İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı
: Coca-Cola İçecek A.Ş.
Adresi
: Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4
Tel ve Faks No
34776 Ümraniye İstanbul
: 0 216 528 40 00 - 0 216 510 70 08
Yatırımcı İlişkileri Tel. ve Faks No
: 0 216 528 33 92 - 0 216 510 70 08
Tarih
: 14 Nisan 2015
Konu
: 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI’NA,
Açıklanacak Özel durum:
2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Şirketimizin 14 Nisan 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda

Yönetim Kurulu’nun 2014 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından
onaylanmıştır.

Şirketimizin 2014 mali yılı net dönem karı olan brüt 100.222.092 TL’nin ortaklara 27 Mayıs
2015 tarihinden itibaren dağıtılması ve 2014 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek akçe
olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklik nedeniyle Sn. Ulrik Selchau
Nehammer “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Genel Kurul toplantısında, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tuncay
Özilhan, Ulrik Selchau Nehammer, Burak Başarır, Damian Paul Gammell, R. Yılmaz Argüden,
Armağan Özgörkey, M. Hurşit Zorlu, S. Metin Ecevit, Ahmet Cemal Dördüncü, Hamit Sedat
Eratalar, Mehmet Mete Başol ve Michael Spanos’un 1 yıl müddetle ve 2015 yılı faaliyetlerini
görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere
seçilmelerine karar verilmiştir.

2015 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)’nin
seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve Şirket Esas Sözleşmesinin 15.
Maddesine uygun olarak 2014 yılı içerisinde (vergiden muaf vakıf) Anadolu Eğitim ve Sosyal
Yardım Vakfı’na toplam 3.601.000,00TL, kamuya yararlı diğer derneklere de 487.171,45TL
bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesi hakkında
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.01.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-214-1021 sayılı onayı
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 10.02.2015 tarih ve 5871681 sayılı iznine uygun olarak ve
Genel Kurul’da sunulan önerge sonucu alınan karara uygun olarak ekli şekilde tadili ve Ana
Sözleşmenin tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
Genel Kurul’un onayına sunularak kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu yazımız ekinde yer
almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam
ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Volume: Each Regıon`s volume target has not