Sibel YÜCEL
YABANCI DİL SINAVI 10 DENEME
ISBN 978-605-364-646-4
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
3. Baskı: Aralık 2014, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu
Dizgi-Grafik Tasarım: Merve Koşar
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle / ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
YDS
00000001
YDS 1 TESTİ
1. Bu testte 80 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının YDS için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
1. - 6. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1.
2.
There were analog computers in the past, but
these were not programmable and generally
lacked ____ of modern digital computers, so you
couldn’t take right results all the time.
A)
fallacy
B)
disconformity
C)
accuracy
D)
discrepancy
E)
incoherence
Because astrology has had a ____ influence over
the past few thousand years on Western and
Eastern cultures, many people have attached
importance to astronomical events.
4.
Although coffee was ____ discovered in
Ethiopia, it was in Turkey at around the thirteenth
century that it became popular as a beverage.
A)
disorderly
B)
adversely
C)
probably
D)
considerably
E)
repeatedly
The United Nations (UN) was established to ____
international cooperation and prevent future
conflicts.
A)
trivial
A)
curb
B)
minor
B)
discourage
C)
profound
C)
dissuade
D)
ridiculous
D)
disrupt
E)
slight
E)
foster
1
Diğer sayfaya geçiniz.
YDS
5.
6.
00000001
In April 1940, the war ____between Germany and
Denmark to protect shipments of iron ore from
Sweden, which the Allies were attempting to
cut off by unilaterally mining neutral Norwegian
waters.
A)
went over
B)
got down
C)
did away with
D)
looked ahead
E)
broke out
7. - 16. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
7.
In the 1960s Indonesia ____ a little more than
handicrafts and a few textiles, but by the mid1990s Indonesia ____ manufactures that ranged
from traditional crafts to aerospace products.
A)
8.
If parents ____ their children’s rudeness and if
they don’t punish them, they will suffer from this
behavior when the children grow up.
had manufactured / have produced
B)
was manufacturing / will be producing
C)
has been manufacturing / has produced
D)
had manufactured / had produced
E)
manufactured / had produced
Nigeria ____ an important regional trade center,
particularly for foodstuffs, palm oil and kernels,
and consumer goods in 1990’s when people ____
importance to agriculture.
A)
drop out
A)
used to be / gave
B)
put up with
B)
needn’t be / have given
C)
set off
C)
had better be / had given
D)
go up
D)
would be / is giving
E)
get by
E)
ought to be / was giving
2
Diğer sayfaya geçiniz.
YDS
9.
00000001
____in the mid-eighteenth century, the Hospital
San Nicolás de Bari now lies in ruins near the
Cathedral in Santo Domingo.
11. When hail stones exceed 0.5 inches ____
diameter, planes can be seriously damaged ____
seconds.
A)
To have abandoned
A)
on / among
B)
Having abandoned
B)
at / between
C)
Abandoning
C)
in / within
D)
Abandoned
D)
from / at
E)
To be abandoned
E)
through / in
10. Increases ____the overall money supply have
occurred in many different societies ____ history.
12. Photochromic glass darkens ____ exposed to
light but fades to its original clear state ____ the
light is removed.
A)
on / in
B)
from / by
A)
in order to / seeing that
C)
at / of
B)
so that / as a result of
D)
in / throughout
C)
when / when
for / within
D)
while / due to
E)
unless / in spite of
E)
3
Diğer sayfaya geçiniz.
YDS
00000001
13. Air traffic control ____ navigation equipment
to help direct aircraft to correct locations, and
weather information, ____ aircraft can avoid
hazardous conditions and unnecessary delays.
A)
included / in case
B)
includes / so that
C)
has included / provided
D)
had included / as if
E)
would include / only if
15. Soil scientists also characterize soils according
to ____ effectively they retain and transport water.
A)
Although / because
B)
As long as / despite
C)
Despite / as a result of
D)
Seeing that / unless
E)
Due to / in case
B)
whether
C)
how
D)
what
E)
when
16. Along the coasts, sea waves called tsunamis that
accompany some large earthquakes centered
under the ocean can cause ____ serious damage
____ ground shaking.
14. ____ some limitations, the phonograph became
increasingly popular in the United States, largely
____ the production of a huge collection of
recorded musical pieces.
A)
no matter
4
A)
such / that
B)
so / that
C)
too / as
D)
much more / than
E)
so / as
Diğer sayfaya geçiniz.
YDS
00000001
YDS 1 TESTİ ÇÖZÜMLERİ
1. Fallacy: Yanlışlıkla, yanıltmaca
5. Went over: Gözden geçirmek
Disconformity: Düzensizlik
Got down: Diz çökmek, not etmek
Accuracy: Doğruluk
Did away with: Bir şeyden kurtulmak
Discrepancy: Tutarsızlık
Looked ahead: Geleceği düşünmek
İncoherence: Manasızlık, tutarsızlık
Broke out: Çıkmak (savaş), patlak vermek
There were analog computers in the past, but these were
not programmable and generally lacked _____ of modern
digital computers, so you couldn’t take right results all the
time. (Geçmişte analog bilgisayarlar vardı ve bu bilgisayarlar programlanabilir değildi ve genellikle modern dijital bilgisayarların doğruluğundan yoksundu.)
In April 1940, the war ______between Germany and Denmark to protect shipments of iron ore from Sweden, which
the Allies were attempting to cut off by unilaterally mining
neutral Norwegian waters. (Nisan 1940’ta demir filizi sevkiyatını İsveç’ten korumak için Almanya ile Danimarka arasında savaş çıktı.)
Cevap C
Cevap E
2. Trivial: Önemsiz
Minor: Küçük, önemsiz
6. Drop out: Ayrılmak, çıkmak
Profound: Derin, çok büyük
Put up with: Dayanmak, katlanmak
Ridiculous: Saçma, aptalca
Set off: Yola çıkmak
Slight: Önemsiz
Go up: Çıkmak, kalkmak
Because astrology has had a _____ influence over the
past few thousand years on Western and Eastern cultures,
many people have attached importance to astronomical
events. (Astrolojinin birkaç bin yıldır Batı ve Doğu kültürleri üzerinde büyük etkisi olduğu için birçok insan astrolojik
olaylara önem vermişlerdir.)
Get by: Geçmek
If parents ____ their children’s rudeness and if they don’t
punish them, they will suffer from this behavior when the
children grow up. (Ebeveynler çocuklarının kabalıklarına
katlanırlarsa ve onları cezalandırmazlarsa çocukları büyüdüğünde bunun cezasını çekeceklerdir.)
Cevap C
Cevap B
3. Disorderly: Düzensiz, bağımsız
Adversely: Zıt bir şekilde, tersine
7. In the 1960s Indonesia ______ little more than handicrafts
Probably: Muhtemelen
and a few textiles, but by the mid-1990s Indonesia _____
manufactures that ranged from traditional crafts to aerospace products.
Considerably: Epeyce, oldukça
Repeatedly: Tekrar tekrar
Cümlenin ilk boşluğunda sene verildiği için simple past
tense kullanılır. İkinci boşlukta ise “by”dan sonra geçmiş
zaman geldiğinde (by the mid-1990s) past perfect tense
kullanılır, bu nedenle cevap E seçeneği olmalıdır.
Although coffee was _____ discovered in Ethiopia, it was
in Turkey at around the thirteenth century that it became
popular as a beverage. (Kahve muhtemelen Etiyopya’da
keşfedilmiş olmasına rağmen içecek olarak popüler olması
yaklaşık 13. yüzyılda Türkiye’de olmuştur.)
Cevap E
Cevap C
4. Curb: Engel olmak
8. Nigeria ______ an important regional trade center, particu-
Discourage: Caydırmak
larly for foodstuffs, palm oil and kernels, and consumer goods in 1990’s when people _____ importance to agriculture.
Dissuade: Vazgeçirmek
Disrupt: Kesmek, bozmak, engel olmak
Cümlenin ikinci tarafında 1990’lardan bahsedilmektedir ve
simple past tense kullanılmalıdır. Dolayısıyla birinci boşlukta da geçmişten bahsetmekteyiz. Nijerya geçmişte önemli
bir ticaret merkeziydi, bu nedenle “used to” kullanılmıştır.
Foster: Teşvik etmek, büyütmek
The United Nations (UN) was established to ____international cooperation and prevent future conflicts. (Birleşmiş
Milletler, uluslararası iş birliğini büyütmek, teşvik etmek ve
gelecekteki anlaşmazlıkları engellemek için kurulmuştur.
Cevap A
Cevap E
1
Diğer sayfaya geçiniz.
YDS
00000001
15. Soil scientists also characterize soils according to ______
9. _____in the mid-eighteenth century, the Hospital San
effectively they retain and transport water.
Nicolás de Bari now lies in ruins near the Cathedral in Santo Domingo.
A seçeneğindeki “No matter” arkasından how gibi bir soru
kelimesi almalıdır. Boşluktan sonra “effectively” yani zarf
gelmiş olduğu için “Ne kadar etkili bir şekilde" anlamına
gelen C seçeneği doğrudur.
“18. yüzyılın ortalarında inşa edilen hastane” Bu cümle edilgen bir cümledir. D seçeneği “passive”dir.
Cevap D
Cevap C
10. Increases ____the overall money supply have occurred in
many different societies _____ history.
16. Along the coasts, sea waves called tsunamis that
Increase “in” ile kullanılır. Throughout history, tarih boyunca
anlamına gelmektedir.
accompany some large earthquakes centered under the
ocean can cause ____ serious damage ____ ground
shaking.
Cevap D
A seçeneğinde “that” ifadesinde tam cümle gelmelidir.
B seçeneğinde that arkasından tam cümle alır ve so sıfat
that olmalıdır, cümlede sıfat ve isim (serious damage) bulunmaktadır.
11. When hail stones exceed 0.5 inches ____ diameter, planes
can be seriously damaged _____ seconds.
In diameter çapında anlamına gelmektedir, within (içinde)
seconds saniyeler içinde anlamına gelmektedir.
C seçeneğinde too arkasından to alır.
D seçeneğinde comparative kullanılmıştır (çok daha ciddi
bir hasar).
Cevap C
E seçeneğinde so/as kullanılması için cümlenin olumsuz
olması gerekir.
12. Photochromic glass darkens _____ exposed to light but
fades to its original clear state _____ the light is removed.
A seçeneğinde in order to arkasından fill (VI) alır.
Cevap D
B seçeneğinde so that arkasından tam cümle alır.
C seçeneğinde when arkasından tam cümle alır fakat
passive kısaltması olduğunda V3 ile kısaltma yapılabilir,
ikinci boşlukta ise tam cümle vardır. Dolayısı ile C seçeneği
doğru seçenektir.
17. Kaleler, en önemlileri askeri, idari ve millî olan birçok amaçla hizmet vermişlerdir. “Where “ ve “on which” arkasından
özne almalıdır. “whose” arkasından isim almalıdır.
D seçeneğinde due to arkasından isim alır.
Cevap B
E seçeneğinde in spite of arkasından isim aldığı için doğru
seçenek değildir.
18. “As a result” ve “In addition” cümle başına gelmez.
Cevap C
Due to: den dolayı
Notwithstanding: Rağmen
13. Air traffic control _____ navigation equipment to help
direct aircraft to correct locations, and weather information,
______ aircraft can avoid hazardous conditions and unnecessary delays.
As well as: dığı kadar
B seçeneği dışında diğer hiçbir seçenekte bu bağlaçlar yerleştirildiğinde zaman uyumu olmamaktadır.
Cevap C
(Kaleler, savunma olduğu kadar saldırı araçlarıdır.)
19. “Düşman topraklarında üs olarak kullanılırdı. Cümlenin pas-
Cevap B
sive olması gerekir, bu nedenle B, C ve D seçenekleri doğru
cevap olamaz. “would have” ise if clause yapısında
kullanılmaktadır, bu nedenle doğru seçenek A seçeneğidir.
14. ______ some limitations, the phonograph became
increasingly popular in the United States, largely ________
the production of a huge collection of recorded musical
pieces.
Cevap A
A seçeneğindeki "Although", B seçeneğindeki "As long as"
ve D seçeneğindeki "Seeing that" arkasından tam cümle
alır, bu nedenle bu seçenekleri eleyebiliriz. E seçeneğinde ise unless arkasından tam cümle alır, oysa birinci ve
ikinci boşluktan sonra isim bulunmaktadır. C seçeneğinde
"Despite" (rağmen) ve "as a result of" (sonucu olarak) arkasından isim alır, böylece cevap C seçeneğidir.
20. Cümlenin passive olması gerekir, bu nedenle E seçeneği
doğrudur.
Cevap E
21. Both and yapısı kullanılmıştır.
Cevap D
Cevap C
2
Diğer sayfaya geçiniz.
Download

Sibel YÜCEL YABANCI DİL SINAVI 10 DENEME ISBN