8
ZA RANE KOJE TEŠKO ZARASTAJU
Lečenje hroničnih rana
potkolenice i stopala
Hronične rane potkolenica i stopala predstavljaju rane sa dugotrajnim karakterom koje teško
zarastaju. To su bolne, inflamirane rane koje onesposobljavaju bolesnika i značajno mu narušavaju kvalitet života. Njihov uticaj je veliki i to kako u medicinskom i humanom, tako i u socioekonomskom pogledu s obzirom da značajno narušavaju radnu sposobnost pacijenta, a
njegovo lečenje je dugotrajno i skupo.
Dva najznačajnija uzročnika
nastajanja hroničnih rana
potkolenica i stopala su: hronična
slabost vena nogu i šećerna bolest
(diabetes mellitus). Hronična venska slabost dovodi do pojave i razvoja tzv. venskih rana (ulcus cruris
venosum), dok šećerna bolest, usled
razvoja dijabetesnog stopala, dovodi
do nastanka trofičkih rana (ulcus
trophicans diabetica).
Venske rane (ulcus cruris venosum)
Jedno od najčešćih oboljenja savremenog doba je poremećaj venske cirkulacije. Smatra se da 3-4%
populacije boluje od hronične venske slabosti (HVI). U našoj zemlji
prema nepotpunim podacima od
venskih oboljenja pati 15-20% stanovništva. Jedna od najtežih manifestacija HVI je pojava venskih rana
(ulcus cruris) koje su toliko česte da
se mogu ubrojati u tzv. narodne bolesti. Sam pojam venske rane podrazumeva bolnu ranu na potkolenici
koja teško zarasta. Ona je praćena
inflamacijom okolnog tkiva i u hroničnoj formi onesposobljava bolesnika i značajno narušava kvalitet
života. Ulcus cruris se najčešće javlja na unutrašnjoj strani donje trećine potkolenice, neposredno iznad
skočnog zgloba.
Trofičke dijabetesne rane
(ulcus trophicans diabetica)
Šećerna bolest, kao sistemska
bolest, najviše ostavlja trag na malim krvnim sudovima i perifernim
nervima. Trofička rana je oštećenje
kože, potkožnog masnog tkiva i/ili
kostiju stopala, nastalo kao posledica dijabetesnog oboljenja nervnih,
vaskularnih i biomehaničkih struktura stopala. Pored multidisciplinarne borbe za uklanjanja sistemskih
uzroka nastanka ovih rana (korekcija glikemije, revaskularizacija
ekstremiteta, ortopedska korekcija
stopala, primena lekova kao što su:
antibiotici, venotonici, hemorološka
sredstava,..., kompresivna elastična
bandaža, operativno lečenje varikoznog sindroma i perforantnih
vena), značajno mesto u tretmanu
rana zauzima i lokalni tretman
same rane.
Idealno sredstvo za lokalni tretman hroničnih rana potkolenica i
stopala, bilo bi ono koje lokalno
ubrzava autolitički debridman
same rane i omogućava održavanje
adekvatne vlažnosti rane, uz antiinflamatorno i antimikrobijalno
dejstvo, a da pri tome ne oštećuje
granulacije i ubrzava epitelizaciju. ¶
Download

Lečenje hroničnih rana potkolenice i stopala