EK
L
P
S
A
M
RO ODE
PS RN
TV O
O
A
T
OA
IC JA
NASILJE
Z
N
I
Č
OL ORGANIZOVANI
KRIMINAL
Šta je trgovina ljudima?
PR
IN
UD
Trgovina ljudima podrazumeva prodaju i kupovinu, tj. držanje
neke osobe u cilju njene eksploatacije, profitne ili neprofitne,
kao i sve druge radnje koje mogu biti deo tog procesa
(npr. prevoz, skrivanje, čuvanje i sl.). Do eksploatacije uvek
dolazi i eksploatacija se uvek održava upotrebom sile,
pretnje, prevarom, zloupotrebom ovlašćenja ili
zloupotrebom teškog položaja, otmicom ili na neki drugi
način
➢ Kada se radi o trgovini decom, nije važno koje sredstvo je
upotrebljeno, tj. govorićemo o trgovini decom iako nije bilo
elemenata pretnje, prinude, zloupotrebe položaja i slično.
Takođe, pristanak žrtve na eksploataciju ne menja činjenicu
da se radi o trgovini ljudima i da je to krivično delo
➢ Međunarodne organizacije procenjuju da se oko 21 milion ljudi u svetu nalazi u
ropskom položaju, od toga 5,5 miliona dece, a da trgovci ljudima zarađuju i do 32
milijarde dolara godišnje
➢ Dva najvažnija međunarodna dokumenta za borbu protiv trgovine ljudima jesu
Protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito
ženama i decom, donet 2000. godine kao prateći protokol Konvencije Ujedinjenih
Nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (Palermo protokol), i
Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima iz 2005. godine,
koje je i Srbija potpisala i ratifikovala i time preuzela obavezu da se protiv trgovine
ljudima bori
➢ Trgovina ljudima je krivično delo po članu 388 Krivičnog zakonika Srbije za koje je
zaprećena kazna od 3 do 12 godina zatvora
Srbija
U trgovinu
t r gov inu ljudim
ljudimaa sspadaju:
pa da ju:
➢
je zemlja odakle žrtve
trgovine ljudima potiču, zemlja kroz koju
žrtve prolaze na svom putu do zemlje
krajnje destinacije, i zemlja u kojoj su
žrtve eksploatisane!
www.astra.rs
➢
➢
➢
➢
➢
➢
Prinudna prostitucija i
drugi oblici seksualne eksploatacije
Prinudni rad/radna eksploatacija
Prinudna prošnja
Prinuda na vršenje krivičnih dela
Prinudni brak
Prinudni rad u kući
Trgovina organima
www.astra.rs
www.astra.rs
➢ Za žrtve trgovine ljudima vlada pogrešno mišljenje da su glupe, naivne i
lakomislene, da hoće brzu i laku zaradu, i da su žrtve samo žene i deca
➢ Za trgovce ljudima vlada pogrešno mišljenje da su to žrtvama uvek
nepoznate osobe, da ih je lako prepoznati, i da su trgovci uvek muškarci
Podaci dobijeni putem
ASTRA SOS TELEFONA
u periodu
od 2002 do 2013 godine
S VA K O M O Ž E B I T I Ž R T VA T R O G V I N E L J U D I M A
Bez obzira na pol, godište i obrazovanje
S VA K O M O Ž E B I T I T R G O VA C L J U D I M A
Bez obzira na pol, godište i odnos koji ima sa žrtvom
➢ Primljeno je 17871 poziva
upućenih od strane
3113 klijentkinja i klijenata
➢ Identifikovano je 420 žrtava
trgovine ljudima
Najčešće ljudi
postaju žrtave
putem:
➢
preko oglasa,
od prijatelja/rođaka
➢ 78% njih su
državljanke i državljani Srbije
➢
➢ Njih 54 su muškarci
➢ 153 dece je bilo među
identifikovanim žrtvama
Poslovnih ponuda
Lažnog zabavljanja
i lažnih brakova
➢
Zloupotrebom
Interneta
preko društvenih mreža,
čet soba, oglasa
PROVERI!
Tražiš posao u zemlji/inostranstvu? ->
➢ da li je firma u kojoj treba da radiš registrovana, da
li agencija koja ti nudi posao ima dozvolu za rad, da li
agencija koja ti nudi posao ima ovlašćenje od firme za
koju traži radnike i slično
➢ da li ugovor o radu koji ti je eventualno ponuđen
sadrži neke odredbe koje mogu biti štetne za tebe u
budućnosti; najbolje je da potražiš savet advokata
Odlaziš u inostranstvo zbog
posla/školovanja/nečeg drugog? ->
➢ kakvi su zakoni o strancima / radu u zemlji u koju
planiraš da odeš
➢ nabavi kontakte ambasada ili konzulata naše zemlje,
kao i kontakte nevladinih organizacija u toj zemlji koji ti
mogu biti od pomoći
PROVERI!
ili pozovi ASTRA SOS telefon
U
52% slučajeva žrtve su vrbovale njima poznate osobe
osobe:
poznanik/ca (22%), roditelji (10%), dečko (8%),
suprug (5%), rođaci (5%), prijateljica (3%)
Bez obzira koliko dugo poznaješ neku osobu
(više meseci/godina) i u kakvom si odnosu sa njom
(rođaci, prijatelji, momak/devojka)
proveravaj svaku poslovnu ponudu/ponudu za
putovanje koju dobiješ!
SOS telefon 011/785 0000
SOS e-mail [email protected]
Kako se postaje žrtva i kako se zaštititi?
Download

pamflet 01.indd