PROGRAM
Regionalna konferencija za Jugoistočnu Evropu
Jačanje nezavisnosti regulatornih tela u oblasti medija
14-15. novembar 2013. godine
Hotel Maestral Resort, Pržno, Crna Gora
14. novembar 2013.
09.00 – 09.30
Otvaranje konferencije
Željko Rutović, generalni direktor, Direktorat za medije,
Ministarstvo kulture Crne Gore
Lejla Dervišagić, savetnik na programu, Odeljenje za medije,
Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava, Savet
Evrope, Strazbur
09.30 – 10.00
Evropski standardi koji se odnose na nezavisnost i funkcionisanje
tela nadležnih za regulaciju radiodifuzne delatnosti
Bernhard Möwes, ekspert Saveta Evrope, bivši načelnik Odeljenja za
međunarodnu saradnju u oblasti medija i radiodifuziju, Savezni
komesarijat za kulturu i medije
10.00 – 11.30
Nezavisnost i
radiodifuzije
funkcionisanje
regulatornih
tela
u
oblasti
Prezentacije predstavnika regulatornih tela Albanije, Bosne i
Hercegovine, Crne Gore, BJR Makedonije, Srbije i Kosova1 (max. 15
min/po prezentaciji).
Moderator:
Maja Stojanović, menadžer projekta, Kancelarija Saveta Evrope u
Beogradu
11.30 – 12.00
Pauza za kafu
1
Svako pominjanje Kosova u smislu teritorije, institucija ili stanovništva, u dokumentima Projekta treba tumačiti u skladu sa Rezolucijom
1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i bez prejudiciranja statusa Kosova.
12.00 – 13.00
Diskusija
13.00 – 14.30
Ručak
14.30 – 15.30
Mandat i ovlašćenja regulatornih tela
 Iskustva Belgije: Marc Janssen, ekspert Saveta Evrope, nezavisni
konsultant, bivši predsednik regulatornog tela za medije, Belgija
 Iskustva Nemačke: Verena Schneider, ekspert Saveta Evrope,
glavni pravni zastupnik regulatornog tela Instituta za medije
pokrajine Saksonija-Anhalt, Nemačka
Moderator:
Bernhard Möwes, ekspert Saveta Evrope
15.30 – 17.30
Diskusija
15. novembar 2013.
09.00 – 10.00
Novi izazovi:
 Digitalizacija i uloga regulatornih tela: Iskustva Hrvatske
Damir Hajduk, ekspert Saveta Evrope, član Agencije za
elektroničke medije
 Regulacija, samoregulacija i unapređenje pluralizma i slobode
medija
Marc Janssen, ekspert Saveta Evrope, nezavisni konsultant, bivši
predsednik regulatornog tela za medije, Belgija
10.00 – 11.00
Diskusija
Moderator:
Maja Stojanović, Savet Evrope
11.00 – 11.30
Pauza za kafu
11.30 – 13.00
Transparentnost i odgovornost regulatornih tela: razmena
iskustava i dobrih praksi u regionu
Kratke prezentacije predstavnika regulatornih tela u oblasti
radiodifuzije: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska
Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo (5 min: komentari
u vezi sa primerima dobre prakse, predlozi i preporuke)
Panel diskusija
13.00 – 13.30
Zaključci/ Sledeći koraci
Moderator:
Lejla Dervišagić, Savet Evrope
13.30 – 15.00
Ručak / Završetak konferencijet of particip
Download

Regionalna konferencija za Jugoistočnu Evropu Jačanje