OBUKA ZA
AKTIVNO TRAŢENJE POSLA
Pripremile: Jelena Manić, Maja Ćurić i Milica Mićić
Prilagodila i dopunila: Renata ĐorĊević
INTERESOVANJA I
VREDNOSTI
Zrenjanin, 24.10.2011
Interesovanja: Šta volite da radite?
• Opsluţivanje
• Prodaja
• Podučavanje
• Savetovanje
• Slušanje
• Nadzor
• Negovanje
• Podrţavanje
• Dizajn
• Programiranje
• Gošćenje
• VoĎenje istrage
• Modelovanje
• Pronalazaštvo
• Pisanje
• Crtanje
• Organizovanje
• Gluma
• Pevanje
• Komponovanje
• Upravljanje
mašinama
• Istraţivanje
• Testiranje
• Popravljanje
• Sastavljanje
• Upotreba alata
• Kuvanje
• Drvodeljstvo
• GraĎenje
• Eksperimentisanje
• Sakuplanje podataka
• Statistika
• Računovodstvo
• Knjigovodstvo
Dizajn
Modelovanje
Pronalazaštvo
Pisanje
Crtanje
Organizovanje
Gluma
Pevanje
Komponovanje
Opravljanje
Sastavljanje
Upotreba alata
Kuvanje
Drvodeljstvo
Gradjenje
Upravljanje mašinama
Ljudi
Ideje
Stvari
Podaci
Opsluţivanje
Prodaja
Podučavanje
Savetovanje
Slušanje
Nadzor
Podrţavanje
Gošćenje
Statistika
Računovodstvo
Istraţivanje
Testiranje
VoĎenje istrage
Programiranje
Eksperimentisanje
Sakupljanje podataka
Zanimanja
Advokat
Bibliotekar
Recepcioner
Sekretar
Asistent
Nastavnika
Prodavac
Arhitekta
Mehaničar
Inţenjer
Dizajner
Kreator
Glumac
Muzičar
Ljudi
Ideje
Stvari
Podaci
RačunovoĎa
Statističar
Programer
Vrednosti: Šta vam je vaţno?
Ostvarenje
Avantura
Odgovornost
Autoritet
Autonomija
Napredovanje
Ravnoteţa
Izazov
Kreativnost
Donošenje odluka
Lojalnost
Novac
Prestiţ
Učenje
Sigurnost
Struktura
Raznovrsnost
PobeĎivanje
Dopunite?
Dopunite?
Savršenstvo
Fer plej
Porodica
Posvećenost radu
Pomoć drugima
Poštenje
Nezavisnost
Uticaj
Radost
Rešavanje problema
STRENGTHS
SNAGE
WEAKNESSES
SLABOSTI
SWOT
ANALIZA
OPPORTUNITIES
PRILIKE
THREATS
PRETNJE
SNAGE
SLABOSTI
1. KOMUNIKATIVNA
2. VREDNA
3. AMBICIOZNA I
KREATIVNA
1. JEZIK
2. ISTORIJA
3. BRZOPLETOST
LIĈNI
SWOT
PRILIKE
1. SREDNJE I OSN. ŠKOLE
2. PRIRODNJAČKI MUZEJI
3. ISTRAŢIVAČKE INST.
PRETNJE
1. MALI BROJ ŠKOLA
2. GEO. IZBORNI PREDMET
3. VELIKI BR. PROFESORA
STANJE NA TRŢIŠTU RADA
Zrenjanin, 24.10.2011
STOPA NEZAPOSLENOSTI?
Stopa nezaposlenosti predstavlja učešće nezaposlenih u ukupnom
broju aktivnih stanovnika. Iznosi 22 % za muško i 22,5 % za ţensko
stanovništvo. Za Vojvodinu iznosi 22,9%
ZANIMANJA ZA KOJIMA OPADA POTREBA?
ZANIMANJA ZA KOJIMA RASTE POTREBA?
Koje kompetencije su najvaţnije
poslodavcu kod kandidata koji konkuriše za
posao?
OCENI OD 1 – 17
1 predstavlja najvaţniju kompeteniju
17 najmanje vaţnu
Tabela o poslodavcima
Problemi mladih prilikom
zapošljavanja
- Nedostatak iskustva
- Velika konkurencija
- NeusklaĎenost sistema obrazovanja sa potrebama na
trţištu rada
- Nepotizam
-“Skriveno trţište”
- Nefleksibilnost
Da li zaposleni
smatraju da se posao
moţe naći iskljuĉivo
preko veze'?
Da li nezaposleni smatraju
da se posao moţe naći
iskljuĉivo preko veze?
Da li studenti smatraju da se posao
moţe naći iskljuĉivo preko veze?
Ispitanici se slaţu da je zapošljavanje "preko veze" najmanje
izraţeno u privatnim kompanijama u domaćem ili stranom
vlasništvu.
Izvori informacija o slobodnim
radnim mestima
http://poslovi.infostud.com
http://www.lakodoposla.com
http://www.poslovi.rs
http://www.nsz.gov.rs http://www.poslovi-oglasi.com
http://www.poslovionline.com
http://www.klikdoposla.com/
http://www.itposlovi.info
http://rs.ceevee.com/
•
•
•
•
•
•
•
Besplatne novine za nezaposlene “Poslovi”
Dneve, nedeljne novine
Umreţavanje
Sajmovi zapošljavanja
Agencije za zapošljavanje
Oglasne table, izlozi
Ljudi u vašem okruţenju
PAUZA
AKTIVNO TRAŢENJE POSLA
Zrenjanin, 24.10.2011
Traţenje posla podrazumeva planiranje aktivnosti traţenja
posla, informisanje i kontinuirano praćenje oglasa za
posao kao i unapreĎenje sopstvenih veština i načina
traţenja posla.
Plan aktivnog traţenja posla počinje odlukom da ţelimo
da radimo i da ćemo aktivno raditi na tome da postignemo
svoj cilj – naći radno mesto koje će odgovarati našim
potrebama, znanjima i veštinama ali i potrebama
poslodavca.
U traţenju posla vaţno je aktivno pratiti stanje na trţištu
rada i informisati se o slobodnim radnim mestima.
VRSTE TRŢIŠTA
• Vidljivo tržište
• “Skriveno tržište”
VIDLJIVO TRŢIŠTE
• Glavno mesto za traţenje posla je ono što
se zove vidljivo trţište. Ovo se odnosi na
oglašavanje – po novinama, na internetu,
kroz agencije i slično.
• Ukoliko traţiš posao trebalo bi da što
češće posećuješ veb portale i izlistavaš
novine koje oglašavaju poslovne ponude,
kao i da se prijavljuješ na konkurse za koje
imaš interesovanja.
“SKRIVENO TRŢIŠTE”
• Pretpostavlja se da je oko 75% poslova u Evropi
dobijeno kroz skriveno trţište. Što znači da
oglasi nisu uvek najefikasniji način da se
pronaĎu najbolji ljudi za posao. Zbog toga bi
trebalo da se potrudiš da budeš jedan/jedna od
ovih ljudi.
• Najbolji način da se pronikne u takozvano
„Skriveno trţište“ jeste umreţavanje.
Umreţavanje moţe da se definiše kao:
„Umetnost upotrebe ljudi koje poznajete
da bi identifikovali ljude koje još uvek
ne poznajete, ali koji vam mogu pomoći
u traženju posla“
Šta moţemo dobiti
umreţavanjem?
• Informacije o slobodnim radnim mestima;
• Mišljenje o CV-ju;
• Mišljenje o konkretnim organizacijama ili
karijerama unutar odreĎenih profesija;
• Ideje o tome kako moţeš steći iskustvo.
Umreţavanje ili „činjenje usluga prijateljima“
nije korupcija, već legitimni način dolaţenja
do informacija i poslovnih preporuka.
Stoga ne treba da se libiš ovog vida traţenja
posla.
Sa kim moţemo da
priĉamo?
• Prijatelji
• Porodica
• Kolege (profesori, ljudi sa kojima
radiš i slično)
• Ljudi koje ste sreli na sajmovima
zapošljavanja ili na konferencijama.
Sajmovi zapošljavanja
• Kako moţeš na najbolji način da iskoristiš sajam
zapošljavanja?
• Tako što ćeš unapred razmisliti o planu svoje
karijere i znati sa kim hoćeš da razgovaraš.
• Tako što ćeš imati u skladu sa tim napisan CV.
• Tako što ćeš razmisliti o umreţavanju i kako na
najbolji način da priĎeš ljudima i šta hoćeš da
saznaš od njih.
• Tako što ćeš pre sajma malo istraţivati - moţda
će se na sajmu pojaviti 10 ključnih kompanija
kojima moraš prići. To nije veliki broj tako da
moţeš pre sajma na internetu da se bliţe
upoznaš sa ovim kompanijama.
• Tako što ćeš razumeti da sam sajam predstavlja
samo polaznu tačku - moraš da napraviš
kontakte tamo, ali će odrţavanje kontakata posle
sajma napraviti pomak.
• Tako što ćeš razmisliti o jednominutnoj reklami.
Nacionalna sluţba za
zapošljavanje
• Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)
nastoji da mladima pruži podršku u planiranju
karijere različitim uslugama.
http://www.nsz.gov.rs
CURRICULUM VITAE
KRUG ŢIVOTA
Zrenjanin, 24.10.2011
SVRHA CV-ja
• CV treba da predstavi tebe, tvoje ciljeve u
karijeri, obrazovanje, radno iskustvo, aktivnosti,
nagrade, posebne veštine. Obraća se nekome
ko te ne poznaje i ko nema vremena da te
upozna.
• Dobro je da u prvim rublikama prikaţeš ono što
je najvaţnije, odnosno ono što si ti procenio/la
kao najrelevantnije za datu priliku, ali je svakako
vaţno da tvoj CV sadrţi sve bitne informacije.
• CV treba obavezno prilagoditi cilju
pisanja. Nemoj slati istu biografiju kada
apliciraš za posao, praksu, volontiranje,
studije, stipendiju, seminar, letnju školu i
tako dalje. Dakle, tvoj aplikacioni
dokument mora da bude skrojen po meri
konkursa.
• Glavna svrha biografije i drugih
dokumenata kojim se javljaš na konkurs
jeste da ti osigura mesto na intervjuu.
• Tvoj CV treba da sadrţi istinite informacije,
koje moţeš da dokaţeš prilikom
razgovora.
• Tehnički detalji
• Rublike
– lični podaci
– obrazovanje (formalno, neformalno)
– radno iskustvo
– veštine
– objavljeni radovi, nagrade
– hobi, interesovanja
– preporuke/reference
– ostalo
VRSTE CV-jeva
• klasični
• funkcionalni (opisuje postignuda i veštine)
• istorijski (hronološki navodi iskustvo i
obrazovanje)
• evropski CV
http://europass.cedefop.europa.eu
CV BILDER
KARIJERA.MINGL.RS/CV
LIĈNI PODACI
VEŠTINE
VEŠTINE
OPIŠI VEŠTINE PUTEM STAR TEHNIKA
VEŠTINE
PRIMER
OBRAZOVANJE I OBUKA
OBRAZOVANJE I OBUKA
PRIMER
ISKUSTVO
ISKUSTVO
PRIMER
INTERESOVANJA I CILJEVI
INTERESOVANJA I CILJEVI
PRIMER
OPŠTA ZNANJA
CV TEMPLEJT
IZABERI TEMU
CV TEMPLEJT
IZABERI TEMU
Propratno pismo
• UVEK priloţi propratno pismo
• Propratno pismo je telo imejla, ili “baš” pismo, posebna stranica
dokumenta, ukoliko prijavu šalješ regularnom poštom.
•Propratno pismo treba da stavi tvoj CV u kontekst.
•Treba da sadrţi sledeće informacije:
• ko si ti
• za koji posao se prijavljuješ
• gde si ĉuo/ĉula za oglas
• i ostale informacije koje je bilo teško upisati u CV
Na koga treba da glasi propratno pismo?
Često je u oglasu/konkursu navedeno ime osobe
koja je zaduţena za prijave – u tom slučaju, oslovi ih
imenom, ali na najljubazniji način. Ako nisi
siguran/na, najbolje je da koristiš jednu od sledećih
formi:
• Dragi gospodine/gospoĎo
• Poštovani/Poštovana
• Dragi čitaoče (prilično zastarelo)
Motivaciono pismo
• Motivaciono pismo je dokument čiji je cilj da stvori
bolju sliku o tebi i ubedi selekcionu komisiju da te
pozove na intervju.
•Treba jasno navesti ciljeve koji te motivišu da
konkurišeš upravo za taj posao.
•Razmisli o sebi, svojim ciljevima u karijeri i ţivotu i
svojim znanjima.
CILJ motivacionog pisma je da se predstaviš kao jedinstvena osoba,
upravo onakva kakvu bi oni ţeleli u svom programu!
SAVETI ZA DOBRO MOTIVACIONO PISMO:
1. Neka bude KONCIZNO – nemoj pisati nevaţne stvari!
2. USKLAĐENO sa prilikom – ne koristi gotove obrasce,
istraţi organizaciju i poziciju!
3. Objasni ZAŠTO BAŠ TI – navedi makar tri razloga zašto
si idealna osoba za tu poziciju!
4. Ostavi UTISAK – izdvoji se od ostalih kandidata!
5. SNIZI TON – niko ne voli arogantne ili nadmene
kandidate!
6. Napravi EFEKTNU ZAVRŠNICU – zahvalite se na paţnji i
zatraţite priliku da se upoznate!
PAUZA
PRAKTIĈNA VEŢBA
INTERVJU ZA POSAO
Zrenjanin, 24.10.2011
Šta je intervju?
“Intervju je procedura čiji je cilj da se prikupe
određeni podaci na osnovu ispitanikovih
usmenih odgovora na usmena pitanja.”
Vrste intervjua
• 1 na 1 – ti i jedan intervjuer;
• Panel intervju – gde te intervjuiše nekoliko
članova komisije, svi sede naspram tebe i
svako od njih ti redom ili unakrsno postavlja
razna pitanja
• Telefonski inetrvju – uglavnom se
primenjuju kada konkurišeš za posao u nekoj
drugoj zemlji, ili u ranim danima procesa
podnošenja prijave.
Cilj intervjua
• Komisija intervjuom ţeli da te bolje upozna i proceni
da li si adekvatan/a za njihovu firmu,instituciju,
korporaciju...
• Ti intervjuom ţeliš da iskoristiš priliku i predstaviš se
u što boljem svetlu i ubediš komisiju da primi baš
tebe.
• Imaš priliku da proceniš da li je institucija u koju si
došao/la za tebe, da proceniš njihove kvalitete i
nedostatke.
Pre intervjua...
• Ponovo proĉitaj oglas na koji si se javio/la, prostudiraj informacije date
u njemu, pogledaj njihov sajt i pokušaj da saznaš što više o njihovoj
“delatnosti”, pričaj sa poznanicima koji su već bili u tvojoj situaciji;
• Pogledaj još jednom svoj CV i prijavu koju si im poslalo/la, razmisli o
detaljima koje bi mogao/la da razjasniš i da pojačaš u direktnoj
komunikaciji, kao i o informacijama za koje smatraš da su bitne, a u prijavi
ih nema;
• Razmisli i raspitaj se koja bi sve pitanja mogli da ti postave i šta bi to
sve moglo da ih interesuje i pripremi odgovore na njih;
• Razmisli o stvarima koje tebe interesuju i pitanjima koja ti ţeliš njima
da postaviš, spremi ih unapred.
Tokom intervjua...
•
•
•
•
•
•
•
•
DoĎi na vreme, ili ranije, nikako kasnije;
Obuci se pristojno;
Ponašaj se prirodno;
Trudi se da ne koristiš sleng i neprikladne
reči i izraze;
Nema mesta tremi, koliko procenjuju oni tebe
toliko i ti njih – zapamti;
Budi siguran/a u sebe;
Sedi uspravno i gledaj komisiju pravo u oči.
Odogovaraj svakom članu komisije;
• Budi komunikativan/a, ne dozvoli da čupaju reči iz
tebe i odgovaraj celim rečenicama, ne samo sa da i
ne;
• Pokaţi svoju energiju, svoj entuzijazam i
zainteresovanost;
• Pokaţi da si osoba otvorenog duha, spremna da učiš
i napreduješ, prilagoĎavaš se različitim situacijama;
• Ne svaĎaj se ako se ne slaţeš, ali se nemoj bojati
iskazivanja sopstvenog stava na prikladan način;
• Postavi se prema komisji na bezbednoj razdaljini (ni
previše hladno, ni previše toplo);
• Ne pokazuj pesimizam, predrasude, lenjost...
to su osobine koje niko ne voli kod kandidata;
• Govori polako i razumljivo, ne brzaj;
• Prikaţi se u najboljem svetlu, ali onakvom
kakav/a jesi;
• Slobodno postavi pitanja koja te interesuju;
• Budi samouveren/a.
Tipovi pitanja na intervjuu
Pitanja na intervjuu se mogu grubo grupisati
u šire kategorije:
•
•
•
•
•
procena ličnosti, kvaliteti i slično;
veštine;
obrazovanje, obuka, kvalifikacije;
ciljevi u karijeri;
završna pitanja.
PITANJA: Procena liĉnosti
1. Koje su tvoje glavne pozitivne osobine?
(Traţe se dokazi)
2. Koje su tvoje slabosti? Koje oblasti/veštine
hoćeš da razviješ?
3. Koja su tvoja glavna dostignuća i zašto?
Zašto ih definišeš kao uspeh?
4. Koja je glavna prepreka koju si uspela da
prevaziĎeš? Kako je prevaziĎena?
5. Kako bi te opisali prijatelji/profesori/šefovi?
6. Kako donosiš odluke?
PITANJA: Veštine
Uticaj na druge ljude
• Opiši situaciju kada si morao/la da ubediš nekoga da uradi nešto.
• Šta radiš kada si u pravu, a ostali se ne slaţu sa tobom?
Timski rad
• Opiši tim u kome si radio/la – koji je bio tvoj doprinos?
• Kakve si probleme imala u timu – kako su ti problemi rešeni?
• Na koji način bi izabrala tim koji bi radio sa tobom na projektu za ovaj
posao?
Komunikacija
• Opiši neku prezentaciju koju si odrţao/la. Na šta si bio/la ponosan/a, šta bi
promenio/la?
• Kako bi definisao/la svoje dobre veštine komunikacije?
VoĊstvo
• Šta ’voĎstvo’ znači za tebe?
• Na koji način si do sada bio/la voĎa?
• Opiši idealnog voĎu. Da li se bilo koja osoba koju si do sada upoznala
ili sa kojom si radila uklapa u ovaj model?
Planiranje i strateško razmišljanje
• Koliko ti je vaţno planiranje?
• Opiši situaciju kada si nešto morao/la da planiraš – kojim
si se procesom koristio/la?
• Kada se suočavaš sa problemom kako planiraš rešenje problema?
• Da li si upoznat/a sa pojmom multi-tasking (obavljanje više poslova
odjednom)? Kako se ti snalaziš kada moraš da radiš više stvari
odjednom?
PITANJA: Obrazovanje
• Kako je tvoje obrazovanje povezano sa
ovim poslom?
• Zašto si izabrao/la baš tu stručnu školu ili
baš taj fakultet?
• Opiši situaciju kada si učio/la van škole.
Po čemu se to učenje razlikuje?
PITANJA: Ciljevi u karijeri
• Šta te privlači u ovom poslu?
• Čime misliš da ćeš doprineti ovoj ulozi?
• Zbog čega misliš da ćeš biti uspešan/a u ovom
poslu?
• Koje nagrade očekuješ od ovog posla?
• Da li bi bila spreman/a da se preseliš zbog posla?
• Opiši svoj idealan posao.
• Koji su tvoji kratkoročni i dugoročni ciljevi u
karijeri? Gde sebe vidiš u narednih 5 godina? U
narednih 10 godina? Kako planiraš da postigneš
ovo?
Na kraju intervjua...
• Zahvali se na ukazanoj prilici;
• Raspitaj se šta se dalje dešava, da li će te
i kako obavestiti o ishodu, ne izlazi sa
nedoumicama.
PRAKTIĈNA VEŢBA
HVALA NA PAŢNJI!
Pripremile: Jelena Manić, Maja Ćurić i Milica Mićić
Prilagodila i dopunila: Renata ĐorĊević
Download

OBUKA ZA AKTIVNO TRAŽENJE POSLA