BORISLAVA ERAKOVIÃ
REÅNIK
ENGLESKO-SRPSKI
SRPSKO-ENGLESKI
LIBER • TEATAR ZA
2002
PREDGOVOR
Cilj ovog Reånika je da zadovolji najšire potrebe za jednim modernim, standardnim reånikom, kako onih koji se tek upoznaju sa engleskim
jezikom, tako i svih onih koji ga veã uåe. U tom smislu namenjen je
prvenstveno uåenicima osnovnih i srednjih škola, ali i šire, svima onima
koji se sa engleskim jezikom sreãu i koriste ga.
Namera Reånika je da olakša usvajanje pojmova iz savremenog engleskog jezika. On obuhvata oko 20.000 reåi i izraza u englesko-srpskom
smeru, oko 15.000 reåi u srpsko-engleskom smeru, i sadrÿi frekventnu leksiku iz svakodnevnog ÿivota, nauke, kulture i umetnosti.
Osnovni korpus za Reånik predstavljaju udÿbenici engleskog jezika za
osnovnu i srednju školu, tako da se u njemu nalaze sve reåi sa kojima se
ðak sreãe u svojim knjigama za uåenje engleskog jezika. Osim toga, u korpus su ušle i reåi kojih nema u udÿbenicima, mnoge reåi iz drugih reånika,
ali i neke kojih uopšte nema u drugim reånicima, ali su frekventne i potrebne u svakodnevnoj komunikaciji jer zadovoljavaju potrebe modernog
vremena u kome su u obiåan, svakodnevni jezik ušle mnoge reåi iz savremene muzike, mode ili kompjuterske terminologije.
Glavne odrednice u Reåniku date su po abecednom redu. U englesko-srpskom delu reånika se u okviru odrednice nudi informacija o tome gde
se reå moÿe rastaviti, zatim se navodi transkripcija, gramatiåka informacija
o vrsti reåi, nepravilnoj mnoÿini imenica, nepravilnom komparativu i superlativu prideva i osnovnim glagolskim oblicima. Posebnu prednost ovog
Reånika predstavlja doslednost u obeleÿavanju razlike izmeðu britanske i
ameriåke varijante izgovora i pisanja. Osim toga, za razliku od svih dosadašnjih reånika, u ovom Reåniku navedeni su i najåešãi predlozi sa kojima
se odreðena reå kombinuje. Nije dovoljno da neku reå samo prevedemo i
vidimo šta ona znaåi, veã treba da nauåimo i kako da je sami upotrebimo
u nekom kontekstu. Informacija o predlozima nam omoguãava da reå koristimo na pravi naåin. I na kraju, u okviru odrednica dati su najuåestaliji izrazi u kojima se odreðena reå koristi, kao i njihovo znaåenje.
Transkripcija je data prema raånicima: Encarta® World English Dictionary © & (P) 1987—1999 Microsoft Corporation (elektronsko izdanje
VII
reånika Encarta Worls English Dictionary. (1999). K. Rooney (ed.). Bloomsbury Publishing Plc, London) i Longman Dictionary of English Language
and Culture. (1992). D. Summers (ed.). Longman Group UK Limited,
Essex.
U izradi Reånika korišteni su sledeãi reånici:
— Encarta® World English Dictionary © & (P) 1987—1999 Microsoft Corporation (elektronsko izdanje reånika Encarta Worls English Dictionary. (1999). K. Rooney (ed.). Bloomsbury Publishing Plc, London)
— Longman Dictionary of English Language and Culture. (1992). D.
Summers (ed.). Longman Group UK Limited, Essex.
— Reånik savremenog srpskog knjiÿevnog jezika s jeziåkim savetnikom. (2000). Miloš Moskovljeviã. Gutembergova galaksija, Beograd
— Reånik srpskohrvatskoga knjiÿevnog jezika. (1967). Matica Srpska,
Novi Sad.
— Du yu speak anglosrpski, Reånik novijih anglicizama. (2001). V.
Vasiã, T. Prãiã, G. Nejgebauer. Zmaj, Novi Sad.
— Englesko-srpski reånik. (1999). S. Koljeviã, I. Ðuriã-Paunoviã.
Matica Srpska, Novi Sad.
mr Dušanka Vujoviã
mr Borislava Erakoviã
UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE REÅNIKA
Fonetski simboli
a:
calm
E
ago
m
man
tS
choice
æ
cat
¨:
bird
n
no
3
three
ai
fine
f
fog
N
king
T
they
au
now
g
go
o
cost
u
put
b
boy
h
hat
o:
caught
u:
bloom
d
dog
i
sip
oi
boy
uE
tour
dZ
jam
i:
deep
p
paw
ú
crush
e
get
iE
near
r
rain
v
very
ei
fate
j
year
s
sun
w
way
eE
fairy
k
key
S
shore
z
zero
Eu
goat
l
low
t
tree
Z
pleasure
VIII
Posebni simboli
f, é znaåi da se /E/ moÿe ali ne mora izgovoriti
^
1) znaåi da se u ameriåkom engleskom /r/ izgovara, u britanskom ne
2) u britanskom engleskom /r/ se izgovara na kraju reåi ako naredna
poåinje samoglasnikom
L
znaåi da neki govornici engleskog jezika izgovaraju /u/, a neki /E/
K
znaåi da neki govornici engleskog jezika izgovaraju /i/, a neki /E/
/'/ primarni akcent
/,/ sekundarni akcent
F
razgraniåava britansku i ameriåku varijantu. Ako nije drugaåije naznaåeno (skraãenicama BE, AE), levo od znaka stoji britanska, desno
ameriåka varijanta:
pave.ment /'peivmEnt/F sidewalk n trotoar
side.walk AE /'saidwo:k/Fpavement BE n trotoar
Varijante mogu biti odvojene i zarezima što znaåi da su oba oblika reåi u
upotrebi, s tim što se prvi uglavnom upotrebljava u britanskom engleskom,
a drugi u britanskom i u ameriåkom engleskom:
ag.o.nise, agonize /'ægEnaiz/ v (˜ over) muåiti se, biti na
mukama
Ostali simboli
. . . taåke oznaåavaju mesta na kojima se reå moÿe rastaviti:
a.bun.dance /E'búndEns/ n (˜ of) obilje
/
znaåi da su oba ponuðena oblika ispravna:
man.go /'mæNgEu/ ( pl mangoes/mangos ) n mango
( )
oblik dat u zagradi oznaåava:
1) prošlo vreme i prošli particip nepravilnih glagola:
sing /siN/ (sang /sæN/, sung /súN/) v pevati
2) oblike komparativa i superlativa nepravilnih prideva:
bad 1 /bæd/ ( worse /w¨:sFw¨:rs/, worst /w¨:stFw¨:rst/) adj 1.
loš 2. zao 3. bolestan 4. štetan 5. pokvaren
3) nepravilnu mnoÿinu imenica:
IX
man 1 /mæn/ ( pl men /men/ ) n 1. muškarac 2. åovek
4) mnoÿinu imenica åija se osnova završava na konsonant + y:
ag.o.ny /'ægEni/ ( pl agonies ) n agonija, patnja
5) udvajanje suglasnika ispred nastavaka za komparativ i superlativ
kod prideva
big /big/ ( -gg- ) adj veliki, krupan
6) udvajanje suglasnika ispred nastavaka -ing i -ed kod glagola:
chip 2 ( -pp- ) v 1. polomiti, razbiti 2. iseãi na kockice
7) sadašnji particip i prošlo vreme kod pravilnih glagola åija se
osnova završava na konsonant + y:
ac.com.pa.ny /E'kúmpfni/ v ( accompanying, accompanied ) 1.
praviti društvo, pratiti 2. propratiti
8) predloge koji se mogu (ali ne moraju) upotrebiti uz datu reå:
be.ware /bi'weE^/ v ( ˜ of ) paziti se, åuvati se
Beware of the dog. Åuvaj se psa.
Beware how you handle this dangerous substance. Pazi kako rukuješ ovom opasnom supstancom.
a.bun.dance /E'búndEns/ n ( ˜ of ) obilje
At the party there was food and drink in abundance. Na zabavi
je bilo hrane i piãa u izobilju.
There is an abundance of skilled workers, but not enough jobs.
Ima mnogo kvalifikovanih radnika, ali nedovoljno radnih mesta.
near 2 adv 1. ( ˜ to ) blizu, nedaleko 2. skoro
˜
zamenjuje odrednicu. Ako uz ˜ stoji predlog bez zagrada, onda je
upotreba predloga uz datu odrednicu obavezna
de.pend /di'pend/ v 1. zavisiti 2. ˜ on/upon osloniti se (na nekoga), pouzdati se (u nešto, nekoga)
You can't depend on John — he always arrives late. Ne moÿeš
se osloniti na Dÿona — on uvek kasni.
X
Skraãenice
abbr
adj
adv
AE
BE
conj
euph
interj
kol
n
pl
part
prep
pron
sbdy
sl
sone
sthg
v
v.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
skraãeni oblik
pridev
prilog
ameriåki engleski
britanski engleski
conjuction, veznik
eufemizam
interjection, uzvik
kolokvijalizam
imenica
plural (mnoÿina)
particle (partikula)
predlog
pronoun, zamenica
somebody (neko)
slengizam
someone (neko)
something (nešto)
glagol
videti
XI
A
A
A, a /ei/ prvo slovo engleske abecede
a /E/ naglašeno: /ei/, ispred suglasnika;
an /fn/ naglašeno: /æn/, ispred samoglasnika; neodreðeni ålan; jedan,
neki
a.ban.don 1 /E'bændEn/ v napustiti, ostaviti
abandon 2 n raskalašnost, razuzdanost
a.ban.don.ed /E'bændEnd/ adj napušten
a.ban.don.ment /E'bændfnmEnt/ n razuzdanost, raskalašnost
ab.bey /'æbi/ (pl abbeys) n opatija
ab.bre.vi.ate /E'bri:vieit/ v skratiti
ab.bre.vi.a.tion /E,bri:vi'eiSfn/ n skraãenica
ab.duct /Eb'dúkt/ v oteti
ab.duc.tion /,æb'dúkSén, Eb-/ n otmica
a.bide /E'baid/ v 1. podnositi 2. boraviti;
˜ by v 1. poštovati 2. povinovati se
a.bil.i.ty /E'bilKti/ (pl abilities) n sposobnost, umeãe
a.ble /'eibfl/ adj u stanju, sposoban; be
˜ biti u stanju, u moguãnosti
a.board /E'bo:dF-o:rd/ adv, prep na, u
(brodu, vozu, autobusu, avionu)
a.bol.ish /E'boliSFE'bo:-/ v ukinuti
ab.o.li.tion /,æbE'liSfn/ n ukidanje
ab.o.rig.i.nal /,æbE'ridZKnfl/ adj uroðeniåki, domorodaåki; ˜ tribes uroðeniåka plemena
Ab.o.rig.i.ne /,æbE'ridZKni/ n domorodac,
uroðenik
a.bound /E'baund/ v obilovati; ˜ in/with
sthg biti prepun neåega, obilovati neåim
a.bout 1 /E'baut/ prep o, oko
about 2 adv 1. oko 2. okolo 3. otprilike
4. u blizini
a.bove 1 /E'búv/ prep iznad
above 2 adv gore, odozgo
above 3 adj 1. gornji 2. raniji: ˜ mentioned veã spomenuti; ˜ all iznad
svega
a.bridge /E'bridZ/ v skratiti, saÿeti
a.bridg.ment /E'bridZmEnt/ n saÿetak,
skraãeno izdanje
a.broad /E'bro:d/ adv u inostranstvu
a.brupt /E'brúpt/ adj iznenadan
ab.sence /'æbsfns/ n 1. odsustvo 2. odsutnost 3. nedostatak
ab.sent 1 /'æbsfnt/ adj (˜ from) odsutan; ˜ minded rasejan, odsutan duhom
absent 2 /Eb'sent, æb-Fæb-/ v (˜ from)
izostati
ab.sen.tee /,æbsfn'ti:/ n onaj koji nije
prisutan
ab.sent.ly /'æbsfntli/ adv rasejano
ab.so.lute /'æbsElu:t/ adj apsolutan, potpun
ab.so.lu.tion /,æbsE'lu:Sfn/ n oprost
ab.solve /Eb'zolvF-a:lv/ v (˜ of/from)
osloboditi, razrešiti
ab.sorb /Eb'so:b, Eb'zo:bF-o:rb/ v 1. upiti 2. (˜ in) udubiti se, zaokupiti
1
absorption
ab.sorp.tion /Eb'so:pSfnF-o:rp-/ n (˜ in/
into/by) 1. apsorpcija, upijanje 2. zaokupljenost
ab.stract 1 /'æbstrækt/ adj apstraktan,
mislen
abstract 2 n 1. apstraktno delo 2. rezime
abstract 3 /Eb'strækt/ v (˜ from) apstrahovati
ab.stract.ed /Eb'stræktKd, æb-/ adj odsutan mislima, rasejan
ab.surd /Eb's¨:dF-¨:rd/ adj apsurdan, besmislen
ab.surdity /Eb's¨:dKtiF-¨:r-/ n 1. besmislica, glupost 2. apsurdnost, besmislenost
a.bun.dance /E'búndEns/ n (˜ of) obilje
a.bun.dant /E'búndEnt/ adj obilan
a.buse 1 /E'bju:z/ v iskoristiti, zloupotrebiti
abuse 2 /E'bju:s/ n zlostavljanje
a.bu.sive /E'bju:siv/ adj uvredljiv
a.byss /E'bis/ n ambis, ponor
ac.a.dem.ic /,ækE'demik/ adj akademski,
univerzitetski
a.cad.e.mi.cian /E,kædE'miSEnF,ækEdE-/ n
akademik
a.cad.e.my /E'kædEmi/ (pl academies) n
akademija
ac.cel.e.rate /Ek'selEreit/ v ubrzati
ac.cel.e.ra.tion /Ek,selE'reiSfn/ n ubrzanje
ac.cel.e.ra.tor /Ek'selEreitE^/ n pedala za
gas
ac.cent 1 /'æksfntF'æksent/ n akcenat,
naglasak
accent 2 /Ek'sentF'æksent/ v naglasiti
ac.cept /Ek'sept/ v prihvatiti, pristati
ac.cept.ance /Ek'septEns/ n pristanak
ac.cep.ta.ble /Ek'septEbfl/ adj prihvatljiv
ac.cess /'ækses/ n (˜ to) pristup
ac.ces.si.ble /Ek'sesKbfl/ adj (˜ to/by) 1.
pristupaåan 2. dostupan
ac.ci.dent /'æksKdfnt/ n 1. nesreãan sluåaj, saobraãajna nezgoda 2. sluåaj; by
˜ sluåajno
ac.ci.den.tal /,æksK'dentl/ adj sluåajan,
nenameran
2
ac.com.mo.date /E'komEdeitFE'ka:-/ v obezbediti smeštaj, smestiti
ac.com.mo.da.tion /E,komE'deiSfnFE,ka:-/
n smeštaj
ac.com.pa.ni.ment /E'kúmpfnimEnt/ n
pratnja
ac.com.pa.ny /E'kúmpfni/ v (accompanying, accompanied) 1. praviti društvo,
pratiti 2. propratiti
ac.com.plish /E'kúmpliSFE'ka:m-/ v uspeti, ostvariti
ac.com.plish.ed /E'kúmpliStFE'ka:m-/ adj
vrstan, vešt
ac.com.plish.ment /E'kúmpliSmEntFE'ka:m-/
n ostvarenje, uspeh
ac.cord 1 /E'ko:dF-o:rd/ n (˜ with) saglasnost; of one's own ˜ dobrovoljno
accord 2 v (˜ with) slagati se, podudarati se
ac.cord.ance /E'ko:dfnsF-o:r-/ n in ˜ with
u skladu sa
ac.cord.ing to /E'ko:diNFE'ko:rdiN/ prep
prema, po
ac.cor.di.on /E'ko:diEnF-o:r-/ n harmonika
ac.count 1 /E'kaunt/ n izveštaj, prikaz;
take into ˜ uzeti u obzir
account 2 v 1. smatrati 2. ˜ for objasniti
ac.count.able /E'kauntEbfl/ adj (˜ to/
for) odgovoran
ac.coun.tan.cy /E'kauntEnsi/Fac.coun.ting
/E'kauntiN/ n raåunovodstvo
ac.coun.tant /E'kauntfnt/ n raåunovoða
ac.cu.mu.late /E'kju:mjLleit/ v gomilati,
zgrtati
ac.cu.mu.la.tion /E,kju:mjL'leiSfn/ n 1.
gomilanje 2. gomila 3. akumulacija
ac.cu.mu.la.tor /E'kju:mjLleitE^/ n akumulator
ac.cu.ra.cy /'ækjLrEsi/ n preciznost
ac.cu.rate /'ækjLrEt/ adj taåan, precizan
ac.cu.sa.tion /,ækjL'zeiSfn/ n optuÿba
ac.cu.sa.tive /E'kju:zEtiv/ n akuzativ
ac.cuse /E'kju:z/ v (˜ of) optuÿiti
ac.cused /E'kju:zd/ adj optuÿeni
administration
ac.cus.tom /E'kústEm/ v (˜ to) naviknuti
(se)
ac.cus.tomed /E'kústEmd/ adj uobiåajen;
˜ to naviknut na
ace /eis/ n (˜ of) as, kec
ache 1 /eik/ v boleti
ache 2 n bol
a.chieve /E'tSi:v/ v uspeti, postiãi, ostvariti
a.chieve.ment /E'tSi:vmEnt/ n uspeh, podvig
ac.id 1 /'æsKd/ n kiselina
acid 2 adj kiseo; ˜ rain kisela kiša
ac.knowl.edge /Ek'nolidZF-'na:-/ v 1. (˜
as) priznati 2. odati zahvalnost 3. potvrditi
ac.knowl.edg.(e)ment /Ek'nolidZmEntF
-'na:-/ n 1. priznanje 2. znak zahvalnosti
a.corn /'eiko:nF-o:rn/ n ÿir
a.cous.tic /E'ku:stik/ adj akustiåan, slušni
a.cous.tics /E'ku:stiks/ n akustika
ac.quaint /E'kweint/ v upoznati; be ˜ed
with poznavati
ac.quaint.ance /E'kweintEns/ n poznanstvo
ac.quire /E'kwaiE^/ v steãi
a.cre /'eikE^/ n jutro zemlje (4,047 m2)
ac.ro.bat /'ækrEbæt/ n akrobata
ac.ro.bat.ic /,ækrE'bætik/ adj akrobatski
ac.ro.nym /'ækrEnim/ n akronim, poåetna slova sloÿenice
a.cross /E'krosFE'kro:s/ prep popreko, prekoputa; ˜ country po celoj zemlji
ac.qui.si.tion /,ækwK'ziSfn/ n 1. posed
2. sticanje
act 1 /ækt/ v 1. postupiti 2. glumiti
act 2 n 1. postupak 2. Act odluka 3. åin
(drame) 4. gluma
act.ing 1 /'æktiN/ adj trenutni, privremeni
acting 2 n gluma
acting 3 adj glumaåki
ac.tion /'ækSfn/ n radnja, akcija
ac.tiv.ate /'æktKveit/ v aktivirati, pokrenuti
ac.tive /'æktiv/ adj aktivan
ac.tiv.i.ty /æk'tivKti/ (pl activities) n aktivnost, delatnost
ac.tiv.ist /'æktKvKst/ n aktivsta
ac.tor /'æktE^/ n glumac
ac.tress /'æktrKs/ n glumica
ac.tu.al /'æktSuEl/ adj stvaran, pravi
a.cute /E'kju:t/ adj 1. oštar 2. pronicljiv
3. akutni
AD /,ei 'di:/ abbr Anno Domini; leta
Gospodnjeg, godine posle Hrista, godine naše ere
a.dapt /E'dæpt/ v (˜ to/for) prilagoditi,
preraditi
a.dap.ta.ble /E'dæptEbfl/ adj prilagodljiv
ad.ap.ta.tion /,ædæp'teiSfn/ n 1. adaptacija, obrada 2. prilagoðavanje
add /æd/ v dodati
add.ed /'ædKd/ adj dodatni
ad.dict /'ædikt/ n ovisnik
ad.dicted /E'diktKd/ adj (˜ to) ovisan
ad.dic.tion /E'dikSfn/ n ovisnost, bolest
zavisnosti
ad.dic.tive /E'diktiv/ adj koji stvara ovisnost
ad.di.tion /E'diSfn/ n 1. sabiranje, dodavanje 2. dodatak; in ˜ to uz to,
pored toga
ad.di.tion.al /E'diSfnEl/ adj dodatni, naknadni
ad.dress 1 /E'dresFE'dres, 'ædres/ n adresa
address 2 /E'dres/ v osloviti, obratiti se
ad.dress.ee /,ædre'si:/ n primalac pošiljke, adresant
ad.e.quate /'ædikwKt/ adj odgovarajuãi
ad.e.quacy /'ædikwEsi/ n adekvatnost
ad.jec.tive /'ædZKktiv/ n pridev
ad.just /E'dZúst/ v prilagoditi (se)
ad.just.a.ble /E'dZústEbfl/ adj prilagodljiv
ad.just.ment /E'dZústmEnt/ n prilagoðavanje
ad.min.is.tra.tion /Ed,minK'streiSfn/ n 1.
administracija 2. uprava 3. vlada
3
A
administrative
ad.min.is.tra.tive /Ed'minKstrEtivF-streitiv/
adj 1. administrativni 2. upravni
ad.min.is.tra.tor /Ed'minKstreitE^/ n upravnik
ad.mir.able /'ædmfrEbfl/ adj divan
ad.mir.ation /,ædmE'reiSfn/ n divljenje,
poštovanje
ad.mire /Ed'maiE^/ v diviti se, poštovati
ad.mir.er /Ed'maifrE^/ n poštovalac
ad.mit /Ed'mit/ (-tt-) v 1. priznati 2.
primiti, dozvoliti pristup
ad.mit.ted.ly /Ed'mitKdli/ adv iskreno reåeno
ad.mis.sion /Ed'miSfn/ n 1. (˜ to) priznanje 2. pristup, ulaz
ad.mit.tance /Ed'mitfns/ n dozvola za
ulaz
ad.o.les.cence /,ædE'lesfns/ n adolescencija, mladost
ad.o.les.cent 1 /,ædE'lesfnt/ n adolescent,
tinejdÿer, mlad åovek
adolescent 2 adj mladalaåki, tinejdÿerski
a.dopt /E'doptFE'da:pt/ v usvojiti
a.dop.tion /E'dopSfnFE'da:p-/ n usvajanje
a.dore /E'do:^/ v oboÿavati
a.dor.er /E'do:rE^/ n oboÿavalac
a.dor.a.ble /E'do:rEbEl/ adj ljubak, ljupka
A.dri.at.ic /,eidri'ætik/ the Jadransko more
ad.ult /'ædúlt, E'dúlt/ n, adj odrastao
ad.vance 1 /Ed'va:nsFEd'væns/ v iãi napred, napredovati
advance 2 n napredak; in ˜ unapred
ad.vanced /Ed'va:nstFEd'vænst/ adj 1. napredan 2. poodmakli
ad.van.tage /Ed'va:ntidZFEd'væn-/ n prednost
ad.van.ta.geous /,ædvEn'teidZEs, ,ædvæn-/
adj koristan, povoljan
ad.ven.ture /Ed'ventSE^/ n avantura, pustolovina
ad.ven.tur.ous /Ed'ventSfrEs/ adj avanturistiåki, pustolovan
ad.verb /'ædv¨:bF-¨:rb/ n prilog
4
ad.ver.bi.al /Ed'v¨:biElF-¨:r-/ n reå ili izraz u priloškoj upotrebi, adverbijal
ad.vert BE /'ædv¨:tF-¨:rt/ n kol reklama
ad.ver.tise /'ædvEtaizF-Er-/ v reklamirati
ad.ver.tise.ment /Ed'v¨:tKsmEntF,ædvEr'taiz-/
n reklama
ad.ver.tis.ing /'ædvEtaiziNF-Er-/ n reklamiranje
ad.vice /Ed'vais/ n savet
ad.vise /Ed'vaiz/ v savetovati
ad.vis.erFadvisor /Ed'vaizE^/ n savetnik
ad.vi.sa.ble /Ed'vaizEbfl/ adj mudar, pametan, preporuåljiv
ad.vo.cate 1 /'ædvEkKt/ n 1. advokat 2.
(˜ of) zastupnik, pristalica
advocate 2 /'ædvEkeit/ v zagovarati, zastupati
Aegean /i'dZi:En/ Aegean Sea, the Egejsko more
aer.i.al 1 /'efriEl/Fantenna n antena
aerial 2 adj iz vazduha, vazdušni
aer.o.bics /ef'rEubiks/ n aerobik
aer.o.plane /'efrEplein/Fairplane n avion
aes.thet.icFesthetic /i:s'3etik, es-Fes-/ adj
estetski
aes.thet.icsFesthetics /i:s'3etiks, es-Fes-/
n estetika
af.fair /E'feE^/ n 1. posao, stvar 2. dogaðaj, afera 3. ljubavna veza
af.fect 1 /E'fekt/ v uticati
affect 2 v pretvarati se, glumiti
af.fec.ta.tion /,æfek'teiSfn/ n prenemaganje
af.fect.ed /E'fektKd/ adj 1. usiljen, izveštaåen 2. pritvoran, laÿan
af.fec.tion /E'fekSfn/ n naklonjenost, ljubav
af.fec.tion.ate /E'fekSfnKt/ adj neÿan, topao
af.fin.i.ty /E'finKti/ (pl affinities) n 1.
srodnost 2. (˜ for/to/between) naklonost
af.firm /E'f¨:mF-¨:rm/ v potvrditi
af.fir.ma.tive 1 /E'f¨:mEtivF-¨:r-/ n saglasnost
ailment
affirmative 2 /E'f¨:mEtivF-¨:r-/adj potvrdan, pozitivan; ˜ sentence izjavna
reåenica; ˜ answer potvrdan odgovor
af.ford /E'fo:dF-o:rd/ v 1. priuštiti 2. dati, pruÿiti
a.fraid /E'freid/ adj uplašen; be ˜ of
plašiti se, bojati se neåega
Af.ric.a /'æfrikE/ n Afrika
Af.ri.can /'æfrikEn/ n Afrikanac, Afrikanka; adj afriåki
af.ter /'a:ftE^F'æf-/ prep posle, nakon,
po; named ˜ his father nazvan po
ocu; ˜ all na kraju krajeva; take ˜
liåiti; look ˜ starati se; ˜ a while
posle nekog vremena; conj nakon; adv
kasnije
af.ter.noon /,a:ftE'nu:nF,æftEr-/ n poslepodne, popodne
af.ter.shave /'a:ftESeivF'æftEr-/ n losion
za lice posle brijanja
af.ter.wards /'a:ftEwEdzF'æftErwErdz/F
af.ter.ward /-wEdF-wErd/ adv posle,
kasnije
a.gain /E'gen, E'geinFE'gen/ adv opet,
ponovo; ˜ and ˜ uvek iznova; now
and ˜ tu i tamo
a.gainst /E'genst, E'geinstFE'genst/ prep
1. protiv against the law protiv zakona 2. nasuprot reason against emotion
razum nasuprot emocijama 3. o, u
The rain beat against the window. Kiša je udarala o prozor 4. uz; against
stream uzvodno, uz reku; ˜ the clock
za veoma kratko vreme
age 1 /eidZ/ n 1. uzrast, doba ÿivota 2.
starost 3. period u istoriji, doba; stone
˜ kameno doba; under ˜ maloletan;
come of ˜ postati punoletan; for ˜s
dugo; ˜ old prastari
age 2 (ageing/aging) v stariti
aged 1 /eidZd/ adj 1. star 2. sazreo
ag.ed 2 /'eidZKd/ adj veoma star
age.ing 1Faging /'eidZiN/ adj ostareo, zastareo
ageing 2Faging /'eidZiN/ n 1. starenje 2.
sazrevanje
ag.ile /'ædZailF'ædZEl/ adj okretan, ÿivahan
a.gil.i.ty /E'dZilEti/ n 1. okretnost 2. visprenost
ag.i.tate /'ædZKteit/ v 1. uznemiriti 2. (˜
for/against) agitovati, zalagati se
ag.i.ta.tion /,ædZK'teiSfn/ n 1. uznemirenost 2. (˜ for/against) propaganda
a.gen.cy /'eidZfnsi/ n agencija; travel ˜
turistiåka agencija
a.gent /'eidZfnt/ n posrednik, zastupnik,
agent
ag.gres.sion /E'greSfn/ n agresija, nasilje, napad
ag.gres.sive /E'gresiv/ adj agresivan, ratoboran, nasilan
ag.nos.tic 1 /æg'nostikF-'na:/ n agnostik
agnostic 2 adj agnostiåki
a.go /E'gEu/ adv pre; three days ˜ pre
tri dana; not long ˜ nedavno
ag.o.nise, agonize /'ægEnaiz/ v (˜ over)
muåiti se, biti na mukama
ag.o.niz.ing /'ægEnaiziN/ adj bolan, muåan
ag.o.ny /'ægEni/ (pl agonies) n agonija,
patnja
a.gree /E'gri:/ v (˜ with/about/on) pristati, sloÿiti se
a.gree.a.ble /E'gri:Ebfl/ adj 1. prijatan 2.
(˜ to) saglasan
a.gree.ment /E'gri:mEnt/ n 1. pristanak
2. dogovor 3. ugovor; reach an ˜
postiãi dogovor
ag.ri.cul.tu.ral /,ægri'kúltSfrfl/ adj poljoprivredni
ag.ri.cul.ture /'ægri,kúltSE^/ n poljoprivreda
a.head /E'hed/ adv, prep napred, ispred;
go ˜! samo napred! straight ˜ pravo
napred; ˜ of ispred
aid 1 /eid/ v (˜ with/in) pomoãi
aid 2 n 1. pomoã 2. pomagalo
AIDS, Aids /eidz/ n Acquired Immune
Deficiency Syndrome, sida
ai.ki.do /ai'ki:dEu/ n aikido
ail /eil/ v oboleti
ail.ment /'eilmEnt/ n oboljenje
5
A
aim
aim 1 /eim/ v ciljati
aim 2 n cilj
air 1 /eE^/ n vazduh; on the ˜ u programu
air 2 /eE^/ v provetriti
air.bus /'eEbúsF'eEr-/ n putniåki avion
air-con.di.tion.er / eE^kEn'diSfnE^/ n klima ureðaj
air.craft /'eEkra:ftF'eErkræft/ (pl aircraft)
n letilica
air.force /'eEfo:sF'eErfo:rs/ n ratno vazduhoplovstvo
air.ing /'efriN/ n 1. provetravanje 2. objavljivanje, iznošenje u javnost
air.line /'eElainF'eEr-/ n avio-kompanija
air.plane AE /'eErEplein/ n avion
air.port /'eEpo:tF'eErpo:rt/ n aerodrom
air.tight /'eEtaitF'eEr-/ adj hermetiåki zatvoren
air.y /'efri/ adj vazdušast
air.way /'eEweiF'eEr-/ n avio-kompanija
aisle /ail/ n prolaz izmeðu sedišta ili
polica
a.larm 1 /E'la:mF-a:rm/ n 1. alarm, sistem za uzbunjivanje 2. uzbuna; ˜
clock budilnik
alarm 2 v 1. uznemiriti 2. upozoriti
Al.ba.ni.a /æl'beiniE/ n Albanija
Al.ba.ni.an /æl'beiniEn/ n 1. Albanac,
Albanka 2. albanski jezik; adj albanski
al.bum /'ælbEm/ n 1. foto-album 2. longplej gramofonska ploåa
al.co.hol /'ælkEholF-ho:l/ n alkohol, alkoholno piãe
al.co.hol.ic 1 /,ælkE'holikF-'ho:-/ adj alkoholni
alcoholic 2 n alkoholiåar
al.co.hol.is.m /'ælkEholizfmF-ho:-/ n alkoholizam
a.lert 1 /E'l¨:tF-¨:rt/ adj 1. (˜ to) spreman, pripravan 2. hitar 3. oprezan
alert 2 n uzbuna
alert 3 v (˜ to) upozoriti
al.gae /'ældZi:/ n alga
al.ge.bra /'ældZKbrE/ n algebra
algebraic /,ældZi'breiik/ adj algebarski
6
A lev.el /'ei ,levEl/ advanced level ispit
za upis na fakultete u britanskom školskom sistemu
Al.ge.ri.a /æl'dZifriE/ n Alÿir
Al.ge.ri.an /æl'dZifriEn/ n Alÿirac, Alÿirka; adj alÿirski
al.i.bi /'ælKbai/ n alibi
a.lign /E'lain/ v poravnati, postrojiti
a.li.en 1 /'eiliEn/ adj 1. vanzemaljski 2.
stran, nepoznat
alien 2 /'eiliEn/ n 1. vanzemaljac 2. stranac
a.li.en.ate /'eiliEneit/ v (˜ from) 1. udaljiti nekoga od sebe 2. otuðiti (svojinu)
a.li.en.a.tion /,eiliE'neiSfn/ n (˜ from)
1. otuðenje 2. otuðenost
a.like 1 /E'laik/ adj isti, sliåan
alike 2 adv podjednako, isto
al.i.mo.ny /'ælKmEniF-mEuni/ n alimentacija
a.live /E'laiv/ adj ÿiv; come ˜ ÿivnuti
all 1 /o:l/ pron sve, svi; ˜ in ˜ sve u
svemu; once and for ˜ jednom za
svagda above ˜ iznad svega, pre svega
all 2 adj sav, ceo; ˜ day long ceo dan;
that's ˜ to je sve
all 3 adv jako, potpuno; ˜ at once sve
odjednom; ˜ the same svejedno, ipak
al.lege /E'ledZ/ v tvrditi (bez dokaza)
al.leged /E'ledZd/ adj navodni
al.leg.ed.ly /E'ledZKdli/ adv navodno
al.ler.gic /E'l¨:dZikF-¨:r-/ adj (˜ to) alergiåan
al.ler.gy /'ælEdZiF-Er-/ n (˜ to) alergija
al.ley /'æli/ n 1. uliåica 2. aleja; blind ˜
slepa ulica
al.li.ance /E'laiEns/ n 1. (˜ with/between)
savez 2. ugovor o savezu
al.lied /'ælaid/ adj savezniåki
al.li.ga.tor /'ælKgeitE^/ (pl alligators/alligator) n aligator
al.low /E'lau/ v dozvoliti, omoguãiti
al.low.ance /E'lauEns/ n naknada; make
˜ for uzeti u obzir, imati u vidu
amid
all right /,o:l 'rait/ adj 1. dobro, u dobrom stanju 2. kol zadovoljavajuãi 3.
u redu
all-star /'o:l sta:r/ adj slavni
all-time /'o:l taim/ adj svih vremena,
zauvek
al.lude to /E'lu:d/ v aludirati, natuknuti,
nagovestiti
al.lu.sion /E'lu:Zfn/ n (˜ to) aluzija
al.ly 1 /'ælai/ (pl allies) n saveznik
ally 2 /E'lai/ (allying/allied) v (˜ with/
to) udruÿiti se, stupiti u savez
al.mond /'a:mEnd/ n badem
al.most /'o:lmEustF'o:lmEust/ adv skoro,
gotovo
a.lone 1 /E'lEun/ adj sam; all ˜ sasvim
sam
alone 2 adv samo, jedino
a.long 1/E'loNFE'lo:N/ prep duÿ
along 2 adv napred; right ˜ odmah; get
˜ with slagati se (s nekim); come ˜
with poãi s nekim
a.long.side 1 /E,loN'saidFE,lo:N-/ prep duÿ,
pored, pokraj
alongside 2 adv naporedo
al.lot /E'lotFE'la:t/ (-tt-) v (˜ to) dodeliti
al.lot.ment /E'lotmEntFE'la:t-/ n 1. deo,
udeo 2. raspodela 3. parcela (za uzgajanje povrãa)
a.loud /E'laud/ adv glasno
al.pha.bet /'ælfEbet/ n alfabet, abeceda,
azbuka
al.pha.bet.i.cal /,ælfE'betikfl/ adj alfabetski, abecedni, azbuåni
Alps /ælps/ the Alpi
al.pine /'ælpain/ adj alpski
al.read.y /o:l'redi/ adv veã
al.so /'o:lsEu/ adv takoðe
al.tar /'o:ltE^/ n oltar
al.ter /'o:ltE^/ v promeniti
al.ter.a.tion /,o:ltE'reiSfn/ n promena
al.ter.na.tive 1 /o:l't¨:nEtivFo:l't¨:r-/ n alternativa, druga moguãnost
alternative 2 adj alternativni, drugi
al.though /o:l'TEU/ conj mada, iako
al.ti.tude /'æltKtju:dF-tu:d/ n nadmorska
visina
al.to.geth.er /,o:ltE'geTE^/ adv 1. sasvim
2. sve u svemu, u celini
al.ways /'o:lwKz, -weiz/ adv uvek
am /m, Em naglašeno: æm/ v jesam, sam
a.m. /,ei'em/ abbr ante meridiem, pre
podne
am.a.teur 1 /'æmEtE^, -tSUE^/ n amater
amateur 2 adj amaterski
am.a.teur.ish /'æmEtEriSF,æmE'tufr-/adj
amaterski, diletantski
a.maze /E'meiz/ v zadiviti, zaprepastiti
a.maz.ing /E'meiziN/ adj izvanredan, prekrasan
am.bas.sa.dor /æm'bæsEdE^/ n ambasador
am.bas.sa.do.ri.al /æm,bæsE'do:riEl/ adj
ambasadorski
am.bas.sa.dress /æm'bæsEdrKs/ n 1. ambasadorka 2. ÿena ambasadora
am.ber 1 /'æmbE^/ n ãilibar
amber 2 adj boje ãiliabara, ÿuãkastosmeð
am.bi.gu.i.ty /,æmbi'gju:iti/ n dvosmislenost, višeznaånost
am.big.u.ous /æm'bigjuEs/ adj dvosmislen, višeznaåan
am.bi.tion /æm'biSfn/ n ambicija
am.bi.tious /æm'biSEs/ adj ambiciozan
am.biv.a.lence /æm'bivflEns/ n ambivalentnost, pomešana oseãanja
am.biv.a.lent /æm'bivElEnt/ adj (˜ towards/about) ambivalentan, pomešanih oseãanja
am.bu.lance /'æmbjLlEns/ n kola hitne
pomoãi
am.bush 1 /'æmbuS/ v napasti iz zasede
ambush 2 n zaseda
A.mer.i.ca /E'merKkE/ n Amerika
A.mer.i.can /E'merKkEn/ n Amerikanac,
Amerikanka; adj ameriåki
a.mi.a.ble /'eimiEbfl/ adj 1. ljubazan 2.
dobroãudan
am.i.ca.ble /'æmKkEbfl/ adj prijateljski,
prijatan
a.mid /E'mid/, a.midst /E'mIdst/ prep usred,
meðu
7
A
amnesia
am.ne.si.a /æm'ni:ziEF-ZE/ n amnezija,
gubitak pamãenja
am.nes.ty /'æmnEsti/ n amnestija
a.mong /E'múN/, a.mongst /E'múNst/ prep
usred, meðu, izmeðu
a.mon.til.la.do /,æmonti'la:dEuF
E,ma:ntE'la:dou/ n svetli, polusuv španski šeri
a.mount 1 /E'maunt/ n iznos, koliåina
amount 2 v ˜ to sthg 1. iznositi 2. svesti se na
am.ple /'æmpfl/ adj 1. obiman 2. obilat
3. prostran
am.pli.tude /'æmplKtju:dF-tu:d/ n 1. mnoštvo, velika koliåina, obilje 2. prostranstvo 3. amplituda
am.pu.tate /'æmpjLteit/ v amputirati
a.muse /E'mju:z/ v 1. zabaviti 2. razveseliti
a.mus.ing /E'mju:ziN/ adj zabavan
an /En; naglašeno; æn/ neodreðeni ålan
a.nae.mi.aFanemia /E'ni:miE/ n anemija,
malokrvnost
a.nae.micFanemic /E'ni:mik/ adj anemiåan, malokrvan
an.aes.the.si.aFanesthesia /,ænKs'3i:ziEF
-ZE/ n anestezija
an.aes.thet.icFanesthetic /,ænKs'3etik/ n
anestetik; local ˜ lokalni anestetik;
general ˜ opšti anestetik; under an
˜ pod anestezijom
an.a.lyse, analyze /'ænElaiz/ v analizirati
a.nal.y.sis /E'nælKsKs/ (pl analyses /si:z/)
n analiza
an.a.lyst /'ænElKst/ n analitiåar
an.a.lyt.ic /,ænE'litik/, an.a.lyt.i.cal /-kEl/
adj analitiåki
an.ces.tor /'ænsEstE^F-ses-/ n (˜ of) predak
an.ces.tral /æn'sestrEl/ adj pradedovski,
predaåki, nasledni
an.chor 1 /'æNkE^/ n sidro
anchor 2 v usidriti
an.cient /'einSfnt/ adj drevni, iskonski,
prastari
and /End, En, naglašeno: ænd/ conj i, a,
pa
8
an.ec.dote /'ænikdEut/ n anegdota
an.gel /'eindZfl/ n anðeo
an.ge.lic /æn'dZelik/ adj anðeoski
an.ger 1 /'æNgE^/ n ljutnja, gnev
anger 2 /'æNgE^/ v naljutiti, razgneviti
an.gle /'æNgEl/ n ugao; right ˜ pod pravim uglom; at an ˜ pod izvesnim
uglom
Angles /'æNgElz/ n Angli
An.gli.can /'æNglikEn/ n Anglikanac, pripadnik anglikanske crkve; adj anglikanski
An.glo.phone /'æNglEfEunF-foun/ n govornik engleskog jezika
Anglo-Sax.on /,æNglEu'sæksfnF-glou/ n
1. Anglosaksonac 2. anglosaksonski
jezik; adj anglosaksonski
an.gry /'æNgri/ adj (˜ with/at) ljut, gnevan
an.i.mal /'ænKmfl/ n ÿivotinja
an.i.mate 1 /'ænKmKt/ adj ÿiv; ˜d cartoon crtani film
animate 2 /'ænKmeit/ v 1. oÿiveti 2.
obodriti
an.i.mos.i.ty /,ænK'mosKtiF-'ma:-/ n (˜
towards/ between) animozitet, neprijateljstvo
an.kle /'æNkfl/ n gleÿanj, noÿni zglob
an.nex /E'neksFE'neks, 'æneks/ v (˜ to)
aneksirati, okupirati, pripojiti
an.nex.a.tion /,ænek'seiSfn/ n aneksija,
pripajanje
an.ni.ver.sa.ry /,ænK'v¨:sfriF-¨:r-/ n godišnjica
an.nounce /E'nauns/ v 1. objaviti, oglasiti 2. saopštiti 3. najaviti
an.nounce.ment /E'naunsmEnt/ n saopštenje
an.nounc.er /E'naunsE^/ n spiker, voditelj
an.noy /E'noi/ v nervirati, ljutiti
an.noy.ance /E'noiEns/ n 1. iritiranost,
ljutnja 2. smetnja
an.nu.al /'ænjuEl/ adj godišnji
a.nom.a.lous /E'nomElEsFE'na:m-/ adj nepravilan
apostle
a.nom.a.ly /E'nomEliFE'na:-/ (pl anomalies) n anomalija, nepravilnost
a.non.y.mous /E'nonKmEsFE'na:-/ adj anoniman, nepoznat
an.o.rak BE /'ænEræk/ n vetrovka
an.oth.er /E'núTE^/ pron 1. neko drugi 2.
još jedan
an.swer 1 /'a:nsE^F'æn-/ n odgovor
answer 2 v odgovoriti
an.swer.phone /'a:sEfEunF'ænsEr-/n telefonska sekretarica
ant /ænt/ n mrav
Ant.arc.tic /æn'ta:ktikF-a:r-/ n the Juÿni
pol, Antarktik
an.te.date /'æntideit/ v 1. prethoditi 2.
antedatirati, staviti raniji datum
an.te.lope /'æntKlEupF'æntEl-/ (pl antelopes/antelope) n antilopa
ante me.rid.i.em /,ænti mE'ridiEm, -diem/ adv AM, pre podne
an.ten.na AE /æn'tenE/ n antena
an.ter.i.or /æn'tifriE^/ adj prethodni
an.them /'æn3fm/ n 1. crkvena pesma 2.
himna
an.thol.o.gy /æn'3olEdZiFæn'3a:-/ n (pl
anthologies) antologija
an.ti.bi.ot.ic /,æntibai'otikF-'a:-/ n antibiotik
an.tic.i.pate /æn'tisKpeit/ v 1. predvideti,
oåekivati 2. predoseãati
an.tic.i.pa.tion /æn,tisK'peiSfn/ n predviðanje, oåekivanje
an.ti.dote /'æntidEut/ n (˜ to) protivotrov
an.ti.freeze /'æntifri:z/ n antifriz
an.tip.a.thy /æn'tipE3i/ n (˜ to/towards)
antipatija
an.ti.quar.i.an /,æntK'kwefriEn/ n antikvar
an.ti.qua.ry /'æntKkwEriF-kweri/ (pl antiquaries) n antikvar
an.ti.quat.ed /'æntKkweitKd/ adj 1. zastareo 2. staromodan
an.tique 1 /æn'ti:k/ adj 1. prastari 2. antiåki
antique 2 n antikvitet
an.tiq.ui.ty /æn'tikwKti/ n 1. drevna vremena 2. antikvitet
an.ti.so.cial /,ænti'sEuSfl/ adj 1. nedruštven, asocijalan 2. društveno štetan
an.to.nym /'æntEnim/ n antonim
an.vil /'ænvKl/ n nakovanj
anx.i.e.ty /æN'zaiEti/ (pl anxieties) n zebnja, nemir, teskoba
anx.ious /'æNkSEs/ adj zabrinut, teskoban
an.y 1 /'eni/ pron 1. bilo koji, ikoji, ikakav 2. neki; in ˜ case u svakom
sluåaju; at ˜ rate bilo kako bilo
any 2 adj ikakav
any 3 adv imalo, išta
an.y.bod.y /'eni,bodiF-,ba:di/ pron bilo
ko, iko
an.y.how /'enihau/ adv kol 1. bilo kako
2. ipak 3. u svakom sluåaju
an.y.more /,eni'mo:F-'mo:r/ adv više, još
uvek
an.y.one /'eniwún/, anybody pron bilo
ko, iko
an.y.thing /'eni3iN/ pron išta, bilo šta
an.y.way /'eniwei/ adv 1. u svakom sluåaju 2. ipak
an.y.where /'eniweE^/Fanyplace adv bilo
gde, igde
a.part /E'pa:tF-a:rt/ adv 1. osim 2. odvojeno, zasebno; keep ˜ from drÿati
dalje od; ˜from osim
a.part.heid /E'pa:theitF-a:r-/ n apartheid
a.part.ment AE /E'pa:tmEntF-a:r-/Fflat BE
n 1. stan 2. apartman; ˜ building
stambena zgrada
ape /eip/ n majmun
aph.o.ris.m /'æfErizfm/ n aforizam
a.po.lit.i.cal /,eipE'litikfl/ adj apolitiåan
a.pol.o.get.ic /E,polE'dZetikFE,pa:-/ adj pokajniåki, pomirljiv
a.pol.o.gise, apologize /E'polEdZaizFE'pa:-/
v izviniti se
a.pol.o.gy /E'polEdZiFE'pa:-/ (pl apologies) n izvinjenje
a.pos.tle /E'posflFE'pa:-/ n apostol
9
A
apparatus
ap.pa.ra.tus /,æpE'reitEsF-'ræ-/ (pl apparatuses/apparatus) n 1. aparat 2.
mašinerija; sport ˜ sportski rekvizit
ap.par.el /E'pærEl/ n 1. (sveåana) odeãa
2. odeÿda
ap.par.ent /E'pærEnt/ adj 1. oåigledan 2.
prividan, toboÿnji
ap.peal 1 /E'pi:l/ v moliti, apelovati
appeal 2 n 1. molba, apel 2. privlaånost,
draÿ 3. ÿalba; to lodge an ˜ uloÿiti
ÿalbu; the right of ˜ pravo na ÿalbu
ap.peal.ing /E'pi:liN/ adj 1. privlaåan 2.
dirljiv
ap.pear /E'piE^/ v 1. pojaviti se 2. izgledati
ap.pear.ance /E'pifrEns/ n 1. pojavljivanje 2. spoljašni izgled
ap.pend /E'pend/ v (˜ to) dodati, pripojiti
ap.pen.dix /E'pendiks/ (pl appendixes/
appendices /-dKsi:z/) n 1. dodatak 2.
slepo crevo
ap.pe.tite /'æpKtait/ n 1. apetit 2. prohtev
ap.pe.tiz.er AEFappetiser BE /'æpKtaizE^/
n 1. predjelo 2. aperitiv
ap.plaud /E'plo:d/ v tapšati
ap.plause /E'plo:z/ n aplauz, pljesak
ap.ple /'æpfl/ n jabuka
ap.pli.ance /E'plaiEns/ n aparat, ureðaj
ap.plic.a.ble /E'plikEbfl, 'æplikEbfl/ adj
primenljiv
ap.pli.cant /'æplikEnt/ n (˜ for) kandidat
ap.pli.ca.tion /,æpli'keiSfn/ n 1. (˜ for/
to) prijava, molba 2. (˜ of/to) primena
ap.plied /E'plaid/ adj primenjeni
ap.ply /E'plai/ (applying, applied) v 1.
staviti 2. primeniti 3. prijaviti se na
konkurs, podneti molbu
ap.point /E'point/ v postaviti, naimenovati
ap.point.ment /E'pointmEnt/ n 1. (˜ with)
sastanak 2. duÿnost, radno mesto
a.pos.tro.phe /E'postrEfiFE'pa:-/ n apostrof
10
ap.pre.ci.ate /E'pri:Sieit/ v 1. biti zahvalan 2. ceniti
ap.pre.ci.a.tion /E,pri:Si'eiSfn/ n 1. zahvalnost 2. razumevanje, poštovanje
2. (˜ of) ocena, procena
ap.pre.cia.tive /E'pri:SEtiv/ adj (˜ of) 1.
zahvalan 2. svestan vrednosti
ap.pre.hend /,æpri'hend/ v uhapsiti
ap.pre.hen.sion /,æpri'henSfn/ n 1. uznemirenost 2. hapšenje
ap.pre.hen.sive /,æpri'hensiv/ adj (about/
for) uznemiren
ap.pren.tice /E'prentKs/ n pripravnik, šegrt
ap.pren.tice.ship /E'prentKsSip/ n šegrtovanje, pripravniåki staÿ
ap.proach 1 /E'prEutS/ v 1. priãi 2. obratiti se
approach 2 n pristup
ap.pro.pri.ate /E'prEupriEt/ adj odgovarajuãi, podesan
ap.prov.al /E'pru:vEl/ n 1. odobravanje
2. odobrenje
ap.prove /E'pru:v/ v 1. odobravati 2. odobriti
ap.prox.i.mate /E'próksKmKtFE'pra:k-/ adj
pribliÿan
a.pri.cot /'eIprKkotF'æprKko:t/ n kajsija
A.pril /'eiprEl/ april; ˜ Fools' Day 1.
april
a.pron /'eiprEn/ n kecelja
a.quar.i.um /E'kwefriEm/ (pl aquariums/
aquaria /iE/) n akvarijum
A.quar.i.us /E'kwefriEs/ n zodijaåki znak,
Vodolija
Ar.ab /'ærEb/ n Arapin, Arapkinja
A.ra.bi.a /E'reibiE/ n Arabija, arapsko
poluostrvo
A.ra.bi.an /E'reibiEn/ adj arapski
Ar.a.bic /'ærEbik/ n arapski jezik; ˜ numeral arapski broj
ar.a.ble /'ærEbfl/ adj obradiv
ar.bi.ter /'a:bKtE^F'a:r-/ n arbitar, sudija
ar.bi.tra.ry /'a:bKtrEriF'a:rbKtreri/ adj 1.
proizvoljan 2. sluåajan
ar.bi.trate /'a:bKtreitF'a:r-/ v (˜ between)
presuditi
arch /a:tSFa:rtS/ n 1. svod 2. luk
arrow
ar.cha.ic /a:'keiikFa:r-/ adj arhaiåan, drevan
arch.bish.op /,a:tS'biSEpF,a:rtS-/ n arhiepiskop
ar.che.ol.o gical /,a:kiE'lodZikflF,a:rkiE'la:-/
adj arheološki
ar.che.ol.o.gist /,a:ki'olEdZistF,a:rki'a:l-/
n arheolog
ar.che.ol.o.gy /,a:ki'olEdZiF,a:rki'a:-/ n arheologija
ar.chi.pel.a.go /,a:kK'pelEgEuF,a:r-/ (pl archipelagos/-gos) n arhipelag
ar.chi.tect /'a:kKtektF'a:r-/ n arhitekta
ar.chi.tec.ture /'a:kKtektSE^F'a:r-/ n arhitektura
ar.chi.tec.tur.al /,a:kK'tektSfrflFa:r-/ adj
arhitektonski
ar.chives /'a:kaivzF'a:r-/ n arhiva
Arc.tic n the Arktik, Severni pol
arc.tic /'a:ktikF'a:r-/ adj arktiåki
ar.dourFardor /'a:dE^F'a:r-/ n strast, oduševljenje
are /E^; naglašeno: a:^/ v jesi, si
ar.e.a /'efriE/ n 1. površina 2. oblast; ˜
code pozivni broj
Ar.gen.ti.na /,a:dZEn'ti:nEF,a:r-/ n Argentina
Ar.gen.tin.e.an /,a:dZEn'tiniEn/ n Argentinac, Argentinka; adj argentinski
ar.got /'a:gEuF'a:rgEt/ n argo
ar.gue /'a:gju:F'a:r-/ v prepirati se, raspravljati se
ar.gu.ment /'a:gjLmEntF'a:r-/ n 1. rasprava, prepirka 2. argument, razlog
ar.gu.men.ta.tion /,a:gjumen'teiSfnF
,a:rgjEmEn-/ n argumentacija, obrazloÿenje
a.ri.a /'a:riE/ n arija
ar.id /'ærKd/ adj 1. suv 2. go, jalov
Ar.ies /'efri:z, 'æri:z/ n zodijaåki znak,
Ovan
a.rise /E'raiz/ (arose /E'rEUz/, arisen
/E'rIzEn/) v 1. pojaviti se 2. ustati, podiãi se
ar.is.toc.ra.cy /,ærK'stokrEsiF-'sta:-/ (pl aristocracies) n aristokratija, plemstvo
ar.is.to.crat /'ærKstEkræt, E'ri-FE'ri-/ n aristokrata, plemiã
ar.is.to.crat.ic /,ærK'stE'krætik, E,ri-FE,ri-/
adj aristokratski
a.rith.me.tic 1 /E'ri3mEtik/ n aritmetika
arithmetic 2 /,æri3'metik/, -ical /ikEl/
adj aritmetiåki
arm 1 /a:mFa:rm/ n ruka
arm 2 v naoruÿati
armada /a:'ma:dEFa:r-/ n ratna mornarica, armada
arm.chair /'a:mtSeE^F'a:rm-/ n fotelja
armed /a:mdFa:rmd/ adj (˜ with) 1. naoruÿan 2. oruÿan; ˜ forces oruÿane
snage
ar.mi.stice /'a:mKstKsF'a:rm-/ n primirje
ar.mourFarmor /'a:mE^F'a:r-/ n 1. oklop
2. štit
arm.pit /'a:m,pitF'a:rm-/ n pazuh
arms /a:mzFa:rmz/ n oruÿje; ˜ race trka
u naoruÿanju
ar.my /'a:miF'a:r-/ n vojska, armija
a.ro.ma /E'rEumE/ n aroma, jak prijatan
miris
ar.o.mat.ic /,ærE'mætik/ adj aromatiåan
a.rose /E'rEuz/ v ARISE (prošlo vreme)
a.round 1 /E'raund/ adv 1. oko, otprilike
2. blizu; ˜ the clock non-stop
around 2 prep oko, po, za
a.rouse /E'rauz/ v 1. probuditi 2. podstaãi
ar.range /E'reindZ/ v aranÿirati, urediti,
rasporediti
ar.range.ment /E'reindZmEnt/ n aranÿman, raspored
ar.ray 1 /E'rei/ v rasporediti, postrojiti
array 2 n (˜ of) 1. raspored 2. niz
ar.rest 1 /E'rest/ v uhapsiti
arrest 2 n hapšenje
ar.riv.al /E'raivfl/ n dolazak, prispeãe
ar.rive /E'raiv/ v stiãi
ar.ro.gant /'ærEgEnt/ adj arogantan, nadmen, ohol
ar.ro.gance /'ærEgEnsF'er-/ n nadmenost,
oholost
ar.row /'ærEu/ n strela
11
A
arsenal
ar.se.nal /'a:sEnElF'a:r-/ n oruÿarnica, skladište oruÿja
art /a:tFa:rt/ n 1. umetnost 2. umetniåko
delo; work of ˜ umetniåko delo 3.
stvaralaštvo
ar.te.ry /'a:tEriF'a:r-/ n arterija
ar.ti.choke /'a:tKtSEukF'a:r-/ n artiåoka
ar.ti.cle /'a:tikflF'a:r-/ n 1. artikal 2. ålanak 3. ålan (zakona) 4. ålan (neodreðeni ili odreðeni)
ar.tic.u.late 1 /a:'tikjLlKtFa:r-/ adj 1. reåit 2. jasan, razgovetan
articulate 2 /a:'tikjLleitFa:r-/ v izraziti,
iskazati
ar.tic.u.la.tion /a:,tikjL'leiSfnFa:r-/ n 1.
izgovor 2. izraz 3. jasno izlaganje
ar.ti.fi.cial /,a:tK'fiSflF,a:r-/ adj 1. veštaåki, laÿan 2. neiskren
art.ist /'a:tKstF'a:r-/ n umetnik
ar.tis.tic /a:'tistikFa:r-/ adj umetniåki
arts /a:tsFa:rts/ n 1. humanitiesFarts and
letters humanistiåke nauke 2. likovne
umetnosti
as 1 /Ez; naglašeno: æz/ adv kao, isto
kao
as 2 conj 1. kao 2. jer 3. buduãi
as.cend /E'send/ v uspinjati se, penjati se
as.cent /E'sent/ n 1. penjanje 2. uspon
as.cer.tain /,æsE'teinF,æsEr-/ v utvrditi,
ustanoviti
as.cet.ic 1 /E'setik/ n asketa, isposnik
ascetic 2 adj asketski, isposniåki
as.cet.i.cism /E'setisizfm/ n askeza, isposništvo
as.cribe /E'skraib/ v pripisati
ash 1 /æS/ n pepeo
ash 2 n jasen
ash.en /'æSfn/ adj 1. pepeljast 2. bled
a.shamed /E'Seimd/ adj postiðen, posramljen
ash.tray /'æStrei/ n pepeljara
A.sia /'eiSE, -ZE/ Azija
A.sian /'eiSfn/, A.si.at.ic /,eiSi'ætikF,eiZi-/
n Azijat, Azijatkinja; adj azijatski
a.side /E'said/ adv sa strane, odvojeno;
˜ from osim
12
ask /a:skFæsk/ v 1. pitati 2. zamoliti 3.
(˜ for) zatraÿiti 4. pozvati
a.sleep /E'sli:p/ adj usnuo; fall ˜ zaspati
as.pect /'æspekt/ n 1. aspekt, strana 2.
izgled 3. aspekt, vid
as.pire /E'spaiE^/ v ˜ to/after teÿiti
as.pirin /'æsprKn/ (pl aspirin/aspirins) n
aspirin
as.piring /E'spaifriN/ adj ambiciozan, perspektivan
ass /æs/ n 1. magarac 2. budala
as.sas.sin /E'sæsKn/ n atentator
as.sas.sin.ate /E'sæsKneit/ v izvršiti atentat, ubiti
as.sas.si.na.tion /E,sæsi'neiSfn/ n ubistvo,
atentat
as.sault 1 /E'so:lt/ n (˜ on) napad
assault 2 v napasti
as.sem.ble /E'sembfl/ v 1. sklopiti 2. okupiti
as.sem.bly /E'sembli/ n 1. skup 2. okupljanje 3. skupština; ˜ line pokretna
traka
as.sess /E'ses/ v proceniti
as.sess.ment /E'sesmEnt/ n procena
as.ses.sor /E'sesE^/ n 1. poreznik 2. procenitelj
as.set /'æset/ n 1. preimuãstvo 2. assets
aktiva, imovina
as.sign /E'sain/ v dodeliti, odrediti, zadati
as.sign.ment /E'sainmEnt/ n zaduÿenje,
zadatak
as.sim.i.late /E'simKleit/ v 1. usvojiti 2.
(˜ into) asimilovati, prilagoditi 3. upiti, apsorbovati (hranu)
as.sim.i.la.tion /E,simK'leiSfn/ n 1. asimilacija, prilagoðavanje 2. asimilacija, izjednaåavanje glasova
as.sist /E'sist/ v pomoãi, asistirati
as.sist.ance /E'sistEns/ n pomoã
as.sis.tant /E'sistEnt/ n pomoãnik
as.so.ci.ate 1 /E'sEuSieit/ v 1. udruÿiti 2.
asocirati, povezivati
associate 2 /E'sEuSiKt/ n partner
associate 3 adj pridruÿeni, dopisni
audiovisual
as.so.ci.a.tion /E,sEusi'eiSfn/ n asocijacija, udruÿenje
as.sume /E'sju:mFE'su:m/ v 1. pretpostaviti 2. preuzeti 3. zadobiti 4. izigravati, pretvarati se
as.sump.tion /E'súmpSfn/ n pretpostavka
as.sur.ance /E'SufrEns/ n 1. (˜ of/about)
tvrdnja 2. samopouzdanje 3. osiguranje
as.sure /E'SuE^/ v 1. uveriti, ubediti 2.
osigurati
as.sured /E'SuEdFE'SuErd/ adj 1. samouveren 2. siguran
as.ton.ish /E'stoniSFE'sta:-/ v 1. zadiviti
2. zapanjiti, zaprepastiti
as.ton.ish.ment /E'stoniSmEntFE'sta:-/ n
zaprepašãenje
as.tound /E'staund/ v zapanjiti, zaprepastiti
as.trol.o.ger /E'strolEdZE^FE'stra:-/ n astrolog
as.trol.o.gy /E'strolEdZiFE'stra:-/ n astrologija
as.tro.naut /'æstrEno:t/ n astronaut
a.stron.o.mer /E'stronEmEFE'stra:nEmfr/
astronom
as.tron.o.my /E'stronEmiFE'stra:-/ n astronomija
a.sy.lum /E'sailEm/ n 1. utoåište 2. azil
at /Et; naglašeno: æt/ prep 1. u, na, kod,
za, pri at hotel u hotelu; at a concert
na koncertu; at the table za stolom; at
hand pri ruci 2. u, za vreme at 3
o'clock u tri sata; at night noãu 3. ka,
u pravcu Don't aim it at me. Ne ciljaj
na mene. Look at him. Vidi ga; to be
good at sthg biti dobar u neåemu; at
all nikako; not at all nema na åemu
ate /et, eitFeit/ v EAT (prošlo vreme)
a.the.is.m /'ei3iizfm/ n ateizam
a.the.ist /'ei3iKst/ n ateista
ath.lete /'æ3li:t/ n atletiåar
ath.let.ic /æ3'letik, E3-/ adj atletski
ath.let.ics /æ3'letiks, E3-/Ftrack and field n atletika
At.lan.tic /Et'læntik/ the Atlantski okean
at.las /'ætlEs/ n atlas
at.mo.sphere /'ætmEsfiE^/ n atmosfera
at.mo.spher.ic /,ætmEs'ferik/ adj atmosferski
at.om /'ætEm/ n atom
a.tom.ic /E'tomikFE'ta:-/ adj atomski
at.tach /E'tætS/ v priåvrstiti; be ˜ed to
biti privrÿen
at.tach.ment /E'tætSmEnt/ n 1. dodatak,
prilog 2. (˜ to) privrÿenost
at.tack 1 /E'tæk/ v napasti
attack 2 n napad
at.tempt 1 /E'tempt/ v pokušati
attempt 2 n pokušaj
at.tend /E'tend/ v 1. posetiti 2. prisustvovati, pohaðati
at.tend.ance /E'tendEns/ n prisutnost
at.tend.ant /E'tendEnt/ n åuvar
at.ten.tion /E'tenSfn/ n paÿnja
at.ten.tive /E'tentiv/ adj paÿljiv, pozoran
at.tic /'ætik/ n potkrovlje
at.ti.tude /'ætKtju:dF-tu:d/ n 1. stav, mišljenje 2. odnos
at.tor.ney AE /E't¨:niF-¨:r-/ n advokat
at.tract /E'trækt/ v 1. oåarati 2. privlaåiti
at.trac.tion /E'trækSfn/ n 1. privlaånost
2. privlaåna osobina 3. atrakcija; tourist ˜ turistiåka atrakcija
at.trac.tive /E'træktiv/ adj privlaåan
at.tri.bute 1 /'ætrKbju:t/ n 1. svojstvo 2.
atribut
attribute 2 /E'tribju:tF-bjEt/ v ˜ sthg to
sbdy/sthg pripisati nešto nekome ili
neåemu
a.typ.i.cal /ei'tipikfl/ adj atipiåan, netipiåan
au.ber.gine /'EubEZi:nF-bEr-/Feggplant n
patlidÿan
auc.tion 1 /'o:kSfn/ n aukcija, licitacija
auction 2 v prodavati na aukciji
au.di.ble /'o:dKbfl/ adj åujan, razgovetan
au.di.ence /'o:diEns/ n 1. publika, gledaoci, slušaoci 2. audijencija, prijem
au.di.o.vis.u.al /,o:diEu'viZuEl/ adj audio-vizuelan
13
A
audition
au.di.tion 1 /o:'diSfn/ n audicija, kandidovanje za ulogu u filmu, predstavi
audition 2 v uåestvovati u audiciji
Au.gust /'o:gEst/ n avgust
aunt /a:ntFænt/ aunt.ie, aunt.y /'a:ntiF'ænti/
n 1. tetka 2. ujna 3. strina
Aus.tra.li.a /o'streiliEFo:-/ n Australija
Aus.tra.li.an /o'streiliEnFo:-/ n Australijanka, Australijanac; adj australijski
Aus.tri.a /'ostriEF'o:-/ n Austrija
Aus.tri.an /'ostriEnF'o:-/ n Austrijanka,
Austrijanac; adj austrijski
au.then.tic /o:'3entik/ adj autentiåan, pravi
au.then.tic.ate /o:'3entikeit/ v dokazati
autentiånost, verodostojnost
au.then.tic.i.ty /,o:3en'tisKti/ n autentiånost, verodostojnost
au.thor /'o:3E^/ n autor
au.thor.ess /'o:3ErKs/ n autorka
au.thor.i.ta.tive /o:'3orKtEtivFE'3a:rEteitiv/
adj 1. autoritativan 2. kompetentan,
merodavan
au.thor.i.ty /o:'3orKtiFE'3a:-/ n 1. autoritet 2. authorities vlast 3. ovlašãenje
4. (˜ on) poznavalac, struånjak
au.thor.ise, authorize /'o:3Eraiz/ v ovlastiti
au.to.bi.og.ra.phy /,o:tEbai'ogrEfiF-'a:g-/
n autobiografija
au.to.graph /'o:tEgra:fF-græf/ n autogram
au.to.mat.ic /,o:tE'mætik/ adj automatski
au.to.mo.bile /'o:tEmEbi:lF-mEu-/ n automobil
au.ton.o.mous /o:'tonEmEsFo:'ta:-/ adj
autonoman, samostalan
au.ton.o.my /o:'tonEmiFo:'ta:-/ n autonomija
au.tumn /'o:tEm/Ffall n jesen
14
au.tum.nal /o:'túmnfl/ adj jesenji
aux.il.ia.ry /o:g'ziljEriFo:g'ziljEri/ adj pomoãni; ˜ verb pomoãni glagol
a.vai.la.ble /E'veilEbfl/ adj raspoloÿiv, na
rapolaganju
av.ant-garde 1 /,ævo:N 'ga:dF,æva:N 'ga:rd/
n the avangarda
avant-garde 2 adj avangardni
a.venge /E'vendZ/ v osvetiti se
a.veng.er /E'vendZEF-fr/ n osvetnik
av.e.nue /'ævKnju:F-nu:/ n avenija
av.e.rage 1 /'ævEridZ/ n prosek
average 2 adj proseåan
a.vi.a.tion /,eivi'eiSfnF,ei-, ,æ-/ n avijacija, vazduhoplovstvo
a.void /E'void/ v izbegavati
a.wait /E'weit/ v išåekivati, oåekivati,
åekati
a.wake 1 /E'weik/ adj budan
awake 2 (awaked/awoke /E'wEuk/, awoken /E'wEukEn/) v probuditi se
a.ward 1 /E'wo:dF-wo:rd/ v (˜ to) dodeliti
award 2 n nagrada
a.ware /E'weE^/ adj ˜ of svestan neåega,
obavešten o neåemu
a.way /E'wei/ adv 1. daleko, dalje 2. na
putu, van kuãe; far ˜ daleko; right ˜
smesta; do ˜ with ukinuti; get ˜
otiãi
awe /o:/ n strahopoštovanje
aw.ful /'o:ffl/ adj grozan, strašan
a.while /E'wail/ adv kratko vreme, nakratko
awk.ward /'o:kwEdF-Erd/ adj 1. nespretan 2. nezgodan 3. neprijatan
a.woke v AWAKE (prošlo vreme)
a.wok.en v AWAKE (prošli particip)
axeFax /æks/ (pl axes /'æksKz/) n sekira
B
B
B, b /bi:/ drugo slovo engleske abecede
ba.boon /bE'bu:nFbæ-/ n pavijan
bab.ble 1 /'bæbfl/ v 1. brbljati 2. ÿuboriti
babble 2 n 1. brbljanje 2. ÿubor
ba.by /'beibi/ (pl babies) n 1. beba 2.
mladunåe
ba.by-sit 1 /'beibisit/ (baby-sat) v åuvati
bebu
ba.by-sit.ter 2 /'beibisitE^/ n bejbisiter,
osoba koja åuva bebu
bach.e.lor /'bætSElE^/ n neÿenja; ˜ 's
degree diploma fakulteta
back 1 /bæk/ n 1. leða 2. zadnji deo 3.
poleðina 4. naslon
back 2 adv 1. natrag 2. pozadi 3. unazad
4. pre
back 3 adj 1. zadnji 2. zaostali
back 4 v 1. iãi unazad 2. podrÿati, dati
podršku
back.ache /'bækeik/ n bol u leðima
back.bone /'bækbEun/ n kiåma
back.ground /'bækgraund/ n 1. pozadina 2. poreklo
back.hand /'bækhænd/ n bekhend (u tenisu)
back.pack /'bækpæk/ n ranac
back.up /'bækúp/ n podrška
back.ward /'bækwEdF-wErd/ adj 1. nazadan 2. zaostao
backwardsFbackward adv unatrag
ba.con /'beikEn/ n slanina
bac.te.ri.a /bæk'tifriE/ (sg bacterium
/-riEm/) n bakterije
bad 1 /bæd/ (worse /w¨:sFw¨:rs/, worst
/w¨:stFw¨:rst/) adj 1. loš 2. zao 3. bolestan 4. štetan 5. pokvaren; ˜-tempered adj plahovit
bad 2 n zlo
bade v BID (prošlo vreme i prošli particip)
badge /bædZ/ n znaåka, oznaka
bad.ger /'bædZE^/ n jazavac
bad.ly /'bædli/ (worse /w¨:sFw¨:rs/, worst
/w¨:stFw¨:st/) adv loše
badly-offFbad-off (worse-off, worst-off)
adj siromašan
bad.min.ton /'bædmintEn/ n badminton
bag /bæg/ n torba, vreãa; sleeping ˜
vreãa za spavanje
bag.gage /'bægidZ/ n prtljag
bag.gy /'bægi/ adj širok, vreãast
bag.pipes /'bægpaips/ n gajde
bail /beil/ n kaucija, jemstvo da ãe se
optuÿeni pojaviti na suðenju
bait /beit/ n mamac
bake /beik/ v peãi
bak.er /'beikE^/ n pekar
bak.er.y /'beikEri/ (pl bakeries) n pekara
bak.ing pow.der /'beikiN ,paudE^/ n prašak za pecivo
bak.ing so.da /'beikiN ,sEudE/ n soda bikarbona
bal.ance 1 /'bælEns/ n 1. ravnoteÿa 2.
uravnoteÿenost 3. vaga 4. saldo; ˜
sheet izvod sa raåuna
15
balance
balance 2 v 1. odrÿavati ravnoteÿu 2. izjednaåiti, izbalansirati
bal.anced /'bælEnst/ adj uravnoteÿen
bal.co.ny /'bælkEni/ n 1. balkon 2. galerija u pozorištu
bald /bo:ld/ adj 1. ãelav 2. otvoren, neuvijen
bald.ly /'bo:ldli/ adv otvoreno, neuvijeno
bale /beil/ n bala
Balkan /'bo:lkfn/ n Balkan
ball 1 /bo:l/ n lopta
ball 2 bal; ˜room balska dvorana
bal.lad /'bælEd/ n balada
bal.le.ri.na /,bælE'ri:nE/ n balerina
bal.let /'bæleiFbæ'lei/ n balet
bal.loon /bE'lu:n/ n balon
bal.lot 1 /'bælEt/ n 1. glasaåki listiã 2.
tajno glasanje 3. broj osvojenih glasova na izborima; ˜ box glasaåka kutija
ballot 2 v 1. (˜ for) glasati 2. organizovati glasanje
ball.point /'bo:lpoint/, ballpoint pen, biro BE n hemijska olovka
bam.boo /,bæm'bu:/ (pl bamboos) n bambus
ban 1 /bæn/ (-nn-) v (˜ from) zabraniti
ban 2 n (˜ on) zabrana
ba.nal /bE'na:l, bE'næl/ adj banalan, nebitan
ba.nal.i.ty /bE'nælKti/ n banalnost, triåarija
ba.na.na /bE'na:nEF-'næ-/ n banana
band 1 /bænd/ n vrpca, traka
band 2 n bend, sastav, grupa
ban.dage 1 /'bændidZ/Fgauze n zavoj
bandage 2 v zaviti, poviti
ban.dit /'bændKt/ n razbojnik
ban.dit.ry /'bænditri/ n razbojništvo
bang 1 /bæN/ v 1. zaleteti se 2. udariti 3.
zalupiti
bang 2 n tresak, prasak
ban.ish /'bæniS/ v (˜ from) proterati
ban.is.ter /'bænKstE^/ (pl banisters) n ograda na stepeništu
16
bank 1 /bæNk/ n banka; data ˜ baza podataka
bank 2 n obala
bank.ing /'bæNkiN/ n bankarstvo
bank note /'bæNknEut/ n banknota, novåanica
bank.rupt 1 /'bæNkrúpt/ adj finansijski
propao, bankrotiran
bankrupt 2 n onaj ko je finansijski propao
bankrupt 3 v finansijski nekoga upropastiti
bank.rupt.cy /'bæNkrúptsi/ n steåaj, bankrot
bap.tis.m /'bæptizfm/ n krštenje
bap.tise, baptize /bæp'taiz/ v krstiti
bar 1 /ba:^/ n 1. štangla 2. šipka, preåaga 3. bar, šank
bar 2 (-rr-) v zapreåiti
bar.bar.i.an /ba:'befriEnFba:r-/ n varvar
bar.bar.ic /ba:'bærikFba:r-/ adj varvarski
bar.bar.ous /'ba:bfrEsF'ba:r-/ adj 1. divljaåki 2. okrutan, varvarski
bar.be.cue /'ba:bikju:F'ba:r-/ n roštilj
bar.ber /'ba:bE^F'ba:r-/ n berberin
bare /beE^/ adj 1. go, ogoljen 2. prazan
bare.ly /'beEliF'beErli/ adv jedva
bar.gain 1 /'ba:gKnF'ba:r-/ n 1. pogodba,
sporazum 2. jeftin pazar
bargain 2 v (˜ with/about) cenjkati se
barkeep.er AE /'ba:ki:pE^Fba:rki:pEr/ n
barmen
bark 1 /ba:kFba:rk/ v (˜ at) lajati
bark 2 n laveÿ
bark 3 n kora drveta
bar.ley /'ba:liF'ba:rli/ n jeåam
bar.maid /'bameidF'ba:r-/ n konobarica
bar.man /'ba:mEnF'ba:r-/ (pl barmen
/-mEn/)F bartender n konobar
barn /ba:nFba:rn/ n ambar
ba.rom.e.ter /bE'romKtE^F-'ra:-/ n barometar
bar.o.met.ric /,bærE'metrik/ adj barometarski
bar.on /'bærEn/ n 1. baron 2. finansijski
magnat
beat
bar.on.et /'bærEnKt/ n baronet, engleski
plemiã po poloÿaju ispod barona
bar.on.ess /'bærEnKs/ n baronica
ba.roque 1 /bE'rokFbE'rEuk/ n the barok
baroque 2 adj barokni
bar.racks /'bærEks/ (pl barracks) n kasarna
bar.rel /'bærEl/ n 1. bure 2. cev (oruÿja)
bar.ren /'bærEn/ adj 1. jalov, neplodan
2. go, ogoljen
bar.ri.cade 1 /'bærKkeid/ n barikada, prepreka
barricade 2 v zabarikadirati, prepreåiti
bar.ri.er /'bæriE^/ n barijera, prepreka
bar.ris.ter /'bærKstE^/ n advokat
bar.tend.er AE /'ba:,tendE^F'ba:r-/ n konobar
bar.ter 1 /'ba:tE^F'ba:r-/ v (˜ for/with)
trampiti
barter 2 n trampa, naturalna razmena
base 1 /beis/ n 1. osnova, temelj 2. podnoÿje 3. baza
base 2 v zasnovati, osnovati, formirati
base 3 adj nizak, nedostojan
base.ball /'beisbo:l/ n bejzbol
base.ment /'beismEnt/ n suteren
ba.sic /'beisik/ adj 1. osnovni 2. neophodni
ba.sic.ally /'beisikli/ adv zapravo, u osnovi
ba.sics /'beisiks/ n the ˜ of osnova
bas.il /'bæzfl/ n bosiljak
ba.sin /'beisfn/ n 1. lavor 2. lavabo 3.
kotlina
ba.sis /'beisKs/ (pl bases /'beisi:z/) n osnova
bas.ket /'ba:skKtF'bæ-/ n 1. korpa 2. koš
bas.ket.ball /'ba:skKtbo:lF'bæs-/ n košarka
bas.tard /'bæstEdF'bæstErd/ n kopile
bat 1 /bæt/ n palica
bat 2 v udariti palicom
bat 3 n slepi miš
bath 1 /ba:3Fbæ3/ n kada
bath 2Fbathe v 1. kupati se 2. prati se
bath.ing BE /'beiTIN/ n kupanje; ˜ suit
kupaãi kostim
bathe /beiT/ v 1. BE plivati u moru 2.
AE kupati se
bath.robe /'ba:3rEubF'bæ3-/ n bade-mantil
bath.room /'ba:3rumF'bæ3-/ n kupatilo
bath.tub /'ba:3túbF'bæ3-/ n kada
bat.ter 1 /'bætE^/ v udariti, mlatiti
batter 2 n smesa od brašna, jaja i mleka
bat.tered /'bætEdF-tErd/ adj isprebijan
bat.ter.y /'bætEri/ (pl batteries) n baterija
bat.tle 1 /'bætl/ n bitka
battle 2 v boriti se
bat.tle.field /'bætlfi:ld/ n bojno polje
bat.tle.ground /'bætlgraund/ n bojno polje
bat.tle.ship /'bætl,Sip/ n bojni brod
bay 1 /bei/ n zaliv
bay 2 n lovor
BBC /,bi: bi: 'si:/ n abbr the British
Broadcasting Corporation Britanska
RTV korporacija
BC /,bi: 'si:/ abbr before Christ, pre
Hirsta, pre naše ere
be /bi; naglašeno: bi:/ (present: am/are/is;
prošlo vreme: was/were; sadašnji particip: being; prošli particip: been) v
biti, postojati
beach /bi:tS/ n plaÿa
bead /bi:d/ n perla
beak /bi:k/ n kljun
beam 1 /bi:m/ n greda, balvan
beam 2 n zrak, snop
beam 3 v 1. zraåiti, isijavati 2. ozariti se
bean /bi:n/ n pasulj, grah
bear 1 /beE^/ n medved
bear 2 (bore /bo:^/, borne /bo:nFbo:rn/)
v 1. nositi 2. izdrÿati 3. raðati
bear.a.ble /'befrEbfl/ adj podnošljiv
beard /biEdFbiErd/ n brada
beast /bi:st/ n zver
beast.ly 1 /'bi:stli/ adj kol gadan, neprijatan
beastly 2 adv kol gadno, neprijatno
beat 1 /bi:t/ (beat, beat/beaten /'bi:tn/) v
1. tuãi, udarati 2. pobediti 3.kucati,
otkucavati
17
B
beat
beat 2 n udar
beat 3 adj umoran
beau.ti.ful /'bju:tKfEl/ adj divan
beau.ti.fy /'bju:tKfai/ v ulepšati
beau.ty /'bju:ti/ (pl beauties) n 1. lepota
2. lepotica
bea.ver /'bi:vE^/ n dabar
be.came v BECOME (prošlo vreme)
be.cause /bi'kozFbi'ko:z/ conj jer, zato
što
be.come /bi'kúm/ (became /bi'keim/, become) v postati
bed /bed/ n 1. krevet; ˜ and breakfast
noãenje s doruåkom 2. korito (reke,
jezera)
bed.clothes /'bedklEuTz/ n posteljina
bed.ding /'bediN/ n posteljina
bed.room /'bedrum/ n spavaãa soba
bed-sit.ter /,bed'sitEF-'sitfr/, bed-sit.ting
room n garsonjera
bed.time /'bedtaim/ n vreme za spavanje
bee /bi:/ n påela
beech /bi:tS/ n bukva
beef /bi:f/ n govedina
bee.hive /'bi:haiv/, hive n košnica
been /bi:n, bin/ v BE (prošli particip)
beep 1 /bi:p/ n zvuk automobilske trube
beep 2 v trubiti
beer /biE^/ n pivo
beet /bi:t/ n 1. repa 2. AE cvekla
bee.tle /'bi:tl/ n buba
beet.root /'bi:tru:t/Fbeet (pl beetroot/
beetroots) n cvekla
be.fore 1 /bi'fo:^/ prep 1. ispred, pre 2.
pred 3. nego
before 2 adv 1. ranije 2. ispred
before 3 conj 1. pre 2. radije
beg /beg/ (-gg-) v moliti
began /bi'gæn/ v BEGIN (prošlo vreme)
beg.gar /'begE^/ n prosjak
beg.gar.ly /'begEliF-Erli/ adj premalo, bedno
beg.gar.y /'begEri/ n krajnje siromaštvo
be.gin /bi'gin/ (began /bi'gæn/, begun
/bi'gún/) v poåeti
be.gin.ner /bi'ginE^/ n poåetnik
be.gin.ning /bi'giniN/ n poåetak
18
be.gun /bi'gún/ v BEGIN (prošli particip)
be.half /bi'ha:fFbi'hæf/ n korist; on ˜ of
/in ˜ of AE u ime
be.have /bi'heiv/ v ponašati se
be.hav.iourFbehavior /bi'heivjE^/ n ponašanje
be.held /bi'held/ v BEHOLD (prošlo vreme, prošli particip)
be.hind 1 /bi'haind/ prep iza, za
behind 2 adv pozadi
be.hold /bi'hEuld/ (beheld /bi'held/) v
pogledati; lo and ˜ interj gle!
beige /beiZ/ n, adj beÿ, drap boja
be.ing 1 /'bi:iN/ n 1. postojanje 2. biãe
being 2 v BE (sadašnji particip)
Bel.gian /'beldZfn/ n Belgijanac, Belgijanka; adj belgijski
Bel.gium /'beldZfm/ Belgija
be.lief /bK'li:f/ n 1. uverenje, ubeðenost
2. vera 3. verovanje
be.lie.va.ble /bK'li:vEbfl/ adj verovatan
be.lieve /bK'li:v/ v 1. verovati 2. misliti
be.liev.er /bK'li:vE^/ n vernik
bell /bel/ n zvono
bel.ly /'beli/ n trbuh, stomak; ˜ button
kol pupak
be.long /bi'loNFbi'lo:N/ v ˜ to pripadati
be.long.ings /bi'loNiNzFbi'lo:N-/ n liåne
stvari, prtljag
be.lov.ed /bi'lúvKd/ n, adj voljeni
be.low 1 /bi'lEu/ adv dole, niÿe
below 2 prep ispod, pod
belt /belt/ n pojas, kaiš
bench /bentS/ n klupa
bend 1 /bend/ (bent /bent/) v 1. saviti 2.
sagnuti se
bend 2 n 1. okuka, krivina 2. savijanje
be.neath 1 /bi'ni:3/ adv dole
beneath 2 prep ispod, pod
ben.e.fi.cial /,benK'fiSfl/ adj (˜ to) povoljan, blagotvoran
ben.e.fit 1 /'benKfit/ n 1. korist 2. BE
socijalna pomoã 3. dobrotvorna priredba, utakmica i sl. 4. AE poreska
olakšica
benefit 2 v koristiti
bit
be.nign /bi'nain/ adj dobroãudan
bent /bent/ v BEND (prošlo vreme)
be.reaved /bK'ri:vd/ adj oÿalošãen
be.reave.ment /bK'ri:vmEnt/ n ÿalost
ber.ry /'beri/ (pl berries) n bobica
be.side /bi'said/ prep 1. pored, uz, kraj
2. u poreðenju sa; ˜ oneself with van
sebe od; ˜ the point irelevantno, nebitno
be.sides 1 /bi'saidz/ adv 1. pored toga,
uz to, osim toga 2. uostalom
besides 2 prep osim
best 1 /best/ adj najbolji; ˜ man venåani kum
best 2 adv najbolje
best-sel.ler /,best 'selE^/ n bestseler, najprodavaniji aritkal
best.sell.ing /,best'seliN/ adj najprodavaniji
bet 1 /bet/ n opklada
bet 2 (bet/betted, betting) v (˜ on) kladiti se
be.tray /bi'trei/ v 1. izdati 2. odati
be.tray.al /bi'treiEl/ n izdaja
bet.ter 1 /'betE^/ adj bolji
better 2 adv bolje
be.tween 1 /bI'twi:n/ prep izmeðu, meðu
between 2 adv izmeðu
be.ware /bi'weE^/ v (˜ of) paziti se,
åuvati se
be.yond 1 /bi'jondFbi'ja:nd/ adv 1. dalje
2. iza 3. kasnije
beyond 2 prep 1. iza 2. posle 3. iznad 4.
izvan 5. osim
bi.as /'baiEs/ n predrasuda, pristrasnost
Bi.ble /'baibfl/ n the Biblija
bib.li.cal /'biblikfl/ adj biblijski
bi.cy.cle 1 /'baisikfl/ n bicikl
bicycle 2 v voziti bicikl
bicy.clist /'baisiklist/ n biciklista
bid 1 /bid/ (bid, bidding) v (˜ for) 1.
ponuditi 2. uåestvovati na licitaciji
bid 2 n (˜ for) ponuda
bid 3 (bade /bæd, beid/ bidden /'bidn/
ili bid, bid; bidding) v 1. poÿeleti 2.
narediti
big /big/ (-gg-) adj veliki, krupan
bike /baik/ n bicikl
bi.ki.ni /bK'ki:ni/ n bikini, dvodelni kupaãi kostim
bi.lin.gual /bai'liNgwEl/ adj bilingvalan,
dvojeziåan
bill /bil/ n 1. raåun 2. zakonski nacrt 3.
AE novåanica
bill.board AE /'bilbo:dF-bo:rd/ n bilbord,
reklamna tabla
bil.liards /'biljEdzF-Erdz/ n bilijar
bil.lion /'biljEn/ n, pron, adj (pl billion/
billions) milijarda
bin /bin/ n 1. kontejner 2. kutija 3. kanta
za smeãe
bi.na.ry /'bainEri/ adj binarni, dvojni
bind /baind/ (bound /baund/) v 1. vezati
2. povezati 3. obavezati
bind.ing 1 /'baindiN/ n povez za knjigu
binding 2 adj obavezujuãi
bi.noc.u.lars /bi'nokjLlEz, bai-F-'na:kjLlErz/
n dvogled
bi.og.ra.phy /bai'ogrEfiF-'a:g-/ n biografija
bi.o.graph.i.cal /,baiE'græfikfl/ adj biografski
bi.ol.o.gy /bai'olEdZiF-'a:l-/ n biologija
bi.ol.o.gist /bai'olEdZistF-'a:l-/ n biolog
bi.o.log.i.cal /,baiE'lodZikflF-'la:-/ adj biološki
bi.on.ic /bai'onikF-'a:n-/ adj veoma snaÿan
birch /b¨:tSFb¨:rtS/ n breza
bird /b¨:dFb¨:rd/ n ptica
bird.cage /'b¨:d keidZF'b¨:rd-/ n kavez
za ptice
birth /b¨:3Fb¨:r3/ n 1. roðenje 2. poreklo
birth.day /'b¨:3deiF'b¨:r-/ n roðendan
birth.place /'b¨:3pleisF'b¨:r-/ n rodno mesto
bis.cuit /'biskKt/Fcooky n keks
bish.op /'biSEp/ n biskup, episkop
bi.son /'baisfn/ (pl bison/bisons) n bizon
bit 1 /bit/ n deliã, komadiã; a ˜ malo
bit 2 n bit
19
B
bitch
bitch /bitS/ n 1. kuja 2. kuåka, pakosnica
bite 1 /bait/ (bit /bit/, bitten /'bitn/) v 1.
zagristi 2. ugristi 3. ubosti
bite 2 n 1. zalogaj 2. ujed
bit.ter 1 /'bitE^/ adj 1. gorak 2. ogoråen
3. oštar
black 1 /blæk/ adj crn; ˜ market crno
trÿište; ˜ sheep crna ovca
black 2 n 1. crna boja 2. crnac
black.ber.ry /'blækbfriF-beri/ n kupina
black.bird /'blækb¨:dF-b¨:rd/ n kos
black.board /'blækbo:dF-bo:rd/ n školska tabla
black.en /'blækEn/ v zacrniti, ocrniti
black.list /'blæk,list/ n crna lista
black.mail 1 /'blækmeil/ n ucena
blackmail 2 v ucenjivati
black.smith /'blæk,smi3/ n kovaå
blad.der /'blædE^/ n bešika
blade /bleid/ n 1. seåivo 2. vlat, list
blame 1 /bleim/ v okriviti
blame 2 n krivica
blank 1 /blæNk/ adj 1. prazan 2. bezizrazan
blank 2 n praznina
blan.ket /'blæNkKt/ n ãebe, pokrivaå
blast 1 /bla:stFblæst/ n 1. nalet vetra 2.
eksplozija 3. prolom
blast 2 v diãi u vazduh, razneti
blaz.er /'bleizE^/ n blejzer
bleach 1 /bli:tS/ v izbeliti
bleach 2 n izbeljivaå, belilo
bleat 1 /bli:t/ v blejati
bleat 2 n blejanje
bleed /bli:d/ (bled /bled/) v krvariti
blend 1 /blend/ v pomešati
blend 2 n mešavina
bless /bles/ (blessed/blest /blest/) v blagosiljati
bless.ed /'blesKd/ adj blagosloven
bless.ing /'blesiN/ n blagoslov
blew /blu:/ v BLOW (prošlo vreme)
blind 1 /blaind/ adj slep
blind 2 v zaslepiti
blind 3Fwindow shade n zastor
blind.ness /'blaindnEs/ n slepilo
20
blink /bliNk/ v trepnuti
bliss /blis/ n blaÿenstvo
blis.ter /'blistE^/ n plik, mehur
blis.ter.ing /'blistEriN/ adj 1. vruã 2. ÿestok
bliz.zard /'blizEdF-Erd/ n meãava
block 1 /blokFbla:k/ n 1. blok 2. zgrada
3. stambeni blok
block 2 v 1. zapreåiti, prepreåiti 2. blokirati 3. zaustaviti
block.age /'blokidZF'bla:-/ n 1. prepreka
2. zastoj
blond /blondFbla:nd/ adj plavokos
blonde /blondFbla:nd/ n plavuša
blood /blúd/ n krv; ˜ relation krvni
srodnik; ˜ type krvna grupa; ˜ vessel krvni sud
blood.shed /'blúdSed/ n krvoproliãe
blood.thirst.y /'blúd3¨:stiF-¨:r-/ adj krvoÿedan
blood.y /'blúdi/ adj krvav
bloom 1 /blu:m/ n cvet
bloom 2 v cvetati
blos.som 1 /'blosfmF'bla:-/ n cvet, cvetanje
blossom 2 v cvetati
blouse /blauzFblaus/ (pl blouses /'blauzKzF
'blaus-/) n bluza
blow 1 /blEu/ (blew /blu:/, blown /blEun/)
v duvati
blow 2 n 1. duvanje 2. jak vetar
blow 3 n udarac
blue 1 /blu:/ adj 1. plav 2. tuÿan, setan
blue 2 n plava boja; the blues seta
blue.ber.ry /'blu:bfriF-beri/ (pl blueberries) n borovnica
blunt 1 /blúnt/ adj 1. tup 2. otvoren
blunt 2 v otupiti
blush 1 /blúS/ v pocrveneti
blush 2 n crvenilo, rumenilo
board 1 /bo:dFbo:rd/ n 1. daska 2. tabla
3. hrana 4. odbor; bed and ˜ BE, full
˜ pun pansion; half ˜ polupansion
board 2 v 1. podašåati, obloÿiti daskama
2. ukrcati se
board.ing school /'bo:diNF'bo:r-/ n internat
borrow
boast 1 /bEust/ v hvalisati se
boast 2 n hvalisanje
boast.ful /'bEustffl/ adj hvalisav
boat /bEut/ n 1. åamac 2. brod
bod.i.ly /'bodKliF'ba:-/ adj telesni
bod.y /'bodiF'ba:di/ (pl bodies) n 1. telo
2. karoserija 3. jaåina 4. volumen
bo.he.mi.an 1 /bEu'hi:miEn/ n boem
bohemian 2 adj boemski
boil 1 /boil/ v 1. kljuåati 2. bariti 3. kuvati; boiling point taåka kljuåanja
boil 2 n kljuåanje
boil.er /'boilE^/ n bojler
bold /bEuld/ adj 1. hrabar 2. drzak
bold.face /'bEuldfeis/ n masna slova
bold.faced /,bEuld'feist/ adj 1. bestidan,
bezobziran 2. ispisan masnim slovima
bolt 1 /bEult/ n 1. zavrtanj 2. reza 3.
grom; ˜ from the blue grom iz vedra
neba
bolt 2 v 1. pobeãi, odjuriti 2. proÿdirati
3. navuãi rezu
bomb 1 /bomFba:m/ n 1. bomba 2. the
nuklearna bomba
bomb 2 v bombardovati
bom.bard /bom'ba:dFba:m'ba:rd/ v (˜
with) bombardovati
bom.bar.dier /,bombE'diE^F,ba:mbEr-/ n
bombarder
bom.bard.ment /bom'ba:dmEntF
ba:m'ba:rd-/ n bombardovanje
bom.bast /'bombæstF'ba:m-/ n bombastiåan, pompezan jezik
bom.bas.tic /bom'bæstIkFba:m-/ adj bombastiåan, pompezan
bomb.er /'bomE^F'ba:-/ n bombarder
bon.bon /'bonbonF'ba:nba:n/ n punjena
åokoladna pralina
bond 1 /bondFba:nd/ n 1. veza, spona 2.
ugovor 3. obveznica
bond 2 v 1. (˜ to) povezati, spojiti 2.
AE emotivno se vezati
bond.age /'bondidZF'ba:n-/ n ropstvo, okovi
bone /bEun/ n kost; ˜ of contention jabuka razdora
bon.net /'bonKtF'ba:-/Fhood n hauba
bon.y /'bEuni/ adj 1. košåat 2. mršav 3.
pun kostiju
book 1 /buk/ n knjiga
book 2 v 1. rezervisati 2. optuÿiti
book.case /'buk keis/ n polica za knjige
book.ing /'bukiN/ n rezervacija
book.ish /'bukiS/ adj knjiški
book.keep.er /'buk,ki:pEFfr/ n knjigovoða
book.keep.ing /'buk,ki:piN/ n knjigovodstvo
book.let /'buklKt/ n brošura
book.shop BE /'bukSopF-Sa:p/ n knjiÿara
book.store AE /'buksto:^/ n knjiÿara
book.worm /'bukw¨:mF-w¨:rm/ n knjiški moljac
boom 1 /bu:m/ v 1. gruvati 2. naglo napredovati, procvetati
boom 2 n 1. gruvanje, tutnjava 2. nagli
rast, procvat
boost 1 /bu:st/ v 1. pogurati 2. podiãi,
uveãati 3. podrÿati, podstaãi
boost 2 n 1. poveãanje 2. podstrek, podsticaj
boot /bu:t/ n 1. åizma 2. trunk AE prtljaÿnik
bor.der 1 /'bo:dE^F'bo:r-/ n 1. iviånjak
2. granica
border 2 v graniåiti se
bore 1 /bo:^/ v BEAR (prošlo vreme)
bore 2 n gnjavator, dosada
bore 3 v dosaðivati
bore 4 v probušiti
bored /bo:dFbo:rd/ adj (˜ with) umoran, zasiãen
bore.dom /'bo:dEmF'bo:r-/ n dosada
bor.ing /'bo:riN/ adj dosadan
born 1 /bo:nFbo:rn/ v BEAR (prošli particip)
born 2 adj 1. roðen 2. roðeni; ˜ leader
roðen da bude voða
bo.rough /'búrEF-rEu/ n 1. opština 2. izborna jedinica
bor.row /'borEuF'ba:-/ v (˜ from) pozajmiti (od)
21
B
borrowing
bor.row.ing /'borEuiNF'ba:-/ n pozajmljenica, tuðica
Bos.ni.a /'bozniEF'ba:z-/ n Bosna
Bos.ni.an n Bosanac, Bosanka; adj bosanski
bos.om /'buzfm/ n grudi, grudni koš
boss 1 /bosFbo:s/ n šef, poslodavac, gazda
boss 2 v kol (˜ about/around) nareðivati
boss.y /'bosiF'bo:si/ adj kol 1. zapovedniåki 2. nadmen
bo.tan.i.cal /bE'tænikEl/ adj botaniåki
bot.a.ny /'botEniF'ba:-/ n botanika
bot.a.nist /'botfnistF'ba:tfnEst/ n botaniåar
both /bEu3/ adj, pron 1. oba, obe, oboje
2. i … i
both.er 1 /'boTE^F'ba:-/ v 1. smetati 2.
muåiti 3. boleti 4. truditi se
bother 2 n 1. smetnja 2. briga
both.er.some /'boTEsfmF'ba:TEr-/ adj dosadan, naporan, na smetnji
bot.tle /'botlF'ba:tl/ n 1. flaša 2. cucla
bot.tom /'botEmF'ba:-/ n 1. dno 2. straÿnjica 3. kraj ˜ line krajnji rezultat
bough /bau/ n grana drveta
bought /bo:t/ v BUY (prošlo vreme i
prošli particip)
boul.der /'bEuldE^/ n veliki kamen
boule.vard /'bu:lva:dF'bu:lEva:rd/ n bulevar
bounce /bauns/ v 1. odskoåiti 2. skakati
bounc.er /'baunsE^/ n izbacivaå
bound 1 /baund/ v BIND (prošlo vreme
i prošli particip)
bound 2 adj 1. siguran, verovatan 2. u
obavezi prema nekome ili neåemu 3.
uvezan
bound 3 n skok
bound 4 v 1. skoåiti 2. jurnuti 3. odskoåiti
bound.a.ry /'baundfri/ n granica
bound.less /'baundlEs/ adj bezgraniåan,
beskrajan
bou.quet /bEu'kei, bu:-/ n 1. buket 2.
buke
22
bour.geois 1 /'buEZwa:FbuEr'Zwa:/ adj
burÿujski
bourgeois 2 n burÿuj
bour.geoi.sie /,buEZwa:'zi:F,buEr-/ n burÿoazija
bou.tique /bu:'ti:k/ n butik
bow 1 /bau/ v 1. (˜ before/to) pokloniti
se 2. (˜ down) nakloniti se, klimnuti
glavom
bow 2 /bau/ n naklon, klanjanje; take a
˜ izaãi na bis
bow 3 /bEu/ n 1. luk 2. gudalo 3. mašna;
˜ tie leptir mašna
bow 4 /bau/ n pramac
bowel /'bauEl/ n crevo
bow.els /'bauElz/ n utroba
bowl 1 /bEul/ n åinija
bowl 2 n kugla (za kuglanje)
bowl.ing /'bEuliN/, tenpin ˜ n kuglanje
box 1 /boksFba:ks/ n 1. kutija 2. kabina
3. loÿa
box 2 v (˜ with/against) boksovati
box.er /'boksE^F'ba:k-/ n bokser
box.ing /'boksiNF'ba:k-/ n boks
box of.fice /'boks ,ofKsFo:-/ n biletarnica
boy /boi/ n 1. deåak 2. momak 3.sin
boy.cott 1 /'boikotF-ka:t/ v bojkotovati
boycott 2 n bojkot
boy.friend /'boifrend/ n 1. prijatelj 2.
euph momak, mladiã, ljubavnik
boy.hood /'boihud/ n deåaštvo
boy.ish /'boiiS/ adj deåaåki
bra /bra:/, brassiere n grudnjak
brace /breis/ n proteza
brace.let /'breislKt/ n narukvica
brac.es /'breisKz/Fsuspenders n tregeri
brack.et /'brækKt/ n 1. drÿaå, podupiraå
2. zagrada
braid 1 AE /breid/Fplait BE v plesti
braid 2 AEFplait BE n pletenica, kika
brain /brein/ n 1. mozak 2. (brains) inteligencija
brain.y /'breini/ adj kol pametan, inteligentan
brake 1 /breik/ n koånica
brake 2 v zakoåiti
bran /bræn/ n mekinje
broaden
branch 1 /bra:ntSFbræntS/ n 1. grana 2.
ogranak
branch 2 v granati
brand 1 /brænd/ n 1. vrsta 2. marka 3.
ÿig, znak
brand 2 v ÿigosati
bran.dy /'brændi/ n konjak
brass /bra:sFbræs/ n 1. mesing 2. pleh-instrumenti; ˜ band duvaåki bend
bras.si.ere /'bræziE^FbrE'ziEr/ n grudnjak
brave /breiv/ adj hrabar
brav.er.y /'breivfri/ n hrabrost
Bra.zil /brE'zil/ n Brazil
Bra.zil.i.an /brE'ziliEn/ n Brazilac, Brazilka; adj brazilski
breach 1 /bri:tS/ n prekršaj
breach 2 v 1. prodreti, probiti 2. prekršiti
bread /bred/ n hleb
breadth /bred3, bret3/ n širina
break 1 /breik/ (broke /brEuk/, broken
/'brEukEn/) v 1. slomiti 2. pokvariti 3.
probiti 4. prekinuti
break 2 n 1. prelom 2. prekid 3. pauza
4. šansa 5. bekstvo
break.down /'breikdaun/ n 1. kvar 2.
prekid 3. slom
break.fast /'brekfEst/ n doruåak
break.ing and en.ter.ing n kriviåno delo, provala
break.through /'breik3ru:/ n 1. prodor
2. otkriãe, napredak
break up /'breik úp/ v 1. razbiti 2. raskinuti 3. razdvojiti
break.up /'breikúp/ n (˜ of) raskid, razlaz
breast /brest/ n 1. dojka 2. grudi
breath /bre3/ n 1. udisaj, udah 2. dah 3.
dašak
breathe /bri:T/ v 1. disati 2. udahnuti
breath.tak.ing /'bre3,teikiN/ adj 1. uzbudljiv 2. šokantan, zapanjujuãi
breed 1 /bri:d/ (bred /bred/) v 1. razmnoÿavati se 2. gajiti, uzgajati
breed 2 n soj, vrsta, pasmina
breed.ing /'bri:diN/ n 1. razmnoÿavanje
2. uzgajanje 3. vaspitanje, odgoj
breeze /bri:z/ n povetarac
breth.ren /'breTrEn/ n braãa po veri
brev.i.ty /'brevKti/ n 1. kratkoãa 2. konciznost
brew /bru:/ v 1. variti 2. kuvati
bribe 1 /braib/ v (˜ with) podmititi
bribe 2 n mito
brib.er.y /'braibEri/ n podmiãivanje
brick /brik/ n 1. cigla 2. kocka
brick.lay.er /'brik,leiE^/ n zidar
brid.al /'braidl/ adj nevestinski
bride /braid/ n nevesta, mlada
bride.groom /'braidgru:m/, groom n mladoÿenja
brides.maid /'braidzmeid/ n deveruša
bridge 1 /bridZ/ n most
bridge 2 v premostiti
bridge 3 n bridÿ
brief 1 /bri:f/ adj kratak, saÿet
brief 2 n 1. rezime 2. uputstvo
brief 3 v (˜ on) 1. obavestiti, izvestiti 2.
dati uputstva
brief.case /'bri:fkeis/ n aktovka
brief.ing /'bri:fiN/ n informisanje
bright /brait/ adj 1. svetao 2. jarki, ÿarki
3. vedar 4. bistar, inteligentan
bright.en /'braitn/ v osvetliti; (˜ up)
razvedriti se
bril.liant 1 /'briljEnt/ adj 1. brilijantan 2.
sjajan 3. odliåan, izuzetan
brilliant 2 n brilijant
brim 1 /brim/ n 1. ivica 2. obod
brim 2 (-mm-) v (˜ with) prelivati se
bring /briN/ (brought /bro:t/) v 1. doneti, poneti 2. izazvati 3. podiãi (optuÿbu)
bringing-up AE /,briNiN 'úp/ n vaspitanje, odgoj
Bri.tain /'britn/ n Britanija
Brit.ish /'britiS/ n Britanka, Britanac;
adj britanski
Brit.on /'britn/ n Britanka, Britanac
broad /bro:d/ adj široki
broad.cast 1 /'bro:dka:stF-kæst/ n emisija, prenos
broadcast 2 v emitovati, prenositi
broad.en /'bro:dn/ v proširiti, raširiti
23
B
brochure
bro.chure /'brEuSE^FbrEu'SuEr/ n brošura
broke 1 /brEuk/ v BREAK (prošlo vreme)
broke 2 adj kol švorc
bro.ken 1 /'brEukEn/ v BREAK (prošli
particip)
broken 2 adj 1. slomljen 2. razbijen 3.
pokvaren 4. prekršen 5. prekinut 6.
uništen
bro.ken-down /,brEukfn'daunF,brouk-/ adj
1. neispravan, pokvaren 2. oronuo
bron.chi.tis /broN'kaitKsFbra:N-/ n bronhitis
bronze /bronzFbra:nz/ n 1. bronza 2.
bronzana medalja
brooch /brEutS/ n broš
brook /bruk/ n potok
broom /bru:m, brum/ n metla
broth /bro3Fbro:3/ n åorba, supa
broth.er /'brúTE^/ n brat
broth.er.hood /'brúTEhudF-Er-/ n bratstvo
brother-in-law n (pl brothers-in-law/
brother-in-laws) dever, šurak, zet, pašenog
broth.er.ly /'brúTEliF-Er-/ adj bratski
brought /bro:t/ v BRING (prošlo vreme;
prošli particip)
brow /brau/ n 1. obrva 2. åelo
brown 1 /braun/ n braon boja
brown 2 adj mrk, braon
browse /brauz/ v (˜ through) prelistavati
browser /'brauzEF-Er/ n pretraÿivaå interneta
bruise 1 /bru:z/ n modrica
bruise 2 v 1. napraviti modricu 2. dobiti
modricu
brunch /brúntS/ n kol branå, obrok umesto doruåka i ruåka
brush 1 /brúS/ n 1. åetka 2. åetkanje 3.
sukob
brush 2 v 1. oåetkati 2. oåešati se
bru.tal /'bru:tl/ adj surov, brutalan
bru.tal.i.ty /bru:'tælKti/ n brutalnost, surovost
brute 1 /bru:t/ n zver
brute 2 adj 1. sirov 2. zverski
24
bub.ble 1 /'búbEl/ n balon; ˜ gum ÿvakaãa guma
bubble 2 v naduvati balon
buck /búk/ n 1. (pl bucks/buck) srndaã,
jelen 2. kol dolar
buck.et /'búkKt/ n kofa, kanta
buck.le 1 /'búkfl/ n kopåa
buckle 2 v (˜ on/up) zakopåati
bud 1 /búd/ n pupoljak
bud 2 (-dd-) v pupiti
Bu.da.pest /,bju:dE'pestF'bu:dEpest/ n Budimpešta
bud.dy /'búdi/ n 1. kol partner 2. AE sl
drugar
bud.get 1 /'búdZKt/ n budÿet
budget 2 v (˜ for) rasporediti novac,
štedeti
buffalo /'búfElEu/ n (pl buffaloes/-los/
-lo) bivo, bizon
bug 1 /búg/ n 1. buba 2. stenica 3. prislušni ureðaj
bug 2 (-gg-) v sl 1. ozvuåiti, postaviti
prislušne ureðaje 2. iritirati, nervirati
build 1 /bild/ (built /bilt/) v sagraditi, izgraditi
build 2 n telesna graða
build.er /'bildE^/ Fbuilding contractor n
graditelj
build.ing /'bildiN/ n 1. graðevina, zgrada
2. izvoðenje graðevinskih radova
built /bilt/ v BUILD (prošlo vreme i
prošli particip)
built-in adj ugraðen
built-up adj izgraðen
bulb /búlb/ n 1. lukovica 2. sijalica
Bul.gar.i.a /búl'gefria/ n Bugarska
Bul.gar.i.an /búl'gefriEn/ n 1. Bugarin,
Bugarka 2. bugarski jezik; adj bugarski
bulge 1 /búldZ/ n 1. ispupåenje, izboåina
2. nagli porast
bulge 2 v (˜ with/out) nabubriti
bulk /búlk/ n 1. masivnost, masa 2. glavnica
bulk.y /'búlki/ adj masivan, kabast
bull /bul/ n bik
bull.dog /'buldogF-do:g/ n buldog
buzz
bull.doz.er /'buldEuzE^/ n buldoÿer
bul.let /'bulKt/ n metak
bul.le.tin /'bulEtKn/ n bilten, izveštaj; ˜
board oglasna table
bull.fight /'bulfait/ n borba s bikovima
bull ter.ri.er /,bul'teriE^/ n bulterijer
bul.ly 1 /'buli/ (pl bullies) n siledÿija,
nasilnik
bully 2 v (˜ into) naterati, primorati,
prisiliti
bump 1 /búmp/ v 1. naleteti 2. udariti 3.
truckati
bump 2 n 1. åvoruga 2. izboåina
bump.er /'búmpE^/ n branik; ˜ sticker
nalepnica
bump.y /'búmpi/ adj dÿombast, neravan
bun /bún/ n 1. krofna 2. punða
bunch /búntS/ n (˜ of) 1. buket 2. sveÿanj 3. kikica 4. skupina, grupa
bun.dle /'búndl/ n 1. sveÿanj 2. zaveÿljaj
3. snop
bun.ga.low /'búNgElEu/ n prizemna kuãa
bur.den 1 /'b¨:dnF-¨:r-/ n teret
burden 2 v (˜ with) opteretiti
bur.den.some /'b¨:dnsfmF'b¨:r-/ adj teÿak
bur.dock /'b¨:dokF'b¨:rdo:k/ n åiåak
bu.reau /'bjufrEu/ (pl bureaux /'bjufrEuz/)
n 1. BE pisaãi sto 2. AE ormar s fiokama 3. kancelarija, biro 4. odeljenje
bu.reauc.ra.cy /bjuf'rokrEsiF-'ra:-/ n birokratija
bur.glar /'b¨:glE^F'b¨:r-/ n provalnik
bur.glar.y /'b¨:glEriF'b¨:r-/ n provalna
kraða
bur.gle /'b¨:gElF'b¨:r-/Fburglarize v provaliti, opljaåkati
bur.i.al /'beriEl/ n sahrana
burn 1 /b¨:nFb¨:rn/ (burnt /b¨:ntFb¨:rnt/
ili: burned) v 1. goreti 2. zapaliti 3.
zagoreti
burn 2 n opekotina
burned-out /,b¨:nd 'aut/ adj sagoreo
burnt /b¨:ntFb¨:rnt/ v BURN (prošlo vreme i prošli particip)
burst 1 /b¨:stFb¨:rst/ (burst) v 1. puãi,
raspuknuti se, prsnuti 2. raskinuti, razvaliti 3. briznuti 4. banuti, upasti
burst 2 n 1. rasprskavanje, pucanje 2.
izliv, navala
bur.y /'beri/ v 1. sahraniti 2. (˜ in) prekriti, sakriti; ˜ the hatchet zakopati
ratnu sekiru
bus /bús/ n autobus; ˜ sta.tion autobuska stanica; ˜ stop autobusko stajalište
bush /buS/ n grm, grmlje, ÿbun, ÿbunje
bush.y /'buSi/ adj bujan
busi.ness /'biznKs/ n 1. zanimanje 2. posao 3. proizvodnja 4. preduzeãe 5.
stvar
busi.ness.like /'biznKslaik/ adj poslovni
busi.ness.man /'biznKsmEn/, busi.nesswom.an /-,wumEn/ (pl -men /mEn/) n
poslovni åovek/ÿena
bust /búst/ n 1. bista 2. ÿenske grudi
bus.tle 1 /'búsfl/ v uzvrteti se, uskomešati se
bustle 2 n (˜ of) vreva, komešanje
bus.y 1 /'bizi/ adj 1. zauzet 2. prometan
busy 2 v (˜ with) zaokupiti se neåim
but 1 /bEt; naglašeno: bút/ conj 1. ali 2.
ipak 3. veã 4. sem, osim
but 2 prep sem, osim
but 3 adv 1. samo 2. tek
butch.er 1 /'butSE^/ n 1. mesar 2. koljaå
butcher 2 v zaklati
but.ler /'bútlE^/ n batler
but.ter 1 /'bútlE^/ n puter, maslac
butter 2 v namazati puter
but.ter.cup /'bútEkúpF-Er-/ n ljutiã
but.ter.fly /'bútEflaiF-Er-/ (pl butterflies)
n leptir
but.tock /'bútEk/ n straÿnjica
but.ton 1 /'bútn/ n dugme
button 2 v (˜ up) zakopåati
buy 1 /bai/ (bought /bo:t/) v 1. kupiti 2.
sl poverovati
buy 2 n kol 1. kupovina 2. kupljena roba
buy.er /'baiE^/ n kupac
buzz 1 /búz/ v zujati
25
B
buzz
buzz 2 n 1. zujanje 2. kol telefonski poziv
buz.zard /'búzEdF-Erd/ n mišar
by 1 /bai/ prep 1. od A poem by Emily
Dickinson Pesma Emili Dikinson. 2.
posredstvom We came here by car.
Došli smo ovamo kolima. 3. pored,
pokraj Go by the school. Proði pored
škole. 4. do I'll be back by three
o'clock.Vratiãu se do tri sata. 5. pre-
26
ma, po It's five o'clock by Peter's
watch. Po Piterovom satu, sad je pet
sati. 6. za Take the child by the arm.
Uzmi dete za ruku. 7. puta 4 by 4 is
16. 4 puta 4 je 16. 8. sa A room 4m
by 4m. Soba 4 sa 4 metra.
by 2 adv 1. pokraj, pored 2. blizu; by
and by uskoro; by and large uglavnom, u celini gledano
bye /bai/ interj kol zdravo
C
C
C, c /si:/ treãe slovo engleske abecede
cab /kæb/ n 1. taksi 2. kabina 3. koåije,
fijaker
cab.a.ret /'kæbEreiF,kæbE'rei/ n kabare
cab.bage /'kæbidZ/ n kupus
cab.by, cab.bie /'kæbi/, cab.driv.er
/'kæb,draivf^/ n kol taksista
cab.i.net /'kæbKnKt/ n 1. komoda, orman
sa fiokama 2. (ministarski) kabinet
cabinet-mak.er /'kæbKnKt ,meikE^/ n stolar
ca.ble 1 /'keibfl/ n 1. kabel 2. telegram
3. kablovska televizija; ˜ car ÿiåara
cable 2 v poslati telegram
ca.ble.gram /'keibfl,græm/ n telegram
cab.ri.o.let /'kæbriEleiF,kæbriE'lei/ n kabriolet
ca.cao /kE'kau/ n kakao
cac.tus /'kæktEs/ (pl cactuses/cacti /-tai/)
n kaktus
ca.dence /'keidfns/ n 1. ritam 2. kadenca
caf.e, café /'kæfeiFkæ'fei/ n kafe, kafiã
caf.feine /'kæfi:nFkæ'fi:n/ n kafein
caf.tan /'kæftænFkæf'tæn/ n kaftan, duga pamuåna ili svilena odora
cage 1 /keidZ/ n kavez
cage 2 v zatvoriti
cake 1 /keik/ n 1. kolaå, torta 2. komad
cake 2 v 1. (˜ with) obloÿiti 2. skoriti
se
cal.cu.late /'kælkjLleit/ v raåunati, izraåunati; ˜ on sthg raåunati na nešto
cal.cu.lat.ed /'kælkjLleitKd/ adj 1. predviðen, isplaniran 2. sraåunat
cal.cu.lat.ing /'kælkjLleitiN/ adj proraåunat
cal.cu.la.tion /,kælkjL'leiSfn/ n 1. raåun
2. proraåunatost
cal.cu.la.tor /'kælkjLleitE^/ n kalkulator
cal.en.dar /'kælKndE^/ n 1. kalendar 2.
AE dnevnik
calf 1 /ka:fFkæf/ (pl calves /ka:vzFkævz/)
n tele
calf 2 n list na nozi
call 1 /ko:l/ v 1. prozvati 2. uzviknuti 3.
zvati, dozvati 4. pozvati telefonom 5.
˜ at/in/on/for BE posetiti 5. imenovati 6. nazvati
call 2 n 1. uzvik 2. poziv 3. zahtev 4.
poseta
call.ing /'ko:liN/ n 1. poziv 2. zanimanje
cal.lous /'kælEs/ adj bezoseãajan, neosetljiv, surov
calm 1 /ka:mFka:m, ka:lm/ adj miran,
smiren
calm 2 n 1. mir 2. zatišje
calm 3 v umiriti, smiriti (se); ˜ down
smiriti
cal.o.rie /'kælEri/ n kalorija
cal.o.rif.ic /,kælE'rifik/ adj kalorijski
calve /ka:vFkæv/ v oteliti
cam.cor.der /'kæmko:dE^F-ka:r-/ n kamera
came /keim/ v COME (prošlo vreme)
cam.el /'kæmfl/ n kamila
27
camera
cam.e.ra /'kæmfrE/ n 1. kamera 2. in ˜
u tajnosti
cam.e.ra.man /'kæmfrEmEn/ (pl cameramen /-mEn/) n kamerman
cam.o.mile /'kæmEmail/ n kamilica
cam.ou.flage 1 /'kæmEfla:Z/ n kamuflaÿa
camouflage 2 v kamuflirati
camp 1 /kæmp/ n 1. kamp 2. logor
camp 2 v kampovati, logorovati
cam.paign 1 /kæm'pein/ n kampanja
campaign 2 v (˜ for/against) organizovati kampanju, uåestvovati u kampanji
camp.er /'kæmpE^/ n kamper
camp.ground AE /'kæmpgraund/ n mesto za kampovanje
camp.site /'kæmpsait/Fcamp.ground n
mesto za kampovanje
cam.pus /'kæmpEs/ n univerzitetski grad
can 1 /kEn; naglašeno: kæn/ v 1. moãi 2.
biti u stanju 3. umeti, znati 4. smeti
can 2 /kæn/ n 1. konzerva 2. kanta
Can.a.da /'kænEdE/ n Kanada
Canadian /kE'neidiEn/ n Kanaðanin, Kanaðanka; adj kanadski
ca.nal /kE'næl/ n kanal
ca.nar.y /kE'nefri/ n kanarinac
can.cel /'kænsfl/ (-ll-F-l-) v 1. otkazati 2.
ukinuti
can.cel.la.tion /,kænsE'leiSfn/ n 1. opoziv 2. otkazivanje
can.cer /'kænsE^/ n 1. rak 2. zodijaåki
znak, Rak
can.did /'kændKd/ adj otvoren, direktan,
iskren
can.di.da.cy /'kændKdKsi/, can.di.da.ture /'kændKdKtSE^/ BE n kandidatura
can.di.date /'kændKdKtF-deit/ n kandidat
can.dle /'kændl/ n sveãa; ˜ light n svetlost sveãe
can.dle.stick /'kændl,stik/ n sveãnjak
can.dle.wick /'kændl,wik/ n fitilj
can.dourFcandor /'kændE^/ n iskrenost
can.dy /'kændi/ n bombona
can.dy.floss /'kændiflosF-fla:s/Fcotton candy n šeãerna vata
28
cane /kein/ n 1. trska 2. prut, štap
can.na.bis /'kænEbKs/ sl n droga od konoplje
canned /kænd/ adj konzerviran
can.ni.bal /'kænKbfl/ n ljudoÿder
can.ni.bal.ism /,kænKbE'lizfm/ n kanibalizam, ljudoÿderstvo
can.non /'kænEn/ (pl cannons/cannon)
n top
ca.noe 1 /kE'nu:/ n kanu
canoe 2 (canoed, canoeing) v ploviti u
kanuu
can.on /'kænEn/ n kanon
ca.non.i.cal /kE'nonikflFkE'na:-/ adj kanonski
can.teen /kæn'ti:n/ n 1. kantina 2. åutura
3. BE kuhinjski pribor
can.vas /'kænvEs/ n 1. šatorsko platno 2.
slikarsko platno
can.yon /'kænjEn/ n kanjon
cap 1 /kæp/ n 1. kaåket 2. šapka 3. kapa
cap 2 (-pp-) v 1. pokriti, prekriti 2. nadmašiti
ca.pa.ble /'keipEbfl/ adj sposoban
ca.pac.i.ty /kE'pæsKti/ n 1. kapacitet 2.
sposobnost, moguãnost
cape 1 /keip/ n ogrtaå, kabanica
cape 2 n rt
cap.i.tal 1 /'kæpKtl/ n 1. glavni grad 2.
kapital, bogatstvo 3. veliko slovo
capital 2 adj 1. kaÿnjiv smrãu 2. glavni, bitan 3. kapitalan; ˜ punishment
smrtna kazna; ˜ letter veliko slovo
cap.i.tal.is.m /'kæpKtlizfm/ n kapitalizam
cap.i.tal.ist /'kæpKtlKst/ n kapitalista
cap.i.tal.is.tic /,kæpKtl'istik/ adj kapitalistiåki
ca.pit.u.la.tion /kE,pitju'leiSfnF-pitSE/ n
kapitulacija
Cap.ri.corn /kæpriko:nF-o:rn/ n zodijaåki znak, Jarac
cap.tain /'kæptKn/ n 1. kapetan 2. kapiten
cap.tion /'kæpSfn/ n natpis, naslov
car /ka:^/ n 1. automobil 2. kola, vagon
car.a.van /'kærEvæn/ n 1. karavan 2.
trailer AE prikolica
catastrophic
car.a.way /'kærEwei/ n kim
car.bon /'ka:bEnF'ka:r-/ n 1. ugljenik 2.
indigo
car.bon.at.ed /'ka:bEneitKdF'ka:r-/ adj gaziran
card /ka:dFka:rd/ n 1. karta 2. åestitka
card.board 1 /'ka:dbo:dF'ka:rdbo:rd/ n
karton
cardboard 2 adj kartonski
car.di.gan /'ka:digEnF'ka:r-/ n kardigan
car.di.nal 1 /'k:dfnElF'ka:r-/ n 1. kardinal 2. kardinalni broj
cardinal 2 adj kardinalan
care 1 /keE^/ n 1. nega 2. staranje 3. briga
care 2 v 1. brinuti (se) 2. ÿeleti; ˜ about
biti zainteresovan za, smatrati nešto
vaÿnim; ˜ for 1. brinuti 2. voleti 3.
starati se; to take ˜ of starati se o nekome/neåemu
ca.reer 1 /kE'riE^/ n 1. profesija 2. karijera 3. radni vek
career 2 adj profesionalni, radni
ca.reer.ist /kE'rifrKst/ n karijerista
care.free /'keEfri:F'keEr-/ adj bezbriÿan
care.ful /'keEfflF'keEr-/ adj (˜ with) obazriv, paÿljiv
care.less /'keElEsF'keEr-/ adj 1. nepaÿljiv
2. bezobziran 3. neozbiljan
car.go /'ka:gEuF'ka:r-/ (pl cargoes/cargos) n teret, tovar
car.i.ca.ture /'kærikEtSuE^/ n karikatura
car.na.tion /ka:'neiSfnFka:r-/ n karanfil
car.ni.val /'ka:nKvflF'ka:r-/ n karneval
car.ni.vore /'ka:nKvo:^F'ka:r-/ n mesoÿder
car.niv.o.rous /ka:'nivfrEsFka:r-/ adj mesoÿderski
carp 1 /ka:pFka:rp/ v kol (˜ on/about/
at) zanovetati, zvocati
carp 2 n šaran
car.pen.ter /'ka:pKntE^F'ka:r-/ n stolar
car.pen.try /'ka:pKntriF'ka:r-/ n drvodeljstvo, stolarstvo
car.pet /'ka:pKtF'ka:r-/ n tepih
car.riage /'kæridZ/ n 1. koåije, fijaker 2.
car AE vagon 3. BE transport
car.riage.way BE /'kæridZwei/ n kolovoz, drum, put
car.ri.er /'kæriE^/ n 1. BE torba 2. nosaå
3. prevoznik 4. prenosilac (bolesti)
car.rot /'kærEt/ n šargarepa, mrkva
car.ry /'kæri/ v 1. nositi 2. preneti 3.
drÿati se, ponašati se; ˜ on (with) nastaviti
cart /ka:tFka:rt/ n kolica
car.ton /'ka:tnF'ka:rtn/ n 1. kartonska ili
plastiåna kutija 2. AE paket
car.toon /ka:'tu:nFka:r-/ n 1. karikatura
2. strip 3. crtani film
carve /ka:vFka:rv/ v 1. rezbariti, klesati
2. iseãi (meso)
carv.ing /'ka:viNF'ka:r-/ n 1. rezbarenje
2. rezbarija
cas.cade /kæ'skeid/ n slap
case 1 /keis/ n 1. sluåaj 2. padeÿ; in any
˜ u svakom sluåaju; in ˜ of u sluåaju da; in ˜ za svaki sluåaj
case 2 n kutija
cash /kæS/ n gotovina, gotov novac; ˜
box kasa
cash.ier /kæ'SiE^/ n kasirka
cask /ka:skFkæsk/ n bure
cas.se.role /'kæsErEul/ n šerpa
cas.sette /kE'set/ n kaseta; ˜ player kasetofon
cas.ta.nets /,kæstE'nets/ n kastanjete
cast.ing /'ka:stiNF'kæstiN/ n 1. odlivak 2.
audicija
cas.tle /'ka:sflF'kæ-/ n 1. zamak 2. top
(u šahu)
cas.u.al /'kæZuEl/ adj 1. nezainteresovan, nonšalantan 2. neobavezan, neformalan 3. sezonski
cas.u.al.ty /'kæZuElti/ n 1. poginuli ili
ranjeni 2. ÿrtva
cat /kæt/ n maåka
cat.a.logue 1Fcatalog /'kætElogF'kætflo:g,
-la:g/ n katalog
catalogue 2Fcatalog v katalogizirati
ca.tas.tro.phe /kE'tæstrEfi/ n katastrofa,
propast
catastrophic /,kætE'strofikF-'stra:-/ adj katastrofalan
29
C
catch
catch 1 /kætS/ (caught /ko:t/) v 1. uhvatiti 2. zateãi 3. otkriti 4. zakaåiti
catch 2 n 1. ulov, plen 2. zakaåaljka 3.
kvaka, zaåkoljica
catch.y /'kætSi/ adj pamtljiv
cat.e.gor.i.cal /,kætK'gorikflF-'go:-/ adj
kategoriåan, odluåan
cat.e.go.ry /'kætKgfriF-go:ri/ (pl categories) n kategorija
ca.ter /'keitE^/ v snabdeti hranom i piãem; ˜ for sbdy/sthg zadovoljiti, udovoljiti
ca.ter.er /'keitfrEF'keitfrfr/ n ugostitelj
ca.ter.ing /'keitEriN/ n ugostiteljstvo
cat.er.pil.lar /'kætE,pilE^F-tEr-/ n gusenica
ca.thar.sis /kE'3a:sKsFkE'3a:r-/ (pl catharses /-si:z/) n katarza
ca.the.dral /kE'3i:drEl/ n katedrala
Cath.o.lic /'kæ3flik/ n katolik
Ca.thol.i.cism /kE'3olKsizfmFkE'3a:-/ n
katoliåanstvo
cat.tle /'kætl/ n stoka
cat.walk /'kætwo:k/ n (manekenska) pista
caught /ko:t/ v CATCH (prošlo vreme i
prošli particip)
cau.li.flow.er /'koli,flauE^F'ko:-/ n karfiol
caus.al /'ko:zfl/ adj kauzalan, uzroåan
cause 1 /ko:z/ n 1. uzrok 2. razlog 3. pitanje, princip, stvar, cilj
cause 2 v prouzrokovati
cau.tion 1 /'ko:Sfn/ n 1. oprez 2. upozorenje
caution 2 v (˜ about/against) upozoriti
cau.tious /'ko:SEs/ adj (˜ about/of/with)
oprezan
cave 1 /keiv/ n peãina
cave 2 v ˜ in urušiti se
cav.ern /'kævEnF-Ern/ n velika peãina
cav.ern.ous /'kævEnEsF-ErnEs/ adj ogroman, dubok
cav.i.ar /'kævia:^/ n kavijar
cav.i.ty /'kævKti/ n šupljina
cease /si:s/ v prestati
cease.less /'si:slEs/ adj neprestan
30
ce.dar /'si:dE^/ n 1. kedar 2. kedrovina
cei.ling /'si:liN/ n plafon
cel.e.brate /'selKbreit/ v 1. proslaviti 2.
slaviti
cel.e.brat.ed /'selKbreitKd/ adj (˜ as/for)
åuven
cel.e.bra.tion /,selK'breiSfn/ n 1. proslava 2. slavlje
ce.leb.ri.ty /sK'lebrKti/ n 1. slavna liånost
2. slava
cel.e.ry /'selEri/ n celer
ce.les.ti.al /sK'lestiElF-tSfl/ adj nebeski
cell /sel/ n ãelija
cel.lar /'selE^/ n podrum
cel.list /'tSelKst/ n åelista
cel.lo /'tSelEu/ (pl cellos) n violonåelo
cel.lo.phane /'selEfein/ n celofan
cell.phone /'selfEun/ n mobilni telefon
cel.lu.lar /'seljLlE^/ adj ãelijski
cell.u.lite /'seljLlait/ n celulit
cel.lu.lose /'seljLlEus/ n celuloza
Cel.si.us /'selsiEs/ n Celzijus
Celt /kelt, selt/ n Kelt
Cel.tic /'keltik 'seltik/ adj keltski
ce.ment 1 /si'ment/ n cement
cement 2 v (˜ together/over) cementirati
cem.e.tery /'semKtriF-teri/ n groblje
cen.ser /'sensE^/ n kadionica
cen.sor 1 /'sensE^/ n censor
censor 2 v cenzurisati
cen.sor.ship /'sensESipF-Er-/ n cenzura
cen.sus /'sensEs/ (pl censuses) n popis
stanovništva
cent /sent/ n cent, stoti deo novåane jedinice
cen.te.na.ry /sen'ti:nEriF'sentEneri/Fcenten.ni.al /sen'teniEl/ n (˜ of) stogodišnjica
cen.ter AE /'sentE^/ n centar
cen.ti.grade /'sentKgreid/ n Celzijus
cen.ti.me.treFcentimeter /'senti,mi:tEF
'sentE,mi:tér/ n santimetar
cen.ti.pede /'sentKpi:d/ n stonoga
cen.tral /'sentrEl/ adj 1. u centru 2. centralni, središnji, najvaÿniji; ˜ heating
changeable
centralno grejanje; ˜ locking centralna brava
cen.tral.ise, centralize /'sentrElaiz/ v centralizovati
cen.tral.is.m /'sentrElizfm/ n centralizam
cen.tral.i.za.tion /,sentrflai'zeISfnF-trflE-/
n centralizacija
cen.tre 1Fcenter /'sentE^/ n (˜ of) centar, središte, ÿiÿa
centre 2Fcenter v centrirati
cen.tri.fu.gal /,sentri'fju:gflFsen'trifjLgfl/
adj centrifugalni
cen.tu.ry /'sentSEri/ n 100 godina, vek
ce.ram.ic /sE'ræmik/ adj keramiåki
ce.ram.ics /sK'ræmiks/ n keramika
ce.re.al /'sifriEl/ n ÿitarica
cer.e.mo.ni.al 1 /,serK'mEuniEl/ adj ceremonijalan
ceremonial 2 n ceremonija
cer.e.mo.ni.ous /,serK'mEuniEs/ adj pompezan, sveåan, ceremonijalan
cer.e.mo.ny /'serKmEniF-mEuni/ n ceremonija
cer.tain 1 /'s¨:tnF's¨:rtn/ adj (˜ about/
of) siguran
certain 2 adj 1. neki 2. izvesni, neimenovani
certain 3 pron ˜ of neki, neke, neka
cer.tain.ly /'s¨:tnliF's¨:r-/ adv nesumnjivo, sigurno
cer.tain.ty /'s¨:tntiF's¨:r-/ n 1. izvesnost
2. (˜ with) sigurnost, pouzdanost
cer.ti.fi.ab.le /'s¨:tKfaiEbflF's¨:r-/adj koji
se moÿe proveriti
cer.tif.i.cate /sE'tifikEtFsEr-/ n certifikat,
potvrda, uverenje
chain 1 /tSein/ n lanac; in ˜s okovan; ˜
reaction lanåana reakcija; ˜ store lanac prodavnica
chain 2 v vezati lancem, okovati
chair 1 /tSeE^/ n 1. stolica 2. predsedavajuãi 3. (˜ of) katedra
chair 2 v predsedavati
chair.man /'tSeEmEnF'tSeEr-/ (pl chairmen /mEn/) n 1. predsedavajuãi 2.
predsednik, direktor
chaise /Seiz/ n åeze
chaise longue /,Seiz 'loNF-'lo:N/ (pl chaises
longues/chaise longues) n ligeštul
chal.et /'SæleiFSæ'lei/ n 1. brvnara 2.
BE bungalov
chalk /tSo:k/ n 1. kreånjak 2. kreda
chal.lenge 1 /'tSælKndZ/ v 1. (˜ to) izazvati nekoga 2. dovesti nešto u pitanje 3. iskušati 4. legitimisati 5. izraziti sumnju
challenge 2 n 1. izazov 2. iskušenje.
chal.leng.ing /'tSælKndZiN/ adj izazovan,
zahtevan
cham.ber /'tSeimbE^/ n 1. dom; the upper ˜ gornji dom; the lower ˜ donji
dom 2. komora 3. odaja
cham.ber.maid /'tSeimbEmeidF-Er-/ n sobarica; ˜ music kamerna muzika
cha.me.le.on /kE'mi:liEn/ n kameleon
cham.pagne /Sæm'pein/ n šampanjac
cham.pi.on 1 /'tSæmpiEn/ n 1. šampion,
pobednik 2. (˜ of) zatoånik, pobornik
champion 2 v boriti se, zastupati
cham.pi.on.ship /'tSæmpiEnSip/ n 1.
championships šampionat 2. prvenstvo 3. pobeda
chance 1 /tSa:nsFtSæns/ n 1. sluåaj 2.
šansa, prilika 3. rizik
chance 2 v 1. rizikovati 2. sluåajno se
zadesiti 3. iskušati sreãu, probati; ˜
upon sluåajno naãi
chance 3 adj sluåajan, neplaniran
chan.cel.ler.y /'tSa:nsflEriF'tSæn-/ n rektorat
chan.cel.lor /'tSa:nsflE^F'tSæn-/ n 1. predsednik vlade 2. kancelar 3. rektor
chan.de.lier /,SændE'liE^/ n luster
change 1 /tSeindZ/ v 1. promeniti, menjati 2. ˜ for zameniti 3. ˜ into/out
of presvuãi (se) 4. presedati; ˜ one's
mind predomisliti se; ˜ one's tune
pevati drugu pesmu (ponašati se drugaåije)
change 2 n 1. promena 2. kusur 3. sitnina; ˜ing room svlaåionica
change.a.ble /'tSeindZEbfl/ adj promenljiv, nestalan
31
C
channel
chan.nel 1 /'tSænl/ n 1. kanal 2. TV kanal
channel 2 (-ll-F-l-) v (˜ into) kanalisati,
uputiti
cha.os /'keiosF-a:s/ n haos
cha.ot.ic /kei'otikF-'a:tik/ adj haotiåan
chapel /'tSæpfl/ n kapela
chap.er.on /'SæpErEun/ n pratilja, druÿbenica
chap.ter /'tSæptE^/ n poglavlje, glava
char.ac.ter /'kærKktE^/ n 1. karakter 2.
lik
char.ac.ter.ise, characterize
/'kærKktEraiz/ v karakterisati, biti tipiåan za
char.ac.ter.is.tic /,kærKktE'ristik/ adj (˜
of) karakteristiåan, tipiåan
char.ac.ter.i.za.tion /,kærKktErai'zeiSfnF
-tErE-/ n karakterizacija
char.coal /'tSa:kEulF'tSa:r-/ n 1. grafit 2.
drveni ugalj
charge /tSa:dZFtSa:rdZ/ v 1. (˜ for/to)
naplatiti 2. (˜ at) jurnuti 3. (˜ with)
optuÿiti
charge 2 n 1. cena 2. odgovoran poloÿaj
3. staratelj 4. optuÿba 5. juriš
char.i.ot /'tSæriEt/ n dvokolice
char.i.ta.ble /'tSærKtEbEl/ adj 1. velikodušan 2. milosrdan 3. dobrotvoran
char.i.ty /'tSærKti/ n 1. milostinja 2. dobrotvorna ustanova 3. milosrðe
charm 1 /tSa:mFtSa:rm/ n 1. šarm 2.
åarolija, åini 3. amajlija
charm 2 v 1. (˜ into) šarmirati, pridobiti 2. omaðijati
charm.ing /'tSa:miNF-a:r-/ adj šarmantan, ljubak
chart /tSa:tFtSa:rt/ n 1. grafikon 2. karta
3. top-lista
char.ter /'tSa:tE^F-a:r-/ n povelja
chase /tSeis/ v 1. (˜ after) juriti 2. oterati
chaste /tSeist/ adj åedan
chas.ti.ty /'tSæstKti/ n åednost, nevinost
chat 1 /tSæt/ (-tt-) v kol (˜ about/away/
on) ãaskati
chat 2 n kol ˜ about/with ãaskanje
32
chat.ter 1 /'tSætE^/ v 1. (˜ about/away/
on) brbljati 2. cvokotati
chatter 2 n 1. brbljanje, åavrljanje 2.
cvokotanje
chauf.feur /'SEufE^, SEu'f¨:^/ n vozaå, šofer
chau.vin.is.m /'SEuvKnizfm/ n šovinizam
chau.vin.ist /'SEuvKnKst/ n šovinista
cheap /tSi:p/ adj jeftin
cheap.en /'tSi:pEn/ v 1. pojeftiniti 2. uniziti, omalovaÿiti
cheat 1 /tSi:t/ v 1. (˜ at) varati 2. (˜
of/out/of) oduzeti na prevaru
cheat 2 n prevarant, varalica
check 1 /tSek/ n 1. provera 2. kontrola 3.
AE åek 4. AE raåun 5. karo (u kartama) 6. šah
check 2 v 1. (˜ for/on/up) kontrolisati
2. proveriti 3. dati na åuvanje; ˜ in
prijaviti se
check.book AE /'tSekbuk/ n åekovna knjiÿica
check-in /'tSekin/ n prijavnica
check.mate 1 /'tSekmeit/ n šah-mat
check.out /'tSekaut/ n 1. izlaz 2. kasa 3.
vreme napuštanja hotela
check.point /'tSekpoint/ n kontrolni punkt
check.up /'tSek-úp/ n kol lekarski pregled
cheek /tSi:k/ n 1. obraz 2. BE kol drskost, bezobrazluk
cheek.bone /'tSi:kbEun/ n jagodiåna kost,
jagodica
cheek.y /'tSi:ki/Fsassy adj drzak, bezobrazan
cheer.ful /'tSiEfflF-'tSiEr-/ adj vedar, raspoloÿen
cheer.less /'tSiElEsF-'tSiEr-/ adj tmuran,
sumoran, neveseo
cheese /tSi:z/ n sir
chef /Sef/ n glavni kuvar
chem.i.cal /'kemikEl/ adj hemijski
chem.ist /'kemKst/ n 1. hemiåar 2. apotekar
chem.is.try /'kemKstri/ n hemija
cher.ry /'tSeri/ (pl cherries) n trešnja
chess /tSes/ n šah
church
chess.board /'tSesbo:dF-bo:rd/ n šahovska tabla
chess.man /'tSesmæn/, chess piece (pl
chessmen /-men/) n šahovska figura
chest /tSest/ n grudi
chest.nut 1 /'tSesnút/ n kesten
chestnut 2 adj kestenjast
chew /tSu:/ v (˜ on/up) ÿvakati; ˜ing
gum ÿvakaãa guma
chick.en /'tSikKn/ n 1. kokoška 2. piletina, kokošije meso 3. sl kukavica
chief 1 /tSi:f/ n 1. (˜ of) voða, šef 2.
glavni
chief 2 adj 1. glavni 2. osnovni, najvaÿniji
child /tSaild/ (pl child.ren /'tSildrEn/) n
dete; ˜ prodigy åudo od deteta
child.birth /'tSaildb¨:3F-b¨:r3/ n roðenje
child.hood /'tSaildhud/ n detinjstvo
child.ish /'tSaildiS/ adj detinjast
child.like /'tSaildlaik/ adj deåji, nalik na
decu
chill 1 /tSil/ v rashladiti, ohladiti
chill 2 n 1. jeza 2. drhtavica 3. hladnoãa
chill 3 adj hladan, prohladan
chill.y /'tSili/ adj 1. hladan, prohladan 2.
jeziv
chime 1 /tSaim/ n 1. zvonjava 2. chimes
zvona
chime 2 v zvoniti
chim.ney /'tSimni/ n dimnjak
chim.pan.zee /,tSimpæn'zi:/ n šimpanza
chin /tSin/ n brada
chi.na /'tSainE/ n porcelan
Chi.na n Kina
Chi.nese /,tSai'ni:z/ n 1. Kinez, Kineskinja 2. kineski jezik; adj kineski
chip 1 /tSip/ n 1. iver, komadiã, paråe 2.
pukotina 3. French fry AE pomfrit
chip 2 (-pp-) v 1. polomiti, razbiti 2.
iseãi na kockice
chis.el 1 /'tSizfl/ n dleto
chisel 2 (-ll-F-l-) v deljati
choco.late /'tSoklKtF'tSa:kElKt/ n åokolada
choice 1 /tSois/ n izbor
choice 2 adj 1. odliåan 2. izabran, probran
choir /kwaiE^/ n 1. hor 2. sedišta u crkvi
choke /tSEuk/ v 1. gušiti se 2. zagrcnuti
se 3. zapušiti (se)
cho.les.te.rol /kE'lestErolF-rEul/ n holesterol
choose /tSu:z/ (chose /tSEuz/, chosen
/'tSEuzfn/) v (˜ between/from) birati
choos.y, choosey /'tSu:zi/ adj probirljiv
chop 1 /tSopFtSa:p/ (-pp-) v 1. seckati 2.
(˜ away/at) seãi
chop 2 n odrezak
cho.ral /'ko:rEl/ adj horski
cho.rus /'ko:rEs/ n 1. refren 2. hor 3.
horska muzika
cho.re.og.ra.pher /,kori'ogrEfE^F,ko:ri'a:g-/
n koreograf
chose /tSEuz/ v CHOOSE (prošlo vreme)
cho.sen /'tSEuzfn/ v CHOOSE (prošli
particip)
Christ /kraist/ n Hristos
chris.ten /'krisfn/ v krstiti
Chris.tian 1 /'kristSfn/ n hrišãanin
Christian 2 adj hrišãanski
Chris.ti.an.i.ty /,kristi'ænKti/ n hrišãanstvo
Christ.mas /'krismEs/ n Boÿiã; ˜ card
boÿiãna åestitka; ˜ tree boÿiãna/novogodišnja jelka; ˜ Eve Badnje veåe
chris.ten.ing /'krisfniN/ n krštenje
chron.o.log.i.cal /,kronE'lodZikflF
,kra:nE'la:-/ adj hronološki
chro.nol.o.gy /krE'nolEdZiF-'na:-/ n hronologija
chron.ic /'kronikF'kra:-/ adj hroniåan
chron.i.cle /'kronikflF'kra:-/ n hronika
chron.i.cler /'kroniklE^F'kra:-/ n hroniåar
chub.by /'tSúbi/ adj bucmast, debeljuškast
chuck.le 1 /'tSúkfl/ v prigušeno se smejati, smejuljiti se
chuckle 2 n prigušen smeh
church 1 /tS¨:tSFtS¨:rtS/ n 1. crkva 2. religija
church 2 adj crkveni
33
C
cigar
ci.gar /si'ga:^/ n cigara
cig.a.rette /,sigE'ret/ n cigareta
Cin.de.rel.la /,sindE'relE/ n Pepeljuga
cin.e.ma /'sinKmE/ n 1. movie theater
AE bioskop 2. movies AE filmska
projekcija
cin.na.mon /'sinEmEn/ n cimet
cir.cle 1 /'s¨:kflF's¨:r-/ n 1. krug 2. društvo 3. ciklus 4. galerija u pozorištu
circle 2 v 1. zaokruÿiti 2. kruÿiti
cir.cuit /'s¨:kKtF's¨:r-/ n 1. kruÿenje 2.
obilazak, turneja 3. kolo
cir.cu.lar 1 /'s¨:kLlE^F's¨:r-/ adj kruÿni
circular 2 n cirkularno pismo
cir.cu.late /'s¨:kjLleitF's¨:r-/ v 1. kruÿiti
2. kretati (se)
cir.cu.la.tion /,s¨:kjL'leiSfnF,s¨:r-/ n 1.
cirkulacija, protok 2. tiraÿ 3. kruÿenje
cir.cum.fer.ence /sE'kúmffrEnsFsEr-/ n
obim
cir.cum.stance /'s¨:kEmstænsF's¨:r-/ n
okolnosti; in/under no ˜s nikada, ni
u kom sluåaju
cir.cum.stan.tial /,s¨:kEm'stænSflF,s¨:r-/
adj 1. posredan, sluåajan 2. detaljan
cir.cus /'s¨:kEsF's¨:r-/ n 1. cirkus 2. BE
trg
cis.tern /'sistEnF-Ern/ n cisterna
cit.a.del /'sitEdfl/ n tvrðava
ci.ta.tion /sai'teiSfn/ n 1. (˜ for) javno
priznanje 2. citat 3. citiranje
cit.i.zen /'sitKzfn/ n 1. graðanin 2. drÿavljanin
cit.i.zen.ship /'sitKzfnSip/ n drÿavljanstvo
cit.y /'siti/ (pl cities) n grad, velegrad; ˜
dweller neko ko ÿivi u gradu; ˜ hall
gradska kuãa
civ.ic /'sivik/ adj graðanski; ˜ duty graðanska duÿnost
civ.il /'sivfl/ adj 1. civilni 2. uljudan, civilizovan; ˜ disobedience graðanska
neposlušnost; ˜ servant åinovnik; ˜
engineering graðevinarstvo; ˜ engineer graðevinski inÿinjer
ci.vil.ian 1 /sK'viljEn/ n civil
civilian 2 adj civilni
34
ci.vil.i.ty /sK'vilKti/ n uljudnost, ljubaznost
civ.i.li.sa.tion, civilization /,sivflai'zeiSfnF
-vflK-/ n civilizacija
civ.i.lise, civilize /'sivflaiz/ v civilizovati
civ.i.lised, civilized /'sivflaizd/ adj 1. civilizovan 2. uljudan, ljubazan, prijatan
claim 1 /kleim/ v 1. zahtevati, traÿiti 2.
tvrditi 3. zasluÿivati
claim 2 n 1. zahtev 2. tvrdnja 3. pravo,
zasluga
clai.mant /'kleimEnt/ n (˜ to) neko ko
nešto potraÿuje (poverilac, pretendent,
naslednik)
clam.our 1Fclamor /'klæmE^/ n 1. larma, buka 2. glasni zahtevi
clamour 2Fclamor v 1. galamiti 2. (˜
for) glasno zahtevati
clam.or.ous /'klæmfrEs/ adj buåan
clap 1 /klæp/ (-pp-) v 1. tapšati, aplaudirati 2. potapšati
clap 2 n 1. pljesak 2. prasak
clar.i.fi.ca.tion /,klærKfK'keiSfn/ n razjašnjenje
clar.i.fy /'klærKfai/ v 1. razjasniti 2. proåistiti
clar.i.net /,klærK'net/ n klarinet
clar.i.net.tist /,klærK'netKst/ n klarinetista
clar.i.ty /'klærKti/ n jasnoãa
clash 1 /klæS/ v 1. sukobiti se 2. ne slagati se 3. poklopiti se vremenski 4.
zveåati
clash 2 n 1. sukob 2. zveka
clasp 1 /kla:spFklæsp/ n 1. stisak 2. kopåa
clasp 2 v 1. stisnuti 2. zagrliti 3. zakopåati
class /kla:sFklæs/ n 1. klasa 2. razred,
odeljenje 3. åas; ˜ work školski rad
clas.sic 1 /'klæsik/ adj 1. klasiåan 2. tipiåan
classic 2 n klasika
clas.si.cal /'klæsikfl/ adj klasiåan (starogråki ili rimski); ˜ music klasiåna
muzika
clock
clas.si.fi.ca.tion /,klæsKfK'keiSfn/ n 1. klasifikacija 2. kategorija
clas.si.fy /'klæsKfai/ v klasifikovati, kategorizovati, razvrstati
class.mate /'kla:smeitF'klæs-/ n drug ili
drugarica iz razreda, odeljenja, sa studijske grupe
class.room /'kla:srumF'klæs-/ n uåionica
clat.ter 1 /'klætE^/ v klepetati, kloparati
clatter 2 n 1. klepet, kloparanje, zveka
2. ÿamor
clause /klo:z/ n 1. klauza 2. reåenica 3.
klauzula
claus.tro.pho.bi.a /,klo:strE'fEubiE/ n klaustrofobija, strah od zatvorenog prostora
claus.tro.pho.bic 1 /,klo:strE'fEubik/ n osoba koja pati od klaustrofobije
claustrophobic 2 adj klaustrofobiåan
claw /klo:/ n 1. kandÿa 2. klešta
clay /klei/ n glina
clay.ey /'kleii/ adj glinen
clean 1 /kli:n/ adj åist
clean 2 v oåistiti; ˜ up poåistiti, pospremiti
clean 3 n åišãenje
clean-cut /,kli:n'kút/ adj 1. jasan, precizan 2. uredan
clean.er /'kli:nE^/ n 1. åistaå 2. mašina
ili sredstvo za pranje
clean.er'sFcleaners /'kli:nEzF-nErz/ n hemijska åistionica
clean.li.ness /'klenlinKs/ n urednost
cleanse /klenz/ v oåistiti, dezinfikovati
clear 1 /kliE^/ adj 1. providan 2. åist 3.
jasan 4. bistar; ˜-cut jasan; ˜-headed bistre glave
clear 2 adv 1. jasno; loud and ˜ jasno i
glasno 2. skroz
clear 3 v 1. (˜ of) oåistiti 2. (˜ away/
from/off) udaljiti, skloniti 3. (˜ of)
osloboditi optuÿbe 4. (˜ with) rašåistiti, razjasniti
clear.ance /'klifrEns/ n 1. dozvola, odobrenje 2. rastojanje
clear.ing /'klifriN/ n åistina
clear.ly /'kliEliF'kliErli/ adv jasno, oåigledno
clem.en.cy /'klemEnsi/ n blagost, milost
clem.ent /'klemEnt/ adj blag, milostiv
clench 1 /klentS/ v stisnuti
clench 2 n stisak
cler.gy /'kl¨:dZiF-¨:r-/ n the sveštenstvo
cler.gy.man /'kl¨:dZimEnF-¨:r-/ (pl clergymen /-mEn/) n svešteno lice, sveštenik
cler.ic /'klerik/ n sveštenik
cler.i.cal /'klerikfl/ adj 1. åinovniåki, kancelarijski 2. svešteniåki
clerk /kla:kFkl¨:rk/ n 1. åinovnik 2. prodavac
clev.er /'klevE^/ adj 1. pametan, bistar 2.
vešt 3. kol zgodan
cli.ché /'kli:SeiFkli:'Sei/ n kliše
cli.ent /'klaiEnt/ n 1. klijent 2. mušterija
cliff /klif/ n litica
cli.mac.ter.ic /,klaimæk'terik/ n klimaks,
menopauza
cli.mate /'klaimKt/ n klima
cli.mat.ic /klai'mætik/ adj klimatski
cli.max /'klaimæks/ n 1. klimaks, vrhunac 2. orgazam
climb 1 /klaim/ v popeti se
climb 2 n 1. penjanje 2. uspon
cling /kliN/ (clung /klúN/) v 1. priviti se,
pribiti se 2. drÿati se (nekoga)
clin.ic /'klinik/ n 1. BE klinika 2. ambulanta 3. specijalistiåka ordinacija 4.
savetovalište 5. medicinska praksa
clin.i.cal /'klinikfl/ adj 1. kliniåki, bolniåki 2. hladan, suzdrÿan
clip 1 /klip/ n 1. spajalica 2. šnala 3.
šarÿer
clip 2 (-pp-) v 1. spojiti spajalicom 2.
podrezati, iseãi
cloak 1 /klEuk/ n ogrtaå, kabanica
cloak 2 v (˜ with/in) ogrnuti
cloak.room /'klEukrum/ n garderoba
clock 1 /klokFkla:k/ n sat
clock 2 v meriti vreme; ˜ in/on beleÿiti
vreme kada radnici dolaze na posao
35
C
clockwise
clock.wise /'klokwaizF'kla:k-/ adj, adv u
pravcu kretanja kazaljke na åasovniku
close 1 /klEuz/ v zatvoriti
close 2 /klEus/ adj 1. (˜ to) blizu, nedaleko 2. blizak, prisan 3. tesan 4. zagušljiv 5. tajnovit
close 3 adv blizu
closed /klEuzd/ adj (˜ to) zatvoren
close-up /'klEus úp/ n krupni plan
cloth /klo3Fklo:3/ (pl cloths /klo3sFklo:Tz/
n 1. tkanina 2. krpa
clothe /klEuT/ v 1. obuãi 2. prekriti, obaviti
clothes /klEuTz/ pl n odeãa; ˜ hanger
vešalica
cloth.ing /'klEuTiN/ n odeãa
cloud 1 /klaud/ n oblak
cloud 2 v 1. (˜ over) naoblaåiti se 2. zamutiti (se) 3. zamagliti (se)
cloud.y /'klaudi/ adj 1. oblaåan 2. zamuãen, zamagljen
clove /klEuv/ n åešanj (belog luka)
clo.ver /'klEuvE^/ n detelina; four-leaved
˜ detelina s åetiri lista
clown /klaun/ n klovn
clown.ish /'klauniS/ adj klovnovski
club 1 /klúb/ n 1. klub 2. batina 3. palica
4. tref (u kartama)
club 2 (-bb-) v batinati
cluck 1 /klúk/ n kvocanje
cluck 2 v kvocati
clue /klu:/ n 1. (˜ to) nagoveštaj 2. indicija; not have a ˜ kol nemati pojma
clump /klúmp/ n 1. (˜ of) grupa rastinja
(drveãa, ÿbunja i sl.) 2. (˜ of) busen
3. (˜ of) grudva, grumen 4. bat (koraka)
clum.sy /'klúmzi/ adj 1. nespretan, trapav 2. neumestan
clung /klúN/ v CLING (prošlo vreme i
prošli particip)
clus.ter /'klústE^/ n ˜ of grozd
clutch 1 /klútS/ v 1. šåepati, doåepati se
2. (˜ at) uhvatiti
clutch 2 n 1. kvaåilo 2. stisak
36
clut.ter 1 /'klútE^/ v (˜ up/with) nabacati, natrpati
clutter 2 n nabacane stvari, nered
coach 1 /kEutS/ n 1. bus AE meðugradski autobus 2. car AE vagon 3. trener
4. turistiåka klasa sedišta u avionu ili
druga klasa u vozu 5. koåija
coach 2 v (˜ for/in) 1. trenirati 2. poduåavati
coal /kEul/ n ugalj
coarse /ko:sFko:rs/ adj 1. grub 2. neotesan
coast /kEust/ n obala
coast.al /'kEustl/ adj priobalni
coat 1 /kEut/ n 1. kaput 2. jacket AE sako 3. krzno, dlaka 4. (˜ of) sloj
coat 2 v (˜ in/with) 1. premazati 2.
obloÿiti
coat.ing /'kEutiN/ n (˜ of) premaz, preliv
cob.ble.stone /'kobflstEunF'ka:-/ n kamenje u kaldrmi
co.bra /'kEubrE/ n kobra
cock 1 /kokFka:k/ n petao
cock 2 v (˜ up) uspraviti, podiãi
cock.roach /'kokrEutSF'ka:k-/ n bubašvaba
co.coa /'kEukEu/ n kakao
co.co.nut /'kEukEnút/ n kokos
co.coon /kE'ku:n/ n åaura
code 1 /kEud/ n 1. kod 2. poštanski broj
3. kodeks ponašanja; Morse ˜ Morzeova azbuka
code 2 v kodirati
cof.fee /'kofiF'ko:fi/ n kafa
cof.fin /'kofKnF'ko:-/ n kovåeg, mrtvaåki
sanduk
co.gnac /'konjækF'kEu-/ n konjak
coil 1 /koil/ v uvrtati
coil 2 n 1. namotaj 2. kalem 3. spirala
coin 1 /koin/ n novåiã
coin 2 v 1. iskovati 2. skovati (reå ili izraz)
coin.age /'koinidZ/ n 1. kovani novac 2.
kovanica
come
co.in.cide /,kEuKn'said/ v 1. (˜ with) koincidirati, dogoditi se u isto vreme 2.
podudarati se
co.in.ci.dence /kEu'insKdEns/ n koincidencija
cold 1 /kEuld/ adj hladan
cold 2 n 1. hladnoãa 2. prehlada
cold-blood.ed /,kEuld'bladid/ adj hladnokrvan
col.lab.o.rate /kE'læbEreit/ v (˜ with/in)
saraðivati
col.lab.o.ra.tive /kE'læbfrEtivF-bEreitiv/
adj saradniåki
col.lab.o.ra.tion /kE,læbE'reiSfn/ n 1. saradnja 2. kolaboracija
col.lab.o.ra.tion.ist /kE,læbE'reiSfnKst/ n
kolaboracionista, neko ko saraðuje sa
neprijateljem
col.lapse 1 /kE'læps/ v 1. srušiti se 2.
onesvestiti se 3. propasti 4. sklopiti
collapse 2 n 1. kolaps, propast 2. rušenje
col.lar /'kolE^F'ka:-/ n 1. kragna 2. ogrlica (ÿivotnjska)
col.lar-bone /'kolEbEunF'ka:lEr-/ n kljuåna kost
col.league /'koli:gF'ka:-/ n kolega
col.lect /kE'lekt/ v 1. skupiti 2. skupljati,
praviti kolekciju 3. pokupiti, otiãi po
(nekoga, nešto)
col.lec.tion /kE'lekSfn/ n 1. (˜ of) zbirka, kolekcija 2. skupljanje 3. skup
col.lec.tive 1 /kE'lektiv/ adj kolektivan,
grupni
collective 2 n kolektiv
col.lec.tor /kE'lektE^/ n kolekcionar, skupljaå
col.lege /'kolidZF'ka:-/ n koledÿ, visoka
škola, fakultet
col.lide /kE'laid/ v (˜ with) 1. sudariti se
2. sukobiti se
col.lie /'koliF'ka:li/ n ovåarski pas
col.li.sion /kE'liZfn/ n (˜ between/with)
sudar, sukob
co.logne /kE'lEun/ n kolonjska voda
co.lon /'kEulEn/ n pravopisni znak dve
taåke (:)
colo.nel /'k¨:nlF'k¨:r-/ n pukovnik
co.lo.ni.al /kE'lEuniEl/ adj kolonijalan
co.lo.ni.al.is.m /kE'lEuniElizfm/ n kolonijalizam
col.o.nist /'kolEnKstF'ka:-/ n doseljenik
col.o.nise, colonize /'kolEnaizF'ka:-/ v kolonijalizovati
col.o.ni.za.tion /,kolEnai'zeiSfnF,ka:lEnE-/
n kolonizacija
col.o.niz.er /'kolEnaizEF'ka:lEnaizfr/ n kolonizator
col.o.ny /'kolEniF'ka:-/ n kolonija
col.lo.qui.al /kE'lEukwiEl/ adj kolokvijalni, razgovorni
col.lo.qui.al.is.m /kE'lEukwiElizfm/ n kolokvijalizam, govorni izraz
col.lo.qui.um /kE'lEukwiEmF-'louk-/ n 1.
seminar 2. neformalni sastanak
col.our 1Fcolor /'kúlE^/ n boja
colour 2Fcolor v obojiti
col.our-blindFcol.or.blind /'kúlE^blaind/
adj slep za boje; colour blindnessF
color blindness daltonizam
col.oured 1Fcolored /'kúlEdF-Erd/ adj 1.
obojen 2. koji nije bele rase
coloured 2 Fcolored n crnac, melez ili
Indus
col.our.fulFcolorful /'kúlEfflF-lEr-/ adj 1.
raznobojan 2. interesantan, zanimljiv
col.umn /'kolEmF'ka:-/ n 1. stub 2. kolona 3. kolumna, rubrika
col.umn.ist /'kolEmKstF'ka:-/ n pisac rubrike
co.ma /'kEumE/ n koma
comb 1 /kEum/ n 1. åešalj 2. åešljanje 3.
kresta
comb 2 v 1. oåešljati 2. proåešljati
com.bat 1 /'kombætF'ka:m-/ n borba,
ratovanje
combat 2 /'kombætF'ka:mbæt/ (-tt-F-t-/
-tt-) v boriti se
com.bi.na.tion /,kombK'neiSfnF,ka:m-/ n
kombinacija
com.bine 1 /kEm'bain/ v kombinovati
combine 2 /'kombainF'ka:m-/ n 1. kombinat 2. kombajn
come /kúm/ (came /keim/, come) v 1.
doãi 2. preãi, savladati 3. stiãi
37
C
comedian
co.me.di.an /kE'mi:diEn/ n komedijaš, zabavljaå
com.e.dy /'komKdiF'ka:-/ (pl comedies)
n komedija
com.et /'komKtF'ka:-/ n kometa
com.fort 1 /'kúmfEtF-Ert/ n 1. komfor 2.
ugodnost 3. uteha
comfort 2 v utešiti
comfor.ta.ble /'kúmftEbflF'kúmfErt-/ adj
1. udoban, komforan 2. dobrostojeãi
com.ic 1 /'komikF'ka:-/ adj komiåan
comic 2 n 1. comic book AE strip 2. komedijaš
com.i.cal /'komikflF'ka:-/ adj smešan,
komiåan
com.ics /'komiksF'ka:-/Ffunnies n strip
com.ma /'komEF'ka:mE/ n zarez (,)
com.mand 1 /kE'ma:ndFkE'mænd/ v 1.
komandovati, narediti 2. zasluÿivati,
zahtevati 3. kontrolisati
command 2 n 1. naredba 2. komandovanje 3. poznavanje, znanje
com.man.dant /,komEn'dæntF'ka:mEndænt/
n komandant
com.mand.er /kE'ma:ndE^FkE'mæn-/ n komandir
com.mem.o.rate /kE'memEreit/ v 1. proslaviti 2. seãati se
com.mem.o.ration /kE,memE'reiSEn/ n
komemoracija
com.mem.o.ra.tive /kE'memfrEtiv/ adj komemoracioni
com.ment 1 /'komentF'ka:-/ n (˜ about/on) komentar, prikaz
comment 2 v (˜ on/upon) komentarisati, dati mišljenje
com.men.tate /'komEnteitF'ka:-/ v (˜ on)
1. izveštavati sa sportskog dogaðaja
2. protumaåiti, objasniti
com.men.ta.tor /'komEnteitE^F'ka:-/ n komentator
com.merce /'kóm¨:sF'ka:m¨:rs/ n trgovina
com.mer.cial 1 /kE'm¨:SflF-¨:r-/ adj 1.
trgovaåki 2. komercijalan 3. komercijalizovan
38
commercial 2 n reklama na radiju ili televiziji
com.mis.sion /kE'miSfn/ n 1. provizija
2. zaduÿenje 3. komisija 4. åin
com.mit /kE'mit/ (-tt-) v 1. poåiniti 2.
obavezati se 3. smestiti
com.mit.ment /kE'mitmEnt/ n posveãenost, predanost
com.mit.tee /kE'miti/ n telo, odbor
com.mod.i.ty /kE'modKtiFkE'ma:-/ n artikal, roba
com.mon /'komEnF'ka:-/ adj 1. uobiåajen 2. obiåan 3. zajedniåki; ˜ sense
zdrav razum
com.mon.place /'komEnpleisF'ka:-/ adj
obiåan
com.mons /'komEnzF'ka:-/ n the obiåan
svet; House of Commons Donji dom
u britanskom parlamentu
com.mu.ni.cate /kE'mju:nKkeit/ v 1. saopštiti, komunicirati 2. izraziti 3. preneti
com.mu.ni.ca.tion /kE,mju:nK'keiSfn/ n
saopštenje, komunikacija
com.mu.ni.ca.tive /kE'mju:nKkEtivF-keitiv/ adj 1. priåljiv, komunikativan 2.
komunikacijski
com.mu.nis.m /'komjLnizfmF'ka:-/ n komunizam
com.mu.nist 1 /'komjLnKstF'ka:-/ n komunista
communist 2, com.mu.nist.ic
/,komjL'nistikF,ka:-/ adj komunistiåki
com.mu.ni.ty /kE'mju:nKti/ (pl communities) n zajednica
com.mute /kE'mju:t/ v putovati na posao
com.pact /kEm'pækt, 'kompæktFkEm'pækt/
adj kompaktan, gust, saÿet
com.pan.ion /kEm'pænjEn/ n 1. sadrug
2. druÿbenica 3. vodiå, priruånik
com.pa.ny /'kúmpEni/ n 1. kompanija 2.
druÿina 3. društvo
com.par.a.tive 1 /kEm'pærEtiv/ adj 1.
komparativni, uporedni 2. relativan,
srazmeran
comparative 2 n komparativ
comprehensive
com.par.a.tive.ly /kEm'pærEtKvli/ adv 1.
relativno 2. komparativno, uporedno
com.pare /kEm'peE^/ v (˜ to/with) porediti
com.pa.ri.son /kEm'pærKsfn/ n 1. (˜ between/with) poreðenje 2. sliånost
com.part.ment /kEm'pa:tmEntF-a:r-/ n odeljak, kupe
com.pass /'kúmpEs/ n 1. kompas 2. šestar
com.pas.sion /kEm'pæSfn/ n (˜ for/on)
saoseãanje, saÿaljenje
com.pas.sion.ate /kEm'pæSfnKt/ adj (˜
towards) saoseãajan
com.pat.i.bil.i.ty /kEm,pætK'bilKti/ n (˜
with) kompatibilnost, usaglašenost
com.pat.i.ble /kEm'pætKbEl/ adj (˜ with)
kompatibilan, odgovarajuãi
com.pat.ri.ot /kEm'pætriEtF-'peit-/ n zemljak
com.pen.sate /'kompEnseitF'ka:m-/ v (˜
for) nadoknaditi, nadomestiti
com.pen.sa.tion /,kompEn'seiSfnF,ka:m-/
n (˜ for) nadoknada, kompenzacija
com.pen.sa.to.ry /,kompfn'seitfriF
kEm'pensE,to:ri/ adj kompenzacioni
com.pete /kEm'pi:t/ v (˜ with/against/
for) takmiåiti se, nadmetati se
com.pe.tence /'kompKtEnsF'ka:m-/ n 1.
sposobnost 2. nadleÿnost
com.pe.tent /'kompKtEntF'ka:m-/ adj 1.
sposoban 2. vešt 3. struåan 4. odgovarajuãi, zadovoljavajuãi 5. nadleÿan,
merodavan
com.pe.ti.tion /,kompK'tiSfnF,ka:m-/ n 1.
takmiåenje, nadmetanje 2. konkurencija
com.pet.i.tive /kEm'petKtiv/ adj 1. konkurentan 2. takmiåarski nastrojen
com.pet.i.tor /kEm'petKtE^/ n takmac
com.pi.la.tion /,kompK'leiSfnF,ka:m-/ n
1. kompilacija 2. zbirka
com.pile /kEm'pail/ v sakupiti
com.plain /kEm'plein/ v (˜ about/to)
ÿaliti se
com.plaint /kEm'pleint/ n (˜ about/against) ÿalba, prituÿba
com.ple.ment 1 /'komplKmEntF'ka:m-/ n
(˜ to) dopuna
complement 2 /'komplKmentF'ka:m-/ v
dopuniti
com.plete.ly /kEm'pli:tli/ adv u potpunosti
com.plex 1 /'kompleksF,ka:m'pleks/ adj
sloÿen
complex 2 /'kompleksF'ka:m-/ n 1. kompleks, lanac 2. (psihološki) kompleks
com.plex.ion /kEm'plekSfn/ n ten
com.plex.i.ty /kEm'pleksKti/ n sloÿenost
com.pli.cate /'komplKkeitF'ka:m-/ v komplikovati
com.pli.cat.ed /'komplKkeitKdF'ka:m-/ adj
sloÿen, komplikovan
com.pli.ca.tion /,komplK'keiSfnF,ka:m-/ n
komplikacija
com.pli.ment 1 /'komplKmEntF'ka:m-/ n
(˜ on) kompliment; pay a ˜ dati
kompliment
compliment 2 /'komplKmentF'ka:m-/ v
(˜ on) dati kompliment, pohvaliti;
˜s pozdrav
com.pli.men.ta.ry /,komplK'mentfriF,ka:m-/
adj 1. pohvalan 2. besplatan
com.ply /kEm'plai/ v (˜ with) saglasiti
se
com.pose /kEm'pEuz/ v 1. åiniti, biti deo
neåega 2. sastaviti, saåiniti 3. komponovati 4. smiriti se, savladati se
com.pos.er /kEm'pEuzE^/ n kompozitor
com.po.si.tion /,kompE'ziSfnF,ka:m-/ n
1. kompozicija 2. sastav
com.pote /'kompot, -pEutF'ka:mpEUt/ n
kompot
com.pound 1 /'kompaundF'ka:m-/ n 1.
spoj, sinteza 2. sloÿenica
compound 2 adj sloÿen
com.pre.hend /,kompri'hendF,ka:m-/ v
razumeti, shvatiti
com.pre.hen.si.ble /,kompri'hensKbflF
,ka:m-/ adj (˜ to) razumljiv
com.pre.hen.sion /,kompri'henSfnF,ka:m-/
n razumevanje
com.pre.hen.sive /,kompri'hensivF,ka:m-/
adj detaljan, širok, sveobuhvatan
39
C
comprise
com.prise /kEm'praiz/ v sastojati se, åiniti
com.pro.mise 1 /'komprEmaizF'ka:m-/ n
kompromis, nagodba
compromise 2 v (˜ on) 1. nagoditi se,
napraviti kompromis 2. kompromitovati
com.pro.mis.ing /'komprEmaiziNF'ka:m-/
adj kompromitujuãi, sramotan
com.pul.so.ry /kEm'púlsfri/ adj obavezan, obavezujuãi
com.pute /kEm'pju:t/ v raåunati
com.put.er /kEm'pju:tE^/ n raåunar, kompjuter
com.put.ing /kEm'pju:tiN/ n raåunarska
industrija
con.ceal /kEn'si:l/ v (˜ from) sakriti
con.ceit /kEn'si:t/ n uobraÿenost
con.ceit.ed /kEn'si:tKd/ adj uobraÿen
con.cei.va.ble /kEn'si:vEbfl/ adj zamisliv,
shvatljiv
con.ceive /kEn'si:v/ v 1. zamisliti 2. ostati
u drugom stanju
con.cen.trate 1 /'konsfntreitF'ka:n-/ v1.
(˜ on/upon) usredsrediti se, koncentrisati se 2. okupiti se
concentrate 2 n koncentrat
con.cen.trat.ed /'konsfntreitKdF'ka:n-/ adj
1. koncentrisan, zgusnut 2. usredsreðen
con.cen.tra.tion /,konsfn'treiSfnF,ka:n-/
n 1. usredsreðenost 2. koncentracija,
gustina
con.cept /'konseptF'ka:n-/ n pojam
con.cep.tion /kEn'sepSEn/ n 1. (˜ of)
ideja, predstava o neåemu 2. zaåeãe
con.cep.tu.al /kEn'septSuEl/ adj pojmovni, konceptualni
con.cern 1 /kEn's¨:nF-¨:rn/ v 1. biti u vezi sa 2. ticati se 3. (˜ about/with) zanimati se 4. brinuti se
con.cerned /kEn's¨:ndF-¨:r-/ adj 1. (˜
about/for) zabrinut 2. zainteresovan
con.cern.ing /kEn's¨:niNF-¨:r-/ prep u vezi sa
con.cert /'konsEtF'ka:nsErt/ n koncert
con.cise /kEn'sais/ adj saÿet, kratak
40
con.clude /kEn'klu:d/ v 1. (˜ by/with)
zakljuåiti 2. završiti
con.clu.sion /kEn'klu:Zfn/ n 1. zakljuåak
2. završetak 3. sklapanje (ugovora,
sporazuma)
con.clu.sive /kEn'klu:sIv/ adj zakljuåni,
završni
con.coct /kEn'koktF-'ka:kt/ v 1. smuãkati, smešati 2. iskonstruisati, izmisliti
con.coc.tion /kEn'koktSfnF-'ka:kt/ n 1.
smesa, mešavina, napitak 2. ujdurma,
smicalica
con.cord /'koNko:dF'ka:Nko:rd/ n slaganje
con.crete 1 /'koNkri:tFka:n'kri:t/ adj 1.
konkretan 2. betonski
con.crete 2 /'koNkri:tF'ka:N-/ n beton
con.demn /kEn'dem/ v (˜ as) osuditi
con.di.tion 1 /kEn'diSfn/ n 1. uslov 2.
stanje 3. kondicija
condition 2 v 1. usloviti 2. negovati,
odrÿavati
con.di.tion.al 1 /kEn'diSfnEl/ adj 1. (˜
on/upon) uslovan 2. kondicionalan
conditional 2 n kondicional
con.duct 1 /kEn'dúkt/ v 1. voditi, predvoditi 2. rukovoditi, obavljati 3. ponašati se 4. dirigovati 5. provoditi
conduct 2 /'kondúktF'ka:n-/ n 1. ponašanje 2. voðenje
con.duc.tor /kEn'dúktE^/ n 1. dirigent 2.
provodnik 3. kontrolor
cone /kEun/ n 1. kupa 2. šišarka 3. kornet, fišek
con.fed.e.ra.cy /kEn'fedfrEsi/ n konfederacija
con.fed.e.rate /kEn'fedfrKt/ adj konfederativan
con.fe.rence /'konffrEnsF'ka:n-/ n (˜ on)
1. savetovanje 2. konferencija
con.fess /kEn'fes/ v 1. (˜ to) priznati
(zloåin, grešku, itd.) 2. ispovediti se
con.fes.sion /kEn'feSfn/ n 1. priznanje 2.
ispoved 3. veroispovest
con.fide /kEn'faid/ v (˜ to) ispovediti
se, poveriti se
considered
con.fi.dence /'konfKdfnsF'ka:n-/ n (˜ in)
1. samouverenost 2. poverenje, pouzdanje, vera
con.fi.dent /'konfKdfntF'ka:n-/ adj (˜ of)
samouveren
con.fi.den.tial /,konfK'denSflF,ka:n-/ adj
poverljiv
con.firm /kEn'f¨:mF-¨:rm/ v potvrditi
con.fis.cate /'konfKskeitF'ka:n-/ v (˜ from)
konfiskovati
con.flict 1 /'konfliktF'ka:n-/ n sukob
conflict 2 /kEn'flikt/ v (˜ with) sukobiti
se, konfrontirati se
con.flu.ence /'konfluEnsF'ka:n-/ n ušãe
con.front /kEn'frúnt/ v ˜ sbdy with sthg
suoåiti se
con.fron.ta.tion /,konfrEn'teiSfnF,ka:n-/ n
(˜ with) suåeljavanje, sukobljavanje
con.fuse /kEn'fju:z/ v 1. zbuniti (se) 2.
(˜ with) pomešati, pobrkati
con.fused /kEn'fju:zd/ adj 1. zbunjen 2.
izmešan
con.fu.sion /kEn'fju:Zfn/ n 1. zabuna 2.
zbrka
con.grat.u.late /kEn'grætSLleit/ v (˜ on)
åestitati
con.grat.u.la.tion /kEn,grætSL'leiSfn/ n åestitanje; congratulations! åestitam(o)!
con.gress /'koNgresF'ka:NgrKs/ n 1. kongres, skup 2. kongres, drÿavno telo
con.junc.tion /kEn'dZúNkSfn/ n veznik
con.ju.ga.tion /,kondZL'geiSfnF,ka:n-/ n
konjugacija
con.nect /kE'nekt/ v (˜ with) spojiti, povezati
con.nect.ed /kE'nektKd/ adj 1. (˜ with)
povezan 2. s dobrim vezama
con.nec.tion /kE'nekSfn/ n 1. veza 2. povezivanje
con.quer /'koNkE^F'ka:N-/ v 1. osvojiti 2.
poraziti 3. savladati
con.quer.or /'koNkfrEF'ka:NkfrEr/ n osvajaå
con.quest /'koNkwestF'ka:N-/ n 1. osvajanje 2. osvojena teritorija
con.science /'konSfnsF'ka:n-/ n savest
con.sci.en.tious /,konSi'enSEsF,ka:n-/ adj
savestan
con.scious /'konSEsF'ka:n-/ adj 1. svestan,
u svesnom stanju 2. svestan, upoznat
3. nameran, smišljen
con.scious.ness /'konSEsnKsF'ka:n-/ n svesnost
con.sec.u.tive /kEn'sekjLtiv/ adj uzastopan
con.sen.sus /kEn'sensEs/ n konsenzus, saglasnost
con.sent 1 /kEn'sent/ v (˜ to) pristati
consent 2 n pristanak
con.se.quence /'kosKkwEnsF'ka:nsKkwens/
n 1. (˜ of) posledica 2. (˜ to) vaÿnost
con.se.quent /'konsKkwEntF'ka:n-/ adj (˜
to/on) kasniji, potonji
con.se.quent.ly /'konsKkwEntliF
'ka:nsKkwen-/ adv stoga, zbog toga,
poslediåno
con.ser.va.tion /,konsE'veiSfnF,ka:nsEr-/
n (˜ of) zaštita, oåuvanje (prirode)
con.ser.va.tive 1 /kEn's¨:vEtivF-¨:r-/ adj
1. konzervativan, nesklon promenama 2. tradicionalan 3. umeren, skroman
conservative 2 n konzervativac
con.ser.va.to.ry /kEn's¨:vEtfriF-'s¨:rvEto:ri/
n staklenik, staklena bašta
con.serve 1 /kEn's¨:vF-¨:rv/ v oåuvati
conserve 2 /'kons¨:vF'ka:ns¨:rv/ n slatko
(od voãa)
con.sid.er /kEn'sidE^/ v 1. razmotriti, uzeti u obzir 2. smatrati
con.sid.e.ra.ble /kEn'sidfrEbfl/ adj znaåajan, priliåno veliki
con.sid.er.ate /kEn'sidfrKt/ adj (˜ towards/to) paÿljiv, obziran
con.sid.e.ra.tion /kEn,sidE'reiSfn/ n 1. (˜
for) briga, paÿnja 2. (˜ for/to) razmatranje 3. faktor 4. nadoknada; take
sthg into ˜ uzeti u obzir, razmotriti
con.sid.ered /kEn'sidEdF-Erd/ adj 1. promišljen 2. uvaÿen 3. all things ˜ sve
u svemu, uzevši sve u obzir
41
C
considering
con.sid.er.ing /kEn'sidfriN/ prep, conj uzevši u obzir
con.sist /kEn'sist/ v ˜ in poåivati (na), ˜
of sastojati se (od)
con.sis.ten.cy /kEn'sistfnsi/ n 1. doslednost 2. gustina, konzistencija
con.sis.tent /kEn'sistfnt/ adj 1. dosledan
2. (˜ with) u skladu sa
con.so.la.tion /konsE'leiSfnFka:n-/ n uteha
con.sol.a.to.ry /kEn'solEtfriF-'sEulEto:ri/
adj utešan
con.sole 1 /kEn'sEul/ v (˜ with) tešiti
console 2 /'konsEulF'ka:n-/ n kontrolna
tabla
con.sol.i.date /kEn'solKdeitF-'sa:-/ v 1. konsolidovati 2. ˜ into integrisati, spojiti
con.so.nant 1 /'kosEnEntF'ka:n-/ n konsonant
consonant 2 adj (˜ with/to) usaglašen,
saglasan
con.spic.u.ous /kEn'spikjuEs/ adj (˜ for)
uoåljiv
con.spi.ra.cy /kEn'spirEsi/ n zavera
con.spi.ra.tor /kEn'spirEtE^/ n zaverenik
con.spi.ra.to.ri.al /kEn,spirE'to:riEl/ adj
zavereniåki
con.spire /kEn'spaiE^/ v (˜ with) urotiti
se
con.stant 1 /'konstEntF'ka:n-/ adj 1. stabilan 2. stalan
constant 2 n konstanta
con.stel.la.tion /,konstK'leiSfnF,ka:n-/ n
sazveÿðe
con.sti.pa.tion /,konstK'peiSfnF,ka:n-/ n
(stomaåni) zatvor
con.sti.tu.en.cy /kEn'stitSuEnsi/ (pl constituencies) n 1. izborna jedinica 2.
glasaåi izborne jedinice
con.sti.tute /'konstKtju:tF'ka:nstKtu:t/ v saåiniti, formirati, konstituisati
con.sti.tu.tion /,konstK'tju:SfnF,ka:nstK'tu:-/
n 1. ustav 2. konstitucija, fiziåko i
mentalno stanje neke osobe 3. sastav
con.sti.tu.tion.al /,konstK'tju:SfnElF
,ka:nstK'tu:-/ adj 1. ustavni 2. koji se
tiåe neåije konstitucije
42
con.struct /kEn'strúkt/ v (˜ from/of/out
of) sagraditi, sklopiti
con.struc.tion /kEn'strúkSfn/ n 1. konstrukcija, graðevina 2. izgradnja 3.
tumaåenje
con.struc.tive /kEn'strúktiv/ adj konstruktivan
con.sul /'konsflF'ka:n-/ n konzul
con.su.lar /'konsjLlE^F'ka:nsflfr/ adj konzularni
con.su.late /'konsjLlKtF'ka:nsflKt/ n konzulat
con.sult /kEn'súlt/ v (˜ with) konsultovati (se), savetovati (se)
con.sul.tant /kEn'súltEnt/ n savetnik, konsultant
con.sul.ta.tion /,konsEl'teiSfnF,ka:n-/ n
(˜ on/about/with) konsultacija, savetovanje
con.sul.ta.tive /kEn'súltEtiv/ adj savetodavan, konsultativan
con.sume /kEn'sju:mF-'su:m/ v 1. konzumirati 2. trošiti
con.sum.er /kEn'sju:mE^F-'su:-/ n potrošaå
con.tact 1 /'kontæktF'ka:n-/ n (˜ with)
kontakt, dodir
contact 2 v kontaktirati, stupiti u vezu
con.tain /kEn'tein/ v 1. sadrÿavati (se) 2.
suzdrÿavati se, obuzdavati (se)
con.tain.er /kEn'teinE^/ n 1. posuda 2.
kontejner
con.tam.i.nate /kEn'tæmKneit/ v 1. zagaditi 2. inficirati
con.tam.i.na.tion /kEn,tæmK'neiSfn/ n zagaðenost
con.tem.po.ra.ry 1 /kEn'tempfrEriF-pEreri/
adj savremen
contemporary 2 (pl. contemporaries) n
savremenik
con.tempt /kEn'tempt/ n 1. (˜ for) prezir 2. (˜ of) nepoštovanje
con.temp.ti.ble /kEn'temptKbfl/ adj vredan prezira, bedan
con.temp.tu.ous /kEn'temptSuEs/ adj (˜
of) prezriv
cool
con.tend /kEn'tend/ v 1. (˜ against/for/
with) boriti se, izboriti se 2. tvrditi
con.tend.er /kEn'tendE^/ n (˜ for) takmac
con.tent 1 /kEn'tent/ adj (˜ with) zadovoljan
content 2 v zadovoljiti
content 3 /'kontentF'ka:n-/ n sadrÿina
con.tent.ment /kEn'tentmEnt/ n zadovoljstvo, sreãa
con.tents /'kontentsF'ka:n-/ n 1. (˜ of)
sadrÿina 2. sadrÿaj u knjizi
con.test 1 /'kontestF'ka:n-/ n nadmetanje, takmiåenje
contest 2 /kEn'test/ v 1. boriti se, takmiåiti se 2. osporavati
con.text /'kontekstF'ka:n-/ n kontekst
con.tex.tu.al /kEn'tekstSuEl/ adj kontekstualan
con.ti.nent /'kontKnEntF'ka:n-/ n kontinent
con.ti.nen.tal /,kontK'nentlF,ka:n-/ adj kontinentalan
con.tin.ue /kEn'tinju:/ v (˜ with) nastaviti
con.ti.nu.i.ty /,kontK'nju:KtiF,ka:ntK'nu:-/
n (˜ in/between) kontinuitet
con.tin.u.ous /kEn'tinjuEs/ adj stalan, neprekinut
con.tour /'kontuE^F'ka:n-/ n kontura, obris
con.tra.band /'kontrEbændF'ka:n-/ n krijumåarena roba
con.tra.bass /,kontrE'beisF,ka:n-/ n kontrabas
con.tra.cep.tion /,kontrE'sepSfnF,ka:n-/ n
kontracepcija, spreåavanje zaåeãa
con.tra.cep.tive /,kontrE'septivF,ka:n-/ n
sredstvo za kontracepciju
con.tract 1 /'kontræktF'ka:n-/ n ugovor
contract 2 /kEn'trækt/ v 1. skupiti, smanjiti, stegnuti 2. ugovoriti 3. oboleti,
razboleti se, zaraziti se
con.trac.tion /kEn'trækSfn/ n 1. kontrakcija 2. skraãeni oblik reåi 3. grå
con.trac.tor /kEn'træktE^F'ka:ntræk-/ n preduzimaå
con.trac.tu.al /kEn'træktSuEl/ adj ugovorni
con.tra.dict /,kontrE'diktF,ka:n-/ v protivreåiti
con.tra.dic.tion /,kontrE'dikSfnF,ka:n-/ n
protivreånost
con.tra.dic.to.ry /,kontrE'diktfriF,ka:n-/
adj protivreåan
con.tra.ry 1 /'kontrEriF'ka:ntreri/ n suprotnost; on the ˜ upravo suprotno
contrary 2 adj (˜ to) suprotan
con.trast 1 /'kontra:stF'ka:ntræst/ n (˜
with/to) suprotnost, kontrast
contrast 2 /kEn'tra:stF-'træst/ v (˜ with)
suprotstaviti, kontrastirati
con.trib.ute /kEn'tribju:t/ v doprineti
con.tri.bu.tion /,kontrK'bju:SfnF,ka:n-/ n
(˜ to/towards) doprinos
con.trol 1 /kEn'trEul/ (-ll-) v kontrolisati,
upravljati
control 2 n (˜ of/over) kontrola
con.trol.ler /kEn'trEulE^/ n 1. kontrolor
2. revizor
con.ve.ni.ent /kEn'vi:niEnt/ adj (˜ for/
to) pogodan
con.ven.tion /kEn'venSfn/ n 1. konvencija, obiåaj 2. skup, kongres 3. sporazum
con.ver.sa.tion /,konvE'seiSfnF,ka:nvEr-/
n konverzacija, razgovor
con.vey /kEn'vei/ v 1. (˜ from/to) preneti 2. (˜ to) izraziti
con.vince /kEn'vins/ v ubediti
con.vinc.ing /kEn'vinsiN/ adj ubedljiv, jasan
con.voy /'konvoiF'ka:n-/ n 1. konvoj 2.
praãenje
cook 1 /kuk/ v kuvati
cook 2 n kuvar
cook.book AE /'kukbuk/Fcookery book
n kuvar (zbirka recepata)
cook.er /'kukE^/Fstove štednjak, šporet
cook.e.ry /'kukEri/Fcooking n kuhinja,
kulinarstvo
cook.ie /'kuki/Fcooky (pl cookies) n keks
cool 1 /ku:l/ adj 1. hladan, prohladan 2.
smiren
43
C
cool
cool 2 v (˜ down) 1. ohladiti 2. smiriti
co.op.e.rate /kEu'opEreitF-'a:p-/ v (˜ with/
in) saraðivati
co.op.e.ra.tion /kEu,opE'reiSfnF-,a:p-/ n
saradnja; in ˜ with u saradnji sa
co.op.e.ra.tive /kEu'opfrEtivF-'a:p-/ adj
1. voljan da pomogne 2. zajedniåki,
zdruÿen
cope /kEup/ v (˜ with) nositi se s neåim,
izlaziti na kraj
cop.per /'kopE^F'ka:-/ n bakar
cop.per.y /'kopEriF'ka:-/ adj bakarni
cop.y 1 /'kopiF'ka:pi/ (pl copies) n (˜
of) 1. kopija 2. primerak
copy 2 v 1. kopirati 2. prepisati
cop.y.right /'kopiraitF'ka:-/ n zaštiãena
autorska prava
cord /ko:dFko:rd/ n 1. kanap, konopac,
uÿe 2. gajtan
core /ko:^/ n srÿ, jezgro
cork.screw /'ko:kskru:F'ko:rk-/ n vadiåep
corn /ko:nFko:rn/ n 1. BE ÿitarica 2. AE
kukuruz; corned beef usoljena govedina
cor.ner /'ko:nE^F'ko:r-/ n 1. ugao, ãošak
2. kraj, kutak
cor.ner.stone /'ko:nEsEunF'ko:rnEr-/ n (˜
of) kamen temeljac
corn.flakes /'ko:nfleiksF'ko:rn-/ n kornfleks, kukuruzne pahuljice
corn.meal /'ko:nmi:lF'ko:rn-/ n kukuruzno brašno
cor.po.ra.tion /,ko:pE'reiSfnF,ko:r-/ n 1.
korporacija 2. BE gradsko veãe
cor.po.ral 1 /'ko:pfrElF'ko:r-/ adj telesan, fiziåki; ˜ punishment telesno
kaÿnjavanje
corporal 2 n desetar, kaplar
corpse /ko:psFko:rps/ n leš
cor.rect 1 /kE'rekt/ adj taåan, ispravan
correct 2 v ispraviti
cor.rec.tion /kE'rekSfn/ n ispravljanje,
ispravka
cor.rec.tive /kE'rektiv/ adj popravni
cor.rel.ate 1 /'korKleitF'ko:-/ v (˜ with)
biti u vezi, u odnosu
44
correlate 2 /'korKlKtF'ko:-/ n korelat
cor.re.la.tion /,korK'leiSfnF,ko:-/ n (˜
between) korelacija, odnos, podudarnost
cor.rel.a.tive /kE'relEtiv/ adj korelativni,
odnosni
cor.re.spond /,korK'spondF,ko:rK'spa:nd/
v 1. (˜ with/to) odgovarati, slagati se
2. (˜ with) dopisivati se
cor.re.spon.dence /,korK'spondEnsF
,ko:rK'spa:n-/ n (˜ between/with) 1.
korespodencija, dopisivanje 2. pismo,
dopis
cor.re.spon.dent 1 /,korK'spondEntF
,ko:rK'spa:n-/ n dopisnik
correspondent 2 adj (˜ with) saglasan,
odgovarajuãi
cor.re.spon.ding /,korK'spondiNF
,ko:rK'spa:n-/ adj odgovarajuãi
cor.ri.dor /'korKdo:^F'ko:rKdEr/ n 1. hodnik 2. prolaz
cor.rupt 1 /kE'rúpt/ adj 1. korumpiran 2.
pokvaren, izopaåen 3. iskvaren
corrupt 2 v moralno iskvariti
cor.rup.tion /kE,rúpSfn/ n korupcija, korumpiranost
co.si.ly /'kEuzKli/ adv udobno
cos.met.ic 1 /koz'metikFka:z-/ n kozmetika
cosmetic 2 adj kozmetiåki
cos.me.ti.cian /,kozmE'tiSfnF,ka:z-/ n kozmetiåar
cos.mo.naut /'kozmEno:tF'ka:zmEno:t/ n
sovjetski astronaut
cos.mos /'kozmosF'ka:zmEs/ n the kosmos
cost 1 /kotFko:st/ n cena
cost 2 v (cost) koštati
cost.ly /'kotliF'ko:stli/ adj skup
cos.tume /'kostjumF'ka:stu:m/ n 1. kostim, odeãa iz nekog istorijskog perioda 2. BE kupaãi kostim
co.syFcozy /'kEuzi/ adj udoban
cot /kotFka:t/Fcrib n kolevka
cot.tage /'kotidZF'ka:-/ n kuãica
cot.ton /'kotnF'ka:tn/ n 1. pamuk 2. AE
vata
craft
couch /kautS/ n 1. kauå 2. krevet
cou.gar /'ku:gE^/ n kuguar, puma
cough 1 /kofFko:f/ v 1. kašljati 2. ˜ up
iskašljati
cough 2 n kašalj
could /kEd; naglašeno: kud/ v CAN (prošlo vreme i prošli particip)
coun.cil /'kaunsfl/ n skupština, savet, veãe; town ˜ gradsko veãe
coun.sel 1 /'kaunsfl/ (pl counsel) n 1.
zastupnik, advokat 2. savet
counsel 2 (-ll-F-l-) v savetovati
coun.sel.lorFcounselor /'kaunsflE^/ n 1.
savetnik; marriage ˜ braåni savetnik
2. AE advokat
count 1 /kaunt/ v 1. (˜ up/to) brojati 2.
izbrojati 3. uraåunati, smatrati
count 2 n 1. brojanje 2. zbir 3. taåka optuÿbe
count 3 n grof
count.a.ble /'kauntEbfl/ adj izbrojiv
count.down /'kauntdaun/ n odbrojavanje
coun.ter 1 /'kauntE^/ n 1. pult 2. tezga
counter 2 adj ˜ to suprotan
counter 3 adv ˜ to suprotno
coun.ter.feit 1 /'kauntEfitF-tEr-/ v falsifikovati
counterfeit 2 n falsifikat
counterfeit 3 adj falsifikovan
coun.try /'kúntri/ (pl countries) n 1. zemlja, drÿava 2. the priroda
coun.try.man /'kúntrimEn/ (pl countrymen /-mEn/ n 1. zemljak 2. seljak
coun.try.side /'kúntrisaid/ n the priroda
coun.try.wide /,kúntri'waid/ adj, adv širom zemlje
coun.ty /'kaunti/ n okrug
coup /ku:/ n 1. dobar potez 2. puå
coup d'é.tat /,ku: dei'ta:F-de'ta:/ (pl coups d'état) n drÿavni udar
cou.ple 1 /'kúpEl/ n (˜ of) 1. par 2. nekolicina
couple 2 v 1. spojiti, povezati 2. spariti
cou.pon /'ku:ponF-pa:n/ n kupon
cour.age /'kúridZF'k¨:r-/ n hrabrost
cou.ra.geous /kE'reidZEs/ adj hrabar
cour.gette /kuE'ZetFkur-/Fzucchini n tikvica
cou.ri.er /'kuriE^/ n 1. kurir 2. turistiåki
vodiå
course /ko:sFko:rs/ n 1. kurs, pravac kretanja 2. tok 3. kurs, teåaj 4. jelo; of ˜
naravno
court /ko:tFko:rt/ n 1. sudnica 2. the sud
3. teren 4. dvor; ˜ order sudski nalog
court-mar.tial /,ko:t 'ma:SflF'ko:rt ,ma:r-/
(pl courts-martial/court martials) n
vojni sud
cour.te.sy /'k¨:tKsiF'k¨:r-/ n 1. ljubaznost 2. by ˜ of zahvaljujuãi
court.room /'ko:tru:mF'ko:rt-/ n sudnica
court.ship /'ko:tSipF'ko:rt-/ n udvaranje
court.yard /'ko:tja:dF'ko:rtja:rd/ n dvorište
cous.in /'kúzfn/ n 1. brat (od strica, ujaka, tetke) 2. roðak
cou.ture /ku:'tjUE^F-'tuEr/ n visoka moda
cov.er 1 /'kúvE^/ v 1. (˜ over/with) prekriti, pokriti 2. obuhvatiti
cover 2 n 1. presvlaka 2. korice (knjige,
åasopisa) 3. zaklon 4. (˜ against)
osiguranje
cov.er.age /'kúvfridZ/ n (medijska) pokrivenost
cov.et /'kúvKt/ v ÿudeti, ÿarko ÿeleti
cow /kau/ n krava
cow.ard /'kauEdF-Erd/ n kukavica
cow.ard.ice /'kauEdKsF-Er-/ n kukaviåluk
cow.ard.ly /'kauEdliF-Er-/ adj kukaviåki
cow.boy /'kauboi/ n kauboj
coy.ote /'koiEutF'kaiEut/ n kojot
co.zy AE /'kEuzi/Fcosy BE adj udoban
crab /kræb/ n rak
crack 1 /kræk/ v 1. puãi 2. (˜ open) razbiti 3. pucnuti
crack 2 n 1. pukotina 2. prasak, pucanj
3. udarac
cracked /krækt/ adj 1. kol šašav 2. napukao
cra.dle /'kreidl/ n kolevka
craft /kra:ftFkræft/ n zanat
45
C
craftsman
crafts.man /'kra:ftsmEnF'kræ-/ (pl craftsmen /-mEn/) n zanatlija, majstor
cramp /kræmp/ n grå
cramped /kræmpt/ adj skuåen
cran.ber.ry /'krænbfriF-beri/ n brusnica
crane /krein/ n 1. kran 2. ÿdral
crash 1 /kræS/ v 1. sudariti se 2. razbiti
3. tresnuti
crash 2 n 1. sudar 2. tresak 3. slom,
krah
cra.ter /'kreitE^/ n 1. vulkan 2. krater
crawl 1 /kro:l/ v 1. puziti 2. (˜ with) vrveti (od)
crawl 2 n 1. puzanje 2. the kraul
crawl.er /'kro:lE^/ n ulizica, uvlakaå
cray.on /'kreiEnF-a:n/ n bojica
cra.zy /'kreizi/ adj kol 1. lud 2. ˜ about
lud za neåim, oduševljen
creak 1 /kri:k/ n škripa
creak 2 /kri:k/ v škripati
creak.y /'kri:ki/ adj škripav
cream 1 /kri:m/ n 1. pavlaka 2. kajmak
3. krem 4. krema; sour ˜ kisela pavlaka
cream 2 n krem boja
cream 3 v 1. umutiti 2. skinuti kajmak
cre.ate /kri'eit/ v 1. stvoriti 2. naimenovati
cre.a.tion /kri'eiSfn/ n 1. (˜ of) stvaranje, kreiranje 2. kreacija
cre.a.tive /kri'eitiv/ adj kreativni, stvaralaåki
cre.a.tiv.i.ty /,kri:ei'tivKti/, cre.a.tive.ness
/kri'eitivnKs/ n kreativnost
cre.a.tor /kri'eitE^/ n stvaralac
crea.ture /'kri:tSE^/ n stvorenje
creche /kreSFkreiS/Fday-care center, nursery n jaslice
cred.i.bil.i.ty /,kredK'bilKti/ n verodostojnost, uverljivost
cred.i.ble /'kredKbfl/ adj verodostojan,
uverljiv
cred.it /'kredKt/ n 1. kredit 2. vera, poverenje 3. zasluga 4. priznanje 5. åast
6. bod; ˜ card kreditna kartica
creed /kri:d/ n 1. ideologija, uåenje 2.
vera, veroispovest
46
creep /kri:p/ (crept /krept/) v 1. prikradati se 2. puzati 3. pretrnuti, osetiti
jezu
creep.er /'kri:pE^/ n puzavica
creeps /kri:ps/ n kol ÿmarci, trnci, jeza
cre.mate /krK'meitF'kri:meit/ v kremirati
cre.ma.tion /krE'meiSfn kri-Fkri-/ n kremacija
crem.a.to.ri.um /,kremE'to:riEmF,kri:-/F
crem.a.to.ry /'kremEtfriF'kri:mEto:ri/
(pl crematoriums/crematoria /-iE/) n
krematorijum
crepe /kreip/ n 1. krep 2. krep papir 3.
AE palaåinka
crept /krept/ v CREEP (prošlo vrme i
prošli particip)
cres.cent /'kresfnt/ n mladi mesec
crest /krest/ n kresta
crest.fal.len /'krest,fo:lEn/ adj obeshrabren, snuÿden
crew /kru:/ n 1. posada 2. tim
crib AE /krib/ n krevetac
crick.et /'krikKt/ n 1. kriket 2. cvråak
crime /kraim/ n 1. zloåin 2. kriminal 3.
nedelo 4. šteta
crim.i.nal 1 /'krimKnfl/ n kriminalac, zloåinac
criminal 2 adj kriminalan
crim.son /'krimzfn/ adj grimizan, tamno
crven
crip.ple 1 /'kripfl/ n bogalj
cripple 2 v obogaljiti
cri.sis /'kraisKs/ (pl crises /-si:z/) n kriza
crisp 1 /krisp/, potato crispFpotato chip
n åips
crisp 2 adj 1. krt, hrskav 2. sveÿ
cri.te.ri.on /krai'tifriEn/ (pl criteria /-riE/,
criterions) n kriterijum, merilo
crit.ic /'kritik/ n kritiåar
crit.i.cal /'kritikfl/ adj 1. kritiåan, neizvestan 2. kritiåki
crit.i.cise, criticize /'kritKsaiz/ v 1. kritikovati 2. oceniti
crit.i.cis.m /'kritKsizfm/ n kritika
cri.tique /kri'ti:k/ n kritiåki ogled, kritika
cultured
croak 1 /krEuk/ v 1. kreketati 2. govoriti
promuklo
croak 2 n kreketanje
croak.y /krEuki/ adj kreketav
Cro.at /'krEuæt/ n 1. Hrvat, Hrvatica 2.
hrvatski jezik
Cro.a.tia /krEu'eiSE/ n Hrvatska
Cro.a.tian /krEu'eiSfn/ n, adj hrvatski
cro.chet 1 /'krEuSeiFkrEu'Sei/ n heklanje
crochet 2 v heklati
croc.o.dile /'krokEdailF'kra:-/ (pl crocodiles/crocodile) n krokodil; ˜ tears
laÿne suze
crook /kruk/ n 1. prevarant 2. krivina;
by hook or by ˜ milom ili silom; na
ovaj ili onaj naåin
crop /kropFkra:p/ n 1. usev 2. ÿetva, rod
cross 1 /krosFkro:s/ n 1. iks (x) 2. plus
(+) 3. krst 4. ukrštanje
cross 2 v 1. preãi 2. prekrstiti 3. mimoiãi
4. (˜ with) ukrstiti 5. prekrstiti (se)
cross 3 adj (˜ with) ljut (na)
cross-eyed /,kros'aidFkro:s-/ adj razrok
cross.ing /'krosiNF'kro:-/ n prelaz (preko
puta, granice, reke)
cross.roads /'krosrEudzF'kro:s-/ (pl crossroads) n raskrsnica
cross.word /'kros,w¨:dF'kro:s,w¨:rd/ n
ukrštene reåi, ukrštenica
crow 1 /krEu/ n vrana
crow 2 v kukurikati
crow 3 n kukurik
crowd 1 /kraud/ n 1. gomila (ljudi) 2.
guÿva
crowd 2 v 1. okupiti se u velikom broju
2. utrpati
crowd.ed /'kraudKd/ adj pretrpan
crown 1 /kraun/ n kruna; ˜ prince prestolonaslednik
crown 2 v krunisati
cru.cial /'kru:Sfl/ adj (˜ to/for) od suštinskog znaåaja
cru.cian /'kru:Sn/, crucian carp n karaš
cru.ci.fix /'kru:sKfiks/ n raspeãe
cru.ci.fy /'kru:sKfai/ v razapeti
crude /kru:d/ adj 1. sirov 2. grub
cru.el /'kru:El/ adj (˜ to) okrutan, surov
cru.el.ty /'kru:Elti/ n okrutnost, surovost
cruise 1 /kru:z/ v krstariti
cruise 2 n krstarenje
cruis.er /'kru:zE^/ n krstarica
crumb /krúm/ n mrvica
crum.ble /'krúmbfl/ v smrviti
crunch /krúntS/ v (˜ on) krckati
crunch.y /krúntSi/ adj krckav, hrskav
crush /krúS/ v 1. razbiti, slomiti 2. zgnjeåiti, zdrobiti, smrskati
cry 1 /krai/ v 1. plakati 2. (˜ out) uzviknuti 3. dozivati
cry 2 n 1. (˜ of) uzvik, povik, krik 2.
plaå
crys.tal /'kristl/ n kristal
Cu.ba /'kju:bE/ n Kuba
Cuban /'kju:bEn/ n Kubanac, Kubanka;
adj kubanski
cube 1 /kju:b/ n 1. kocka 2. kub
cube 2 v mnoÿiti na kub
cu.bic /kju:bik/ adj kubni
cuck.oo /'kuku:F'ku:ku:/ (pl cuckoos) n
ptica kukavica
cu.cum.ber /'kju:kúmbE^/ n krastavac
cue /kju:/ n nagoveštaj
cuffs /kúfs/ n kol manÿete
cui.sine /kwi'zi:n/ n 1. naåin pripremanja hrane, kuhinja 2. hrana nekog kraja
cul.i.na.ry /'kúlKnfriF'kúlKneri/ adj kulinarski
cul.mi.nate /'kúlmKneit/ v ˜ in kulminirati, dostiãi vrhunac
cul.mi.na.tion /,kúlmK'neiSfn/ n the ˜
of kulminacija, vrhunac
cul.pa.ble /'kúlpEbEl/ adj kriv
cul.prit /'kúlprKt/ n krivac
cult /kúlt/ n kult
cul.ti.vate /'kúltKveit/ v 1. obraðivati 2.
odgajati 3. negovati
cul.ti.vat.ed /'kúltKveitKd/ adj 1. odgojen, obrazovan 2. (za zemlju) obraðen
cul.tu.ral /'kúltSfrEl/ adj kulturni
cul.ture /'kúltSE^/ n kultura
cul.tured /'kúltSEdF-Erd/ adj 1. obrazovan, prosveãen 2. veštaåki uzgojen
47
C
cumulative
cu.mu.la.tive /'kju:mjLlEtivF-leitiv/ adj kumulativni, sve veãi
cun.ning 1 /'kúniN/ adj lukav, prepreden
cunning 2 n lukavost, prepredenost
cup /kúp/ n šolja
cup.board /'kúbEdF-Erd/ n kredenac
cure 1 /kjuE^/ v 1. (˜ of) izleåiti 2. tretirati
cure 2 n 1. (˜ for) lek 2. izleåenje 3.
leåenje
cu.ri.os.i.ty /,kjuEri'osKtiF-'a:s-/ n 1. radoznalost 2. rariet
cu.ri.ous /'kjufriEs/ adj 1. radoznao 2.
åudan
curl 1 /k¨:lFk¨:rl/ n 1. lokna, uvojak, kovrdÿa 2. kolut
curl 2 v (˜ up) uviti, ukovrdÿati
curl.y /'k¨:liF'k¨:rli/ adj kovrdÿav
cur.ren.cy /'kúrEnsiF'k¨:r-/ (pl currencies) n valuta, moneta
cur.rent 1 /'kúrEntF'k¨:r-/ adj 1. sadašnji, današnji 2. aktuelni
current 2 n struja, tok
cur.ric.u.lum /kE'rikjLlEm/ (pl curricula
/-lE/ ili curriculums) n nastavni plan i
program
curriculum vi.tae /kE,rikjLlEm 'vi:tai/
(pl curriculum vitaes/curricula vitae
/-kjLlE-/) n biografija
cur.ry /'kúriF'k¨:ri/ n kari
curse 1 /k¨:sFk¨:rs/ v 1. proklinjati 2.
psovati
curse 2 n 1. kletva 2. psovka
cur.sive /'k¨:sivF'k¨:r-/ adj kurziv
cur.sor /'k¨:sE^F'k¨:r-/ n kursor
cur.tain /'k¨:tnF'k¨:rtn/ n zavesa
curve 1 /k¨:vFk¨:rv/ n kriva linija, krivulja, zavijutak, okuka
curve 2 v 1. iskriviti 2. vijugati
cush.ion /'kuSfn/ n jastuk
cus.to.dy /'kústEdi/ n 1. (˜ of) staranje,
starateljstvo 2. (˜ in/into) pritvor
cus.tom /'kústEm/ n 1. obiåaj 2. navika
cus.tom.a.ry /'kústEmEriF-meri/ adj 1. obiåajni 2. uobiåajen
cus.tom.er /'kústEmE^/ n mušterija
cus.toms /'kústEmz/ n carina
48
cus.tom.ise, customize /'kústEmaiz/ v prilagoditi
cut 1 /kút/ (cut, cutting) v 1. iseãi, poseãi, odseãi, preseãi 2. skratiti 3. šišati 4. umanjiti; ˜ a long story short
— skratiti priåu; ˜ off iseãi
cut 2 n 1. zarez, usek, prorez 2. posekotina 3. odrezak 4. ˜ in smanjenje
cute /kju:t/ adj sladak, simpatiåan
cut.le.ry /'kútlEri/ n escajg
cut.let /'kútlKt/ n odrezak, šnicla
cut.throat /'kút3rEut/ adj bespoštedan,
nemilosrdan
cut.ting 1 /'kútiN/ n 1. reznica, kalem 2.
novinski iseåak (BE)
cutting 2 adj 1. oštar 2. zajedljiv
cy.ber.net.ics /,saibE'netiksF-bEr-/ n kibernetika
cy.borg /'saibo:gF-bo:rg/ n kiborg, pola
åovek, pola mašina
cy.cle 1 /'saikfl/ n ciklus
cycle 2 n bicikl
cycle 3 v voziti bicikl
cy.clic /'saiklik/, cy.cli.cal /-klikfl/ adj
cikliåan, kruÿni
cy.clone /'saiklEun/ n ciklon
cy.clon.ic /'saiklonikF-'kla:n-/ adj ciklonski
cy.clops /'saiklopsF-kla:ps/ n kiklop
cy.derFci.der /'saidE^/ n 1. BE jabukovaåa, alkoholno piãe od jabuke 2. AE
sok od jabuke
cyl.in.der /'silKndE^/ n cilindar
cym.bal /'simbEl/ n åembalo
cyn.ic /'sinik/ n cinik
cyn.i.cal /'sinikfl/ adj ciniåan
cyn.i.cism /'sinKsizfm/ n cinizam
cy.press /'saiprKs/ n åempres
Cyp.ri.ot /'sipriEt/ n Kipranin, Kiparka;
adj kiparski
Cy.prus /'saiprEs/ Kipar
Cy.ril.lic /sK'rilik/ adj ãiriliåni; the ˜
alphabet n ãirilica
Czech /tSek/ n 1. Åeh, Åehinja 2. åeški
jezik; adj åeški
Czech Republic n Åeška
D
D, d /di:/ åetvrto slovo engleske abecede
dad /dæd/ n kol otac, tata
dad.dy /'dædi/ (pl daddies) n tatica
daf.fo.dil /'dæfEdil/ n narcis
dah.li.a /'deiliEF'dæliE/ n dalija, georgina
dai.lies /'deiliz/ n dnevne novine
dai.ly 1 /'deili/ adj svakodnevni, dnevni
daily 2 adv svakodnevno
daily 3 n dnevni list
dair.y /'defri/ n mlekara
dai.sy /'deizi/ (pl daisies) n krasuljak
dam /dæm/ n brana
dam.age 1 /'dæmidZ/ n šteta
damage 2 v oštetiti
damn 1 /dæm/ adj sl proklet
damn 2 interj sl doðavola
damn 3 v prokleti
dam.na.tion /dæm'neiSfn/ n prokletstvo
damned /dæmd/ adj proklet
damp 1 /dæmp/ adj vlaÿan
damp 2, damp.ness /'dæmpnKs/ n vlaga
damp 3 v 1. ovlaÿiti 2. prigušiti
damp.en /'dæmpEn/ v 1. ovlaÿiti 2. zagušiti, prigušiti
dance 1 /da:nsFdæns/ v plesati
dance 2 n ples
danc.er /da:nsEFdænsfr/ n plesaå
dan.de.li.on /'dændKlaiEn/ n maslaåak
dan.ger /'deindZE^/ n (˜ of/ to) opasnost
dan.ger.ous /'deindZfrEs/ adj opasan
Dane /dein/ n Danac, Dankinja
Da.nish /'deiniS/ n, adj danski
Dan.ube /'dænju:b/ the Dunav
D
dare 1 /deE^/ v 1. usuditi se 2. izazivati
nekoga da nešto uradi, zaåikavati 3.
drznuti se
dare 2 n 1. izazov 2. zaåikavanje
dar.ing 1 /'defriN/ adj hrabar, smeo
daring 2 n smelost
dark 1 /da:kFda:rk/ adj 1. taman, mraåan 2. zagasit 3. tamnokos 4. tamnoput 5. smrknut
dark 2 n 1. mrak 2. noã
dar.ling 1 /'da:liNF'da:r-/ n dragi, draga
darling 2 adj 1. drag 2. kol draÿestan,
ljubak
dart 1 /da:tFda:rt/ n 1. strela, strelica 2.
darts pikado
dart 2 v 1. jurnuti, ustremiti se 2. baciti
dash 1 /dæS/ v 1. juriti, jurcati 2. baciti,
tresnuti
dash 2 n 1. nalet, juriš 2. sprint 3. trunka
4. crtica (-), pravopisni znak
dash.board AE /'dæSbo:dF-bo:rd/ n komandna tabla
da.ta /'deitE, 'da:tE/ (sg datum) n podaci
da.ta.bank /'deitEbæNkF'dei-/ n banka
podataka
da.ta.base /'deitEbeis/ n baza podataka
date 1 /deit/ n 1. datum 2. kol ljubavni
sastanak 3. AE kol devojka, momak s
kojim se neko sastaje; ˜ of birth datum roðenja
date 2 v 1. datirati 2. zastariti 3. kol
sastajati se s momkom/devojkom; ˜
back/from poticati, datirati
49
date
date 3 n urma
dat.ed /'deitKd/ adj zastareo, staromodan
da.tive /'deitiv/ n dativ
datum /'deitEmF'dæt-/ (pl data) n podatak
daugh.ter /'do:tE^/ n kãerka
daugh.ter-in-law /'do:tErin,lo:/ (pl daughters-in-law/daughter-in-laws) n snaha
dawn /do:n/ n zora, svitanje; at the
break of ˜ u cik zore
day /dei/ n dan; the ˜ before yesterday
prekjuåe; the ˜ after tomorrow prekosutra; the other ˜ (pre) neki dan;
˜ in ˜ out/ ˜ after ˜ iz dana u dan;
all ˜ long po ceo dan; ˜ off slobodan dan; ˜ return dnevna povratna
karta
day.care /'dei,keE^/ n 1. (u Velikoj Britaniji) centar za dnevni boravak starih
i onemoãalih 2. (u SAD) celodnevno
obdanište, zabavište
day.break /'deibreik/ n zora
day.dream 1 /'deidri:m/ n sanjarenje
daydream 2 v sanjati otvorenih oåiju,
sanjariti
day.dream.er /'dei,dri:mE^/ n sanjar
day.light /'dei,lait/ n 1. dnevno svetlo 2.
zora
D-day /'di:,dei/ n 1. dan D, dan iskrcavanja saveznika u Francuskoj u II
svetskom ratu (6. juni 1944) 2. presudni dan, kad se nešto vaÿno dešava
dead 1 /ded/ adj 1. mrtav 2. pokvaren,
neispravan 3. istrošen; ˜ end ãorsokak
dead 2 n the preminuli, mrtvi
dead.line /'dedlain/ n krajnji rok
dead.ly /'dedli/ adj 1. smrtonosan 2. smrtan 3. mrtvaåki
deaf /def/ adj gluv
deaf.en /'deffn/ v zaglušiti
deaf-mute /,def'mju:tF'defmju:t/ n, adj
gluvonem
deal 1 /di:l/ (dealt /delt/) v 1. (˜ to/out)
razdeliti 2. dilovati, prodavati drogu
50
3. ˜ in trgovati 4. ˜ with nositi se sa
åim, rešavati što; baviti se neåim
deal 2 n 1. nagodba 2. podela 3. (˜ of)
koliåina
deal.er /'di:lE^/ n preprodavac
dean /di:n/ n dekan
dear 1 /diE^/ adj 1. dragi 2. dragocen 3.
BE skup
dear 2 BE n dragi, duša, srce
death /de3/ n smrt; ˜ penalty smrtna
kazna
de.ba.ta.ble /di'beitEbfl/ adj sporan
de.bate 1 /di'beit/ n debata, rasprava
debate 2 v 1. raspravljati 2. razmotriti
deb.ris /'debri:FdE'bri:/ n ruševine
debt /det/ n dug
de.but /'deibju:/ n debi, premijerno pojavljivanje
dec.ade /'dekeid/ n dekada, deset godina
dec.a.dence /'dekEdfns/ n 1. dekadencija
2. propadanje
de.caf /'di:kæf/ n kafa ili åaj bez kofeina
de.caf.fei.na.ted /di:'kæfKneitKd/ adj bez
kofeina
de.cath.lete /di'kæ3li:t/ n desetobojac
de.cath.lon /di'kæ3lonF-la:n/ n desetoboj
de.cay 1 /di'kei/ v 1. raspadati se, truliti
2. propadati
decay 2 n 1. propadanje 2. truleÿ
de.ceased /di'si:st/ adj, n preminuli
de.ceit /di'si:t/ n prevara
de.ceit.ful /di'si:tffl/ adj obmanjivaåki,
nepošten
de.ceive /di'si:v/ v (˜ into) prevariti,
obmanuti
De.cem.ber /di'sembE^/ n decembar
de.cen.cy /'di:sfnsi/ n pristojnost
de.cent /'di:sEnt/ adj pristojan
de.cen.tral.i.za.tion /,di:sentrflai'zeiSfnF
-flE-/ n decentralizacija
de.cen.tral.ise, decentralize/,di:'sentrElaiz/
v decentralizovati
de.cep.tion /di'sepSfn/ n obmana, varka
de.cep.tive /di'septiv/ adj varljiv
dec.i.bel /'desKbel/ n decibel
de.cide /di'said/ v odluåiti
define
de.cid.ed /di'saidKd/ adj 1. neosporan 2.
odluåan
de.cid.u.ous /di'sidZuEs/ adj listopadan
dec.i.mal 1 /'desKmfl/ adj decimalan
decimal 2 n decimala, decimalni razlomak
dec.i.me.treFdecimeter /'desK,mi:tf^/ n decimetar
de.ci.pher /di'saifE^/ v dešifrovati
de.ci.sion /di'siZfn/ n odluka
de.ci.sive /di'saisiv/ adj 1. odluåan 2.
odluåujuãi, presudan
deck /dek/ n 1. paluba 2. sprat u autobusu na sprat 3. AE špil
de.claim /di'kleim/ v deklamovati, recitovati
dec.la.ma.tion /,deklE'meiSfn/ n deklamovanje
dec.la.ma.tory /di'klæmEtfriF-to:ri/ adj
deklarativan
dec.la.ra.tion /,deklE'reiSfn/ n 1. objava
(rata) 2. deklaracija
de.clar.a.tive /di'klærEtiv/ adj izjavni
de.clare /di'kleE^/ v 1. objaviti 2. izjaviti
3. prijaviti (na carini)
de.clen.sion /di'klenSfn/ n deklinacija
de.cline 1 /di'klain/ v 1. opadati, propadati 2. odbiti 3. deklinirati
decline 2 n opadanje
de.code /,di:'kEud/ v dekodirati, dešifrovati
de.com.pose /,di:kEm'pEuz/ v 1. raspadati se, truliti 2. razloÿiti, rastvoriti
de.com.po.si.tion /,di:kompE'ziSfnF-ka:m-/
n 1. raspadanje, truljenje 2. razlaganje
dé.cor /'deiko:^Fdei'ko:r/ n 1. dekor (na
pozornici) 2. opremljenost, oprema enterijera
dec.o.rate /'dekEreit/ v 1. (˜ with) ukrasiti, okititi 2. okreåiti 3. zalepiti tapete 4. (˜ for) odlikovati
dec.o.ra.tion /,dekE'reiSfn/ n 1. ukras 2.
odlikovanje
dec.o.ra.tive /'dekfrEtivF'dekfrE-/ adj dekorativni, ukrasni
dec.o.ra.tor /'dekEreitE^/ n 1. moler 2.
dizajner enterijera
de.coy 1 /'di:koi/ n mamac
decoy 2 /di'koi/ v (˜ into) zavarati
de.crease 1 /di'kri:s/ v smanijti (se), umanjiti
decrease 2 /'di:kri:s/ n smanjenje, umanjenje
de.cree 1 /di'kri:/ n ukaz, propis, dekret
decree 2 v 1. propisati 2. doneti presudu
ded.i.cate /'dedKkeit/ v 1. posvetiti (nešto nekome) 2. posvetiti se (neåemu)
3. osveštati
ded.i.cat.ed /'dedKkeitKd/ adj (˜ to) posveãen
ded.i.ca.tion /,dedK'keiSfn/ n 1. posveãenost 2. posveta
de.duce /di'dju:sFdi'du:s/ v (˜ from) zakljuåiti
de.duct /di'dúkt/ v oduzeti
de.duc.tion /di'dúkSfn/ n 1. dedukcija 2.
oduzimanje
de.duc.tive /di'dúktiv/ adj deduktivan
deed /di:d/ n delo, åin
deep /di:p/ adj 1. dubok 2. taman, zagasit (za boje)
deep.en /'di:pEn/ v produbiti
deer /diE^/ (pl deer) n jelen
de.feat 1 /di'fi:t/ v poraziti
defeat 2 n poraz
de.fect 1 /'di:fekt, di'fekt/ n 1. mana,
nedostatak 2. ošteãenje
defect 2 /di'fekt/ v (˜ from/to) prebeãi
de.fec.tion /di'fekSfn/ n beg, prebeg
de.fec.tive /di'fektiv/ adj 1. neispravan,
ošteãen, defektan 2. malouman
de.fenceFdefense /di'fens/ n odbrana
de.fend /di'fend/ v (˜ against/from) braniti
de.fen.dant /di'fendEnt/ n optuÿeni
de.fend.er /di'fendE^/ n igraå odbrane
de.fen.si.ble /di'fensKbfl/ adj odbranjiv
de.fen.sive /di'fensiv/ adj defanzivan, odbramben
def.i.cit /'defKsKt/ n deficit, manjak
de.fine /di'fain/ v definisati
51
D
definite
def.i.nite /'definKt/ adj 1. jasan, nedvosmislen 2. siguran, odluåan 3. odreðen
def.i.ni.tion /,defK'niSfn/ n definicija
de.fin.i.tive /di'finKtiv/ adj 1. konaåan,
definitivan 2. najpouzdaniji, najbolji,
neprevaziðen
de.fy /di'fai/ (defying, defied) v 1. prkositi, suprotstaviti se 2. åikati, izazvati
3. ne dati se
de.gree /di'gri:/ n 1. stepen 2. neka od
univerzitetskih diploma koja se dobija po završetku osnovnih, magistarskih ili doktorskih studija
de.i.ty /'di:Kti/ n boÿanstvo
déjà vu /,deiZa: 'vu:/ n oseãaj da se sadašnji trenutak veã jednom dogodio
de.jec.ted /di'dZektKd/ adj potišten, utuåen, snuÿden
de.jec.tion /di'dZekSfn/ n potištenost
de.lay 1 /di'lei/ v 1. odloÿiti, odgoditi 2.
kasniti
delay 2 n 1. odlaganje 2. zakašnjenje 3.
zadrÿavanje, zastoj
del.e.gate 1 /'delKgKt/ n delegat
delegate 2 /'delKgeit/ v 1. (˜ to) preneti sopstveno pravo, duÿnost, i sl. na
drugoga 2. delegirati
del.e.ga.tion /,delK'geiSfn/ n delegacija
de.lete /di'li:t/ v (˜ from) izbrisati, uništiti
de.lib.e.rate 1 /di'libErKt/ adj 1. pripremljen, unapred smišljen, nameran, proraåunat 2. odmeren
deliberate 2 /di'libEreit/ v (˜ on/upon/
about) razmotriti
de.lib.e.ra.tion /di,libE'reiSfn/ n 1. razmatranje, razmišljanje 2. odmerenost
del.i.ca.cy /'delikEsi/ n 1. taktiånost, diskretnost 2. delikates
del.i.cate /'delikKt/ adj 1. osetljiv 2. delikatan, škakljiv 3. taktiåan, diskretan
de.li.cious /di'liSEs/ adj 1. ukusan 2. izuzetno prijatan, zabavan
de.light 1 /di'lait/ n zadovoljstvo, uÿivanje, radost; Turkish ˜ ratluk
52
delight 2 v 1. oduševiti, zabaviti 2. uÿivati 3. obradovati
de.light.ed /di'laitKd/ adj (˜ by/with)
ushiãen, oduševljen
de.light.ful /di'laitffl/ adj divan, izuzetno prijatan
de.lin.quen.cy /di'liNkwEnsi/ n delikvencija, prestup
de.lin.quent 1 /di'liNkwEnt/ adj 1. problematiåan 2. prestupniåki, nezakonit
3. duÿan
delinquent 2 n delikvent, prestupnik
de.liv.er /di'livE^/ v 1. (˜ to) isporuåiti
2. usmeriti 3. ˜ a speech odrÿati govor 4. poroditi, pomoãi u poroðaju 5.
˜ from spasiti 6. ispuniti (obeãanje)
de.liv.er.y /di'livfri/ (pl deliveries) n 1.
(˜ to) isporuka 2. poroðaj 3. naåin
javnog govorenja
de.lude /di'lu:d/ v (˜ into) zavaravati,
prevariti
de.lu.sion /di'lu:Zfn/ n 1. obmana 2. zavaravanje 3. laÿni oseãaj
de.lu.sive /di'lu:siv/, de.lu.so.ry /-sEri/ adj
varljiv, prividan
de.mand 1 /di'ma:ndFdi'mænd/ n (˜ for)
1. zahtev 2. potraÿnja
demand 2 v zahtevati
de.mand.ing /dima:ndiNFdi'mæn-/ adj zahtevan
de.men.ted /di'mentKd/ adj lud, mentalno poremeãen
de.moc.ra.cy /di'mokrEsiFdi'ma:-/ n demokratija
dem.o.crat /'demEkræt/ n demokrata
de.moc.ra.tise, democratize /di'mokrEtaizF
di'ma:-/ v demokratizovati
de.moc.ra.ti.za.tion /di,mokrEtai'zeiSfnF
-,ma:krEtE-/ n demokratizacija
de.mol.ish /di'moliSFdi'ma:-/ v uništiti,
porušiti, demolirati
de.mon /'di:mEn/ n demon, zli duh
de.mo.ni.a.cal /,di:mE'naiEkfl/, de.mo.niac /di'mEuniæk/ adj demonski
dem.on.strate /'demEnstreit/ v 1. demonstrirati, pokazati 2. (˜ against) protestovati, uåestvovati u demonstraciji
desire
dem.on.stra.tion /,demEn'streiSfn/ n 1.
demonstriranje, pokazivanje 2. demonstracija, uliåni protest
den /den/ n 1. jazbina 2. leglo
de.ni.al /di'naiEl/ n 1. demanti, poricanje
2. lišavanje
den.im /'denKm/ n teksas
den.ims /'denKmz/ n traperice, farmerice
de.nom.i.na.tor /di'nomKneitE^Fdi'na:-/ n
imenilac; common ˜ zajedniåki imenilac
de.note /di'nEut/ v znaåiti, oznaåavati
Den.mark /'denma:kF-ma:rk/ n Danska
dense /dens/ adj 1. gust 2. glup
den.si.ty /'densKti/ n gustina
den.tal 1 /'dentl/ adj zubni; ˜ floss zubni konac
dental 2 n zubni sulgasnik, dental
den.tist /'dentKst/ n zubar
den.tis.try /'dentKstri/ n stomatologija
de.ny /di'nai/ (denying, denied) v 1. poreãi 2. lišiti 3. odbiti 4. odreãi se
de.o.do.rant /di:'EudfrEnt/ n dezodorans
de.part /di'pa:tF-a:rt/ v (˜ from) otiãi
de.part.ment /di'pa:tmEntF-a:r-/ n odeljenje; ˜ store robna kuãa
de.par.ture /di'pa:tSE^F-a:r-/ n 1. polazak, odlazak 2. (˜ from) odstupanje,
skretanje; ˜ lounge aerodromska åekaonica
de.pend /di'pend/ v 1. zavisiti 2. ˜ on/
upon osloniti se (na nekoga), pouzdati se (u nešto, nekoga)
de.pen.da.ble /di'pendEbfl/ adj pouzdan
de.pen.dant /di'pendEnt/ n izdrÿavana
osoba
de.pen.dence /di'pendEns/ n (˜ on/upon)
1. zavisnost 2. poverenje 3. ovisnost
de.pen.dent /di'pendEnt/ adj 1. (˜ on)
zavisan 2. ˜ on u zavisnosti od
de.pict /di'pikt/ v (˜ as) slikovito opisati
de.pic.tion /di'pikSfn/ n opis
de.port /di'po:tF-o:rt/ v deportovati
de.por.ta.tion /,di:po:'teiSfnF-o:r-/ n deportacija, isterivanje stranaca iz zemlje
de.pos.it /di'pozKtFdi'pa:-/ v 1. izruåiti
2. poloÿiti 3. deponovati 4. platiti kauciju
deposit 2 n 1. talog, naslaga 2. depozit,
ulog 3. kaucija
de.press /di'pres/ v oneraspoloÿiti, deprimirati
de.pressed /di'prest/ adj deprimiran, utuåen, potišten, depresivan
de.press.ing /di'presiN/ adj deprimirajuãi, obeshrabrujuãi
de.pres.sion /di'preSfn/ n 1. deprimiranost, potištenost, depresija 2. ekonomska kriza
depth /dep3/ n dubina; in ˜ podroban
dep.u.ty /'depjLti/ (pl deputies) n zamenik
de.ranged /di'reindZd/ adj lud, poremeãen, rastrojen
de.rive /di'raiv/ v ˜ from 1. dobiti 2.
poticati 3. izvesti
de.scend /di'send/ v 1. siãi, spustiti se 2.
poticati, voditi poreklo
de.scen.dant /di'sendEnt/ n (˜ of) potomak
de.scent /di'sent/ n 1. spuštanje, silazak
2. poreklo
de.scribe /di'skraib/ v (˜ as) opisati
de.scrip.tion /di'skripSfn/ n opis
de.scrip.tive /di'skriptiv/ adj opisni
des.ert 1 /'dezEtF-Ert/ n pustinja
de.sert 2 /di'z¨:tF-¨:rt / v 1. napustiti 2.
dezertirati
de.sert.er /di'z¨:tE^F-¨:r-/ n dezerter
de.serve /di'z¨:vF-¨:rv/ v zasluÿiti
de.serv.ed.ly /di'z¨:vKdliF-¨:r-/ adv prema zasluzi
de.serv.ing /di'z¨:viNF-¨:r-/ adj zasluÿan
de.sign 1 /di'zain/ v 1. dizajnirati 2. planirati 3. osmisliti
design 2 n 1. plan 2. dizajn, dizajniranje
3. dezen
de.sign.er /di'zainE^/ n dizajner
de.sir.a.ble /di'zaifrEbfl/ adj poÿeljan
de.sire 1 /di'zaiE^/ v ÿeleti
desire 2 n (˜ for) ÿelja, ÿudnja
53
D
desk
desk /desk/ n 1. radni ili pisaãi sto 2. recepcija 3. šalter
de.spair 1 /di'speE^/ v (˜ of) oåajavati
despair 2 n oåaj
des.per.ate /'despErKt/ adj 1. oåajniåki 2.
oåajan 3. imati oåajniåku potrebu za
neåim
des.pic.a.ble /di'spikEbfl, 'despi-/ adj vredan prezira, bedan
de.spise /di'spaiz/ v prezirati
de.spite /di'spait/ prep uprkos
des.sert /di'z¨:tF-¨:rt/ n desert
des.ti.na.tion /,destK'neiSfn/ n odredište
des.tined /'destKnd/ adj (˜ for) sudbinski predodreðen
des.ti.ny /'destKni/ n sudbina
de.stroy /di'stroi/ v uništiti
de.stroy.er /di'stroiE^/ n 1. uništitelj 2.
(brod) razaraå
de.struc.tion /distrúkSfn/ n razaranje, uništenje
de.struc.tive /di'strúktiv/ adj destruktivan, razoran
de.tach /di'tætS/ v (˜ from) odvojiti
de.tached /di'tætSt/ adj 1. BE odvojen
2. suzdrÿan
de.tail /'di:teilFdi'teil/ n detalj
de.tailed /'di:teildFdi'teild/ adj detaljan,
podroban
de.tect /di'tekt/ v otkriti
de.tec.tion /di'tekSfn/ n otkrivanje
de.tec.tive /di'tektiv/ n detektiv, istraÿitelj
de.ter.gent /di't¨:dZfntF-¨:r-/ n deterdÿent
de.te.ri.o.rate /di'tifriEreit/ v nazadovati,
pogoršati
de.te.ri.o.ra.tion /di,tiEriE'reiSfn/ n propadanje
de.ter.mine /di't¨:mKnF-¨:r-/ v 1. odluåiti
2. odrediti
de.ter.mined /di't¨:mKndF-¨:r-/ adj odluåan, rešen
de.ter.min.er /di't¨:mKnE^F-¨:r-/ n determinator
de.tract /di'trækt/ v ˜ from oduzeti
deuce /dju:sFdu:s/ n (u tenisu) izjednaåenje (40:40)
54
de.vel.op /di'velEp/ v (˜ from/into) razviti
de.vel.op.er /di'velEpE^/ n 1. graðevinski
investitor 2. razvijaå
de.vel.op.ment /di'velEpmEnt/ n 1. (˜
from/into) razvoj 2. najnovija vest,
dogaðaj
de.vice /di'vais/ n 1. ureðaj 2. sredstvo
dev.il /'devfl/ n the ðavo
dev.il.ish /'devfliS/ adj ðavolski
de.vise /di'vaiz/ v isplanirati, smisliti
de.vote /di'vEut/ v ˜ to posvetiti
de.vot.ed /di'vEutKd/ adj (˜ to) posveãen, poÿrtvovan
dew /dju:Fdu:/ n rosa
di.a.crit.ic /,daiE'kritik/ n dijakritiåki znak
di.ag.nose /'daiEgnEuzF-nEus/ v (˜ as)
dijagnozirati, ustanoviti
di.ag.no.sis /,daiEg'nEusKs/ (pl diagnoses
/-si:z/) n (˜ of) dijagnoza, procena
stanja
di.ag.o.nal /dai'ægEnfl/ adj dijagonalan
di.a.gram /'daiEgræm/ n dijagram
dial 1 /daiEl/ n brojåanik
dial 2 (-llF-l-) v okrenuti ili ukucati broj
na telefonu, pozvati telefonom
di.a.lect /'daiElekt/ n dijalekt
di.a.lec.tal /,daiE'lektfl/ adj dijalekatski
di.a.logueFdialog /'daiElogF-lo:g/ n dijalog
di.a.mond /'daiEmEnd/ n dijamant
di.a.per AE /'daiEpE^F'daipE^/Fnappy BE
n pelena
di.a.ry /'daifri/ n 1. dnevnik 2. calendar
AE kalendar
dic.tion.a.ry /'dikSEnfriF-neri/ (pl dictionaries) n reånik
did /did/ v DO (prošlo vreme)
die /dai/ (died, dying) v (˜ of) umreti;
be dying for/to mnogo nešto ÿeleti
di.et /'daiEt/ n 1. naåin ishrane 2. dijeta
di.e.tar.y /'daiEtfriF-teri/ adj dijetetski,
dijetalan
dif.fer /'difE^/ v 1. (˜ from/in) razlikovati se 2. (˜ with/about/on/over) razliåito misliti
disagreeable
dif.fe.rence /'diffrEns/ n (˜ between)
razlika
dif.fe.rent /'diffrEnt/ adj 1. (˜ from/
than/to) razliåit, drugaåiji 2. razni
dif.fe.ren.ti.ate /,difE'renSieit/ v (˜ between/from) uviðati razliku, razlikovati
dif.fer.en.ti.a.tion /,difErenSi'eiSfn/ n razlikovanje
dif.fi.cult /'difikflt/ adj teÿak, naporan
dif.fi.cul.ty /'difikflti/ (pl difficulties) n
(˜ in) teškoãa, poteškoãa
dig /dig/ (dug /dúg/, digging) v 1. kopati
2. iskopati
di.gest 1 /dai'dZest/ v variti, svariti
digest 2 /'daidZest/ n skraãena, saÿeta
verzija
di.ges.tion /dai'dZestSfn/ n varenje
di.git /'didZKt/ n 1. cifra 2. prst
di.gi.tal /'didZKtl/ adj digitalan
dig.ni.fied /'dignKfaid/ adj dostojanstven
dig.ni.fy /'dignKfai/ (dignifying, dignified) v (˜ by/with) veliåati
dig.ni.ty /'dignKti/ n dostojanstvo
di.gress /dai'gres/ v (˜ from) skrenuti s
teme, napraviti digresiju
di.gres.sion/dai'greSfn/ n (˜ from) digresija, skretanje s teme
di.lap.i.dat.ed /dK'læpKdeitKd/ adj oronuo, trošan
di.lap.i.da.tion /dK,læpK'deiSfn/ n oronulost, trošnost
dil.et.tan.te 1 /,dilK'tæntiF-'ta:nti/ (pl dilettantes/dilettanti /-ti/) n diletant, amater
dilettante 2 adj diletantski, amaterski
dil.i.gence /'dilKdZfns/ n marljivost, vrednoãa
dil.i.gent /'dilKdZfnt/ adj marljiv, vredan
dime /daim/ n deset centi, desetina dolara
dim.ple /'dimpfl/ n jamica (na obrazu,
kad se neko smeje)
dine /dain/ v ruåati, veåerati; dining room trpezarija
din.er /'dainE^/ n 1. onaj ko ruåa 2. AE
restoran
din.ner /'dinE^/ n 1. glavni obrok u toku
dana 2. veåera
dip 1 /dip/ (-pp-) v (˜ in/into) umoåiti,
zamoåiti
dip 2 n 1. kratko kupanje, plivanje 2.
pad 3. umak
diph.thong /'dif3oNF-3o:N/ n diftong
di.plo.ma /dK'plEumE/ n (˜ in) diploma
di.plo.ma.cy /dK'plEumEsi/ n 1. diplomatija 2. diplomatiånost
dip.lo.mat /'diplEmæt/ n diplomata
dip.lo.mat.ic /,diplE'mætik/ adj diplomatski
di.rect 1 /dK'rekt, ,dai'rekt/ v 1. usmeriti
2. upravljati 3. reÿirati 4. uputiti
direct 2 adj 1. direktan 2. neposredan
di.rec.tion /dK'rekSfn, dai-/ n 1. pravac,
smer 2. kontrola 3. upravljanje, rukovoðenje
di.rec.tions /dK'rekSfnz, dai-/ n uputstva
di.rec.tive /dK'rektiv, dai-/ n direktiva,
nalog, smernica
di.rect.ly /dK'rektli, dai-/ adv 1. direktno, neposredno 2. BE smesta 3. BE
uskoro
di.rec.tor /dK'rektE^, dai-/ n 1. direktor,
upravnik 2. reÿiser
di.rec.to.ry /dai'rektfri, dK-/ n imenik
dirt /d¨:tFd¨:rt/ n 1. prljavština 2. prašina 3. blato
dirt.y 1 /'d¨:tiF'd¨:r-/ adj 1. prljav 2.
mastan (vic, šala) 3. neprijatan
dirty 2 v isprljati
dis.a.bil.i.ty /,disE'bilKti/ n 1. onesposobljenost 2. nesposobnost
dis.a.ble /dis'eibfl/ v 1. onesposobiti 2.
(˜ from) onemoguãiti
dis.a.bled /dis'eibfld/ n the invalidi
dis.ad.van.tage /,disEd'va:ntidZF-'væn-/ n
nedostatak, nepovoljnost, hendikep
dis.ad.van.ta.geous /,disædvEn'teidZEs,
-væn-/ adj (˜ to) nepovoljan
dis.a.gree /,disE'gri:/ v (˜ with) 1. ne
slagati se, ne imati isto mišljenje 2.
ne poklapati se, ne slagati se
dis.a.gree.a.ble /,disE'gri:Ebfl/ adj neprijatan
55
D
disagreement
dis.a.gree.ment /,disE'gri:mEnt/ n 1. neslaganje, sukob 2. (˜ between) nepodudarnost
dis.ap.pear /,disE'piE^/ v nestati
dis.ap.point /,disE'point/ v razoåarati
dis.ap.point.ed /,disE'pointKd/ adj 1. (˜
about/at/in/with) razoåaran 2. izneveren
dis.ap.point.ment /,disE'pointmEnt/ n razoåaranje
dis.ap.prov.al /,disE'pru:vfl/ n negodovanje
dis.ap.prove /,disE'pru:v/ v 1. (˜ of) ne
odobravati, imati loše mišljenje 2. ne
odobriti
dis.arm /dis'a:mF-'a:rm/ v razoruÿati
dis.ar.ma.ment /dis'a:mEmEntF-'a:r-/ n razoruÿanje
di.sas.ter /di'za:stE^Fdi'zæ-/ n 1. elementarna nepogoda 2. katastrofa, propast
di.sas.trous /di'za:strEsFdi'zæ-/ adj katastrofalan
dis.be.lief /,disbK'li:f/ n neverica
dis.be.lieve /,disbK'li:v/ v (˜ in) ne verovati
discFdisk/disk/ n 1. disk 2. muziåki disk
3. hrskavica izmeðu pršljenova 4. kompjuterski disk
dis.card /dis'ka:dF-a:rd/ v odbaciti
di.scern /di's¨:nF-¨:rn/ v razaznati
di.sci.ple /di'saipfl/ n 1. sledbenik 2.
apostol
dis.ci.pli.na.ry /'disKplinEriF'disKplKneri/
adj disciplinski
dis.ci.pline 1 /'disKplKn/ n disciplina
discipline 2 v disciplinovati
dis.claim /dis'kleim/ v demantovati
dis.claim.er /dis'kleimE^/ n demanti
dis.close /dis'klEuz/ v razotkriti
dis.clo.sure /dis'klEuZE^/ n 1. razotkrivanje 2. otkriãe
dis.co /'diskEu/ (pl discos) n disko
dis.com.fort /dis'kúmfEtF-Ert/ n 1. nelagoda 2. neugodnost
dis.con.nect /,diskE'nekt/ v 1. (˜ from)
iskljuåiti 2. prekinuti telefonsku vezu
56
dis.con.tent /,diskEn'tent/, dis.con.tentment /-mEnt/ n (˜ with) nezadovoljstvo, nemir
dis.con.tent.ed /,diskEn'tentKd/ adj (˜
with) nezadovoljan
dis.cour.age /dis'kúridZF-'k¨:r-/ v 1. obeshrabriti 2. ne odobravati 3. odvratiti
dis.cour.age.ment /dis'kúridZmEntF
-'k¨:r-/ n obeshrabrenje
dis.cov.er /dis'kúvE^/ v otkriti, saznati
dis.cov.e.ry /dis'kúvfri/ (pl discoveries)
n otkriãe
di.screet /di'skri:t/ adj diskretan
di.screp.an.cy /di'skrepEnsi/ (pl discrepancies) n (˜ between/in) nepodudarnost, neslaganje
dis.crep.ant /dis'krepfnt/ adj nepodudaran
di.scrim.i.nate /di'skrimKneit/ v 1. (˜
between/from) razliåito se ophoditi
2. (˜ against /in favour of) diskriminisati
di.scrim.i.na.tion /di,skrimK'neiSfn/ n (˜
against/in favour of) diskriminacija
dis.cus /'diskEs/ n disk
di.scuss /di'skús/ v (˜ with) diskutovati
di.scus.sion /di'skúSfn/ n diskusija
dis.dain 1 /disdain/ n nipodaštavanje,
omalovaÿavanje
disdain 2 v nipodaštavati, omalovaÿavati
dis.dain.ful /dis'deinffl/ adj (˜ of/ towards) omalovaÿavajuãi
dis.ease /di'zi:z/ n oboljenje, bolest
dis.grace 1 /di'greis/ n (˜ to) sramota
disgrace 2 v obešåastiti, osramotiti
dis.grace.ful /dis'greisffl/ adj sramotan
dis.guise 1 /dis'gaiz/ v 1. (˜ as) maskirati (se) 2. prikriti
disguise 2 n maska
dis.gust 1 /dis'gúst, diz-/ n (˜ at) gaðenje
disgust 2 v gaditi se, ogaditi se
dis.gust.ng /dis'gústiN, diz-/ adj 1. odvratan, gadan 2. neprijatan
dish /diS/ n 1. åinija 2. posuda 3. jelo 4.
porcija
distribution
dis.hon.est /dis'onKstF-'a:-/ adj nepošten
dis.hon.est.y /dis'onKstiF-'a:-/ n nepoštenje
dis.hon.our 1Fdishonor /dis'onE^F-'a:-/ n
(˜ to) sramota
dishonour 2Fdishonor v obešåastiti, osramotiti
dis.hon.ou.ra.bleFdishonorable
/dis'onfrEbfl -'a:-/ adj neåastan, sraman
dish.wash.er /'diS,woSE^F-,wo:-/ n 1. mašina za pranje sudova 2. peraå sudova
dis.il.lu.sion /,disK'lu:Zfn/ v razoåarati,
razvejati iluzije
dis.in.fect /,disKn'fekt/ v dezinfikovati
dis.in.fec.tion /,disKn'fekSfn/ n dezinfekcija
dis.in.terest.ed /dis'intrKstKd/ adj 1. nepristrasan 2. (˜ in) nezainteresovan
disk AE /disk/ n 1. v. DISC 2. disketa
dis.kette /dis'ketF'disket/ n disketa
dis.like 1 /dis'laik/ v ne dopadati se, ne
sviðati se
dislike 2 /,dis'laik/ n (˜ of/for) nedopadanje, nesviðanje, odbojnost
dis.loy.al /dis'loiEl/ adj (˜ to) nelojalan
dis.man.tle /dis'mæntl/ v razmontirati,
rasklopiti
dis.miss /dis'mis/ v (˜ from) 1. odbaciti
2. otpustiti 3. raspustiti
dis.o.be.di.ent /,disE'bi:diEnt, ,disEu-/ adj
(˜ to) neposlušan
dis.o.bey /,disE'bei, ,disEu-/ v prekršiti,
ne poslušati
dis.or.der 1 /dis'o:dE^F-'o:r-/ n 1. nered
2. poremeãaj
disorder 2 v poremetiti
dis.or.der.ly /dis'o:dEliF-o:rdEr-/ adj 1.
neuredan 2. nemiran, neposlušan, nasilan
di.spel /di'spel/ (-ll-) v odagnati
di.spen.sa.ble /di'spensEbfl/ adj nebitan
di.spen.sa.ry /di'spensfri/ (pl dispensaries) n dispanzer
di.splay 1 /di'splei/ v 1. izloÿiti, pokazati 2. iskazati
display 2 n izlaganje, izloÿba
dis.please /dis'pli:z/ v oneraspoloÿiti, naljutiti
dis.plea.sure /dis'pleZE^/ n nezadovoljstvo
dis.re.gard 1 /,disri'ga:dF-a:rd/ v zanemariti
disregard 2 n (˜ for/of) zanemarivanje,
nemar, nepaÿnja
dis.re.spect /,disri'spekt/ n nepoštovanje
dis.rupt /dis'rúpt/ v 1. ometati 2. prekinuti 3. poremetiti
dis.sat.is.fac.tion /di,sætKs'fækSfn, dis,sæ-/
n (˜ at/with) nezadovoljstvo
dis.sat.is.fied /di'sætKsfaid, dis'sæ-/ adj
(˜ with) nezadovoljan
dis.tance 1 /'distEns/ n 1. (˜ to/from/
between) udaljenost 2. the daljina
distance 2 v (˜ from) udaljiti
dis.tant /'distEnt/ adj 1. (˜ from) udaljen 2. daleki
dis.tinc.tive /di'stiNktiv/ adj uoåljiv, poseban
dis.tin.guish /di'stiNgwiS/ v 1. razlikovati 2. (˜ between/from) praviti razliku
dis.tin.guished /di'stiNgwiSt/ adj (˜ for)
1. uvaÿen, istaknut 2. dostojanstven
dis.tract /di'strækt/ v (˜ from) dekoncentrisati, skrenuti, odvratiti paÿnju sa
neåega
dis.tract.ed /distræktKd/ adj (˜ with) rastrojen, pometen
dis.trac.tion /di'strækSfn/ n 1. smetnja,
ometanje 2. rastrojenost, ludilo 3. razbibriga
dis.tress /di'stres/ n 1. emotivni bol, patnja 2. oskudica, nemaština 3. opasnost
dis.tressed /di'strest/ adj 1. uznemiren,
rastrojen 2. u oskudici
dis.tress.ing /di'stresiN/, dis.tress.ful
/di'stresffl/ adj uznemiravajuãi
dis.trib.ute /di'stribju:t/ v 1. (˜ to/
among) podeliti, dodeliti 2. (˜ over)
rasprostreti 3. distribuirati, isporuåiti
dis.tri.bu.tion /,distrK'bju:Sfn/ n 1. podela 2. isporuka, distribucija 3. rasprostranjenost
57
D
district
dis.trict /'distrikt/ n okrug
dis.turb /di'st¨:bF-¨:rb/ v 1. ometati 2.
prekinuti 3. uznemiriti 4. poremetiti
dis.turb.ance /di'st¨:bEnsF-¨:r-/ n 1. uznemiravanje 2. uznemirenost
dis.turbed /di'st¨:dF-¨:r/ adj poremeãen
ditch /ditS/ n jarak
dive 1 AE /daiv/ (dived/dove /dEuv/) v 1.
(˜ in/off/from/into) skoåiti u vodu
na glavu, zaroniti 2. (˜ down/for) roniti, gnjurati 3. sagnuti se, baciti se,
zabiti se, zavuãi se
dive 2 n 1. skok 2. ronjenje
div.er /'daivE^/ n ronilac
di.vide 1 /dK'vaid/ v (˜ into/from/between) podeliti
divide 2 n (˜ between) podela
di.vine /dK'vain/ adj boÿanski
div.ing /'daiviN/ n ronjenje
di.vis.i.ble /dK'vizKbfl/ adj (˜ by/into)
deljiv
di.vi.sion /dK'viZfn/ n 1. (˜ between/
among/into) podela 2. deo, odeljenje
3. deljenje
di.vorce 1 /dK'vo:sF-o:rs/ n razvod
divorce 2 v 1. razvesti se 2. (˜ from)
odvojiti
diz.zy /'dizi/ adj 1. vrtoglav 2. koji oseãa vrtoglavicu
DJ /,di: 'dZei/ n disk dÿokej
do /du:/ (does, did /did/, done /dún/) v 1.
obaviti, uraditi, raditi, åiniti 2. ˜ well
napredovati 3. biti dovoljno, odgovarati 4. imitirati; do-it-yourself uradi
sam
dock /dokFda:k/ n pristanište
dock.yard /'dokja:dF'da:kja:rd/ n brodogradilište
doc.tor /'doktE^F'da:k-/ n 1. doktor, lekar 2. doktor nauka
doc.tor.al /'doktfrElF'da:k-/ adj doktorski
doc.tor.ate /'doktfrKtF'da:k-/ n doktorat
doc.u.ment 1 /'dokjLmEntF'da:k-/ n dokument
document 2 /'dokjLmentF'da:k-/ v dokumentovati
58
doc.u.men.ta.ry 1 /,dokjL'mentfriF,da:k-/
adj dokumentaran
documentary 2 n (˜ on/about) dokumentarni film
doc.u.men.ta.tion /,dokjLmEn'teiSfnF,da:k-/
n dokumentacija
do.er /'du:E^/ n delatnik
does /dEz; naglašeno: dúz/ v DO (prezent, 3. lice jednine)
dog /dogFdo:g/ n pas
dog.ma /'dogmEF'do:gmE/ n dogma
dog.mat.ic /dog'mætikF'do:g/ adj dogmatski, krut u stavovima
dole /dEul/ n 1. socijalna pomoã 2. go/be
on the ˜ BE kol primati socijalnu pomoã
doll /dolFda:l, do:l/ n lutka
dol.lar /'dolE^F'da:-/ n dolar
dol.phin /'dolfKnF'da:l-/ n delfin
dome /dEum/ n kupola
do.mes.tic /dE'mestik/ adj domaãi
dom.i.nant /'domKnEntF'da:-/ adj 1. dominantan 2. preovlaðujuãi
dom.i.nate /'domKneitF'da:-/ v dominirati, voditi glavnu reå
dom.i.na.tion /,domK'neiSfnF,da:-/ n dominacija
do.min.ion /dE'minjEn/ n 1. (˜ over)
vlast 2. dominion
do.nate /dEu'neitF'dEuneit/ v (˜ to) pokloniti u dobrotvorne svrhe
done 1 /dún/ v DO (prošli particip)
done 2 adj 1. (˜ with) završen, gotov 2.
˜ for umoran 3. skuvan 4. društveno
odgovarajuãi, prihvatljiv
don.key /'doNkiF'da:Nki/ n magarac
do.nor /'dEunE^/ n donator, davalac
doom 1 /du:m/ n propast
doom 2 v (˜ to) osuditi na propast
door /do:^/ n vrata
door.bell /'do:belF'do:r-/ n zvono na vratima
door.knob /'do:nobF'do:rna:b/ n okrugla
kvaka na vratima
door.man /'do:mæn, -mEnF'do:r-/ (pl
doormen /-men/) n vratar, portir
door.mat /'do:mætF'do:r-/ n otiraå
drill
door.step /'do:stepF'do:r-/ n prag
door.way /'do:weiF'do:r-/ n dovratak
dor.mi.to.ry /'do:mKtEriF'do:rmKto:ri/,
dorm /do:mFdo:rm/ (pl dormitories)
kol n 1. spavaonica 2. AE studentski
dom
dose /dEus/ n (˜ of) doza
dot 1 /dotFda:t/ n taåka
dot 2 (-tt-) v istaåkati
doub.le 1 /'dúbEl/ adj dvostruki
double 2 v 1. udvostruåiti 2. (˜ back/
over) presaviti nadvoje
dou.ble-deck.er/,dúbEl'dekEF-Er/ n autobus na sprat
doubt 1 /daut/ v sumnjati
doubt 2 n (˜ about) sumnja
doubt.ful /'dautffl/ adj 1. (˜ about) sumnjiåav 2. sumnjiv 3. nesiguran
doubt.less /'dautlEs/ adv nesumnjivo
dough.nutFdo.nut /'dEunút/ n krofna
dove /dúv/ n golub
down 1 /daun/ adv dole
down 2 adj 1. tuÿan, depresivan 2. koji
ide dole 3. zaostao 4. kol gotov
down.fall /'daunfo:l/ n pad, propast
down.stairs /,daun'steEzF-eErz/ adv dole, niz stepenice
down.town AE /'dauntaun/ n poslovni
centar grada
dow.ry /'daufri/ (pl dowries) n miraz
doz.en /'dúzfn/ (pl dozen/dozens) n tuce, dvanaest
draft 1 /dra:ftFdræft/ n 1. nacrt 2. menica 3. AE the mobilizacija
draft 2 v skicirati
drag 1 /dræg/ (-gg-) v vuãi
drag 2 n 1. vuåa 2. (˜ on/upon) teret,
smetnja
drain 1 /drein/ v (˜ away/off/out) iscediti, isušiti
drain 2 n 1. odvod 2. odliv
drain.age /'dreinidZ/ n 1. kanalizacija 2.
sistem za odvoðenje vode 3. drenaÿa
drain.pipe /'dreinpaip/ n odvodna cev
drake /dreik/ n patak
dra.ma /'dra:mE/ n drama
dra.mat.ic /drE'mætik/ adj 1. dramatiåan 2. dramski
dram.a.tist /'dræmEtKst/ n dramaturg
dram.a.tur.gy /'dræmEt¨:dZi 'dra:m-/ n
dramaturgija
drank /dræNk/ v DRINK (prošlo vreme)
dras.tic /'dræstik/ adj drastiåan, ÿestok,
jak
draughtFdraft /dra:ftFdræft/ n 1. promaja, cug 2. gutljaj 3. AE mobilizacija
draw 1 /dro:/ (drew /dru:/, drawn /dro:n/)
v 1. crtati 2. vuãi 3. ˜ out izvuãi 4.
privuãi, privlaåiti
draw 2 n 1. nerešen rezultat 2. izvlaåenje
draw.back /'dro:bæk/ n nedostatak
drawer /dro:^/ n fioka
draw.ing /'dro:iN/ n crteÿ
drawn /dro:n/ v DRAW (prošli particip)
dread 1 /dred/ v uÿasno se plašiti
dread 2 n veliki strah, uÿas
dread.ful /'dredffl/ adj uÿasan
dream 1 /dri:m/ n san
dream 2 (dreamed, dreamt /dremt/) v
(˜ of/ about/that) sanjati
dream.er /'dri:mE^/ n sanjar, sanjalica
dreamt /dremt/ v DREAM (prošli particip)
dream.y /'dri:mi/ adj 1. pospan 2. sanjalaåki
dress 1 /dres/ v 1. obuãi se 2. preliti,
prekriti 3. zaåiniti 4. urediti, doterati;
˜ up doterati se
dress 2 n 1. haljina 2. odeãa
dress.ing /'dresiN/ n 1. oblaåenje 2. zavoj 3. preliv; ˜ table toaletni stoåiã;
˜ room svlaåionica; ˜ gown kuãna
haljina
drew /dru:/ v DRAW (prošlo vreme)
dried /draid/ v DRY (prošlo vreme i
prošli particip)
drill 1 /dril/ n 1. burgija 2. dril, trening,
veÿba
drill 2 v 1. bušiti 2. drilovati, trenirati,
uveÿbavati
59
D
drink
drink 1 /driNk/ (drank /dræNk/, drunk
/drúNk/) v 1. (˜ up) popiti 2. piti alkohol
drink 2 n piãe
drink.er /'driNkE^/ n pijanac
drip 1 /drip/ v kapati
drip 2 n 1. kapljanje 2. zvuk kapljanja,
kap-kap 3. aparat za infuziju
drive 1 /draiv/ (drove /drEuv/, driven
/'drivEn/) v 1. voziti 2. prevoziti 3. terati, goniti 4. pokretati 5. zabosti
drive 2 n 1. voÿnja 2. prilaz 3. drajv
driv.er /'draivE^/ n vozaå; driving licenceF driver's license vozaåka dozvola
driv.ing /'draiviN/ adj 1. pokretaåki 2.
vozaåki; ˜ school auto škola
driz.zle /'drizfl/ n sitna kiša, rominjanje
drop 1 /dropFdra:p/ (-pp-) v 1. ispustiti
2. pasti 3. kol odbaciti 4. kanuti
drop 2 n kap, kapljica
drought /draut/ n suša
drove /drEuv/ v DRIVE (prošlo vreme)
drown /draun/ v 1. utopiti se, udaviti se
2. (˜ with/in) umoåiti
drow.sy /'drauzi/ adj pospan
drug 1 /drúg/ n droga; ˜ addict narkoman
drug 2 (-gg-) v drogirati se
drug.store AE /'drúgsto:^/ n 1. apoteka
2. prodavnica
drum 1 /drúm/ n bubanj
drum 2 (-mm-) v udarati u bubanj, bubnjati
drunk 1 /drúNk/ v DRINK (prošli particip)
drunk 2 adj pijan
drunk 3 n pijanac
drunk.ard /'drúNkEdF-Erd/ n pijanac
drunk.en /'drúNkEn/ adj pijan
dry 1 /drai/ adj 1. suv 2. sušan
dry 2 (drying, dried) v osušiti
dry-clean /,drai'kli:n/ v hemijski oåistiti
dry clean.er's /,drai'kl:nE^/ n hemijska
åistionica
du.al /'dju:ElF'du:El/ adj 1. dvojni 2. dvostruki
60
du.al.i.ty /dju'ælKtiFdu-/ n 1. dvojnost 2.
dvostrukost
dub /dúb/ (-bb-) v sinhronizovati
du.bi.ous /'dju:biEsF'du:-/ adj 1. (˜ about) nesiguran 2. sumnjiv
duch.ess /'dútSKs/ n vojvotkinja
duch.y /'dútSi/ n vojvodstvo
duck /dúk/ (pl ducks/duck) n patak, patka
duck.ling /'dúkliN/ n paåe
due /dju:Fdu:/ adj 1. (˜ to) dostojan,
prikladan, duÿan 2. odgovarajuãi 3.
oåekivan, pristiÿuãi
du.el /'dju:ElF'du:El/ n duel, dvoboj
du.et /dju'etFdu'et/ n duet
dug /dúg/ v DIG (prošlo vreme i particip)
duke /dju:kFdu:k/ n vojvoda
duke.dom /'dju:kdEmF'du:k-/ n vojvodstvo
dull /dúl/ adj 1. zagasit 2. tup 3. sumoran, oblaåan 4. dosadan 5. spor u razmišljanju
du.ly /'dju:liF'du:li/ adv kao što je oåekivano
dumb /dúm/ adj 1. nem 2. kol AE glup
dump 1 /dúmp/ v baciti
dump 2 n 1. tip BE smetlište, otpad 2.
skladište 3. sl rupa
dune /dju:nFdu:n/ n dina
dung /dúN/ n prirodno ðubrivo, ÿivotinjski izmet
dun.geon /'dúndZEn/ n tamnica
du.pli.cate 1 /'dju:plKkKtF'du:-/ n duplikat, rezerva
duplicate 2 adj rezervni
duplicate 3 /'dju:plKkeitF'du:-/ v 1. napraviti duplikat 2. duplirati 3. ponoviti
dur.a.ble /'djufrEbflF'du-/ adj dugotrajan
du.ra.bil.i.ty /,djuErE'bilKtiF,du-/ n dugotrajnost, dugoveånost
du.ra.tion /dju'reiSfnFdu-/ n trajanje,
trajnost
dur.ing /'djufriNF'du-/ prep u toku, tokom, za vreme
dynastic
dusk /dúsk/ n sumrak
dusk.y /dúski/ adj taman, mraåan
dust 1 /dúst/ n prašina, prah
dust 2 v 1. (˜ off/down) obrisati prašinu
2. poprašiti, isprašiti
dust.bin /'dústbin/Fashcan, garbage can,
trashcan n kanta za smeãe
dust.man /'dústmEn/Fgarbage man, trash
man, garbage collector (pl dustmen)
n ðubertar
dust.cart /'dústka:tF-ka:rt/Fgarbage truck
n kamion za smeãe
dust.pan /'dústpæn/ n ðubrovnik
Dutch /dútS/ n 1. the Holanðani, Holanðanke 2. holandski jezik; adj holandski
Dutch.man /'dútSmEn/ (pl Dutchmen) n
Holanðanin
du.ti.a.ble /'dju:tiEbflF'du:-/ adj podloÿan carinjenju
du.ty /'dju:tiF'du:ti/ n 1. duÿnost 2. daÿbina; customs ˜ carina
duty-free /,dju:ti'fri:F'du:ti-/ adj bescarinski, osloboðen carine; ˜ shop n
prodavnica u kojoj je roba osloboðena carine
dwarf /dwo:fFdwo:rf/ (pl dwarfs/dwarves
/dwo:vzFdwo:rvz/ n patuljak, kepec
dwarf.ish /dwo:fiSFdwo:r-/ adj patuljast
dwell /dwel/ (dwelt/dwelled) v prebivati,
boraviti, stanovati
dwell.er /dwelE^/ stanovnik
dwell.ing /'dweliN/ n prebivalište, stan,
mesto
dye 1 /dai/ n boja
dye 2 (dyes, dyed, dyeing) v obojiti
dy.ing /'daiiN/ v DIE (sadašnji particip)
dy.nam.ic /dai'næmik/ adj 1. dinamiåan,
energiåan 2. dinamiåki
dy.nam.ics /dai'næmiks/ n dinamika
dy.na.mis.m /'dainEmizfm/ n dinamiånost
dy.na.mite /'dainEmait/ n dinamit
dy.na.mo /'dainEmEu/ (pl dynamos) n
generator, dinama
dyn.a.sty /'dinEstiF'dai-/ (pl dynasties)
n dinastija
dy.nas.tic /di'næstikFdai-/ adj dinastijski
61
D
E
E, e /i:/ peto slovo engleske abecede
each /i:tS/ adj, pron svaki; ˜ other jedan drugom, jedan drugog
ea.ger /'i:gE^/ adj (˜ for) ÿeljan, ÿudan
ea.gle /'i:gfl/ n orao
ear /iE^/ n 1. uho 2. (˜ for) sluh 3.
paÿnja 4. be all ˜s kol pretvoriti se u
uho, paÿljivo slušati; go in/at one ˜
and out/at the other kol uðe kroz
jedno uho, izaðe kroz drugo
ear.ache /'iEreik/ n bol u uhu, uhobolja
earl /¨:lF¨:rl/ n grof
earl.dom /'¨:ldEmF'¨:r-/ n 1. titula grofa
2. grofovija
ear.ly 1 /'¨:liF'¨:rli/ (earlier, earliest)
adj 1. rani 2. skori
early 2 adv rano, prerano
earn /¨:nF¨:rn/ v 1. zaraditi 2. zasluÿiti
ear.nest 1 /'¨:nKstF'¨:r-/ adj ozbiljan, preozbiljan
earnest 2 n kapara, depozit
earn.ings /'¨:niNzF'¨:r-/ n prihod, zarada, dohodak
ear.phones /'iEfEunzF'iEr-/ n slušalice
ear.ring /'iE,riN/ n minðuša
earth /¨:3F¨:r3/ n 1. the Zemlja 2. zemlja 3. tlo 4. the uzemljenje
earth.en.ware /'¨:3fnweE^F'¨:r-/ n grnåarija
earth.ling /'¨:3liNF'¨:r3-/ n zemljanin
earth.ly /'¨:3liF'¨:r3li/ adj ovozemaljski
earth.quake /'¨:3kweikF'¨:r3-/ n zemljotres
62
earth.worm /'¨:3w¨:mF'¨:r3w¨:rm/ n glista
earth.y /'¨:3iF'¨:r3i/ adj 1. zemljani, zemaljski 2. sirov
ease 1 /i:z/ n 1. lakoãa 2. lagodnost,
opuštenost
ease 2 v 1. (˜ off) olakšati 2. uåiniti
bezbriÿnim, umiriti 3. popustiti 4. polako se kretati
eas.i.ly /'i:zKli/ adv 1. lako 2. nesumnjivo
east 1 /i:st/ n 1. istok 2. the East istoåne
zemlje
east 2 adj istoåni
east 3 adv prema istoku, istoåno
Eas.ter /'i:stE^/ n Uskrs
eas.ter.ly /'i:stEliF-Erli/ adj, adv istoåni,
prema istoku, sa istoka
east.ern /'i:stEnF-Ern/ adj istoåni, istoånjaåki
eas.y 1 /'i:zi/ (easier, easiest) adj 1. lak,
lagan 2. lagodan
easy 2 adv 1. lako 2. smireno; ˜ come,
˜ go kol kako došlo, tako otišlo
eas.y.go.ing /,i:zi'gEuiN/ adj bezbriÿan,
nonšalantan, neformalan
eat /i:t/ (ate /et, eitFeit/, eaten /'i:tn/) v
jesti
eau de co.logne /,EudEkE'lEun/ n kolonjska voda
eaves /i:vz/ n streha
eaves.drop /'i:vzdropF-dra:p/ (-pp-) v
(˜ on) prisluškivati
either
ec.cen.tric 1 /ik'sentrik/ adj ekscentriåan, nekonvencionalan
eccentric 2 n ekscentrik, åudak
ech.o 1 /'ekEu/ (pl echoes) n eho, odjek
echo 2 v (echoes, echoed, echoing) 1.
odjeknuti 2. (˜ with/to) odjekivati 3.
ponoviti
e.co.lo.gi.cal /,i:kE'lodZikflF-'la:-/ adj ekološki
e.col.o.gist /i'kolEdZistFi'ka:-/ n ekolog
e.col.o.gy /i'kolEdZiFi'ka:-/ n ekologija
ec.o.nom.ic /,ekE'nomik, ,i:-F-'na:-/ adj
1. ekonomski 2. isplativ, unosan
ec.o.nom.i.cal /,ekE'nomikfl, ,i:-F-'na:-/
adj ekonomiåan, štedljiv
ec.o.nom.ics /,ekE'nomiks, ,i:-F-'na:-/ n
ekonomija (nauka)
e.con.o.mise, economize /i'konEmaizF
i'ka:-/ v (˜ on) ekonomisati, štedeti
e.con.o.mist /i'konEmistFi'ka:-/ n ekonomista
e.con.o.my /i'konEmiFi'ka:-/ n privreda,
ekonomija
ec.sta.sy /'ekstEsi/ n zanos, ekstaza
E.den /'i:dn/ n raj; Garden of ˜ rajski
vrt
edge 1 /edZ/ n 1. ivica, rub 2. seåivo,
oštrica
edge 2 v (˜ with) porubiti
edg.y /'edZi/ adj kol razdraÿljiv
ed.i.ble /'edKbfl/ adj jestiv
e.di.tion /i'diSfn/ n izdanje
ed.i.tor /'edKtE^/ n urednik
ed.u.cate /'edjukeitF'edZE-/ v obrazovati,
školovati
ed.u.cat.ed /'edjukeitKdF'edZE-/ adj obrazovan, školovan; ˜ guess kol osnovana pretpostavka
ed.u.ca.tion /,edju'keiSfnF,edZE-/ n obrazovanje, školovanje; higher ˜ visoko
obrazovanje
eel /i:l/ n jegulja
ef.fect 1 /i'fekt/ n (˜ on/upon) 1. posledica 2. utisak; in ˜ zapravo
effect 2 v isposlovati, ostvariti
ef.fec.tive /i'fektiv/ adj 1. delotvoran,
efikasan 2. efektan 3. stvarni 4. vaÿeãi; cost-˜ rentabilan, ekonomiåan
ef.fi.cient /i'fiSfnt/ adj efikasan
ef.fort /'efEtF'efErt/ n 1. napor 2. trud 3.
nastojanje
ef.fu.sion /i'fju:Zfn/ n (emotivni) izliv
ef.fu.sive /i'fju:siv/ adj ponesen, preterano srdaåan
e.g. /,i:'dZi:/ abbr na primer
egg /eg/ n jaje
egg.plant AE /'egpla:ntF'egplænt/Faubergine BE n patlidÿan
e.go /'i:gEu, 'egEu/ (pl egos) n ego, mišljenje o sebi, sopstvenoj vrednosti
e.go.cen.tric /,i:gEu'sentrik/ adj egocentriåan, sebiåan
e.go.cen.tric.i.ty /,i:gEusen'trisKti/ n egocentriånost
e.go.is.m /'i:gEuizfm/ n egoizam, sebiånost
e.go.ist /'i:gEuist/ n egoista, sebiånjak
e.go.is.tic /,i:gEu'istik/ adj egoistiåan, sebiåan
eg.o.tis.m /'i:gEtizfm/ n preokupiranost
sobom
egotist /,i:gE'tist/ n 1. razmetljivac 2. sebiånjak
e.go.tis.tic/,i:gE'tistik/ adj 1. uobraÿen 2.
sebiåan
E.gypt /'i:dZipt/ n Egipat
E.gyp.tian /i'dZipSfn/ n Egipãanin, Egipãanka; adj egipatski
eight /eit/ n, adj, pron (broj) 8
eigh.teen /,ei'ti:n/ n, adj, pron (broj) 18
eight.eenth/,ei'ti:n3/ n, adj, pron osamnaestina, osamnaesti
eighth /eit3/ n, adj, pron osmina, osmi
eight.ies /'eitiz/ n 1. the godine od 1980.
do 1989. 2. in his/her/their ˜ starosti
od 80. do 89. godine 3. brojevi od 81
do 89
eight.i.eth /'eitiE3/ n, adj, pron osamdesetina, osamdeseti
eigh.ty /'eiti/ n, adj, pron (broj) 80
ei.ther /'aiTE^F'i:-/ adj, pron 1. jedan ili
drugi 2. oba, oboje, obe
63
E
eject
e.ject /i'dZekt/ v (˜ from) izbaciti, oterati, najuriti
e.jec.tion /i'dZekSfn/ n izbacivanje
e.lab.o.rate 1 /i'læbfrEt/ adj 1. detaljan,
podroban, razraðen 2. opširan
elaborate 2 /i'læbEreit/ v (˜ on) razraditi, detaljnije objasniti
é.lan /'eilonFei'la:n/ n polet
el.bow /'elbEu/ n lakat
el.der 1 /'eldE^/ adj stariji (brat ili sestra)
elder 2 n 1. starija osoba 2. starešina
el.der.ly /'eldEliF'eldErli/ adj stariji, postariji, u godinama
e.lect 1 /i'lekt/ v 1. (˜ to) izabrati 2. izglasati
elect 2 adj izabran (koji još nije stupio
na duÿnost)
elect 3 n the izabrani od Boga
e.lec.tion /i'lekSfn/ n izbori
e.lec.tive /i'lektiv/ adj izborni, koji se
odreðuje na izborima
e.lec.to.ral /i'lektfrEl/ adj izborni, u vezi
s izborima
e.lec.to.rate /i'lektfrKt/ n glasaåko telo
e.lec.tric /i'lektrik/ adj 1. elektriåan 2.
naelektrisan; ˜ chair elektriåna stolica; ˜ guitar elektriåna gitara
e.lec.tri.cal /i'lektrikfl/ adj elektriåan; ˜
appliance elektriåni ureðaj; ˜ engineer elektrotehniåar
el.ec.tri.cian /i,lek'triSfn/ n elektriåar
e.lec.tri.ci.ty /i,lek'trisKti/ n 1. elektriåna
struja 2. elektricitet, naelektrisanost;
˜ sup.ply n dotok elektriåne energije
e.lec.trode /i'lektrEud/ n elektroda
e.lec.tron /i'lektronF-tra:n/ n elektron
el.ec.tron.ic /i,lek'tronikF-'tra:-/ adj elektronski; ˜ mail, e-mail elektronska
pošta
el.ec.tron.ics /i,lek'troniksF-'tra:-/ n elektronika
el.e.gance /'eligfns/ n elegancija
el.e.gant /'elKgEnt/ adj 1. elegantan 2.
zgodan, odliåan
el.e.gi.ac /,elK'dZaiEk/ adj elegijski, elegiåan
el.e.gy /'elKdZi/ (pl elegies) n elegija
64
el.e.ment /'elKmEnt/ n 1. element 2. komponenta
el.e.men.tal /,elK'mentl/ adj elementaran,
stihijski
el.e.men.ta.ry /,elK'mentfri/ adj 1. elementarni, osnovni 2. poåetniåki; ˜
school osnovna škola
el.e.ments /'elKmEnts/ n the 1. vreme 2.
nevreme 3. (˜ of) osnove
el.e.phant /'elKfEnt/ (pl elephants, elephant) n slon
el.e.phan.tine /,elK'fæntainF-ti:n/ adj slonovski
el.e.vate /'elKveit/ v 1. uzdiãi 2. uzvisiti
3. unaprediti
el.e.va.tor /'elKveitE^/ n 1. lift BE lift 2.
elevator 3. silos
e.lev.en /i'levfn/ n, adj, pron (broj) 11
e.lev.enth /i'levfn3/ n, adj, pron jedanaestina, jedanaesti
elf /elf/ (pl elves /elvz/) n patuljak, vilenjak
elf.in /'elfKn/ adj patuljast
e.lim.i.nate /i'limKneit/ v (˜ from) eliminisati, uništiti, iskoreniti
e.lim.i.na.tion /i,limK'neiSfn/ n (˜ from)
eliminacija, ispadanje
e.lite /ei'li:t/ n elitan
e.lit.is.m /ei'li:tizfm/ n elitizam
e.lit.ist /ei'li:tist/ adj elitistiåki
elk /elk/ (pl elk/elks) n los
el.o.quence /'elEkwEns/ n elokventnost,
reåitost
el.o.quent /'elEkwEnt/ adj elokventan, reåit
else /els/ adv 1. drugo, drugi, još 2. ili,
inaåe
else.where /els'weE^, 'elsweE^F'elsweEr/
adv drugde
e-mail /'i:meil/ n elektronska pošta
e.man.ci.pate /i'mænsKpeit/ v (˜ from)
emancipovati, osloboditi (zakonskih,
društvenih, politiåkih stega)
e.man.ci.pa.tion /i,mænsK'peiSfn/ n emancipacija, oslobaðanje
em.bar.rass /im'bærEs/ v zbuniti, postideti
encouraging
em.bar.rass.ing /im'bærEsin/ adj neprijatan, nezgodan
em.bar.rass.ment /im'bærEsmEnt/ n 1.
neprijatnost 2. novåane neprilike
em.bas.sy /'embEsi/ (pl embassies) n ambasada
em.ber /'embE^/ n ÿeravica, ÿar
em.blem /'emblEm/ n (˜ of) amblem,
simbol
em.brace 1 /im'breis/ v 1. zagrliti 2.
ukljuåiti, obuhvatiti 3. prigrliti, prihvatiti
embrace 2 n zagrljaj
em.bry.o /'embriEu/ (pl embryos) n embrion
em.e.rald 1 /'emfrEld/ n smaragd
emerald 2 adj smaragdni
e.merge /i'm¨:dZF-¨:r-/ v (˜ from) 1.
pojaviti se, ukazati se 2. obelodaniti
se, ispostaviti se
e.mer.gen.cy /i'm¨:dZfnsiF-¨:r-/ (pl emergencies) n iznenadna opasnost; ˜ room ambulanta za hitnu pomoã
em.i.grant /'emigrEnt/ n iseljenik, emigrant
em.i.grate /'emKgreit/ v (˜ from/to) emigrirati, iseliti se
em.i.gra.tion /,emK'greiSfn/ n emigracija
em.i.nent /'eminEnt/ adj eminentan, ugledan, åuven
e.mis.sion /i'miSfn/ n emitovanje, odašiljanje
e.mit /i'mit/ (-tt-) v emitovati, odašiljati
e.mo.tion /i'mEuSfn/ n emocija, oseãanje
e.mo.tion.al /i'mEuSfnEl/ adj emocionalan, oseãajan
e.mo.tive /i'mEutiv/ adj emotivan
em.pe.ror /'empfrE^/ n imperator, car
em.pha.sis /'emfEsKs/ (pl emphases /-si:z/)
n (˜ on/upon) 1. naglasak, akcenat 2.
vaÿnost, znaåaj
em.pha.sise, emphasize /'emfEsaiz/ v naglasiti, istaãi
em.phat.ic /im'fætik/ adj1. naglašen, upeåatljiv 2. nesumnjiv, ubedljiv
em.pire /'empaiE^/ n imperija, carstvo
em.pir.i.cal /im'pirikfl/ adj empirijski,
materijalni
em.ploy 1 /im'ploi/ v 1. (˜ as) zaposliti
2. uposliti, koristiti
employ 2 n zaposlenje
em.ploy.ee /im'ploii:, ,emploii:/ n (˜ of)
zaposleni
em.ploy.er /im'plo:iE^/ n poslodavac
em.ploy.ment /im'ploimEnt/ n 1. zaposlenje, posao 2. upotreba, primena
emp.ty 1 /'empti/ adj 1. prazan 2. isprazan
empty 2 (emptying, emptied) v (˜ of/
out) isprazniti
em.u.late /'emjLleit/ v nadmetati se, takmiåiti se
em.u.la.tion /,emjL'leiSfn/ n (˜ of) nadmetanje
en.a.ble /i'neibfl/ v omoguãiti
e.nam.el 1 /i'næmfl/ n 1. emajl 2. gleð
enamel 2 (-ll-F-l-) v emajlirati
en.chant /in'tSa:ntFin'tSænt/ v 1. oåarati,
šarmirati 2. zaåarati
en.chant.ing /in'tSa:ntiNFin'tSæntiN/ adj
åaroban, šarmantan
en.chant.ment /in'tSa:ntmEntFin'tSænt-/
n 1. åar 2. oåaranost, oduševljenost 3.
zaåaranost
en.clave /'enkleiv/ n enklava, deo teritorije neke zemlje ili grupa ljudi koja je
okruÿena pripadnicima drugog naroda
en.close /in'klEuz/ v 1. oiviåiti, okruÿiti
2. priloÿiti
en.code /in'kEud/ v kodirati
en.core /'oNko:^F'a:N-/ n bis, ponovni izlazak na scenu
en.coun.ter 1 /in'kaintE^/ v 1. susresti 2.
naiãi na
encounter 2 n (˜ with) susret
en.cour.age /in'kúridZFin'k¨:r-/ v 1. ohrabriti 2. podrÿati, podsticati
en.cour.aged /in'kúridZdFin'k¨:r-/ adj (˜
at/by) ohrabren, obodren
en.cour.ag.ing /in'kúrKdZiNFin'k¨:r-/ adj
ohrabrujuãi
65
E
encyclopedia
en.cy.clo.pe.di.a, -paedia /in,saiklE'pi:diE/
n enciklopedija
en.cy.clo.pe.dic, -paedic /in,saiklE'pi:dik/
adj enciklopedijski
end 1 /end/ n 1. (˜ of) kraj, završetak 2.
okrajak 3. ends cilj 4. deo 5. smrt
end 2 v završiti
en.dan.ger /in'deindZE^/ v ugroziti; endangered species ugroÿena vrsta
en.dur.ance /in'djufrEnsFin'dufr-/ n izdrÿljivost
en.dure /in'djuE^Fin'duEr/ v izdrÿati
en.e.my /'enEmi/ (pl enemies) n neprijatelj
en.er.get.ic /,enE'dZetikF-Er-/ adj energiåan
en.er.gy /'enEdZiF-Er-/ (pl energies) n
energija
en.force /in'fo:sF-o:rs/ v 1. sprovesti u
delo 2. (˜ on/upon) nametnuti
en.forced /in'fo:stF-o:rst/ adj prisilan
en.force.ment /in'fo:smEntF-o:rs-/ n 1.
sprovoðenje 2. nametanje
en.gage /in'geidZ/ v 1. zaokupiti 2. (˜
with) pokrenuti 3. (˜ with) zapoåeti
borbu, napasti 4. zaposliti, angaÿovati
en.gaged /in'geidZd/ adj 1. (˜ to) veren
2. (˜ in/on) zauzet
en.gage.ment /in'geidZmEnt/ n 1. veridba 2. angaÿman
en.gine /'endZKn/ n 1. motor 2. lokomotiva; ˜ driverFengineer mašinovoða
en.gi.neer /,endZK'niE^/ n 1. inÿenjer 2.
AE mašinovoða
en.gi.neer.ing /,endZK'nifriN/ n mašinstvo,
tehnika; civil ˜ graðevinarstvo
En.gland /'iNglEnd/ n Engleska
En.glish /'iNgliS/ n 1. engleski jezik 2.
the Englezi; adj engleski
En.glish.man /'iNgliSmEn/ (pl Englishmen) n Englez
En.glish.wo.man /'iNgliS,wumEn/ (pl Englishwomen) n Engleskinja
en.grave /in'greiv/ v urezati, ugravirati,
uklesati
en.grav.ing /in'greiviN/ n 1. grafika 2.
gravura 3. bakrorez
66
e.nig.ma /i'nigmE/ n enigma, zagonetka
en.joy /in'dZoi/ v uÿivati
en.joy.ment /in'dZoimEnt/ n uÿivanje
en.joy.a.ble /in'dZoiEbEl/ adj prijatan
en.light.en /in'laitn/ v 1. obavestiti 2.
prosvetliti
en.light.ened /in'laitfnd/ adj 1. prosveãen 2. obavešten 3. prosvetljen
en.light.en.ment /in'laitfnmEnt/ n 1. obaveštenost 2. prosveãenost 3. prosvetiteljstvo
en.list /in'list/ v 1. regrutovati 2. (˜ in)
prijaviti se, pridruÿiti se 3. pridobiti
e.nor.mous /i'no:mEsF-o:r-/ adj ogroman
e.nough 1 /i'núf/ adj dovoljan
enough 2 adv dovoljno, dosta
en.rage /in'reidZ/ v razbesneti
en.rolFenroll /in'rEul/ (-ll-) v (˜ as/in)
upisati se
en.rol.mentFenrollment /in'rEulmEnt/ n
upis
en.sem.ble /on'sombflFa:n'sa:m-/ n 1.
komplet 2. ansambl
en.slave /in'sleiv/ v porobiti
en.sue /in'sju:Fin'su:/ v (˜ from) uslediti
en.sureFinsure /in'SuE^/ v obezbediti, osigurati
en.ter /'entE^/ v 1. uãi, doãi 2. (˜ for)
prijaviti se, prikljuåiti se 3. (˜ in)
uneti
en.ter.prise /'entEpraizF-Er-/ n 1. poduhvat 2. preduzimljivost 3. preduzeãe;
private ˜ mala privreda
en.ter.pris.ing /'entEpraiziNF-Er-/ adj preduzetniåki
en.ter.tain /,entE'teinF-Er-/ v 1. zabaviti
2. imati goste 3. nositi se mišlju
en.ter.tain.er /,entE'teinE^F-tEr-/ n zabavljaå
en.ter.tain.ment /,entE'teinmEntF-tEr-/ n
zabava, zabavljanje
en.thu.si.as.m /in'3ju:ziæzfmFin'3u:-/ n
(˜ for/about) oduševljenje, entuzijazam
en.thu.si.ast /in'3ju:ziæstFin'3u:-/ n entuzijasta, zaljubljenik
escapade
en.thu.si.as.tic /in,3ju:zi'æstikFin,3u:-/ adj
oduševljen
en.tire /in'taiE^/ adj ceo, sav, potpun
en.tire.ly /in'taiEliF-Er-/ adv 1. u potpunosti 2. isljuåivo
en.ti.tle /in'taitl/ v 1. (˜ to) dati nekome
pravo 2. nasloviti
en.trance 1 /'entrEns/ n 1. (˜ to) ulaz 2.
ulazak 3. pravo pristupa
entrance 2 /in'tra:nsFin'træns/ v opåiniti, baciti u trans
en.tre.pre.neur /,ontrEprE'n¨:^F,a:n-/ n preduzetnik
en.tre.pre.neu.ri.al /,ontrEprE'n¨:riElF
,a:ntrEprE'nü:/ adj preduzetniåki
en.try /'entri/ (pl entries) n 1. (˜ into)
ulazak 2. AE ulaz 3. odrednica
en.ve.lope /'envElEup/ n koverat
en.vi.a.ble /'enviEbfl/ adj zavidan, izuzetan
en.vi.ous /'enviEs/ adj (˜ of) zavidan,
pun zavisti
en.vi.ron.ment /in'vaifrEnmEnt/ n 1. the
prirodno okruÿenje 2. okruÿenje
en.vi.ron.men.tal /in,vaifrfn'mentfl/ adj
ekološki
en.vy 1 /'envi/ n (˜ at/of/towards) zavist
envy 2 (envying, envied) v zavideti
ep.ic 1 /'epik/ n ep
epic 2 adj epski, herojski
ep.i.cen.treFepicenter /'epi,sentE^/ n epicentar
ep.i.dem.ic /,epK'demik/ n epidemija
ep.i.lep.sy /'epKlepsi/ n epilepsija, padavica
ep.i.lep.tic 1 /,epK'leptik/ n epileptiåar,
padaviåar
epileptic 2 adj epileptiåan; ˜ fit epileptiåki napad
ep.i.logueFepilog /'epKlogF-lo:g/ n epilog
ep.i.sode /'epKsEud/ n 1. period 2. epizoda
ep.i.taph /'epKta:fF-tæf/ n epitaf
e.poch /'i:pokF'epEk/ n epoha
ep.och.al /'epokflF'epEkfl/ adj epohalan
e.qual /'i:kwEl/ adj (˜ in/to/with) jednak, ravnopravan
e.qual.i.ty /i'kwolKtiFi'kwa:-/ (pl equalities) n jednakost
e.quate /i'kweit/ v (˜ with) izjednaåiti
e.qua.tion /i'kweiZfn/ n 1. jednaåina 2.
izjednaåenost, proporcija
e.qua.tor /i'kweitE^/ n the ekvator
e.qui.lib.ri.um /,i:kwK'libriEm/ n 1. ravnoteÿa 2. uravnoteÿenost
eq.ui.nox /'i:kwKnoks, 'e-F-na:ks/ n ravnodnevnica; vernal/autumnal ˜ proleãna/jesenja ravnodnevica (21. mart/
22. septembar)
e.quip /i'kwip/ (-pp-) v (˜ with/for) opremiti
e.quip.ment /i'kwipmEnt/ n oprema
e.quiv.a.lent 1 /ikwivflEnt/ adj (˜ to)
ekvivalentan, jednak
equivalent 2 n (˜ of/to) ekvivalent
e.ra /'ifrE/ n era, doba
e.rase /i'reizFi'reis/ v obrisati
e.ras.er AE /i'reizE^F-sEr/ n gumica za
brisanje
e.rect 1 /i'rekt/ adj uspravan
erect 2 v 1. podiãi 2. izgraditi
e.rode /irEud/ v (˜ away) erodirati, spirati
e.ro.sion /i'rEuZfn/ n erozija
erosive /i'rEusiv/ adj erozivan
e.rot.ic /i'rotikFi'ra:-/ adj erotski
e.rot.i.ca /i'rotikEFi'ra:-/ n erotske slike,
knjige i sl.
e.rot.i.cism /i'rotKsizfmFi'ra:-/ n erotiånost
err /¨:^/ v grešiti
er.ro.ne.ous /i'rEuniEs/ adj pogrešan, netaåan
er.ror /'erE^/ n 1. greška 2. zabluda
e.rupt /i'rúpt/ v 1. pokuljati, izbiti 2. (˜
in) osuti se
e.rup.tion /i'rúpSfn/ n erupcija
es.ca.la.tor /'eskEleitE^/Fmoving staircase
BE n pokretne stepenice
es.ca.pade /'eskEpeid/ n vragolija, ludorija
67
E
escape
es.cape 1 /i'skeip/ v 1. (˜ from) pobeãi
2. izbeãi 3. smetnuti s uma
escape 2 n (˜ from/of) beg; fire ˜
poÿarne stepenice
es.cort 1 /'esko:tF-o:rt/ n pratnja
e.scort 2 /i'sko:tF-o:rt/ v (˜ to) pratiti
Es.ki.mo /'eskKmEu/ n Eskim, Eskimka;
adj eskimski
esp. abbr especially
es.pe.cial /i'speSfl/ adj poseban, naroåit
es.pe.cial.ly /i'speSfli/, specially adv 1.
naroåito 2. posebno
es.say /'esei/ n 1. sastav 2. esej, ogled
es.sence /'esfns/ n 1. (˜ of) suština 2.
esencija 3. in ˜ u suštini
es.sen.tial /i'senSfl/ adj 1. (˜ to/for)
neophodan 2. suštinski bitan
es.tab.lish /i'stæbliS/ v 1. osnovati 2. (˜
as/in) potvrditi se 3. ustanoviti, utvrditi
es.tab.lish.ment /i'stæbliSmEnt/ n 1. (˜
of) osnivanje 2. ustanova
es.tate /i'steit/ n 1. imanje 2. BE kvart,
blok, zona; industrial ˜ industrijska
zona; housing ˜ stambeni blok 3. posed 4. staleÿ 5. stanje; real ˜ nekretnine
es.teem 1 /i'sti:m/ n poštovanje
esteem 2 v 1. poštovati, ceniti 2. proceniti
es.ti.mate 1 /'estKmeit/ v 1. (˜ at) proceniti 2. (˜ for) napraviti predraåun
estimate 2 /'estKmKt/ n 1. (˜ of) procena
2. (˜ for) predraåun
es.ti.ma.tion /,estK'meiSfn/ n 1. procena
2. mišljenje
etc. abbr et.cet.e.ra /,et'setErE/ adv i tako dalje
e.ter.nal /i't¨:nlF-¨:r-/ adj veåit
e.ter.ni.ty /i't¨:nKtiF-¨:r-/ n veånost
eth.ic /'e3ik/ n etika, moralno naåelo
eth.i.cal /'e3ikfl/ adj 1. etiåki 2. moralan
eth.ics /'e3iks/ n nauka o moralu, etika
eth.nic /'e3nik/ adj etniåki, rasni, nacionalni ili plemenski; ˜ minorty nacionalna manjina
68
eth.no.log.ical /,e3nE'lodZikflF-'la:-/ adj
etnološki
eth.nol.o.gy /e3'nolEdZiFe3'na:-/ n etnologija, nauka o poreklu naroda i narodnosti, njihovom ÿivotu i obiåajima
et.y.mo.log.i.cal /,etKmE'lodZikflF-'la:-/ adj
etimološki
et.y.mol.o.gy /,etK'molEdZiF-'ma:-/ n etimologija, nauka o poreklu, istoriji i
promeni znaåenja reåi
eu.phe.mis.m /'ju:fKmizfm/ n eufemizam,
blaÿi izraz ili reå umesto oštrijeg
eu.phe.mis.tic /,ju:fK'mistik/ adj eufemistiåki
eu.pho.ri.a /ju:'fo:riEFju-/ n euforija
eu.phor.ic /ju:'forikFju'fo:rik/ adj euforiåan
Eu.ro /,jufrEu/ n evro
Eu.rope /'ju:frEp/ n Evropa
Eu.ro.pe.an /,jufrE'pi:En/ n Evropljanin,
Evropljanka; adj evropski; ˜ Community Evropska zajednica
eu.tha.na.si.a /,ju:3E'neiziEF-'neiZE/ n eutanazija, ubistvo iz samilosti
e.vac.u.ate /i'vækjueit/ v (˜ from/to) evakuisati
e.vac.u.a.tion /i,vækju'eiSfn/ n evakuacija
e.vade /i'veid/ v izbegavati, izbeãi
e.val.u.ate /i'væljueit/ v proceniti
e.val.u.a.tion /i,vælju'eiSfn/ n procena
e.vap.o.rate /i'væpEreit/ v ispariti
e.vap.o.ra.tion /i,væpE'reiSfn/ n isparavanje
e.va.sion /i'veiZfn/ n izbegavanje, izvrdavanje
e.va.sive /i'veisiv/ adj 1. nejasan, neodreðen 2. neuhvatljiv, koji vrda
eve /i:v/ n 1. noã uoåi samog praznika;
New Year's Eve novogodišnja noã 2.
the ˜ of period koji neposredno prethodi nekom vaÿnom dogaðaju
e.ven 1 /'i:vfn/ adv 1. åak 2. još 3. ˜ as
još dok 4. ˜ if/though iako, mada
even 2 adj 1. ravan 2. (˜ with) jednak
3. paran 4. ujednaåen, ravnomeran;
˜-handed nepristrasan
excuse
eve.ning /'i:vniN/ n veåe
e.vent /i'vent/ n dogaðaj; in the ˜ of u
sluåaju da; at all ˜s u svakom sluåaju
e.ven.tu.al /i'ventSuEl/ adj konaåan
e.ven.tu.al.i.ty /i,ventSu'ælKti/ n moguãi
dogaðaj, eventualnost
e.ven.tu.al.ly /i'ventSuEli/ adv konaåno,
na kraju
ev.er /'evE^/ adv 1. ikad 2. uvek; ˜ since
od tada; as ˜ kao i uvek; for ˜ zauvek
ev.er.green /'evEgri:nF-Er-/ adj 1. zimzelen 2. uvek popularan
ev.ery /'evri/ adj 1. svaki 2. svaki moguãi 3. ˜ last one sve do poslednjeg 4. ˜ now and then, ˜ now and
again, ˜ so often svako malo 5. ˜
other svaki drugi
ev.ery.bod.y /'evribodiF-ba:di/ pron svako
ev.ery.day /'evridei/ adj svakodnevan,
obiåan
ev.ery.one /'evriwún/ n svako, svi
ev.ery.thing /'evri3iN/ pron sve
ev.ery.where /'evriweE^/Fev.ery.place
/-pleis/ adv svuda
e.vict /i'vikt/ v (˜ from) izbaciti iz stana
ili sa poseda sudskim putem
e.vic.tion /i'vikSfn/ n izbacivanje, isterivanje
ev.i.dence /'evKdEns/ n 1. (˜ of/for) dokaz 2. svedoåenje 3. in ˜ primetan
ev.i.dent /'evKdfnt/ adj (˜ to) oåigledan
e.vil 1 /'i:vfl/ adj loš, zao, opak
evil 2 n zlo
ev.o.lu.tion /,i:vE'lu:Sfn, ,evE-F,evE-/ n
evolucija
ev.o.lu.tion.a.ry /,i:vE'luSEnfri, ,evE-F
,evE'lu:SEneri/ adj evolucijski
ex /eks/ n kol bivši
ex.act /ig'zækt/ adj 1. taåan 2. precizan
ex.act.ing /ig'zæktiN/ adj zahtevan
ex.ag.ge.rate /ig'zædZEreit/ v preterivati
ex.ag.ger.a.tion /ig,zædZE'reiSfn/ n preterivanje
ex.am /ig'zæm/ n 1. ispit 2. lekarski pregled
ex.am.i.na.tion /ig,zæmK'neiSfn/ n 1. ispit 2. lekarski pregled
ex.am.ine /ig'zæmKn/ v ispitati
ex.am.ple /ig'za:mpflFig'zæm-/ n (˜ of)
primer; for ˜ na primer
ex.ca.vate /'ekskEveit/ v iskopavati
ex.ca.va.tion /,ekskE'veiSfn/ n arheološko iskopavanje
ex.ceed /ik'si:d/ v premašiti, biti veãi
ex.cel /ik'sel/ (-ll-) v (˜ at/in) nadmašiti
ex.cel.lence /'eksflEns/ n izvrsnost
ex.cel.lent /'eksflEnt/ adj odliåan
ex.cept 1 /ik'sept/ prep osim
except 2 conj 1. osim 2. kol ali 3. izuzev
ex.cep.tion /ik'sepSfn/ n (˜ to) izuzetak
ex.cep.tion.al /ik'sepSfnEl/ adj neobiåan,
poseban, izuzetan
ex.cerpt /'eks¨:ptF-¨:r-/ n (˜ from) odlomak
ex.cess /ik'ses, 'ekses/ n (˜ of) 1. višak
2. neumerenost 3. krajnost
ex.ces.sive /ik'sesiv/ adj suvišan, preteran
ex.change 1 /iks'tSeindZ/ n 1. razmena
2. berza; ˜ rate kurs
exchange 2 v (˜ for/with) razmeniti, zameniti
ex.cite /ik'sait/ v 1. uzbuditi, uznemiriti
2. izazvati interesovanje
ex.cit.ed /ik'saitKd/ adj uzbuðen
ex.cite.ment /ik'saitmEnt/ n 1. uzbuðenost 2. uzbudljiv dogaðaj
ex.cit.ing /ik'saitiN/ adj uzbudljiv
ex.claim /ik'skleim/ v (˜ at) uzviknuti
ex.cla.ma.tion /,eksklE'meiSfn/ n uzvik;
˜ mark uskliånik (!)
ex.clude /ik'sklu:d/ v 1. (˜ from) iskljuåiti 2. (˜ from) izostaviti
ex.clu.sive /ik'sklu:s:v/ adj ekskluzivan,
poseban; ˜ of izuzev, bez
ex.cur.sion /ik'skE:SfnFik'skE:rZfn/ n ekskurzija
ex.cuse 1 /ik'skju:z/ v 1. (˜ for) oprostiti, izviniti 2. opravdati
69
E
excuse
excuse 2 /ik'skju:s/ n (˜ for) opravdanje, izgovor, izvinjenje
ex.e.cute /'eksKkju:t/ v 1. pogubiti, izvršiti smrtnu presudu 2. sprovesti u
delo 3. izvesti
ex.e.cu.tion /,eksK'kju:Sfn/ n 1. pogubljenje 2. izvršenje 3. izvoðenje
ex.e.cu.tion.er /,eksK'kju:SfnE^/ n dÿelat,
krvnik
ex.ec.u.tive 1 /ig'zekjLtiv/ adj izvršni
executive 2 n 1. direktor 2. izvršna vlast
ex.ec.u.tor /ig'zekjLtE^/ n izvršilac oporuke
ex.em.plar /ig'zemplE^/ n tipiåni predstavnik
ex.em.pla.ry /ig'zemplEri/ adj primeran,
koji sluÿi za primer
ex.em.pli.fy /ig'zemplKfai/ (exemplifying,
exemplified) v ilustrovati primerom,
pokazati
ex.empt 1 /ig'zempt/ adj (˜ from) izuzet, osloboðen obaveze
exempt 2 v (˜ from) izuzeti, osloboditi
ex.er.cise 1 /'eksEsaizF-Er-/ n veÿba
exercise 2 v 1. veÿbati 2. sprovesti u delo
ex.ert /ig'zE:tF-E:rt/ v 1. primeniti, ispoljiti 2. ˜ oneself napregnuti se
ex.er.tion /ig'zE:SfnF-E:r-/ n naprezanje
ex.hale /eks'heil/ v izdahnuti
ex.haust 1 /ig'zo:st/ v 1. iscrpeti 2. istrošiti
exhaust 2 adj izduvni ˜ pipe izduvna
cev
ex.haus.tive /ig'zo:stiv/ adj iscrpan, detaljan
ex.hib.it 1 /ig'zibKt/ v 1. izloÿiti 2. ispoljiti, pokazati
exhibit 2 n 1. izloÿbeni artikal, eksponat
2. AE izloÿba
ex.hi.bi.tion /,eksK'biSfn/ n (˜ of) 1. izloÿba 2. ispoljavanje
ex.hil.a.rate /ig'zilEreit/ v ushititi
ex.hil.a.ra.tion /ig,zilE'reiSfn/ n ushiãenost
ex.ile 1 /'eksail, 'egzail/ n 1. egzil, izgnanstvo 2. izgnanik
70
exile 2 v (˜ to) prognati
ex.ist /ig'zist/ v postojati
ex.ist.ence /ig'zistfns/ n 1. postojanje 2.
naåin ÿivota
ex.ist.ent /ig'zistfnt/ adj postojeãi
ex.is.ten.tial /,egzi'stenSfl/ adj egzistencijalni, ÿivotni
ex.ist.ing /ig'zistiN/ adj sadašnji, trenutni
ex.it 1 /'egzKt, 'eksKt/ n (˜ from) izlaz
exit 2 v izaãi
ex.ot.ic /ig'zotikFig'za:-/ adj egzotiåan,
uzbudljiv
ex.pand /ik'spænd/ v proširiti
ex.panse /ik'spæns/ n prostranstvo
ex.pan.sion /ik'spænSfn/ n 1. ekspanzija, širenje 2. produÿetak
ex.pect /ik'spekt/ v oåekivati
ex.pec.tan.cy /ik'spektEnsi/ n išåekivanje
ex.pec.tant /ik'spektEnt/ adj 1. pun išåekivanja 2. trudna, noseãa
ex.pec.ta.tion /,ekspek'teiSfn/ n oåekivanje
ex.pec.ting /ik'spektiN/ adj kol noseãa,
trudna
ex.pe.di.tion /,ekspK'diSfn/ n ekspedicija
ex.pel /ik'spel/ (-ll-) v (˜ from) 1. proterati 2. isterati, izbaciti
ex.pend /ik'spend/ v (˜ in/on) trošiti,
potrošiti
ex.pense /ik'spens/ n trošak
ex.pen.sive /ik'spensiv/ adj skup
ex.pe.ri.ence 1 /ik'spifriEns/ n (˜ of) iskustvo
experience 2 v doÿiveti
ex.pe.ri.enced /ik'spifriEnst/ adj (˜ at/
in) iskusan
ex.per.i.ment 1 /ik'sperKmEnt/ n (˜ on)
eksperiment, pokus
experiment 2 v (˜ on/with) eksperimentisati
ex.per.i.men.tal /ik,sperK'mentl/ adj eksperimentalni, probni
ex.pert 1 /'eksp¨:tF-¨:rt/ n (˜ at/in/on)
vrhunski struånjak
expert 2 adj struåan
ex.pire /ik'spaiE^/ v isteãi (rok trajanja)
extravagant
ex.pir.y /ik'spaifri/, ex.pi.ra.tion
/,ekspK'reiSfn/ n datum isticanja roka
vaÿenja ili trajanja
ex.plain /ik'splein/ v objasniti
ex.pla.na.tion /,eksplE'neiSfn/ n objašnjenje
ex.pli.cit /ik'splisKt/ adj izriåit
ex.plode /ik'splEud/ v 1. eksplodirati 2.
puãi
ex.ploit /ik'sploit/ v 1. iskoristiti 2. eksploatisati
ex.ploi.ta.tion /,eksploi'teiSfn/ n eksploatacija, iskorištavanje
ex.plo.ra.tion /,eksplE'reiSfn/ n istraÿivanje
ex.plo.rer /ik'splo:rE^/ v istraÿivaå
ex.plo.sion /ik'splEuZfn/ n eksplozija
ex.plo.sive 1 /ik'splEusiv/ adj 1. eksplozivan 2. buran
explosive 2 n eksploziv
ex.port 1 /ik'spo:tF-o:rt/ v izvoziti
export 2 /'ekspo:tF-o:rt/ n izvoz
ex.port.er /ik'spo:tE^F-o:r-/ n izvoznik
ex.pose /ik'spEuz/ v 1. (˜ to) izlagati 2.
(˜ to) razotkriti 3. razviti (film)
ex.posed /ik'spEuzd/ adj (˜ to) izloÿen
ex.po.si.tion /,ekspE'ziSfn/ n 1. izlaganje, govor 2. meðunarodna izloÿba
dobara i proizvoda
ex.pos.tu.late /ik'spostSLleitF-'spa:-/ v (˜
with/about/on) izloÿiti, obrazloÿiti
ex.po.sure /ik'spEuZE^/ n (˜ to) 1. izlaganje, izloÿenost 2. razotkrivanje, obelodanjivanje
ex.press 1 /i'spres/ v 1. izraziti, iskazati
2. BE poslati ekspresno poštom
express 2 n 1. brzi voz 2. brza isporuka
express 3 adj 1. brz 2. jasan, izrazit
ex.pres.sion /ik'spreSfn/ n 1. iskaz 2. izraz lica
ex.pres.sive /ik'spresiv/ adj (˜ of) izraÿajan
ex.qui.site /ik'skwizKt, 'ekskwi-/ adj 1.
izvrstan 2. izuzetan
ex.tend /ik'stend/ v 1. produÿiti, proširiti, uveãati, raširiti 2. (˜ to) ukazati
(pomoã); ˜ a warm welcome ukazati, poÿeleti dobrodošlicu
ex.ten.sion /ik'stenSfn/ n 1. produÿetak
2. telefonska ekstenzija, lokal
ex.ten.sive /ik'stensiv/ adj znatan, obiman, opseÿan
ex.tent /ik'stent/ n 1. (˜ of) opseg, obim
2. mera, stepen
ex.te.ri.or 1 /ik'stifriE^/ adj spoljni
exterior 2 n eksterijer, spoljašnost
ex.ter.nal /ik'st¨:nlF-¨:r-/ adj spoljni
ex.ter.nal.ise, externalize /ik'st¨:nElaizF
-¨:r-/ v 1. ispoljiti (oseãanja) 2. racionalizovati
ex.tinct /ik'stiNkt/ adj 1. izumrli 2. ugašen (vulkan)
ex.tinc.tion /ik'stiNkSEn/ n (˜ of) izumiranje
ex.tin.guish /ik'stiNgwiS/ v ugasiti
ex.tin.guish.er /ik'stiNgwiSE^/ n aparat za
gašenje poÿara
ex.tort /ik'sto:tF-o:rt/ v (˜ from) iznuditi
ex.tor.tion /ik'sto:SfnF-'sto:rSfn/ n iznuðivanje
ex.tra 1 /'ekstrE/ adj dodatni
extra 2 n 1. dodatak 2. statista
ex.tract 1 /ik'strækt/ v (˜ from) 1. izvuãi 2. iscediti
extract 2 /'ekstrækt/ n 1. (˜ from) izvod, odlomak 2. (˜ of) ekstrakt
ex.trac.tion /ik'strækSfn/ n (˜ from) vaðenje, izvlaåenje
ex.tra.cur.ric.u.lar /,ekstrEkE'rikjLlE^/ adj
vannastavni
ex.tra.dite /'ekstrEdait/ v (˜ from/to) izruåiti, isporuåiti (kaÿnjenika)
ex.tra.di.tion /,ekstrE'diSfn/ n ekstradicija, izruåenje
extra.or.di.na.ry /ik'stro:dfnfriF
ik'stro:rdneri/ adj 1. izvanredan 2. vanredan
ex.trav.a.gance /ik'strævEgfns/ n ekstravagancija, rasipnost
ex.trav.a.gant /ik'strævEgEnt/ adj ekstravagantan, rasipan
71
E
extreme
ex.treme 1 /ik'stri:m/ adj ekstreman, krajnji
extreme 2 n krajnost
ex.tro.vert, extravert /'ekstrEv¨:tF-¨:rt/ n
ekstrovertna, druÿeljubiva osoba
ex.tro.vert.ed, extraverted /'ekstrEv¨:tKdF
-v¨:r-/ adj ekstrovertan, druÿeljubiv
eye 1 /ai/ n oko; ˜ shadow senka za oåi
eye 2 (eyeing/eying) v odmeriti
eye.ball /'aibo:l/ n oåna jabuåica
72
eye.brow /'aibrau/ n obrva
eye.glass.es AE /'aigla:sKzF-glæs-/
Fglasses BE n naoåari
eye.lash /'ailæS/ n trepavica
eye.lid /'ailid/ n oåni kapak
eye.lin.er /'ai,lainE^/ n ajlajner
eye.sight /'aisait/ n vid
eye.wit.ness /'ai,witnKs/ n (˜ to/of) svedok
Download

Odlomak PDF, 670KB