This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
KVALITET I UPOTREBLJIVOST
DINAMIČKIH PLANOVA
doc. dr Zoran Stojadinović, dipl.inž.građ.
doc. dr Dejan Marinković, dipl.inž.građ.
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
UPOTREBA
DINAMIČKIH PLANOVA
U SVIMA FAZAMA PROJEKTA:
Formiranje ponude,
Ugovaranje,
Upravljanje izvođenjem radova,
Kontrolu izvođenja radova,
Predstavljaju osnov za rešavanje sporova na
projektu
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
KVALITET
DINAMIČKIH PLANOVA
U KOJOJ MERI ISPUNJAVA NABROJANE FUNKCIJE:
Koliko dobro je sagledana tehnologija
Koliko dobro su sagledani i normirani resursi
(statički i dinamički)
Koliko dobro realizacija odgovara planu
Koliko dobro se objektivno može izmeriti
produktivnost
Koliko dobro može da apsorbuje poremećaje
KVALITET SE MOŽE RAZMATRATI SAMO
AKO SE MOŽE OBJEKTIVNO IZMERITI
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
U ČEMU JE PROBLEM?
DINAMIČKI PLANOVI NISU KVALITETNO URAĐENI
PA NISU UPOTREBLJIVI U DOVOLJNOJ MERI!
Loše planiranje
Neadekvatno sagledani resursi
Lošija realizacija u odnosu na ponudu
Problem za izvođača – gubi se profit
Problem za investitora – neizvesna realizacija
LOŠI PLANOVI NISU NIKOME U INTERESU!
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
DINAMIČKI PLANOVI - PREDUSLOVI
ZA UPOTREBLJIVOST I KVALITET
Potpuno poznata tehnologija
Kvalitetna projektna dokumentacija
Aktuelne norme
Usvojen realan cilj planiranja
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
DINAMIČKI PLANOVI –
UOBIČAJENO NA PROJEKTIMA
MREŽNI PLAN (na nivou vrste radova)
GANTOGRAM
HISTOGRAMI
“S” KRIVA
DOVOLJNO SAMO U FORMALNOM SMISLU .
NIJE DOVOLJNO DA BI BILO KVALITETNO I
UPOTREBLJIVO!
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
DINAMIČKI PLANOVI –
ŠTA NEDOSTAJE?
OPERATIVNO PLANIRANJE (na nivou ekipa)
MERENJE PRODUKTIVNOSTI
MODELIRANJE “S” KRIVE
VIZUELIZACIJA
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
ŠTA JE DRUGAČIJE
AKO SE URADI KAKO TREBA?
Formiranje ponude - TAČNO
Ugovaranje – SMANJEN RIZIK
Upravljanje izvođenjem radova - DNEVNO!
Kontrola izvođenja radova - PRECIZNE I
PRAVOVREMENE KOREKTIVNE MERE
Osnov za rešavanje sporova na projektu –
OBJEKTIVNO I NESPORNO
PROCES REALIZACIJE PROJEKTA JE POD
KONTROLOM
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
OPERATIVNO PLANIRANJE
ZAŠTO JE VAŽNO:
Dobro operativno planiranje omogućava realizaciju
projekta uz optimalan utrošak resursa, uz mogućnost
dnevne kontrole i efikasnu primenu korektivnih mera.
DA BI BILO DOBRO:
Planiranje treba vršiti na nivou ekipa, na dnevnom
nivou
Nakon toga dinamički planovi mogu da se ukrupne po
potrebi na nedeljni, mesečni ili ukupni nivo
NIJE REŠENO SISTEMATSKI NI U SVETU!
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
POSTOJEĆI PRISTUPI PLANIRANJU
Klasični pristup (Critical Path Method)
Sistem poslednjih planera (Last Planner System )
Upravljanje zasnovano na lokacijama (LBM –
Location Based Management)
4D modeliranje:
- 4D mikro i makro menadžment,
- 4D BIM
OGRANIČENJA POSTOJE UPRAVO NA
NIVOU OPERATIVNOG PLANIRANJA!
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Last Planner System
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Last Planner System
Viši nivoi planiranja povereni su glavnim planerima, a
operativno planiranje poslednjim planerima
“Poslednji planer je osoba ili grupa odgovorna za
kontrolu proizvodne jedinice i završetak određenih
zadataka na operativnom nivou” – Ballard
Lookahead planovi – osnovna funkcija pravovremeno
sagledavanje i obezbeđenje preduslova za odvijanje
aktivnosti
Nedeljni planovi - predstavljaju zajednički dogovor u
pogledu zadataka za narednu sedmicu, koji se
usaglašava preko nedeljnih sastanaka.
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Location Based Management
Unapređeno ciklogramsko planiranje
Struktura lokacija – sveobuhvatna, višeslojna
Tokovi rada – skup istorodnih aktivnosti koje se ponavljaju
po različitim lokacijama.
Proračun zasnovan na metodi kritičnog puta.
Sistem “alarma” - unapred otkriva i rešava prostornovremenske sukobe.
Optimizacija planova – usklađeni i kontinuirani tokovi rada
Doprinosi nižim troškovima radne snage
LBM je odličan za dugoročno planiranje, ali ne zadire u
operativno planiranje i sistem dnevnih zadataka i zbog toga
autori LBM-a predlažu zajedničku primenu sa LPS-om.
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Location Based Management
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
4d modeliranje
4D modeliranje - kombinacija prostornih podataka i
vremenskog rasporeda. Povezivanje se ostvaruje
između građevinskih komponenti iz 3D cad modela s
aktivnostima iz dinamičkih planova.
4D modeliranjem se utvrđuju prostorno-vremenski
sukobi aktivnosti i ukazuje na greške u planovima koje
treba ispraviti pre njihove realizacije.
4D makromenadžment se vezuje za dugoročne
planove i 4D modeliranje
4D mikromenadžment se zasniva na principima LPS-a
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Ograničenja postojećih pristupa
Primenom CPM-a, LBM-a, LPS-a i 4D modeliranja mogu se dobiti
kvalitetni dugoročni planovi.
Istraživanja u svetu pokazuju da je loše planiranje čest uzrok niske
produktivnosti.
KLJUČNA OGRANIČENJA:
1)
Slaba vertikalna povezanost nivoa planiranja.
2)
Neadekvatno operativno planiranje.
3)
Nedostatak parametara za proveru kvaliteta i upotrebljivosti planova
pre njihove realizacije, a posebno operativnih.
4)
Nedostatak efikasnih metrika za kontrolu realizacije operativnih
planova (po ekipama i zbirno) - posebno na dnevnom nivou
5)
Velika osetljivost postojećih pristupa planiranju na poremećaje i
potreba za stalnim ažuriranjem.
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Ograničenja postojećih pristupa
Neadekvatno operativno planiranje:
- uglavnom prepušteno dogovoru poslednjih planera na
gradilištu; sopstvena procena učinka od strane poslednjih
planera
- ne postoji sistemski pristup za proračun dnevnih lokacija i
dnevnih zadataka po ekipama angažovanim na jednom toku
rada, kao i za njihovo usklađivanje (uticaj različite
koncentracije posla u prostoru po ekipama itd.)
- poslednji planeri u praksi mogu da budu subjektivni i da ne
sagledaju šta je najbolje za projekt u celini
- ne prati se kontinuitet rada ekipa u okviru radnih brigada
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Planovi po ciklusima rada - PCR
Work Cycle Based Scheduling - WCBS
Nivoi planiranja u PCR sistemu planiranja:
1.
Master plan
2.
Fazni plan
3.
Detaljni plan – aktivnost odgovara ciklusu
4.
PCR – planovi po ciklusima rada (razrada
ciklusa po ekipama na dnevnom nivou)
5.
Svi ostali planovi uobičajeni u praksi proističu
direktno iz PCR
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Planovi po ciklusima rada - PCR
Koraci u izradi PCR:
1.
Definisanje ciklusa (prostorno tehnološke celine
poverene jednoj radnoj brigadi) – detaljni plan
2.
Podela tokova rada na podtokove i definisanje
ekipa,
3.
Dnevno planiranje,
4.
Sinhronizacija ekipa i obezbeđenje kontinuiteta
rada i
5.
Izrada dinamičkog plana za ciklus
This image cannot currently be display ed.
DETALJNI PLAN - osnovni plan pre korekcije
Ck
Tok 1 i Tok 2 - konstrukcija
C1
C2
Ci
DEFINISANJE CIKLUSA U
DETALJNOM PLANU
T
This image cannot currently be display ed.
DETALJNI PLAN - osnovni plan pre korekcije
C1
C2
Ci
Ck
Tok 1 i Tok 2 - konstrukcija
T
Podtokovi ekipa za ciklus C1 i C2
TH A H B H
CIKLUS 2
TV A V
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
CIKLUS 1
RAZRADA CIKLUSA KROZ
PCR – Formiranje podtokova
ekipa
T
This image cannot currently be display ed.
DETALJNI PLAN - osnovni plan pre korekcije
C1
C2
Ci
Ck
Tok 1 i Tok 2 - konstrukcija
T
PCR sistem – Uspostavljanje
vertikalne povezanosti između nivoa
planiranja
Podtokovi ekipa za ciklus C1 i C2
DETALJNI PLAN - REALNO STANJE
Tokovi rada za konstrukciju
TH A H B H
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
T
D1
CIKLUS 1
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
CIKLUS 1
CIKLUS 2
CIKLUS 2
TV A V
T
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Planovi po ciklusima rada - PCR
DNEVNO PLANIRANJE:
1. Proračun univerzalne mere za dnevni obim posla
ekipa,
2. Proračun dnevnih lokacija i dnevnih zadataka po
ekipama
3. Provera uposlenosti kapaciteta ekipa na dnevnom
nivou
4. Cilj – za svaku ekipu dobiti kontinuiranu uposlenost
sa konstantnim nivoom opterećenja
This image cannot currently be display ed.
2D+ vizuelizacija PCR
EKIPE: Ts i Tz
LS,1
LS,3
LS,5
LS,7
D3
D1
D7
J1
J2
D5
J1 = LZ,1 - LZ,4
D1, D2, D3, D4
J2 = LZ,5 - LZ,6
D5, D6, D7, D8
LS,2
LS,4
LS,6
LS,8
D2
D4
D6
D8
This image cannot currently be display ed.
2D+ vizuelizacija PCR
EKIPE: Ts i Tz
LS,1
LS,3
LS,5
LS,7
D3
D1
D7
J1
J2
D5
J1 = LZ,1 - LZ,4
D1, D2, D3, D4
J 2 = LZ,5 - LZ,6
D5, D6, D7, D8
LS,2
LS,4
LS,6
LS,8
D2
D4
D6
D8
Konstantan koeficijent uposlenosti za svaki dan.
This image cannot currently be display ed.
2D+ vizuelizacija PCR
EKIPA: Av
L1 (Av)
L4 (Av)
L5 (Av)
L6 (Av)
D4
D6
J1
J2
J1 = L2 (Av) - L4 (Av)
D2, D 3, D 4
J2 = L6 (Av) - L8 (Av)
L8 (Av)
L4 (Av)
D1
D6, D7, D8
D4
D5
D8
EKIPE: Ts i Tz
LS,1
LS,3
LS,5
LS,7
D3
D1
D7
J1
J2
D5
J 1 = LZ,1 - LZ,4
D1, D2, D3, D4
J 2 = LZ,5 - LZ,6
D5, D6, D 7, D8
LS,2
LS,4
LS,6
LS,8
D2
D4
D6
D8
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
PCR - Sinhronizacija ekipa i
kontinuitet rada
1.
2.
3.
4.
Radovi za ekipe na ciklusu traju isto.
Prostorno-vremenski zazori između ekipa usled
tehnoloških uslova, različite koncentracije posla u
prostoru, neusklađenosti dnevnih lokacija.
Rezerve (buffer) – kompenzacija eventualnih
kašnjenja, smanjenje rizika.
Identifikacija uslova za kontinuirani prelazak
ekipa na novi ciklus – ograničava veličinu buffer-a
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Izrada PCR-a
Na osnovu rezultata proračuna iz prethodnih koraka, glavni
planer vrši izradu PCR-a, koji mogu biti prikazani u formi tabele,
gantograma, ciklograma ili putem vizualizacije.
Za primjenu u praksi, 2D+ vizualizacija napredovanja radova
(kombinacija 2D crteža i vremenskog plana) se pokazala veoma
efikasnom, jer je lako razumljiva za neposredne izvršioce, i ne
zahteva informatičko znanje.
Vizuelizacija po ekipama predstavlja planove njihovog rada na
ciklusu, dok vizuelizacija po radnim danima prikazuje kako je
izvršena sinhronizacija ekipa.
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Kontrola realizacije PCR-a
Za primenu PCR-a posebno je značajna realizacija prvog ciklusa
(probna proizvodnja u industriji) gde treba uočiti nedostatke,
uigrati ekipe, eliminisati odstupanja i dostići planirane
performanse proizvodnje.
Prvi ciklus kontroliše glavni planer na dnevnom nivou. Nakon
toga dnevnu kontrolu vrše poslovođe, a glavni planeri nedeljno ili
na nivou ciklusa.
Identifikacija odstupanja – vizuelna i parametarska.
Sastavni deo PCR-a je novi pristup u merenju produktivnosti
zasnovan na razdvojenoj oceni proizvodnih snaga (ekipe i radne
brigade) i oceni uticaja zastoja i organizacije posla.
Poremećaji u dinamici ne utiču na usložnjavanje kontrole.
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
PCR – uticaj na produktivnost
Stambeni kompleks
PI - INDEKS PRODUKTIVNOSTI
CIKLUSI
OBJEKTI
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
0,71
0,72
0,63
0,45
0,90
0,94
0,89
0,65
0,91
0,99
0,93
0,67
1,02
1,01
1,02
0,72
1,03
1,04
1,02
0,7
1,03
1,03
1,05
0,72
1,06
1,05
1,05
0,72
C8
PI prosek PI prosek Procenat
klasični primena poboljšanja
pristup
PCR-a
I) PCR od ciklusa C2
Objekat A
Objekat B
Objekat C
Objekat D
0,71
0,72
0,63
0,45
0,99
1,01
0,99
0,70
28%
29%
37%
35%
Primer se odnosi na stambeno-poslovne objekte.
PCR planovi su izvođačima bili jasni i brzo su ih prihvatali.
Ekipe su do kraja prvog ciklusa dostizale dnevne performanse bliske
maksimalnim.
Primenom PCR-a indeks produktivnosti je povećan za 28 – 37%
Posao na planiranju je bio značajno olakšan (ponavljanje ciklusa, nema
korekcija dugoročnih planova)
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Zašto PCR sistem planiranja?
Objedinjuje sve pozitivne elemente postojećih pristupa
planiranju i rešava njihova ograničenja.
Omogućava dobru vertikalnu povezanost operativnog i
dugoročnog planiranja.
Poseduje parametre za kontrolu kvaliteta i upotrebljivosti
operativnih planova (koeficijent uposlenosti ekipa, analizira uticaj
različite koncentracije posla u prostoru po radnim ekipama na
dnevnom nivou, usklađuje dnevne lokacije po obliku i veličini,
planira i meri odstojanja između ekipa, definiše uslove
kontinuiteta rada ekipa, usklađuje podtokove ekipa, proračunava
veličine mogućih rezervi).
Predviđa sistem “probne proizvodnje” za prvi ciklus, što
doprinosi brzom dostizanju maks. performansi proizvodnje.
Smanjuje subjektivnost i zavisnost od kvaliteta pojedinca
(poslednjih planera).
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Zašto PCR sistem planiranja?
Poseduje efikasne parametre za ocenu: stanja radova,
proizvodnih snaga i nivoa organizacije posla; omogućava
jednostavnu dnevnu identifikaciju odstupanja, njihovih uzroka,
kao i odgovornih lica,
Velika prilagodljivost promenama na gradiištu: sistem merenja
napretka i ocene stanja radova ne zavisi od poremećaja i čestih
promena planova u uobičajenoj praksi, što motiviše ekipe da
poštuju planove i zahtevane učinke.
PCR planovi u sebi sadrže i planove obezbeđenja preduslova pa
nije potrebno posebno raditi lookahead planove.
Primena PCR sistema u praksi pokazala se veoma efikasnom uz
značajno povećanje produktivnosti. Sistem je testiran na
125.000 m2 objekata različite veličine i uslova za gradnju.
Sistem je jasan i lako razumljiv za neposredne izvršioce; dobro
prihvaćen u praksi.
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
MERENJE PRODUKTIVNOSTI
ZAŠTO JE VAŽNO:
Produktivnost na građevinskim projektima je
niska
Kontrola realizacije projekta treba da
obavezno obuhvati i merenje produktivnosti
Ukoliko se merenje dobro sprovodi, moguće je
pravovremeno i precizno primeniti korektivne
mere i povećati produktivnost na gradilištu
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
MERENJE PRODUKTIVNOSTI
POSTOJEĆI PRISTUPI:
Klasičan pristup
Indeks produktivnosti (performance index)
Mera produktivnosti posla (job productivity
measurement)
Calibre
OGRANIČENJA POSTOJE U POGLEDU NAČINA
MERENJA I PRAKTIČNOSTI PRIMENE NA
NIVOU OPERATIVNOG PLANIRANJA!
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
MERENJE PRODUKTIVNOSTI
NOVI PRISTUP: OCENA RADNE SNAGE I OCENA
RADA – sastavni deo PCR metodologije
Bez dodatnih merenja i analiza, daje direktan odgovor
na ključno pitanje: da li je problem u radnoj snazi ili je
loša organizacija posla (zastoji).
Struktura radnog vremena
produktivan rad
efektivan rad
neproduktivan rad
zastoji
pauze
Ocenjuje se radna snaga, opšta produktivnost rada i
uticaj zastoja, što inače nije moguće.
Ocena rada predstavlja sumarnu ocenu produktivnosti
i uključuje uticaj svih faktora
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
MERENJE PRODUKTIVNOSTI
OCENA RADNE SNAGE I OCENA RADA :
OCENA RADNE SNAGE
OCENA UKUPNOG RADA
Ors =
Or =
Ns pot
Osef
Ns pot
Os
OSNOVNA PREDNOST: SAMO DVA BROJA
DOVOLJNA DA PRUŽE KOMPLETNU SLIKU O
REALIZACIJI
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
MERENJE PRODUKTIVNOSTI
Ocene radne snage i ocene rada po lokacijama
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
I-1
I-2
II-1
II-2
III-1
III-2
IV-1
IV-2
V-1
V-2
Ocena radne snage
0,78
0,84
1,06
1,03
1,06
1,14
1,19
1,19
1,17
1,18
Ocena rada - JPM
0,71
0,75
1,01
1,01
1,03
1,13
1,18
1,18
1,17
1,18
KORAK DALJE: Uticaj dodatnih troškova
vezanih za radnu snagu na poslovni rezultat
Koeficijenti se mogu meriti na svim organizacionim
nivoima: projekat, vrsta rada, radna brigada, ekipa i dr.
38
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
MODELIRANJE “S” KRIVE
Modeliranje S krive realizacije
Modeliranje S krive troškova
Modeliranje S krive dinamike naplate
Preklapanje obe dinamike i ispravljanje nelogičnosti.
Značajno za kontrolu realnosti i upotrebljivosti
planova.
MNOGI PROBLEMI NA PROJEKTIMA NASTAJU
USLED NELOGIČNE DINAMIKE FINANSIRANJA!
INVESTITORI NISU SVESNI POSLEDICA
PRETERANIH UGOVORNIH ZAHTEVA
IZVOĐAČI NISU SVESNI KRITIČNIH MESTA
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
MODELIRANJE “S” KRIVE
Uporedni prikaz S krivih za troškove, planiranu prodajnu cenu i
naplatu
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
troškovi
prodajna cena
1MAR07
1APR07
1FEB07
1DEC06
1NOV06
1OCT06
1SEP06
1AUG06
1JUL06
1JUN06
1MAY06
1APR06
1MAR06
1FEB06
1JAN06
1DEC05
1NOV05
1OCT05
1SEP05
1AUG05
1JUL05
1JAN07
naplata
0,00
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
VIZUELIZACIJA
Funkcija vizuelizacije:
Olakšava razumevanje i praktičnu primenu
operativnih planova
Operativni planovi nepregledni u klasičnoj formi.
Razumljivi svima: i radniku na gradilištu i najvišem
rukovodiocu.
Doprinose rešavanju prostorno vremenskih
sukoba.
This image cannot currently be display ed.
GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU
HVALA NA PAŽNJI
doc. dr Zoran Stojadinović, dipl.inž.građ.
doc. dr Dejan Marinković, dipl.inž.građ.
Download

Prezentacija 6 - CPM Consulting