AZRAKarnevalska muzika
Gordan KRANJ^I]
Brazilski ritmovi ’Sarajevo
Drum Orchestra’
Ova grupa na karnevalima nastupa od 2008. godine. Predvo|eni Gordanom
Kranj~i}em, godi{nje nastupe na 3-4 karnevala. Nisu jo{ bili na karnevalima u
Rijeci, Veneciji i prvom na svijetu - karnevalu u Rio de Janeiru
Pi{e: Senka TRGOV^EVI]
arnevalsku grupu ljubitelja ritma i plesa inspiriraju muzi~ari
iz world music sastava udaraljki poznatog kao „Sarajevo
Drum Orchestra“, nastalog
1997. godine. Ovaj sastav
izdvaja se od drugih po
izvo|enju muzi~ko-plesnog performansa na tradicionalnim brazilskim karnevalskim bubnjevima. Odli~nim performansom zadivili su publiku
na pro{losedmi~nom Bolskom karnevalu, gdje
K
32/azra 2011.
su kao jedini predstavnici BiH promovirali na{u
zemlju. Uz njih su nastupile i karnevalske grupe
iz Italije i Hrvatske, koje apsolutno ni u ~emu
nisu odskakale od na{ih u~esnika.
Muzi~ki entuzijasti
Za takav dojam zaslu`an je upravo dugogodi{nji rad ~lanova „Sarajevo Drum Orchestra“,
koji su karnevalske nastupe po~eli 2008. godine.
Od tada za svaki karneval pomno biraju i ostale
~lanove bh. karnevalske grupe.
“
Publici je malo
poznato da SDO ima
koncerte afri~ke i orijentalne
muzike. To je, zapravo,
bilo primarno interesiranje
u trenucima osnivanja
benda
“
dio s mladim umjetnicima od 1997. do 2000.
godine. Zato sam sretan {to su pored mene i
ostali ~lanovi, Sabina [ehovi}, Faruk Jahi}-Aki,
Vedran Kranj~i}, Dino Kova~evi} i Robert Kranj~i}, nastavili s ponosom voditi i nositi ime
„Sarajevo Drum Orchestra“. Tako|er, i danas
smo u ~estom kontaktu i imamo podr{ku Pitera
Vilka. Tek sad vidim koliko je bilo zna~ajno kada je prenosio znanje sviranja udaraljki u humanitarne, ali i klini~ke svrhe muzi~ke terapije s
osobama sa posebnim potrebama. Jednako je radio na muzi~kom pomirenju nakon rata na
na{im prostorima, pa su tako zabilje`ene mnoge
saradnje i muzi~ka povezivanja na zdravim osnovama, koja su se, mogu}e je, i protivila tada{njim tvrdim stavovima i predrasudama - rekao je Gordan.
Osim nastupa na svjetskim
mirovnim i humanitarnim
manifestacijama, djeluju i
kao predava~i na muzi~kim
radionicama za relaksaciju,
edukaciju i muzikoterapiju.
Njihovim umije}em najvi{e
je ostala odu{evljena publika
na EXIT festivalu u Novom
Sadu i turnejama u okviru
muzi~kih festivala u Holandiji,
Austriji, Italiji i Sloveniji
Naime, nekoliko osniva~a sastava „Sarajevo
Drum Orchestra“ formira i predvodi karnevalsku skupinu s velikim brojem u~esnika, muzi~kih i plesnih entuzijasta, naziva Gradska karnevalska baterija, Sarajevo ili Sambastika. Na taj
na~in, neki od ~lanova karnevalske grupe ostvaruju svoje plesne i muzi~ke aspiracije, dok u poslovnom svijetu jure za karijerom sasvim drugog
tipa.
- U~e{}e na karnevalima ispunjava im umjetni~ki dio njihove osobnosti. Zato dajemo priliku svim zainteresiranim da se oku{aju u muzi~kim i plesnim ta~kama, koje redovno pripremamo, zahvaljuju}i prostoru „Me|unarodnog
centra za djecu i omladinu“ u Novom Sarajevu.
Prethodno muzi~ko iskustvo nije obavezuju}e,
iako mnogo poma`e u pripremama - isti~e Gordan, koji kao vo|a na{e karnevalske grupe uop}e
ne zara|uje, jer Udru`enje karnevalskih gradova
FECC ne nudi honorare karnevalskim grupama.
Ipak, iznad toga se izdiglo umije}e „Sarajevo
Drum Orchestra“, kojima, o~ito, ni{ta ne mo`e
» Atraktivne plesa~ice uvijek prate karnevalske nastupe SDO
Usavr{avanje u Holandiji
» Vo|a „Sarajevo Drum Orchestra“
stati na put. Organizatore karnevala su toliko zadivili da se u posebnim prilikama odlu~uju
anga`irati ~lanove na{eg profesionalnog muzi~kog benda i samim tim im se obavezuju dati
honorar. U takvim situacijama oni izvode autorski program, {to je va`na razlika u odnosu na karnevalsku grupu.
- Na{i uzori u izvo|enju brazilskih karnevalskih ritmova dolaze ravno iz korijena. Tako dolazimo u dodir s izvornim muzi~arima i onima
koji su se iz Brazila i Ju`ne Amerike doselili u
Evropu. Mislim da je publici malo poznato da
SDO ima koncerte afri~ke i orijentalne muzike.
To je, zapravo, bilo primarno interesiranje u trenucima osnivanja benda - govori Kranj~i}, koji
se kao vo|a benda profilirao zahvaljuju}i Piteru
Vilku, osniva~u SDO.
- On je veliki ~ovjek, koji je u na{oj zemlji ra-
Samoinicijativno brazilske ritmove ~lanovi
SDO predstavili su na{oj javnosti prije 11 godina, na prvoj javnoj proslavi Nove godine na ulicama Sarajeva. Od tada, pa sve do danas, ljubav
prema brazilskoj muzici osniva~e na{eg benda
odvela je na stru~no usavr{avanje u Holandiju.
» Plesa~ice drugih karnevalskih trupa po`eljele su se
slikati sa „Sarajevo Drum Orchestrom“
- Veoma smo zahvalni udru`enju „Musicians
Without Broders“ iz Holandije, gdje smo stekli
druge vje{tine sviranja na brazilskim bubnjevima. Tako|er, na osnovu uzvratnih posjeta profesora iz Latinske Amerike, koji su prisustvovali
muzi~kim seminarima u Sarajevu, mnogo smo
nau~ili.
Osim nastupa na svjetskim mirovnim i humanitarnim manifestacijama, djeluju u dru{tvu
kao predava~i na muzi~kim radionicama za relaksaciju, edukaciju i muzikoterapiju. Njihovim
umije}em najvi{e je ostala odu{evljena publika
na EXIT festivalu u Novom Sadu i na turnejama u okviru muzi~kih festivala u Holandiji, Austriji, Italiji i Sloveniji. Ne sumnjamo da }e njihovi performansi ostaviti publiku bez daha i na
sceni karnevala u [apcu, a zatim 18. septembra
ispred Zetre, gdje }e u 9 sati ozna~iti po~etak
utrke Sarajevskog polumaratona. Osim brojne
publike, koja itekako voli ~uti „Sarajevo Drum
Orchestar“, ovaj pomalo za na{e krajeve egzoti~an stil (world music) posljednjih godina podr`avaju Gradska uprava i BHRT, uz koje su
njihovom odlasku na Bolski karneval dopinijeli
Op}ina Stari Grad, „Me|unarodni centar za djecu i omladinu“ i „Centrotrans“. †
azra 2011./33
Download

09.2011 intervju magazin AZRA Sarajevo Drum Orchestra