mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2015-026
15.04.2015
Konu: KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında da Değişiklik Yapan 6639
Sayılı Torba Kanun Yayınlandı
Bugünkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “6639 Numaralı Bazı Kanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Katma Değer
Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Bu düzenlemeler başlıklar halinde aşağıdaki gibidir.
Türkiye Kızılay Derneği Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi İstisnası :
Katma Değer Vergisi Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (h) maddesi ile
Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak yapılan,
-Afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme,
ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri,
-Savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri,
-Kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine
yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler,
-Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve
üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan
yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri,”
katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
Trampa Yolu İle Kamulaştırılan Taşınmazların Hazineye Devir Ve Teslimi İşlemlerinde
Katma Değer Vergisi İstisnası :
Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 35 inci madde ile
06.10.2011 tarihli ve 28076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/2266
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul ilinin bazı bölgeleri için uygulama usul ve esasları
belirlenen ve sınırları ve koordinatları gösterilen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve
dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir
ve teslimi işlemleri 31.12.2018 tarihine kadar katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu
harcından müstesna edilmiştir.
Ayrıca yapılan yeni düzenleme uyarınca bu taşınmazların 31.12.2018 tarihine kadar
Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre elde edilen kazançlar
vergilendirilmeyecektir.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Türkiye Kızılay Derneğine Ait İktisadi İşletmelerde Kurumlar Vergisi İstisnası :
Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 8’inci madde ile
Türkiye Kızılay Derneğine ait iktisadi işletmeler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin tarh veya tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi ve kâr
dağıtımına bağlı vergi kesintisi ile bu vergiler ve geçici vergiye ilişkin gecikme zammı,
gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir.
Bu alacaklardan vazgeçilmesi için bu alacaklarla ilgili olarak açılmış bulunan tüm davalar ile
193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin uygulanmasına yönelik açılmış tüm davalardan,
bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar vazgeçilmesi ve bu konuda
sonraki vergilendirme dönemlerinde de ihtilaf yaratılmaması şartı aranmaktadır.
Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi ve anılan iktisadi işletmelere ait kurum
kazançlarının tamamının Türkiye Kızılay Derneğine aktarılması koşuluyla, bu iktisadi
işletmeler adına sonraki vergilendirme dönemleri de dâhil olmak üzere kurumlar vergisi ve
kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi hesaplanmayacak ve tarhiyat yapılmayacak, yapılmış olan
tarhiyatlar ise terkin edilecektir, madde kapsamında terkini gereken alacaklara karşılık tahsil
edilmiş tutarlar red ve iade edilecektir. Ancak, ihtilaf yaratılmaması şartının ihlal edilmesi
hâlinde bu fıkra kapsamında tarhiyatından vazgeçilen ve terkin edilen vergi ve bu vergilere
bağlı vergi cezaları ile ferîleri ihlal tarihi itibarıyla zamanaşımı süreleri dikkate alınmaksızın
tahakkuk ettirilecektir.
Anılan Kararnameye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.yontemymm.com.tr/Doc/6639_Sayili_Kanun.pdf
(Kullanmış olduğunuz işletim sistemi nedeniyle linke tıklayamıyorsanız, lütfen linki kopyalayıp internet tarayıcınıza yapıştırınız)
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

2015-026 KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında da Değişiklik