ЈП ЕПС – ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“ Д.О.О. НОВИ САД
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
Број: 455
Март 2011
АКТУЕЛНО
БУДУЋНОСТ ЈЕ ДАНАС
CТР. 5
РЕПОРТАЖА
ТИМ ЗА КОНТРОЛУ
CТР. 12-13
Година XLIX
Први број изашао 5.11.1962.
ISSN 1452-7545
Оснивач Привредног друштва
ЈП Електропривреда Србије
САДРЖАЈ
Генерални директор
Драгомир Марковић
Издавач
Привредно друштво за
дистрибуцију електричне
енергије
«Електровојводина» д.о.о.
Нови Сад
ИЗ ЕПС-А
Пословна добит, одобрен попуст
Нови прописи за ЕУ
4
4
АКТУЕЛНО
Будућност је данас
5
Директор
др Тихомир Симић
ДИСПЕЧЕРСКИ ДНЕВНИК
Настављају се провале у ЕЕО
6
Координатор Одељења
за односе с јавношћу
Александра Јанчић-Ракићевић
ИНВЕСТИЦИЈЕ
Усвојена Реализација Плана
7
ТЕМА БРОЈА
Једнообразно осигурати наплату
Повећање наплате
8
9
Главни и одговорни уредник
Љиљана Милић
Редакција
мр Драган Божић
Мирко Шијан
Милан Чолић
Владимир Огњановић
Илона Хорват-Урбан
Адреса
Булевар ослобођења 100,
21000 Нови Сад
Телефон/факс 021/52 59 76
Централа 021/482 12 22
e-mail: [email protected]
www.elektrovojvodina.rs
Графичка припрема и штампа
„Комазец Д.О.О.”
Краља Петра I бб,
22320, Инђија
Тираж
3.000 примерака
CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
ISSN 1452-7545
УДК 621.311(497.113)(085.3)
COBISS.SR-ID 18147586
ИЗ ОГРАНКА
ЕД Нови Сад: Ухваћени нападачи на ЕЕО
ЕД Зрењанин: Све више улагања у ЕЕ мрежу
ЕД Сремска Митровица: Осмишљено против крађа
РЕПОРТАЖА
Тим за контролу
10
10
11
12-13
РАДНИ УСЛОВИ
Почела адаптација новог ДЦЕВ
14
САРАДЊА
Хоћемо да препознамо квалитет
14
ПРОЈЕКТИ
Фокусирање на одржавање
15
КВАЛИТЕТ
Предлози за побољшања - подстицај
16
КАДРОВИ
Вера Цицмил: Договор кућу гради
17
НОВИ ПРОПИСИ
За једнообразну примену прописа
18
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Одговорно, рационално и одрживо с енергијом
19
СИНДИКАТ
Теме битне за запослене
20
ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК
Роман о Роману
21
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
Пролеће
Ако је веровати метереолошким прогнозама у време када будете читали овај текст максималне дневне температуре ће добрано прелазити 15. подеок Целзијусове скале и пролеће ће навелико ступити на сцену. Још једна зима пролете (у архаичном
облику српског језика глагол пролете говорио се - пролеће) а
била је, морамо то истаћи, веома успешна за наше Привредно
друштво. Рекордна потрошње струје у Србији обарана је два
пута, а још неколико дана је била тик испод границе рекорда.
Но, то смо већ рекли и остаје само да још једном похвалимо све
оне који су својим радом допринели да се рекордна оптерећења
дистрибутивне мреже не осете код купаца електричне енергије.
Није било пораста тзв. погонских догађаја, што указује да је погонска спремност електроенергетских објеката на конзумном
подручју Електровојводине била на високом нивоу.
Шта нам доноси управо наступило пролеће? С једне стране, привремено олакшање јер би потрошња електричне енергије требала да се врати у „нормалне“ оквире, а са друге стране,
нови инвестиционо-ремонтни циклус у којем се треба припремити за нове изазове. Одобрено повећање цене електричне енергије, иако мање од траженог, требало би да буде довољно за неопходне ремонте. Сигурни смо да ће овај важан посао
бити урађен на начин који нам гарантује мир и сигурност какву
смо имали ове зиме. Међутим, како процењују стручњаци, ово
„умањење повећања“ одразиће се на преко потребна инвестициона улагања.
Очекује нас пуно посла, а поставили смо себи прилично високе циљеве које ћемо, верујемо, и остварити. Приоритети су
нам максимално смањење губитака у дистрибуцији и испоруци
електричне енергије, подизање нивоа наплате, убрзана модернизација процеса обрачунавања потрошње и улагање у електроенергетску мрежу.
На путу до замишљеног циља стоје нам бројне препреке. Велику опасност за мрежу представљају лица која упадају у наше
објекте у намери да остваре противправну имовинску корист.
Они морају знати да наши објекти нису извор секундарних сировина, као ни места одакле се неовлашћено троши електрична
енергија. Њихова добит од препродаје секундарних сировина
са оштећеног објекта је минимална и немерљива је са штетом
која се начини овако неодговорним понашањем, али и опасностима којима се у таквим ситуацијама сви излажу. Одлучни смо
да се са њима изборимо и апелујемо на надлежне државне органе да нам у томе помогну.
Неовлашћена потрошња која је узела маха једна је од препрека на нашем путу, али и за тај изазов смо се спремили. Формиран је пилот-тим за контролу мерних места и потрошњу у
ТС где се покушава смањити губитак. Први резултати њиховог
рада охрабрују и указују нам да у тој борби треба да будемо још
одлучнији. Верујемо да хоћемо.
Д. Б.
БРОЈ 455 МАРТ 2011
ИЗ ЕПСА
УПРАВНИ ОДБОР ЕПСА
Пословна добит, одобрен попуст
Н
а седници Управног одбора ЕПС-а, одржаној 28.
фебруара на којој је председавао др Аца Марковић било
је, између осталог, речи о пословању
ЕПС-а у 2010. години. Сузана Јоксимовић, директорка Дирекције ЕПС-а
за економско-финансијске послове,
обавестила је чланове УО ЕПС-а да
су пословни резултати готово у истој сразмери, после дужег времена,
пропраћени и финансијским резултатима. Матично ЈП ЕПС пословну
2010. годину, наиме, завршило је са
добитком од 1,7 милијарди динара.
По основу трансакција из пословних
активности остварена је пословна
добит од 4,5 милијарди динара, а што
је и у ранијим периодима било забележено. Остварена је, такође, добит
и из финансијских односа од 1,3 милијарде динара. Битно је нагласити и
то да је и поред великих утврђених
осталих расхода од 7,9 милијарди,
ипак, остварен поменути добитак од
1,7 милијарди динара. Два догађаја су
пресудно утицала на исказивање наведеног резултата – наплата потраживања од ЈП Железница Србија од
2,3 милијарде динара и регулисање
обавеза по кинеском кредиту, уз значајан отпуст.
Управни одбор ЕПС-а прихватио
је и препоруку Владе Србије да се
купцима електричне енергије из категорије „широка потрошња“, група
„домаћинство“, који имају потрошњу
до 350kWh месечно, одобри попуст
у цени електричне енергије. Управни одбор ЕПС-а, при томе, указује
да ће се у реализацији одлуке о одобравању попуста на цену електричне
енергије појавити отворена питања у
примени ове одлуке, имајући у виду
да је попуст утврђен само по основу
месечне потрошње купаца електричне енергије, а не социјалног статуса уз посебне проблеме који ће се у
пракси појавити у вези са препознавањем кућа/станова за одмор, за које
попуст није предвиђен.
Чланови Управног одбора ЕПС-а
актуелизовали су и закључак донет
на претходној седници у којем се истиче да је потребно да Влада Србије
помогне у решавању проблема у вези
са пресељењем гробља у Вреоцима,
како наредних година не би било
мањка угља.
Приредио Д. Б.
ЕКСПЕРТСКА МИСИЈА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ У ЈП ЕПСУ
Нови прописи за ЕУ
П
оводом молбе Републике Србије за стицање статуса кандидата за пријем у чланство
Европске уније експертска мисија
Европске комисије, због припреме
мишљења, посећује релевантне државне институције, а у циљу процене
функционисања независних регулаторних тела у више области у Републици Србији. Тим поводом, а у вези
са функционисањем независног регулаторног тела у области енергетике
експертска мисија Европске комисије
одржала је до сада састанке са представницима Министарства рударства
и енергетике, Агенције за енергетику,
као и ЈП ЕМС-а и ЈП ЕПС-а.
На састанку одржаном 3. марта
у ЕПС-у експертску мисију Европске уније предводили су Форсберг
Ларс Ерик из Генералног директората за проширење Европске комисије
и Чила Барток из Генералног директо-
4
рата за енергетику Европске комисије, а састанку су присуствовали представници делегације Европске Уније
у Србији. Са друге стране ЈП ЕМС су
представљали Милош Младеновић,
извршни директор за тржиште и управљање и Владимир Јанковић, директор Дирекције за тржиште, а ЈП
ЕПС Драган Влаисављевић, директор
Дирекције ЕПС-а за трговину електричном енергијом, Милан Вучетић,
помоћник директора Дирекције ЕПСа за правне послове и људске ресурсе и Александар Влајчић, директор за
унапређење система у ПД ТЕНТ.
Представнике Европске комисије,
пре свега, занимао је став ЈП ЕМС и ЈП
ЕПС о тренутној улози, овлашћењима и независности регулатора у области енергетике у Србији. Разговарало
се, такође, и о примени Трећег енергетског пакета ЕУ у оквиру припреме
новог Закона о енергетици, а посебно
у делу регулисања овлашћења Агенције за енергетику, као и о поступку
и динамици отварања тржишта електричне енергије.
Представници ЈП ЕМС и ЈП ЕПС
посебно су указали да при отварању
тржишта електричне енергије треба
имати у виду постојећи правни оквир Републике Србије, као и да је, поред доношења Закона о енергетици
и подзаконских и других аката, ради
постизања равноправних улога свих
субјеката на енергетском тржишту,
потребно извршити измене и других
прописа.
Експертима Европске комисије посебно се указало и на то да је српска
привреда још у поступку транзиције
и у условима економске кризе, што би
посебно требало имати у виду у поступку отварања тржишта електричне
енергије.
Приредио Д. Б.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ТРЕНДОВИ У РУКОВОЂЕЊУ КРОЗ ЕДУКАЦИЈУ ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЕВ
АКТ УЕЛНО
Будућност је данас
Едукован менаџмент је сигурнији и спремнији да изврши задатке и уведе компанију у
будућност, рекао директор Електровојводине др Тихомир Симић
К
ључни приоритети у нашем пословању су максимално смањење
губитака у дистрибуцији и испоруци електричне енергије, подизање
нивоа ефеката наплате, убрзана модернизација процеса обрачунавања потрошње базирана на увођењу модерних
софтверских алата и билинга и отварање константног циклуса инвестиционих улагања у електроенергетску
структуру. То ће обезбедити врхунску
прецизност и брзину у процесу трговине и наплате, као и интензивни развој
инфраструктуре, примерено тежиштима привредног развоја локалних самоуправа и АП Војводине у целини.
Омогућавање опште модернизације
пословања резултује смањењем губитака и постизање ефектних пословних
резултата. Зато треба повећати ефикас-
нентних кућа какве су Deloitte, General
Consulting и ION Solutions.
Представници Delloit-a, на чијем челу
је био Томислав Роботић, регионални
менаџер, представили су сводне резултате увида ове ревизорске куће у оцени
ефикасности успостављеног система
интерних контрола везаних за пословни процес продаје електричне енергије.
Речено је да процедуре које сада има
Електровојводина нису лоше, али да им
ипак недостаје „фино штеловање“. То се
пре свега односи на потребу за унификацијом апликација у домену трговине
електричном енергијом. Пример за то
су две различите апликације које егзистирају на конзумном подручју Друштва:
„Оpen Doc“ и „Одобрење за прикључење“. Суштина би била определити се
за једну, кажу представници овог реви-
Са едукације о трендовима у руковођењу: говори др Тихомир Симић
ност рада менаџмента што ће, по дубини организације, повећати способности у савладавању изазова у актуелним
економским и привредним условима.
Персонално оспособљавање у руковођењу на свим нивоима припрема је за
изазове које доноси будућност.
Ово су неке од порука др Тихомир
Симића, директора Електровојводине
упућене и члановима Извршног одбора приликом едукације о трендовима
у руковођењу. Да презентују искуства
и сазнања о овој области као предавачи појавили су се представници еми-
БРОЈ 455 МАРТ 2011
зора. Такође, кажу из Delloit-a, ваљало
би унапредити информационе системе
и контролу, унапредити, тачније предупредити, сигурносне ризике и порадити на сигурносној политици, тако
да се јасније зна шта су циљеви, шта је
намера и како да се понашају корисници. Такође, требало би унапредити извештавање. Ревизори још наглашавају
и потребу доношења плана који ће сачувати и сигурносно обезбедити податке у случају катастрофалних ситуација.
Говорећи о важности стратегије,
Звонимир Дудан, директор General
Consulting-a је рекао да је за некада велике, важне, мултинационалне компаније које су сад већ бивше,
заједнички именитељ да нису имале
стратегију. Осим важности стратегије директор General Consulting-a говорио је и о важности мисије, и при
томе рекао да су то неке од вредности
(којих иначе постоји читав скуп) које
морају да се поштују. При томе, каже
Звонимир Дудан, Електровојводина
би требало да дефинише ове вредности, којих би требало да се придражава
сваки запослени. Он је дао и упутства
како је најбоље дефинисати те вредности, и навео предности њиховог
поседовања.
Средње и велике организације требало би да имају добар софтвер којим
би се идентификовала и евидентирала имовина, заводила и ставила под
контролу одржавања, кажу чланови
тима ION Solutions који су говорили
о управљању имовином и ресурсима
како би се на основу података доносиле ефикасне одлуке у реалном времену. То би, кажу чланови овог тима,
створило могућности да се за опрему везују трошкови и да би се избегло нагомилавање опреме у удаљеним
магацинима због лоше комуникације.
Стављање под контролу, чуло се на
презентацији, омогућиће ефикасније
управљање и за дневне активности у
оквиру функције којој је то потребно.
То ће надаље омогућити и стратешко
управљање.
Електровојводина је један од
најквалитетнијих делова система
ЕПС-а. Заслужује врхунски професионализам као основу за даљи напредак и унапређење квалитета развоја
електроенергетског система у целини и као таква, сигурно мора имати
најквалитетније појединце и тимове од руководства компаније до оперативаца, закључио је директор Електровојводине др Тихомир Симић, уз јасну
поруку да је синергија та која може да
покрене и ефектно користи све расположиве ресурсе или, како је поручио:
– Победимо као тим!
А. Ј. Р.
5
ДИСПЕЧЕРСКИ
ДНЕВНИК
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ФЕБРУАРУ 2011. ГОДИНЕ
Настављају се провале у ЕЕО
Погонска спремност ЕЕО на подручју Електровојводине, и поред ниских
температура и веће потрошње, била на високом нивоу
E
лектроенергетска ситуација у
прва два месеца ове године је
била добра и није било ограничења у испоруци електричне енергије.
Хидролошка ситуација је добра за ово
доба године. Добар доток река, одразио се на рад проточних хидроелектрана, које су у већем делу месеца радиле пуним капацитетом. Садржај воде у
акумулацијама је задовољавајући и изнад је нивоа билансних количина. Ово
сазнајемо од Звездана Крунића, шефа
Службе за планирање и анализу пого-
чињеницу да је због наведених временских прилика потрошња електричне енергије била повећана, тако да је
другог фебруара забележен један од
највећих протока - од 33,89 GWh.
Од забележених погонских догађаја
поменућемо најбитније:
– Осмог фебруара, у 6,40 часова, услед деловања земљоспојне заштите долази до испада енергетског трансформатора 110/20 kV број 1 у ТС 110/20
kV „Суботица 4“. Након отклањања
квара уклопно стање је нормализова-
на у Сектору за управљање и планирање конзума Дирекције за управљање
у Управи Електровојводине.
– Прва два месеца текуће године карактерише повећање потрошње електричне енергије од 3,84 одсто, у односу на исти период прошле године,
односно повећање од 2,70 одсто, у односу на билансне количине.
С обзиром на лоше временске прилике и ниске температуре које су владале почетком и крајем месеца, можемо рећи да је погонска спремност
електроенергетских објеката на конзумном подручју Електровојводине
била на високом нивоу, јер није забележен пораст броја тзв. погонских догађаја. Поготово, узимајући у обзир
но. Прекид у напајању купаца електричнe енергијe са конзумног подручја ЕТ
број 1 трајао је 41 минут.
Деветог фебруара, у 11,06 часова, приликом манипулација за време
трајања радова екипе МИЗ-а, долази до
испада ТС 110/20 kV „Жабаљ“. Прекид
у напајању купаца електричне енергијe
са конзумног подручја ТС 110/20 kV
„Жабаљ“ трајао је 30 минута.
Двадесет другог фебруара, у 1,49
часова, услед деловања прекострујне
заштите долази до испада 10 kV извода „Рекећаш“ у ТС 35/10 kV „Врдник“,
која се напаја из ТС 110/35/20 kV „Рума
1“. До испада је дошло услед пожара
у МБТС 10/0,4 kV „Дирекција“ (630
kVА) - која је потпуно изгорела. Након
6
замене ЕТ, ВН и НН блока и уништених каблова, сви купци су добили напон. Прекид у напајању електричне
енергије трајао је 552 минута.
Наш саговорник, по ко зна који
пут, истиче и упозорава да је и током
фебруара било више провала и крађа
опреме из електроенергетских објеката на конзумном подручју Електровојводине. Помиње неке од њих:
– Осамнаестог фебруара је констатована крађа опреме на СТС „Тошин
До“, у насељу Раковац (ТС је још у изградњи);
Двадесет седмог фебруара је установљена крађа кабла од НН прекидача
до енергетског трансформатора и разбијени ВН осигурачи на СТС „Број 1“
(160 kVA) у месту Павловац, на 10 kV
изводу „Ђурђин“ у ТС 35/10 kV Жедник.
Двадесет осмог фебруара, на дојаву
купаца електричне енергије да немају
струје, и да у разводном постројењу 20
kV „Разводна“, која се налази на изводу „Пивара“ из ТС 110/20 kV „Панчево 3“ - има некога, ангажована је полиција која је ухватила више лица која
су се ту затекла у покушају крађе каблова.
У фебруару 2011. године, према диспечерским подацима, преузето је из
система 875 GWh, што представља пораст од 6,06% у односу на исти период
из претходне године, односно 4,91%
изнад билансних количина. Енергија је
испоручена уз максималну регистровану снагу од 1.586 МW што је за 4,89%
изнад нивоа регистроване вршне снаге
из предходне године у истом периоду
(1.512 МW).
Дистрибутивни купци преузели су
822 GWh, што је за 3,82% више у односу на исти период из претходне године.
Директни купци преузели су 52 GWh,
што је више за 60,30% у односу на исти
период из претходне године.
Иначе, средња дневна температура
у фебруару 2011. године била је -0,1оС,
што је за 2оС ниже од средње дневне
температуре у истом периоду претходне године.
М. Ч.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ИНВЕСТИЦИЈЕ
ОДРЖАН САСТАНАК РУКОВОДИЛАЦА ФУНКЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА
Усвојена Реализација Плана
Мр Драгољуб Мучалица, руководилац Сектора инвестиција и изградње је изложио
основне карактеристике реализације на нивоу Електровојводине износећи збирни
податак да је у 2010. години укупни План пребачен за око 15 одсто
С
астанак руководилаца функције инвестиција Друштва и
огранака одржан је 11. марта
у просторијама ЕД „Сремска Митровица“. Присутни су били представници свих огранака и Управе. Састанком је председавао мр Верослав
Јанковић, директор Дирекције за
планирање и инвестиције. На дневном реду састанка, прва тачка била
је Разматрање и усвајање материјала – Реализација Плана инвестиција,
инвестиционог одржавања, текућег
одржавања, Плана набавки основних
средстава и Плана заштите животне средине за период I - XII 2010. године. Уводну реч дао је мр Драгољуб
Мучалица, руководилац Сектора инвестиција и изградње који је изложио
основне карактеристике реализације
на нивоу Електровојводине износећи
збирни податак да је у 2010. години
укупни План пребачен за око 15 одсто. Мр Верослав Јанковић је упутио
присутне у податке о овом сегменту
пословања који се односе на сва Привредна друштва у ЕПС-у и закључио
да су у Електровојводини остварени
резултати који су значајно испред осталих ПД-а. Мр Драгољуб Мучалица
је затим изложио детаље реализације
заједничких инвестиција и одржавања, констатујући да је она била на
завидном нивоу.
Потом се прешло на анализу реализације укупног Плана по појединим огранцима, при чему је сваки од
руководилаца функције инвестиција
изнео анализу и најкарактеристичније детаље за свој огранак. Заједничка оцена је да је 2010. година била
прилично тешка за грађевинске радове, али да су упркос потешкоћама,
предвиђени радови реализовани. Наглашено је да се убудуће нарочито обрати пажња на финансијско књижење
прихода од реализације прикључака и
донет је закључак да се са Дирекцијом
за финансије сагледа стање у овом
сегменту у свим огранцима. Предложено је и да се контактира Сектор за
БРОЈ 455 МАРТ 2011
правне и опште послове и да им се
предложи да изврше специјализацију
одређених кадрова који би били задужени за област енергетике - решавања имовинско-правних односа и
приступања систему. На крају дискусије је усвојена Реализација Укупног
Плана.
Друга тачка дневног реда била је
Упутства око израде актуелизације
Плана јавних набавки за 2011. годину.
Изнета је констатација да је од великог значаја то што је по први пут усвојен План јавних набавки. У складу
са динамиком посла, овај план ће се
Плана и објаснио на који начин ће се
праћење спроводити.
У оквиру тачке четири под насловом Информација о изради софтвера за праћење инвестиција, Јанковић
је дао основне информације о новом
софтверу за праћење реализације инвестиција. Помоћу овог софтвера ће
бити могуће пратити инвестициони
циклус од одобрења Плана инвестиција, преко активације тог плана, до
сваке појединачне инвестиције кроз
све фазе - дакле, од припреме, преко
извођења, до реализације. Софтвер
је 7. марта инсталиран у Управи и ЕД
Састанак руководилаца функције инвестиција у ЕД Сремска Митровица
актуелизовати квартално. Због тога је
тражено од свих огранака да доставе
своје предлоге за измене у постојећем
Плану, како би се његов садржај прилагодио реалним потребама и могућностима у оквиру планираних средстава одобрених од стране ЕПС-а.
Трећа тачка дневног реда била је
Праћење Плана јавних набавки за
2011. годину. Верослав Јанковић је
информисао присутне о предвиђеном
начину праћења Плана јавних набавки за 2011. годину. Он је представио
табелу која ће служити за праћење
Нови Сад, где ће се у наредних тридесетак дана вршити пробе његове
функционалности. Уколико се покаже да ова апликација задовољава
потребе Електровојводине, биће инсталирана у свим огранцима.
Пета тачка дневног реда је била
Разно. После краће дискусије донета
је одлука да се предложе чланови комисије која ће израдити предлог нове
процедуре за пуштање у погон електроенергетских објеката у изградњи,
ради заштите ЕЕО од крађе.
Д. Б.
7
ТЕМА БРОЈА
НАПЛАТА: ДОНЕТА ОДЛУКА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА
Једнообразно осигурати наплату
П
Електровојводина добила додатни инструмент за извршавање једног од
приоритетних задатака – наплате потраживања
очетком фебруара, директор
Електровојводине др Тихомир
Симић потписао је Одлуку којом
се на једнообразан и јединствен начин
утврђују врсте средстава обезбеђења за
наплату потраживања, услови, начин и
поступак њихове примене. Овај општи
акт важи од 10. фебруара и обавезујући
је за све огранке у Електровојводини.
Реч је о документу насталом из потребе да се на унифициран начин обезбеди наплата доспелих потраживања
за утрошену електричну енергију.
У складу са овом одлуком, средства
обезбеђења за наплату потраживања
примењују се у случајевима наплате
потраживања дуга за утрошену електричну енергију, дуга насталог по основу неовлашћене потрошње, наплате
потраживања утврђеног вансудским
поравнањем са утуженим купцем, потом наплате утврђених трошкова прикључка или када су закључени уговори
о продају електричне енергије са одређеним категоријама купаца. У складу са пословном политиком Друштва
и потребом обезбеђења заштите његових интереса у одређеном пословном
односу, средства обезбеђења за наплату потраживања могу се применити и у
другим случајевима.
ПРАКСА ТРАЖИ РЕШЕЊА
– У основи, постојала су два разлога за доношење овакве одлуке. Један је
био да се у оквиру Акционог плана за
смањење нетехничких губитака креира још један од додатних инструмената
за успешнију реализацију Плана у домену остваривања наплатног задатка и
повећања наплате утрошене електричне енергије. Други разлог је био да се
на нивоу читаве Електровојводине успостави једнообразан систем за обезбеђивање наплате потраживања. Пракса је, наиме, показала да су исти или
слични предмети решавани на различит начин у појединим огранцима. То
је указивало да није јасно и прецизно
дефинисан правни оквир за решавање
ових питања. Стога је на Извршном
одбору директора од 8. октобра 2010.
прихваћена иницијатива Електродист-
8
рибуције Нови Сад да се изради један
овакав документ, којим ће се на једнообразан и јединствен начин приступити обезбеђивању средстава за наплату потраживања – каже мр Дубравка
Хлађик, руководилац Сектора за правне и опште послове и руководилац
стручног радног тима који је израдио
овај значајни документ.
– Пракса нас је приморала да смислимо начин како да обезбедимо своја
потраживања. Било је случајева да нам
након вансудског поравнања, купци
уредно плате прву рату, а онда престану да плаћају. То нам је и био мотив да
приступимо изради почетног материјала. Рачунали смо да ћемо на тај начин
обезбедити да они са којима смо се до-
говорили око плаћања, не престану да
измирују своје обавезе. У зависности
од висине дуга предвидели смо средства, почев од овлашћења, преко меница, залога на покретним стварима и
банкарских гаранција, па све до хипотеке – каже један од иницијалних учесника у овом послу Нестор Сремчев, руководилац Сектора за логистику Огранка
ЕД Нови Сад.
Са послом се отпочело када је директор Дирекције за корпоративне послове Синиша Пушкар формирао шесточлану радну групу. Радило се тимски, у
сарадњи са свим функцијама на које
се тема наплате потраживања односила. Ослањајући се на иницијални материјал из ЕД Нови Сад, најпре је извр-
шена детаљна анализа постојећег стања
по огранцима. Потом су сагледане и
правне могућности, а онда се кренуло
са израдом овог документа. Дубравка Хлађик истиче добру сарадњу свих
учесника у овом послу: – Директорима огранака и директорима дирекција
слали смо радне верзије документа,
са молбом да нам дају своје сугестије
и примедбе. Посебно желим да нагласим велику стручну помоћ коју нам
је пружила мр Јелица Еремић-Ђођић,
шеф Службе финансијске оперативе у
Сектору финансијских послова. Иако
је била придружени члан радне групе,
Еремићева се максимално ангажовала
на разјашњавању свих финансијских
категорија. То нам је било од непроцењивог значаја, јер се проблематика
пратила из више углова – правног, економског и са аспекта продаје електричне енергије.
ТИМСКИМ РАДОМ ДО РЕШЕЊА
Као резултат тимског рада, настао
је овај документ. Он се састоји од саме
одлуке као општег и обавезујућег акта
и од прилога, који има информативно-едукативни карактер. У том делу, у
форми инструкције за поступање, до
детаља су образложене врсте средстава
обезбеђења за наплату потраживања,
као и процедуре и обрасци за њихову
примену.
– Документ смо послали и на супервизију у ЕПС, директору Дирекције за
дистрибуцију електричне енергије Животију Јовановићу. Одлука је ступила
на снагу, обавезујућа је за све и сада нам
остаје да радимо по њој. Време ће показати колико је ову одлуку могуће применити у пракси, која је у тренутним
условима пословања Електровојводине
веома разнолика, слојевита, бременита различитим проблемима, а пре свега лошим финансијским стањем наших
купаца – каже наша саговорница.
По свему судећи, овом одлуком
Електровојводина је добила и додатни инструмент за извршавање једног
од приоритетних задатака – наплате
потраживања.
Љ.М.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ЕПС: ОДРЖАН САСТАНАК ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈА ЗА ТРГОВИНУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Повећање наплате
Милан Миросављевић је изнео да је наплатни задатак остварен са 90,82 одсто, а
фактурисана реализација наплаћена са 89,92 одсто. - Најбољу наплату фактурисане
реализације у фебруару остварила је „Електровојводина“ са 93,92 одсто, следи их
„Електросрбија“ Краљево са 92,47 одсто, док је на трећем месту „Југоисток“ Ниш са
90,76 одсто
С
астанак директора дирекција за
трговину електричном енергијом
привредних друштава за дистрибуцију електричне енергије ЕПС-а одржан је 10. марта у Руми. Састанак је отворио и водио Милан Миросављевић,
директор Сектора за тарифе и односе
са тарифним купцима. На самом почетку састанка присутне је поздравио
домаћин састанка Живан Равић, директор ЕД “Рума“ и изнео основне податке о овом Огранку. Затим је Животије Јовановић, директор Дирекције
за дистрибуцију електричне енергије
указао на то да су састанци директора
дирекција за трговину у 2010. години
дали резултате истичући да је проценат наплате на крају године износио
95,3 одсто и да је вредан сваке похвале. – Овај резултат посебно добија на
вредности ако се узме у обзир укупна
економска ситуација, социјални положај становништва и тешко стање у
привреди Србије. Био је потребан велики труд и напор да се овакав резултат постигне и зато је од изузетног значаја да се овај тренд настави.
У оквиру друге тачке дневног реда Извршење плана активности и наплате
Са састанка у Руми
БРОЈ 455 МАРТ 2011
у фебруару 2011. године, Миросављевић је изнео да је наплатни задатак
остварен са 90,82 одсто, а фактурисана реализација наплаћена са 89,92 одсто. – Најбољу наплату фактурисане реализације у фебруару остварила
је „Електровојводина“ са 93,92 одсто,
следи их „Електросрбија“ Краљево са
92,47 одсто, док је на трећем месту „Југоисток“ Ниш са 90,76 одсто. Треба истаћи да је кумулативни степен наплате
фактурисане реализације за период јануар-фебруар износи 87,75% и нешто
је већи него претходних година у истом периоду, што је добра полазна основа за побољшање наплате у марту –
рекао је Миросављевић.
У оквиру треће тачке дневног реда
Разматрање плана активности и
наплате у марту 2011. године, наглашено је да ће ПД ЕД ЕПС-а наставити са појачаним активностима на
наплати потраживања, а посебан акценат ће се ставити на утужење дужника и наплату од великих дужника
у обе категорије потрошње. Такође је
закључено да је у циљу побољшања
потребна шира подршка ЕПС-а. Из
појединачних излагања ПД ЕД мог-
ло се закључити да се очекује добар
тренд наплате. – Неопходно је наставити са интензивним активностима
на наплати потраживања, укључујући
све мере које су и до сада спровођене. Циљ је да се, закључно са мартом,
оствари кумулативни степен наплате
од преко 90 одсто, што даје добру основу за остварење од 94 одсто планираних годишњим Планом пословања
– закључио је Миросављевић.
Једна од тема састанка у Руми била
је Утврђивање јединственог медијског
наступа свих ПД ЕД у сарадњи са
Сектором за односе са јавношћу у оквиру које је било било речи о досадашњим медијским активностима, али
и о плановима за наредни период. Наглашено је да је за трговину електричном енергијом неопходно остварити
добру и квалитетну комуникацију с
јавношћу. Да би се то остварило потребно је кроз месечне медијске планове унапредити овај сегмент рада,
а у циљу јединственијег медијског
наступа свих ПД ЕД ЕПС-а. Под добром комуникацијом се пре свега
подразумева афирмативан и правовремен наступ, у циљу што бољег
обавештавања купаца.
У оквиру пете тачке дневног реда
Разматрање упутства за реализацију одлуке Управног одбора ЕПС-а
о попустима купцима из категорије
„домаћинство“ закључено је да у
циљу примене Одлуке, сва ПД ЕД доставе предлоге упутстава Дирекцији
за дистрибуцију електричне енергије, која ће дати сагласност за њихову примену. Састанак је завршен
дискусијом о неколико тема у оквиру тачке Разно, од којих издвајамо
допис РТС-а с предлогом за размену
база података у циљу установљења
потпуније евиденције претплатника
и перманентне ажурности базе података.
Д. Б.
9
И З О Г РА Н К А
ЕД НОВИ САД: ПОКУШАЈ КРАЂЕ У ТРАФОСТАНИЦИ СТОДЕСЕТ У ФУТОГУ
Ухваћени нападачи на ЕЕО
Доведена у опасност безбедност грађана и снабдевање електричном енергијом. У сарадњи са припадницима полиције ухваћени починиоци
У
ноћи између понедељка и уторка, 28. фебруара на 1. март 2011.
године десио се још један напад на заједничку имовину грађана и
Електровојводине. Овог пута на мети
је била трафостаница 110/20 kV Футог. Ова трафостаница електричном
енергијом снабдева становнике насељених места Футог, Ветерник, Руменка, Кисач, Бегеч и Бачки Петровац.
У уторак, у раним јутарњим часовима, неколико минута после два часа,
из поменуте трафостанице примљен
је сигнал. Обавештене су, алармиране
и ангажоване све релевантне надлежне службе Електродистрибуције и полиција, која је извршила увиђај.
Захваљујући брзој реакцији надлежних, овог пута није дошло до
озбиљнијих последица по електроенергетски објекат Електродистрибуције Нови Сад, а није било ни прекида
у снабдевању потрошача електричном
енергијом.
Дежурне екипе Електродистрибуције су урадиле посао у најкраћем
могућем року. Успостављен је једносмерни напон, као и систем даљинског управљања, отклоњена је непо-
средна опасност за безбедност грађана
и обезбеђено снабдевање потрошача
електричном енергијом.
Електродистрибуцију очекује још
и санација остатка оштећења на трафостаници и довођење у ред и безбедно стање улаза у трафостаницу, који је
починилац уништио приликом покушаја крађе. Овог пута није било значајнијих последица по објекат од ширег друштвеног значаја, односно по
трафостаницу стодесет у Футогу која
је у власништву Електродистрибуције
Нови Сад, али ни по купце електричне енергије.
У суботу, 5. марта 2011. године у
ноћним сатима, за Електровојводину
непозната лица поново су извршила
упад у трафостаницу Електродистрибуције Нови Сад у Футогу.
Овим противправним упадом у
електроенергетски објекат Електровојводине, како је утврђено, отуђено
je 46 акумулаторских батерија укупне
вредности oкo 400.000 динара. Грубо
су покидане и почупане и везе (ожичења) за даљински надзор и управљање трафостаницом.
Одмах по пријему сигнала да се у
трафостаници у Футогу дешава неш-
то неуобичајено, на лице места су
изашле дежурне екипе Електродистрибуције Нови Сад, а све је одмах
пријављено и полицији. У сарадњи са
припадницима полиције починиоци
су ухваћени и приведени.
Проузрокована штета је поново санирана у најкраћем могућем року,
чиме је обезбеђено и поуздано снабдевање електричном енергијом купаца
овог краја. Купци ни овом приликом
нису осетили недостатак у снабдевању електричном енергијом.
В. Ог.
АКТУЕЛНО У „ЕД ЗРЕЊАНИН“
Све више улагања у ЕЕ мрежу
К
Предстоје финалне активности на адаптацији ТС 110/20/35 kV Нови Бечеј
ако сазнајемо од Душке КецманСтанчић, руководиоца Сектора
за експлоатацију Огранка „ЕД
Зрењанин“, почетак сваке године (па
и ове) обележен је изузетним напорима у Огранку, које се чине да би се, колико год је то могуће – остварио наплатни задатак. То је посао број један и
она оцењује да, у том смислу, „можемо
бити задовољни оствареним резултатима за јануар и фебруар 2011. године“.
– Такође, настављају се интензивне активности на спровођењу Ак-
10
ционог плана ЕПС-а, односно Електровојводине, на смањењу губитака
електричне енергије. У току је доношење оперативног плана Огранка,
који ће прецизирати све ове активности на нивоу Огранка у овој години.
Наша саговорница подсећа и на
веома важан посао: у току су завршни радови на припреми конзума Новог Бечеја, ради омогућавања финалних активности на адаптацији
трафостанице 110/20/35 kV, које су
планиране за овај месец. На крају,
она додаје и ово: имајући у виду да се
и ове године планира интензивније
улагање у електроенергетску мрежу
на подручју Баната – обављају се све
неопходне активности, да би успели
да остваре планирано.
У јеку су послови на спровођењу
јавне набавке за извођење адаптације седам деоница ДВ, чија је инвестициона вредност око 50 милиона динара!
М. Ч.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
У „ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА“ УСПЕЛИ ДА ЗНАТНО СМАЊЕ ГУБИТКЕ
Осмишљено против крађа
У 2010. године у овом Огранку су успели да, некадашње (већ смањене) губитке ЕЕ, од 12,63
одсто додатно „спусте“ на само 12,42 одсто
Е
лектродистрибуција Сремска Митровица увек је придавала велики
значај губицима електричне енергије (ЕЕ) и њиховом смањивању. Стога
је, у последњих неколико година, у плановима ивестиција тежиште стављано на прелазак на 20kV напон и на изградњу нових нисконапонских мрежа,
са одговарајућим пресеком проводника и оптималним уклопним стањима.
То настојање је бивало усмерено да се,
у што већој мери, смање технички губици ЕЕ.
Ђорђе Фаор
– Пре увођења Акционог плана за
смањивање губитака ЕЕ, на нивоу
ЕПС-а, правовременим и тачним очитавањима, као и циљаним контролама,
на основу дугогодишњег искуства, овај
електродистрибутивни огранак Елек-
тровојводине успео је да губитке електричне енергије, још у 2008, сведе на
ниво од 12,53 одсто, у 2009. они су били
12,63 одсто (што је био други резултат
у целом ЕПС-у), а у 2010. години - 12.42
одсто.
– Надам се да ће то, и по резултатима свих дистрибутивних делова целокупног ЕПС-а, бити један од најбољих
(прошлогодишњих) резултата, по величини губитака електричне енергије, истиче Ђорђе Фаор, директор овог Огранка, дипломирани електроинжењер. – То
је, уједно, био и најбољи резултат у целом нашем Привредном друштву.
Ово је, по речима нашег саговорника, резултат систематског тимског рада
у дужем временском периоду.
Сазнајемо да су, у циљу смањивања
губитака, у „ЕД Сремска Митровица“,
у 2010. години још више пажње посветили правовременом и тачном очитавању, са већим бројем екипа за контролу мерног места. Стога није ни чудо
што су успели да знатно повећају број
откривених крађа, односно нелегалног
коришћења електричне енергије.
Директор Фаор сматра да је са бројем
људи, који је из године у годину све
мањи, и другим околностима, то веома
добар резултат. Поред овог, други по
значају задатак је – наплата електричне енергије.
Овде сматрају да је сигурно један од
најнезахвалнијих и најтежих послова
у данашње време - наплатити испоручену електричну енергију. То је посао
који се обавља свакодневно, али је он
из дана у дан и све је тежи, јер је беспарица, поред грађанства (домаћин-
става), захватила и привреду, па – како
каже Фаор – можемо рећи да је проблем наплате по тежини исти и у привреди, и у такозваној широкој потрошњи.
Повећава се и број оних који не дозвољавају приступ мерном уређају, али
и оних који се сами укључују и када их
искључе због дугова.
Поред обустава испоруке електричне енергије, свакодневно се утужују све категорије купаца, али у „ЕД
Сремска Митровица“ нису задовољни ефикасношћу правосудних органа - сматрају да би судови морали да
буду много ефикаснији, доследнији и
оштрији у доношењу пресуда.
– Наклоност медија је, по правилу,
увек на страни купаца и на том пољу
очекујем већу и координирану активност надлежних у читавом систему
ЕПС-а. Поготову што се, рецимо, и поред судских пресуда у нашу корист, сусрећемо са проблемом - да нема одакле
да се наплате наша потраживања од
купца-дужника, наглашава Фаор.
Он додаје да су у 2010. години порасла и дуговања корисника републичког и општинског буџета, као што су
МУП, Казнено-поправни завод, Дирекција за изградњу града Сремска
Митровица, итд.
Ипак, наш саговорник изражава
наду да ће овај Огранак, и поред нешто лошије наплате у новембру, пошто
је знатно поправљен ниво наплате у
децембру, наплата у 2010. години бити
иста или, можда, чак и боља од оне у
2009. години.
М. Ч.
Електродистрибуција Сремска Митровица
БРОЈ 455 МАРТ 2011
11
Р Е П О Р ТА Ж А
У ПОСЕТИ НОВОФОРМИРАНОМ ТИМУ КОНТРОЛОРА
Тим за контролу
У
Ишли смо у једној улици од куће до куће и већ у другом дворишту наишли
смо на монофазно бројило које стоји, а на бројилу магнет, чули смо од Ђорђа
Крстоношића, једног од чланова тима
прошлом броју писали смо о
формирању новог тима за контролу мерних места и утврђивање неовлашћене потрошње и упознали вас са основним циљевима њиховог
формирања, правилником и процедурама по којима треба да раде. У наме-
кад се уочи сумњива потрошња излази
се на терен. Затим, имамо дојаве грађана које нам такође помажу у послу, али
наглашавам да смо већину пронашли
сами – одговара нам Илија Крњајић, задужен за аналитику потрошње.
– Ако говоримо о проверама не-
Миодраг Фрич и Радослав Загорчић
ри да из прве руке чујемо о резултатима
њиховог рада и сазнамо како све то изгледа на терену разговарали смо са припадницима овог, по много чему, специфичног тима.
– Ми смо пилот-одељење које је формирано са циљем да смањимо неовлашћену потрошњу која је, као што видимо, узела великог маха. Поједини купци
на разне начине неовлашћено троше
електричну енергију. Тако смо, рецимо, у недељу, 6. марта вршили контролу на територији Бачке Паланке и неколико околних места и открили смо
девет крађа и то на различите начине.
Тога дана је извршена контрола у стотинак објеката, што значи да је у чак 9
одсто контролисаних објеката пронађена и потврђена неовлашћена потрошња
– каже Радослав Загорчић.
Питали смо да ли су то објекти који
су проверавани случајно или циљано?
– Има и једних и других. Највећи број
тих објеката обилазимо циљано, јер се
пре свега ради анализа потрошње, па
12
дељом, то онда најчешће радимо циљано – допуњава координатор тима Нађ
Торма Ласло. О једном од таквих примера испричао нам је Срђан Палић:
– Кад смо ишли у Црвенку, на територију огранка Сомбор, из Управе нам је
достављена листа вирманских купаца,
дакле мала привреда, чија је потрошња
била мања од уобичајене. То је изазвало сумњу да се можда ради о крађи.
Изашли смо на терен и визуелно прегледали између 30 и 40 објеката. Пошто
објекти нису радили, на мерним местима којима смо успели да приступимо
нисмо пронашли неовлашћену потрошњу. Углавном су то биле радње које су
престале са делатношћу или које раде
са смањеним капацитетом, па се може
рећи да нас је тада статистика мало заварала. Следећег дана смо наставили
даљу контролу на основу неких индиција које смо добили из Пословнице у
Бачкој Паланци, па смо пронашли неовлашћену потрошњу код једног купца
у Кисачу, два купца у Новој Гајдобри и
три купца у Бачкој Паланци, тако да је
викенд ипак био „успешан“, ако се то
тако може назвати.
Како то изгледа у конкретном случају
у Новој Гајдобри чули смо од Ђорђа
Срђан Палић и Урош Бијелић
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
Крстоношића: – Ишли смо у једној
улици од куће до куће и већ у другом
дворишту наишли смо на монофазно
бројило које стоји, а на бројилу магнет.
Тада је из куће истрчала једна госпођа и
зграбила магнет са бројила сакривајући
га у џеп. Саопштио сам јој да је то неовлашћена потрошња и да је све снимљено камером, након чега смо направили записник, демонтирали бројило и
однели га. За то време, један од укућана
је покушао да дојави комшијама за контролу, што смо ми уочили па смо извршили контролу и тамо и утврдили да је
и ту магнетом заустављено трофазно
бројило које смо такође демонтирали
због неовлашћене потрошње.
О упорности ове екипе на терену сазнајемо од Уроша Белића: – На основу
дојаве отишли смо на терен у Темерин.
На мерном месту није се могло приметити ништа необично, али нас је понашање укућана навело да истражујемо
даље. Видели смо да је по нашем доласку власник сишао у подрум, па смо и ми
отишли тамо. Након детаљне претраге,
пронашли смо неовлашћену потрошњу
директним прикључком на „дивљи“
вод из КПК ормана.
Прича се наставља у Шајкашу где су,
на основу пријаве, за једног купца утврдили неовлашћену потрошњу и у стамбеном, и у угоститељском објекту на
Тим контролора: (с лева на десно) Илија Крњајић, Ђорђе Крстоношић, Дамир Јоцовић, Срђан Палић, Нађ Торма Ласло, Урош Бјелић (стоје), Радослав Загорчић,
Славиша Петковић и Миодраг Фрич (чуче)
другом крају села. Ту је власник објекта
био веома некултуран и вређао је припаднике екипе, али су они професионално одрадили посао до краја. О оваквим непријатним ситуацијама момци
нерадо причају, али ипак од Дамира Јо-
О ИСКУСТВИМА ТИМА И НА САВЕТОВАЊУ
Радом новоформираног тима у реализацији пилот-пројекта задовољан је и
директор ЕД Нови Сад Мирко Мајсторовић: – Досадашњи резултати говоре да
смо добро замислили концепт овог пилот-пројекта и дају нам за право да и даље
јачамо тим у погледу стручне и материјалне оспособљености. За кратко време
чланови тима су се осамосталили у обављању послова, што потврђују њихови
извештаји са терена, који опет потврђују њихово ангажовање мимо радног
времена (поподне, увече, суботом и недељом). Постоје, наиме, и такви случајеви
крађе електричне енергије које је јако тешко открити у току редовног радног
времена – каже он и додаје: – У ту екипу смо регрутовали понајбоље раднике и са
становишта струке, и са становишта лојалности компанији, јер су то две неопходне
претпоставке у реализацији овог веома тешког и одговорног посла.
Овом приликом директор Мајсторовић је најавио и одржавање једнодневног
Саветовања „Размена искустава и анализа остварених резултата у
примени Акционог плана за смањење губитака у дистрибуцији и испоруци
електричне енергије““ које Електровојводина организује почетком априла у
Норцеву, на Иришком венцу: – Замолићемо сва дистрибутивна привредна друштва
у оквиру ЕПС-а да узму учешће на овом саветовању. Кроз искуства из нашег пилотпројекта, ми ћемо наступити са аспекта крађа електричне енергије, јер сматрамо
да је то тема којој припада доминантно место у структури нетехничких губитака –
рекао нам је Мајсторовић. Очекујемо да ће анализа до сада остварених резултата у
примени Акционог плана за смањење губитака понудити нека решења која ће дати
допринос да постојећи план буде ефикасан са становишта резултата.
Љ.М.
цовића дознајемо да је много лакше од
кад раде као пилот-тим за контролу и
на терен излазе са троја кола, у пуном
саставу. Сви се слажу да је сада атмосфера много боља и да је радни елан
већи. Док су у контролу ишла двојица,
било је доста случајева када је долазило до претњи, па и физичких насртаја,
а сада када их је више и при томе се све
снима камером, такви случајеви су ретки, а када се и десе, једна од метода је и
искључење на стубу, уколико купац не
дозвољава приступ мерном месту да се
изврши контрола.
Да би рад тима био ефикасан, потребна је логистичка подршка, а њу пружа
Миодраг Фрич који врши обраду података. Какви су резултати у првом месецу њиховог рада сазнајемо од Нађ Торма Ласла – Вршили смо систематску
контролу у три трафо-рејона: ТС „Грмечка“ у Футогу, ТС „Краља Петра првог“ у Ветернику и ТС „О.Марчока“ у
Кисачу. Од 7. фебруара, када је ова екипа формирана, до 28. фебруара извршили смо укупно 579 контрола и пронашли 104 неовлашћене потрошње.
Од тога су 64 новооткривени купци
који невлашћено троше струју. Укупно обрачуната вредност ових крађа
је 6.429.170 динара, од чега је до сада
наплаћено 1. 694.000 динара.
Добро је почело момци – наставите.
Д. Б.
БРОЈ 455 МАРТ 2011
13
РА Д Н И У С Л О В И
ФОРМИРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ ПРОСТОРИЈА И САВРЕМЕНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Почела адаптација новог ДЦЕВ
По завршетку радова Електровојводина ће добити савремен и функционалан
Диспечерски центар
У
С А РА Д Њ А
пословној згради Електровојводине у Новом Саду радови су у
јеку. На седмом спрату, у северном крилу почела је адаптација просторије за нови Диспечерски центар
Електровојводине. Већ дуже време размишља се о пресељавању диспечера из
друге пословне зграде, а сада је коначно
дошао тренутак и за то:
– Почетком 2011. године, кренули
смо са радовима на реализацији Уговора бр.1.31.1-1424/3 који се односи на
адаптацију и опремање сале Диспечерског центра на VII спрату. Овим уговором предвиђена је и санација равног
крова изнад сале Диспечерског центра
у пословној згради Електровојводине
– каже руководилац Сектора инвестиција и изградње мр Драгољуб Мучалица.
Према речима мр Мучалице, уговорени радови подразумевају потпуну
грађевинску и функционалну адаптацију простора. То значи формирање
нових радних просторија у постојећем
простору, према захтевима корисника,
односно диспечера, али и постављање
нових антистатик подова, нових спуштених плафона типа „Армстронг‘‘ и
нове браварије, као и замену спољних
врата и прозора. Наравно, читав простор ће се ентеријерски комплетно прилагодити новој функцији, са новим намештајем и уз све потребне столарске
радове – каже он.
– Планирани електро-радови састоје
се од извођења инсталација осветљења
диспечерске сале, као и постављања
инсталација за рачунарску мрежу радио и телекомуникациону мрежу, као и
интерфона и видео-камере на улазним
вратима.
Како сазнајемо, осветљење ће бити
изведено посебним светиљкама са ЛЕД
диодама које ће имати могућност регулације осветљаја директно са диспечерског пулта. Особина тих светиљки јесте
да је њихова боја светлости најпри-
ближнија сунчевој светлости. – Како
природна количина светлости у сали
није довољна за квалитетан диспечерски рад, сијалице ће бити стално укљученe. Ново решење осветљења је пионирски подухват у Електровојводини,
јер ће се по први пут за расвету користити ЛЕД диоде. Поред квалитета, ово
осветљење треба да допринесе и самој
уштеди електричне енергије, јер је потрошња овог типа осветљења знатно
мања од класичног – објаснио нам је водећи инжењер мр Звонко Слијепчевић
из Службе надзора Сектора инвестиција и изградње.
Набавка синоптичке плоче ће се
спровести у преговарачком поступку са
Институтом „Михајло Пупин“ и она ће
омогућити да целокупна 110 kV мрежа
Електровојводине буде јасна и прегледна на савременом wall display-у.
Рок за завршетак радова на адаптацији је 1. јун 2011. године.
В.Ог.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА И УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ
Хоћемо да препознамо квалитет
У
Новом Саду, 18. марта 2011. је потписан Споразум између Електровојводине и униврзитета ЕДУКОНС
који Електровојводину као привредни
субјекат повезује са високоoбразовним
институцијама каква је ЕДУКОНС, тако
да ће на време бити препознати студенти, магистранти и докторанти са свих
пет факултета обједињених у ЕДУКОНС
као кадровски потенцијал који ће у Електровојводину уградити своје знање и
амбицију. У име Електровојводине Споразум је потписао директор Привредног друштва др Тихомир Симић, а у име
ЕДУКОНС-а председник Савета Универзитета др Саша Андрејевић.
– Електровојводина потписивањем
овог Споразума доказује друштвену од-
14
говорност и истовремено ствара шансе
свима који својим квалитетом и амбицијом могу да се идентификују као чланови високостручних тимова.
Ми смо комплексна организација
која представља један од покретача живота, привреде и квалитетнијег живота
у Војводини. Своју делатност желимо
да реализујемо не само кроз модернизацију електроенергетског система
и унапређење технологије, већ и кроз
препознавање будућих кадрова, који
се школују у установама каква је Универзитет ЕДУКОНС и њиховом препознавању и уграђивању у процес промена и развоја. Изазов будућности какав
је пред нама може бити решен у нашу
корист само ако се на време препознају
квалитет и интелект и обједине у струци и модернизацији – изјавио је директор др Тихомир Симић.
Након потписивања споразума, председник Савета Универзитета др Саша
Андрејевић је рекао:
– ЕДУКОНС-у је част да буде прихваћен као партнер од снажног система као што је Електровојводина. Наша
обавеза је да у складу са овим Споразумом селектујемо и понудимо најквалитетније кадрове који ће од Електровојводине бити препознат као стручни
потенцијал који ће бити на водећим
функцијама, што је потврда мисије онога што треба да је високо образовање у
Србији.
В. Ог.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
НОВИ ПРОИЗВОДНОТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У ЕПСУ
Циљ увођења Производнотехничког информационог система (ПРОТИС) је
управљање подацима о постројењима, смањење трошкова одржавања,
ефикасност и скраћење времена одржавања.- Уговор о консултантским услугама
потписан са компанијом „Ватенфал“ из СР Немачке. - За електродистрибутивну
област пилот-пројекат се ради у ПД „Електровојводина“, Огранак ЕД „Сремска
Митровица“
Е
лектропривреда Србије је почетком прошле године потписала
уговор са компанијом „Ватенфал“
из СР Немачке о консултантским услугама за успостављање Производнотехничког информационог система (ПРОТИС), односно система за управљање
одржавањем, укључујући трошкове одржавања и система за праћење производње електричне и топлотне енергије,
техничке ефикасности и параметара
економичности рада производних капацитета. У складу са тим, на нивоу ЕПС-а
основан је централни Стручни тим за реализацију пројекта. За електродистрибутивну област, Основни тим је формиран
у ПД „Електровојводина“ а радни тимови у огранцима. Председник Основног
тима на нивоу ПД „Електровојводина“
је Павел Зима, директор Дирекције за
управљање. Пилот-пројекти за производни део радили би се у ХЕ „Ђердап
1“, „Костолац Б“ и у Површинском копу
„Дрмно“, а за дистрибутивну област у
ПД „Електровојводина“, Огранак ЕД
„Сремска Митровица“.
ПРЕПОРУКЕ ЗА ДАЉИ РАД
Према уговору између ЕПС-а и „Ватенфала“, циљ овог пројекта је увођење
интегрисаног техничког система погонског управљања и система управљања
одржавањем у Електропривреди Србије у следећим областима: производња
– термоелектране, производња – хидроелектране, док је у електродистрибутивној области предвиђено успостављање
система управљања одржавањем.
Циљ је израда јединственог и према
будућности усмереног Техничког система погонског управљања за цело Предузеће, који ће се спроводити у временски
предвидивим корацима.
На основу анализе тренутног стања,
препоручено је увођење овог система у
три фазе.
Прва фаза пројекта, у којој је извршено снимање ситуације и анализа тренут-
БРОЈ 455 МАРТ 2011
ПРОЈЕК ТИ
Фокусирање на одржавањe
ног стања, завршена је. Резултат прве
фазе рада је дефинисање радних задатака за следеће фазе пројекта да би се
омогућило циљно преструктуирање
производно-техничког информационог
система ЕПС-а.
У току је прва етапа друге фазе, која
подразумева доношење важних одлука
о даљој имплементацији овог система.
За увођење таквог техничко-оперативног система најпре су неопходне
одговарајуће одлуке: генерална одлука
за увођење једног таквог система, одлука за интерни развој или куповину
стандардног система уз подршку одговарајућег партнера на тржишту, затим,
одлука о оснивању пројекта са сталним
радним групама (постављења одговорних лица у Дирекцији, постављења одговорних лица у секторима уз расподелу на одабрана пилот-постројења,
постављења одговорних лица у централизованој обради података), као и одлука о избору пилот- постројења.
ПРОЈЕКТНИ ЦИЉЕВИ
На основу анализа у студији консултанта, неопходно је: пројектовање пословних процеса поштујући ЕПС-ову
пословну праксу и преузимање добре
и ефикасне пословне праксе које нуде
индустријски стандарди кроз готова
решења, прилагођавање савременим
начинима пословања (е-пословање),
поштовање нове законске регулативе
(ЕУ), повезивање са осталим техничко-пословним системима (израда
плана пословања, набавка, вођење
инвестиционих радова, кадровско пословање...).
Као коначан циљ увођења Производнотехничког информационог система, назначено је: повећање расположивости постројења, систематско
отклањање слабих тачака, смањивање
трошкова одржавања, ефикасност и
скраћење времена одржавања.
М. Ш.
15
МКЛВААДЛИИ ТУ ЕЕТВ
ОДРЖАН САСТАНАК ОДБОРА ЗА КВАЛИТЕТ И ЗАШТИТУ
Предлози за побољшање подстицај
Средином марта одржан састанак Одбора за квалитет и заштиту. – Сви известиоци
углавном задовољни реализацијом зацртаних циљева у 2010. години, уз тежњу да
они буду настављени и у 2011. години и циљеве који су актуелни и у овој пословној
години
С
астанком Одбора за квалитет и
заштиту председавао је директор Друштва др Тихомир Симић који је рекао да су циљеви квалитета важни, да они треба да су животни
и да су они путоказ помоћу којег би
дини, уз оне који су планирани за 2011.
годину.
Заменик директора Друштва за пословни систем др Петар Загорчић је, говорећи о квалитету и циљевима рекао
да тај сегмент нашег пословања пред-
Са састанка Одбора за квалитет и заштиту
Електровојводина требало да достигне виши ниво у пословању и ефикасности.
Руководилац Сектора за квалитет и
заштиту Љиљана Ерхартич је поднела извештај о извршењу задужења са
претходног састанка, након чега су заменик директора Друштва за пословни
систем и директори Дирекција поднели
извештаје о реализацији циљева планираних за 2010. годину. У склопу тог
дела извештавања директори су се истовремено осврнули и на циљеве које
су све пословне функције утврдиле и за
2011. годину. Збирно се може рећи да су
сви известиоци задовољни остварењем
циљева у протеклој години и да би их
требало задржати и у овој пословној го-
16
ставља унутрашњу снагу Електровојводине и њену способност да се оствари
квалитет пословања на задовољство
купаца.
Одељење за односе с јавношћу је
презентовало резултате о броју и врсти рекламација купаца. Том приликом
је речено да свакој рекламацији треба
посветити пажњу, јер оне представљају
директну комуникацију Електровојводине са купцима и показују колико је
Електровојводини стало до сваког купца појединачно. С тим у вези наглашено је да не би требало нити смело да
постоје рекламације на које није одговорено.
Говорећи о анализи мерења задовољства запослених у 2010. години
директор Дирекције за корпоративне
послове Синиша Пушкар осврнуо се
на резултате анонимне анкете у којој
је учествовало 30 одсто запослених у
Електровојводини, што представља
репрезентативни узорак. У анкети су
била заступљена питања попут задовољства зарадом, мотивације да се добро обави посао, изазова у раду, опреме, стручног усавршавања, стреса...
Анкетна питања су слична као и ранијих година, чуло се на састанку, па ће
у наредној години вероватно бити иновирана, како би се стекла и друга сазнања у вези са задовољством запослених.
– Екстерна провера је указала на јаке
стране система, али и на предлоге за
побољшање, истакла је Љиљана Ерхартич, руководилац Сектора за квалитет
и заштиту.
По мишљењу директора Друштва
др Тихомира Симића управо су предлози за побољшање места на која треба обратити много пажње јер су то
потенцијалне слабе тачке које треба
минимизовати у пословању како би
Електровојводина радила што квалитетније и још ефикасније.
Што се тиче преиспитивања адекватности процедура и упутстава, руководилац Сектора за квалитет и заштиту
Љиљана Ерхартич је поднела извештај
о броју процедура и поступака које
је потребно изменити, а са Одлуком о
преносу надлежности овај број ће бити
и већи, рекла је она.
Заштити животне средине Електровојводина посвећује пажњу, али стално
треба радити на томе да се тај сегмент
пословања подигне на још виши ниво,
речено је на састанку Одбора за квалитет и заштиту. Ово је уједно и једна од
смерница како би се квалитет пословања подигао на виши ниво.
А. Ј. Р.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ВЕРА ЦИЦМИЛ, ВОДЕЋИ СТРУЧНИ САРАДНИК У СЕКТОРУ ЗА ТРГОВИНУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Наплатом утрошене електричне енергије штитимо пословање фирме, а
предлагањем најповољнијих решења за плаћање дугова интересе купаца, каже
Цицмилова
Н
а крају пословне 2010. додељене су мотивационе награде онима који су остварили најбоље
пословне резултате у пословодству,
огранцима и Управи. О томе смо писали у јануарском броју листа, а надамо се да ће се са овом лепом праксом
наставити и убудуће. Уједно, ово нам је
и прилика да читаоцима листа представимо оне који имају шта да кажу о свом
послу, односно оне на које се рачуна.
Овог пута саговорник нам је Вера
Цицмил, економиста из Електродистрибуције Нови Сад. Поред годишње награде Електровојводине, она је у 2010. добила још једну награду: као признање
за све што је урадила, од своје Дистрибуције је за Дан предузећа добила сат.
КОРЕКТНОСТ И СТРПЉЕЊЕ
О њој знамо да ради изузетно важан,
али тежак и захтеван посао. У Сектору
за трговину електричном енергијом ЕД
Нови Сад, као водећи стручни сарадник, Вера се стара о наплати потраживања од правних лица. Тај посао је често скопчан са непријатностима сваке
врсте: – Времена су тешка, привреда не
ради, стечаји су свакодневна тема, средстава је све мање, па је и фирмама тешко да плате утрошену енергију. Дешава
се да неки купци не реагују на опомене, а када дођемо да их искључимо, то
не дозвољавају или се сами укључују по
нашем одласку. Има и таквих покушаја
да променом имена власништва покушавају да избегну плаћање својих обавеза за електричну енергију.
Многима је плаћање струје проблем,
то их чини некад немарним, некад нервозним, понекад чак и агресивним. Погрдне речи неплатиша и вика оних које
смо опоменули или искључили нису
реткост у нашим радним просторијама.
Због тога посао који радим захтева велико стрпљење и самоконтролу. Ипак,
научила сам да будем стрпљива и да не
реагујем на такве изазове, јер знам да
је наш задатак да наплатимо утрошену електричну енергију и тиме заштитимо пословање своје фирме. Коректна
БРОЈ 455 МАРТ 2011
сарадња са купцима пре свега подразумева заједничке покушаје да пронађемо
што боља и повољнија решења за измиривање насталих дугова купаца. Када
се тако ради, добро је и њима, и нама
– прича Цицмилова.
Поред наплате, Вера Цицмил ради
и на отварању нових конта платилаца, израђује и шаље све извештаје на
ову тему који иду према Управи, врши
усаглашавање података са Економскофинансијским сектором: – Посла има
на претек. Овде се врше сва књижења
за трезорски рачун, како за Огранак,
тако и за погоне у Бачкој Паланци, Жабљу и Бечеју. Са њима изузетно лепо сарађујемо – истиче наша саговорница и
каже да је на свом претходном радном
месту референта била задужена за Погон Бечеј, те да јој то искуство пуно значи у послу: – Од 1983. године запослена
сам у Електровојводини и за то време
сам прешла пут од шалтера, преко Економско-финансијског сектора, до данашњег радног места, на коме се налазим
од 1997. године.
ЗНАЧАЈНА ПОДРШКА КОЛЕГА
Имала сам среће да радим са изузетним стручњацима и људима спремним да поделе своја знања. Уз њих сам
пуно научила и успела да сагледам целину овог комплексног посла. То је необично важно, јер се често мора реаговати брзо да би се постигао жељени
резултат. При томе, овај посао захтева
дневну ажурност и високе резултате. У
фебруару смо постигли проценат наплативости од 93,45 одсто. Премда је
прошле године у истом месецу тај проценат био 86,49 одсто, за скоро 7 процената мањи, верујем да смо могли и
боље. Фебруар је, истина, кратак месец, можда и зато имамо такав резултат – размишља наглас Цицмилова, а
потом се брзо враћа на причу о људима
са којима свакодневно ради: – Подршка коју имам од својих руководилаца,
али и од колегиница са којима непосредно сарађујем у Одељењу за претплатничке односе (привреда) заправо
К А ДРОВИ
Договор кућу гради
Вера Цицмил
је оно што ми улива пословно самопоуздање и даје снаге да истрајем и у најнапетијим ситуацијама. Руководиоци
ми верују и подржавају ме у свему што
радим, јер знају да пре свега водим рачуна о добробити фирме. Ни мојих
осам колегиница из Одељења никада
нису одбиле да помогну било кад и у
било које време. У нашем послу, чест
је изненадни прековремени рад, али
никада нисам имала проблема да то и
реализујем. Ни једну колегиницу није
потребно молити за то, чак се и саме
јављају и међусобно организују кад год
се укаже потреба за дужим остајањем
на радном месту. То није увек једноставно, јер све имамо породице, али
увек некако успемо да пронађемо најбоље решење. Мени тренутно прековремени рад не представља проблем,
јер су ми деца велика. Имам два сина,
сада су то момци - један је на четвртој,
а један на другој години факултета,
све им мање треба моја „асистенција“,
али док су били мањи, није било лако
– смешка се Вера и брзо завршава овај
разговор да би примила странку која
је закуцала на врата њене канцеларије
док смо разговарале.
Љ.М.
17
НОВИ ПРОПИСИ
СУГЕСТИЈЕ СТРУЧЊАКА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ ПРИХВАЋЕНЕ У ЈП ЕПС
За једнообразну примену
прописа
Сагласно новом Закону о заштити потрошача, између осталог, уважена сугестија
да се актуелни Ценовник за продају струје, јединствено донет на нивоу ЈП ЕПС-а,
истакне у свим шалтер-салама, центрима за потрошаче, на свим местима где се
електрична енергија уплаћује у Електровојводини, као и на њеном екстерном сајту
У
потпуности се слажемо са анализом одредби (новог) Закона
о заштити потрошача, које је
извршила Стручна група вашег предузећа (Електровојводине) – јер су
предлози у духу пословне политике
ЈП ЕПС-а, као и усвојених закључака на састанку Правног савета (10. 2.
2010) и представљају квалитетну основу за успостављање једнообразне
процедуре у поступању свих ПД за ЕД
електричне енергије, када је у питању
примена овог Закона.
Ово се, између осталог, истиче у
допису директора Дирекције ЕПС-а
за дистрибуцију електричне енергије
(ЕЕ), Животија Јовановића, упућеног
недавно, као одговор Електровојводини на материјал и предлоге које је,
у име Стручне групе, ЕПС-у упутио
директор Дирекције за корпоративне послове нашег Друштва, Синиша
Пушкар – у вези са применом одредаба Закона о заштити потрошача које
се односе на делатност ЕД ПД.
Најкраће, подсетимо да се од 1. јануара ове године примењује овај нови
Закон („Сл. лист РС“ 73/2010), а да
поједине његове одредбе регулишу
област пословања којима се бави ПД
„ЕВ“, што захтева усаглашавање аката/пословне праксе са решењима из
Закона.
Закон се, најпре, односи на категорије купаца, дефинишући их као „физичко лице“. Стога је овдашња Стручна радна група (разних припадајућих
струка), на челу са мр Дубравком
Хлађик, дипл. правницом, уз Милицу Крсмановић, мр Бранислава Радовића, Лазара Гајдобранског, Стевицу
Цигулова и Веру Панић, констатовала
да нови Закон штити само групу купаца из домаћинстава и лица из категорије „ниски напон“ (први тарифни
степен), а не и предузетнике и оста-
18
ле купце из категорије „широка потрошња“.
Када је реч о поглављу IX Закона,
користи се термин „заштита од искључења“, која је у Закону о енергетици и Уредби о условима испоруке ЕЕ
дефинисана као „обустава испоруке
ЕЕ“. Овдашњи стручњаци, стога, сматрају да је неопходно принципијелно
утврдити међусобни однос ових прописа/дефинисати правну норму која
има јачу правну снагу (приоритет у
примени). Пошто су услови обуставе испоруке ЕЕ таксативно наведени у поменутим, ранијим, прописима, имајући у виду претходне ставове
надлежних, Стручна група сматра да
је „посебан закон“ у контексту члана 86. Закона о заштити потрошача
оправдано тумачити у смислу Закона (о енергетици) и (чл. 27) Уредбе,
као јединственог lex specialis прописа. Стручна група сугерише да се до
краја децембра 2010. купцима-дужницима доставе опомене по досадашњој
пракси, а да, у складу са поменутим, и
после почетка примене новог Закона
област обуставе ЕЕ има правно упориште за наставак постојеће праксе у
ЕД – када је у питању обустава испоруке ЕЕ.
Такође се, сходно важећим прописима, сматра, да не би требало, ни после 1. јануара 2011, вршити корекције
у задовољавајућем садржају опомене
– пре обуставе испоруке ЕЕ. У складу са чл. 17. Закона о заштити потрошача, сугерише се да се (у јануару на
врху рачуна за ЕЕ, а од фебруара – на
полеђини рачуна), као његов саставни
део нагласи: „Трошкови евентуалног
опомињања за неизмирене обавезе за
ЕЕ падају на терет купца“.
Ради обавештавања потрошача - купаца (поглавље II новог Закона), сугерише се да се актуелни ценовник за
продају струје (јединствен на нивоу
ЈП ЕПС-а) истакне у свим шалтерсалама, центрима за купце и на свим
местима уплате ЕЕ у просторијама
и на екстерном сајту Електровојводине. Стручна група предлаже и да
је потребно, истицањем ценовника
(за трошкове прикључења на систем
ЕД), прецизно утврдити шта би се то
подразумевало под ставком „додатни трошкови“ у оквиру делатности
Друштва. Наравно, за обавештавање
о ценама РТВ претплате надлежан је
– РТС. У вези са чл. 15. и 91. новог Закона, наглашава се да су форма, елементи и садржина рачуна за струју за
све купце јединствено дефинисани, са
једнообразном применом у свим ЕД
ПД – одлуком генералног директора
ЕПС-а. Подсећа се и на чл. 92. новог
Закона, о обавези трговца (струјом) да
успоставе лако доступне и бесплатне
контакт-линије за помоћ потрошачима. У вези са категоријом „угрожених
потрошача (чл. 84. и 85), предлаже се
да се до 30. јуна 2011. настави досадашња пракса, док, у складу с чл. 153 новог Закона, Влада РС не донесе одговарајућа подзаконска акта...
М. Ч.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
Одговорно, рационално и
одрживо с енергијом
ЕНЕРГЕТСК А
ЕФИК АСНОС Т
ОВА ГОДИНА ПРОГЛАШЕНА ГОДИНОМ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
До лета би требало да се, уз нови Закон о енергетици, донесе и Закон о енергетској
ефикасности (ЕЕ), а увођењем обученог и сефтификованог енергетског менаџера и
повољних кредита за индустрију у ове намене, очекују се значајне уштеде, профитабилост
и чистији екос
Р
епублика Србија, најзад, жели
да прекине неславну „традицију“ нерационалног, непрофитабилног, загађујућег и потпуно расипничког односа према енергији и
енергентима!
Пут до тог амбициозног и свеобухватног задатка није ни мало једноставан, али би требало да омогући
одговорно, рационално и дугорочно одрживо коришћење енергије и
да допринесе сигурности снабдевања
њоме; повећању конкурентности привреде и, врло важно – побољшању хаотичног и дугорочно опасног стања
животне средине у нас.
Како? Пре свега, кроз развој свеобухватног система менаџмента енергијом; кроз мерења и наплате пре-
Планом рада; акцијама са невладиним
организацијама и новинарским удружењима (УНС и НУНС); афирмисање овакве добре праксе – понегде,
као и недавне осмишљене и подржавајуће дискусије експерата из разних
делова света (САД, Јапан, Холандија,
Белгија, Словачка, Грчка, Израел...) и
наших стручњака – на разговорима
и на међународним скуповима. Рецимо, недавно у ПКС, a претходно у
ПКВ (www.seec-bg.com), у зрењанинској, чачанској и још неким градским
самоуправама (www-cedeforum.org).
Затим, у више наврата, уз уважене
представнике из света - у Скупштини
АПВ (www.tmcgroup.rs) и, у фебруару,
за округлим столом у Медија центру
у Београду (www.balkanmagazin.net):
ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ (ЕМ)
ЕМ представља конструктивну примену различитих техника управљања које
омогућавају организацији да идентификује и примени мере за смањење
потрошње и трошкова за енергију, а све са циљем – да се фирми донесе
н посредна корист и то кроз - повећање профитабилности.
не
ма испорученој количини енергије.
Затим, кроз економске подстицаје
за њено ефикасно и рационално коришћење; кроз економске санкције
за супротна понашања; кроз забране изградње неефикасних објеката
(зграда, постројења...) и – кроз развој
тржишта услуга енергетске ефикасности.
У овом опредељењу каснимо бар
три деценије за развијеним земљама
(рецимо, пројекат: „Градови и зелени
раст“; сајт: www.oecd.org). У овој области, за сада опстаје само – појединачни активизам и спорадичност. У Београду већ неколико година постоји
Агенција за енергетску ефикасност
/AEE/ - (www. seea.gov.rs), са својим
БРОЈ 455 МАРТ 2011
„Смањењем потрошње до ефикасније привреде“. Скуп је организован у
склопу пројекта „3Е-енергија, економија, екологија“, уз подршку Амбасаде Краљевине Норвешке...
Постоји и национална мрежа агенција за ЕЕ: у Новом Саду, Београду,
Крагујевцу, Нишу и Краљеву.
Сада се, како је поменуто, жели
нешто још свеобухватније (а то је
у Медија центру истакао и проф.
др Милош Бањац из ресорног Министарства Владе РС): рецимо, у организацији стручњака београдског
Машинског факултета (MEEIS), већ
14 стручњака је успешно завршило
обуку за увођење енергетског менаџмента у индустријска предузећа (а у
Осијеку траје мартовска оваква обука), а 37 њих прошло је и специјалистичке курсеве; припремљено је и
издато тридесетак наменских брошура и билтена. Бројне пројекте и обуке организовала је и АЕЕ. Држава је
одлучила да, заједно са подношењем
у скупштинску процедуру Предлога
новог закона о енергетици (најкасније
до јуна), инсистира да се усвоји (први
пут у нас!) – и закон о ЕЕ! Његовим
спровођењем, како се очекује, требало би да се уштеди 10-15% потрошње
енергије у свим сегментима живота
и рада, а предвиђено је и формирање
одговарајућег фонда; повољних наменских кредита за индустрију, али и
додатно опорезивање енергетске неефикасности.
Рецимо, када је реч о електричној
енергији или топлоти, Влада би, на
предлог Министарства, прописивала минималне стандарде ЕЕ која би
морала да испуњавају нова и ревитализована постројења за производњу,
пренос и дистрибуцију ових енергија
– зависно од њиховог типа и снаге.
Такође, уз захтев за добијање грађевинске дозволе, мораће да се поднесе и елаборат о ЕЕ постројења. У одређивању цена појединих тарифних
елемената у тарифним системима за
поменуте послове и области – не би
се могле користити вредности губитака које су већи од оних максимално дозвољених! При подношењу захтева за добијање енергетске дозволе
за изградњу нових/ревитализацију
постојећих оваквих постројења, у оквиру анализе ЕЕ, подносилац ће бити
дужан да размотри и могућност когенерације и прикаже је у елаборату, а
налагаће се и редовне контроле сагоревања котлова и ложишта топлоте
(веће од 500 kW)...
М. Ч.
19
С И Н Д И К АТ
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ“ АМБИЦИОЗНО У ОВОЈ ГОДИНИ
Теме битне за запослене
Основни задаци у 2011. години: испорука заштитне опреме за све запослене,
потписивање Методологије за вредновање радних места и адекватно награђивање
запослених који непосредно раде на смањењу губитака
уговор са произвођачем заштитне опреме, чиме се произвођач обавезао да
ће заштитна опрема бити испоручена
свим огранцима до половине фебруара текуће године. Такође, почетком
ове године, поново, на ургенцију и инсистирање Синдиката, пословодство
је кренуло у поступак набавке летње
заштитне опреме и Синдикална организација верује да ће и једна, и друга
опрема бити подељена запосленима у
складу са роком за испоруку, а на основу важећег Правилника о безбедности
и заштити здравља на раду.
Друга тема битна за запослене јесте
потписивање и доношење Методологије за вредновање радних места. Након потписивања важећег Колективног
уговора, у више наврата померан је рок
у вези израде наведене Методологије.
У Синдикату се надају да ће у сарадњи
са пословодством, у наредном периоду,
интензивирати активности како би
што квалитетније довршили овај започети посао.
Такође, један од битних задатака
Синдиката у овој години је и реализа-
БЛАГОВРЕМЕНО ОБАВЕШТАВАЊЕ ЧЛАНСТВА
Синдикална организација ће и убудуће благовремено обавештавати своје
чланство и све запослене о својим активностима. То се, пре свега, односи на
обавештавање путем електронске поште, веб сајта Синдиката, огласних табли и
путем компанијских новина. Једино информације пласиране на овакав начин су
званичне и тачне, истиче Шијаковић.
С
индикална организација „Електровојводине“ врло амбициозно
улази у реализацију планираних
задатака у овој години. Као основни задаци постављени су испорука заштитне опреме за запослене, доношење Методологије за вредновање радних места
и адекватно награђивање запослених
који непосредно раде на смањењу губитака, односно, откривању неовлашћене
потрошње.
Крајем 2010. године, пословодство
Електровојводине је, на вишемесечно инсистирање Синдиката, сачинило
20
ција настојања за адекватно награђивање запослених који непосредно раде
на смањењу губитака, односно откривању неовлашћене потрошње.
– На инсистирање Синдикалне организације да се на адекватан начин награде запослени који раде на искључењу купаца који не плаћају редовно
испоручену електричну енергију, као и
запослени који раде на откривању неовлашћене потрошње, тј. смањењу губитака, сходно повећању наплате и
пословних резултата, у сарадњи са пословодством обезбеђена су средства за
ову намену и стимулисање рада ових
запослених, уз изричит став Синдиката да се из ових средстава не награђују
руководиоци. Сваког месеца Централи
Синдиката би се достављали на увид извештаји о стимулативном награђивању
из ових наменских средстава, истакао је
Владимир Плавшић, председник Синдикалне организације „Електровојводине“.
Исто тако, низом активности, преговори између Синдикалне организације
и пословодства успешно су завршени, на основу којих је предвиђено да се
Планом пословања за 2011. годину, запосленима омогући право на исплату
накнаде за исхрану у току рада и накнаде за регрес за коришћење годишњег
одмора као и повећање масе зараде у
односу на 2010. годину.
Почетком овог месеца, потписан
је Анекс број 2 Колективног уговора
којим се, између осталог, послодавац
обавезује да сваке године организује
и финансира систематске прегледе запослених, утврђених у Акту о процени ризика, као и специфичне прегледе,
за остале запослене жене и мушкарце у циљу превенције и раног откривања малигних и кардиоваскуларних
обољења.
У складу са одлукама Главног одбора
Синдиката радника ЕПС-а, Синдикална организација ће и даље спроводити
активности везане за реализацију одредаба Закона о бесплатним акцијама
који омогућује поделу бесплатних акција запосленима и бившим запосленима у ЕПС-у и спроводити активности
на стварању удружења малих акционара.
– Синдикална организација „Електровојводине“ стоји на располагању и
за све друге теме и питања који су од
значаја за запослене а долазе из основних организација у саставу Синдикалне
организације и запослених, каже Владимир Шијаковић, повереник за информације Синдикалне организације
„Електровојводине“.
М. Ш.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
Роман о Роману
Уживам у првим пензионерским данима уз свог унука Романа, али и уз породицу и
пријатеље, каже новопечена пензионерка Злата Бабић из Управе
Д
о сада смо у овој рубрици увек
писали о „прекаљеним“, дугогодишњим пензионерима. Увек
пуни прича о некадашњој Електровојводини, они нас уче припадању Предузећу и заједништву које увек даје резултате.
Никад, међутим, нисмо писали о
„младим“ пензионерима, о онима који
су тек отишли у пензију и који још
увек нису стигли да Електровојводину
чују како изгледа када се после више деценија за собом затворе врата Електровојводине.
Злата Бабић, сада већ тромесечна
пензионерка, учинила нам се као одличан саговорник за ову тему. Доскорашња референткиња у Сектору за
људске ресурсе у Дирекцији за корпоративне послове, Злата је особа широког образовања, разноликих интересовања, велике енергије и позитивне
Злата Бабић са својим унуком Романом
сместе у своје успомене. За њих, фирма је још увек жива стварност, а новонастали услови личе на продужени годишњи одмор. Зато смо и пожелели да
сазнамо како им теку дани у новим условима – јесу ли задовољни, шта раде,
како су се снашли са мањим примањима?
У Електровојводини је тек недавно
отпочело кадровско подмлађивање. До
скоро смо били стара фирма, па сада
има доста оних који се у радном и струковном смислу „полако приводе крају“
како то једном рече Мирослав Туцовић
из Погона Инђија, сада такође млади
пензионер. Верујемо стога да би у овом
тренутку многима било занимљиво да
БРОЈ 455 МАРТ 2011
мисли, па ко би нам онда боље описао
тај значајни тренутак у сваком животу?
– Последњи дан новембра прошле године био је и мој последњи радни дан
после 38 година стажа и 35 година проведених у Електровојводини. Већ сутра, првог децембра, поднела сам Фонду ПИОР захтев за одлазак у пензију, а
после месец дана добила сам решење
о пензионисању. Када ми је већ првог
фебруара стигла пензија, била сам задовољна што је и тај посао окончан.
Нисам имала никаквих административних проблема, нити неких великих
петљавина – прича Злата.
Месец дана пре одласка у пензију,
Злата је добила најлепши поклон - 29.
ПЕНЗИОНЕРСКИ
К У ТА К
ПРВИ ПЕНЗИОНЕРСКИ ДАНИ ЗЛАТЕ БАБИЋ
октобра ћерка Дина родила јој је унука
Романа. Незамењиви бака-сервис стављен је у функцију у право време и сада
Роману остаје само да расте и да буде
задовољан у мирном окружењу: – Уживам! То је прави осећај. Иако је мало
поранио, Роман је лако дошао на свет
и није било већих проблема, здрав је и
напредан, а то је најважније. Породица
ми је на првом месту и веома сам задовољна што знам да сада својој деци
могу да помогнем у оној мери у којој
им је моја помоћ потребна – задовољна је Злата својим новим активностима.
У новој организацији дана Злата
има више времена и за себе, пре свега
за лепу књигу, којој је она одувек била
склона, али и за дружење са пријатељима: – Сваки дан ми је испуњен. Не досађујем се, то је сигурно и нисам усамљена. У контакту сам са пријатељима,
а пред одлазак у пензију, купила сам
лап-топ да бих лакше комуницирала са
бившим колегиницама, мојим добрим
другарицама. Рачунар ми је потребан
и за вежбање меморије, јер не желим
да заборавим оно што сам научила током рада. Наравно, увек уз себе имам
и понеку добру књигу, најчешће добар
роман.
Али то не значи да само седим у кући.
Ево, почеле су утакмице у куглању на
СПЕНС-у, а ја на њима редовно учествујем. Такође, чекам само да зима капитулира, па да кренем у своју викендицу на Банстолу, где увек има шта да
се уради, али се може и лепо одмарати
и дружити са пријатељима.
Док сам радила, пуно пута сам чула
од пензионера да немају времена и чудила сам се томе. Сада видим да је заиста тако. Ипак, учланила сам се у
Клуб пензионера Електровојводине и
спремна сам да узмем учешћа у њиховим активностима. Допада ми се што
имају занимљивих акција, усмерених
пре свега ка комуникацији пензионера.
Поводом Осмог марта организовали су
ручак у ресторану Оаза у Новом Саду,
па сам имала прилику да „дебитујем“ –
каже Злата за крај овог разговора
Љ.М.
21
ПОСЛОВНО
ПОНАШАЊЕ
ПОДСЕТНИК ЗА ПОСЛОВНО ОДЕВАЊЕ У ПРОЛЕЋЕ
Пажљиво са бојама
Пословно одело је тамно плаво, тамно сиво или тегет, једнобојно или са танким
пругама и једноредним закопчавањем, а кошуља бела, светло плава или беж,
препорука је стилиста који предлажу избегавање браон боје
П
ролеће са топлијим данима само
што није стигло. Ипак, то не значи да се аутоматски може смело
обући и отићи на посао. Многи делови пролећне гардеробе нису за посао,
па је тренутак да се и о томе размисли.
Важно је, кажу они који се баве професионалним одевањем, да стил облачења
и општи изглед на послу одају озбиљност и пословност. То се пре свега обезбеђује уредном одећом и обућом, примереном врсти посла који запослени
обавља. Уредност подразумева и примереност фризуре, изглед и дужину ноктију, а за жене и умереност у шминкању и украшавању. Стога би, у складу
са могућностима, требало настојати да
све елементе гардеробе одликује склад,
22
једноставност, одмереност и уредност,
као и усаглашеност боја.
НИКАКО ПАТИКЕ НА ПОСЛУ
Иако је добро познато, није згорег још
једном подсетити да спортске патике
нису обућа за посао и није их пристојно обувати у радном времену, као што
није пристојно носити провидне мајице
и кошуље. То је обућа и одећа прикладна само за слободно време након посла,
за рекреацију или за изласке, а никако
за посао, кажу стручњаци. Нема оправдања за облачење такве гардеробе.
Спортске панталоне и тренерке, као и
кратке хаљине или сукње за жене никако нису прикладна гардероба за посао.
Исто важи и за одевне предмете смелог
и шаљивог принта. Такве делове одеће
треба оставити за викенде и поподневна дружења.
Када је у питању обућа, поред ципела, жене могу да носе и полусандале, односно обућу са отвореном петом. Уколико је напољу топло, алтернатива је да
се понесе резервна пословна обућа са
собом, те да се презује на послу, а неформална обућа да се склони до краја
радног времена.
Дакле, превише откривања и поигравање са смелијим изгледом никако
не иде руку под руку са професионалношћу. Истинито: и наша компанија
располаже расхладним уређајима, тако
да се ипак може издржати радни дан и
остати професионалан до краја радног
времена.
Друга крајност при пролећним температурама јесте тешко облачење - за
мушкарце, одевање комплетних зимских одела, дебелих кошуља дугих рукава са краватама, а за жене штофаних
костима и комплета, дебелих чарапа,
затворених ципела и чизама.
МИРНИ ТОНОВИ ЗА МУШКАРЦЕ
За мушкарце се препоручују примерена одела или комбинација у мирним
тоновима, с тим да је за топлијих дана
дозвољено ношење кошуље кратких рукава. Без кравате!!! Уколико је она ту,
битно је знати да кошуља дугих рукава и кравата морају да буду складних
тонова и шара. На пословним састанцима сако или кравата скидају се само
изузетно, уз дозволу домаћина. Пре седања за сто, сако се откопчава, а кад год
се устаје, обавезно се закопчава средње,
односно горње дугме, а последње дугме
увек остаје откопчано. Кравата се везује
тако да се њен врх завршава у висини
каиша на панталонама. Добро је, такође, да обућа и каиш буду исте боје. У
пословном свету сат и оловка сматрају
се делом аксесоара који говори о ономе
ко га носи.
Коса код мушкараца треба да је уредна, подшишана и обликована према годинама и општем изгледу. Ако мушкарац носи бркове и браду, пожељно је
да они буду умерене дужине и уредно
неговани. Ово је, између осталог, саставни део Кодекса пословног понашања
у Електропривреди Србије.
Поменимо још “business smart dress
code” који каже да што је особа на вишем хијерархијском положају у организацији, њен професионални изглед
треба да буде формалнији и конзервативнији.
“Business smart” одело је тамно плаво,
тамно сиво или тегет, једнобојно или са
танким пругама и једноредним закопчавањем. Препорука стилиста је да се
избегава браон боја. Кошуља треба да је
бела, светло плава или беж. Манжетне
треба да вире из рукава најмање пола
центиметра. Кравата негује класичан
стил. Тамна је, са дискретним мотивима. Модернији стил дозвољава једнобојне свилене кравате. Ципеле и чарапе су класичне, са пертлама и углавном
црне или друге тамне боје. Пете на ципелама треба да су ниске. Дебеле гумене
пете никако се не препоручују. Чарапе
су без мотива, црне или најмање једну
нијансу тамније од боје панталона.
У “business casual” стилу дозвољено је
бити без кравате и тамног одела и у том
случају могу доћи у обзир браон ципеле.
А. Ј. Р.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ПРОСЛАВЉЕН ЈУБИЛЕЈ НАШЕ НАЈСТАРИЈЕ КУЛТУРНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
За 185 година постојања, Матица српска израсла у једну од најзначајнијих културних и
научних институција српског народа
Н
аша најстарија културна институција Матица српска прославила је у фебруару сто осамдесет
и пету годишњицу постојања. Значајни јубилеј обележен је низом културних манифестација, од којих је најзанимљивија била изузетно посећена
изложба „Портрети часника и добротвора Матице српске“ у Галерији САНУ
у Београду. Уз 82 слике и три скулптуре личности које су обележиле историју Матице српске, били су изложени
и рукописи, ордење и одликовања, а на
великом видео-биму емитован је документарни филм о Матици српској под
називом „Тако, а не иначе“.
Оснивачко писмо
Речима „Тако, а не иначе“ завршава
се оснивачко писмо које су 16. фебруара 1826. године у Будиму, у кући трговца Јована Деметровића, потписали
Гаврило Бозитовац, Јосиф Миловук,
Петар Рајић, Андрија Розмировић, Георгије Станковић, Јован Деметровић и
Јован Хаџић. Оснивачи Матице српске
потписали су се у круг да међу њима не
буде никакве разлике.
ЗАШТО ЈЕ МАТИЦА НАСТАЛА
Ново „заведеније“ настало је из потребе да се финансира издавачка делатност у тада скромном књижевном и културном простору Срба који су живели у
Аустроугарској царевини. Непосредни
повод за то био је часопис Сербска летописи. Наиме, крајем 1824. професор
Новосадске гимназије Георгије Магара-
БРОЈ 455 МАРТ 2011
шевић покренуо је овај часопис и тиме
отпочео, за оно време, крајње неизвестан посао. Већ после појаве „перве частице за год. 1825“, појавио се и проблем
финансирања тада јединог српског гласила. Рецимо, не без хвале, да овај часопис излази и данас, те да је то на свету
најстарији часопис који излази у континуитету.
ОД ПЕШТЕ ДО НОВОГ САДА
Матица српска је убрзо почела да
проширује и делатност, и чланство.
Приступало јој се из свих крајева у
којима су живели Срби, а богати и знаменити људи радо су прилагали средства за њен даљи развој. Ту пре свега
треба навести Саву Текелију и Марију
Трандафил, потом владаре из куће Обреновића и Карађорђевића, племиће,
тргoвце, али и оне мале људе који су у
својим тестаментима, према могућностима, остављали скромне прилоге за
Матицу. Већ на самом почетку постало
је јасно да ће ова установа, поред осталог, имати и саборни карактер. По узору на Матицу српску, окупљаће се касније и други словенски народи у своје
матице.
Матицу су, нажалост, често потресале тешкоће. Прва међу њима било је иступање двојице оснивача из Друштва.
Због неслагања са Јованом Хаџићем,
Матицу су напустили Јосиф Миловук
и Гаврило Бозитовац. Потом, не навршивши ни пуну деценију, 17. фебруара
1835. Матица српска је забрањена. Али,
када је готово годину и по дана касније
наставила са радом, доживела је праву
експанзију, поставши прворазредна национална институција, посебно важна
за неговање језика, књижевности, историје и етнографије.
Рани период Матичине историје,
пештански, обележиле су личности попут Јована Хаџића, њеног првог председника, Теодора Павловића, првог
формално изабраног секретара, а нарочито Саве Текелије, Матичиног председника и великог добротвора, оснивача знаменитог Текелијанума. Основана
са циљем да помогне школовање тален-
К У Л Т У РА
Матици у част
тованих, а сиромашних српских ђака,
Текелијина задужбина – Текелијанум
представља једну од најважнијих установа Срба у Угарској свога времена.
Када се паробродом „Напредак“ Матица српска 1864. селила из Пеште у
Пантеон Матице српске
Нови Сад, сва њена имовина стала је у
64 сандука. Од тог скромног „пртљага“,
до данас је израсла у једну од најзначајнијих културних и научних институција српског народа, чију је судбину и
пратила и делила.
Данас Матица српска има око 2.000
сарадника који су укључени у више десетина научних и развојних пројеката, у оквиру Одељења за књижевност
и језик, Лексикографског одељења,
одељења за друштвене и за природне
науке, за ликовне и сценске уметности
и за музику, као и Рукописног одељења.
Под Матичиним окриљем ради и Издавачки центар Матице српске који
се сврстава у ред водећих издавача у
српском културном простору. Поред
тога, Матица је и својеврсно средиште
српске лексикографије у које је доспела радом на капиталним националним
пројектима какви су Српски биографски речник, Лексикон писаца Југославије и Српска енциклопедија. Њен статус регулисан је посебним Законом о
Матици српској. Поред богате делатности, Матица је изнедрила и две значајне институције – Библиотеку и Галерију Матице српске.
Љ.М.
23
ЗАНИМЉИВОС ТИ
КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРА КРОЗ ВРЕМЕ
Крилати и ветровити џинови
В
Ветрењаче су се углавном користиле за млевење жита и у стругарама, али су се
употребљавале и за покретање пумпи за воду
етротурбине су светски тренд
у заштити животне средине. О
снази ветра данас се прича као
о новом извору обновљиве енергије, а
заправо је реч о „енергенту“ који се користи вековима. Ветрењаче су се се у
давним временима користиле у античкој Грчкој, у Персији, у Кини, а временом су почеле да се употребљавају за
црпљење воде, млевење жита и друге
послове.
Неки извори кажу да су прве ветрењаче у Западну Европу стигле из Кине у
12. веку, а до краја тог века, само у енглеској регији било их је већ око 12.000.
Већина ветрењача саграђена је од краја
15. до средине 18. века, посебно у Дан-
ској и Холандији, па се до данас Холандија сматра земљом ветрењача.
Најстарије форме ветрењача користиле су се углавном за млевење жита,
али су се употребљавале и у стругарама, као и за покретање пумпи за воду.
УКРОЋЕНА КОШАВА
И код нас су ветрењаче биле веома популарне, нарочито у кошавним
крајевима, тамо где није било услова за
градњу воденица. „Млинови са великим крилима“ помињу се у изворима
још у 17. веку. Средином 19. века, у Бачкој и Банату било је око 130 ветрењача,
а до краја 1885. њихов број се попео на
280. Куд год би се по панонској равни-
Џин без крила: Бошњакова ветрењача у Меленцима
24
ци кренуло, свуда би се видели крилати
млинови. Било их је у Кикинди, Меленцима, Моравици, Кањижи, у Бечеју, Новом Милошеву, у Кули, Ђурђеву, Чуругу, Шајкашу, Госпођинцима...
Војвођанске ветрењаче су грађене по
угледу на холандске, углавном изван
села и на узвишицама, ако је тако шта
било могуће наћи. Да би одолеле налетима ветра, ветрењаче су морале бити
робусне и купастог облика. Горњи део
зграде, покривен такође купастим кровом од шиндре, био је покретан, како
би се крила могла усмеравати према
ветру. Осим воденичног камена, све је
у ветрењачи било направљено од дрвета – крила су прављена од чамовине, а
од багрема крстак на који су она учвршћивана. Од дрвета су били и зупчаници преко којих се преносила енергија
ветра на вертикалну осовину, односно
попу. Крила су се усмеравала према
ветру помоћу такозваних курјака, израђених наравно од дрвета, у правцу
који је показивао дрвени петао на крову.
ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА
Међутим, са појавом парних млинова, већ крајем 19. века, ветрењаче полако почињу да нестају са ових простора.
Некада знак препознавања војвођанских пејзажа, данас су ови донкихотовски дивови толико ретки да представљају праву атракцију. Од 280
ветрењача са краја 19. века, данас их је
остало сачувано свега десетак.
Као и салаши, и некадашње ветрењаче у читавој Европи, па и код нас постају
допадљиви угоститељски објекти. Због
недостатка новца, заводи за заштиту
споменика често нису у могућности да
сачувају од пропадања ове јединствене објекте народног градитељства. Леп
пример бриге о националном благу је
реконструкција Бошњакове ветрењаче
у Меленцима, коју је започео Завод за
заштиту споменика из Зрењанина. Нажалост, ни они немају довољно средстава да овај посао и приведу крају,
рекла нам је архитекта Споменка Урошевић, руководилац овог пројекта.
Љ.М.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
Download

br. 455 mart 2011.