Lekar pacijent
Prim. dr Ljiljana [evi}, specijalista klini~ke
biohemije i supspecijalista ishrane zdravih
i bolesnih, na svojoj ko`i je osetila
efikasnost Arthroplus-aa
ZBOG BOLOVA
U ZGLOBOVIMA
JEDVA DA SAM
HODALA
SADA SAM AKTIVNIJA NEGO IKAD
P
ni{ta manje ne uti~e ni na
Pored dragocenih omega 3
kim preparatima. Radila sam
rimarijusa dr Ljiljanu
lepotu - dodaje na{a poznata
kiselina, Arthro plus je bogat i
tamo tri godine i znam da ono
[evi}, specijalistu
biohemi~arka.
{to pi{e na papiru zaista postoji vitaminima, kao i cinkom, seklini~ke biohemije i
Svako jutro dr [evi} rastopi
lenom i enzimima koji imaju
supspecijalistu ishrane i u preparatu - tvrdi na{a sagosadr`aj jednog paketi}a u 150
antioksidantni karakter i {tite
vornica.
zdravih i bolesnih, sreli smo
ml obi~ne vode i popije nakon
zglobove od oksidantnog streKao svaki biohemi~ar, dr
jednog ki{nog dana kada se
sa. Amino{e}eri u ovom prepa- doru~ka.
[evi} je prvo pro~itala sastav.
vra}ala sa svog uobi~ajenog
ratu potpuno su bezbedni za
„kruga oko Ade“. Naime, iako Zaklju~ila je da Arthroplus
- Petnaest dana po{to sam
dijabeti~are, a ovo je mo`da
ima 62 godine, dr [evi} svako zaista sadr`i sve {to je neopuzela Arthro plus, prestali su
jedini suplement kod nas koji u bolovi u zglobovima i sad sam
hodno za zdrave zglobove.
jutro prepe{a~i sedam kilosebi sadr`i 2,5 grama kolagena, aktivnija nego ikad, jer sam ose- Posebno mi je bilo va`no
metara na Adi Ciganliji, a tri
{to je jako va`no za formiranje
{to u sastavu ovog preparata
puta nedeljno ide u teretanu.
tila {ta zna~i kad je ~ovek
vlakana za za{titu hrskavice, a
postoje omega 3 masne kise- Od kada koristim Arthro
blokiran - konstatuje dr [evi} i
line, jer one imaju antiinflamaplus, sve je to mogu}e. Najzad
nagla{ava: - Svim svojim pacise ose}am slobodno. Donedav- torni uticaj i smanjuju upalu.
jentima i poznanicima rado ga
no, dok su me mu~ili bolovi u
preporu~ujem, jer sam se na
zglobovima, jedva sam mogla
svojoj ko`i uverila u njegovu
da se popnem i da si|em niz
efikasnost.
stepenice, bolovi su me i tokom
no}i budili. Vi{e nemam boArthro plus
love, {to je vrlo va`no, ~ak ni
mo`ete nabaviti u biljnim
pri promeni vremena - pri~a
centrima Magi~no bilje
prim. dr Ljiljana [evi}
BEOGRAD:
Kao lekar, doktorka [evi}
- Maksima Gorkog 25,
nije ni htela ni smela da dozvoli
(Kaleni} pijaca),
da ne reaguje i ne potra`i po- Brankova 16,
mo}.
NOVI SAD:
- Ja sam neko ko vodi ra~u- Alekse [anti}a 72 (021/4677-22)
na o sebi, i kao profesionalac
NARU^ITI TELEFONOM
nikada ne bih dozvolila da pi011/2420-955, 011/2420-986,
jem ili ma`em bilo {ta neprove011/3283-507, 011/2450-782.
reno. Orthomol artro plus
011/3285-438 i 011/3285-439
privukao me jer je nema~ki
ili PUTEM MEJLA
Jedna kutija sadr`i 30 kesica,
proizvod, a ja verujem nema~- {to je dovoljno za tretman od 30 dana
[email protected]
1
Magično
Bilje
Download

ortomol plus.qxd