Snje`ana
Komar
9. februar/velja~a 2012.
Pobijedila
sam rak
dojke
Sarajevo z Godina XI z Broj 555
Uo~i
finala
ZMBT 4
3. strana
KO JE NOVA ZVIJEZDA?
Vjen~anje
kod Gljiva
Aca
Lukas
Emir o`enio Emiru
Express me
uni{tava!
5. strana
Ne}u
promijeniti
spol
6.-7. strana
Mirnes Kubat
- Vanilla
44.-45. strana
28.-33. strana
Snje`ana Komar podijelila svoju dramu sa nama
Pobijedila sam
karcinom dojke!
^im je doktor napipao kvr`icu, po njegovom izrazu lica
shvatila je da je ne{to po{lo po zlu
nje`ana Komar je pred kraj pro{le godine
pre`ivjela pravu dramu. Samo za „Express“
odlu~ila je otvoreno progovoriti o svom naru{enom
zdravlju, momentu kada je
otkrila da boluje od karcionoma dojke, svom psihi~kom stanju, operaciji
koja je hitno uslijedila...
S
Blago zra~enje
Sve je po~elo, ka`e,
po~etkom decembra pro{le
godine kada je, nakon dvije godine od posljednje kontrole, oti{la doktoru kako
bi pregledala cistu koju je
godinama imala na desnoj
dojci. Napipala je, ka`e
nam, ne{to sli~no i na lijevoj te sebe ubijedila da je u
pitanju tako|er cista. No,
kao da ju je, ka`e nam,
sam Bog tjerao, zakazala je
termin kod doktora Jadranka Urli}a. I ~im je doktor
napipao kvr`icu, po njegovom izrazu lica shvatila je
da je ne{to po{lo po zlu.
- Odmah je uradio ultrazvuk i uvjeriv{i se da zaista
ne{to ima hitno me je poslao na mamografiju. Isto je
utvr|eno i na tom pregledu, pa sam se kod doktora
Urli}a odmah vratila na konsultacije. Sve mi je nekako
bilo kao da se ne de{ava
meni, kao da sam ja iznad
toga. No, kada mi je kazao
kako pod hitno moram na
operaciju, sledila mi se krv
u `ilama. Mislila sam da je
to kraj, kako }u sve to re}i
svojim sinovima. Ostali su
bez oca, a sada je ovo mene
sna{lo - pitala se Snje`ana
sa strahom.
Doktor ju je uvjeravao kako je karcinom u
po~etnom stadijumu, te da
ne treba pani~ariti dok se
ne izvr{i operacija i ta izraslina ne po{alje na analizu.
- I samo nekoliko dana nakon {to mi je otkriven karcinom, dobila sam termin
za operaciju kod doktora
Dragi{e \ogovi}a, malo
prije Nove godine. I doktor mi je kazao kako je
sve na vrijeme otkriveno,
te da se nada da }e operacija biti sto posto uspje{na. I
hvala Bogu, sve je otklonjeno, utr|eno je da je uistinu bio karcinom, te su
nalazi pokazali kako je svo
bolesno tkivo odstranjeno.
No, predostro`nosti radi,
mora}u neko vrijeme i}i
na zra~enje kako bi bili sigurni da ni{ta nije ostalo pri~a svoju dramu
Snje`ana Komar.
Ovih dana se, ka`e nam,
priprema za blago zra~enje.
Nije, dodala je, klonula duhom. Tek sada, kada se
~ovjek sretne za ozbiljnim
problemima, shvata koliko
je psiha bitna za ~ovjeka.
- ^ovjek sam sebi mo`e pomo}i i do 70 posto, ostalo je
u rukama ljekara. Uspjela
sam da misli okupiram
ne~im drugim i to mi je pu-
no pomoglo. Zahvaljuju}i
svojoj djeci nisam klonula
duhom, oni su mi dali tu
snagu da se borim sa opakom bole{}u s kojom sam
se, nadam se, potpuno izborila. Jo{ samo da uz Bo`iju
pomo} obavim i ta
zra~enja. Tek sada vidim da
je zdravlje na prvom mjestu, sve ostalo je nebitno jer
bolestan ima samo jednu
`elju - a ta je da ozdravi nastavlja pjeva~ica.
Imala sre}e
Svoju dramu je podijelila sa
na{im ~itaocima najvi{e iz
jednog razloga. A taj je da
se poku{a podi}i svijest o
ovom opakom oboljenju,
te o tome koliko je bitno svake godine i}i
na preglede dojki jer
gotovo sve dok je u
po~etnom stadijumu je izlje~ivo.
- Ono {to se meni
de{avalo ne bih
po`eljela da se
ikome desi. To
je bio motiv
vi{e da
odlu~im ovo
podijeliti sa
javno{}u. Ja
sam imala
sre}e, no... zavr{ila je
svoju ispovijest Snje`ana
Komar.
D`. HASOVI]MIRVI]
Merima Njegomir otkrila
Majka Zorana Kalezi}a
mi je {ila haljine
Pjeva~ica i muzi~ki
urednik PGP RTS
Merima Njegomir
otkrila je kako je
upoznala Zorana
Kalezi}a prije 40-ak
godina preko njegove majke.
- Kao mlada
po~etnica do{la sam
u Podgoricu da pjevam i tra`ila sam
kroja~icu koja }e mi
{iti haljine. Preporu~ili su mi jednu
`enu, za koju se
ispostavilo da je Zoranova majka. Ona
mi je {ila haljine i
pri~ala o sinu. On je
~ovjek sa najvi{e
du{e od svih pjeva~a
i mogao je da napravi ~ak i svjetsku karijeru - rekla je Merima Njegomir.
D`. H. M.
Snje`ana:
Nisam klonula
duhom
Akademija „Brezar“ se
Sranujekru`u
pobrinovuihladanza
gu svojih
ma
od
a
Snje`ana Komar se
se prepustila i akademiji bafar
najbli`ih. Ka`e nam da
nuti za nju, od masa`e,
„Brezar“ koji }e se pobri
..
m
nja, {i{anja, noktiju.
se malo opustim i pusti
- Ba{ mi je potrebno da je omogu}ila ova akademija
mi
„mozak na pa{u“. To
gu. I velii brinuti o mom stajlin
koja }e se u budu}nost
ve“ - kr„`i
|u
su me vratili me
ko im hvala na tome {to .
ica
oz {alu je dodala pjeva~
Merima: [ila
je i pri~ala o
sinu
Uz novi „Express“
Karte za
finale ZMBT
Magazin „Express“ }e i ove godine u saradnji sa
Hayat produkcijom obradovati 60 na{ih ~itatelja
ulaznicama za finalnu ve~er showa „Zvijezda
mo`e{ biti Ti“.
Ovoga ~etvrtka prvih 30 koji sa novim brojem
na{eg magazina u 11 sati do|u u „Avaz Twist Tower“ dobit }e po jednu ulaznicu.
Tako }emo i idu}e sedmice podijeliti preostalih
30 karata.
9. februar/velja~a 2012.
3
Za putovanje u Australiju
ozorenje
Bez obzira na poskupljenje i up
Halid odbio let
biznis klasom
Za ovu turneju u zemlji kengura
vlada veliki interes, a u prvom danu
prodaje „planulo“ je 2.000 karata
Nije slu{ala savjete ni
kada joj je re~eno da
se zbog alergije ne sun~a
Halid: Ne `eli
poseban tretman
Halid Be{li} ovih dana
`ivi mirnijim `ivotom
i lagano se sprema za
predstoje}u turneju.
Kako je i najavio svoju
posljednju prekookeansku, te se u aprilu
opra{ta sa australijskom publikom.
Na ovu turneju Halid
ne ide sam. S njim zajedno nastupa i
„Crvena jabuka“, tako
da }e tamo{nja publika
u`ivati u raznolikom
programu. Za ovu turneju, koja }e se odr`ati
od 4. do 16. aprila ve}
vlada veliki interes, te
su karte ve} pu{tene u
prodaju, i kako nam je
organizator Danijal
Arnautovi} kazao u prvom danu „planulo“ je
2.000 karata.
Danijal nam je kazao
da Halid i „Jabuka“
rade koncerte u Bri-
sbanu, Sidneju, Pertu
i Melburnu i to u najboljim koncertnim
dvoranama kapaciteta
do 5000 ljudi. S obzirom da svi dolaze u punom sastavu, njih
14...devet u Halidovoj
ekipi i pet sa
„Crvenom jabukom“,
niko od njih nije imao
posebnih `elja ni prohtjeva.
^ak {ta vi{e, Halid je
odbio da leti biznis
klasom, jer je Deni
`elio da njemu zbog
zdravstvenog stanja
olak{a tako dalek put.
- Ne treba biznis karta
za mene, ja sam kao i
ostali. Nikakve posebne ustupke ne `elim.
Ne}u se odvajati od
njih, kako oni, tako i
ja - rije~i su na{e najve}e folk zvijezde.
Izdava~:
"Avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik:
Mirsad Cviko
Zamjenik urednika: Amir Saletovi}
Novinari:
D`enita Hasovi}-Mirvi}
i Sanela Begovi}
4
9. februar/velja~a 2012.
S. BEGOVI]
Donna pu{i cigarete iako
joj je doktor zabranio!
Ona se, ~ujemo, pravdala kako one koje ona pu{i (slim), nisu puno jake,
ali je lije~nik ostao pri svom
Donna Ares se nedavno nekoliko dana borila sa virusom gripe.
Na svu sre}u brzo je reagirala, jela samo vo}e,
„dopingovala“ se vitaminima pa nije, kako to
obi~no biva kod ve}ine
oboljenih, danima le`ala u
krevetu. Brzo se rije{ila visoke temperatire i kijavice.
Ipak je zbog promuklosti potra`ila lije~ni~ku
pomo}. Za svaki slu~aj!
Kako ima dosta dogovorenih gostovanja, tako
nije smjela zapostaviti
zdravlje pa se javila
svom lije~niku.
Osim antibiotika kojima }e sprije~iti ve}u
upalu, doktor joj je savjetovao da prestane konzumirati cigarete. Donna se, ~ujemo, pravda-
I
Menad`ment
“avaz-roto press”:
Hasena Hajri},
direktor Dru{tva
DTP: Studio "Avaz - roto press"
[tampa: GIK “OKO” d. d. Sarajevo
ul. D`emala Bijedi}a br. 185,
tel.: 033/455 333
Ares: Ne}e mi
ni{ta biti od
nekoliko
cigareta
la kako one koje ona
pu{i (slim), nisu puno
jake, ali je lije~nik ostao
pri svom.
No, bez obzira na njegovo upozorenje, pjeva~ica
i dalje konzumira cigarete. Ne mari na njegove
TELEFONI:
Redakcija: 281-457; 281-458;
281-454; 281-467; 281-468;
[email protected] ba
Marketing:
281-356;
Oglasna slu`ba:
281-405;
Plasman i prodaja:
281-364.
savjete ali o~ito ni na
posljednje veliko poskupljenje cigareta.
Ovo, ina~e, nije jedini
primjer u kojem se Ares
ne pridr`ava savjeta doktora. I pro{le godine
smo pisali kako joj je
Magazin “Express” upisan je u
evidenciju javnih glasila u Uredu
za informiranje Vlade FBiH br.
04-40-91/01 pod brojem 1017
od 19.06.2001. godine.
Broj PDV registracije:
200934630002
Transakcijski ra~uni:
UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA, TRN br.
3383202266402293
preporu~eno da se na
moru {to manje sun~a
jer svaki put „fasuje“
alergiju od sun~anja.
Donna se i dalje sun~ala
iako svjesna da }e poslije imati problema sa
A. Sa.
ko`om.
DEV. RN. br. 3383204893244355
NLB TUZLANSKA BANKA TRN br. 132731001313169
SWIFT CODE: TBTUBA22
HYPO ALPE ADRIA BANK TRN. br.
3060510000030742
DEV. RN. br. 7100-4200934630002
BBI Bosna Bank International TRN BR.
1410010000001620
SWIFT CODE: BBIBBA22
CIJENA: 1 KM
Adresa redakcije:
Te{anjska 24b, Sarajevo;
E-mail adresa: [email protected]
O
Aca Lukas pjevao u Ofenbahu
Volim Halida,
ne volim Merlina,
a {to bi ga i volio
Lukas nije ovoga puta otpjevao Halidove „Ljiljane“ koji su, dodu{e, u njegovom izvo|enju „Tamjani“
popularnosti Ace
Lukasa ne treba
previ{e pisati.
Posebno je to u
dijaspori. U Ofenbahu kod Frankfurta je
i zapo~eo svoju karijeru
kada je startao kao totalni anonimus, jo{ u vri-
tara od Frankfurta.
Me|utim, o Aci Lukasu
kao ~ovjeku, o njegovim
postupcima, pokatkat
neumjerenim izjavama,
o njegovoj mr`nji prema Dini Merlinu, e o
tome bi se ve} moglo
diskutovati.
Slikanje, preko volje
sa obo`avateljkama
Ma, {ta ova pri~a
Zapjevajmo uz Acu
jeme dok je `ivio sa svojom prvom suprugom u
Manhajmu, udaljenom
nekih stotinjak kilome-
No, vrijedi li diskutovati
sa ~ovjekom koji u jednom momentu na nastupu ne zna ni koju mu
Ana i
Darija
pjesmu sviraju muzi~ari,
ni koju pjesmu treba da
pjeva. Treba ga pustiti da
`ivi sa svojom mr`njom...
Diskoteka „Vanilla“ bila je i ovaj put prepuna,
ali ona bi isto tako bila
puna i da je pjevao neko
drugi, a ne Aca Lukas, s
obzirom da je to najpopularnije mjesto za izlazak u pokrajini Hessen.
Mada je i tu ve~er u diskoteci sigurno vi{e od
polovine posjetitelja bilo
iz BiH i Sand`aka, Aca
Lukas nije mogao, i to
ni~im izazvan (ili,
mo`da, izazvan upravo
tom ~injenicom), a da se
ne dotakne Dine Merline. Nakon {to je otpjevao
blok pjesama „Crvene jabuke“, „Bijelog dugmeta“... Aca je krenuo sa
narodnjacima, ali je prije
toga rekao:
- Mnogi ka`u da ne vo-
lim Dinu Merlina. I evo
i ovaj put javno ka`em
da ga ne volim! A i {to
bi ga volio...Sada }u da
vam pjevam pjesmu
~ovjeka kojeg najvi{e
volim, pjeva~a kojeg cijenim - Halida Be{li}a!
Nakon toga krenuli su
taktovi pjesme „Hej, zo-
ro ne svani“. Lukas nije
ovoga puta otpjevao Halidove „Ljiljane“ koji
su, dodu{e, u njegovom
izvo|enju „Tamjani“.
Kada ih je tako pjevao i
snimio, vjerovatno nije
volio ni Halida. Ili,
mo`da, ipak jeste....
U pauzi nastupa mnogi
Diskoteka „Vanila“ uvijek je puna
su htjeli da se slikaju sa
Lukasom, me|utim to
je samo rijetkim uspjelo
{to zbog, navodne, pospanosti ili ne~eg drugog. U svakom slu~aju,
Aca nije imao vremena
za svoje fanove, a stekao
se utisak da je jedva
~ekao da ih se rije{i.
A na na{e pitanje, da li
je raspolo`en da malo
porazgovaramo za
„Express“, Lukas je
odgovorio:
- Be`i bre, kakav
„Express“, vi
me uni{tavate!
B. [I[I]
Pjeva~ica odr`ava veze sa obo`avateljima
Fanovi posredstvom FB mogu
pitati Janu {ta god `ele
Rijetke su zvijezde koje
pored svojih mnogobrojnih obaveza, intenzivno
odr`avaju kontakt sa svo-
jim fanovima, ma gdje
god bili. Naime, voljena
i neodoljiva zvijezda Jana, kako je nazivaju njeni
obo`avatelji, po ko zna
koji put iznenadila ih je
tako {to je posredstvom
svoje Facebook official
stranice omogu}ila svima
koji to `ele da joj postave
pitanja na koje }e ona i
E. M.
odgovarati.
Jana: Voljena i neodoljiva
9. februar/velja~a 2012.
5
Gljiva o`enio Emiru
Unato~ elementarnoj nepogodi
Iako su tog dana otkazana ostala vjen~anja u Op{tini Stari Grad, Emir i Emira bili su odlu~ni unato~ katastrofalnom
vremenu da do|u i da i na ovaj na~in poka`u koliko se vole...
i vremenske nepogode nisu
sprije~ile Emira
Mir~eta Gljivu i njegovu izabranicu Emiru
Hod`i} da pro{le subote pred rodbinom i prijateljima izreknu sudbonosno da u op{tini
Stari Grad. Kako smo
saznali ostala zakazana
vjen~anja u ovoj Op{tini su otkazana, ali
Emir i Emira bili su
odlu~ni unato~ katastrofalnom vremenu da
do|e i da i na ovaj
na~in poka`u koliko se
vole...
Nakon {to su se zarekli na vjernost i vje~nu
ljubav mladenci sa
svjedocima Omarom
Filipovi}em, Mir~etovim najboljim prijateljem i Eminom Serezlijom, mladinom rodicom, kao i svatovima
preselili su se u „Malu
pivnicu“ gdje su uz
zvuke tambura{a proslavljali ulazak u novi,
N
Mir~e: E, gotovo mi je sad...
Ponosni babo Nazif sa mladencima
zajedni~ki `ivot. Njihovoj sre}i nije bilo
kraja...a ~ini se da je
Nazif, mlado`enjin
otac bio jo{ sretniji.
Ali i ponosan {to je
njegov sin na~inio dobar izbor.
Iako nisu `eljeli
Emira i Emir: Rezanje torte
6
9. februar/velja~a 2012.
odlo`iti `ivot pod zajedni~kim krovom, mladenci su za neka bolja
vremena odgodili medeni mjesec. Jo{ ne
znaju gdje }e, ali su sigurni da }e to biti mjesto sa puno sunca...
S. BEGOVI]
Mladenci sa kumovima Omerom i Eminom
Emira: Snijeg itekako mo`e biti romati~an
Mu{an Traki}, narodni ljekar-travar
Da sam znao da je
Batko bolestan, ne bi
morao i}i na operaciju
@elim mu pokloniti svoj mehlem koji }e mu detaljno o~istiti bubrege
Ljubi, ljubi, al’ glavu ne gubi...
Nakon {to je saznao da
je glumac, dr.stomatologije i veliki humanista
Almir ^ehaji} Batko
operisao bubreg na klinici u austrijskoj prijestonici Be~u, javio nam
se Mu{an Traki}, ~uveni
narodni ljekar-travar iz
Bilalovca.
- Da sam na vrijeme saznao da Batko u bubregu ima kamenac veli~ine
oko 18 milimetara, poklonio bih mu svoj mehlem kojim bi on bezbolno istopio kamenac i ne
bi morao i}i na operaciju u Be~. Iako sam ~uo
da mu je operacija
uspjela i da je postoperativni tok uredan, ipak
mu `elim pokloniti svoj
mehlem koji }e mu detaljno o~istiti bubrege i
Mu{an sa svojim ljekovitim biljem
koji ne}e dozvoliti da se
kamenac ponovo formira. Da je bar svaki stoti
Bosanac i Hercegovac
dobar i human kao na{
dobri Batko, BiH bi bila
na vrhu, a ne na dnu u
gotovo svakom pogledu
D`.S.
- ka`e Mu{an.
Simona o Anti
Ne znam kako sam
ga trpjela u krevetu
Ucjenjuje me na{om k}erkom. Nekada mi je uzme i ne znam ni{ta o
njoj po mjesec dana. Kada zovnem policiju onda se on malo smiri
Simona [ajn ka`e da je
postala psihi~ki stabilnija osoba nakon razvoda od supruga Ante
Gotovca.
- @ivot s njim mi je bio
pakao. Maltretirao me
je i fizi~ki i psihi~ki.
Sada bez njega kona~no
`ivim svoj `ivot kako
treba i kako sam htjela,
ka`e Simona.
Priznaje nam da joj
Ante na sve mogu}e
na~ine i danas poku{ava zagor~ati `ivot.
- Ucjenjuje me na{om
k}erkom. Nekada mi je
uzme i ne znam ni{ta o
njoj po mjesec dana.
Kada zovnem policiju
onda se on malo smiri,
iskrena je ona.
Simona ka`e da se u
budu}nosti ne `eli baviti pjevanjem.
- Kada sam bila sa
Simona i Ante: U sretnim vremenima
Antom snimila sam jednu pjesmu i spot
„Lova“. Tada sam ve}
vidjela da mi to ne le`i.
Ni tada nisam bila
odu{evljena time, ali je
on insistirao da pjevam,
nastavlja ona.
Starleta jo{ isti~e da joj
je Ante zagor~ao `ivot,
te da `ali zbog godina
koje je provela s njim.
- Gadi mi se u svakom
pogledu. Ne znam kako
sam uspjela da ga trpim
u krevetu. Sav je ljigav
i zao ~ovjek, zavr{ava
M. Z.
ona.
9. februar/velja~a 2012.
7
Australijske
Durmi{ ponosan na sina
Kad se bak{i{ zagubi
Drlja~a: Ra{ko, di`i te
instrumente
Durmi{ sa Muharemom juniorom
tari vuk iz Suvaje
Bora Drlja~a, dobar
dio zime proveo je
u ljetom okupanoj Australiji, a ovih dana, nakon povratka, sumira
rezultate turneje koja,
o~ito, nije bila lo{a.
Naprotiv, na nastupima
uz harmonika{a Ra{ka
Spasojevi}a, pored dogovorenih honorara, bilo
je i bak{i{a. Ali, i momenata kada se isti znao
„zagubiti“, {to ~i~a Drljo nije tek tako prihvatao.
- Sve, sve da se prevrne, ali da se prona|e
svaka nov~anica, bilo
S
da je papirna ili kovanica - rimovao je Drljo
iz Suvaje.
Svaka nov~anica
da se na|e
Z. K.
Muharem jr. sve vi{e
li~i na slavnog dedu
Supruga slavnog pjeva~a, Lidija sve je podredila svom
unuku kojeg je ~ekala {est godina
Muharem Serbezovski
junior iz dana u dan,
pri~a njegov otac Durmi{, sve vi{e li~i na slavnog dedu, kako fizi~ki,
tako i glasom. Iako ima
samo pet mjeseci, mali
Muharem, na{alio se
Durmi{, pjeva „kao slavuj“.
- Ma {alim se, naravno.
No njegovo ogla{avanje
Kemo Hasi} ve} dobio honorar
za bajramski nastup 24. avgusta
U po~etku je mislio da su se njegovi prijatelji `eljeli na{aliti s njim
Kada je prije nekoliko dana
dobio poziv iz Njema~ke da
tamo zapjeva ~ak u avgustu,
Kemo Hasi} je mislio da neko
„cirkuza“ s njim. Pomislio je
da se, mo`da, njegovi prijatelji
`ele na{aliti s njim, {to im ne
bi bio prvi put. No, ubrzo je
shvatio da nije u pitanju {ala,
ve} sasvim ozbiljna „ga`a“.
- Zvali su me iz d`emata iz
Ofenbaha `ele}i unaprijed sa
mnom dogovoriti bajramsko
sijelo koje }e biti odr`ano ~ak
24. avgusta u blizini Frankfurta. Nisam mogao vjerovati
da me zovu unaprijed vi{e od
pola godine, ali su mi objasnili da se `ele na vrijeme
osigurati kako bi im ba{ ja
zapjevao za Bajram - pri~a
{okirani Kemo.
Ve} su, ka`e nam, poslali avans.
- Drago mi je da me ljudi toliko cijene i po{tuju da `ele
moj nastup ugovoriti vi{e od
pola godine unaprijed. Stvarno sam pozitivno iznena|en.
Naravno da sam pristao na
to, pa gdje bih ih mogao
odbiti...? Sve u svemu, radujem se tom susretu sa na{im
ljudima u Ofenbahu. Iako do
tada ima jo{ vremena, s nestrpljenjem o~ekujem to bajramsko sijelo - ispri~ao nam je
D`. H. M.
Hasi}.
Hasi}: Iznena|en pozivim
8
9. februar/velja~a 2012.
sve vi{e li~i na pjesmu,
iako je ono {to on izgovara potpuno nerazumljivo. Ali, sa sigurno{}u tvrdim, moj sin
}e znati itekako pjevati,
a ima se na koga i „baciti“. No, pri~eka}emo jo{
koji mjesec kako bi se
uvjerili u to - sa
smje{kom nam ka`e
Durmi{.
Za malog Muharema
ka`e da je divno dijete,
pla~e samo kad je gladan. Uz njegovu suprugu, veliku pomo} u
odgoju djeteta mu pru`a
mama Lidija, Muharemova supruga, koja je,
~ini se, sve podredila
svom unuku kojeg je
~ekala punih {est godiD`. H. M.
na.
Sedam mjeseci ranij
e
Ja{ar priznao da ne govori sa [abanom
Kao brata sam ga volio,
bili smo nerazdvojni, ali...
Veoma mi je pomogao na po~etku karijere, ali ve} odavno smo prestali biti prijatelji
aban i Ja{ar ne govore zbog Sne`ane,
naslov je teksta
objavljenog u na{em
magazinu prije nekoliko
brojeva. Da podsjetimo,
[aban je, jo{ dok je bio
u braku sa Gocom, bio
ludo zaljubljen u izvje-
[
snu Sne`anu, lijepu i
atraktivnu plavu{u, dana{nju suprugu Ja{ara
Ahmedovskog. Navodno, od tada pa sve do
dana dana{njeg, njih
dvojica prekinuli su bilo kakav kontakt.
Iako mu je na po~etku
[auli}: Tragao za
talentovanim klincima
Ja{ar sa suprugom Sne`anom: Da
nisam vrijedio, ne bi mi pomogao
karijere upravo [aban
veoma pomogao, njih
dvojica su odavno prestali biti prijatelji. S druge strane, Ja{ar tvrdi
da je [abana volio kao
brata, ali...
Finansijska kriza u porodici folk pjeva~ice
Vera Matovi} prodaje antikvitete iz ku}e
- Svaka njema ~ast, ali
sa njim nisam u kontaktu. Mo`da je moja
gre{ka {to nisam imao
savjetnika, sem kao klinac kada sam po~injao
karijeru. [abana sam
Vera: Pjesma mi je
ipak najdra`a
Ima veliki broj hitova folk `anra koji, ruku na srce, nisu u
trendu, bar ne kod gradske populacije
Vera Matovi}, pjeva~ica koja ve} dugo
egzistira na estradnom
nebu iza sebe bez sumnje ima veliki broj
hitova folk `anra koji,
ruku na srce, nije u trendu bar ne kod gradske
populacije.
No, i kao takva oko sebe
okuplja veliki broj fanova jo{ uvijek dobro koti-
ra na estradi, mada je,
kako ka`u njene kolege,
njoj to kao druga zanimacija ili bolje re~eno
poslovanje. Mi bismo
rekli da joj je muzika
ljubav a hobi ili ti zanimacija kako ka`u estradnjaci joj je prikupljanje
antikviteta.
Naime, Vera i njen suprug va`e za naju-
spje{nije starinare na
estradi. Neki od komada
starina mogli smo vidjeti i u njenim spotovima.
To je ustvari i poslovanje jer velike sume novca se zapravo zara|uju
sa takvim hobijem. No,
sve na stranu, ~ini se da
je Veri ipak zarada od
pjesme najdra`a.
D`. H. M.
Slavica ]uktera{
Za mnoge kolege sam profesor muzike
Tu`no djeluje ~injenica
da je malo muzi~ki obrazovanih pjeva~a na
estradi. Slavica ]uktera{
je ko zna ~im izazvana
nedavno prvi put progovorila o svom.
Od po~etka karijere Slavicu prati kritika da je
njen muzi~ki pristup krajnje profesionalan, a
njeni saradnici i danas
pri~aju da od svih pjeva~ica sa kojima rade
najmanje problema prilikom snimanja imaju sa
Slavicom.
- Imala sam samo ~etiri
godine kada sam po~ela
svirati violinu. Kasnije
sam nau~ila svirati i
klarinet, zavr{ila sam i
ni`u i srednju muzi~ku
{kolu i odna mi neko
po~ne pametovati o
muzici. Nije sporna rasprava ali kada neko
nema snagu argumenata tada se po~injem nervirati. Za mnoge kolege sam profesor muzike. Nikada nisam potencirala svoje muzi~ko
upoznao u Sarajevu, bio
je kompozitor i tragao
za talentovanim klincima. Ali, da nisam vrijedio, ne bi on meni pomogao. Mnogi su poku{avali tada da do|u
do [abana, ali nisu
uspjeli. Bio je vrh, elita
i bila je ~ast raditi s
njim. Kao brata sam ga
volio, bili smo nerazdvojni, ali...
Ja{ar tvrdi da se nikada
nisu posva|ali, ali da su
ga neke stvari zaboljele.
- Kada je poginuo moj
brat Ip~e, on mi je samo
posalao telegram. Nisam mogao da shvatim
da moj blizak prijatelj
nije pored mene kada
mi je najte`e. I nisam
mogao da pre|em preko
toga - ka`e Ja{ar ne
`ele}i vi{e ulaziti u detalje odnosa sa kraljem
D`. H. M.
folka.
Ilda: @ena
od trenutka
Ilda [auli}
Ne kajem se
ni zbog ~ega
Ilda [auli} ne krije da
iza sebe ima par ljubavnih veza koje su trajale, ali da se zbog ljubavi, pojedinih postupaka
ili ~injenja takozvanih
ljubavnih gluposti, ako
bi se tako mogle nazvati, nikada nije kajala.
^ak ni onda kada je sa
nepunih osamnaest godina rekla roditeljima
da odlazi iz ku}e i nastavlja `ivot sa
~ovjekom kojeg mnogo
voli.
- Iako se nije radilo o
udaji, ja sam odlu~ila da
odem iz ku}e i nastavim `ivjeti sa momkom
koji mi je tada bio velika ljubav. Ma, nikada se
nisam kajala ni zbog
~ega. To je bilo tako u
to vrijeme. Bila je to
moja odluka i tako sam
postupila. Ja sam `ena
od trenutka. Ako volimonda volim i to je tako Z. K.
iskrena je Ilda.
Slavica: Sa ~etiri
godine svirala violinu
obrazovanje, to je moje
ali kada mi po~nu pametovati o tonovima i
to neko ko nema blage
veze o tome, e tada nastupa Slavica sa svojim
pitanjima. I obi~no se
tada povla~e u tamu
svoga neznanja - pri~a
Slavica.
A. F. B.
9. februar/velja~a 2012.
9
Za njen novi album
Tra`i dlaku u jajetu
Brena ve} ~etvrti
put Dejanu
Mili~evi}u vra}a
spot na doradu
Goran~e
dao Seki
pjesmu
koja
„prijeti“
Radimo ga od februara 2011. godine, a zavr{ili smo
snimanje u oktobru - rekla je Brena
L
epa Brena najavila je novi spot
za pjesmu „U|i slobodno“, ali
kako je krenula da ga dotjeruje, pitanje je da li }e ga objaviti kada
je planirala!
Prvo je na Tviteru objavila set fotografija, koje su dio bodi-art koncepta, ra|enog sa Dejanom Mili}evi}em i {minkerom i viza`istom
Zoranom Surbevskim, {to je slutilo
da je sve ve} gotovo, a onda je pri-
Pjeva~ica se
svom saradniku
zahvalila preko
Facebook-a
Svetlana Seka Aleksi}
Piljiki} ovih dana marljivo radi na svojim novim pjesmama, ali kako se pjeva~ica povukla u medijsku ilegalu,
te do izlaska svog novog albuma ne
komunicira sa predstavnicima sedme sile.
Ipak, saznajemo da se u knjigu njenih saradnika nedavno upisao i Goran Mati} Goran~e, poznatiji kao
Dream Team. Naime, on je Seki dao
svoju pjesmu, kojom je ona vi{e nego odu{evljena. A da se zna zahvaliti, i da to govori na sve strane potvrda nam je i Goran~etov Facebook
profil, na ~ijem je zidu Seka nedavno „{arala“.
Mi doslovno prenosimo sadr`aj:
„Hvala za divnu pesmu koju si uradio za mene...Veruj mi da ona „ preti“. Nadam se da }e ostale kolege prepoznati tvoj talenat i shvatiti da „i poznat „ autor nije i garancija za hit...ve}
isklju~ivo dobra pesma... Ti posedujes
veliki kvalitet i drago mi je da sara|ujemo,
a tek }emo! Kiss“.
S. BEGOVI]
Marta:
Koje{tarije
Seka: U
medijskoj
ilegali
Mili~evi}:
Mora slu{ati
„gazdaricu“
znala da reditelju ve} ~etiri puta
vra}a spot na doradu!
Zvali smo Brenu, koja nam je objasnila da nije ona ta koja cjepidla~i
oko spota.
- Dejan dora|uje spot jer nije zadovoljan! Radimo ga od februara 2011.
godine, a zavr{ili smo snimanje u
oktobru - rekla je Brena.
Bilo, kako bilo, Brenin spot }e od tolikog dotjerivanja, definitivno biti
A. Sa.
savr{en.
Brena: Nije
zadovoljna
spotom za
pjesmu
„U|i
slobodno“
Marta Savi} o nevjerstvima Mileta Kiti}a
Davno bi se rastali da
sam vjerovala u te pri~e
„Mile ovakav, Mile onakav“...“Mile sa ovom,
Mile sa onom...“.
Marta Savi} ne haje
mnogo na pri~e i
pisanja da se njen supr-
10
9. februar/velja~a 2012.
ug Mile Kiti}
{valera, kako ka`e, gdje
stigne.
- Sva{ta se pri~a i pi{e.
Meni to, na kraju krajeva, ne smeta. Toliko je
toga napisano, toliko je
toga ispri~ano na tu temu da, sve u svemu, nemam rije~i niti potrebe
da bilo {ta vi{e obja{njavam. Meni je to, kao i
Miletu, ~ak simpati~no.
Da sam se obazirala na
sve {to se pri~alo i pisalo-davno bi se rastali ka`e Marta.
Z. K.
Na nedavnom nastupu
Posva|ali se
Sejo Boy i
Matijas [mit!
Sejo je moj veliki prijatelj i sve mu opra{tam, ali rekao
sam mu da se vi{e ne smije desiti da me najavljuje kao
Ekremovog „partnera“ - ka`e [mit
M
atijas [mit se u
posljednje vrijeme puno manje
medijski eksponirao jer
je, kako ka`e, za to imao
„debele“ razloge. Povukao se u mirniji `ivot
kako bi bez nekog pritiska pripremio nekoliko
novih pjesama koje do
sredine godine namjerava „izbaciti“ na tr`i{te
kao maksi singl.
Dvije nove pjesme }e
snimiti za mjesec i po
dana, a jednu od njih }e
ekranizirati. Spot }e snimati u Frankfurtu kako
mu se, kao nekim njegovim kolegama, ne bi desilo da ima kadrove koji
su ve} vi|eni.
- Oni koji snimaju spotove u Sarajevu uvijek imaju desetak lokacija oko
kojih se „vrte“ i na istim
mjestima snimaju spotove. To ve} postaje dosa-
Sejo i Matijas: Brzo rije{ili nesporazum
dno. Zbog toga sam
odlu~io novi spot raditi
u Njema~koj - ka`e [mit.
Proteklog vikenda imaju
je dva nastupa u Kaselu i
Holandu sa svojim velikim prijateljem Sejom
Boyem. Mladi pribojac je
najavljuju}i [mita kroz
smijeh rekao kako }e publiku u nastavku zabavljati onaj momak koji je
zajedno sa Ekremom Jevri}em osvojio internet.
Poslije su zajedno otpjevali duet „Gola, gola“ koji je Matijas prije vi{e od
dvije godine snimio sa
Ekremom.
Po zavr{enom nastupu
[mit nije mogao a da ne
ka`e Boyu kako ga je naljutilo {to ga je najvio
kao nekog ko je snimio
duet sa Ekremom. Time
je Matijas htio re}i kako
je bio poznat i prije tog
dueta i da ne `eli da ga
publika prepoznaje samo
po toj pjesmi i da ga poistovje}uje sa Jevri}em.
- Sejo je moj veliki prijatelj i sve mu opra{tam
ali rekao sam mu da se
vi{e ne smije desiti da
me najavljuje kao Ekremovog „partnera“ - kroz
smijeh ka`e [mit. A. Sa.
Goran ^omor nije dozvolio
Indiri Radi} da ga „pro`drne“
Ta~no je
da smo se
posva|ali
zbog
Stanka
Marinkovi}a
Radi}:
Ne}e bez
Stanka
Ona smatra da je taj duet mnogo bitniji od
na{e saradnje i vi{egodi{njeg poznanstva
Nedavno je Goran ^omor,
autor i voditelj popularnog i jako gledanog „BN
koktela“ BN TV, najavio
gostovanje Indire Radi}.
Me|utim, ^omor nije
`elio da Indira u njegovoj
emisiji promovi{e duetsku
pjesmu „Marija“ koju je
snimila sa Stankom Marinkovi}em, a posebno ne u
„francuskoj verziji“ koja
je u javnosti izazvala pravi
talas negativnih komentara i izrugivanja na njen
ra~un.
Upravo zbog toga je do{lo
do sva|e izme|u popularnog voditelja ^omora i
^omor: Emisiju ja ure|ujem
Indire Radi}. Sa~ekali
smo da sretnemo voditelja
i upitamo koliko su ta~ne
sve pri~e u vezi spomenute sva|e.
- Ja sam u jednoj od emisija najavio njeno gostovanje i nisam smatrao da bi
se to moglo iskomplikovati zbog nekoga ko je u
na{im saradni~kim odnosima apsolutno, po meni,
nebitan. Me|utim, Indira,
ispostavilo se, ne misli tako. Ona smatra da je taj
duet mnogo bitniji od
na{e saradnje i vi{egodi{njeg poznanstva. A, kada su principi u pitanju,
poznato je da ni ja ne bih
popustio tek tako, a zaklju~ak te pri~e je vi{e nego jasan - prokomentariZ. K.
sao je ^omor.
Sinan Saki} o Goranu ^omoru
Jedini voditelj kojem ne odbija gostovanje u emisiji
Zbog njegove emisije svojevremeno sam se vratio iz Egipta - ka`e Sinan
Poznat je po tome da ne
voli medije i pojavljivanje
na televiziji. Iskoristit }e
svaku priliku i povod da
izbjegne gostovanje u nekoj emisiji, ali jednom voditelju, ta~nije Goranu
^omoru, priznaje, ni sam
vi{e ne znaju}i za{to, to ne
mo`e u~initi.
- Zbog njega i njegove
emisije prekinuo sam
odmor u Kairu. Ma, samo
{to sam stigao u Kairo,
^omor me nazvao i pitao
da li dolazim u emisiju?
^ovjek je `elio da provjeri
sve detalje. Na svu sre}u
nazvao me na vrijeme. Na
okupljanje u emisiji, nas
biv{e petorke iz „Ju`nog
vetra“, sasvim sam zaboravio. Nisam mogao da mu
odbijem, a ranije sam mu i
~vrsto obe}ao svoj dolazak. Ve} narednim letom
sam bio na putu za Beograd, a potom po`urio za bijeljinsku televiziju - prepri~ava nasmijani Sinan
Saki}.
- Kada mi je rekao gdje se
nalazi-umalo da padnem u
nesvijest! Bio sam {okiran
i razo~aran jer emisija koju sam toliko dugo pripremao ne bi bila ono pravo
bez Sinana. Ipak, dvadeset
godina poznanstva i drugarstva, bio je sasvim dovoljan kredit da se Sinan
odrekne odmora i na brzinu spakuje i krene nazad
kako bi stigao u ve~ernji
„BN koktel“ koji je bio
posve}en legendarnoj petorki „Ju`nog vetra“- dodao je ^omor. Z. KISI]
^omor sa Sinanom i Muharemom
9. februar/velja~a 2012.
11
Prepoznaju ga po pjesmi, a ne po liku
Jelena sa
suprugom:
Sve znam
Bobanu Zdravkovi}u
bio zabranjen ulaz u
vogo{}ansku dvoranu
Nedavno smo ga imali priliku vidjeti u jednoj „Grandovoj“ emisiji gdje
se krio „iza maske“ tajanstvene li~nosti
rajem 80-tih godina na muzi~koj
sceni se ni od
kuda pojavio Boban
Zdravkovi} kojeg smo
nedavno imali priliku
vidjeti u jednoj
„Grandovoj“ emisiji
gdje se krio „iza maske“
tajanstvene li~nosti.
Tih 80-tih oglasio se
pjesmama „Pojavi se duga“, „Oti{la si jednog
dana“, „Neka si grije{ila“, „Pra{tam ti
du{o“ sa kojima je postigao preko no}i uspjeh
mada je tada, ruku na
srce, bio rijedak slu~aj
da se preko no}i postaje
zvijezda.
Da je to tako svjedo~i
nam i jedan doga|aj koji
se desio u vrijeme njegove velike popularnosti
kada je gostovao na koncertu koji se de{avao u
Sportskoj dvorani Vogo{}a. Pored njega te
K
Boban: Pojavi se
ni od kuda pa
ponovo nestane
no}i nastupalo je jo{ nekoliko pjeva~a i kada je
do{ao red na Bobana
njega nije bilo. Tra`ili
su ga svuda da bi neko
I Esad Rahi} se pridru`io „klubu“
Maradona
postao deda
K}erka mu, ka`e, poklonila najve}u
radost u `ivotu
Jedan od najsimpati~nijih likova na estradi
Esad Rahi} Maradona
nedavno je postao deda.
Njegova k}erka mu je,
kako re~e, poklonila najve}u radost u njegovom `ivotu. Pored
unu~eta zanemario je i
muziku i pjesmu.
- Nedavno sam zaboravio na tezgu koliko sam
bio ushi}en dolaskom
svoje k}erke u posjetu.
Naravno svemu je kriva
bebica koju naprosto ne
bih ispu{tao iz ruke.
12
Izvrsno se osje}am u
ulozi dede i, ruku na srce, nisam vjerovao da je
to takav osje}aj. Svi koji
su mi pri~ali a bili su
dede ili nane ismijavao
sam rije~ima: „zar se
mo`e vi{e voljeti unu~e
od djeteta“?. Priznat }u,
tu su negdje kod mene
na istoj ravni - kazao je
Maradona dodav{i da se
raduje skorom dolasku
u Bosnu gdje, kako
re~e, nije dolazio du`e
vremena.
9. februar/velja~a 2012.
D`. H. M.
iz publike do{ao i rekao
kako Bobana nije pustio
redar na vratima. Razlog
je bio jednostavan - nije
ga prepoznao, nije vjero-
vao da je on jer kod sebe
nije imao li~ne isprave
te tako nije mogao potvrditi svoj identitet.
Sve se zavr{ilo kako treba, do`ivio je ovacije sa
pjevanjem tih numera, a
onda kako se pojavio tako je jedan period ponovo nestao sve do momenta kada je opet ni od
kuda stupio na
„Grandovu“ scenu, pojaviv{i se iza maske tajanstvene li~nosti. Mnogi
su prokomentarisali kako Sa{a Popovi} itekako
zna da prona|e estradne
li~nosti kojih dugo nije
bilo na sceni, pa za njihovo prepoznavanje ponudi ogromne sume novca. Ko bi se sjetio jednog Bobana Zdravkovi}a kojeg i dalje mnogi
prepoznaju po pjesmi, a
ne po liku, pa ~ak i imenu i prezimenu.
D`. H. M.
Maradona: Zaboravio
i na nastupe
Fudbaler se vi{e ne krije od supruge
Karleu{in Du{ko
se zaljubio u
[eherzadu
Pjesma je do`ivjela reinkarnaciju u
izvedbi Esada Plavog
U svojoj karijeri Esad
Plavi je bilje`io velike
uspjehe na estradi. Pa
ako }emo iskreno, imao
je i dobrih pjesama „Ne
kuni {to si voljela“,
„Reci sre}o“, „Nedelja
osvanula“, „Predugo te
nije bilo“, „Prebolje}u
ove no}i“...
Te pjesme mo`emo ~uti
i sada na radio stanicama, no pjesma koja je
do`ivjela svoju reinkarnaciju je Esadova pjesma „[eherzada“. Posljednjih nekoliko godina, naro~ito u Srbiji, se
neizostavno pjeva na
svim zabavama, privatnim veseljima, svadbama... I mladi i veterani
pjeva~i je imaju u svom
repertoaru.
Saznali smo da je to
pjesma koja je na svadbenom veselju Jelene
Karleu{e pjevana, bog
zna koliko puta, jer je
to, ka`u, omiljena pjesma njenog supruga
Du{ka To{i}a. ^ak i
kad je gostovala u jednoj TV emisiji i kada
se Du{ko uklju~io u program kao iznena|enje,
voditelj mu je poklonio
pjesmu „[eherzada“ i
to u izvedbi Esada Plavog.
Na sve Esad samo slije`e ramenima, veli da
mu je drago {to je to tako mada ju nije tako
~esto, kako re~e, pjevao
prije nego {to se pjesma
„povampirila“. Sada je i
on ~esto pjeva.
- Bilo bi dobro da svim
pjeva~ima moje generacije po jedna pjesma tako o`ivi, pa onda ne bismo morali snimati i
pla}ati nove numere kazao je Plavi.
D`. H. M.
Na Be`anijskoj kosi u Beogradu
Zaljubila se u rukometa{a
Karleu{a ru{i ku}u koju Smije li Ceca zbog
je kupio njen suprug Arkanovih prijatelja
Rekla sam arhitekti da sru{i pola zidova u novoj ku}i...
(u {utu do gu{e) - napisala je Karleu{a ispod fotografije
koju je objavila na Fejsbuku
elena Karleu{a bacila
se na ozbiljne radove
u ku}i na
Be`anijskoj
kosi u Beogradu, koju joj je
za
J
ro|endan poklonio njen
suprug Du{ko To{i}!
Ona je na Fejsbuku
objavila fotografiju na
pola zidova u novoj
ku}i... (u {utu do gu{e) napisala je Karleu{a
ispod fotografije.
Majstori uveliko rade svoj posao
Karleu{a:
Kona~no u
svom stanu
kojoj se vidi gomila
{uta, nastala od
sru{enih
unutra{njih
zidova.
- Rekla
sam
arhitekti
da sru{i
Po{to do izlaska novog
albuma Karleu{a ne daje
izjave za medije,
mo`emo samo da pretpostavimo da pjeva~ica
mo`e da radi {ta ho}e,
jer je kona~no u svom
stanu.
- Da nije Du{ka, nikad
se ne bih sku}ila i
vje~ito bih iznajmljivala
tu|e stanove - izjavila je
nedavno „Mala od skaA. Sa.
ndala“.
predstaviti novog momka?
On odavno ne igra rukomet, `ivi na relaciji Beograd-Be~,
u Austriji vodi privatni biznis, i ima 39 godina
vetlana Ra`natovi}
je ve} dva mjeseca
u vezi s biv{im rukometa{em Aleksandrom, ina~e bliskim prijateljem
Vladimira Mandi}a, pi{u srbijanski mediji!
Ceca i Sa{a se
poznaju nekoliko godina,
ali su ljubavne varnice
izme|u njih
sijevnule prije ne{to vi{e
od dva mjeseca, kad je
do{ao u njenu ku}u u
Ljutice Bogdana u
dru{tvu zajedni~kih prijatelja. On odavno ne igra rukomet, `ivi na
relaciji BeogradRa`natovi}:
Be~, u Austriji
Zajedno na
vodi privatni biturneji
znis, i ima 39 godina. Svojevremeno je
bio u kratkoj vezi s
Katarinom Rebra~om,
ali se nikada nije
eksponirao.
Od Arkanove smrti pjeva~ica se nikada nije
pojavljivala s nekim
momkom u javnosti, a
S
na{ sagovornik isti~e da
}e ovoga puta napraviti
presedan, jer se ba{ zaljubila. Aleksandrovu
promociju mo`emo
o~ekivati tek poslije
22. februara, po{to
joj tada isti~e kazna ku}nog zatvora.
- Sa Cecom se
vi|a sve ~e{}e i,
kako sada stvari stoje, na pomolu je velika
romansa. Iako
nije odu{evljena tom idejom, Ceca }e
ga vjerovatno
javnosti predstaviti ve} krajem mjeseca.
U planu je da
poslije nekoliko
nastupa zajedno
otputuju u neku
egzoti~nu zemlju.
Potom }e uslijediti njena velika promotivna turneja, na
kojoj }e joj Sa{a, sasvim sigurno, biti stalni pratilac - nagla{ava
izvor blizak pjeva~ici.
A. Sa.
Brena:
Voli
promjene
Pjeva~ica {uti dok se gomilaju komentari
Brenu ismijavaju
zbog kostima
Ne dozvoljavam da se ovo radi mom idolu iz djetinjstva. Do|e mi da je
~vrsto zagrlim i za{titim od zla - izjasnila se JK
Obi~no se ka`e da papir trpi sve, ali kada su
estradne zvijezde u pitanju, moglo bi se slobodno re}i i da scena
trpi sve!
Ovaj zaklju~ak
mo`emo izvesti ako
bacimo pogled na Le-
pu Brenu, koja, zatrpana silnom {minkom i
izlijepljena kristalima,
jedva da li~i na sebe, a
to je zapalo za oko i Jeleni Karleu{i, pa je
oka~ila na „fejsbuk“
fotografiju svoje koleginice (koju je Brena
oka~ila na svom
„tviter“ nalogu) i napisala slede}i status:
- Ne dozvoljavam da se
ovo radi mom idolu iz
djetinjstva. Do|e mi
da je ~vrsto zagrlim i
za{titim od zla - izjasnila se JK.
Mnogi koji su komentarisali ovu fotografiju i Jelenin status nisu
mogli da povjeruju kako je Brena dozvolila
da joj obuku takav kostim. Ipak, sve je to
{ou-biznis!
A. Sa.
9. februar/velja~a 2012.
13
Ceca }e uvijek im
Sa Be{li}em nisam snimila duet kako bih pridobila bosansku publiku z Nisam u
ioleta Viki Miljkovi} ve} dvije decenije traje na na muzi~kom nebu. Kada
je }e prvi put sa svojih 16 godina uzela mikrofon u ruke nije ni slutila da
}e postati jedna od najpopularnijih folk pjeva~ica u regionu. Njena skromnost ali
i kvalitet koji iznosi svakim
svojim novim albumom, sigurna je ona, obezbijedila
joj je poziciju koju danas
u`iva. Ona u muzi~kim krugovima va`i za dobru i iskrenu osobu koja ima veliki
krug prijatelja.
Ove }e godine do`ivjeti jo{
jedno punoljetsvo: proslavit
}e osamnaestu godinu ljubavi sa kolegom, kompozitorom, producentom i harmonika{em Draganom
Ta{kovi}em Ta{ketom s kojim se vjen~ala prije pet godinea i dobila nasljednika
Andreja.
Sve vrijeme supru`nici
u`ivaju u mirnom i harmoni~nom odnosu protkanom
Viki Miljkovi} uz dvije decenije `ivota na estradi
V
velika nagrada jer znam da
su ~itaoci tako odlu~ili.
Zna~i, pogodili smo ukus
publike - ovako je po~ela Viki razgovor za na{ magazin.
† Puno se pri~alo, naga|alo... kako je do{lo do
va{e saradnje. I po mnogo
~emu ste isti.
- Da, ba{ tako. Halid i ja smo
nekako istog senzibiliteta i
kada je rije~ o poslovnom,
ali i privatnom `ivotu. Ni
moju ni njegovu karijeru nikada nisu pratili skandali,
afere... Izborili smo se i jedno i drugo za ovo mjesto na
estradi samo dobrim pjesmama koje su prerastale u hitove, kvalitetnim albumima.
Uvijek smo u medijima predstavljani kao normalni porodi~ni ljudi bez obzira {to
smo javne li~nosti. Ta neka
Halidova i moja pozitivna
energija se osjeti i u na{oj zajedni~koj pjesmi.
† Pjesma sa Halidom je
drugi duet koji si snimila u
svojoj karijeri. Pristala si na
Ni{ta protiv kume
ljela jo{ dok sam bila dijete
pa nas je na neki na~in takav
odnos kao dobrih kolega i
spojio. Nisam snimila pjesmu da bih pridobila publiku u BiH! Imam ljude koji
me ovdje cijene i po{tuju ili
moj rad i na{a pjesma je samo rezultat dobrog, zdravog
prijateljstva a nikako interesa. Na moju veliku radost ja
ve} dugo godina u`ivam simpatije bh. publike. Dosta
vremena provodim u BiH i
kada su nastupi u pitanju, ali
i pojavljivanje u medijima.
Mislim da to dovoljno govori o mojoj popularnosti ovdje.
† Nedavno sam u jednom
magazinu pro~itao kako }e ti
trebati jo{ puno vremena da
sa nekom novom pjesmom
Ta{ketu pravim paprike,
a jufke kupujem
najljep{im notama koje stvaraju zajedni~kim snagama.
Pozitivno se iznenadila kada
je ~ula da je „Ne zna ju~e da
je sad“, duet koji je snimila
sa Halidom Be{li}em, od strane na{ih ~italaca progla{en
za hit godine. Presretna je
zbog toga!
- Prvi put ~ujem od vas da je
moj i Halidov duet od strane
~italaca „Expressa“ progla{en za hit godine. Jako mi
je drago i vjerujte da mi je to
14
9. februar/velja~a 2012.
† Kako se Viki snalazi u kuhinji?
- Vrijedna sam vjerujte. Ve}ina ljudi je uvjerena kako mi
pjeva~ice ne znamo ni{ta. Mo`da ima i takvih, ali ja nisam
me|u njima. Kuham i to vrlo ~esto. Naj~e{}e pravim punjene paprike zapravo sve {to ima veze sa paprikama jer to
Ta{ke obo`ava. A, znam i pitu napraviti. Moje prijateljice
Hanka Paldum i Jasna Duri} su me i to nau~ile i puno sam
im zahvalna na tome. Jeste da nisam vje{ta u razvijanju jufki (smijeh), ali ih kupim i napravim pitu.
tu saradnju kako bi si jo{ vi{e
otvorila vrata bosanskog
tr`i{ta ili jednostavno zbog
toga {to ste jako dobri prijatelji?
- Halida sam kao pjeva~a vo-
postigne{ veliki uspijeh kao
{to je to bio slu~aj sa
„Mahinalno“. Kako komentira{ takve ocjene pojedinih
muzi~kih kriti~ara?
- Nikada u svojoj karijeri ni-
sam analizirala uspijeh nekih ranije objavljenih pjesama. Uvijek sam se trudila da
pru`im najbolje od sebe {to
mogu u tom momentu. Pjesma „Mahinalno“ je ostavila
veliki pe~at u mojoj karijeri.
Zahvaljuju}i toj ali i drugim
pjesmama sa tog albuma, uradila sam dosta solisti~kih
koncerata, velike turneje...
Ali to vjerujte nije moj ni prvi ni posljednji pe~at. Sjetimo se samo hitova kao {to su
„Lo{a sre}a“, „Godine“,
„Crno na bijelo“ koja je godinu i po dana bila hit na
svim radiostanicama u regionu, „Idu mi idu dani, godine“, pa sada je tu pjesma
„Ko to zna“, duet sa
Be{li}em... Meni je jako drago i {to smatram svojim velikim uspjehom da meni publika vjeruje jer prepoznaju
da se trudim da ono {to im
ponudim bude kvalitetan tekst, dobar aran`man,
odli~no otpjevano... Zbog toga se ne trudim da nadma{im svoju staru pjesmu
ve} da im ponudim novo,
modernije, zvu~nije...
† Rijetko se ba{ kao i
ve}ina „starih“ „Grandovaca“ pojavljuje{ u emisijama te produkcije. Jesu li
odnosi zahladnjeli ili ipak
smatra{ da mladi pjeva~i poput „Zvezda Granda“ trebaju
biti vi{e zastupljeni?
- Nikada nisam ni imala razlog za prekid saradnje sa
„Grandom“. Ta me ku}a
uvijek korektno ispo{tuje.
Evo sada je tu i Hayat i zai-
sta sam zadovoljna statusom
koji u`ivam kod njih i na
koji na~in me prezentiraju.
Zadovoljna sam i tom saradnjom. Nisam konfliktna
osoba i ne jedna od onih koja tra`i previ{e. O~ekujem da
mi saradnik odnosno izdava~ka ku}a parira onako kako prili~i jednom umjetniku
koji ovaj posao radi ve} 20
godina. A, to nije malo. Mislim da su izdava~i uvijek
zadovoljni prodajom mojih
CD-a, a ja sa druge strane tretmanom koji mi pru`aju,
reklamom...
† Zna~i sa „Grandom“ i
Sa{om Popovi}em se nisi
sva|ala?
- Ne! Da jesam to ne bih krila. Mi smo dobri prijatelji i
jo{ uvijek zdravo sara|ujemo
i komuniciramo. Nisam jedna od onih koja stalno mijenja izdava~ke ku}e. Za ove
dvije decenije bilo ih je tri~etiri. Zna~i, po{tujem dogovor i to o~ekujem i od njih
pa samim tim nema razloga
za neku sva|u. Smatram se
jednim vijernim, po{tenim
saradnikom koji cijeni saradnike i to o~ekujem od njih.
† Me|u prvima si iz Srbije koja je izdala album i za
Hayat Produkciju.
- Sretna sam zbog toga! To
dovoljno govori koliko me
ljudi u BiH cijene. Mislim
da sam to uspjela upravo zahvaljuju}i svojoj kvaliteti,
pjesmama, skromno{}u jer
nisam pohlepna a to ljudi
prepoznaju, vide.
† Pozabavimo se malo
ati moju podr{ku!
sva|i sa Sa{om popovi}em z Mo`da ove godine Ta{ke i ja pro{irimo porodicu
Pojedinci daju pogre{nu
sliku o meni
† Ponekad te iznervira ne{to {to o sebi negdje
pro~ita{?
- Sa korektnim novinarima imam dobru saradnju.
Svakako da ima i onih koji, iz nekih svojih razloga, vjerovatno u `elji da budu senzacionalniji, publici daju neku druga~iju sliku o meni. Ne volim
kada me neko predstavlja kao recimo pjeva~a koji
ne cijeni rad svojih kolega, kao nekog ko svoje
pjesme do`ivljava kao najbolje a tu|e „pljuje“... O
takvim stvarima ne pri~am u medijima, pa ako to i
pro~itate vjerujte da sigurno nisam tako rekla
odnosno da je neko izmislio.
tvojim privatnim `ivotom.
^esto se u medijima pojave pri~e kako je tvoj i
Ta{ketov bra~ni `ivot na
„staklenim
nogama“.
Razvode vas, mire...
- Vjerujte da se ja vi{e ne
zamaram tim stvarima.
Svakako, ne}u pre{utjeti
ako ne neki tekst negdje
objavljen puno zaboli,
ako neko previ{e zadire
u moju privatnost, plasira najve}e gluposti... Reagovat }u na te stvari. A,
mene i Ta{keta su do sada u medijima... pa ko
zna koliko puta razvodili. Pri~ali su i pisali, i rade to i danas, ali mi najbolje znamo kako lijepa
bra~na harmonija vlada
me|u na{im zidovima.
† Da li je prednost to
{to ti i Dragan Ta{kovi}
Ta{ke radite i sve va`ne
odluke u `ivotu donosite
zajedno?
- To je velika prednost.
U ovom poslu potrebno
je da ima{ nekoga uz sebe za koga si siguran da
je iskren, a ja nemam dilemu da li je ono {to mi
on ka`e najbolje za mene. Na estradi su savjeti
prijeko potrebni, a ako
je neko iz struke, kao {to
je Ta{ke, to mi jo{ vi{e
zna~i. Nas dvoje smo 18
godina zajedno, maltene
smo odrastali jedno uz
drugo, i ne bih mogla da
zamislim druga~iji `ivot.
† Nedavno si izjavila
kako ima jo{ vremena da
se po drugi put ostvarite
u
ulozi
mame.
Pri`eljkuje li Andrej
brata ili sestru?
- Stalno to tra`i,
naro~ito u posljednjih mjeseci. @eli i brata i sestru,
~ak je rekao kako
bi volio
da se zovu Elena
ili
Andrija.
Iako smo
mu
obja{njavali
da on tako|er ima sli~no
ime, uvjeravao nas je da
to ipak mo`e (smijeh).
A, sje}a{ se vrlo dobro
da si mi ti na jednom nastupu rekao da sam trudna, a vjeruj tada nisam
ni znala... pa }u ovaj
odgovor da prepustim
tebi odnosno sigurna
sam da }e{ ~itaoce „Expressa“ prvi obavijestiti
o tome. A nas dvoje... se
trudimo. Pa, mo`da i
ove godine da se pro{iri
na{a porodica.
† Stavljate li ponekad posao ispred porodice?
- Ne, porodica mi je na
prvom mjestu, ali ponekad imam pre-
Dru`enje iz koristi
† Ima li pjeva~a koji se dru`e sa tobom
samo iz koristi?
- Toga je uvijek bilo i bit }e kod javnih
li~nosti, navikla sam na takve stvari. Na
estradi sam od svoje {esnaeste godine,
`ivim s tim i ne reagujem na takve situacije. Brzo prepoznam da se neko
dru`im sa mnom iz koristi, ali poslije mi bude krivo.
vi{e obaveza i tada se trudim da slede}eg dana
nadoknadim propu{teno.
† Ceca Ra`natovi} je
tvoja kuma pa vjerovatno
i zbog toga su stalna pitanja vezana za va{
odnos. Kako komentira{
sva de{avanja oko nje?
- Mi se poznajemo od
tre}e godine. Zna~i, nismo se upoznale kada
sam po~ela pjevati ili prije nekoliko godina.
Stalno se ~ujemo telefonom. Uvijek sam
joj bila velika podr{ka i to }u biti i ubudu}e.
Iskreno
prijateljstvo
sa Halidom
Nikada nisam
`eljela da na
osnovu na{eg kumstva ili dugogodi{njeg prijateljstva sebi
pravim medijsku kampanju i zbog toga na{
odnos ne isti~em u javnosti. Ona zna da sam
uz nju, kao i cijela moja
porodica i to je najva`nije. Ne volim kada me
ljudi pitaju o njoj i `ele
da „iskopaju“ ne{to {to
bi `eljeli i da od toga prave senzaciju. Ona je
moja prijateljica i kuma
i takav odnos ne mo`e
da pokvari ni jedan razgovor niti neki kolega
sa estrade.
A. SALETOVI]
9. februar/velja~a 2012.
15
Nakon {to je Borisavljevi} napala Osmana
i tvrdila da je [email protected]{„ plagijat...
Sandra XS: Novi spot
za pjesmu „Hajde DJ“
Kibi: „Mia... nekorektno je da
se bogati{ preko moje pjesme!“
Ne bih da joj ovom prilikom dr`im predavanja i da joj obja{njavam kako i na
koji na~in se mo`e dokazati da je neka pjesma plagijat. Ona bi to trebala
znati - ka`e Lubenovi}
pro{lom broju
objavili smo kako
je srbijanska pjeva~ica Mia Borisavljevi}
napala Osmana Had`i}a
u prostorijama BN televizije u Bijeljini.
Pjeva~ic je pri{la kolegi
i odmah po~ela sa
optu`bama. Tvrdila je
kako je pjesma [email protected]{„ koju je Had`i}
snimio sa Kibijem Lubenovi}em plagijat i da
je pjesma zapravo njena.
Mia tvrdi da i ona ima
istu pjesmu te da
izme|u te dvije verzije
ima sasvim malo razlike.
Kada je ~uo za te
optu`be, Osman je samo rekao kolegici da
nije ni vrijeme ni mjesto za takve komentare,
ali i to da su njene
optu`be neosnovane.
Borisavljevi} je „siktala“ u prostorijama televizije ne obra}aju}i
pa`nju na rije~nik, ali
ni to da li ih i ko slu{a.
Nakon {to je na Osmanu „iskalila“ svoj bijes,
Mia je oti{la za svoj sto.
No, nakon nekoliko minuta vratila se ponovo
U
Na putu prema Austriji
Sandra XS {est sati bila
zametena u snijegu
Nismo mogli do}i do ku}e pa smo
prespavali kod moje rodice koja `ivi
na pola puta izme|u mjesta gdje
sam te ve~eri nastupala i moje ku}e
- pri~a plavokosa pjeva~ica
Mlada pjeva~ica Sandra
Xs dugo se nije pojavljivala u medijima. Jo{
uvijek ne `eli da se previ{e eksponira jer, kako
ka`e, priprema jedno
iznena|enje za svoju
publiku. O tome {ta priprema ne `eli pri~ati
jer to onda svakako ne
bi bilo pravo iznena|enje.
I ona je itekako osjetila
nevrijeme koje je zahvatilo gotovo cijeli
svijet. Nakon {to se u
petak nave~er vra}ala
sa jednog nastupa u
Austriji, zbog lavine nije sa svojim automobilom mogla da se „probije“ do autoputa. Sa
svijim muzi~arem i prijateljicom oko {est sati
~ekala je da se ra{~isti
put poslije ~ega su nastavili putovanje.
- Zapravo, nismo mogli
do}i do ku}e pa smo
prespavali kod moje rodice koja `ivi na pola
puta izme|u mjesta
gdje sam te ve~eri nastupala i moje ku}e. Na
svu sre}u imali smo dovoljno goriva u automobilu pa smo ga samo
povremeno gasili, a i
prije nego {to smo
nai{li na to mjesto koje
16
je bilo zatrpano snijegom, na pumpi smo kupili sokove i sendvi~e
kao da smo znali {ta
nas ~eka. Na sre}u, putne slu`be su reagovale
brzo koliko su mogle
pa nismo du`e ostali
zavejani u snijegu pri~a nam mlada pjeva~ica.
Ova plavokosa pjeva~ica priprema jednu
veliku promociju svoje
pjesme „Hajde DJ“.
Kako je ta numera za
kratko vrijeme postla
jedna od najslu{anijih
iz dosada{njeg Sandinog repertoara odlu~ila
se maksimalno posveti
njenoj pormociji. No,
ni o tome sada pri~a.
Po{tovali smo pjeva~icinu odluku, ali
smo od nekih njenih
saradnika saznali kako
}e Sandra XS uskoro
jo{ jednom ekranizirati
tu pjesmu. Ne}e to biti
uobi~ajen videozapis.
Sandra XS }e novi spot
za tu pjesmu snimati u
~etiri bh. grada, ali i u
Austriji, Njema~koj i
[vedskoj. Ona }e u spotu „ugostiti“ nekoliko
poznatijih DJ-a iz Njema~ke i BiH.
9. februar/velja~a 2012.
A. Sa.
Lubenovi} i Uzunovi}: Elvir je
autor pjesme
A. SALETOVI]
hove rasprave, rekao
da sve {to je interesuje
za njihov duet pita
upravo Kibija s obzir-
Spot za sedam dana
pregledan preko
50.000 puta
Spot za pjesmu [email protected]{„ se uveliko emituje u
programima brojnih televizija, ali i na portalima.
Lubenovi} je zadovoljan reakcijom publike kako
na pjesmu tako i na sami spot. A, da }e [email protected]{„ vrlo brzo postati novi mega hit na na{oj
estradi, govori i podatak da je za sedam dana pregledan vi{e od 50.000 puta.
do Had`i}a i izvinila
mu se jer je, kako je rekla, reagirala implusivno jer i ona ima pjesmu istog naziva?!
Kibi Lubenovi}, koji je
vlasnik te pjesme, ponovo je prokomentirao
de{avanja u Bijeljini jer
je, kako nam je rekao,
poslije teksta u „Expressu“ imao dosta reakcija.
Iznena|en je zbog ~ega
se Mia nije njemu obratila jer joj je Osman,
odmah na po~etku nji-
nije plagijat i ukoliko i
kolegica pa`ljivo poslu{a
svoju i na{u pjesmu,
mo}i }e ve} nakon prvog
slu{anja da uo~i razliku.
Ne bih da joj ovom prilikom dr`im predavanja i
da joj obja{njavam kako
i na koji na~in se mo`e
dokazati da je neka pjesma plagijat. Ona bi to
trebala znati! Jedino je
naziv isti, pa ako ona na
osnovu tog mo`e da na{
duet [email protected]{„ naziva
plagijatom, eto onda neka i bude! Ovih dana vidim u medijima da je
snimila spot za novu
pjesmu pa joj je o~ito
svaka reklama dobro
do{la. Nije kolegijalno
da se preko na{ih le|a
„bogati“ marketingom,
ali ukoliko joj je to dobar put za uspijeh i ako
}e zaista uspjeti, onda joj
ne zamjerim {to se na takav na~in eksponira u
medijima - ka`e Lubenovi}.
om na to da je Lubenovi} tu pjesmu kupio od
svog dugogodi{njeg saradnika Elvira Uzunovi}a. On. je, ina~e, tvorac brojnih hitova ne
samo onih koje pjeva
Kibi ve} i Slavica ]uktera{, Tanja Savi}, Darko Filipovi} i mnoge
druge „Zvijezde Granda“.
- Ovih dana sam poku{avao do}i do Mie, na
bolo koji na~in je kontaktrati, ali nisam imao
sre}e.Ta pjesma nikako
Borisavljevi}: Optu`be
zbog reklame ili...
Reakcija
Senke
Pinkov
Mirza Omerovi} nakon snimanja pjesama u Bugojnu
Nisam prevario Hakalu!
Nihad je jednu pjesmu snimio za desetak minuta i poku{ao sam da
ga nadma{im, ali nisam uspio u tome jer je meni trebalo pet minuta
vi{e - kroz smijeh pri~a pjeva~
M
Senka: Ta~no je da se ponovo aktiviram
Neko plasira pogre{ne
informacije o meni
Ne bih ni reagovala da nije
„Express“ u pitanju
Javila nam se pjeva~ica
Senka Pinkov u `elji da
reaguje na ~lanak koji se
pojavio u pro{lom broju
na{eg magazina pod naslovom „Senka Pinkov
se vra}a na scenu“. Kako nam u telefonskom
javljanju iz Beograda
ka`e, ~lanak i nije toliko
„sporan“ ali zbog svojih
saradnika mora reagovati.
- Ta~no je da se nakon
velike i opravdane pauze ponovo aktiviram na
estradnoj sceni. Ono {to
je va`no i zbog ~ega reagujem, ponovo neko poku{ava da mi se predstavlja kao prijatelj, pri~a i
pi{e afirmativno ali sa
dozom „klize}eg starta“
koji nije dozvoljen.
Da nije „Express“ u pitanju, vjerujte da ne bih
ni reagovala ali ~lanak
su pro~itali moji saraIbro Selmanovi}:
Tako sam
odgojen
dnici i nije im bilo pravo. U pomenutom
~lanku pi{e da „uskoro
po~injem sa snimanjem
u sarajevskom studiju
„Tempo“, {to apsolutno
nije ta~no. Nemam ni{ta
protiv pomenutog studija ali ja ne po~injem sa
snimanjem uskoro, ja
ve} snimam ali u Beogradu sa kompozitorom
Ivicom Maksumovi}em.
Ne znam kome vi{e trebaju podmetanja i {ta se
sve „iza brda valja“. Jednostavno nije fer. Davno su mi „prijatelji“
poku{avali podmetati
razne situacije, afere,
plasirali la`i i nikada nisam reagovala. Sada kada se `elim vratiti ponovo isti scenario koji ovaj
put ne `elim i ne mogu
dopustiti - javlja nam
Senka.
irza Omerovi}
je prije nekoliko mjeseci
odlu~io da promijeni
`anr u muzici i da snimi novi album sa pjesmama koje }e u sebi
imati primjesu i narodnjaka i zabavnjaka.
Nimalo se ne kaje {to je
poslu{ao savjet Mirze
had`iahmetovi}a vlasnika studija „Hazard“ iz
Bugojna koji mu je savjetovao da se po~ne druga~ije muzi~ki
izra`avati.
- Kada su neki moji prijatelji i fanovi ~uli kako
zvu~e nove pjesme bili
su pesimisti misle}i kako sa takvim pjesmama
ne}u uspjeti. I ja sam se
toga bojao, ali sada vi-
dim da se time nisam
trebao optere}avati. Zapravo, tek sada imam
pjesme koje mi u potpunosti „le`e“. Prona{ao
sam se i u muzici i druga~ijim tekstovima. Zajedno sa Mirzom sam
izabrao desetak pjesama
koje pomalo „miri{u“
na ono {to u Srbiji radi,
recimo, OK bend.
Zna~i, muzika za neku
urbaniju publiku. Kada
sam prije mjesec dana
dvije nove pjesme postavio na internet vjerujte nije bilo ni jednog
negativnig komentara...
samo pohvale - zadovoljan je Omerovi}.
On je pro{le sedmice u
Bugojnu otpjevao preostalih pet pjesama koje
Feti}: Sve se
brzo zavr{ilo
Omerovi}: Pregovara
sa tri izdava~ke ku}e
}e u potpunosti biti zavr{ene za dvije sedmice.
S obzirom na to da nije
imao puno vremena,
odlu~io je sve okon~ati
u jednom danu.
- Kada mi je ostala jo{
jedna pjesma pitao sam
Mirzu ko je do sada najbr`e otpjevao. Rekao
mi je da je Hakala jednu pjesmu snimio za
desetak minuta. Poku{ao sam da ga nadma{im i „prevarim“,
ali nisam uspio. Meni je
trebalo pet minuta vi{e
- kroz smijeh pri~a ovaj
pjeva~.
Kako su sve pjesme snimljene, Omerovi} je sada u pregovorima sa ne-
A. F. B.
koliko izdava~kih ku}a
koje }e objaviti novi
album.
- Pregovaram sa tri
izdav~a i jo{ uvijek nisam odlu~io kome }u
povjeriti ovaj novi CD.
Puno je ulo`eno u taj
projekat pa samim tim
ne `elim ni da rizikujem. Svakako da ne}u
pristati ni na „ucjene“
nekih izdava~a koji na
svaki mogu}i na~in `ele
iskoristiti pogotovo nekog mla|egna estradi
kao {to sam ja. Sve ima
granice pa i cijene
izdvanja albuma, snimanja spota, reklamiranja... - zavr{ava Mirza
A. Sa.
Omerovi}.
Ibro Selmanovi} na{ao i vratio nov~anik
Ne treba mi ono {to nije moje
Uzeo sam nov~anik i po~eo da je zovem, da vi~em, ali nije se okretala
U Biha}u se ve} nekoliko dana prepri~ava gest Ibre Selmanovi}a, gest koji u dana{njim vremenima, voljeli
mi priznati ili ne, i nije tako
~est slu~aj. Popularni
Bi{}anin je u bolnici oti{ao
na kontrolu i pri ulasku u lift
bukvalno se sudario sa jednom `enom.
- Oti{ao sam na redovnu kontrolu i ~ekaju}i lift pri~ao sa
higijeni~arkom koja je uposlenik bolnice. Kada su se
vrata lifta otvorila, jedna
`ena je `ure}i zaka~ila mene
ali i produ`ila dalje. Okrenuo sam se i vidio da joj je
ispao nov~anik. Uzeo sam
nov~anik i po~eo da je zovem, da vi~em ali nije se okretala. Potr~ao sam za njom i
vratio joj nov~anik. Njenoj
sre}i nije bilo kraja.
Poslije su se raja {alila na taj
ra~un, naravno na bezazlen
na~in. Nije mi potrebno ono
{to nije moje, ne treba mi.
Veliki je to haram. Ne
pri~am ovo da bih se pohvalio, onaj ko me zna to }e i
potvrditi. @elim re}i da bi
morali voditi brigu i o drugima, na bilo koji na~in. Jesu
te{ka vremena, mo`da neko
ne bi uradio kao ja da se
na{ao na mom mjestu, ali ja
sam takav. Takav sam odgojen. Po{tenje nema alternativu, barem u mom slu~aju ka`e Selmanovi}.
A. F. B.
9. februar/velja~a 2012.
17
Farizada ^amd`i} {okirana odlukom OTV Valenino
Bez razloga sam
izba~ena iz programa
Kao razlog embarga naveli su mi da
„onaj ko se reklamira na BN televiziji
ne mo`e da se pojavljuje kod njih“
K
ada se prvi put
pojavila na estradi, daleke 1986
godine, sa albumom
„Majko, gdje je sada
on“, za Farizadu
^amd`i} su pri~ali da
je prvoklasan vokal i da
je pravo osvje`enje na
estradnoj jugoslovenskoj sceni. Pjeva~ica
bez afera svoj estradni
put „betonirala“ je neupitnim kvalitetom i nikada nije dolazila u sukob sa medijima i kolegama.
U telefonskom razgovoru Farizada nas je
obavijestila da je prvi
put u dugogodi{njoj
karijeri primorana da
reaguje na nepravdu, a
radi se o, za Farizadu,
„{okantnom skidanju
sa programa OTV Valentino“.
- Blago re~eno, {okirana
sam i naravno razo~arana odlukom ~elnih ljudi
pomenute televizije.
Odnos sa ovom televizijom davno je pre{ao
okvire profesionalnog.
Od njihovog osnivanja
ja sam im na usluzi,
`ivim u neposrednoj blizini i kada je god trebalo
ja sam bila tu da im pomognem. Postali smo
prijatelji, barem sam ja
tako mislila. Kada bi neko od kolega otkazao,
kada se ne bi odazvao na
Farizada:
Nisam ni~ije
vlasni{tvo
njihov poziv, `argonski
re~eno kada bi ih
„ispalio“, zvali su mene
da popunim program.
Znala sam ostaviti goste
u ku}i da bi njima pritekla u pomo}.
- Moja karijera traje dugo, radila sam sa produkcijama „Diskoton“,
„Halix“, „Renome“... i
nisam postala niti }u
ni~ije vlasni{tvo. Ovaj
„nesporazum“ sa ovom
televizijom po~eo je kada sam snimila nove
pjesme „Sigurna u sebe“
i „Varaj, varaj“. Televizija „Valentino“ imala je
privilegiju da prva emituje moje pjesme. Kao i
svakom pjeva~u, i meni
je markenti{ki interes
da se pojavim u elektronskim i printanim medijima. Bila sam gost na
„BN TV“ u emisiji
„Nedeljno popodne“ i
od tada me nema u muzi~kim programima
„Valentina“. Kao razlog
embarga naveli su mi da
„onaj ko se reklamira na
BN televiziji ne mo`e da
se pojavljuje kod njih“.
- Naravno, da to nije
istina. Nisam im ni{ta
du`na to je najva`nije.
Narod me tra`i a u nedostatku kvaliteta
`enskih vokala oni }e
vremenom svoju odluku
sami preispitati. - ka`e
A. F. B.
Farizada
Od pjeva~a iz regiona
nema mjesta za mene
Rijetko kad se spominju njegovi uspjesi
Imamovi}:
A gdje sam ja?
18
9. februar/velja~a 2012.
Neponovljiv
Sve tajne su u vremenu sakrivene
ali tajne oko Zaima nikada nije bilo
Prije osamnaest godina, 2. februara prestalo je da kuca srce doajena sevdalinke Zaima Imamovi}a. Te ratne 1994. godine stalo je srce jedne legende, a besmrtna du{a oti{la je na bolji svijet.
Pored svih stradanja, jada i belaja koje do|u uz strahote rata, vijest o smrti Zaima Imamovi}a obi{la je
Bosnu i Hercegovinu nose}i sa sobom nevjericu.
Rodio se u Mrkonji} Gradu 26. avgusta 1926. godine, a samo godinu dana nakon ro|enja sa porodicom
dolazi u Travnik.
^esto je Zaim pri~ao o „gradu vezira“, o djetinjstvu i
momkovanju, prvoj ljubavi....a ovom lijepom gradu
posvetio je i pjesmu „Kolika je u Travniku Bojna“.
Dolaskom u Sarajevo po~inja i legenda o Zaimu.
Na nagovor brata i sestre jedne no}i odlazi kao gledalac u muslimansko kulturno-umjetni~ko dru{tvo
„Gajret“, a ku}i se vra}a kao ~lan ovog, tada, renomiranog dru{tva.
Kada se 10. aprila 1945. godine ~uo glas spikera
„Ovdje Radio Sarajevo, danas je kapitulirala NjeZaim
Imamovi}
Razo~arani Ned`ad Imamovi}
Osim {to je Ned`ad
Imamovi} svrstan me|u
izvanredne interpretatore izvorne pjesme, {to
mnogi i znaju nepoznanica je to da je ovaj pjeva~ u predratnom periodu imao kasetu sa novokomponovanim pjesmama sa koje se naro~ito
izdvajala pjesma „Igraj
mi no}as“, pjesma koja
Zaim Imamovi}
je krajem 80-tih godina
zauzimala vode}e pozicije na top hit ljestvicama.
Posljednjih godina
Ned`ad se isklju~ivo
~ini se opredijelio za sevdalinku, snimio veliki
broj arhivskih snimaka.
Osim pjevanja, Imamovi} vrlo uspje{no radi u
svom studiju zajedno sa
svojim sinom i to vrlo
uspje{no.
Rijetko se kada pominju ti uspjesi jer, kako
re~e jedne prilike i sam,
ne mo`e se sti}i pomenuti on i pjeva~i sa ovih
prostora od nekih novonastalih imena sa strane, vjerovatno je mislio
na pjeva~e iz regiona.
D`. H. M.
ma~ka“, Zaim je postao ~lan kolektiva koji je pravio
svoje prve korake.
Iz tog vremena ostala je do dana{njih dana anegdota
kada su neuki pri~ali „kupi}u radio ako je u njemu
Zaim Imamovi}“.
Ve} na po~etku svoje karijere Zaim je postao pjeva~
po osje}aju. Znao je slu{aocu do~ara romanti~na doba koja samo u sevdalinkama postoje, znao je da ta
daleka vremena pribli`i da ih osjetimo i shvatimo.
Godinama je Imamovi} bio najpopularniji pjeva~ i
tuma~ sevdalinke ali ga ni tada nije pratio veliki publicitet u medijima. Imao je Zaim zahvalnu boju glasa, nje`nu i sjetnu, koju niko ni tada a ni poslije nije
imao.
Krajem 1993. godine, u vihoru rata, Zaim pi{e svoje
posljednje stihove:
„Biserom se Bosna zakitila, biseru je ~esto govorila,
ne damo Bosne na{e rodne grude, sve da nam du{mani zlatne dvore nude“.
Zaborav je sklon ljudima, sje}anje na dobro brzo prolazi ali se i vra}a. Ponekad. Zaimovo ime i prezime
upisano je zlatnim slovima u antologiji sevdalinke.
Sve tajne su u vremenu sakrivene ali tajne oko Zaima nikada nije bilo. Bio je i ostao -neponovljiv.
A. F. BEGANOVI]
Ned`ad
Salkovi}
Milena Plav{i} ne krije koliko je po{tovala
starije kolege
Salkovi}:
Zaim je
broj jedan
Klanjala sam se
Zaimu i Zehri
Danas, ko god ne zna {ta }e sa sobom, po~ne da pjeva - ka`e Milena
Lj
Zaim Imamovi}
je bio moj idol
Tada jo{ nije ni slutio da }e
upoznati Zaima, a kamoli da }e
pjevati i putovati s njim
Pri~e iz pro{losti
Ned`ada Salkovi}a satima bi se mogle nizati jedna za drugom. Rado
govori o sebi, svojoj karijeri i idolima. Na prvom mjestu je rahmetli
Zaim Imamovi}. Ka`e
da ga je obo`avao, iako
u to vrijeme nije znao ni
kako izgleda.
- Zaim je bio moj idol.
Nisam znao ni kako
izgleda, ali po pjesmama
koje sam slu{ao na radiju-on mi je bio najomiljeniji. Mojim ulaskom
u taj ~udesni svijet muzike i sevdaha, do{lo je
vrijeme da upoznam
svog idola. Bilo je to
ne{to veliko za mene.
Nisam ni slutio da }u
sresti, upoznati takvog
pjeva~a kakav je on bio
tada, a ponajmanje da }u
pjevati pored njega, pu-
Zaim
Imamovi}
tovati i drugovati u hotelskim sobama na nekim
od zajedni~kih, velikih
turneja kakve smo nekada imali na prostoru
biv{e nam zajedni~ke
dr`ava - uz mnogo emocija pri~a na{ sagovornik
Z. K.
Salkovi}.
ubav prema muzici bila je na
prvom mjestu u
vrijeme kada je ona
po~injala pjevati, ba{
kao i najve}em dijelu
njenih kolega, kako
onih starijih tako i onih
iz njene generacije. Sve
ostalo, kao {to je zarada,
bilo je na drugom mjestu. Danas, kako Milena
Plav{i} vidi estradu, dominira te`nja za brzom
zaradom i isklju~ivo samo zaradom. Ljubavi
je, veli Milena, jako malo.
- ^ast jednom manjem
broju mladih pjeva~a
kod kojih se vidi i
osje}a ljubav sa kojom
rade. Sve ostalo, ~ini mi
se, radi se o isklju~ivom
interesu da {to prije zarade neke velike pare.
Danas, ko god ne zna
{ta }e sa sobom, po~ne
da pjeva - kriti~na je
Plav{i}, napominju}i da
takvo mi{ljenje nije
plod ljubomore.
- Ne govorim to {to sam
ljubomorna na mla|e
generacije, to je samo
istina i ni{ta vi{e. Po prirodi nisam ljubomorna
i ne postoji neko na
estradi da je to mogao
osjetiti sa moje strane.
To nikako, ali je situacija takva i treba je nazvati pravim imenom pri~a Milena i dodaje da
je odnos pjeva~a, odnosno njihovo me|usobno
po{tovanje jako srozano, posebno izme|u starijih i mla|ih.
- Li~no sam, govorim u
svoje ime, itekako
po{tovala i cijenila starije kolege. Bez da pretjerujem, ja sam se, recimo, u smislu po{tovanja, klanjala Zaimu
Imamovi}u, Zehri Deovi} i drugim tada{njim
pjeva~kim legendama.
Bila mi je ~ast {to sam
imala priliku da nastupam sa takvim veli~inama. Vi{e od radosti da
zapjevam na bini pored
Zehra Deovi}
Plav{i}:
Nisam
ljubomorna
jedne Zehre, a ponajmanje bi mi bilo te{ko da
u~inim ne{to za nju, u
bilo kojem smislu, pa
makar iz obli`nje kafane donijeti kafu ili ~aj
ako bih primijetila da
bi voljela ne{to toplo
popiti - pri~a Milena
Plav{i} o nekada{njim
odnosima i po{tovanju
izme|u starijih i
mla|ih pjeva~a.
Z. KISI]
Dan i no} ~ekao let za Beograd
Miroslav Ili} ljut na
tursku aviokompaniju
^ekirali smo se u 11 sati prije podne, a tek u {est uve~er su nas vratili u
hotel. Nikad mi se ni{ta sli~no nije desilo - rekao je revoltirano Ili}
Me|u putnicima kojima
je zbog snijega pro{le
sedmice otkazan let iz
Istanbula za Beograd
na{li su se i Miroslav
Ili} i njegova supruga
Gordana. Avion kompanije „Turki{ erlajnz“ nije poletio zbog jakog nevremena. - ^ekirali smo
se u 11 sati prije podne,
a tek u {est uve~er su
nas vratili u hotel. Nikad mi se ni{ta sli~no nije desilo - rekao je revoltirano Ili}.
Kako nezvani~no saznajemo, „Turki{ erlajnz“
obezbijedio je smje{taj u
hotelu porodicama putnika koji su ostali zaglavljeni na aerodromu, a
let za Beograd pomjeren
je za dan kasnije. A. Sa.
Ili}i su nestrpljivo
~ekali let
9. februar/velja~a 2012.
19
Tokom tri sedmice boravka na Tajlandu
Goga Sekuli}
se dru`ila sa
travestitima
Goga: Tajlan|anima
pokazala {ta je
zmijsko tijelo
Pjeva~ica ka`e da no}ni `ivot Phuketa
posjeduje pretjeranu dozu ludosti i da nije
po njenom ukusu
Voda je fenomenalna
N
akon promocije
novog CD-a, vrtoglavog uspjeha
i duetske pjesme
„Vu~e lopove“
najpopularnija crnogor-
ce sun~anja i u`ivanja
na tajlandskim pla`ama
do`ivjela je temperaturni {ok kada se da 30 stepeni iznad nule vratila
u Beograd na 10 stepeni
Prvih nekoliko dana u
Bangkoku Goga je provela je u {opingu i razgledanju najinteresantnije prijestonice ovog
dijela svijeta da bi se
na~in. Sun~aju}i se na
pla`i Surin, posmatrala
sam kako se siroma{tvo
i luksuz spajaju u savr{enu cjelinu - kazala
Odu{evljavala je priroda
U`ivala u
tradicionalnoj
muzici
ska pjeva~ica Goga Sekuli} na nagovor prijatelja, neplanirano je
otputovala na odmor na
Tajland. No, povratak
nimalo nije bio zabavan.
Naime, atraktivna pjeva~ica nakon tri sedmi-
20
u minusu.
No, ipak nikakav minus
nije mogao da pokvari
do`ivljaje koje sa sobom
nosi iz ove ju`no-azijske
zemlje, koja je, kako
ka`e, ostavila je na nju
nevjerovatan utisak.
9. februar/velja~a 2012.
nakon toga uputila na
ostrvo Puket gdje je provela ostatak odmora.
- Ostrvo sam zahvaljuju}i prijateljima koji tamo godinama odlaze,
do`ivjela na jedan poseban i „neturisti~ki“
je Goga, otkrivaju}i da
je najljep{e trenutke provodila uz ~a{u bijelog
vina u baru Catch
u`ivaju}i uz zvuke sa-
ksofona i iskren osmjeh
na licima mje{tana.
Pla`e Freedom, Karon,
Kata Noi, Nai Harn,
ostrva Phi Phi i James
Bond samo su neka od
mjesta gdje je u`ivala na
tropskom suncu, masirala se raznim vrstama
tradicionalne Thai masaze i jela ~uvenu Tom
Yum Kung supu i
pr`eni pirina~ sa povr}em i gamborima.
Iako je provela nekoliko
no}i sa dru{tvom u klubu Famous i u Ulici Bangla slikala se sa travestitima, Goga ka`e da
no}ni `ivot Phuketa posjeduje pretjeranu dozu
ludosti i da nije po njenom ukusu.
S. BEGOVI]
Keba nezadovoljan raspodjelom novca u SOKOJ-u
Na ime autorskih prava
za proteklu godinu
dobio samo 800 eura!
P
A, Mla|an Dinki}, sa neznatnim brojem pjesama, naplatio
je ~ak 2.000 eura -otkriva Keba
o broju nastupa i
svega ostalog {to
se ti~e posla-na{
sagovornik Dragan Koji} Keba je zadovoljan.
Me|utim, kada je rije~
o naplati autorskih prava od SOKOJ-u, veli, tu
je ne{to druga~ija pri~a.
- Nezadovoljan sam naplatom autorskih prava. Za proteklu godinu,
kao autor blizu stotinu
pjesama, dobio sam
svega 800 eura! Pa,
Mla|an Dinki}, koji
nema ni blizu toliko
autorskih pjesama, dobio je ~ak 2.000 eurapo`alio nam se Keba,
dodaju}i da je u spo-
Keba: Mizerija
na ime autorskih
prava
menutoj organizaciji
mnogo nelogi~nih postupaka.
[to se ti~e njegove
k}erke Ta{e, Keba nam
je rekao da ona jo{ uvi-
jek nema namjeru da se
vrati iz Amerike gdje
joj, napominje, jako
dobro ide u poslovima
kojima se bavi.
- [to se mene ti~e, `ao
mi je i te{ko kao ocu, ali
to je njena volja i ja to
po{tujem - ka`e Keba.
Na temu ostalih novosti
ili eventualnih planova,
Keba nam je rekao da
ove godine definitivno
objavljuje novi CD.
- Ne snima mi se po pitanju potrebe, imam
mnogo dobrih pjesama,
ali }u to definitivno
u~initi zbog publike koja to o~ekuje od mene
evo ve} ~etiri godine Z. KISI]
ka`e Keba.
Sa{a Jeli}
Karijeru
zapo~eo
bukvalno
na ulici
Sa{a Jeli} ne krije da je
svoju pjeva~ku karijeru
zapo~eo bukvalno na
ulici! Bilo je to, veli Jeli}, u beogradskoj
Knez Mihajlovoj. Iako
je pjevao „na suho“, tada {esnaestogodi{nji
Sa{a privla~io je
pa`nju prolaznika, zara|ivao je radoznale
poglede, aplauze, ali i
prve bak{i{e.
- Ne stidim se re}i da
sam po~eo kao uli~ni
pjeva~. Po~eo sam sa
{esnaest godina, bukvalno na ulici i ne stidim se toga. U Knez
Mihajlovoj sam zaradio prvi bak{i{, a jednog dana dobio sam
bak{i{ i od Milene
Plav{i}, {to je na mene
Jeli}: Pjevao „na suho“
ostavilo poseban utisak
- iskren je Jeli}. Z. K.
9. februar/velja~a 2012.
21
Iluzionista i hipnotizer na Tajlandu
Fraxon se vra}a sa dvije-tri `ene
Muj~e: Uvijek
sa lijepim
djevojkama
Moja je teorija, da ~ovjek treba imati onoliko `ena koliko ih
mo`e izdr`avati. Ja sam i borac za natalitet
I
Uz novi CD
Muj~e ide na
sve ili ni{ta
Mladi folk pjeva~
Muj~e Duri} ovih dana
zavr{ava snimanje pjesama za svoj novi CD
koji }e po njegovom
o~ekivanju biti prekretnica u njegovoj estradnoj karijeri.
Publici je vbec ponudio dvije promo pjesme
„Otroovni cvjetovi“ i
„Svatovi“, za koje je
dobio mnoge pohvale i
od svojih estradnih kolega. Na albumu }e se
na}i i duet sa Zlatom
Avdi} za kojeg Muj~e
22
tvrdi da }e postati hit.
- Nikada nisam bio
ve}i optimista. Mislim
da }u sa novim pjesmama ostvariti svoj dje~a~ki san da postanem zvijezda. Pjesme su zaista
odli~ne i za to sam odlu~io da idem na sve ili
ni{ta. U pregovorima
sam sa BN Music, OTV
Valentinovo i muzi~kom
produkcijom Hayat, pa
od koga dobijem najbolje
uslove za tu ku}u }u izdati svoj novi CD - rekao
Z. H.
nam je Muj~e.
9. februar/velja~a 2012.
ako je jesenas, poslije
mnogo godina lutanja po svijetu,
obe}ao da }e se skrasiti
u Beogradu, \or|e
[piri} Fraxon, u ex Jugoslaviji poznat kao jedan od najboljih iluzionista i hipnotizer, sada
doktor za mentalnu higijenu, je nastavio po
starom.
Poslije kratkog zadr`avanja u Srbiji i Bosni, Fraxon je skoknuo
do Pariza gdje je imao
konsultacije i razmjenio
iskustva za poznatim
svjetskim specijalistima
u oblasti mentalne higijene.
- Od Amerikanaca sam
„pozajmio“ samo dio
vje{tina, koje se odnose
na autogeni meditativni
metod samokontrole i
samoza{tite. Taj metod,
koji upra`njavaju najpoznatiji svjetski nau~nici,
umjetnici, biznismeni i
sportisti sam prilagodio
na{im, balkanskim,
Fraxon:
Vrijeme je da
se o`enim
uslovima, nazvao sam ga
„alfa mo}“. U Parizu
sam imao mogu}nosti
da na jednom nau~nom
skupu taj svoj metod de-
monstriram, za {ta sam
dobio najvi{e ocjene rekao nam je Fraxon za
vrijeme kratkog zadr`avanja u Beogradu, a
onda nastavio put za Tajland!?
Svoj odlazak na Tajland
Fraxon je objasnio ovako:
- Cilj odlaska na Tajland
su `ene! Tamo su sve
`ene prelijepe, neme
ru`nih. @elim da se kona~no skrasim kraj neke, jer mi je vrijeme da
zasnujem porodicu. Kada sa vratim mo`da }u
do}i sa dvije-tri `ene, ali
ne}u mo}i da ih sve
o`enim jer ovdje nije
dozvoljena bigamija.
Moja je teorija, kao i Ere
Ojdani}a, da ~ovjek treba imati onoliko `ena
koliko ih mo`e izdr`avati. Ja sam i borac za natalitet. Danas sam u takvoj situaciji da mogu
izdr`avati vi{e `ena.
Kad se vratim sa Tajlanda moram da se sretnem sa Erom i da mu
predlo`im kumstvo. Vjerujem da me ne}e odbiti,
jer su na{i stavovi, kad
su u pitanju `ene - poduZ. JAK[I]
darni!
Na inicijativu Halida Muslimovi}a
Humanitarni koncert
za Aladina Ba{i}a
Bolest ne bira kalibar i koli~inu municije
Prijedoru je
pro{le sedmice
odr`an humanitarni koncert, jo{ jedan u
nizu na inicijativu Halida Muslimovi}a.
Mladi Aladin Ba{i} boluje od te{kog o{te}enja
srca i trenutno je na lije~enju u Beogradu. Za
transplataciju srca potrebno je izdvojiti 100.000
U
eura, a Muslimovi} je u
svom gradu pokrenuo
akciju za spa{avanje
mladog `ivota. Pored
„~uperka“ u ovoj humanoj akciji u~e{}e su uzeli
i Dona Ares, Adelisa kao
i KUD „Osman D`afi}“.
- Bolest ne bira kalibar ni
koli~inu municije. Kada
napada onda napada svim
sredstvima. Jedan mladi
`ivot je ugro`en ali izlaz
postoji. Treba skupiti tu,
ogromnu svotu novca a ja
sam siguran u krajnji uspjeh ove akcije. Na ovom
koncertu se ne}e stati Aladinu se sredstva moraju
„roditi“ a na ovom svijetu
ima dobrih i humanih
ljudi koji }e mu pomo}i,
u to sam siguran - ka`e
A. F. B.
Muslimovi}.
Halid: Pokrenuo akciju
Novica i Toma nekada davno...
Novica Zdravkovi} jo{
jednom ponovio
Ne smeta mi {to sam
u sijenci pokojnog
brata Tome
Nikada nisam ni poku{ao da budem
bolji od njega - ka`e pjeva~
Aladin Ba{i}: O{te}enje srca
Rade Lackovi}
Foliranje nije moja pri~a
Na njega nam se niko i
nikada nije po`alio. Barem ne nama. Rade Lackovi} oduvijek je bio,
kako bi to jednostavnije
rekli, prava raja i zasigurno jedan od najpozitivnijih estradnjaka. Nije
se promijenio ni u vrijeme najve}e popularnosti
koju je u`ivao prije ne-
koliko godina. Uobra`enost i foliranje,
ka`e, nisu dio njegove
li~nosti, pona{anja i karaktera uop{te.
- Neke stvari se ra|aju sa
~ovjekom. Ja sam ro|en
takav i ne znam se folirati.
Ne vidim razlog za{to bih
to ~inio. Bio popularan ili
ne-ja sam zaista isti i ni-
sam se nikada uhvatio u
tome da razmi{ljam druga~ije nego {to sam ranije.
U redu, popularnost mi
godi, ali je to daleko od toga da se ne{to uobra`avam, da se foliram ili,
ne daj Bo`e, ljude oko sebe
posmatram kao neku ni`u
vrstu od sebe - obja{njava
Z. K.
popularni Rade.
Lackovi}: Omiljen me|u
kolegama
Zahvaljuju}i pokojnom
bratu Tomi, Novica
Zdravkovi} je stigao u
Beograd prije ne{to vi{e
od 35 godina. Kako tada, tako i danas, mnogi
mu prebacuju da se u
estradnom smislu nije
izborio za svoje mjesto,
te da je oduvijek bio u
sijenci pokojnog brata,
te da je u istoj ostao i
dvadeset godina nakon
njegove smrti.
- Da, i danas `ivim u
Tominoj sijenci! Nije
mi jasno za{to to neko
tako posmatra i {ta ima
od toga? Meni to ne
smeta niti mi je nekada
smetalo. Moj brat je bio
i ostao legenda, meni to
ne smeta, ponosan sam
na to. Ponosan sam na
to da sam u sijenci jedne
pjeva~ke legende kakva
je bio moj pokojni brat.
Ja nikada nisam ni poku{avao da budem bolji
od njega. Imam svoje
mjesto pod ovom estradnom kapom i zadovoljan sam - veli Novica
Z. K.
Zdravkovi}.
Amela Zukovi}
Ja sam velika kukavica!
Nasmijana, raspolo`ena
i vesela. Amela Zukovi}. Dobro i zdravo, sa
poslom sve uobi~ajeno,
od grada do grada, sa
nastupa na nastup. Nove pjesme, veli Amela,
uskoro.
- Uskoro }e biti jedan
singl. Bilo je nekih pla-
nova sa Muharemom
Serbezovskim, ali me
kolega Sinan preduhitrio. „Maznuo“ mi je Muharema u posljednji ~as,
ali, ako, po{tujem starije
kolege, bit }e jo{ prilika
- pri~a nasmijana Amela
koja na temu solisti~kog
koncerta ka`e:
- Ja sam velika kukavica
kada je u pitanju moj
prvi solisti~ki koncert.
Nemam ja strah od pjevanja ili sli~nog, ali ne
znam kako bih to podnijela sa strane emocija. Naravno, `elim to,
voljela bi da se desi {to
ranije, ali, to su neke
moje prepreke. Nakon
32 godine estradnog
sta`a-red je da se i to
desi, ali ne mogu nikome obe}ati kada }e to
ta~no biti - iskrena je
Amela, dodaju}i da bi
se prvi veliki koncert
desio isklju~ivo u SaraZ. K.
jevu.
Zukovi}: Strah od emocija
9. februar/velja~a 2012.
23
Reporta`a iz Amerike
Maji Marijani pozlilo na vrhu
najve}eg restorana u ^ikagu!
Impresionirana Ekremom i njegovom suprugom Igbalom z Svi nastupi bili vi{e nego dobro
posje}eni z Bak{i{ potro{ila u {opingu
pro{lom broju
„Expressa“ objavili smo reporta`u
sa turneje srbijanske pjeva~ice Maje Marijane u
Americi. Ona je jo{ uvijek pod utiscima boravka u „obe}anoj zemlji“,
a o ovom posljednjem
boravku pri~a samo u
superlativu.
Ne samo da su svi nastupi bili vi{e nego dobro
posje}eni, ve} je Marijana imala kona~no sasvim dovoljno slobodnog vremena da se
dru`i sa prijateljima koji
tamo godinama `ive i rade, ali i da sklopi nova
poznanstva. Najvi{e vremena ona i njen suprug
Mladen provodili su u
^ikagu. Osim {to je nastupala, pjeva~ica je
u`ivala i u svakodnevnoj
{etnji, {opingu, fe{tama
sa prijateljima...
U
Na jednom njenom nastupu bio je i Ekrem Jevri} sa suprugom Igbalom. Maja ka`e da je ovu
„internet zvijezdu“ kao i
njegovu suprugu nakon
„~a{ice razgovora“,
do`ivjela na sasvim druga~iji na~in. O Ekremu
sve najbolje... Sve dirajte
ali Jevri}a ne, nova je parola koje se „dr`i“ Maja.
- On je jedan zaista pozitivan lik. Bio je sa suprugom na jednom mom
nastupu i dugo nisam
sjedila sa nekim ko nije
optere}en vilama, markiranim stvarima, s nekim ko je sasvim obi~an
ali poseban ~ovjek.
Pri~ali smo o svemu.
@alio mi se na neke ljude kako su se pona{ali
prema njemu, na one koji su iskori{tavali njegovu dobrotu i predstvaljali ga kao naivnog ~ovjeZamalo da
dvije Maje
mogu stati u
ovu cipelu
Ekrem, Maja i
Igbala: Ugodno
dru`enje u ^ikagu
ka. Mislim da }u, ako
na|emo dobru pjesmu,
snimiti jedan duet s
njim - pri~a nam Maja.
O zara|enom novcu u
Americi Marijana ne
pri~a. Ipak, hvali se i nikako ne `ali. O~ito da
nju kada su ameri~ki nastupi u pitanju nije
Nigdje pa ni u
Ameriku bez
supruga Mladena
24
9. februar/velja~a 2012.
uhvatila kriza jer u posljednje vrijeme dosta
njenih kolega se iz Amerike vra}a namrgo|ena
lica.
- Svi nastupi su prije
svega bili lijepo organizirani i izreklamirani i
bilo je zaista lijepo. Zadovolja i publika, i orga-
nizatori ali i ja. Najva`nije je da se svaka
fe{ta morala zbog dobre
atmosfere produ`iti, a u
nekim gradovima smo
zbog interesovanja nastupe morali i reprizirati. Pa da se ne la`emo...
bilo je i bak{i{a, ali sam
to vjerujte sve brzo po-
to{ila. Jer mene kada
uhvati „{oping granica“
onda ne gledam na
nov~anik - kroz smijeh
pri~a pjeva~ica.
Za najbli`e je donijela
pregr{t poklona. Ali, nije zaboravila ni na sebe.
Tako je njen ormar bogatiji za desetak haljina,
dosta cipelama i ~izmama... Kada smo ve} kod
cipela... u ^ikagu se fotografisala u najve}oj ci-
Stra{an pogled, ali
je ipak neumorno
pozirala svom
fotografu
Maja na vrhu
najve}eg
~ika{kog
restorana
Vole je i
sin i tata
Nezaboravna
ve~er sa
publikom
u ^ikagu
Gdje god je i{la tu
je bila i limuzina
Bak{i{ na
sve strane
Sprijateljila se sa
jednim od
najpoznatijih
DJ-a u
^ikagu
Maja sa
prijateljicom
pored
vjerskih
slika
peli na svijetu, a posebno je impresionirana
ekskluzivnim restoranom u staklu sa kojeg se
vidi cijeli ^ikago.
- Sve je u staklu. Jako jezivo kada pogledate ispred sebe. U jednom momentu mi je pozlilo od
tog pogleda ali sam se
brzo ohrabrila i napravila seriju novih fotografija iznad ^ikaga - zadovoljna je Maja Marijana.
A. SALETOVI]
9. februar/velja~a 2012.
25
U te{kim vremenskim uslovima
’Zalopat’o’ se i Neno
Neno: Auuu...ovome kraja nema...
Jo{ malo...
Imao je i muzi~ku pratnju...
Nakon {to je sa kom{ijama o~istio prilaz svom ulazu, pjeva~ je zajedno sa ostalom djecom iz ulaza
nastavio da u`iva u snje`noj idili.
a je u najte`im situacijama spas u
pjesmi uvjerili
D
smo se i tokom agresije,
kada nas je ona zbli`avala i ~iji zvuci bi nas
U`ivao je u snje`noj idili
odvodili, dodu{e privremeno, u neki sretniji
svijet. Tako je ~ini se i
danas, kada smo okovani snijegom. Slika ~ovjeka koji je odlu~io
~ista~ima ispred ulaza
dati podr{ku prelijepom
svirkom na klarinetu
obi{la je ne samo Sarajevo, ve} i Evropu. No to
nije jedini slu~aj... I ne
samo da je zapjevao i
svojim umiljatim glasom „olak{avao“ u
ra{~i{}avanju snijega,
popularni pjeva~ Neno
Muri} i sam se latio lopate.
Nakon {to je sa
Novi album ve}
sljede}e sedmice
A da je Neno vrijedan momak govori nam i to da
je upravo zavr{io svoj novi album, koji nosi naziv
„Nedostaje{ mi ti“.
On }e se, na radost brojnih njegovih fanova u prodaji na}i ve} sljede}e sedmice. A ovih dana Neno
putuje za Norve{ku, gdje ima zakazano nekoliko
koncerata.
kom{ijama o~istio prilaz svom ulazu u ulici
Ivan Goran Kova~i} na
Kova~i}ima, dijete u
Neni se „probudilo“ te
je zajedno sa ostalom
djecom iz ulaza nasta-
vio da u`iva u snje`noj
idili. Grudvanje ga je
iscrpilo vi{e od
„lopatanja“, te je na kraju jednostavno zalegao
u snijegu.
S. BEGOVI]
Smorio me ovaj
eksperiment
Uskoro album sa narodnim pjesmama
Aleksandra snima Silvanine i Hankine pjesme
Ona je jo{ prije mjesec dana najavila iznena|enje kada je muzika
u pitanju, i sada je kona~no
otkrila o ~emu se radi
Radovi}: Nikada nisam bila protiv narodnjaka
26
9. februar/velja~a 2012.
Malo ko je o~ekivao da
Aleksandra Radovi} zapjeva narodnjake.
Me|utim, i to se desilo.
Ona je jo{ prije mjesec
dana najavila iznena|enje kada je muzika
u pitanju, i sada je kona~no otkrila o ~emu se
radi.
- Objavit }u album na
kojem }e se na}i narodnja~ke pjesme, ali u
„d`ezi“ fazonu. Nikada
nisam bila protiv narodnjaka, ve} samo protiv
novokomponovane muzike. Otpjevala sam pjesme Silvane Armenuli},
Hanke Paldum... A
odlu~ila sam da prvo
predstavim pjesmu „[ta
}e mi `ivot bez tebe dragi“ - rekla je Aleksandra u emisiji kod Ivana Ivanovi}a i zapjevala.
A. Sa.
Silvana Armenuli}
Na snimanju Hayatove emisije
Erna nosi bijele ga}ice,
Emir kopira ^olu, a Mirza
Vranj opet nenaspavana
Elviru hvalila i Hanka, a Asim Brkan se nije sjetio da dok pjeva bar izvadi ruku iz d`epa
ro{le sedmice na
snimanju emisije
Hayat Produktion,
nagledali smo se svega.
Uglavnom pjeva~i koji
su se pojavili na snimanju imali su ne{to novo
„za re}i“, ali kada je sta-
P
Brkan: ^uva
„{u{ke“ u
d`epu ili...
jling ili njihovo
pona{anje u pitanju.
Erna D`eba, ko-
mentiraju mnogi, nikada nije izgledala ljep{e
nego sada. Svaka ~ast na
dotjeranoj liniji, uvijek
sre|enoj frizuri, {minki
ali... [okirali smo se kada smo vidjeli D`ebu u
kratkoj haljinici! [ta
~udno u tome re}i }e neki... Ni{ta ako ne znate
da se upravo ova mlada
pjeva~ica ibretila na jednom snimanju za novogodi{nju naslovnu stranu na{eg magazina jer
je odbijala da se slika na
krevetu, normalno odjevena, onda je zanimljivo
sada vidjeti kako Erni
dok sjedi sijevaju
ga}ice!Istina... nije ih
namjerno pokazala. Mo`da je uz
crnu haljinu trebala na sebi imati crne, a ne bijele... no sve je
stvar ukusa!
Emir \ulovi} se
predstavio jednom novom pjesmom. Pri-
[oljanin i Vranj:
Hajde da zavr{imo
Mirza pa na spavanje
D`eba:
Nezgodno
sam sjela
pa...
mje}ujemo da je promijenio frizuru, ali i stajling. I kako
godine
odmi~u a
Emir se
~e{}e pojavljuje u medijima, sti~e se utisak kako uporno
poku{ava
ko{pirati Zdravka
^oli}a... Pogledajte
fotografiju i sigurni smo da }ete
imati isti komentar.
Elvira Rahi} se
poslije ne{to du`e
pauze pojavila u
Hayatovoj emisiji.
dotjerana kao i
uvijek sa simpati~nom
frizurom Elvira je dobijala brojne komplimente
zbog lijepog izgleda.
Hvalila ju je i Hanka
Paldum iako su „do
ju~er“ bile, bar se tako
predstavljalo u medijima, na „suprotnim stranama“. Zapjevao je i
Asim Brkan, ali nikako
se nije sjetio da bar izvadi ruku iz d`epa.
\ulovi}:
Kao ^oli}
na po~etku
karijere
Rahi}:
Komplimenti
zbog izgleda,
posebno
zbog frizure
Hanka i Emir: Uvijek uz
mlade nara{taje
Nihad Voloder
Nodivo: Pazio
na mobitel
Svaki put kada je razgovarala sa nekim od gostiju, voditeljica Mirza Vranj je svako malo stavljala
ruku na usta. Pazi Mirza
na bonton, ali o~ito ne i
na to koliko sati spava.
Sude}i po ~estom zijevanju ovoj voditeljici itekako nedostaje dobrog sna.
9. februar/velja~a 2012.
A. Sa.
27
U prodaji je novi broj
magazina „Azra“
Digla se pra{ina nakon nastupa Emine Tufo
„HAYAT“
profitirao
zahvaljuju}i
Aninoj
jedinici
Babi}: Bez
komentara
Takve pri~e ho}u
www. azramag. ba
Mlada takmi~arka je bila na rubu ispadanja a tokom posljednje emisije
glasovi su joj se utrostru~ili
akon {to je
pro{log petka profesorica Ana Babi} nastup Emine Tufo
ocijenila najni`om ocjenom jer joj je za interpretaciju pjesme Donne
Ares dala jedinicu, brojni portali pretrpani su
komentarima, uglavnom
negativnim na ra~un pomenutog ~lana `irija
showa ZMBT.
Iako smo bili uporni u
`elji da od profesorice Babi} dobijemo komentar
za{to je Emini dala jedinicu, ona je zbog, kako
re~e, prijetnji koje je dobijala u proteklih nekoli-
N
ko dana a koje su itekako
uticale na njeno zdravlje
ostala bez komentara.
Samo kratko je rekla kako je publika pogre{no
razumjela i ocjenu i njen
komentar. Prate}i nastupe mlade takmi~arke od
po~etka do sada, pri~a
Ana, sti~e se utisak da se
vokalno unazadila i da se
u kontinuitetu „gubi“ na
sceni. Zna~i, dodaje ona,
protiv Emine nema ni{ta
li~no, jer je svaki njen
raniji nastup ocijenila sa
dosta dobrim ocjenama.
Profesorica nije `eljela
komentirati pri~e kako
se ona i profesorica Gor-
Ana, Gordana i Ognjen: Netrpeljivost ili...
28
9. februar/velja~a 2012.
dana Topi} „prepucavaju“ preko takmi~ara. Iako je tu ostalo nedore~ena, {u{ka se kako je
„obra~un“ dviju profesorica po~eo nakon {to
je Topi} najni`om ocjenom „kvalifikovala“ Saru Jela{ koju ina~e od
po~etka takmi~enja simpati{e Babi}. Poslije
toga ona uzvra}a udarac
„svete}i“ se kolegici iz
`irija niskom ocjenom
koju je dala Emini,
ina~e u~enici Muzi~ke
{kole u kojoj predaje profesorica Gordana.
Emina je u posljednjih
nekoliko emisija bila na
rubu ispadanja. Pored
ne ba{ visokih ocjena
`irija, imala je slab televoting. Zanimljivo je
naglasiti da je ova mlada
takmi~arka, nakon Anine jedinice, utrostru~ila
broj glasova publike. Jedinica je poput injekcije
djelovala na njene fanove jer su do kraja emisije prikupili ~ak 11.274
glasa, {to je do sada najve}i televoting otkako
postoji „Hayatov“ {ou.
I tako je Hayat TV itekako profitirao zahvaljuju}i jedinici profesorice
Babi}, a Emina ostala u
A. Sa.
showu.
Mirza
Selimovi}
U susret finalnoj ve~eri showa „Zvijezda mo`e{ biti Ti“
Mirza Selimovi} i Ilijas Gad`o
naj~e{}e bili na vrhu po
broju osvojenih poena!
Do sada su bili ravnopravni glasovi `irija i publike, ali tako ne}e biti u
finalnoj ve~eri jer }e se glasovi `irija mno`iti koeficijentom 1.5
A
ktuelna ~etvrta
sezona najgledanijeh showa u
BiH „Zvijezda
mo`e{ biti Ti“,
jedna je od najneizvjesnijih otkako Hayat TV
realizira ova projekat.
Za razliku od dosa-
da{njih sezona, u ovoj se
do sada ni jedan kandidat nije sedmicama isticao niti dr`ao na prvoj
poziciji, kao {to je to bio
slu~aj u ranijoj sezoni
kada je, jo{ od sredine
trajanja takmi~enja, i vrapcima na grani bilo jasno da }e Mirza [oljanin
nositi pobjedni~ku titulu. Ove godine to nije
tako!
Iz sedmice u sedmicu
uvijek je neko drugi na
vrhu tabele kona~nog
poredka odnosno zbira
poena, onih koje takmi~ari dobijaju od
`irija i onih prikupljenih telefonskim glasanjem.
Od po~etka ove sezone
neprestano su se takmi~ari smjenjivali na
vrhu. Na osnovu ko-
na~nih poredka od 9. septembra 2011. godine do
pro{le sedmice, analizirali smo ukupan zbir poena svih natjecatelja.
Na osnovu tih inforamcija naj~e{}e je, ta~nije
pet puta u 20 reliziranih
emisija, na prvom mje-
Anel i [a}ir
stu bio Mirza Selimovi}.
Pored njega, ~esto je na
tu ili drugu poziciju zauzimao Ilijas Gad`o. Preciznije... po kona~nom
poredku od 9. septembra
pro{le godine najvi{e
poena imao je Mirza Selimovi}, dok je druga bila Anida Idrizovi}. Sedmicu kasnije 23. septembra Mirza Selimovi}
pa Ilijas Gad`o; 30. septembra Edin D`igal, a
iza njega je bio Ilijas
Gad`o, dok je sedmicu
kasnije 7.oktobra pono-
vo na vrhu Mirza Selimovi} i Ilijas Gad`o.
U nastavku takmi~enja
po poredku od 14. oktobra na prvom mjestu je
Anel ^orda, poslije njega Ilijas Gad`o; 21.
oktobra Mirza Selimovi}
je opet u vrhu uz Anidu
Idrizovi}; 28. oktobra tron pripada Anelu ^ordi
i Anidi Idrizovi}.
Ilijas Gad`o je bio na vrhu 4. novembra, a uz
njega je bio Mirza Selimovi}; 11. novembra
Gad`o je opet prvi, a
Edin D`igal drugi; 18.
novembra najvi{e glasova osvojio je Neboj{a Paji}, prati ga Ilijas Gad`o.
Enes Merdovi} ima najvi{e poena 25. novembra sa Mirzom Selimovi}em. U prvom decembarskom zbiru poena na vrhu je Anel
^orda, kojeg slijedi Neboj{a Paji}; 9. decembra
ponovo Mirza Selimovi}
i Ilijas Gad`o; 16. decembra prvi je Edin
D`igal, drugi Ilijas
Gad`o.
Emina Tufo je slavila u
prvoj emisiji u novoj godini. Po kona~nom zbiru poena bila je prva 6.
januara, a u stopu je pratio Mirza Selimovi}. Sedam dana kasnije 13. januara vrh zauzima [a}ir
Ameti uz kojeg ide Anida Idrizovi}, dok 20. januara Enes Merdovi}
ima najve}i broj poena,
a iza njega je Neboj{a
Paji}. Ilijas se u posljednje dvije emisije dr`i
na prvoj poziciji dok su
ga pratili Anel ^orda 27.
januara i Mirza Selimovi} 3. februara ove godine.
Kako je do finalne
ve~eri ostalo jo{ samo
malo vremena, i najvija~i svih takmi~ara
po~eli su masovnije glasati za svoje favorite. Da
je to tako najbolje govori primjer Enesa Merdovi}a koji nedavno zamalo da napusti show, a se-
dam dana kasnije imao
je najvi{e glasova telefonskim glasanjem.
Sli~no se desilo i sa
Eminom Tufo. Ona je
prije dvije sedmice trebala napustiti takmi~enje. Svojim d`okerom spasila ju je profesorica Gordana Topi}, a
nakon jedinice koju je
dobila od profesorice
Ane Babi} ta 17-godi{nja takmi~arka dobila
je rekordan broj glasova
televotingom: ~ak 11.
274 glasa!
Do sada su bili ravnopravni glasovi `irija i publike. To tako ne}e biti
u finalnoj ve~eri jer }e
omjer ocjena biti 75 posto za `iri, a 25 posto za
publiku.
U posljednje vrijeme
izuzetno velike simpatije publike pridobio je
[a}ir Ameti, Anida Idrizovi}, Sara Jela{, Neboj{a Paji}, Enes Merdovi}... pa je samim tim
kona~ni rezultat ove
~etvrte sezone jo{ vi{e
neizvijestan.
Ostaje sa~ekati 17. februar kada }e biti jasno ko
}e u ovom do sada najneizvjesnijem takmi~enju otkad traje
show „Zvijezda mo`e{
biti Ti“, postati nova
Hayatova zvijezda. Ko
}e poslije Anana Jakupovi}a, Adnana Nezirova i
Mirze [oljanina sjesti na
tron najgledanijeg showa u BiH.
A. SALETOVI]
Sara i Anida
imaju sve vi{e
navija~a
9. februar/velja~a 2012.
29
Neboj{a P aji} i pak n ije n apustio s how „ Zvijezda m o`e{ b iti T i“
Ho}e li Anida Idrizovi} postati
snaha Hanke Paldum?
Profsorica Babi} u proteklih
nekoliko dana dobila brojne
prijete}e poruke nakon {to je
nastup Emine Tufo
ocijenila jedinicom
rofesorica Ana Babi} ponovo je u centru pa`nje kada je
u pitanju Hayatov show
„Zvijezda mo`e{ biti Ti“.
Neprijatno iznena|ena,
kako ka`e, iz emisije u
emisiju sve lo{ijim pjevanjem Emine Tufo, Ba-
P
bi} je
pro{log
petka nastup ove takmi~arke
ocijenila sa
najni`om
ocjenom!
Ne zna se koga
je ta jedinica
vi{e {okirala:
Eminu, nje-
ne fanove ili profesore
Gordanu Topi} i Ognjena Bomo{tara. Njih dvoje
su se odmah po~eli
do{aptavati i izbezumljeno gledati. Profesorica
Ana nagla{ava da je Emini dala jedinicu samo
zbog lo{e interpretacije.
- Umjesto da, kako se
bli`i finale, bude {to
bolja, Emina ide
nazad! Analizirala
sam sve njene nastupe do sada, i
ne vidim pomak
ka bolje. Ovo je
bilo za najni`u
ocjenu - rekla
je Babi}.
Ona je, kako saznajemo, u proteklom periodu
Anida i Mirza: Nerazdvojni u bekstejd`u
Anida, Emina, Momir i Edin
Ima li sretnijeg od Ilijasa Gad`e
Stranica za
nepravednu ocjenu
Na dru{tvenoj mre`i „Facebook“ odmah nakon
pro{losedmi~nog showa, osnovana je nova grupa. O~ito je da iza toga stoje fnovi Emine
Tufo. @elja im je prikupiti 1.000 glasova da
bi tako dokazli da je profsorica Babi} nepravedno ocijenila Eminu.
Tufo:
[ok nakon
Anine jedinice
Jela{: Uvijek sa
najzanimljivijim
stajlingom
Fikret ~ita svoje poruke Adanu Mulahasanovi}u
30
9. februar/velja~a 2012.
dobila dosta prijete}ih
poruka. Sude}i po sadr`aju poruka, iza njih
stoji grupa obo`avatelja
Emine Tufo.
A, Anina ocjena izazvala
je lavinu komentara. ^uli
smo da je profesorica razmi{ljala da Eminu ocijeni sa nulom, ali po{to
takva ocjena ne postoji
dobila je ne{to ve}u.
Pri~a se i da je Babi}
takav na~in `eljela
za{titi Saru Jela{ jer
je ona dobila ukupno 19 poena (4,5
i 10), pa je Emina
uz 10, 9 i 1 imala ukupno 20 poena. Ipak, ni
jedna ni druga nisu napustile takmi~enje.
No, zamalo
da se pred
finale u
Zetri od
showa oprosti Neboj{a
Paji}. Njega je
svojim d`okerom
od eliminacije
spasila Hayat Produkcija. Tako }e
polufinalna emisija ovog petka pro}i
Enes i Neboj{a: Ni{ta bez
grickanja
Producentice Lejla i Amela
sa urednikom Igorom
bez ijednog d`okera {to
zna~i da bi, ako se ne desi ~udo, sada jedan od
njih 12 mogao napustiti
show pa }e u Zetri nastupiti 11 finalista.
Jedan od najsretnijih
pro{le sedmice bio je Ilijas Gad`o koji je uz plesa~ice kao nikad do sada
imao jedan od najupe~atljivijih nastupa.
Paldum i Babi}: Jo{ tre}a plavu{a pa halva
Mirza, Momir i Neboj{a: Polako prema Zetri
Mi volimo Saru!
Sara i [a}ir: Svako na svoj na~in je favorit
Kao i obi~no bez ijedne
zamjerke i uz veliku podr{ku fanova ispra}en je
nastp Anide Idrizovi} i
[a}ira Ametija, ali i Mirze Selimovi}a, Momira
Bogdanovi}a, Edina
D`igala... Za razliku od
prije, Adan Mulahsanovi} se malo vi{e posvetio
interpretiranju {to je i
`iri primijetio.
Profesoricu Anu Babi} je
posebno dirnuo nastup
Enesa Merdovi}a.
Po`eljela je da ga povede
ku}i i da joj lagano pjevu{i dok je ona u zagrljaju sa njoj dragom osobom! I taj, kao i ve}ina
drugih njenih komentara, popra}en je simpati~nim reakcijama publi-
ke. I Enes je bio iznena|en kada je ~uo profsoricu pa se od
uzbu|enja zacrvenio!
Hanka Paldum je pro{log
petka bila go{}a u `iriju.
Do{la je u pratnji sina
Mirze. I ponovo se, kao i
kada je ranije gostovala,
najvi{e divila Anidi Idrizovi}. Zanimljivo je da je
ta takmi~arka u bekstejd`u najvi{e vremena provodila u dru{tvu Hankinog sina. Zbog toga su se
svi u bekstejd`u, kad god
bi Hanka spomenula kako
idu prosci prema Bijelom
Polju odakle je Anida, pitali ho}e li ba{ ta lijepa takmi~arka postati snaha
„kraljice sevdaha“?
A. SALETOVI]
9. februar/velja~a 2012.
31
Neboj{a P aji} i pak n ije n apustio s how „ Zvijezda m o`e{ b iti T i“
Ho}e li Anida Idrizovi} postati
snaha Hanke Paldum?
Profsorica Babi} u proteklih
nekoliko dana dobila brojne
prijete}e poruke nakon {to je
nastup Emine Tufo
ocijenila jedinicom
rofesorica Ana Babi} ponovo je u centru pa`nje kada je
u pitanju Hayatov show
„Zvijezda mo`e{ biti Ti“.
Neprijatno iznena|ena,
kako ka`e, iz emisije u
emisiju sve lo{ijim pjevanjem Emine Tufo, Ba-
P
bi} je
pro{log
petka nastup ove takmi~arke
ocijenila sa
najni`om
ocjenom!
Ne zna se koga
je ta jedinica
vi{e {okirala:
Eminu, nje-
ne fanove ili profesore
Gordanu Topi} i Ognjena Bomo{tara. Njih dvoje
su se odmah po~eli
do{aptavati i izbezumljeno gledati. Profesorica
Ana nagla{ava da je Emini dala jedinicu samo
zbog lo{e interpretacije.
- Umjesto da, kako se
bli`i finale, bude {to
bolja, Emina ide
nazad! Analizirala
sam sve njene nastupe do sada, i
ne vidim pomak
ka bolje. Ovo je
bilo za najni`u
ocjenu - rekla
je Babi}.
Ona je, kako saznajemo, u proteklom periodu
Anida i Mirza: Nerazdvojni u bekstejd`u
Anida, Emina, Momir i Edin
Ima li sretnijeg od Ilijasa Gad`e
Stranica za
nepravednu ocjenu
Na dru{tvenoj mre`i „Facebook“ odmah nakon
pro{losedmi~nog showa, osnovana je nova grupa. O~ito je da iza toga stoje fnovi Emine
Tufo. @elja im je prikupiti 1.000 glasova da
bi tako dokazli da je profsorica Babi} nepravedno ocijenila Eminu.
Tufo:
[ok nakon
Anine jedinice
Jela{: Uvijek sa
najzanimljivijim
stajlingom
Fikret ~ita svoje poruke Adanu Mulahasanovi}u
30
9. februar/velja~a 2012.
dobila dosta prijete}ih
poruka. Sude}i po sadr`aju poruka, iza njih
stoji grupa obo`avatelja
Emine Tufo.
A, Anina ocjena izazvala
je lavinu komentara. ^uli
smo da je profesorica razmi{ljala da Eminu ocijeni sa nulom, ali po{to
takva ocjena ne postoji
dobila je ne{to ve}u.
Pri~a se i da je Babi}
takav na~in `eljela
za{titi Saru Jela{ jer
je ona dobila ukupno 19 poena (4,5
i 10), pa je Emina
uz 10, 9 i 1 imala ukupno 20 poena. Ipak, ni
jedna ni druga nisu napustile takmi~enje.
No, zamalo
da se pred
finale u
Zetri od
showa oprosti Neboj{a
Paji}. Njega je
svojim d`okerom
od eliminacije
spasila Hayat Produkcija. Tako }e
polufinalna emisija ovog petka pro}i
Enes i Neboj{a: Ni{ta bez
grickanja
Producentice Lejla i Amela
sa urednikom Igorom
bez ijednog d`okera {to
zna~i da bi, ako se ne desi ~udo, sada jedan od
njih 12 mogao napustiti
show pa }e u Zetri nastupiti 11 finalista.
Jedan od najsretnijih
pro{le sedmice bio je Ilijas Gad`o koji je uz plesa~ice kao nikad do sada
imao jedan od najupe~atljivijih nastupa.
Paldum i Babi}: Jo{ tre}a plavu{a pa halva
Mirza, Momir i Neboj{a: Polako prema Zetri
Mi volimo Saru!
Sara i [a}ir: Svako na svoj na~in je favorit
Kao i obi~no bez ijedne
zamjerke i uz veliku podr{ku fanova ispra}en je
nastp Anide Idrizovi} i
[a}ira Ametija, ali i Mirze Selimovi}a, Momira
Bogdanovi}a, Edina
D`igala... Za razliku od
prije, Adan Mulahsanovi} se malo vi{e posvetio
interpretiranju {to je i
`iri primijetio.
Profesoricu Anu Babi} je
posebno dirnuo nastup
Enesa Merdovi}a.
Po`eljela je da ga povede
ku}i i da joj lagano pjevu{i dok je ona u zagrljaju sa njoj dragom osobom! I taj, kao i ve}ina
drugih njenih komentara, popra}en je simpati~nim reakcijama publi-
ke. I Enes je bio iznena|en kada je ~uo profsoricu pa se od
uzbu|enja zacrvenio!
Hanka Paldum je pro{log
petka bila go{}a u `iriju.
Do{la je u pratnji sina
Mirze. I ponovo se, kao i
kada je ranije gostovala,
najvi{e divila Anidi Idrizovi}. Zanimljivo je da je
ta takmi~arka u bekstejd`u najvi{e vremena provodila u dru{tvu Hankinog sina. Zbog toga su se
svi u bekstejd`u, kad god
bi Hanka spomenula kako
idu prosci prema Bijelom
Polju odakle je Anida, pitali ho}e li ba{ ta lijepa takmi~arka postati snaha
„kraljice sevdaha“?
A. SALETOVI]
9. februar/velja~a 2012.
31
Momir Bogdanovi} na putu prema Zetri i finalnoj ve~eri ZMBT
Mislim da }e pobijediti
MIRZA
SELIMOVI]!
U takmi~arskom
dijelu programa
nikada ne bih
pjevao neku
narodnu pjesmu
z Ne volim one
koji se po svaku
cijenu `ele pojaviti
u medijima
M
omir Bogdanovi} nije jedan
od takmi~ara
koji se voli medijski eksponirati. I kada nije na sceni,
kada se svi dru`e u bekstejd`u i i{~ekuju izlazak na binu, ovaj 21-godi{njak je ~esto izolovan, pjevu{i, koncentri{e se na svoje tri minute koje ga ~ekaju kako
bi se {to bolje predstavio
i tako pridobio simpatije
`irija i TV gledatelja
odnosno glasa~a.
Nikada i nije „tr~ao“ i
„preko no}i“ `elio ostvariti svoj cilj. Sve radi polako, studiozno... Zbog
toga se mr{ti na one koji
za nekoliko minuta `ele
slavu koja na njihovu
`alost ne traje ba{ dugo.
- Ne volim one koji se
po svaku cijenu `ele pojaviti u medijima, biti
zapa`eni a da za to ne
biraju sredstva. Mislim
da za mlade pjeva~e nikako nije ispravan takav
put odnosno da na osnovu skandala grade karijeru. Ja nisam takav, ali
na`alost me|u 12 takmi~ara koji su ostali u
showu... ima takvih. Ne
`elim nikoga imenovati
ali mislim da i sami
~itaoci odnosno oni koji
prate show znaju o kome pri~am - ka`e na
po~etku Bogdanovi}.
Osim za mirnog i povu~enog, slovi za jako
kulturnog i nenametljivog momka. Svaku ocjenu, bila ona visoka ili
preniska, odli~no podnosi. Podjednako prihvata i lo{e i dobre komentare. Zna se naljutiti
na sebe posebno kada je
„na prvu“ svjestan da je
negdje pogrije{io i da je
mogao puno bolje otpjevati neku pjesmu.
- Nikada se nisam `alio
na ocjene ili komentare
`irija iako je mo`da bilo
nekada povoda za to. Ali
ne reagiram na prvu!
32
Djevojka iz Isto~nog
Sarajeva
U istom mjestu `ivi i njegova djevojka. Njeno
ime ne otkriva ali ponosno isti~e da ima njenu
podr{ku.
- Ona ima mnogo povjerenja u mene i odli~no
funkcioni{emo. Nema one ljubomore zbog
obo`avateljki jer odli~no razumije ovaj posao.
Prema tome... djevojke neka pi{u {ta ho}e, moja
djevojka }e to razumjeti - kroz smijeh govori
Bogdanovi}.
Ipak oni su kompetentne osobe i treba svaki
njihov komentar prihvatiti kao dobronamjeran pri~a Momir.
U ovaj show se prijavio
na nagovor roditelja. Nije mu to bio prvi susret
sa mikrofonom i scenom
jer je godinu i po dana
sa svojim kolegom Slavi{om Kukri~arem radio
dosta akusti~nih svirki
u Isto~nom Sarajevu,
Dobrinji, na Palama...
- Iskreno nisam o~ekivao
da }u biti me|u 12 najboljih. Maksimalno sam
se vidio u Top 100 ali eto
desilo se ~udo (smijeh).
Osim dobre interpretacije mislim da je ipak sre}a
bila presudna pa sam sada pred finalnim takmi~enjem - nastavlja
na{ sagovornik.
Samo jednom je u emisiji nominacija otpjevao
jednu folk pjesmu. Nikada vi{e. Uglavnom se
predstavlja dobrim rokom.
- Tada sam se predstavio
jednim narodnjakom i
zadovoljio `elju Produkcije, ali vi{e nikada. U
takmi~arskom dijelu programa nikada ne bih
pjevao neku narodnu
pjesmu iako privano volim slu{ati Harisa
D`inovi}a ili Tomu
Zdravkovi}a. Nekada
mo`da onako zapjevam
neku njihovu pjesmu,
ali se nikada ne bih takmi~io sa nekom od
njih. Ostajem vjeran ro-
9. februar/velja~a 2012.
cku i mislim da on nikada ne}e izumrijeti - iskren je ovaj takmi~ar iz
Isto~nog Sarajeva.
Zahvalan je roditeljima,
bratu, sestri, djevojci,
najboljim prijateljima
kao i svim ljudima koji
su do sada glasali za
njega i na takav na~in
mu pru`ali podr{ku. Po
zavr{etku showa najvjerovatnije da }e
snimiti neku svoju
pjesmu ali i nastaviti
sa studiranjem Njema~kog jezika koje je prekinuo
zbog brojnih
obaveza u showu „Zvijezda
mo`e{ biti Ti“.
- O~ekujem da
}u biti me|u
11 finalista i
da }u svakako
nastupati u
Zetri. Ne vidim se kao
pobjednik,
iskreno.
Mirza Selimovi} je
sigurno
najbolji
vokal u
ovoj sezoni i
on je
po
mom
mi{ljenju pobjednik
ove godine - prognozira Bogdanovi}.
A. SALETOVI]
Bogdanovi}: Nikada
se nisam `alio na
ocjene ili
komentare `irija
i
Edin D`igal siguran da }e biti me|u tri najbolja takmi~ara u Zetr
Ne znam za{to
me povezuju
sa profesoricom
ANOM BABI]!
E
din D`igal nije neko ko se „tek
ju~er“, kada je
po~ela nova sezona
showa „Zvijezda
mo`e{ biti Ti“, pojavio
sa mikrofonom. Ovaj
30-godi{njak od svoje 18
godine „hara“ kafanama. Uveliko je „ispekao“ svoj zanat, ali
kako je cijeli `ivot {kola,
tako ni D`igal nije sebi
dozvolio da se ne oku{a
i u tom takmi~enju.
Drugi takmi~ari ga opisuju kao vrlo kulturnog,
jednostavnog koji je
uvijek spreman „zbijati“
{ale kako na svoj, tako i
tu|i ra~un. Ba{ tako je i
krenuo na{ razgovor s
njim.
- Kada se o`eni{ stisne
te sa svih strana i onda
mora{ razmi{ljati {ta dalje pa sam se tako i ja prijavio na ovaj show.
[alim se malo. I supruga
mi je savjetovala da se
prijavim, ali i D`evad
Poturak. Rekao mi je da
je takvo takmi~enje
stvoreno za mene i da
uop}e ne trebam razmi{ljati i da se prijavim. Eto poslu{ao sam
ih i svakako da se nimalo ne kajem. Ovaj show
mi je zaista puno pomogao. Osim {to sam postao popularniji, a to
svako laska htio to neko
priznati ili ne, moram
priznati da mi je sada i
honorar puno ve}i. Nije
to neka „plja~ka“ ali je
dosta porastao u odnosu
na ranije kada se nisam
svakodnevno pojavljivao na televiziji, petkom
u takmi~enju... Ipak,
moram jo{ puno toga
nau~iti ali sam siguran
da }u se, bez obzira {ta i
koliko postigao u karijeri, mo}i nositi sa slavom
- pri~a D`igal.
Samouvjeren je. Siguran
je da ulazi u finale i da
}e biti me|u 11 najboljih. Ko zna, nastavlja
Edin, mo`da ba{ on bude pobjednik ~etvrte sezone ZMBT.
- Svi koji ka`u da ne bi
voljeli da pobjede...
la`u! To prvo mjesto
ima dosta privilegija.
Neko mo`da ne bih volio da bude pobjednik
jer }e biti vezan ugovorom za Hayat ali ja u
tome ne vidim ni{ta
lo{e. Na kraju krajeva...
da nije Hayata niko od
nas iz showa ne bi danas bio tako popularan
pa }e zahvaljuju}i ovom
takmi~enju sutra puno
vi{e posti}i u karijeri.
Ako ne budem prvi, siguran sam da sam
me|u tri najbolja. Od
po~etka takmi~enja, kada izuzmem sebe, govorim da je Emina Tufo
definitivno najbolji vokal. Ona ima neki poseban instrument... ubija
djevojka! Jeste da je jo{
mlada, ali ne smije stati
jer svoj kvalitet treba
iskoristiti - pri~a Edin
Amela Gad`o ima
uho kao rendgen
Edin je posebno zahvalan producentici Hayat TV
Ameli Gad`o koja je i njemu kao i drugim takmi~arima uvijek bila velika podr{ka.
- Nju zovem „Metronom“. Ne}e se ljutiti {to sam
ovo rekao. @ena je ta~na kao singerica, a ima uho
kao rendgen. Voli rad, red i disciplinu {to mi se
jako svi|a, odgovorna je i uvijek spremna da nam
pomogne - zahvalan je D`igal.
Supruga i D`evad
Poturak su me
nagovorili da se
prijavim na show
z Radi na
pro{irenju
porodice
Bez slatkog Gad`e ne bih
mogao zamisliti show
- @ao mi je {to je show napustio Nermin
Huselji}. To je zaista fin momak i mislim
da je pred njim lijepa karijera. A, nekako
najsimpati~niji od svih mi je Ilijas Gad`o.
Toliko je sladak da bez njega ovaj show ne bih
mogao zamisliti - ka`e Edin.
koji Anidu Idrizovi},
[a}ira Ametija i Enesa
Merdovi}a vidi kao pjeva~e koji }e sigurno
uspjeti u ovom poslu
bez obzira na plasman u
showu.
Na njegovim nastupima
u posljednje vrijeme
~esto se mogla vidjeti
profesorica Ana Babi}.
Zbog toga su i krenule
pri~e kako ga ona simpati{e, da ima privilegije...
- Zaista ne znam zbog
~ega me povezuju sa profesoricom Babi}.
Ta~no je da je bila na
nekim mojim nastupima ali sam iz kurtuazije pri{ao njenom stolu
ba{ kao i svakom drugom i mo`da tako i zapjevao. Drugi su to slikali i eto odmah se konstruisala pri~a.
U`ivam li kao kandidat
njene simpatije ne
znam niti je to bitno,
ali je izuzetno cijenim
kao i druge ~lanove `irija. [utio sam i kada su
me hvalili i kritikovali.
Uvijek stavljam njihovo mi{ljenje ispred svoga pa i kada bi za nastup dobio nulu - iskren je ovaj 30-godi{njak.
Nije jedan od onih koji
„kupuje“ tu|e simpatije.
Dovoljno je iskusan u
svom poslu i mnogo toga je nau~io.
- Nikome se ne ulizujem
niti tra`im od drugih da
se tako pona{aju prema
meni. Mislim da sam
prema svima korektan i
da sve po{tujem. Zapra-
vo, takva je atmosfera me|u svima
koji su u showu.
Vjerujte da djelujemo
kao jedna velika porodica i da su rijetke neke
zategnute situacije. Kada bi neko i primjetio
da }e neko uraditi ne{to
{to bi moglo naru{iti
odnos me|u takmi~arima „sasjekli bi ga iz korjena“. Tako da se takve
situacije vrlo rijetko ili
nikako ne de{avaju pri~a D`igal.
Iz ovog takmi~enja nosi
puno toga. Nau~io je
ipak da se ni{ta ne mo`e
bez {kole.
- Ovdje smo svi isti: i ja
koji ve} pjevam 12 godina i neki takmi~ar koji
se nikada nije susreo sa
mikrofonom dok se nije
prijavio na show. Ovo je
kao neka {kola: radi {ta
ti ka`e profesor, po{tuj
raspored i pona{aj se kako treba. Svi smo podjednaki. Nema privilegovanih. Osim toga,
dru`enje i lijepa atmosfera koja uvijek vlada
me|u nama je ne{to {to
}e mi nedostajati kada
se sve zavr{i - iskren je
Edin D`igal.
O privatnom `ivotu puno ne pri~a ali ga i ne
krije. Lijepo mu je sa
suprugom, a djece jo{
nemaju. [aljivo ka`e kako „na tome rade“.
D`igal: Svi koji ka`u
da ne bi voljeli da
pobjede... la`u
A. SALETOVI]
9. februar/velja~a 2012.
33
Branka Sovrli} zaprijetila
Amelu Meki}u
Susret {ampio
na i
nekada{nje d
`udistikinje
Sretao sam se i sa mu{karcima koji se bave borila~kim vje{tinama a
koji ba{ nemaju takvo znanje o ovoj vrsti sporta - ka`e {ampion
U
poredo sa muzikom koja joj je
uvijek bila na prvom mjestu, Branka Sovrli} se u
tinejd`erskim godinama
aktivno bavila i
d`udom. Nosila je i titulu prvakinje tog sporta u
biv{oj dr`avi. Da je jo{
uvijek sa~uvala prave
poteze koje je nau~ila u
mladosti, a koje nije primjenjivala jako dugo pokazala je nedavno Amelu Meki}u na{em {ampionu u istom sportu.
Amel se, ruku na srce,
impresionirao Brankinim poznavanjem
d`udoa, ~ak je ostao u
~udu kazav{i kako nije
o~ekivao da jedna krhka
dama i popularna pjeva~ica, koju on izuzetno
cijeni, tako dobro poznaje i ovu vrstu sporta.
- Sretao sam se i sa
mu{karcima koji se bave
borila~kim vje{tinama a
da nemaju takvo znanje
o ovoj vrsti sporta koje
mi je kroz {alu pokazala
ova dama - bio je kratak
Meki}.
Branka se na sve nasmijala rekav{i da je uistinu
sve bila {ala ali eto da joj
je drago da je jo{ uvijek
nakon toliko godina
apstinencije od d`udoa
zapamtila neke kvalitetne poteze.
- Ponekad kada imam vremena pogledam neka od
Senad Musi}: Spremaju
se pite, ro{tilji...
takmi~enja u pomenutoj
borila~koj vje{tini, mada
se vrlo rijetko prikazuju
na na{im TV, ali sada je
tu satelitska televizija pa
se i to ~e{}e mo`e vidjeti
- kazala je Branka dodav{i da se ponosi svim
na{im bh. takmi~arima
u d`udou, ali da posebno prati Amelov rad
i da je, kako re~e, kao
Bosanka ponosna na
takvog sportistu.
D`. H. M.
Amel i Branka:
„Ukrstili“ rukavice
U Roterdamu koncert „Ro|enim za ro|endan“
Mostar u srcu
„Vele`“ do groba
Pored mene pjevaju jo{ i Sendi i Mi{o iz „Mostar Sevdah
Reunion“ - ka`e Musi}
Mostarci ma gdje god bili,
ne zaboravljaju svoj grad i
svoj klub. Ni daljina ne
mo`e raskinuti emotivni
lanac koji ih ve`e. Fudbalski klub „Vele`“ nalazi se
34
u te{koj finansijskoj situaciji, jo{ uvijek ne mogu
igrati na svom stadionu,
problemi se gomilaju....
Mostarci koji `ive u Roterdamu do{li su na ideju da
se pomogne voljenom klubu. Koncert pod parolom
„Ro|enim za ro|endan“
treba da se odr`i u ovom
gradu a goste }e zabavljati
Senad Musi}.
- Poziv sam odmah prihvatio. Pored mene pjevaju jo{ i Mi{o i Sendi iz grupe „Mostar Sevdah Reunion“. Koncert }e se
odr`ati u klubu „DG Sound“ . Roterdam je „bombardovan“ plakatima
„Ro|enim za ro|endan“ i
„Mostar u srcu, „Vele`“
do groba“. Organizatori
su zamislili dernek kao da
je u Feji}evoj ulici u Mostaru a ne u Roterdamu.
Spremaju se pite, ro{tilj a
na video platnu }e se prikazivati nekada{nji i sada{nji igra~i „Vele`a“,
kao i utakmice tog kluba.
Lijepo je to kada se grad i
klub nose u srcu, ma gdje
god bili - ka`e Musi}.
A. F. B.
9. februar/velja~a 2012.
U Zetri odr`ano takmi~enje „Strongman Champions League“
Tomi Lota
vu~e kamion
od 20 tona
Ljubimac sarajevske publike Savi~kas
podigao nevjerovatnih 215 kilograma
Litvanac oborio svjetski rekord z Pobjednik za 2011. godinu Ervin Katona
U
sarajevskoj Zetri
odr`ano je dugo
najvljivano takmi~enje „Strongman
Champions League“ na
kojem je u~estvovalo 11
najja~ih ljudi svijeta.
Najelitnije takmi~enje u
strongman sportu
rona, te Srbijanca Ervina Katone.
Ipak, pobjeda Savi~kasa
je pirova, budu}i da je
pobjednik za 2011. godinu Katona, {to mu je
prva titula u karijeri. Srbijanac je kao ukupni
{ampion zaradio 15.000
dolara ovom
pobjedom, dok
}e ostali
u~esnici raspodijeliti nagradni fond od
15.000 dolara.
Takmi~ari su
odmjeravali
snage u {est disciplina
(vu~a kamiona, podizanje balvana, podizanje
kamenih kugli 140-200
kg, no{enje kofera, podizanje automobila i vikin{ko dr`anje tegova 2
x 12.5 kg). Savi~kas je u
dizanju balvana oborio
svjetski rekord i Litvanac je u dodatnoj ~etvrtoj seriji uspio podi}i
nevjerovatnih 215 kilograma.
Sve pohvale za odli~no
oragnizaciju idu na
ra~un organizatora
„Fitness Universe“ i Ja-
Savi~kas sa
Zlatanom Kljahom
odr`ano je na odu{evljenje nekoliko stotina posjetilaca koje nevrijeme
ni hladno}a nije sprije~ilo da do|u u dvoranu Zetra. Nakon vi{esatnog takmi~enja, pobijedio je Litvanac @idrinas
Savi~kas koji je pobrao
najvi{e sipmatija publike. On je slavio ispred
Kana|anina D`ena Ka-
Litvanac sa Jasminom
i Mersihom Hajdarevi}
Jedanaest veli~anstvenih
nakon defilea
sminu Hajdarevi}u,
biv{em ~etvrtom najja~em ~ovjeku na svijetu.
- Drago mi je {to je u
BiH odr`an jedan ovakav spektakl. Do sada
su ovo takmi~enje Bosanci i Hercegovci mogli
gledati na Eurosogu, a
sada su najja~i ljudi svijeta do{li u zetru. @ao
mi je {to zbog nevremena u dvorani nije bilo
vi{e gledalaca - ka`e Jasmin Hajdarevi}, ro|eni
Vi{egra|anin koji je po-
pularnost stekao
u~e{}em na takmi~enju
najja~ih ljudi svijeta.
Me|u posjetiocima nije
bilo previ{e poznatih.
Zlatan Kljaho, vlasnik
specijalizirane radnje za
borila~ke sportove
„King of Ring“, sa posebnom pa`njom je pratio
takmi~enje i slikao se sa
svim u~esnicima. Enes
Kaltak, sarajevski ugostitelj i vlasnik donera
„Baltazar“ veliki je fan
Ervina Katone i bio je
sretan {to je imao prili-
Katona
sa fanom
Enesom
Kaltakom
ku da se slika sa najja~im ~ovjekom na sviL. K.
jetu.
9. februar/velja~a 2012.
35
Me~ upra`njenu EBU titulu u kruzer kategoriji
Li~ina pora`en
od Aleksejeva
Rus je ostvario prednost kod bodovnih sudija koji su mu dali jednoglasnu pobjedu
nad Li~ina izgubio je
me~ upra`njenu EBU
titulu u kruzer kate-
E
goriji od Rusa Aleksandra
Aleksejeva koji je proteklog
vikenda odr`an u FrankfuPodr{ka iz Sand`aka
Navija~i iz Novog Pazara
36
Junuz, Kemal i Eldin
sa starom zastavom
BiH
Hari, Bajba, Sadat, Cenko,
Enko i [emso
9. februar/velja~a 2012.
rtu, {to je
ovom Novopazarcu ~etvrti
poraz u karijeri. .
Aleksejev koji u karijeri
ima samo dva poraza od
Denise Lebedeva i Viktora
Ramireza, bio je bolji. U
drugoj rundi zbog sudara
glavama Li~ina je zaradio
posjekotinu iznad desnog
oka i to mu je smetalo tokom cijelog me~a. Rus koji
boksuje u kontragardu
ostvario je prednost kod
bodovnih sudija koji su mu
dali jednoglasnu pobjedu i
to: 110:118, 112:116,
112:118 za Aleksejeva.
Me~u je prisustvovao veliki
broj enadovih navija~a iz
BiH i Sand`aka, a me|u
njima bili su Hari, Bajba,
Sadat, Cenko, Enko i
[emso koji su omotani zastavom Sand`aka navijali
za svog zemljaka. Tu ve~er
pod{rku Li~ini davali su
Junuz, Kemal i Eldin, a oni
su zavijorili zastavu BiH u
prepunoj dvorani.
Me|u posjetiteljima bio je
brat Maumaera Huki}a
(Marka Huka) Kenan u
dru{tvu Red`e Dedaji}a.
Bilo je i pripadnica ljeop{eg spola, a me|u njima
Zlatka iz Biha}a i Mersiha
iz Tuzle, kao i Fata iz Kaknja u dru{tvu Omera i Nermina.
Nakon me~a Li~ina se
dru`io sa svojim fanovima.
Jedan od njih bio je i uposlenik Genaralnog konzulata BiH u Frankfurtu, Kenan Kova~evic, te Mostarac
Aleksej (desno) je zaslu`eno slavio
Elvir Baltak, koji slikao
Povreda iznad oka smetala ~itav me~
Pikola, Ifet, Klaus i
Kenan Huki} i Red`o Dedaji}
Zijad Doli~anin i
Osman Isik
Zlatka i Mersiha navijale za Enada
sa Enadom i jo{ jednim
uspje{nim bokserom
Samirom Kurtagi}em.
Enadovi navijaci bili su
Edib, kao i bokser Zijad Doli~anin sa
Tur~inom Osmanom
Isikom.
B. [I[I]
Pikula, Ifet,
Klaus i Edib
Samir Kurtagi} i Elvir Baltak sa Enadom nakon me~a:
Usprkos porazu, dobro raspolo`en
Omer, Fata i Nermin
9. februar/velja~a 2012.
37
Promocija u Bosanskoj Krupi
Bubi napisao pjesmu svom gradu
Bubi i grupa „Bosk“ su u prepunoj maloj sali Doma kulture izveli kompoziciju, nakon ~ega je prikazan spot
rojnim sugra|anima iz Bosanske
Krupe, Ermin
Red`i} Bubi, predstavio
je svoj ~etvrti video-spot
za pjesmu „Mom gradu“
u kojem je opjevao svoju
generaciju, mladost, prve ljubavi u Adama, stare la|are, svoj rodni grad.
Promocija je odr`ana
pod pokroviteljstvom
op}inskog na~elnika Armina Halitovi}a, a za
njegovo snimanje kori{teni su arhivski snimci Bosanske Krupe koje je kroz godine na~inio
TV-snimatelj Behim
Zjaki}. Tekst i muziku
B
re~enica koju je zapisao
u svesku. Nakon dvije
godine ju je sasvim
slu~ajno otvorio i
pro~itao stihove:
„Sjetim se starih staza
od Ada do Starog grada,
pa mi ~esto suza krene
kad se sjetim svoje raje
iz srednje. Prva ljubav u
Adama dugo se nije javila. Ostala su samo
sje}anja. Bosanska Krupo ljubavi jedina.“
- Kad sam pro~itao ponovno te stihove, jednostavno, do{la mi je inspiracija da nastavim dalje,
da napi{em tu pjesmu,
da je vzavr{im, jer to je
pjesma mom gradu. Sjeo
Plaketa od Dilvada Feli}a
Prepuna
sala Doma
kulture
sam za klavir i krenulo je
samo od sebe. Nije trajalo dugo, mo`da petnaest
minuta. Napravio sam
muziku i za sebe odsvirao nekoliko puta. Poka-
zao sam to prijateljima i
oni su bili odu{evljeni,
pa su ~ak i na nekim
dru`enjima tra`ili od
mene da tu pjesmu otpjevam. Dok sam pisao pje-
smu, tog trenutka sam
vidio ovu sliku, cijeli projekt, spot i promociju.
Hvala Bogu, ispunio se
moj san, kazao je Bubi.
S. TULI]
Zadovoljni u~esnici projekta
napisao je Bubi, aran`man Nemd`ad Ali} i
Slaven Miki}, producent
je Amir Selimovi}, a sve
u produkciji Dilvada Feli}a.
Bubi i grupa „Bosk“ su
u prepunoj maloj sali
Doma kulture izveli kompoziciju, nakon ~ega je
prikazan spot. Bubi ka`e
kako je stihove za ovu
pjesmu napisao prije
mnogo godina. Bila je to
najprije tek jedna
Sa grupom „Bosk“ otpjevao „Mom gradu“
Jasmin sa sinom
Renatom: Odabrane
rije~i za kraljicu
Mladi pjeva~ nije `alio izdvojiti veliku sumu novca
Jasmin Jusi} po`elio [emsu za ro|endan sina
Ne sje}am se ta~no rije~i jer su bile isuvi{e odabrane kako se on meni
obratio. Ma jedno fino dijete - pri~a pjeva~ica
Mladi Jasmin Jusi} spada me|u one uz kojeg su
vezane pohvale, a one
sti`u od strane njegovih
starijih kolega. Naime,
svi za njega ka`u da je fino vaspitan mladi ~ovjek, dobar pjeva~ sa istan~anim manirima.
Po{tuje, ka`u, starije kolege, svakom od njih
pri|e, uljudno se pozdravi, bez imalo komple-
38
9. februar/velja~a 2012.
ksa kakve ve}ina novope~enih pjeva~a ima.
Sli~no mi{ljenje ima i prva
dama folka [emsa Suljakovi} koja ka`e da je pomenuti pjeva~ dok je sjedila u automobilu na pumpi Jasmin iza{ao iz svog
vozila i srda~no je pozdravio i pitao za zdravlje.
- Nisam ga poznavala, ali
je to jedan od rijetkih
slu~ajeva da mladi pjeva~
tako srda~no pri|e starijoj kolegici, da tako
ka`em. Nedugo potom
pozvao me je i na
ro|endansko slavlje koje
je pravio svom sinu koje
je pravio u restoranu
„Pla`a“ i ne samo to.
@elio je da ja budem kao
njegova, kako re~e, omiljena pjeva~ica ta koja }e
uz jo{ nekoliko pjeva~a
uveseljavati njegove go-
ste na pomenutom slavlju. @ao mi je {to sam u
to vrijeme morala putovati, ali mi to puno zna~i.
Ne sje}am se ta~no rije~i
jer su bile isuvi{e odabrane kako se on meni obratio. Ma jedno fino dijete.
Nastranu {to ga cijenim i
kao mladi}a koji je uporan i zna {ta `eli uz sav
svoj talenat - kazala je
[emsa.
D`. H. M.
Horor u Crnoj Gori
„Tribun bend“ do`ivio
te`ak sudar na @abljaku
Direktan sudar z Pjeva~ Almir M. od siline udarca svom snagom udario glavom od {ofer{ajbnu
ada su krenuli na
put prema Crnoj
Gori momci iz
„Tribun benda“ nisu ni
sanjali da }e do`ivjeti
horor. U petak nave~e
su pjevali u Pljevljima, i
nakon {to su prespavali
uputili su se preko @abljaka u Podgoricu gdje su
imali zakazan nastup u
klubu „Cruiser“. Iako su
uslovi na cesti zbog velikih koli~ina snijega bili
vi{e nego ote`ani, momci su se uputili na zakazani nastup. I na pola
puta imali su nesre}u.
K
Bog ih sa~uvao
- Ulica je imala samo jednu traku, a kako smo
mislili da nema auta malo smo ja~e pritisnuli
gas i ne vidjev{i auto koje nam je istom brzinom
i{lo ususret, direktno
smo se sudarili. Jo{ mi u
glavi odzvanja taj zvuk
udara, prestravim se i
sada nekoliko dana kasnije - pri~a nam pjeva~
Almir M. koji je od siline udarca svom snagom
udario glavom od
{ofer{ajbnu.
Sre}om, osim materijalne {tete, nekih ve}ih fizi~kih ozljeda nije bilo,
Fotografija za uspomenu: Sve se dobro zavr{ilo
Automobil izvla~ili
iz provalije
ni sami ne znaju kako.
Samo ih je, ka`u, Bog
sa~uvao.
- Kako je moglo biti
dobro smo pro{li. Momak s kojim smo se sudarili je mnogo te`e
pro{ao, pa je morao potra`iti i lije~ni~ku pomo}, dok smo mi bili
samo ugruhani i prestra{eni. Sve se to
de{avalo oko tri sata
poslije podne, ne mogu
ni zamisliti kako bi
izgledalo da je bilo po
no}i. Iz Pljevalja smo
krenuli u 12 popodne, a
u Podgoricu smo stigli
u 11 nave~e, dakle 150
kilometara smo putova-
li 12 sati - nastavlja
Almir.
Kada su shvatili da su
svi `ivi i zdravi, morali
su zajedni~kim snagama da izguraju automobil na ulicu. Sre}om,
ka`u nam, auto je bio u
voznom stanju i nekako su se uspjeli prebaciti do crnogorske prijestolnice. No, nakon
toga vozili su kao
„baja“ jer su bili prestra{eni onim {to im se
moglo dogoditi.
{ta je sve moglo biti.
Kada smo se sabrali,
krenuli smo za Podgoricu i sa malim zaka{njenjem stigli. Publika nas
je `eljno i{~ekivala i, za
uzvrat, smo im ponudli
fe{tu za pam}enje. Sve
je na kraju ispalo dobro. Stigli smo `ivi i
zdravi i odra`li odli~an
nastup koji nam je, kao
i svaki put do sada, organizovala menad`erica
za Crnu Goru Ana
^irkovi} - zavr{io je
pjeva~ grupe „Tribun
bend“.
D`. HASOVI]-MIRVI]
Ipak stigli u Podgoricu
Sabrali redove
- Hvala dragom Bogu
pa smo ostali ~itavi.
Naje`im se pri pomisli
Hakala napunio „Rich“ u Velikoj Kladu{i
Ni metar snijega
ne mo`e mu ni{ta
Pro{le sedmice Nihad
Feti} Hakal gostovo je u
klubu „Rich“ u Velikoj
Kladu{i i mimo svih
o~ekivanja zbog velikog
snijega, do{ao na vrijeme.
Nevrijeme koje je zahvatilo Bosnu nije sprije~ilo
popularnog pjeva~a da
krene na put a, kako
sam ka`e, nije mu padalo na um da nastup
odgodi jer je prema
informacijama koje je
dobio vladalo veliko
interesovanje za njegov
koncert.
Kada je do{ao u klub
Hakala je do~ekan aplauzom, a njegovi fanovi
su kasnije pri~ali da mu
„ni snijeg od metar ne
mo`e ni{ta“. Kao i svaki
put „kralj balada“ i u
„Richu“ je napravio
odli~nu atmosferu.
- Pozitivne energije bilo
je „za izvoza“. Uz dobru
pjesmu sve je lak{e. Raduje me da su se moji
fanovi u ogromnom broju pojavili u klubu. Kao
i meni, vala ni njima
snijeg nije mogao ni{ta.
Uz pjesmu barem na kratko zaboravili smo na
ove namete. Moram priznati da je tokom polaska i povratka bilo problema na putu ali povjerenje koje sam dobio od
svojih fanova nisam mogao iznevjeriti - ka`e
Hakala.
A. F. B.
9. februar/velja~a 2012.
39
DJ Miki uspje{no organizovao jo{ jedan veliki koncert u Berlinu
Dari zamalo ispale grudi,
[ekija „spopale“ tinejd`erke
Fiki} kao menad`er diskotele „Hollywood“ i Refik Sulji} koji je vlasnik tog renomiranog objekta, i za naredni period
najavljuju gostovanja najpoznatijih estradnih imena kao {to su: Dino Merlin, Lepa Brena, Halid Be{li}, Haris
D`inovi}, Hari Mata Hari, Tifa...
dok se brojni estradnjaci `ale na slabu
posjetu na nastupima
{irom Evrope, Dara Bubamara i [eki Bihorac
nemaju problema sa malim interesovanjem publike. Naprotiv, njihov
zajedni~ki nastup
pro{log vikenda u veli-
I
Fiki} i Sulji}: Sara|uju ve} 18 godina
[eki: Malo
energije,
malo
duhana
estradnih zvijezda sa podru~ija cijele
biv{e Jugoslavije.
Mirsad Fiki}
poznatiji kao DJ
Miki na „svojim
le|ima“ je iznio i
pro{losedmi~ni
konce-
koj gradskoj sali u Berlinu bio je maksimalno posje}en. Vi{e
od 1.500 njihovih
fanova istinski je
u`ivalo u izuzetno
bogatom repertoaru, a zabava se
okon~ala u sitnim
satima.
Koliko je popularnost ovo dvoje
pjeva~a uticala
na dobru posjetu, toliko i
odli~na organizacija koja
je bila „u
rukama“
„Balkan
Events“ i
Radio
„KEJ“,
dokazanih organizatora velikih koncerata
u tom dijelu Evrope.
Oni ve} 18 godina
uspije{no organizuju koncerte i stekli
su kako veliko povjerenje publike,
Grudi su joj zamalo
tako i poznatih
ostale nepokrivene
40
9. februar/velja~a 2012.
rt. Sve je
kao i
uvijek
bilo na
svom
mjestu, a
nikakvo
ni ~udo
kada je Miki
do sada realizirao vi{e od
1.000
na-
stupa popularnih pjeva~a. Fiki} kao menad`er diskotele „Hollywood“ i Refik Sulji} koji
je vlasnik tog renomiranog objekta u Berlinu, i
za naredni period najavljuju gostovanja najpoznatijih estradnih imena. Tako }e se uskoro
svoje koncerte tamo
odr`ati i Dino Merlin,
Lepa Brena, Halid
Be{li}, Haris D`inovi},
Hari Mata Hari, Mladen
Voji~i} Tifa i mnogi drugi.
Dara Bubamara je na
tom nastupu „promovirala“ svoju novu liniju i
dobila brojne komplimente kako djevojaka tako i
mu{karaca zbog dobrog
izgleda. Sa druge strane,
od Bihorca se nisu odvaPlavu{e bile brojnije
od crnki
Dobra saradnja na
obostrano zadovoljstvo
Bihorac: Ova
ekipa obe}ava
Miki i Dara:
Sami na ve~eri
Iako su imali zajedni~ki nastup
Taj~y provocirala Fazliju!
Vlasnik objekta u kojem su nastupali, pohvalio je
nastup ovo dvoje pjeva~a
Jasminka Hamza Taj~y i
Fazlija pro{log su vikenda imali zajedni~ki nastup u blizini [tutgarta.
I jedno i drugo opravdali su povjerenje kako
vlasnika diskoteke u kojoj su nastupali, tako i
nekoliko stotina fanova
koji su horski svaku pjesmu otpjevali sa Taj~y i
Fazlijom.
Kako bi nastup u~inili
{to boljim u jednom momentu su se zajedno popeli na binu i otpjevali
desetak dueta, velikih
hitova njihovih kolega,
ali i ~esto mijenjali tekstove pjesama. Tako je
u jednom momentu
Pjeva~i sa
nagradom
nakon
zavr{enog
koncerta
„Mister Kej“ za Bubamaru i Bohorca
Dara i [eki su pro{le sedmice u Berlinu, nakon nastupa, dobili zlatnu figuru
„Mister Kej“, koju je „izumio“ DJ Miki. Rije~ je o nagradi koju dodjeljuje Radio „Kej“ svakom pjeva~u koji profesionalno realizuje koncert i svakako koji
je zabilje`io dobru posje}enost.
jale lijepe djevojke dok
se on sve vrijeme
„dopingovao“ energetskim napitcima kako ga
ni na bini ne bi izdala
snaga. I jedno i drugo su
kako svojim, tako i hitovima kolega, napravili
odli~nu atmosferu. I kada bi svoj nastup reprizi-
rali u skorije vrijeme sigurno je da bi bio podjednako dobro posje}en
kao i onaj pro{losedmi~ni.
A. Sa.
Fazlija i Taj~y:
„Dobro jutro mala
vatrena...“
Pjeva~ Sulejman,
Taj~y, fazlija i
klavijaturista
Ned`ad
Taj~y umjesto „...ne}u
babo Ja{ara.....“, otpjevala kako ne}e Fazliju jer
je delija i bekrija. Kasni-
Zna kako se publika
najbr`e „zapali“
Tako publika u Njema~koj mo`e uskoro ponovo zajedno na sceni
vidjeti Jasminku i Fazli-
ju.
Zbog brojnih nastupa
koje ima u Njema~koj,
Taj~y nikako da na|e
slobodnog vremena i doputuje u Sarajevo. Osim
{to jedva ~eka da se vidi
sa svojom rodbinom i
prijateljima, nju ve} nekoliko mjeseci u studiju
„Tempo“ Almira Ajanovi}a ~eka nova pjesma sa
kojom }e da najavi svoj
novi album koji planira
objaviti do kraja ove godine.
A. Sa.
Fazlija i Jasminka sa
vlasnikom diskoteke:
Svi zadovoljno trljali
dlanove
Svi horski pjevali svaku [ekijevu pjesmu
Novi anga`man u
diskoteci „Preper“
je joj je uzvratio Fazlija
otpjevav{i „Dobro jutro
mala vatrena...“ umjesto
„Dobro jutro moja voljena“. I jedna i druga
„nova“ pjesma koju su
na svoj na~in otpjevali
njih dvoje pozdravljena
je jakim aplauzom brojne publike.
Fukljo, vlasnik objekta
u kojem su nastupali,
pohvalio je nastup ovo
dvoje pjeva~a. Koliko je
zadovoljan njihovim
anga`manom najbolje
govori i informacija da
su nakon tog nastupa
ve} razgovarali o novom.
9. februar/velja~a 2012.
41
U Manhajmu
„Ljiljan“ bio premali da
primi sve obo`avatelje
[ekiba Mujanovi}a
Uvijek okru`en lijepim djevojkama
Album „Du{a na jastuku“ promoviran u Bernu
Adonis u zagrljaju
~etiri djevojke
Eniz i Fatima Mrkalj koji vode klub }e od zara|enog
novca nastaviti finansirati sekcije tog kluba,
a prije svega foklornu
U dobroj atmosferi i dobre stare rock pjesme kao i
pjesme sa svog prvijenca, Adonis je prikazao svoja
dva spota „Vakat je“ i „Oluja“ koji se ve} uveliko
emituju na TV stanicama
Oko 300 fanova, prijatelja i ljubitelja rok
muzike, podr`alo je
mladog pjeva~a Adonisa tako {to su svojim
dolaskom uveli~ali promociju njegovog CD-a
„Du{a na jastuku“ u
Kultur Shock clubu u
Bernu.
Grupa „Testamenti“
koja je podr`ala Adonisa i koja slovi za jednu
od poznatijih u [vicarskoj, dobrim ritmom
dala je svoj doprinos
{to boljoj zabavi na pr-
Mujanovi}: U „Ljiljanu“ kao kod ku}e
K
Podr{ka starih prijatelja
Ni rodbina nije izostala na promociji
Nastupao sa grupom „Testamenti“
42
9. februar/velja~a 2012.
omociji u ~emu su, sude}i po komentarima
prisutnih, vi{e nego
uspjeli. Promocija je
nai{la na pozitivne kritike gostiju, a svaki
Adonisev izlazak na
scenu ispra}en je aplauzom publike svih generacija.
U dobroj atmosferi i
dobre stare rock pjesme kao i pjesme sa
svog prvijenca, Adonis
je prikazao svoja dva
spota „Vakat je“ i
„Oluja“ koji se ve} uveliko emituju na TV stanicama.
Adonis je najavio i novi spot za pjesmu „A
gdje si ti“ koji planira
da radi sa ekipom iz
[vicarske, ali jo{ uvijek
ne `eli govoriti o kojoj
ekipi je rije~. Sigurno
je da }e Adonis kao i
do sada svoju publiku
„po~astiti“ modernim
videozapisom. A. Sa.
lub bh. dijaspore
„Ljiljan“ iz Manhajma i u ovoj
godini nastavlja sa radom i to veoma
uspje{no. Finansiraju se
od koncerata, a njih nece nedostajati ni u ovoj
godini.
Prvi raspjevani gost u
2012. bio je popularni
Br~ak, [ekib Mujanovi}.
O popularnosti ovog
mladog ali izuzetno
uspje{nog estradnog
umjetnika ne treba ni
govoriti, o tome najbolje
govore mnogobrojni posjetioci na njegovim na-
stupima. I ovaj put, i to
ve} ~etvrti put u posljednjih godinu dana, prostorije „Ljiljana“ bile su
prepune, a sa druge strane premale da bi mogli
da stanu svi oni koji su
`eljeli da u`ivaju u [ekibovim hitovima.
- Ja ve} godinama imam
jako uspje{nu saradnju
sa „Ljiljanom“ i u njihovim prostorijama uvjek
se osje}am kao kod svoje
kuce. Zahvaljujem se i
ovaj put na gostoprimstvu, a prije svega mojoj vjernoj i mnogobrojnoj publici koja uvjek
Eniz i Fatima Mrkalj sa prijateljima i [ekibom
do|e na moje koncerte.
Uvjek se trudim da im
dobrom pjesmom uzvratim na tu njihovu dugogodi{nju vjernost - izjavio je Mujanovi}.
Svoje zadovoljstvo kako
koncertom, tako isto i
posjetom nisu krili ni
Eniz i Fatima Mrkalj
koji u zadnjih par godina vode klub „Ljiljan“.
Rekli su nam da }e od
zara|enog novca nastaviti i dalje da se se finansiraju sekcije tog kluba, a prije svega foklornu na koju su jako poB. [.
nosni.
Marina Komljenovi}
Zbog vla`ne
kose umalo da
zavr{i u bolnici
Bo`inovska:
Ne predaje
se lako
L
\uri{i}: Voli snijeg i
skijanje
Sne`ana
\uri{i}
Obo`avam
skijanje
Kod Sne`ane \uri{i}
novo je to da priprema
kompilaciju sa nekada{njim hitovima uz
nekoliko novih pjesama. Kao i obi~no, CD
}e objaviti za „Grand“
produkciju. Posla oko
svega toga, veli
Sne`ana, ima jako puno, tim prije jer mora u
studio i neke od pjesama ponovo snimiti. A
nakon toga slijedi mali
zimski odmor i skijanje
koje obo`ava.
- Kad zavr{im sa studijskim obavezama idem
na mali odmor. Jedva
~ekam da se na|em na
skijanju jer to zaista
obo`avam - otkriva
Z. K.
\uri{i}.
o{e `enske navike! Frizerski
saloni, pranje
kose i izlazak na hladno}u samo su dio
opasnosti kojima se
`ene izla`u skrivaju}i se iza one narodne „Ma, ne}e mi
ni{ta biti“.
Marina Komljenovi},
kao i mnoge druge
prije nje, nedavno je
platila cijenu samozavaravanja jer je, priznaje, uveliko pogrije{ila kada je oprala
kosu i samo desetak
minuta kasnije iza{la
u kupovinu.
- Po{la sam u kupovinu samo desetak
minuta nakon {to
sam oprala kosu i
odlo`ila fen. Morala
sam u prodavnicu, a
kasnije na put jer
sam imala nastup.
Ali, kada sam se vratila, glava me tako
zaboljela da mi je sve
sijevalo ispred o~iju.
I put i nastup smo
otkazali za naredni
vikend jer sam ostatak dana i no}i provela u krevetu sa
stra{nom glavoboljom
- po`alila nam se Marina Komljenovi}.
Z. K.
Goca Bo`inovska ima punih 45
Bolje izgledam
od onih koje su
duplo mla|e
^etrdeset i peti
ro|endan proslavila je
pro{le godine, a svojim
izgledom u tim godinama, veli Bo`inovska,
vi{e je nego zadovoljna.
Ponosna je na svoj
izgled i godine koje nikada nije krila od javnosti.
Nedavnom izjavom na
tu temu „pecnula“ je neke koleginice, ali Goci
nije bilo te{ko da jo{ jednom ponovi svoje tvr-
Komljenovi}: Malo
nemara, malo...
Panika na aerodromu
Milan Stankovi} zbog prljave
kose bje`ao od fotografa
Sada ve} biv{a zvijezda
„Granda“ Milan Stankovi} ne prestaje da nas
{okira. Nedavno se na
beogradskom aerodromu
„Nikola Tesla“ pojavio
bez trunke {minke, {to je
u velikoj mjeri promijenilo sliku koja je ranije o
njegovom licu vladala u
javnosti, a kada smo ga
zatekli na istom mjestu,
neprijatno nas je iznenadila njegova frizura ta~nije, prljava kosa!!!
Stankovi} je tog popodneva doletio iz Diseldorfa, gde je, pretpostavljamo, imao nastup, a
~im je ugledao fotografe,
poku{ao je da pobjegne!
No, kada je vidio da nema kud, navukao je {al
preko lica. Me|utim, nije uspio da prikrije neuredne vlasi. O~ito je da se
nije nadao fotografima
na aerodromu, jer vjerujemo da bi poslije kiksa
koji je imao nedavno,
kada je uslikan bez
{minke sa bubuljicama
po licu, bar kosu oprao.
Ovakvi Stankovi}evi ispadi iznena|uju, jer smo od
pjeva~a navikli da uvijek
bude nalickan i sre|ene
frizure, koju ovog puta
nije imao. On uveliko radi na novom albumu, a
jednom prilikom je izjavio da, osim novih pjesama, njegovi fanovi o~ekuju i novi imid`. Iskreno
se nadamo da Milan ne
dnje da u tim godinama
izgleda puno bolje nego
neke duplo mla|e od
nje.
- Zadovoljna sam svojim
izgledom i ponosna sam
na svoje godine. Bolje
izgledam od onih koje
su duplo mla|e i koje
svaki dan pri~aju o svojim mo}nim momcima
ili automobilima koje,
kobajagi, dobijaju na
poklone - ponovila je
Z. K.
Bo`inovska.
Stankovi}:
Nisam uvijek
na{minkan
planira da svoju publiku
iznenadi ovakvim izgledom!
Ina~e, nakon {to su
objavljene njegove
„nena{minkane“ paparaco slike, de~ko Rade
Manojlovi} se pojavio u
jednoj emisiji tip-top
sre|en, i tom prilikom
je izjavio da svi mogu
da vide kako Milan~e
izgleda i da nema bubuljica i vi{ak kilograma,
kao {to se pisalo. A. Sa.
9. februar/velja~a 2012.
43
Poslije nastupa u Turskoj i Njema~koj
Mirnes Kubat -Vanilla:
Alma snima
„vru}e“ fotke
u Alanji
Tucakovi}: Na
more sa
prijateljicom,
ali bez momaka
i veliko nevrijeme
nije sprije~ilo
Almu Tucakovi}
da iz Biha}a otputuje u
Zagreb odakle je imala
let za Tursku gdje }e tri
dana nastupati. Po povratku iz Turske u nedjelju je o~ekuje jo{ jedan
nastup u Njema~koj.
Dok ve}ina njenih kolega februar provodi sjede}i u ku}i i puno manje
nastupa, ova plavokosa
Bi{}anka ima dosta poziva za gostovanja. Svi termini su joj gotovo popunjeni za narednih mjesec
i po dana, a vi{e nije ni
`eljela dogovarati s obzirom na to da planira i}i
N
na more u Alanju.
- Zaista puno radim i
ve} mi je vrijeme da malo pobjegnem od svega i
da se odmorim. Sa prijateljicom idem na more.
Zna~i... bez frajera (smijeh). Nas dvije kao i uvijek napravimo sebi dobru atmosferu i niko ne
treba da nam je kvari.
Momke ovoga puta ne
vodimo sa sobom - kroz
smijeh pri~a Tucakovi}.
Sve je to priprema za
„buru“ koja tek slijedi u
njenom poslovnom `ivotu. Na tom odmoru
Alma planira liniju dotjerati do savr{enstva i
da blista u svakom po-
gledu. Sa jedne strane
imat }e, sigurna je ona,
vi{e nego dobre pjesme
koje }e joj raditi Amil
Lojo i Armin ^ohodar, a
sa druge liniju na kojoj
}e joj mnoge pozavidjeti.
- Bez odlaska „pod no`“
pokazat }u da se sve
mo`e kada se ho}e (smijeh). Vrijeme je za velike
promjene i u muzi~kom
smislu, a i kada je o
imid`u rije~. Sada ni{ta
ne}u otkrivati, ali }e
svakako ~itaoci „Expressa“ prvi imati te informacije i svakako nove
„vru}e“ fotke - najavljuje Alma Tucakovi}.
A. Sa.
Ja sam `ena
`ivotu sam
Komi~ne su scene kad neki od uspaljenih {valera, nakon
dnedavno na{a
estradna scena
bogatija je za jedno novo lice. Radi se o
Mirnesu Kubatu (29) iz
Visokog. Gimnaziju je
zavr{io u Kaknju, te ga
u neku ruku do`ivljava
svojim gradom. Za sebe
voli re}i da je vje~iti
student ma{instva u Zenici. No, ono po ~emu
Mirnesa ljudi poznaju
jeste to da je on neko ko
se bavi poslom pjeva~ice nastupaju}i pod
umjetni~kim imenom Vanilla.
O
Imitirao Selmu
Bajrami
- Za to je kriva moja ljubav prema glumi. Pored
ske~eva za dramski studio, napisao sam i jednu
komi~nu monodramu
koja je zavr{avala imitacijom Selme Bajrami.
Monodrama posti`e zapa`en lokalni uspjeh i ja
po~injem dobijati ponude za nastupe. Selmu
sam imitirao samo pokretima uz njene pjesme. Jedne prilike na
nasup nisam ponio njen
CD i nije bilo druge nego da u`ivo zapjevam.
Sti`u i prve ponude da
nastupam kao pjeva~ica
i tak krene moj dvostruki `ivot. Mu{karac privatno, a `ena pjeva~ica
na sceni. Negdje sam
bio Sandra, negdje Olja,
Senada, Mirnesa....Obi{ao sam cijelu
BiH i zemlje u
okru`enju. Na nekim
mjestima gazde su znale
da sam mu{ko, ali u
ve}ini slu~ajeva nisu.
Vje{to sam bje`ao od javnosti tako da sam skoro deset godina radio
kao pjeva~ica, a samo su
rijetki znali da sam
mu{karac.
† Da li se i u svakodnevnom `ivotu pona{a{
kao na pozornici?
- Ne. Ja sam `ena samo
kad radim. U privatnom `ivotu ja sam Mirnes, jedan obi~an
mu{karac. Imam du`u
prirodnu kosu, po~upane obrve...Pazim {ta jedem, ma`em se krema-
44
9. februar/velja~a 2012.
ma, jednostavno,
odr`avam svoje tijelo
kako nebih ugrozio
estradno djelovanje.
Mo`da bi prirodnije bilo da sam metroseksualac. Scena je jedno, a privatni `ivot ne{to sasvim drugo. Prijatelji za
mene ka`u da sam zabavan, duhovit i po`eljan
za dru`enje.
† Da li si ikada
po`elio da promijeni{
pol?
- Nikada nisam pomi{ljao na tako drasti~nu promjenu. Super
Mirnes: Ne}u
promijeniti pol
se osje}am kao mu{karac u privatnom `ivotu,
ali i kao `ena, odnosno
pjeva~ica, na sceni.
Znam kako je biti i u jednoj i u drugoj ko`i.
Nije lako biti mu{karac.
No, biti `ena koja se bavi pjevanjem, jo{ je te`e.
U kafani i na drugim
nastupima `ene su meta
raznih uspaljenika koji
na njima `ele lije~iti
svoje seksualne i druge
frustacije.
† Koliko te raja podr`ava, a koliko kritikuje, izvr}e ruglu i sli~no?
Jedina mu{ka pjeva~ica na Balkanu
kad radim, a u privatnom
obi~an mu{karac
hvalisanja kako je zbario dobru ribu, skonta da sam mu{karac
† Kako se bori{ protiv nasrtljivaca na nastupima koji bi te kao `enu
odveli u krevet?
- Kao pjeva~ica imam
gard. Nastojim nedavati
povoda. Ipak, poslije
mog zavodljivog plesa
mnogi ne ostaju ravnodu{ni. Nude mi kule i
gradove, tra`e broj telefona i mole da se vidimo
negdje u slobodno vrijeme. Nerijetko pristanem
pa poslije tra`im razloge
za izvrdavanje takvih
susreta. Obi~no mi iskrsne ne{to drugo u isto
vrijeme, nekima ka`em
da sam u braku pa ne
smijem vrludati od
mu`a...
† Da li ima onih koji
te do`ivljavaju kao nastranu ili osobu koja pripada gej-populaciji?
- Da, ljudi me zbog moje feminiziranosti gledaju kao pedera.
Me|utim, to mi ne smeta. Homoseksualnost
nema hormonalnu
osnovu. Devedeset po-
homoseksualci su normalni ljudi. Ono {ta rade u ~etri zida uop{te
me ne zanima. Imam
mnogo prijatelja i prijateljica koji su homoseksualci ili lezbijke. Vjerujte, to su najiskreniji
prijatelji. @ivimo u zemlji la`nog morala.
Mnogi ne{to glume, prozivaju druge i kritikuju po sistemu „napad je
najbolja odbrana“ prikrivaju svoje tajne sklonosti. Nije mi se jednom desilo da me takvi na cesti izvrije|aju,
nazovu peder~inom, a
onda mi kada ih niko
ne ~uje i ne vidi prilaze
i nude novac za no} provedenu sa njima. U`as!
Takvih je prepuna na{a
zemlja.
† Da li je bilo
„scena“ kada „{valeri“
nisu proku`ili tvoj pravi
identitet?
- Bilo je svega i sva~ega.
Neki su me prosili, drugi pucali na mene, poku{ali da me otmu, prijetili silovanjem. Ko-
Ilhana je iskrena prijateljica
Mirnes i Ilhana: ^esto nastupaju zajedno
† ^esto nastupa{ sa Ilhanom Durakovi}. [ta vas dvoje ve`e, poslovi ili...?
- Poznajemo se vi{e od sedam godina. ^esto nastupamo zajedno i dobar smo
tim. Ve`e nas isklju~ivo prijateljstvo koje je jako i iskreno. Ona je jedna predivna djevojka, nje`na i iskrena. Njene osobine danas su lo{e za ovaj estradni
posao jer da bi bio uspje{an mora{ biti pokvaren, egocentrik. Ona predivno
pjeva i izgleda, ne voli skandale.
Vanilla: Dosta mi je dvostrukog `ivota
- Imam podr{ku od onih
koji me znaju. Drugi
mogu pri~ati {ta ho}e, to
me ne zanima. Dugo
sam bio izlo`en ruglu
zbog svoje feminiziranosti. Zvali su me Lepa
Brena u osnovnoj {koli.
U srednjoj sam bio Madona. Me|utim, sam
sam odlu~io da nosim
umjetni~ko ime Vanilla
i tako me sada svi zovu.
Kroz glumu sam izlije~io svoj kompleks, te
ono za {ta su smatrali da
mi je hendikep pretvorio u vrlinu od koje danas vrlo dobro `ivim.
Nek’ me ljudi zovu kako
ho}e, nek’ mi se smiju u
facu, samo nek’ dolaze
na moje nastupe. Uop{te
ne obra}am pa`nju na to
{ta mi se govori ve} ko
to govori.
sto homoseksualaca su
takvi ljudi na kojima je
homoseksualnost te{ko
primjetiti. Uostalom, i
Podr{ka
prijatelja
mi~ne su scene kad neki
od uspaljenih {valera,
nakon hvalisanja kako
je zbario dobru ribu,
skonta da sam mu{karac.
† Je li na nastupima
bilo ljubomornih scena
od strane kolegica pjeva~ica?
- Jeste. Mnoge zbog toga
mojim fanovima
do{aptavaju da sam
mu{ko. No, rijetki im
povjeruju. Ljubomora je
uvijek prisutna na estradi. Me|utim, ja se konkurencije ne pla{im.
Za razliku od drugih koji imitiraju `ene ja i pjevam kao `ena, izgledam
`enstvenije...
† Je li estrada jedino
~im se bavi{?
- Za sada jeste. To je najprofitabilniji posao. Svojevremeno sam radio na radiju, volim pisati ske~eve,
volim glumu... No, sve su
to poslovi na kojima se
ne mo`e zaraditi puno.Tre}a sam godina
ma{instva. Ko zna ~ime
}u se u budu}nosti baviti.
Neke gazde se
pla{e
† Mirnes Kubat, Vanilla...ili neko drugo ime
pod kojim najradije nastupa{?
- Od ove godine u~init
}u sve da {ira javnost sazna da sam ja Kubat Mirnes -Vanilla, jedina
mu{ka pjeva~ica na Balkanu. Dosta mi je dvostrukog `ivota. Od toga
sam se umorio. Ova godina bi}e moja godina,
godina Vanille. Probudio sam interesovanje
javnosti svojom pojavom. Spremam jo{ neka
iznena|enja.
† Javno si otkrio da nisi `ena. Koliko }e to uticati
na tvoje budu}e anga`mane kao pjeva~ice?
- Malih problema ima
ali ne tolikih da bih
odustao od ovog posla.
Neke gazde ustru~avaju
se da me anga`uju
pla{e}i se reakcije publike. Me|utim, vremenom }e i njihov strah
nestati. Ja sam dobar
{oumen koji pjesmom i
plesom zna oraspolo`iti
ljude, napraviti dobru
`urku. Na mojim nastupima nema nezadovoljnih. Naj~e{}e radim
zabave za `ene, privatne
`urke, svadbe, ro|endane, kumstva...
@5:† Jesi snimao neke pjesme?
- Jo{ nisam, no, ove godine ulazim u studio.
Sam sam napisao pjesme. Teme ne}u otkrivati, ali u njima }e se
zasigurno prepoznati
mnogi na{i politi~ari.
Tada }e povoda za moje
pojavljivanje u medijima biti vi{e.
9. februar/velja~a 2012.
45
Od senzualne plavu{e do vatrene crvenokose
Antonija [ola
zbog ruleta na
rubu zakona
U spotu za pjesmu
[email protected] meta“ macho
zavodnika glumi Petar Vidakovi}
U
nato~ lo{im vremenskim uslovima hrvatska pjeva~ica Antonija [ola
ovih dana je zavr{ila snimanje novog spota za
pjesmu [email protected] meta“, koju potpisuje zajedno sa
Marsello Benzonom.
Ipak, tekst je njen, a
inspiracija za pjesmu je
bila, ka`e [ola, razdoblje
njenog `ivota i iskustvo
u kojem se svi zapravo
nalazimo, a to je da nam
uvijek ne{to fali i `elimo
posti}i savr{enstvo, a ne
vidimo da je upravo ljepota `ivota u samom
stvaranju a ne samo stanje savr{enosti. To je
pjesma koja je senzibilna i nje`na, a video uradak joj daje trenutno vrlo popularan retro {tih
{ezdesetih.
Spot je snimljen u predivnom zagreba~kom stanu
na Trgu Kralja Tomislava, a sam stan puno je doprinjeo cjelokupnoj retro
atmosferi zbog niza
o~uvanih art-efakata iz
davnih vremena.
Antoniji, koja iza sebe
ima bogato gluma~ko
iskustvo nije bilo te{ko
odigrati i ovu zahtjevnu
ulogu u svom spotu.
- Preobra`aj iz senzualne
plavu{e do vatrene crvenokose simbolizira strast
Bogato gluma~ko
iskustvo
koju u `eni pobu|uje samo prava istinska ljubav
u kojoj se na tren osjetimo besmrtnima, i po toj
neustra{ivosti u trenutku
postajemo osoba za koju
nismo ni znali da
mo`emo biti. Ljubav iz
nas izvla~i ono najbolje i
ono {to ni sami od sebe
nismo o~ekivali - kazala
je [ola.
U spotu se pojavljuje i
njen dobar prijatelji i
kolega koji je prati na
nastupima na gitari Petar Vidakovi}, ovoga pu-
46
9. februar/velja~a 2012.
ta u ulozi macho zavodnika koji jedno vrijeme
odolijeva `enskim
~arima, ali na kraju ipak
popu{ta pred njima.
Video spot je producirao i
snimao Filip Dizdar. Za
stajling je bio zadu`en
Ivan Fri{}i} koji je uspio
zaokru`iti stilski pet razli~itih stajlinga, a za retro frizuru u stilu Marylin Monroe zaslu`an je
studio Bla`enke Mori}
BM, dok se za {minku
pobrinula viza`istica
@ana Ko`ul.
A ve} ovih dana [olini
fanovi mogu u`ivati u
novom spotu, i pjesmi
~iji tekst objavljujemo:
Do|em ti ko `iva meta ruski rulet igra{ samnom kupi{ me s dva tri epiteta a ja
sutra lupam glavom
Nemam za tebe ni pogled iz
daljine a tebi godi kad gleda{ me s visine hladno me
mjerka{ ko brendiranu robu
i sve {to `eli{ je da vodi{ me
u sobu
Do|em ti ko `iva meta ko
zlatna zna~ka na reveru
hajde pohvali se svima ma
nek se dive tvom trofeju
Tepa{ mi ko da sam ti mezimica a sve je to za tebe
igrica kojom me mami{ na
nesigurno tlo na tvom terenu ja padam sigurno
Zna{ svaki zlo~in slijedi
neka kazna i sve je dobro
dok netko to ne sazna svatko je nevin dok traje obrana a ti si uvijek na rubu
zakona.
S. BEGOVI]
Iako se spekuli{e da je jedna od u~esnica „Survivera“ na Kostarici
DIVNA MILOVANOVI] ODUSTALA
od borbe za 50.000 eura
Lijepa i zgodna voditeljica trenutno boravi u Beogradu, gdje i dalje uspje{no vodi emisiju „Gold muzi~ki magazin“
~esnici nove sezone rijaliti takmi~enja „Survivor“ jo{ pro{log
mjeseca otputovali su na Kostariku,
gdje }e se 45 dana boriti za nagradu od
50.000 eura. Imena takmi~ara jo{ nisu poznata, ali se o njima spekuli{e.
Iako je najavljivano da }e biti jedna od
u~esnica najnovije sezone Survivera, popularna voditeljica emisije „Gold
muzi~ki magazin“, Divna Milovanovi} ipak se nije zaputila
put Kostarike. Na veliku
`alost pripadnika ja~eg
pola, koji su svakako
ma{tali da lijepu voditeljicu vide u ulozi
Amazonke, Divna
trenutno boravi u
Beogradu, gdje i
dalje uspje{no
vodi svoju emisiju.
Od izvora
bliskog
Di-
U
Divna: Prioritet
su joj ranije
ugovoreni termini
Sa{a Panti}
Politi~are bi trebalo
da kupujemo
kao fudbalere
Popularni Sa{a Panti}, poznato je, koristi svaku priliku da kritikuje aktuelne
politi~are iz regiona. Smatra da bi politi~are trebalo
kupovati kao fudbalere.
- Izbore bi trebalo ukinuti
i po~eti sa praksom da po-
vni, saznali smo da je zbog obaveza prema
Gold produkciji bila prinu|ena da odbije
ovu primamljuvu ponudu.
- Nikada nisam pri~ala o svojim planovima
i ponudama, pa tako ni u slu~aju Survivera. Mnogi su me pitali da ka`em ne{to na
tu temu i svaki put bih rekla da je to jedno
fenomenalno iskustvo. Ipak, po{to sam profesionalac, prioritet mi je da ispo{tujem
unaprijed dogovorene obaveze, tako da me
i dalje mo`ete gledati na Goldu. Pripremamo velika iznana|enja, koncepcija emisije
je promijenjena, tako da sam sigurna da }e
na{i gledaoci biti prezadovoljni - rekla
nam je Divna.
Pored imena Divne Milovanovi} pominju
se jo{ i Danijela i Ella Dvornik, supruga i
k}erka pokojnog muzi~ara Dine Dvornika,
a tu su i srbijanska manekenka Nevena
Mili}evi}, koja `ivi i radi u Njujorku, stilistkinja Kristina Bekvalac, rukometa{
Ognjen Kajgani}, starlete Ava Karabati} i
Stanija Dobrojevi}, maneken Vlada Vuksanovi}, {minkerica Jelena Ma}i} i funkcioner LDP Marko Karad`i}.
A da li ovi navedeni zaista u`ivaju u toplijim krajevima, ili zajedno s nama „drhte“
na ovim minusima, i ko se sve bori za
pre`ivljavanje ima}emo prilike da vidimo tek kada „Survivor“ po~ne
da se prikazuje. Prema nekim
procjenama, to bi moglo da
bude ve} krajem marta.
S. BEGOVI]
liti~are kupujemo u inostranstvu, kao {to se to radi sa fudbalerima. Vjerujem da bi takvi bolje uredili i sredili ono {to mi ne
znamo i ne}emo - smatra
Panti}.
Z. K.
9. februar/velja~a 2012.
47
Seksi Tri{a protiv Bokija 13
Problemi
TV voditeljice
Prikriva svoju
seksualnu orjentaciju
Zbunjuje javnost u nadi da }e ga publika prihvatiti jer je
kao deklarisani homoseksualac izgubio svoje mjesto u
medijskim vodama
S
rbijanski tranvestit
Seksi Tri{a ogor~en
je na pona{anje makedonskog tranvestita
Bokija 13 jer smatra da
je prvoklasni licemjer.
Tri{i smetaju Bokijevi
homofobi~ni komentari
kojima prikriva svoju
seksualnu orjentaciju i
zbunjuje javnost.
- Ta blondina ima potrebu da s vremena na vrijeme izjavi kako ne podr`ava gej parade. Takvim izjavama o~ajni~ki
Seksi Tri{a:
Pouzdano
zna {ta
Boki voli
`eli sakriti da je homoseksualac. Namjerno
zbunjuje javnost u nadi
da }e ga publika prihvatiti kao umjetnika, kontroverznog TV voditelja i starletu jer je o~ito
da bi kao deklarisani
homoseksualac izgubio
svoje mjesto u medijskim vodama, pri~a
Tri{a.
Tri{a se ne zaustavlja samo na ovome ve} nam
otkriva zbog ~ega tvrdi
da je Boki 13 deklarisani homoseksualac.
- Prije dvije godine imali smo jako strastven susret. Sve se desilo u jednom apartmanu. Vjerujte, pouzdano znam {ta
voli Boki i zbog toga me
nerviraju njegove izjave.
Nervira me {to nije iskren ni prema sebi ni prema publici, iskren je
M. Z.
Tri{a.
Makedonski {oumen pozvao policiju
Srpski ~etni~ki pokret
ubistvom prijeti Bokiju 13!
Da je makedonski
{oumen Bojan Jovanovski navikao na lo{e komentare i uvrede ljudi i
da na njih odgovara
osmjehom, to nam je
nekoliko puta dokazao,
ali je nedavno dobio tako ozbiljne prijetnje, da
nije mogao ostati ravnodu{an. On je pro{le
nedjelje bio u {oku kada je na svom
„Fejsbuk“ profilu vidio
poruku od navodnog
Srpskog ~etni~kog pokreta, u kojoj mu prijete ubistvom!
- Njega nikada ne pla{e
negativni, pa ni zli komentari na njegov
ra~un, ali kada vam neko javno napi{e da }e
vas ubiti, naravno da ne
mo`e da vam bude svejedno. Poruka je otprilike glasila: „Srpska
pu{ka }e ti pro}i kroz
stomak. Uskoro }emo
te na}i i na{ susret se
bli`i“. Boki je odmah
blokirao tu grupu i kontaktirao sa nadle`nim
organima kako bi se sa
48
Boki 13: Ne znam zaista na
koji na~in sam zasmetao
njima posavjetovao kakve mjere treba da se
preduzmu. On nije tip
koji pani~i, ali odlu~io
je da se za{titi predostro`nosti radi. Boki rijetko izlazi bez obezbje|enja, tako da mu
9. februar/velja~a 2012.
ni na taj na~in zlonamjerni i opasni ljudi ne
mogu pri}i - pri~a dobro obavje{ten izvor i
dodaje da se od tog dana vi{e niko iz grupe
takozvanih srpskih
~etnika nije ogla{avao.
- Nakon {to je Boki blokirao poruke, niko se
nije javljao. Postoji mogu}nost i da je policija
reagovala, pa su se zato
smirili - zavr{io je na{
izvor.
- Istina je da su mi
ostavljali ba{ takve poruke, ali sam preduzeo
sve mjere kako bi bili
sprije~eni da mi se i
ubudu}e obra}aju na takav na~in. Ne znam zaista na koji na~in sam
zasmetao, ali ne bih previ{e da komentari{em
takve svari jer mi ne
ide u korist, po{to neki
ljudi ispituju ko stoji
iza toga. Ja svima uvijek
odgovaram osmijehom,
pa }u tako i sada uraditi,
iako ne `elim da se bilo
kome to desi - rekao je
A. Sa.
Boki 13.
Danijela: Ceci
nije ni{ta rekla
Danijelu Ili} „na
kafu“ zvao Veljko
Ra`natovi}
Ja sam mu rekla da je jo{ uvijek mlad i da je bolje da pije
mlijeko kako bi jo{ malo porastano neko da pije kafu
Voditeljku Danijelu Ili}
(39), vlasnicu ameri~ke
producentske kompanije
„Dona Internacional Production“ i osvaja~a titule „Miss Jugoslavije“
za licencu „Hawaian Tropic“ i „American Dream“ na Bahamima, ne
salije}u samo poznati
sportisti, prije svega fudbaleri, ve} i mladi}i
koji su od nje mla|i i po
20 i vi{e godina!?
- Ne znam {ta je sa
ovom mladim momcima? Stalno me „startuju“ mladi}i, nekima bi
mogla biti i mama! Prije
izvjesnog vremena nabacivao mi se mladi fudbaler iz jednog poznatog
beogradskog tima. Danima me je molio da se vidimo, popri~amo i popijemo kafu. Dugo sam ga
odbijala, ali sam kona~no pristala da se
na|emo. Na randesu
sam mu objasnila da ne
`elim sa njim imati vezu
jer je mnogo mla|i od
mene, ali da mo`emo se
ponekad vi|ati, ~isto prijateljski. I kasnije me je
uporno zvao, ali sam kona~no shvatila da sa
njim „ispijanje kafe“
zna~ilo bi odlazak u krevet! - ka`e prsata voditeljka Danijela, koja je jo{
dodala:
sam mogla ni u snu da
zamislim da }e me jedan
klinac „startovati“ i izraziti `elju da se vidimo i
odemo na kafu. Ja sam
mu rekla da je jo{ uvijek
mlad i da je bolje da pije
Ceca sa
svojim
sinom
- Hajde, na fudbalere
sam ve} navikla da me
zivkaju, ali, nedavno
sam se iznenadila kad
me je jedan {esnaestogodi{njag pozvao. I predstavio se, verovali ili
ne, kao Veljko, sin Cece
Ra`natovi}! Bila sam jedno vrijeme u {oku, ni-
mlijeko kako bi jo{ malo
porastano neko da pije
kafu! O ovom Veljkovom „izletu“ nisam htjela da obavjestim njegovu
mamu, ali bolje da sam
to u~inila da mu se ovakvi prestupi ne bi u budu}e de{avali.
Z. JAK[I]
Nakon povrede na Kopaoniku pjeva~ otkazao putovanje u Italiju
Aco Pejovi} zahvalan
spasiocima jer su
Pjeva~ica u bolnici
zbrinuli njegovu suprugu
Biljani je povrije|en, prednji ukr{teni ligament na nozi i ruka,
trenutno je u gipsu
iljana, supruga Ace
Pejovi}a, nedavno je
te{ko povrijedila nogu i ruku i to na skijanju
na Kopaoniku.
Izvor blizak Pejovi}ima
ka`e da su Biljani i noga i
ruka u gipsu.
- Biljana je odli~an skija{,
ali je odlu~ila da se oproba
na malo zahtjevnijoj stazi.
Pala je na sredini staze i
tokom prevrtanja se povrijedila. Spasioci su brzo
stigli i ukazali joj prvu pomo}, a zatim je preba~ena
u bolnicu - ispri~ao je jedan njihov prijatelj.
I Pejovi} je potvrdio da je
njegova supruga povrijedila nogu.
- Biljani je su povrije|eni
prednji ukr{teni ligamenti
na nozi i ruka, trenutno je
u gipsu. Ide na fizikalne
terapije, tako da }e sve biti
dobro - poru~io je pjeva~.
Ina~e, Pejovi}i su planirali
da nakon Kopaonika odu
u Italiju, ali }e iz opravdanih razloga morati malo
A. Sa.
da sa~ekaju.
B
Gleda crti}e i
„surfa“ po internetu
Pjeva~ sa
suprugom:
Uspje{no se
oporavlja
Severina
no}ima ne spava
Vjerenik Milan Popovi} joj
svakodnevno u bolnicu donosi
nove diskove sa filmovima
Severina Vu~kovi} u KBC Split nesanicu lije~i
gledaju}i crtane filmove Volta Diznija.
Blizak prijatelj hrvatske pjeva~ice ka`e da joj vjerenik Milan Popovi} svakodnevno u bolnicu donosi nove diskove sa filmovima.
- Seve se prili~no dosa|uje u bolnici, a po~ela je
da je mu~i i nesanica. Zato neprestano gleda crta}e. Oduvijek je voljela Diznijeve junake, pa je
sad prava prilika da se podsjeti djetinjstva. Ponekad uz televizor ostane do kasno u no} - ka`e na{
sagovornik i dodaje da Severina mnogo vremena
provodi na internetu prikupljaju}i korisne inforA. Sa.
macije o odgajanju djece.
Bahrija Had`ijali} otkriva:
Zoran Da{i} Da{a, vo|a „Legendi“
Mada je bolesna, Jadranka
Stojakovi} pristala na saradnju
Koncerti za 25 godina postojanja
Antologijsku pjesmu „Kad sretne{
Hanku“ koju je komponovao Rade
Jovanovi} Bahrija Had`ijali} snima u
„novom ruhu“. Kako sama ka`e pjesma ne zaslu`uje nove aran`mane ili
bilo kakve promjene a pod novim ruhom se smatra sama interpretacija
jer, poslije izvrdbe Safeta Isovi}a malo ko se od pjeva~a usudio da ovu
pjesmu snimi nakon „kralja sevdaha“.
Bahrija uporedo sa sevdalinkama radi i na snimanju novog albuma ono
{to je posebno raduje je saradnja sa
Jadrankom Stojakovi}.
- Mada je bolesna Jaca je pristala na
saradnju. Pored dizajna omota novog
albuma ona }e za mene komponovati
i nekoliko pjesama. Raduje me saradnja sa na{om proslavljenom kantautorkom. I pored problema sa zdravljem i pored problema vezanih za
stambeni status ona je bez suvi{nih
Bahrija: Profesionalcem se ra|a
komentara pristala na saradnju. Profesionalac se ne postaje, to se ra|a A. F. B.
ka`e Bahrija.
Februarskim koncertima u Beogradu, grupa
„Legende“ zvani~no }e
obilje`iti 25 godina postojanja. Zoran Da{i}
Da{a, autor i vo|a sastava, ka`e da }e na koncertima biti i gostiju,
ali nije siguran da li }e
se pojaviti i Halid
Be{li} sa kojim su snimili duet „Tambura{i“.
O samom repertoaru,
veli Da{i}, ne brine.
Mnogo je pjesama koje
se ~ak ne}e mo}i ni
uvrstiti, a to je, dodaje,
kod izbora uvijek jako
te{ko.
- Moram re}i da mi nemamo samo
hitove koji traju, pjesme koje se tek
rado slu{aju, ve} evergrine. Naravno,
velika je stvar ako ostavimo iza sebe
neki trag koji }e se vidjeti i dugo poslije nas nakon {to umremo. To mi je
Da{a: Pjesme koje traju
oduvijek bila `elja kao autora, ali i
`elja cijele grupe koja je zajedno sa
mnom udahnula `ivot i dio sebe onome {to smo do sada radili. Po svemu
sude}i, u osvrtu na ovu ~etvrt vijeka
na{eg postojanja i stvarala{tva, mislim da smo u tome uspjeli - zaZ. K.
klju~uje Da{i}.
9. februar/velja~a 2012.
49
Pjeva~ u problemima
Neda Ukraden o biv{em mu`u koji
je do`ivio mo`dani udar
Aleksandra i Neda }e
svog deda Milana natjerati
da po~ne vje`bati sa
fizioterapeutima
Bibi daje sve od sebe da pobolj{a svoje reflekse i sve
ostalo {to je potrebno poslije pomenutog oboljenja
samo da bi unuke o njemu stekle {to bolju sliku
P
Zak: [okiran
La`ni Ivan Zak na doma}im
porno stranicama
Taj momak je na svom profilu naveo da je iz Valjeva, ali
posjetitelji njegovog profila to uop}e ne primje}uju
Ivan Zak suo~io se sa
neugodnom situacijom
kada su mu prijatelji prenijeli da mu je izvjesni
momak iz Valjeva ukrao
identitet.
Naime, Valjevac koji je
fizi~ki sli~an hrvatskom
pjeva~u objavljuje svoje
gole fotografije na nekoliko doma}ih porno
internet stranica. La`no
se predstavljaju}i kao
Ivan Zak mladi} je
uspio privu}i pa`nju ve-
likog broja posjetitelja
takvih web stranica.
Zak ka`e da ljudi zaista
misle da se radi o njemu
jer de~ko , koji mu je
ukrao identitet, gotovo
stopostotno li~i na njega. Pjeva~evi prijatelji
nam govore da Zak ne
`eli o ovom doga|aju
pri~ati sa novinarima,
ali su nam otkrili neke
detalje vezane za ovaj
slu~aj.
- Pazite, taj momak je na
svom profilu naveo da je
iz Valjeva, ali posjetitelji
njegovog profila to
uop}e ne primje}uju.
Oni zaista misle da se
radi o Ivanu, `ale nam
se pjeva~evi prijatelji.
Goli{ave fotografije vjerovatno ne bi predstavljale veliki problem Ivanu
Zaku, ali je {okiran zbog
scena onanisanja, te snimaka seksa sa nekoliko
razli~itih djevojaka la`nog Ivana Zaka. M. Z.
omenuli smo da je Neda Ukraden
postala baka, te da je njena k}erka
jedinica Jelena dobila Nedu i Aleksandru. U razgovoru sa ovom popularnom pjeva~icom rekla nam je da u
ovom trenu niko na svijetu nije sretniji
od nje, da nije znala da u `ivotu tolika
sre}a mo`e uop{te postojati.
- Cijeli `ivot ja sam bila jedinica i
`ivjela sam sama sa roditeljima. Uvijek sam `eljela da imam brata ili sestru. Ista situacija se desila i mojoj
Jeleni i ona je bila sama a eto, Bog
dragi je dao, da ona ima dvoje djece,
da su zdrave, ima}e jedna drugu, pored sve ljubavi u kojoj }e u`ivati zasigurno - kazala je Neda.
Dodala je da joj je mnogo `ao {to njena
majka An|a jo{ uvijek ne mo`e da shvati da je postala prabaka jer je posenilila i
samo s vremena na vrijeme mo`e ne{to
da spozna ali da joj je u svoj toj pri~i
mnogo drago da je Jelenin tata Milan
Bilbija, ina~e biv{i Nedin suprug, koji je
kako smo napisali, nedavno imao i
mo`dani udar nakon saznanja da je postao deda po~eo vi{e da se trudi i radi sa
fizioterapeutima. I kako nam re~e Neda,
Bibi daje sve od sebe da pobolj{a svoje
reflekse i sve ostalo {to je potrebno poslije pomenutog oboljenja samo da bi
unuke o njemu stekle {to bolju sliku.
- Drago mi je da }e unuke biti pokreta~ Milanovom pobolj{anju zdravlja.
On je uporan ~ovjek i vjerujem da }e
prizdraviti jer se bio isuvi{e opustio i
nije htio da vje`ba. Neda i Aleksandra }e ga sigurno pomjeriti s
D`. H. M.
„mrtve ta~ke“.
Neda: Milana
}e „di}i“
iz mrtvih
Oliver o novom duetu
Ne `elim sa Kemom otpjevati bilo {ta
Oliver Dragojevi} otkriva da mu je `ao {to sa
Kemalom Montenom
nije snimio, kako on
ka`e, orginalni duet.
Naime, Oliver i
Kemal su prije
nekoliko godina snimili duet za
pjesmu
„Nije
htjela“,
Dragojevi}:
@eli
savr{enstvo
50
9. februar/velja~a 2012.
koju je Monteno davno
snimio na jednom od
svojih albuma. Duet je
za kratko vrijeme postao veliki hit, ali Oliver ne odustaje od snimanja dueta sa Montenom za pjesmu koja bi
po prvi put bila izvedena u njihovoj zajedni~koj intrepretaciji.
- Nikada nam se nije
dalo da imamo dobru
pjesmu. I tada kada smo
snimili prekrasnu pjesmu „Nije htjela“ prvobitno smo `eljeli snimiti neku orginalnu numeru, ali u tom periodu
niko nam nije ponudio
ni{ta tako kvalitetno.
Jo{ uvijek tragam za dovoljno dobrom pjesmom koju bi Kemica i
ja mogli otpjevati. Ne
`elim sa Kemom otpje-
vati bilo {ta. Ustvari,
sve {to sam radio trudio
sam se da to bude savr{eno i najkvalitetnije
{to se nudi na tr`i{tu.
Kada je Kemo u pitanju
svoje kriterije di`em do
krajnjih granica. Treba
mi pjesma koja bi bila
na nivou hita za sva vremena kao {to je to pjesma „Nije htjela“, pri~a
M. Z.
Oliver.
Gdje su nestale nekada popularne bh. grupe?
Od „Ru`e“ ostao samo Rizo,
a od „Erogenih zona“ Almas
„Rebeka“, „Boja ru`e“, „Arija“, „Punkt“, „Zipo“, „Zona isklju~enja“ „Rapsodija“, „Model Z“ se ve} du`e
vremena ne ogla{avju ni sa ~im novim i ko zna da li iko od njih vi{e i egzistira kao grupa na estradi
N
akon rata u BiH
se pojavio veliki
broj pop-rok grupa, dens grupa, repera...
koji su vrlo ozbiljno
pri{li muzici. Naime, u
svaku numeru nudili su
i video klip, nastupali
na turnejama, obilazili
BiH uzdu` i poprijeko.
Zaradio se i poneki di-
Almas: Jo{
uvijek nastupa
Omer ~esto
stajao iza
Harijevih
„le|a“
nar, odnijele se i pokoje
nagrade i sve je funkcionisalo lijepo i dobro dok
drugi plan pravu narodnu pjesmu istinske rokere, densere, zabavnjaRizo Ru`a:
Sada pjeva
sam
Omar Mjese~ar:
Bavi se
advokaturom
na scenu nisu stupili
pjeva~i narodne muzike
koji su pjevali sve osim
muzike pod kojom su
etiketom nastupali.
Hiperprodukcija je izbacivala kako pjesme, tako
i pjeva~e. Nudili ih diljem ex. prostora, ovi ih
objeru~ke primili i njih
i njihove pjesme, a sve
to skupa potiskivalo u
ke uop{te. U muzici,
odnosno na estradi kao
zna~ajni odr`ali se samo
stari provjereni vukovi
u svim muzi~kim kategorijama.
Sve druge vrijeme je potisnulo i sve je ostalo na
poku{aju. Neki se oglase
i sada s vremena na vrijeme, ali ruku na srce,
ni{ta zna~ajno se ne
de{ava sa njihovim karijerama. Tako su nestali
veliki sarajevski
„Konvoj“ ~iji se ~lanovi
bave muzikom, ali ne
onakvom kakvom su se
bavili, od „Erogenih zona“ ostao je samo
Almas, od „Ru`e“ ostao
je samo Rizo, Adi nekada{nji ~lan „Crne ru`e“
jo{ uvijek pjevu{i, Omar
iz „Mjese~ara“ bavi se
advokaturom, a neki
~lanovi tezgare, Mahir
Sulejmanovi} se bavi
autorskim i produkcijskim radom a za „Beat
house“ ne zna niko gdje
je, „Rahela“ je najvi{e u
pratnji Amira Kazi}a
Lea, „Boja ru`e“ se nalazi u pratnji velikih
pjeva~a.
Ostale grupe tipa
„Rebeka“, „Boja ru`e“,
„Arija“, „Punkta“,
„Zipo“, „Zona
isklju~enja“
„Rapsodija“, „Model Z“
se ve} du`e vremena ne
ogla{avju ni sa ~im novim i ko zna da li iko od
njih vi{e i egzistira kao
grupa na estradi.
D`. H. M.
Muzi~ar se odaziva na oba imena
Zbog koga je Omer Rakovi}
promijenio ime?
Omer Rakovi} ili Omar
Rakovi} je izvanredan
basista i lider grupe
„Boja ru`e“ i pjeva~ sa
nesvakida{njom i interesantnom bojom glasa, kako ka`u muzi~ki stru~njaci. U svom muzi~kom
opusu ipak je naj~e{}e nastupao iza le|a velikih
zvijezda kakve su Dino
Merlin, Tifa, Haris
D`inovi}, Hari...
U tim situacijama pokazivao je sav svoj talenat,
jer mu se rijetko pru`ala
prilika da svoje interpretatorsko umije}e poka`e
mada je realizovao audio
nosa~ zvuka. Pjesme
„Samo Bog zna“,
„Zadnja no}“,
„Generacija“, „Nakon
svega“ kao {to album
nosi naziv, nisu za`ivjele
u narodu. Omer ka`e da
je krivac diskografija koja mu nije ponudila medijsku potporu a da on
kao muzi~ar ne mo`e priu{titi pla}anje pozama{nih cifri koje tra`e
elektronski mediji za reklamu. „Ne zovi me, ne
tra`i me“ pjesma koju je
snimio u duetu sa Halidom Be{li}em ~esto je
pu{tana na lokalnim TV
stanicama ali i to je bilo
nedovoljno, pri~a Omer.
Nismo propustili da ga
upitamo da li da ga oslavljavamo sa Omer ili
Omar. Nasmijao se i re-
kao da mu je svejedno,
da se odaziva na oba
imena jer, ka`e, to drugo
dobio u studiju „Gris“ u
[tutgartu gdje i `ivi od
jednog njema~kog muzi~ara koji nije znao
izgovoriti Omer pa ga je
prozvao Omar i tako je
ostalo do dana dana{njeg.
- Nisam ja od ljudi koji
tako lake mijenja svoje
ime. Isto kao {to se ne
odri~em svoje muzike jer
u muzici uvijek postoje
alternative, ako ne uspije{ kao pjeva~, uspje}e{
kao muzi~ar naravno ako
posjeduje{ talenat i znanje o muzici - bio je kraD`. H. M.
tak Omer.
9. februar/velja~a 2012.
51
urnebes
Osmana
D`ihe
Proro~ica Vesna
odgovara na Va{a pitanja
Va{ sin tra`i mu{karce,
Sre}a pa nemamo
a ne djevojke!
majmune - padali
bi s grana, kako su
banane skupe
Obe}avali su nam javne radove, a mi dobili javne
redove pred javnim kuhinjama
- U Kini nema pasa lutalica.
Jeste ikada u Sarajevu
vidjeli janje lutalicu?!
- U nas bi djecu u {koli
trebali u~iti kako da
`ive bez plate i bez hrane. A najbolje bi bilo
da ih nau~e kako se
klonira {truca hljeba.
Ja predla`em sljede}e
predmete, odmah od
prvog razreda:
1. Biolo{ki penzionizam - u~i djecu kako }e
nakon 40 godina rada,
crkavati od gladi uz
malu penziju.
2. Psihologija patnje da nau~ite kako da se
patite ~itav `ivot u ovoj
zemlji.
3. Hemija starog uvoznog mesa - da nau~ite
{ta jedete u kobasicama,
4. Fizika plate - da
nau~e djeca da im kilo
jabuka nikad ne}e pasti
na glavu ako ne odu u
Mercator da plate.
5. Alkemija bud`eta da djeca u~e kako isparavaju pare iz bud`eta i
nekome se pretvaraju u
zlato.
6. Likovno vaspitanje da djeca nau~e kupovati na crtu u piljarama.
7. Muzi~ko vaspitanje da djeca nau~e da vlast
pjeva uvijek istu pjesmu
8. Tehni~ko vaspitanje
- da djeca nau~e da je
najva`nija tehnika otimanja para iz bud`eta.
- Znate li {to politi~ari
ne shvataju da je narod
gladan:
Zato {to su pre{li u vampire, piju narodu krv
i vazda su siti.
^itam neki dan oglas:
Ako `eli{ da se zapali{
na ulici, svrati do mene,
da mi potpali{ vatru.
- Ka`u da je na{ narod
lako zapaljiv: sve ih je
52
vi{e {to iza|u na ulici i
zapale se.
Neki u na{oj zemlji
imaju vi{e miliona nego {to nam zemlja ima
stanovnika.
Kakva nam je dr`ava: I
slijepci nam jedu jaje
na oko.
Ja sam izmislio novu
vrstu {poreta koja ne
tro{i bukova drva:
2. Kajmak bez pljeskavice,
3. [i{ bez }evapa
4. Nepunjena dolma
- Specijalitet: Tele}a
rebra:
Stane{ pred ogledalo,
vidi{ tele, a ispod ko`e
se ukazala rebra
- Ja bih pripremio danas jedan specijalitet,
specijalno za penzione-
{poret na nacionalizam.
Lo`i{ samog sebe. Svakako nas lo`e, a mi gorimo ko bukova drva.
^ujem se kona~no
otvaraju dugo~ekani javni radovi u na{oj zemlji: na javnoj kuhinji.
Vidite, obe}avali su
nam javne radove, a mi
dobili javne redove pred javnim kuhinjama.
- Vidite ovo, struja je
toliko kod nas skupa,
da bi se narodu trebali
nuditi recepti sa kuhanjem bez struje i plina:
1. Lepina bez 10 }evapa
sa lukom,
re. Zove se „Odrezak
od penzije“:
Uzme{ odrezak od penzije, baci{ na tavu i
pojede{.
- Jeste li ~uli za ovu
evoluciju {to se de{ava
po Bosni: penzioneri
nam postaju kitovi. Sve
se vi{e hrane planktonima iz vode.
U nas i penezioneri
po~eli da se bave interentom: Izradili kontejner - expoler 7.
- Sre}a pa nemamo majmune u Bosni: sve bi
padali s grana, kako su
nam banane skupe.
9. februar/velja~a 2012.
Ne znam za{to vi insistirate da va{a k}erka `ivi sa tim hoh{taplerom,
pijandurom, {valer~inom, koji je ~ak i fizi~ki maltretira!?
† Draga i po{tovana proro~ice Vesna, pi{em vam u
nadi da }ete izvu}i moje pismo. Naime, imam problema
sa sinom koji se nikako ne
`eni, a evo ve} ima trideset
godina. On i njegov drug stalno izlaze, ali ni njemu ni njegovom drugu se ne da da
na|u djevojke pa mi `ao. Pitam se da li je tu ne{to
ura|eno jer nije mogu}e, lijepi su kao lutke. Znam da }ete
mi iskreno odgovoriti na pitanje jer redovno pratim va{e
odgovore u „Expressu“ i
znam da svima iskreno odgovorite.
[ifra: Zbunjena majka,
Travnik
- Po{tovana gospo|o, da ste
vi `ivi i zdravi vi ste jedna
divna `ena ali i `ena koja je
rasla u patrijarhalnoj porodici i niste modernih svatanja,
ali va{ sin i njegov drug idu
da tra`e mu{karce a ne djevojke. Morate se pomiriti sa
tim da je va{ sin homoskeksualac i njega `ene ne interesuju. Vi prepo{tena `ena koja se u takve stvari ba{ i ne
razumije. Va{ sin se nikada
ne}e o`eniti niti imati djece
jer, na`alost, takva mu je sudbina da voli mu{karce. Vama preporu~ujem da to prihvatite jer on nije jedini i on
nije kriv za to {to je takav
ro|en. To je va{e dijete i morate biti uz njega.
† Draga i cijenjena gospo|o Vesna, skoro sam vas
gledala i odu{evili ste me u
emisiji „Sto za 4“ jer vi ste
takva dama a tako ste bili
prirodni za razliku od mnogih
koji su niko i ni{ta. Isto sam
gledala kada ste sa precizno{}u u finalu pogodili i
koja }e finalistkinja odnijeti pobjedu i tu se
sla`em sa vama kada
ste rekli da ona to ne
zaslu`uje jer ja i
moje
prijateljice smo do{le do
istog zaklju~ka. Imam k}erku
i ima problema u braku. Ja je
stalno nagovaram da se malo
strpi jer ipak ima dvoje djece
sa tim ~ovjekom a ona ka`e
da ne mo`e vi{e sa njim. Recite mi {ta joj stoji u sudbini,
da li }e ostati sa tim
~ovjekom.
[ifra: Radoznala mama, Banja Luka
- Kao prvo, `elim da vam se
zahvalim za lijepe rije~i u vezi {ou „Sto za 4“, vjerujte i da
je meni bilo prelijepo. [to se
ti~e va{eg problema tj. problema va{e k}erke, moram
vas malo iskritikovati. Ja ne
znam za{to vi insistirate da
va{a k}erka `ivi sa tim
hoh{taplerom, pijandurom,
{valer~inom, koji je ~ak i fizi~ki maltretira. Pa nema kafane u koju on nije u{ao.
Va{u k}erku vara sa najgorim
konobaricama, naravno ne
misle}i da su sve konobarice
lo{e. Ima i finih, ali te sigurno nisu bile sa va{im zetom.
Va{a k}erka }e se rastati od
mu`a, djeca ce pripasti njoj.
Treba da gleda na mu`a kao
na smrdljiv sir jer to i zaslu`uje pa taman i da ima jedanaestoro djece sa njim. Ona
}e u dogledno vrijeme upoznati finog ~ovjeka koji }e prihvatiti i nju i
djecu i sa
njim }e uistinu biti sretna.
† Draga moja po{tovana
proro~ice, imam problema u
braku. Mu` mi se mnogo promijenio u zadnje vrijeme, ne
gleda ni mene ni djecu. Kad
god mu zvoni mobitel on bje`i
napolje i razgovara. Ka`e da
ima nekih poslovnih problema
i da je zato nervozan, u pojedinim trenucima kao da to
nije onaj ~ovjek za kojeg sam
se udala, jer on je bio an|eo,
dobar otac i bri`an suprug
koji se toliko `rtvovao za porodicu. Recite mi {ta se doga|a, da li je tu mo`da ne{to
ura|eno, da li on stvarno ima
poslovnih problema i {ta je u
pitanju?
[ifra: @ena koja se
~udi, Njema~ka
- Vi ste meni draga gospo|o
poslali pismo i pitali me i ja
sam du`na da vam ka`em
istinu. Va{ mu` ima poslovnih problema, ali pitanje je
za{to. Naime, on ima ljubavnicu koja ga peruta kao seljanka pile kad zakolje i plus
{to mu jo{ radi i crnu magiju
pa je on poludio. U njega je
|avo u{ao, pa nije ona ni lijepa ni mlada toliko pa da poludi za njom. Vi ste meni
ljep{a `ena, ona je gruba kao
mu{ko. Ma|ije su u pitanju
pa je zato i on lud. Morate
pod hitno skinuti crnu magiju sa njega da bi se on rije{io te sihirba{ice. Pa ona je
toliko gruba da joj nije crne
magije da pravi mu{karcima
pa ne bi je pogledao niko, a
ne bi zaradila {to se ti~e prostitucije ni pola litre kisele
vode jer je toliko gruba.
Ako nikoga ne na|ete, a
kada budete dolazili u Bosnu, do|ite kod mene da
vam ja skinem tu crnu
magiju sa va{eg mu`a i
da on ostavi tu rospiju koja rastura
tu|e brakove
sa tu|om magijom.
Besplatni odgovori
Pisma za proro~icu Vesnu {aljite na adresu magazina
„Express“, Te{anjska 24 a, Sarajevo sa naznakom „Za proro~icu Vesnu“. U pismu obavezno prilo`ite i svoju fotografiju, a ve} u narednim brojevima mo`ete o~ekivati njene
odgovore.
Svi koji se `ele obratiti proro~ici te zakazati termin, mogu
to u~initi i na broj
telefona: 065 318-927.
Za zakazivanje termina kod Azire
mo`ete joj se obratiti direktno na
telefon 033/543-820, a pismeno putem
Expressa i to na adresu: Express,
Te{anjska 24a, Sarajevo, Email:
[email protected]
sa naznakom: Za Aziru.
Neophodno dostaviti va{e ime i prezime, datum ro|enja i ime majke. Ukoliko `elite da vam Azira prorekne budu}nost vezanu za neku odre|enu osobu, potrebno je dostaviti i iste podatke
za tu osobu.
Svi odgovori su BESPLATNI!
Azira gleda
u ka{ike
~itaocima
Expressa
express kontakti
Pitanja pismeno ili telefonom
Pogre{ni
zapisi su Vam
samo pogor{ali
zdravlje!
Proro~ica odgovara na pitanja ~italaca koja su stigla
na e-m
mail na{e redakcije
edakcija magazina „Express“ i
dalje nastavlja objavljivati odgovore proro~ice Azire na pitanja
zainteresiranih ~italaca.
S obzirom da na na{u adresu pristi`e
veliki broj pisama, Azirine odgovore
objavljivat }emo i u narednim brojevima.
R
„ Ru`an osje}aj
† Da li }u ostati u braku, vara li me
mu`, imamo li sihire ili ne{to drugo?
Ni{ta nam ne ide od ruke.
[ifra: Te{anj bbb
- Ka{ike ne pokazuju sihire, kao ni
razvod braka a ni mu{ki bezobrazluk.
† Imam osje}aj da me `ena vara.
[ifra: Dona
- Imate ru`an i neiskren osje}aj.
@ena vas ne vara i ovaj brak se ne bi trebao razvoditi zbog va{ih osje}aja.
† Ima li kod nas sihira i hairli nafake?
[ifra: Eee 3
- Ka{ike ne pokazuju sihire, a Allah
je rakao: „Moj robe potrudi se, pomo}u
ti i ja“!
„ Tu|i sihiri
† Udata sam i `ivim sa mu`em i dvoje djece. Nemamo posao, a tra`im ga
ve} tri godine. Da li }u se zaposliti i da
li }emo napraviti ku}u?
Bez {ifre
- Prva ka{ika pokazuje da ste nagazili na tu|e sihire i obratite se dobrom
hod`i da vas o~isti i krenu}e vam sve za
rukom.
† Da li }u na}i posao i da li }u se seliti u ve}i grad?
Bez {ifre
- Tre}a ka{ika pokazuje srpske sihire i trebate se obratiti dobrom
hod`i da vas o~isti. Sihiri su stari pet
godina.
† Da li }u uskoro ostati u drugom stanju?
[ifra: Benjamin
- Zaboravili ste napisati kompletne
podatke pa pi{ite ponovo sa kompletnim podacima.
† @ena me je napustila nakon vi{e od
tri godine braka. Da li su uzrok sihiri
ili bezobrazluk? Ne znam pravi razlog
a ona ne}e da ka`e. Ho}e li se vratiti
i da li }emo biti sretni kao prije?
Kleopatra
prori~e
sudbinu
~itaocima
Idite hod`i,
popu ili
sve{teniku
Naj~uvenija balkanska proro~ica odgovara na pitanja
~italaca iz Tuzla, Jajca, Ljubu{kog, Br~kog...
Meni izgleda sasvim pristojno. Mislim da
„ Skidajte
se i ja njoj svi|am ali nikako da bilo ko
u~ini prvi korak. Vidite li nam zajedni~ku
negativnu energiju
[ifra: Budu}nost, Jajce
budu}nost?
† Iako sam zavr{ila fakultet stalan
posao ne mogu da na|em. Imala sam
nekoliko posli}a, ali nijedan nije bio
vezan za moju struku. Ho}u li brzo do}i
do zaposlenja za koji sam se {kolo[ifra: Posao.ba, Tuzla
vala?
- Vi ste puni negativne energije i kao
takvi ukoliko i na|ete posao, te{ko da ga
mo`ete sa~uvati. Zato vam i prije nego
{to gdje aplicirate savjetujem da pod hitno otklonite tu negativnu energiju jer
kao {ti i sami znate, ne da vam se ni u
ljubavi, pa ni sa prijateljima ne stojite
ba{ najbolje. Sve }e krenuti nabolje kada skinete to sa sebe. Va{e je ho}ete li
oti}i hod`i, popu ili sve{teniku ali skidajte dok vas jo{ zdravlje slu`i.
„ Bje`i od kurve
† Draga Kleopatra, mjesecima mi se svi|a jedna djevojka, no nikako mi se ne da
da budem s njom. Pri~aju mi da ba{ nije
moralna osoba ali ja ne vjerujem u to.
[ifra: Razo~aran, Bu`im
- Mo`ete se miriti koliko god `elite
ali ja vam ne vidim zajedni~ku nafaku.
U pitanju je njena volja.
† Otako sam se porodila sve se promijenilo. Da li }u ikad imati svoju
ku}u i biti sretna sa svojim mu`em?
[ifra: Sre}a
- Bolje vam je da i ne ~inite taj korak,
ve} glavom bez obzira bje`ite od nje. Dobro
vam pri~aju va{i prijatelji, ona je laka `ena
koja novac zara|uje upravo na taj na~in prostituisanjem. Ona misli da ste dobrostoje}i zato i flertuje s vama. Sre}om po vas, od
te ljubavi ne}e biti ni{ta. Vrlo brzo }ete
slo`iti kockice i jasnije vidjeti sve. U sudbini vam stoji jedna pristojna djevojka koja }e
vam roditi k}erku pa sina. Pamet u glavu!
„ @ivite svoj `ivot
† Moj mu` je u zatvoru ve} nekoliko
godina i bi}e tu jo{ mnogo godina. Ja
sam se zaljubila u drugog ~ovjeka, koji me dr`i kao malo vode na dlanu. Strah me to priznati suprugu. Nisam `eljela prevariti supruga ali jednostavno
samo}a je odnijela danak. Zaljubila
sam se i to ne mogu promijeniti. [ta da
radim?
[ifra: Vaga, Ljubu{ki
- Iako vam je mu` kriminalac vi ste
~estita `ena. Prevara vama nije bliska,
ali opet ponavljam - `ena ste. Vidim
vam i zajedni~ku budu}nost sa ljubavnikom koji je divan i ~estit ~ovjek.
Va{ mu` }e svakako ostati 20 godina
u zatvoru, a vi ste mladi i morate
imati svoj `ivot. Prednost vam je
{to sa suprugom nemate djece a sa
novim ~ovjekom }ete ih imati.
Iako va{em suprugu ne}e biti
svejedno, ipak }e se pomiriti sa
~injenicom.
- Ka{ike ne pokazuju promjenu krova, a sami sebi sre}u gradite.
„ Poslovni problemi
„ Operacija
† Moj `ivot se ru{i. [ta god da
po~nem raditi krene mi naopako. Ne znam {ta se de{ava.
† Da li ovo dvoje ljudi imaju ikakve
crne magije? Da li imaju zajedni~ku
budu}nost ili }e se razi}i?
[ifra: Bez sre}e, Br~ko
- Napatili ste se u
`ivotu. @ivot Vam ni u
narednom
periodu
ne}e i}i naruku.
Imat }ete dosta zdravstvenih, ali i problema na poslu.
Sve }ete izdr`ati
i naredna godina bit }e puno
naprednija za
Vas.
Bez {ifre
- Ka{ike ne pokazuju sihire, a zajedniku budu}nost imaju, u pitanju je
njihova dobra volja ho}e li ostati skupa.
† Bio sam kod hod`e i rekao je da
imam sihire. Skidao je zapisima tri godine ali moji zdravstveni problemi su
isti. [ta sad?
[ifra: Patnja
- Va{i zdravstveni problemi su medicinski i tre}a ka{ika vam pokazuje operaciju. Morate se obratiti dobrom ljekaru.
Ovo {ta je hod`a davao samo vam je kontraefekat napravio. Ja zapise nisam vidjela, pa ne znam {ta je davao. Zapisi kada se daju moraju se pisati harfovima bez
{ifri i tabela i fotokopije, a meni na prste
jedne ruke mogu stati hod`e koje znaju
raditi Kur’anom.
055-220-200
Express poziva svoje ~itaoce da pi{u i zatra`e
pomo} i proro~anske usluge od Kleopatre.
Pisma mo`ete potpisivati punim imenom i
prezimenom ili {ifrom, a sva }e biti
proslije|ena Kleopatri.
Pisma sa naznakom „Za Kleopatru“
{aljite na adresu:
Express, Tešanjska 24a Sarajevo.
Svi odgovori koje objavimo su BESPLATNI!
9. februar/velja~a 2012.
53
ZANIMLJIVO
Autor: A. Muminovi}
Memoari Milana Ristanovi}a (15)
Dijaspora
Na{i ljudi nekad nisu bili poznati po ratnim strahotama, nego kao
dobri radnici i relativno po{teni ekonomski migranti
o~e}u danas od na{e dijaspore. Ponekad mislimo da
je njima lako, da im te~e
med i mlijeko. Daleko je od toga, moraju naporno raditi od jutra do sutra, trpiti hirove druga~ijih ljudi, biti stranac cijeli
`ivot, ne bi li se zaradilo koju
marku vi{e da se negdje na brijegu u domovini napravi ku}a, prije nego se ostari i onemo}a i
po~ne tro{iti te{ko zara|eni novac na lije~enje.
P
Ljubav u Parizu
Rijetki se sna|u tako dobro da
lagodno `ive negdje tamo daleko. Gorak je to hljeb, sa sedam
kora, osjetio sam ga na svojoj
ko`i. Ni zapad nije bio ono {to je
bio nekad. Mnogo toga se promijenilo nagore. Nekada smo
imali one crvene paso{e, koji su
svuda otvarali vrata i granice.
Na{i ljudi nekad nisu bili poznati po ratnim strahotama, nego
kao dobri radnici i relativno
po{teni ekonomski migranti.
Ja sam kao mlad bio i tamo i vamo, malo u Italiji, malo u [vici,
malo u Londonu, pa u Be~u i na
Kipru. Odem obi~no ljeti, zaradim ne{to, to potro{im na provod, koncerte, utakmice i do|em
u Jugu sa nekim `ivotnim iskustvom i pun do`ivljaja.
S po~etka osamdesetih nas nekoliko smo kupili onu inter-reil voznu kartu koja va`i za sve vozove
u cijeloj Europi. Do|emo tako preko Italije i [vice do Francuske.
U Lionu ostanemo samo jedno
prijepodne, pa uhvatimo onaj
express do Pariza u kome se vezujete kao u avionu jer juri preko
200 na sat. Stignemo u Pariz popodne, nosimo one rance i ovjeravamo
plo~nike grada svjetlosti.
Tra`ili smo neki jeftin hostel da
ne bacamo pare, treba}e nam za
jo{ bar deset zemalja koje treba
vidjeti...
Na jednom semaforu se otvori
prozor na „ford sijeri“ i ~ovjek
blagog lica me zapanjenog pita:
„Mali, jes’ ti Acin?“
„Da, jesam“
„Prepoznao sam te, isti si on, igrali smo zajedno fudbal i radili u
„Loli“. [ta tra`i{ ovdje, baza{, a ?“
Nasmijali smo se obojica. Objasnio sam mu da sam tu sa dva
druga i on mi objasni da
mo`emo kod njega, ima solidan
stan, a `ena i djeca su oti{li u Jugu. Odvede nas on u sam centar
negdje izme|u Monmartra i memorijalnog centra @or` Pompidu. Smjestimo se mi i ostanemo
tu 15 dana, taman smo mu pomagali oko kroja~ke radionice
koju je imao, a pola mu radnika
koristilo godi{nji.
Nau~io nas Bole da peglamo haljine i bluze i jo{ nam davao d`eparac. Imali smo sre}e, a ni njemu nije bilo lo{e sa nama. Ulaz u zgradu
je bio iz neke ulice kojoj sam zaboravio ime ali mu je prozor radionice u stanu gledao na ulicu San Denim, ~uvenu ulicu nazvanu Market ljubavi.
Stotinama metara u svako doba
dana i no}i su tu stajale prostitutke iz cijelog svijeta i ~ekale svoje
54
9. februar/velja~a 2012.
mu{terije. Mornari, vojnici, turisti, ljudi svih zanimanja i godina
su dolazili tu, {etali, razgledali ponudu, cjenkali se, odlazili u sobe
ili se dogovarali sa makroima da
vode djevojke negdje dalje.
Bole se smijao
Sva ta procedura i ambijent su
bili magnet za mene. Prosto sam
upijao svaki detalj, svaki gest,
svaku rije~ koju nisam razumio,
a Bole se samo smijao i govorio
da su svi tako o~arani na
po~etku, a poslije to shvate da je
to tu kao {to je i Trijumfalna kapija ili Luvr.
Jedog dana smo rije{ili da probamo taj ~in kupovine pola sata ljubavi i stavimo to u fioku sje}anja
na mladost. Ja sam kru`io ulicom
gore dolje, skupljao hrabrost,
tra`io smisao u svemu tome, odustajao, pa opet se nakanjivao.
Onda sam se odlu~io da obavim to
da me ne bi ovi moji zezali cijeli
`ivot. Pri{ao sam vitkoj djevojci
crne kose i blijede ko`e u haljetku
od tvida.
Po~eo sam sricati nau~ene
re~enice na francuskom, dok se
ona nije nasmijala i progovorila
na{ki. Vidjela je da sam se prepao i pozvala me na pi}e, taman
da odmori noge. Bila je Albanka
iz Pri{tine, pobjegla od ku}e, jer
su je htjeli udati za nekog dobro
stoje}eg udovca iz \akovice.
Njen „za{titnik“ Al`irac Azis
obe}ao joj je da }e je pustiti da
otvori salon ljepote za neku godinu. Vjerovala ona, ja vjerovao
njoj, govorila je tako ~isto,
knji`evnim jezikom, imala je tako lijepe zube, i boju glasa.
Platio sam joj i rekao da }u do}i
sutra da kupim taj svoj komad
pari{kog plo~nika. Dogodilo mi
se ono {to se nikom normalnom
ne mo`e desiti. Zaljubio sam se u
Meri, mada se sigurno nije tako
zvala, za mene je ostala lijepa Meri. Kad smo odlazili na stanicu
Gard de North, odakle smo hvatali voz za London, svratio sam
da se pozdravim sa njom. Imala
je tako topao i ljudski dodir, da
}u ga kao i njenu suzu iz lijepog
oka pamtiti dok sam `iv...
Ima i kod nas dijaspore drugih
naroda. Nema ba{ radnika iz
tre}eg svijeta. Ne{to malo ovih
slu`benika ovih me|unarodnih
organizacija i ovi na{i Kinezi {to
dr`e prodavnice kineske robe od
igle do lokomotive.
Po{tujem ja njih. Rade dosta,
`ene su im jako samostalne i vri-
jedne, nau~e kako tako jezik, za
koga nikad u `ivotu nisu ~uli.
Bore se za svoje bolje sutra. Za
respekt u svakom slu~aju...
Jednog jutra me je probudio telefon. Moj drug iz vojske (JNA)
Denis me pita da mu budem
kum. Pitam kako je uspio da se
tako rano napije, znam da voli
popit’, ali zar u 8 izjutra?
Ubje|uje me da je trijezan, da
hitno do|em pred op}inu Novi
Beograd. Znam da je razveden,
da ima velikog sina, da je dobar
~ovjek ali nikako neki po`eljan
`enik. Vi{e ne radi nego {to radi,
popije sve {to zaradi, koja bi se
za njega sad udala, {ta }e joj to?
Tako sam razmi{ljao dok sam
i{ao ka zgradi op}ine. Kad sam
do{ao do velikih ulaznih vrata,
vidim stoji Denis sa dvije Kineskinje. Onako bunovan jo{ nisam shvatio {ta je posrijedi. De-
nis se za neke novce dogovorio
o`eniti sa Kineskinjom, da bi
ona nakon nekog vremena dobila na{e dokumente. Ona je povela svoju prijatejicu kao svjedoka,
tu sam i ja sa istim zadatkom.
Raja kupuje Express
Upoznajem se s njima jo{ u nevjerici. Mlada je lijepa, ba{ lijepa, iznad kineskih standardna, zove se
Lee (Li) ima butik ve{a u bloku
70. Ova druga je povu~ena,
upla{ena, malo ru`njikava, ali
Lee blista, podsje}a na onu zemljakinju iz serije o Bostonskim
advokatima, Ali Mek Bil.
Mati~arka nas je mrzovoljno i nepovjerljivo gledala, dok se Denis
blesavio kao tinejd`er. Poslije smo
oti{li na ru~ak, sve je Lee platila,
po njihovom ranijem dogovoru...
Nije lako biti emigrant, dijaspora,
stranac bilo gdje. Kladim se da je
Denis odlazio tamo u butik kad
god mu je trebalo ne{to novca, a
njemu uvijek treba i da je jedva
do~ekala ta dokumenta koja su joj
trebala, da bi nekako pre`ivjela i
svojoj djeci pru`ila ne{to bolji
`ivot. Po meni je lak{e i ljep{e `ivjeti u svojoj zemlji, koliko god je
kriza i te{ko za posao i `ivot.
Sad zami{ljam kako }e ovaj mail
krenuti na jugozapad, preko Tuzle, Doboja, Zenice, Travnika...znam da moji prijatelji i rodbina kupuju Express da bi se
„dru`ili“ samnom i to me ~ini sretnim. Lijepo je oti}i svuda i obi}i
sve strane svijeta ali se bar ja najbolje osje}am ovdje od Rovinja do
Kikinde, od ^akovca do Leskovca
i svuda izme|u gdje `ivi moja raja.
VICEVI... o Bosancima
- Bile dvije `abe u bari. Jedna je skroz mirna, a druga
ska~e kao luda.
Ova mirna ka`e: „Krrreeek!“.
Druga }e: „Ne, ekstazi!“
- [to je crni pramen u plavu{inoj kosi?
- Tra~ak nade!
- Ka`e punica zetu u sva|i:
„Da sam ti ja `ena, otrov bi ti u kafu stavila!
Ka`e zet njoj:
„Da si mi ti `ena popio bih tu kafu sa zadovoljstvom!
- [ta za Crnogorca zna~i poslovica:
„Nikad nije kasno“?
- Uvijek je rano, jado, uvijek!
- Izlazi plavu{a iz WC-a i moli konobara:
„Mo`e{ li mi usitniti ovih 70 KM?“
- „Ne postoji nov~anica od 70 KM, ovo je falsifikat odgovori on.
- „Kuku meni, pa ja sam silovana - uspani~ena je plavu{a.
- Za{to plavu{a nosi trenerku Kappa? Zato {to ~ita samo }irilicu.
- Za{to plau{a stavlja grudi na pe} ?
- Da zagrije mlijeko!
- Plavu{a i crnka {etaju ulicom.
Ka`e crnka: „Gle, mrtva ptica!“
- Plavu{a gledaju}i u nebo vikne: „Gdje, gdje?!“.
- Za{to plavu{a nosi kompjuter doktoru?
- Da ga cijepi protiv virusa.
NA[
NOGOMETA[
SA SLIKE
KOJI [IRI
UZBUNU,
UZBUDLJIV
SAOBRA].
TRANSPORTNA DJELATNOST (SKR.)
VRSTA
BOLESTI
ZUBA
[email protected]
OVCE
NAKANJIVATI
SE,
ODLU^IVATI
SE
SKOK SA
ZALETOM,
NASKOK
RIJEKA U
^E[KOJ
JADRANSKO
MORE
(KRA]E)
DRUGI,
OSTALI
RADNICI U
ALATNICAMA
SIMBOL
ERBIJA
TONA
UHVATLJIV,
SHVATLJIV
(LAT.)
MITOLO[KO
LETE]E
^UDOVI[TE
VRSTA KITA
UBICE
UDALJENI
GOSPO\ICA KOJI JE DRU([PAN.)
GOG RODA
CINI^NA
OSOBA
SJEDALO
BICIKLA
@ITELJ
TATARIJE
BIV[A
HRVATSKA
MISICA
ST. ITAL. POLITI^AR ALESANDRO
BOCA OD POLA
LITRE (POKR.)
UZAN PLANINSKI PROLAZ,
SUTJESKA
LISTOPADNO
DRVO
LJEKOVIT
EKSTRAKT
BILJKE MANE
POKRETA^I,
ZA^ETNICI
SIMBOL
SUMPORA
CRNA
[UMSKA
KREDA
MJESTO U
BIH KOD
BOSANSKE
KRUPE
ARSLAN
GRAD U
TATARIJI
PROST BROJ
STRANO @.
IME,
ASTRA
IVO ]IPIKO
LI^NA
ZAMJENICA
[AV NA
@ENSKOJ
^ARAPI
METAR
STARIJI
AMERI^KI
SVEMIRSKI
SATELIT
[email protected]!
STARIJA
KOSOVSKA
PJEVA^ICA,
ZANA
MIROSLAV MARKOVINOVI]
9. februar/velja~a 2012.
55
Ljubav: Bit }ete vrlo pa`ljivi prema voljenoj osobi. Bit }e to pomalo
neobi~no, ali poticajno za ljubav. Mnogi }e u~vrstiti svoj odnos, a
oni koji jo{ tra`e srodnu du{u pokazat }e takt.
Posao: Radit }ete u opu{tenom ozra~ju, bez pritiska. Ova sloboda
odgovarat }e vam. Vjerojatno }ete otvoriti nove kanale dobre zarade.
Zdravlje: Osje}at }ete pobolj{anje i ve}i mir u du{i.
Ljubav: Blistat }ete i zra~iti emotivno{}u. Lako }ete privu}i osobu do
koje vam je stalo. Potrebno je samo pogledati u o~i jedno drugome.
Veze }e se razvijati dobro, a samci }e biti primije}eni.
Posao: Pojavit }e se novi zahtjevi i prilike za razvoj karijere. Ipak, trebat }ete dobro razlu~iti {to je realno mogu}e, a {to je samo zamka.
Tako|er bi moglo do}i do nemoralnih ili nelegalnih ponuda.
Zdravlje: Ne pretjerujte s jelom i pi}em.
Ljubav: Unato~ ne ba{ blistavoj ljubavnoj situaciji, vi }ete se dr`ati
bolje nego {to bi se o~ekivalo. Va{a elokventnost i inteligencija
u~init }e vas po`eljnim sagovornikom u svakom dru{tvu.
Posao: Intuiciju }ete kombinirati sa svojim stru~nim znanjem. Ponekad }e to biti uspje{no, a ponekad nespojivo. Va`no je biti sabran i
budan u svakom trenutku.
Zdravlje: Priu{tite si vi{e sna.
Ljubav: Svakim danom bit }ete sve sigurniji da je va{ partner ono
{to ste `eljeli, a vjeorjatno je i obratno. Oni koji jo{ tra`e ljubav neka
izlaze, jer su im izgledi za zbli`avanje pove}ani.
Posao: Dobro }ete se prilago|avati i snalaziti u svakoj novoj situaciji,
premda }e biti i malo stresa. Neki }e preuzeti odre|ene rizike i uhvatiti se uko{tac s problemima bez predaha.
Zdravlje: Ne odustajte prije svih poku{aja.
Ljubav: Ako tokom idu}ih dana budete uva`avali drugu stranu, bit
}ete uglavnom zadovoljni i sretni. Ako budete tjerali po svom i zanemarivali suradnju, vjerojatan je osje}aj usamljenosti zbog propu{tene prilike.
Posao: Mnogi }e dobiti sjajnu priliku da se popunu stepenicu vi{e u
statusnom smislu ili da na postignu ne{to u karijeri. Problem }e biti
{to }e trebati sara|ivati.
Zdravlje: Postavite se.
PPoopp-r-rrroocckk lista
1. @eljko Samard`i}
2. Severina
3. Jelena Rozga
4. Neno Muri}
5. Nina Badri}
6. Maya Sar
7. Amil Lojo
8. Donna Ares
9. Ivana Selakov
Ljubav: Odli~ni dani za izlaske, zbli`avanja, pa i zaljubljivanja. Prihvatite sve pozive i krenite u `ivot, bilo da ste u paru, bilo sami. Dobro }ete se zabaviti, a vjerojatno i vi{e od toga.
Posao: Imat }ete prijedlog za kvalitetnu suradnju od strane poslovnih parntera, ali dvojbe }e biti povezane s pitanjima morala, legaliteta ili uop}e realnosti poslovnog plana.
Zdravlje: Poku{ajte biti uredniji u svemu.
Ljubav: Neki }e se osje}ati uhva}eni u zamku raznih pitanja i o~ekivanja koja bude neprimjerene strasti. Te{ko }ete nalaziti ravnote`u u
ljubavnom `ivotu, pa je najbolje da se privremeno povu~ete.
Posao: Bit }e mnogo dogovaranja i pregovaranja, ali ne}e sva biti
iskrena. Neki va{i saradnici }e vas jako podr`avati, dok }e drugi igrati dvostruku igru. Ipak, preko njihovih le|a vi }ete do}i do rezulata.
Zdravlje: Budite zahvalniji prema svima i svemu.
Ljubav: Ovih dana imat }ete posebno jaku inspiraciju za emotivno
izra`avanje. Oni koji se nekom udvaraju pokazat }e gotovo pjesni~ki
talent, a druga strana }e ih rado slu{ati.
Posao: Na poslu }ete se gotovo zabavljati. Sve }ete odra|ivati s lako}om i humorom. Ipak, u financijskim pitanjima potrebno je malo
vi{e kontrole jer }e se pojaviti mogu}nost nerealnih ponuda.
Zdravlje: Imat }ete snage za dvoje.
Ljubav: Neki }e idealizirati svoju privatnu situaciju. Ne}e je vidjeti
sasvim realno. Stoga }e biti skloni krivim procjenama. Potebno je
povu}i se, sabrati se i onda u miru sagledati kako stojite.
Posao: Sebi }ete pridavati ve}i zna~aj nego {to ga imate. Ako vam
netko prigovori da ste umi{ljeni, nemojte se ljutiti, nego se preispitajte. Bit }e i onih koji }e se pona{ati poput pijanog bogata{a.
Zdravlje: Potreban vam je odmak.
Ljubav: Na pomolu su ljubavne sva|e ukojim }ete vi biti osjetljivija
strana. Neki }e se te{ko nositi sa svime, bit }e strasti preko svake
mjere, pa i ljubomore. Va`no je ne reagirati na svaku provokaciju.
Posao: Do}i }e do pro{irenja poslovnih kontakata i mogu}eg putovanja. Snalazit }ete se, ali nedostajat }e vam realne procjene stvari.
Pomozite sebi nekim savjetnikom.
Zdravlje: Ne uzimajte stvari previ{e k srcu.
56
9. februar/velja~a 2012.
„Grad bez ljudi“
„Razma`ena“
„Nedostaje{ mi ti“
Vasi}
„Dat }e nam Bog“
„Nespretno“
„Nau~ila si me“
„Ko si ti?“
„Na{e malo slavlje“
10. Adnan Jerlagi}
Ljubav: Mo`ete o~ekivati burne ljubavne scene u kojim }ete vi biti
agresivnija strana. Dakako, mo`ete se i kontrolirati, pa }e sve pro}i
uz manju raspravu ili distancu dok oluja ne pro|e.
Posao: U radu }ete nalaziti sjajan ventil od privatnih bura. Mnogi }e
ostati na poslu du`e nego {to treba, a samo kako bi izbjegli dinamiku ljubavnog `ivota.
Zdravlje: Potrebna je samokontrola.
Ljubav: U idu}im danima u`ivat }ete u svojoj svakodnevnici zajedno
s osobom koju volite. Ne}e vam biti potrebne senzacije i atraktivni
izlasci jer }ete na}i mir i ljubav u obi~nim situacijama.
Posao: Posao }ete odra|ivati s lako}om, a kroz njega biste se mogli
i zabavljati. Tako|er }e se pojaviti ponuda kreditora ili sponzora koja
}e izgledati savr{eno, ali ne}e biti potpuno realna ili legalna.
Zdravlje: Zabavite se.
„Ljubav na papiru“
„Zarobljeno srce“
Prijedlozi
1. @eljko Vasi}
2. Amadeus bend
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
FFoollkk
Muharem i Sinan
„Okrenu}u svet“
Nebo je granica“
„Posljednji aplauz“
Kemo Hasi}
„Kao prije“
[uki Planjanin
„Zlopamtilo“
Haris D`inovi}
„Pari{ke kapije“
Nihad Alibegovi}
„U tri rije~i“
Sabrina
„Frajer“
Hanka Paldum
Kibi i Osman
„[to svaka `ena sanja“
Stoja
Stoja
„[uki“
Edo Smajovi}
Prijedlozi
1. „Time out“
2. Indira Radi}
[email protected]{„
„Bajka“
Svojim glasanjem putem
redakcijskih telefona ili
e-m
mail [email protected]
izaberite najbolju pjesmu
sedmice, mjeseca, a
koncem 2012. i hit godine.
„Akobogda“
„Pusti me“
Imate li kome ~estitati Dan zaljubljenih?
To ~inim svakog, pa tako
i ovog 14. februara
Aldin Avdi} iz Cazina primjenit }e obi~aj koji je zastupljen u nekim zemljama i svojoj dragoj pokloniti komad
odje}e...{to zna~i ako ga zadr`i da se `eli udati za njega
SARAJEVO A. F. B.
Sabina Omanovi},
doma}ica
- Naravno da
imam kome ~estitati. Svom suprugu
svake godine ~estitam i taj dan. Dan zaljubljenih traje ~itav `ivot, barem u
mom slu~aju.
Kemal Muharemovi},
ugostitelj
- To je preraslo iz
nekada{nje obaveze u dobru, staru
naviku. Naviku koja ne pada te{ko jer
zaljubljenima je svaki
dan, Dan zaljubljenih.
Ibrahim Gurdija,
po{tar
- Nekad bilo sad
se spominjalo. Kako ~ovjek stari gube se te dobre stvari,
ovo ispade u stihu, ali je
tako.
TUZLA S. K.
Slavko Peri~evi},
dipl. in`. rudarstva
- Imam svakako.
To ~inim svakog
Dana zaljubljenih
pa }e tako biti i
ovog 14. februara. Poklon i ~estitke uputi}u svom najdra`em `ivotnom saputniku, svojoj
supruzi, sa kojom `ivim dugo skladno u braku. Naravno iako je udata
u Indiji putem skajpa i interneta
~estita}u svojoj dragoj k}erki a za{to
ne i mom dragom sinu. Pa sve su to
osobe koje neizmjerno volim. Uz
ovaj dan zaslu`uju najljep{e poklone
od mene.
Ismet Kavgi},
sportski trener
- Iako sam u podmaklim godinama, to ne zna~i da
ne obilje`avam Valentinovo. Ovogodi{nji
Dan zaljubljenih bi}e prilika da sa
lijepim poklonom iznenadim svoju
dragu suprugu i naravno da joj ~estitam i poka`em koliko mi je svih
svijeta ~estitam njihov dan, sa iskrenom `eljom da im
se ostvari njihov
najljep{i san.
ovih godina koliko smo u braku,
stalo do nje.
Nevsad Eminovi},
ma{inski
poslovo|a
- Pa`nja prema dragoj osobi ne}e izostati. Ja uz Dan zaljubljinih }u svojoj dragoj supruzi ~estitati Valentinovo,
kupiti joj poklon, a tog dana }u je
izvesti na ugodna dru`enja i ve~eru
u nekom lijepom restoranu u na{em
gradu. Da se jednostavno poka`e koliko jedno drugom zna~imo i {ta ja
osje}am prema svojoj najdra`oj
`ivotnoj saputnici.
ZAVIDOVI]I I. I.
Ajdin Hamurovi}, nezaposleni
tehni~ar
- Dugo vremena
sam u sretnoj vezi
s djevojkom Ernadom, i redovno, kada god nam to na{e
mogu}nosti dozvole, isto potvr|ujemo jedno prema drugom na adekvatan na~in. Istovremeno, aktuelni datum ni meni, a ni njoj ne predstavlja
ni{ta, tako da ga ni na kakav na~in
sigurno ne}emo ni obilje`iti.
Jasmin Kvaki},
konobar
- Redovno nastojim
posvetiti pa`nju
svojoj supruzi, {to
}u i ovaj put na skroman na~in u~initi.
Mujo Pari},
sportski radnik
- Iako je situacija
veoma te{ka, posebno nama koji nismo u stalnom radnom odnosu, potrudit }u se da na
bilo koji na~in poka`em i ovaj put supruzi da i na
Dan zaljubljenih mislim na nju.
FOJNICA D@. S.
Esmir Softi} Softa, folk pjeva~
- Imam, kako da nemam. Dan zaljubljenih ~estitat }u svojoj djevojci i
svojoj sestri. Koristim ovu lijepu prigodu da svim zaljubljenim osobama
Zlata Kari},
kozmeti~arka
- Nemam i taj praznik me ne interesuje. To su izmislili neki dokoni ljudi.
^udo svaki dan u godini
ne pretvore u neki praznik. Ne}u nikome ~estitati. Danas gotovo da nema zaljubljenih iz srca i du{e. Gotovo svi su zajedno iz nekog interesa.
Marijan Kom{i},
harmonika{ i
pjeva~
- Da bih svima
~estitao, trebalo bi
mi mnogo kredita
na mobitelu. Ako budem negdje nastupao za Dan zaljubljenih, a vjerovatno }u nastupati,
svim zaljubljenim koji budu prisutni, pjesmom }u ~estitati. Ina~e, radujem se Danu zaljubljenih, a pogotovo dru`enju i parama koje }u zaraditi.
CAZIN S. K.
Almedin Hasanagi},
kick bokser
- Valentinovo je
dan posve}en
izra`avanju ljubavi,
bilo voljenoj osobi
ili dragom prijatelju,
djetetu ili majci. Iskreno, ja imam
kome da ~estitam Dan zaljubljenih
14 februara. Bi}e to moja djevojka
kojoj }u predati poklon i uprili~iti
lijepo dru`enje u nekom dobrom restoranu. @elim da oboje zapamtimo
ovaj dan.
Nijaz Muji},
menad`er
- Pa naravno da
imam. Dan zaljubljenih }u ~estitati
svim `enama koje
poznajem i nije
isklju~eno da }emo se tog dana lijepo dru`iti u nekom lijepom restoranu u mom gardu. Bi}e poklona i
dru`enja za nezaborav. Ma `elim da
onoj najdra`oj od njih uru~im poseban poklon. Uostalom sa~eka}u 14
februar - Valentinovo.
Aldin Avdi}, sportista
- U nekim zemljama je obi~aj da djevojka od mladi}a dobije odje}u kao
poklon a ako ona zadr`i
dar zna~i da se `eli
udati za njega. Ma
zaista je to orgninalna ideja. Poku{a}u
to da primijenim
kod svoje djevojke
koju mnogo volim.
Mo`da nam ovogodi{nje
Valentinovo donese sre}u. Za{to ne?
Jednostavno bi}e to jedna divna no}
provedena sa mojom najdra`om djevojkom.
KISELJAK D@. S.
[efik Ibranovi},
humanista
- Svim mu{karcima i `enama koji
se iskreno vole i
po{tuju ja bih svaki
dan ~estitao. Ali, ovaj
praznik za mene ne postoji. Kakvo
Valentinovo, kakvi bakra~i. Mi u
na{u lijepu Bosnu unosimo tu|e, a
zaboravljamo svoje dobre i lijepe
obi~aje. A dobro ka`u na{i dobri i
mudri stari ljudi: Bolje je da nestane
sela nego obi~aja.
Mensura Sivac,
pisac
- Naravno da imam
kome ~estitati Dan
zaljubljenih. Lijepo
je biti zaljubljen, a jo{
je ljep{e kada je neko fin
zaljubljen u tebe. Svakako }u ~estitati svim zaljubljenim Bosancima i
Bosankama, posebno svojim najdra`im osobama. Neka svi budu zaljubljeni i ljubljeni, a onda vje~no
voljeni. Ljubav kako to divno zvu~i,
neka je ima svako u svojoj ku}i.
Ned`ad Ne}ko Zrno, radnik
- Nemam nikome, a i da
imam, ne bih ~estitao.
Da se umjesto Valentinovo, zove Vahidinovo, mo`da bih
~estitao. Kad
~ovjek ima problema i kada je gladan,
nije mu nido~ega.
expressmag.ba
9. februar/velja~a 2012.
57
TIJANA STAJ[I]:
Moja tijelo blista
kada je tamno
Drago mi je da me u modnim krugovima prepoznaju kao
manekenku sa izuzetno tamnom bojom ko`e
iv{a Miss Srbije
Tijana Staj{i} prije vi{e od pola godine od de~ka je na poklon dobila kabinu za
kvarcanje. Kako konstantno koristi blagodeti
koje joj pru`a solarijum
najnovije generacije, Tijana sada va`i za najtamniju srbijansku manekenku.
- Ne mislim da sam prekvarcana. Ta~no je da
B
sada ~esto koristim kabinu za
kvarcanje, ali to
moja ko`a
odli~no podnosi.
Ja sam ina~e tamnije puti i potrebno mi je malo
vremena da postignem izuzetno
tamnu nijansu
svoje ko`e. S druge strane, drago
mi je da me u
Staj{i}:
Momak joj
poklonio
kabinu za
kvarcanje
Tijana:
Nemam
karcinom
ko`e
modnim krugovima prepoznaju kao manekenku
sa izuzetno tamnom bojom ko`e. Kome tamna
ko`a ne stoji. Moja tijelo
jednostavno blista kada
je tamno, pri~a ona.
Ipak, zbog ~estog kori{tenja kabine za kvarcanje odnosno solarijuma lijepa Tijana je bila
kod dermatologa kako
bi otklonila svaku sumnju da takvim tretmanima mo`e nauditi
svom zdravlju.
- Naravno da nemam
karcinom ko`e. Sa
mnom je sve u najboljem redu. Dermatolozimi su mi dali tek svoje
stru~no mi{ljenje kako
bi bila sigurna koliko
~esto mogu koristiti solarijum, obja{njava ona.
M. Z.
GUZOM SAM „UPECALA“
Foto-model Goga Stani}, otvoreno
Biv{a Miss Srbije o tvrdnjama da je prekvarcana
Goga:
Guza me
proslavila
Stani}: Med i slatko gro
`|e
Sa{u Kova~evi}a
i Nikolu Rokvi}a
Manekenka i foto-model Goga Stani} u Srbiji je poznata po ljubavnim vezama sa Sa{om
Kova~evi}em i Markom Nikoli}em,
ro|enim bratom Ane
Nikoli}. Od svih veza
Gogi je u najljep{em
sje}anju ostala veza sa
Nikolom Rokvi}em.
- To nije bila ljubavna
ve} profesionalna veza.
Nikola me je li~no
anga`ovao u spotu za
njegov hit „Med i slatko gro`|e“. On i ja
smo se, za potrebe spota, mazili i pipkali po
cijelom tijelu, a posebno mu je bilo drago
kada sam ga hranila
vo}em i milovala po
kosi, pri~a Goga.
Niti jedan ozbiljni erotski magazine u Srbiji
nije propustio priliku
da ovom ljepoticom
ukrasi svoju naslovnu
stranu.
- S obzirom da imam
prelijepu guzu ve}ina
urednika tih mu{kih
magazina je insistirala
da me fotografi{e sa
moje zadnje strane.
Zbog fotografija iz tog
ugla mogu slobodno
re}i da me je guza proslavila. Ustvari, na nju
sam „upecala“ i Sa{u
Kova~evi}a i Nikolu
Rokvi}a, iskrena je
ona.
Brendon o Soraji
Ona je sebi~na, silikonska fufica
Brendon, kojeg znamo iz
rialiti {ou programa
„Veliki brat“, ljut je na
starletu i Plejbojevu
ze~icu Soraju Vu~eli} jer
je zbog nje ostao bez
anga`mana u emisiji „Sve
za ljubav“ koja se emituje
na TV „Pink BH“.
Producenti emisije su So-
58
raju i Brendona
anga`ovali kao par koji je
iz emisije u emisiju
u~estvovao u kvizu koji je
organizovan unutar te
emisije. Kada je Soraji
ponu|eno da u~estvuje u
drugom {ou programu
„Plejbojeva ze~ica godine“ ona je dala otkaz u
9. februar/velja~a 2012.
emisiji „Sve za ljubav“, a
samim tim producenti nisu imali nikakvog razloga
zadr`ati ni Brendona.
- Ona je prava sebi~na,
silikonska fufica. Oti{la
je iz emisije znaju}i da
}u dobiti otkaz ukoliko
to uradi. Sna{ao sam se
ja bez nje i emisije, ali
`elim da ljude upozorim
na nju i njen karakter.
Ona je totalno nebitan
lik koja misli da silikonskim balonima mo`e
natjerati da se svijet vrti
oko nje. Stra{no je sebi~na i sujetna i ba{ mi
je `ao, ka`e Brendon.
M. Z.
Brendon i Soraja: Upozorava
na njen karakter
M. Z.
Download

Pobijedila sam rak dojke