Informacije o izdavanju viza radi studiranja u Njemačkoj
Njema
i
pohañ
pohañanja
kursa njemačkog jezika
posljednja aktualizacija: april 2011.
Ovaj informator je namjenjen osobama koje se prijavljuju za studiranje u Njema
Njemačkoj,
studentima, postdiplomskim studentima, doktorantima kao i učesnicima
u esnicima kursa njema
njemačkog
jezika. On važi i za slučaj
aj da studijama prethodi intenzivni kurs njema
njemačkog
kog jezika.
Za boravak do najviše 90 dana radi studiranja
studiranj ili učenja
enja jezika nije potrebna viza, s tim da
se treba pridržavati propisa o bezviznom boravku u Šengenskom prostoru.
Obrada zahtjeva za izdavanje nacionalne vize radi studiranja traje najmanje 3 nedjelje i 2 radna
dana, dok za boravak radi pohañanja
anja ku
kursa njemačkog jezika takoñe treba računati
čunati sa trajanjem
obrade od nekoliko nedelja. Meñutim,
utim, obrada može da traje i duže, a da podnosilac zahtjeva ne
bude o tome obavješten prilikom predaje dokumenata. Zbog toga Vam savjetujemo da
blagovremeno, tj. najmanjee 6 nedjelja pre planiranog boravka, podnesete zahtjev za izdavanje vize.
Molimo Vas da se ne raspitujete o svom predmetu. Ukoliko nam budu potrebne dodatne informacije
ili dokumenta, bićete
ete o tome obavješteni. Nakon dobijanja obavještenja da Vam je zahtjev pozitivno
riješen, vizirani pasoš se može podići u uobičajeno
uobi ajeno radno vrijeme šaltera za izdavanje viza.
Molimo Vas da obratite pažnju i na naš informator “Opšte informacije o izdavanju viza”.
Potrebna dokumenta
boravak radi studiranja:
2 obrasca koja moraju biti potpuno popunjena na njemačkom
njema kom jeziku, i to štampanim
slovima ili pisaćom
om mašinom (obrazac "Nationales Visum")
potpisana izjava prema § 55. stav 1. u vezi sa stavom 2. tačka
ta ka 1 Zakona o boravku
stranaca (AufenthG), o posljedicama neistinitih i/ili nepotpunih podataka u postupku za
izdavanje vize
2 fotografije novijeg datuma, veličine
veli
za pasoš
važećii pasoš (koji važi još najmanje šest meseci od po
početka predviñenog
enog boravka u
Njemačkoj)
koj) i jedna fotokopija pasoša
potvrda
rda o prijemu na studije (Zulassungsbescheid) ili o prijavi za studije
(Studienvormerkung) njemačke
ke visokoškolske ustanove (original i fotokopija); ako još niste
primljeni od strane njemačke
ke visokoškolske ustanove na studije u Njema
Njemačkoj,
koj, potrebno je
priložiti
iti dokaz o završenom školovanju koje Vam daje pravo na studiranje u Crnoj Gori i
Nemačkoj (original i fotokopija)
CV koji u kratkim crtama i u potpunosti prikazuje Vaše dosadašnje obrazovanje i
eventualno radno iskustvo – u dva primjerka
pismena izjava o Vašem planiranom boravku radi studiranja: motivacija za izbor
predmeta studiranja, razlozi za izbor visokoškolske ustanove, konkretni programi za
studiranje ili podaci o pripremama za studije- u dva primjerka
ukoliko posjedujete: dokazi o dosadašnjem studiranju (npr. već stečene diplome,
završene osnovne studije, predočenje indeksa – potrebno je uvijek priložiti originale i potpune
fotokopije)
dokaz o potrebnom nivou poznavanja njemačkog jezika ili dokaz o prijavi za
intenzivni kurs jezika koji služi kao priprema za studije (najmanje 18 časova nedeljno u
Njemačkoj)
dokaz o finansiranju planiranih studija u Nemačkoj
Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize potrebno je da se dokaže adekvatno
finansiranje boravka u Njemačkoj najmanje za prvu planiranu godinu studiranja,
predočenjem jednog od sljedećih dokaza ili kombinacije istih:
1.
potvrda banke (original i fotokopija) da ste vlasnik računa sa ograničenim pravom
raspolaganja kod banke u Njemačkoj na kojem se nalazi najmanje 7.908,00 eura (za svaku
godinu). Račun mora biti obilježen oznakom "Za finansiranje studija", a mjesečna isplata sa
računa mora biti ograničena na maksimalno 1/12 ušteñevine. Nije dovoljan dokaz da imate
odgovarajući devizni račun u eurima kod filijale banke u Crnoj Gori. Filijala banke kod koje se
račun vodi mora da se nalazi u Njemačkoj. Alternativno, moguća je i odgavarajuća bankovna
garancija.
2.
zvanična izjava o preuzimanju obaveza sa potvrdom boniteta, ukoliko treće lice
finansira Vaš boravak (original i fotokopija)
3.
potvrda o odobrenju stipendije, izdata od strane univerziteta ili ustanove koja finansira
stipendiju (original i fotokopija), iz koje se vidi iznos stipendije, kao i početak i period njene isplate.
pohañanje kursa njemačkog jezika:
2 obrasca koja moraju biti potpuno popunjena na nemačkom jeziku, i to štampanim
slovima ili pisaćom mašinom (obrazac “Nationales Visum”)
potpisana izjava prema § 55. stav 1. u vezi sa stavom 2. tačka 1 Zakona o boravku
stranaca (AufentG), o posljedicama neistinitih i/ili nepotpunih podataka u postupku za
izdavanje vize
2 fotografije novijeg datuma, veličine za pasoš
važeći pasoš (koji važi još najmanje šest mjeseci od početka predviñenog boravka
u Njemačkoj) i jedna fotokopija pasoša
potvrda škole za učenje jezika o prijavi za kurs i o tome da je kurs uplaćen (priznaje se
samo tzv. intenzivni kurs jezika sa najmanje 18 časova nastave nedjeljno)
CV koji u kratkim crtama i u potpunosti prikazuje Vaše dosadašnje obrazovanje i
eventualno radno iskustvo
pismena izjava o Vasoj motivaciji za upis kursa njemačkog jezika
dokaz o finansiranju boravka (vidi gore pod rubrikom boravak radi studiranja)
Važne napomene:
Podnošenje svih gore navedenih dokumenata ne podrazumjeva i pravo na izdavanje vize. Sve
fotokopije dokumenata mora da donese podnosilac zahtjeva lično. Fotokopiranje u odeljenju
za vize nije moguće.
Podnošenje zahtjeva sa neistinitim i/ili nepotpunim podacima, odnosno falsifikovanim ili
manipulisanim dokumentima dovodi, po pravilu, do odbijanja zahtjeva za izdavanje vize.
Odjeljenje za vize izričito zadržava pravo da u pojedinim slučajevima zatraži naknadnu dostavu
dodatnih dokumenata.
Sva dokumenta na crnogorskom jeziku treba predočiti sa prevodom na njemački jezik,
ovjerenim od strane sudskog tumača.
Studentska viza daje pravo na rad uz studije, do maksimalno 90 dana u polugodištu
Download

Informacije o izdavanju viza poha posljednja aktuali Ovaj informator