOR IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
78 Jelena Lukic, Miloš Radenković and Radovan Delić
KORISTI I UTICAJI SMART GRIDA IZ PERSPEKTIVE KLJUĈNIH
INDIKATORA PERFORMANSI
79 Ivan Stojšić and Mladen Obradović
ARHIVIRANJE INFORMACIJA U KOMERCIJALNOJ BANCI
80 Radoslav Korlat and Goran Stojadinović
REALIZACIJA SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU TAĈNOG VREMENA NA
ŢELEZNIĈKOJ INFRASTRUKTURI PD TENT
SPISAK RADOVA PRIHVAĆENIH ZA PREZENTOVANJE NA KONFERENCIJI YU INFO 2015
Br rada Autori
81 Zoran Vojnović, Ivan Nejgebauer and Milan Kerac
NASLOV RADA
PRIMENA TRANSPARENTNOG PROKSI SERVISA U SLOŢENOJ L3
ARHITEKTURI MREŢE
82 Zoran Ţivković, Milenko Ostojić and Nataša Simić
NOVI IZAZOVI KIBER BEZBEDNOSTI INFORMACIONIH SISTEMA –
MESTO I ULOGA SISTEMA ZA DETEKCIJU I PREVENCIJU NOVE
GENERACIJE (INTRUSION PREVENTION SYSTEM)
83 Ana Slani, Danijela Pavlović and Biljana Mladić
EXTENSIVE TIME REPORTING TO MORE PRECISE COST CALCULATION
AND MORE EFFICIENT BUSINESS
84 Danilo Lazović, Sima Kerešević, Jovan Bajĉetić, Boban
Mihailov and Ljubomir Reljin
UPOTREBA HTZ WARFARE SOFTVERA ZA PLANIRANJE TETRA RADIO
MREŢE
85 Miloš Danilović and Oliver Ilić
NOVI PRISTUP REŠAVANJU PERMUTACIONOG FLOWSHOP PROBLEMA
86 Marko Misic, Branislav Petrovic, Drazen Draskovic, Mirko INFORMACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM
Ilic and Bosko Nikolic
VATROGASNIM DRUŠTVOM
87 Nenad Stojanovic, Boban Bondzulic and Davorin Mikluc
ПРОЦЕНА КВАЛИТЕТА СЛИКЕ АНАЛИЗОМ ПРОМЕНЕ КОНТРАСТА
88 Dejan Milenkovic
PRIMENA MODELA ZRELOSTI ZA UTVRĐIVANJE STANJA UPRAVLJANJA
KORPORATIVNIM SADRŢAJEM
89 Aleksandar Jocić, Zoran Perić, Dragan Denic, Goran
Miljković, Dragan Radenković and Vladeta Milenković
KOMPRESIJA ECG SIGNALA PRIMENOM ITERATIVNOG POSTUPKA I
ADAPTACIJE KVANTIZERA NA OSNOVU SREDNJE VREDNOSTI I
VARIJANSE
90 Branimir Jakšić, Danijela Aleksić, Siniša Minić, Ivana
Dinić and Srboljub Zdravkovic
PROBABILITY DENSITY FUNCTION OF OUTPUT SIGNAL FROM
DIVERSITY SYSTEM WITH THREE MICRODIVERSITY SC RECEIVER
91 Jovan Mihajlovic, Boban Bondzulic, Boban Pavlovic and
Goran Stankovic
RAZLIĈITI PRISTUPI U SPEKTRALNOJ ANALIZI PERIODIĈNIH SIGNALA
92 Zlatko Ĉović, Branimir Vujiĉić and Ĉaba Elek
RAZVOJ INTEGRISANOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA POTREBE
TERENSKIH SARADNIKA
93 Aleksandra Stojnev, Vladan Mihajlović and Leonid
Stoimenov
GENERAL MODEL FOR TIMETABLE PROBLEM REPRESENTATION
94 Dejan Stojimirović, Siniša Nešković and SlaĊan
Babarogić
PREDLOG POSTUPKA PROJEKTOVANJA NOSQL BAZA PODATAKA
ZASNOVANIH NA DOKUMENTIMA
95 Dejan Kršljanin
NEKI ASPEKTI ZAŠTITE INFORMACIJA U SAVREMENOM OPERATIVNOM
OKRUŢENJU
96 Danijel Djosic, Caslav Stefanovic, Vladeta Milenkovic,
Srboljub Zdravkovic and Edis Mekic
AVERAGE LEVEL CROSSING RATE OF MRC RECEIVER OUTPUT SIGNAL
OVER FADING CHANNEL DERIVED BY SIMULTING
SPISAK RADOVA PRIHVAĆENIH ZA PREZENTOVANJE NA KONFERENCIJI YU INFO 2015
Br rada Autori
97 Zoran Veliĉković and Anja Radović
99 Milos Ivanovic, Branko Stefanović and Nikola Todorović
NASLOV RADA
ANALIZA PERFORMANSI AJAX APLIKACIJE U FUNKCIJI FORMATA
RAZMENE PODATAKA
„MAINTENACE" SOFTWARE FOR AUXILIARY MACHINERY MAINTENANCE
SYSTEM PROCESS
100 Dragana Glušac, Dragica Radosav, Branko Markoski and KOLABORATIVNE LMS PLATFORME ZA E-UĈENJE
Dušanka Milanov
101 Zdravko Ivankovic, Miodrag Ivković, Dragica Radosav,
Branko Markoski and Predrag Pecev
KREIRANJE 3D MODELA SA VIŠE SLIKA U CILJU PRIKAZA KULTURNOG
NASLEĐA
102 Jelena Mišić, Bratislav Milovanović, Nikola Vasić and
Ivan Milovanović
WIRELESS INDOOR POSITIONING SYSTEMS BASED ON RSSI METHOD
103 Predrag Đikanović, Duško Sivĉević and Dušan Stojanović ELEKTRONSKA UPRAVA U FUNKCIJI KREIRANJA KULTURE
TRANSPARENTNOSTI JAVNOG SEKTORA
104 Vojkan Nikolic, Predrag Djikanovic and Miladin Ivanovic MOBILNI SISTEM ZA KONTROLU SAOBRAĆAJNIH PREKRŠAJA
105 Marko Misic, Zivojin Sustran and Jelica Protic
PREGLED I PRIMENA SISTEMA ZA OTKRIVANJE PLAGIJATA U
PROGRAMSKIM ZADACIMA STUDENATA
106 Jugoslav Joković, Tijana Dimitrijević, Aleksandar
ANALIZA ELEKTROMAGNETNOG ZRAĈENJA KOLA ZA PRILAGOĐENJE
Atanasković, Nataša Maleš Ilićand Bratislav Milovanović MIKROTALASNOG POJAĈAVAĈA SNAGE
Download

link