Na osnovu člana 27. Pravilnika o takmičenju OSCG i člana Propozicija takmičenja u Prvoj
ženskoj i muškoj odbojkaškoj ligi za takmičarsku 2013/2014. godinu propisuje se
U P U T S T V O
o radu KONTROLORA-DELEGATA na utakmicama Prvih odbojkaških
liga Crne Gore za takmičarsku 2013/2014. god.
Za utakmice Prvih odbojkaških liga Crne Gore u završnici takmičenja, Komesar takmičenja
OSCG određuje Kontrolora-Delegata.
Kontrolor-Delegat (Prvi sudija) zastupa Komesara takmičenja OSCG i odgovoran je za
cjelokupnu organizaciju utakmice kao sportske priredbe i striktno poštovanje Pravilnika o
takmičenju OSCG i Propozicija takmičenja za utakmice Prvih odbojkaških liga u takmičarskoj
2013/2014. godini.
Zadatak Kontrolora-Delegata (Prvi sudija) je da sarađuje sa tehničkim organizatorom utakmice i
službenim licima i donosi potrebne odluke, naophodne za regularnost utakmice.
Poslije utakmice Kontrolor-Delegat (Prvi sudija) dostavlja Komesaru takmičenja OSCG
Zapisnik sa utakmice, Delegatski izvještaj (formular PL-02) i kopije putnih naloga (koje su
službena lica naplatila). Kontrolor-Delegat (Prvi sudija) je dužan da dostavi Komesaru
takmičenja OSCG i poseban Izvještaj sa potrebnim Izjavama, ukoliko je bilo primjedbi na
regularnost utakmice ili bilo kakavih drugih situacija koje su u suprotnosti sa normalnim tokom
organizacije i odigravanja jedne utakmice. Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti prvog
radnog dana do 9 časova.
Kontrolor-Delegat (Prvi sudija) je dužan da telefonom obavijesti Komesara takmičenja OSCG o
toku i rezultatu utakmice neposredno po njenom završetku.
DUŽNOSTI KONTROLORA-DELEGATA (PRVOG
SUDIJE)
NA UTAKMICAMA PRVIH ODBOJKAŠKIH LIGA CRNE GORE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Da se najkasnije 1 čas prije određenog termina za početak utakmice javi Predstavniku
Kluba-domaćina u dvorani gdje će se utakmica odigrati.
Zajedno sa Predstavnikom Kluba-domaćina dužan je da izvrši uvid u pripremljenost
dvorane za normalno odigravanje utakmice kako je to predviđeno Propozicijama
takmičenja OSCG, zahtjevajući da se uočeni nedostaci otklone u roku od 15 minuta.
Utvrđuje da li se u dvorani nalaze svi predviđeni organi i lica neophodna za normalan tok
odigravanja utakmice. Kontrolor-Delegat (Prvi sudija) ima ovlašćenje da od Predstavnika
Kluba-domaćina zahtijeva pojačanje redarske službe i službe obezbjeđenja, ukoliko smatra
da propisani minimalani broj istih lica nije dovoljan za bezbjedan tok utakmice.
Da popuni prvu stranu Delegatskog izvještaja formular (PL-02) koju treba da verifikuje
Predstavnik Kluba-domaćina.
Da izvrši pregled licenci i utvrdi pravo nastupa Igrača-ica, Trenera, Ljekara, Fizioterapeuta
i Statističara, prema odredbama Pravilnika o takmičenju OSCG i Propozicija takmičenja
OSCG.
Za vrijeme utakmice Kontrolor-Delegat sjedi pored Zapisničara i Rukovaoca semafora,
prati tok utakmice i registruje događaje, koji mogu biti od značaja za sastavljanje
Delegatskog izvještaja. Preko Predstavnika Kluba-domaćina razrješava sve eventualne
probleme, vezane za narušavenje normalnih uslova za odigravanje utakmice. Ukoliko to
nije moguće podsredstvom Drugog sudije signalizira Prvom sudiji prekid utakmice, kako
bi se u dvorani uspostavili neophodni uslovi za nastavak utakmice.
Kontrolor-Delegat (Prvi sudija) određuje gdje će sjedeti Dežurni ljekar, kao i da omogući
da za zapisničkim stolom sjede, ako to žele, "Specijalni posmatrač" i Kontrolor suđenja.
Kontrolor-Delegat (Prvi sudija) je dužan da dozvoli (na njegov zahtjev i uz priloženo
ovlašćenje) jednom Predstavniku gostujuće ekipe da sjedi sa strane ili iza zapisničkog stola
(zavisno od uslova u dvorani).
Sve sporne slučajeve , koji se odnose na pravila igre, Kontrolor-Delegat rješava zajedno sa
Prvim sudijom i zvaničnim Predstavnicima kluba i sve ovakve odluke unose se u Zapisnik.
U toku utakmice Kontroloru-Delegatu je zabranjeno da se upušta u odluke sudija stručnog
karaktera ili da javno komentariše ili gestikulira na njihove odluke.
Po završetku utakmice Kontrolor-Delegat (Prvi sudija) je dužan da uz pomoć Predstavnika
Kluba-domaćina i redarske službe obezbijedi slobodan prostor oko zapisničkog stola, radi
obavljanja administrativnih poslova oko zapisnika od strane Prvog i Drugog sudije.
Kapiteni obje ekipe su po završetku utakmice obavezni da potpišu Zapisnik. KontrolorDelegat (Prvi sudija) je obavezan da izdiktira Zapisničaru tekst navedene najave Žalbe
(obrazložene osnovnim motivima) ili Primjedbe, koji zatim potpisuje Kapiten
zainteresovane ekipe.
11.
U slučaju da su stavljene Primjedbe na regularnost utakmice, Kontrolor-Delegat
(Prvi sudija) je dužan da sastavi poseban Izvještaj, da iznese svoje viđenje cijelog slučaja i
dostavi Izjave, neophodne za sagledavanje kompletnog problema.
12. Ako je tokom utakmice došlo do spornih situacija krivicom službenih lica,
Kontrolor-Delegat (Prvi sudija) je dužan da to opiše u posebnom Izvještaju i da od
odgovornih lica uzme pismene Izjave koje prilaže Izvještaju.
13. Ukoliko je Prvi sudija u toku utakmice odstranio nekog člana ekipe, KontrolorDelegat je dužan da posle utakmice sasluša i uzme Izjave odstranjenih lica, kao i
Izjave Prvog sudije i drugih zvaničnih lica ukoliko je to potrebno.
14. Ako je neki od Klubova najavio Žalbu na odigranu utakmicu, Kontrolor-Delegat
(Prvi sudija) je dužan da u posebnom Izvještaju da svoje mišljenje o Žalbi i da
izvede i priloži dokaze, na osnovu kojih će Komesar takmičenja OSCG donijeti
svoju odluku.
15. U Delegatskom izvještaju Kontrolor-Delegat je dužan dati opisne ocjene svih
članova sudijskog kolegijuma. Delegat je dužan da na svakoj utakmici posjeduje sve
neophodne priznanice, formulare, rezervni zapisnik, termometar, manometar i
higrometar.
16. Zapisnik sa odigrane utakmice, Delegatski izvještaj, kopije putnih naloga i sve
pomenute dopunske Izvještaje i Izjave (ako ih ima) Kontrolor-Delegat (Prvi sudija)
je dužan da prvog radnog dana dostavi Komesaru takmičenja Ulica 19. Decembra
br. 5, Podgorica.
17. Najkasnije 1 čas prije početka utakmice Kontrolor-Delegat (Prvi sudija) zajedno sa
ostalim sudijama naplaćuje takse (ukoliko nijesu uplaćene preko računa) i putne
troškove. Pri naplati putnih troškova Kontrolor-Delegat (Prvi sudija) je dužan da
vodi računa o propisanoj naplati istih i da Komesara takmičenja OSCG pismeno
obavijesti ukoliko neko od sudija postupi drugačije, odnosno ako neko od službenih
lica nije putovao na utakmicu onako kako je napisano u putnom nalogu.
18. Da bi Delegat mogao savjesno i do kraja odgovorno da obavi sve svoje dužnosti na
utakmici i da kroz svoju ulogu da puni doprinos regularnosti takmičenja, dužan je da
dobro prouči Pravilnik o takmičenju OSCG, Međunarodna pravila odbojkaške igre i
Propozicije takmičenja OSCG, kao i da navedena akta uvijek ima sa sobom prilikom
vršenja svoje funkcije.
19. Delegat koji u vršenju svoje dužnosti ne postupi po ovom Uputstvu ili svojim
postupcima doprinese da Komesar takmičenja OSCG ne dobije objektivne i
blagovremene podatke o odigranoj utakmici, podliježe odgovornosti. Odluku o
sankcijama donosi Komesar takmičenja OSCG.
Podgorica, avgust 2013. godine
KOMESAR TAKMIČENJA OSCG
Rajko TIJANIĆ
Download

Uputstvo o radu kontrolora