TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
İçindekiler
Sayfa
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
1–2
3
4
5
6–7
8–116
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
NOT
NOT
40
41
TOPLULUK’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
8–14
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
14–44
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
45–46
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
46–48
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
49–52
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53
FİNANSAL YATIRIMLAR
53–55
BORÇLANMALAR
55–58
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
59
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
59–60
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
61
TÜREV ARAÇLAR
62
STOKLAR
62
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
63
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
63–64
İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER
64–72
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
73
MADDİ DURAN VARLIKLAR
74–75
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
76
ŞEREFİYE
77
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
77
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
77–79
TAAHHÜTLER
79
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
80–81
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
81
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
82
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
82–86
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
87
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
87
ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER
87
ESAS FAALİYETLERİNDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
88
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
88
FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
89
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
90
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL)
91–94
PAY BAŞINA KAZANÇ
95
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
95–100
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
101–113
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA
MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDE AÇIKLAMALAR)
113–114
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
115–116
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YÂ DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER
HUSUSLAR
116
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
− İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
− İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
− İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
− İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Dipnot
Referansları
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
6
7
10,37
37
10
11,37
37
11
12
13
14
35
15,26
4.832.493.018
1.867.362.013
829.710
1.232.987.000
9.319.784
1.223.667.216
67.806.266
26.246.178
41.560.088
12.183.585
1.330.293.602
130.517.012
5.635.198
169.306.397
4.686.223.346
1.953.138.390
880.265
1.154.730.742
15.992.500
1.138.738.242
85.137.088
22.458.811
62.678.277
1.243.774.349
76.383.449
5.392.177
149.786.077
4.816.920.783
4.669.222.537
34
15.572.235
17.000.809
7
11
16
17
8,18
19,20
20
19
14
35
26
6.945.217.328
82.639.872
2.717.120
464.263.154
426.298.791
5.535.696.021
115.067.872
32.033.795
83.034.077
97.557.531
197.539.725
23.437.242
6.796.405.650
82.665.765
2.536.937
449.299.322
426.298.791
5.446.561.260
110.398.766
31.534.049
78.864.717
60.002.528
188.961.418
29.680.863
11.777.710.346
11.482.628.996
Ara Toplam
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
− Şerefiye
− Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibarıyla
Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8
8
10,37
37
10
24
11,37
37
11
12
14
35
22,24
24
22
15,26
31 Mart
2014
1.942.398.257
370.105.242
558.264.433
631.945.276
85.014.518
546.930.758
25.339.167
14.123.933
831.241
13.292.692
75.343.143
35.928.347
111.987.414
11.314.251
100.673.163
119.361.302
31 Aralık
2013
1.839.569.688
365.531.721
484.865.721
677.579.772
52.111.545
625.468.227
20.722.243
17.466.061
2.328.277
15.137.784
4.154.651
69.461.852
58.987.843
62.790.535
11.397.142
51.393.393
78.009.289
8
11
14
24
35
26
3.045.440.660
2.751.308.806
2.367.983
4.313.325
254.326.820
31.777.746
1.345.980
3.027.758.041
2.733.799.270
1.486.305
4.158.780
255.604.541
32.709.145
-
6.789.871.429
5.615.315.656
1.571.000.000
241.425.784
527.051
6.615.301.267
5.494.471.013
1.571.000.000
241.425.784
527.051
343.658.329
365.751.130
(22.092.801)
343.658.329
365.751.130
(22.092.801)
290.857.323
290.228.489
591.544
37.290
60.897.508
2.974.112.787
132.836.874
1.174.555.773
302.849.554
303.249.106
(461.440)
61.888
60.897.508
2.542.250.282
431.862.505
1.120.830.254
11.777.710.346
11.482.628.996
Dipnot
Referansları
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
− İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
− İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
− İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
− İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
− Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
− Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Paylara İlişkin Primler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
− Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
− Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kayıp/(Kazanç) Fonu
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
− Yabancı Para Çevirim Farkları
− Riskten Korunma Kazanç/(Kayıpları)
− Finansal Varlık Değer Artış Fonu
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
27
27
27
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak - 31 Mart 2014 ve 2013 Ara Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Kar veya Zarar Tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
Dipnot
Referansları
28
28
1 Ocak31 Mart
2014
1.637.564.359
(1.145.594.975)
491.969.384
1 Ocak31 Mart
2013
1.257.464.553
(946.861.436)
310.603.117
29,30
29,30
29,30
31
31
(156.892.154)
(145.620.779)
(10.634.270)
77.798.154
(74.631.739)
(128.843.729)
(113.349.802)
(8.012.437)
25.609.723
(26.536.976)
16
12.515.605
4.427.017
194.504.201
63.896.913
Esas Faaliyet Karı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı
32
32
1.789.918
(448.137)
195.845.982
4.303.088
(3.493.008)
64.706.993
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar
33
33
489.335.005
(529.702.744)
155.478.243
151.999.987
(164.842.357)
51.864.623
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
− Dönem Vergi Gideri
− Ertelenmiş Vergi Geliri
35
35
35
(23.536.953)
(41.660.364)
18.123.411
33.850.810
(19.075.887)
52.926.697
131.941.290
85.715.433
Dönem Karı
Dönem Karının Dağılımı
− Kontrol Gücü Olmayan Paylar
− Ana Ortaklık Payları
27
27
(895.584)
132.836.874
(663.071)
86.378.504
Pay Başına Kazanç
36
0,0846
0,0550
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
3
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak - 31 Mart 2014 ve 2013 Ara Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
1 Ocak31 Mart
2014
1 Ocak31 Mart
2013
27
131.941.290
85.715.433
27
-
166.995.807
-
175.785.060
(8.789.253)
42.765.644
40.180.789
(12.021.656)
(12.021.656)
(25.893)
3.261.816
(651.068)
-
42.765.644
154.974.151
Toplam Kapsamlı Gelir
174.706.934
240.689.584
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
− Kontrol Gücü Olmayan Paylar
− Ana Ortaklık Payları
53.862.291
120.844.643
26.609.557
214.080.027
0,0769
0,1363
Dönem Karı
Diğer Kapsamlı Gelirler
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin
Yeniden Değerleme Artışları
Ertelenmiş Vergi Gideri
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların
Yeniden Değerleme Kazanç/(Kayıpları)
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazanç/(Kayıpları)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
27
Diğer Kapsamlı Gelir
Pay Başına Kazanç
36
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 ve 2013 Ara Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Özkaynaklar Değişim Tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye
Sermaye
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Karşılıklı
İştirak
Sermaye
Düzeltmesi (-)
Pay
İhraç
Primleri
1.500.000.000
241.425.784
(58.966.447)
527.051
-
-
-
Transfer
Toplam kapsamlı gelir
Sermaye artırımları
Temettüler
Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı
ile sonuçlanmayan pay oranı
değişikliklerine bağlı artış/(azalış)
31 Mart 2013 itibarıyla bakiye
1 Ocak 2014 itibarıyla bakiye
Transfer
Toplam kapsamlı gelir
Temettüler
31 Mart 2014 itibarıyla bakiye
-
-
-
-
-
1.500.000.000
241.425.784
(58.966.447)
527.051
Sermaye
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Karşılıklı
İştirak
Sermaye
Düzeltmesi (-)
Pay
İhraç
Primleri
1.571.000.000
241.425.784
-
527.051
-
-
-
-
1.571.000.000
241.425.784
-
527.051
Kar veya Zararda Yeniden
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler
Diğer Kapsamlı Gelirler
Yabancı
Kardan
Yeniden
Diğer
Para
Diğer
Ayrılan
Değerleme
Kazanç/
Çevirim
Kazanç Kısıtlanmış
Kazançları
Kayıplar
Farkları Kayıplar
Yedekler
365.676.206 (22.092.801)
102.775.159
54.456
(7.346.295)
-
-
135.047.818
-
-
-
-
-
-
500.724.024 (22.092.801)
95.428.864
54.456
Birikmiş Karlar
Geçmiş
Yıllar
Karları
Ana
Net
Ortaklığa
Dönem
Ait
Karı Özkaynaklar
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
Toplam
Özkaynaklar
48.895.020 2.152.273.912
305.177.255 4.635.745.595
-
-
-
303.249.106
(399.552)
- (13.020.617)
-
1.028.386
-
365.751.130 (22.092.801)
290.228.489
628.834
240.689.584
6.956.700
(109.428)
(720.424)
720.424
-
86.378.504 4.849.105.198 1.004.372.050
5.853.477.248
-
Birikmiş Karlar
Geçmiş
Yıllar
Karları
60.897.508 2.542.250.282
-
5.605.940.392
26.609.557
6.956.700
(109.428)
(720.424)
48.895.020 2.456.730.743
Kar veya Zararda Yeniden
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler
Diğer Kapsamlı Gelirler
Yabancı
Kardan
Yeniden
Diğer
Para
Diğer
Ayrılan
Değerleme
Kazanç/
Çevirim
Kazanç Kısıtlanmış
Kazançları
Kayıplar
Farkları Kayıplar
Yedekler
365.751.130 (22.092.801)
970.194.797
214.080.027
-
305.177.255 (305.177.255)
86.378.504
-
Ana
Net
Ortaklığa
Dönem
Ait
Karı Özkaynaklar
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
Toplam
Özkaynaklar
431.862.505 5.494.471.013 1.120.830.254
6.615.301.267
431.862.505 (431.862.505)
- 132.836.874
-
60.897.508 2.974.112.787
Özkaynak değişim tablosuyla ilgili açıklamalar Dipnot 27’de sunulmuştur.
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
5
120.844.643
-
53.862.291
(136.772)
174.706.934
(136.772)
132.836.874 5.615.315.656 1.174.555.773
6.789.871.429
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 ve 2013 Ara Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Nakit Akış Tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak31 Mart
2014
1 Ocak31 Mart
2013
92.843.648
22.564.169
27
131.941.290
85.715.433
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
− Amortisman ve itfa giderleriyle ilgili düzeltmeler
18,19
− Değer düşüklüğü/iptali ile ilgili düzeltmeler
10,11,13
− Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
22,24
− Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
8,18,31,33
− Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler 31,33
− İştiraklerin dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
16
− Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
35
− Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
31,32
− Temettü gelirleri
32
− Diğer çeşitli gelir tahakkuklarındaki değişim
26
286.952.076
167.697.004
2.326.224
61.746.076
15.440.358
28.797.692
(12.515.605)
23.536.953
162.489.780
137.432.666
2.878.309
47.835.381
22.576.005
(9.121.047)
(4.427.017)
(33.850.810)
(65.186)
(11.440)
-
(763.957)
(45.950)
(23.800)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
− Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
13
− Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
10,37
− Faaliyetle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 11,37
− Ticari borçlardaki artış/azalışla ile ilgili düzeltmeler
10
− Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzelt. 11,14,26,37
− İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzelt. 14,26
− Satış amaçlı duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri
31,34
(221.024.959)
(88.122.668)
(70.177.980)
17.975.173
(45.071.609)
7.244.049
(43.212.424)
340.500
(126.437.650)
(44.336.894)
(33.980.131)
(1.069.601)
(56.829.095)
20.724.327
(10.946.256)
-
197.868.407
121.767.563
(31.144.911)
10.396.454
(70.347.245)
(13.929.057)
(39.283.493)
27.255
(40.708.770)
(19.238.386)
Dipnot
Referansları
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem karı
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
−
−
−
−
Ödenen faiz
Alınan faiz
Vergi ödemeleri/iadeleri
Ödenen kıdem tazminatı
8,31,33,37
31,33,37
35
24
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
6
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 ve 2013 Ara Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Nakit Akış Tabloları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak31 Mart
2014
1 Ocak31 Mart
2013
(344.593.918)
(188.283.472)
-
(12.250.278)
23.337.294
16.557.778
(353.264.995)
(116.256.758)
78.690.315
11.440
14.597.690
8.291.096
(259.853.415)
(57.103.670)
92.094.934
6.571.077
13.463.296
12.236.806
27
8
8
96.774.754
301.971.374
(204.426.603)
316.502.757
6.956.700
803.924.554
(484.549.558)
8
27
(633.245)
(136.772)
(9.719.511)
(109.428)
(154.975.516)
150.783.454
67.151.686
37.228.733
29.922.953
6.703.889
5.673.663
1.030.226
(87.823.830)
157.487.343
Dipnot
Referansları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
− Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma
araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkışları
7,16
− Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından
kaynaklanan nakit girişleri
18,19,32
− Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından
kaynaklanan nakit çıkışları
18,19
− Verilen nakit avans ve borçlar
14
− Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler
14
− Alınan temettüler
16,32
− Alınan faiz
6,33
− Diğer nakit girişleri/çıkışları
3,10,11,26
C.
−
−
−
−
−
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Kontrol gücü olmayan payların sermaye katkıları
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine
ilişkin nakit çıkışları
Ödenen temettüler
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
− Kur değişiminin nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
31,33
− Yabancı para çevirim farklarının etkisi
27
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6
1.950.947.616
1.158.326.783
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
6
1.863.123.786
1.315.814.126
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
7
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. Topluluk’ un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu (“Topluluk”), holding şirketi Türkiye Şişe ve Cam
Fabrikaları A.Ş. (“Şirket”) ile 57 bağlı ortaklık, 5 iş ortaklığı ve 3 iştirakten oluşmaktadır.
Topluluk, yönetim muhasebesi açısından düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar ve ithalat, ihracat
ve sigorta aracılık hizmetleri yapan şirketleri kapsayan diğer grubu olmak üzere beş faaliyet grubuna ayrılmış
olup, fiili faaliyet konusu cam üretimi ve buna yardımcı, tamamlayıcı sınai ve ticari faaliyette bulunmak, her
türlü sınai ve ticari kuruluşun sermaye ve yönetimine iştirak etmektir.
Şirket, Türkiye’nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası A.Ş. (“İş Bankası”)
tarafından 79 yıl önce Türkiye’de kurulmuştur. Şirket’in hisseleri Borsa İstanbul AŞ’de (“BİAŞ”) eski
unvanıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) 1986 yılından beri işlem görmektedir. İş
Bankası rapor tarihi itibarıyla Şirket’te %65,47’lik paya sahiptir ve yönetimde kontrolü elinde tutmaktadır.
Şirket’in Merkez Adresi ve Ortaklık Yapısı
Şirket’in ortaklık yapısı Dipnot 27’de sunulmuştur.
Şirket Türkiye’de kayıtlıdır ve haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur:
İş Kuleleri Kule 3, 4. Levent 34330, Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Telefon:
+ 90 (212) 350 50 50
Faks:
+ 90 (212) 350 57 87
http://www.sisecam.com
Şirket’in Ticaret Sicil Bilgileri
Kayıtlı olduğu sicil: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Sicil No:
21599
Mersis No:
0–8150–0344–7300016
Topluluk’ un Personel Yapısı
Aylık ücretli
Saat ücretli
Toplam
8
31 Mart
2014
6.027
13.834
31 Aralık
2013
6.406
13.835
31 Mart
2013
5.742
12.540
19.861
20.241
18.282
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. Topluluk’ un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (devamı)
Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler
Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin faaliyet konuları ve faaliyet grupları aşağıda verilmiştir:
Düzcam Grubu
Bağlı ortaklıklar
Trakya Cam Sanayii A.Ş. (1)
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Faaliyet konusu
Kayıtlı olduğu ülke
Düzcam, oto camı ve işlenmiş cam üretimi ve satışı Türkiye
Düzcam, kaplamalı, lamine ve projeli camlar üretimi
ve satışı
Türkiye
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Ticari faaliyet
Türkiye
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.
Düzcam üretimi ve satışı
Türkiye
Trakya Glass Bulgaria EAD (2)
Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı, oto cam, beyaz
eşya ve cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı
Bulgaristan
Trakya Cam Investment B.V.
Finansman ve yatırım şirketi
Hollanda
TRSG Autoglass Holding B.V.
Finansman ve yatırım şirketi
Hollanda
Trakya Investment B.V.
Finansman ve yatırım şirketi
Hollanda
TRSG Glass Holding B.V.
Finansman ve yatırım şirketi
Hollanda
Trakya Glass Kuban OOO (3)
Düzcam üretimi ve satışı
Rusya
Trakya Glass Rus ZAO
Düzcam üretimi ve satışı
Rusya
Automotive Glass Alliance Rus ZAO
Otomotiv camları üretimi ve satışı
Rusya
Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri
Rusya
Trakya Glass Rus Trading OOO
İthalat ve satış hizmetleri
Rusya
Glasscorp S.A.
Otomotiv ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı
Romanya
Fritz Holding GmbH
Holding hizmeti
Almanya
Richard Fritz Inc.
Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı
Amerika
Fritz Beteiligungsgesellschaft GmbH
Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı
Almanya
Richard Fritz Spol S.R.O.
Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı
Slovakya
Richard Fritz GmbH+Co. KG
Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı
Almanya
Richard Fritz Prototype+Spare Parts GmbH Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı
Almanya
Richard Fritz Kft
Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı
Macaristan
İş ortaklıkları
HNG Float Glass Limited
Faaliyet konusu
Düzcam üretimi ve satışı
Kayıtlı olduğu ülke
Hindistan
İştirak
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.
Faaliyet konusu
Düzcam üretimi ve satışı
Kayıtlı olduğu ülke
Mısır
Faaliyet konusu
Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı
Cam ev eşyası perakende satışı
Kâğıt – karton ambalaj üretimi ve satışı
Soda ve kristal cam ev eşyası el üretimi ve satışı
Finansman ve yatırım şirketi
Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı
Kayıtlı olduğu ülke
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Hollanda
Rusya
Cam Ev Eşyası Grubu
Bağlı ortaklıklar
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. (1)
Paşabahçe Investment B.V.
OOO Posuda
9
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. Topluluk’ un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (devamı)
Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler (devamı)
Cam Ambalaj Grubu
Bağlı ortaklıklar
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (1)
Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş.
Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.
Anadolu Cam Investment B.V.
Balsand B.V.
OOO Ruscam Management Company
OOO Ruscam Glass Packaging Holding
OOO Ruscam
OOO Ruscam Glass (4)
OAO Ruscam Pokrovsky
OOO Ruscam Sibir
CJSC Brewery Pivdenna
Merefa Glass Company Ltd.
JSC Mina
Faaliyet konusu
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Finansman ve yatırım şirketi
Finansman ve yatırım şirketi
Finansman ve yatırım şirketi
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Kayıtlı olduğu ülke
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Hollanda
Hollanda
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Ukrayna
Ukrayna
Gürcistan
İş ortaklıkları
Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş.
OOO Balkum
Faaliyet konusu
Kalıp üretimi ve satışı
Kum işleme ve satışı
Kayıtlı olduğu ülke
Türkiye
Rusya
İştirak
OAO FormMat
Faaliyet konusu
Kum üretimi ve satışı
Kayıtlı olduğu ülke
Rusya
Bağlı ortaklıklar
Soda Sanayii A.Ş. (1)
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
Madencilik Sanayii ve Tic. A.Ş.
Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş.
Dost Gaz Depolama A.Ş.
Şişecam Bulgaria EOOD
Cromital S.p.A
Camiş Egypt Mining Ltd. Co.
Şişecam Soda Lukavac D.O.O.
Şişecam Chem Investment B.V.
Faaliyet konusu
Soda ve krom kimyasalları üretimi ve satışı
Cam elyafı üretimi ve satışı
Elektrik üretimi ve satışı
Cam hammaddeleri üretimi ve satışı
Cam hammaddeleri üretimi ve satışı
Ağır sanayi makine imalatı ve satışı
Doğalgaz depolama ve satışı
Soda satışı
Krom türevleri
Kum işleme ve satışı
Soda üretimi ve satışı
Finansman ve yatırım şirketi
Kayıtlı olduğu ülke
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Bulgaristan
İtalya
Mısır
Bosna Hersek
Hollanda
İş ortaklıkları
Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş.
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
Faaliyet konusu
Vitamin-K üreticisi ve satışı
Kireç taşı üretimi ve satışı
Kayıtlı olduğu ülke
Türkiye
Bosna Hersek
İştirak
Solvay Şişecam Holding AG
Faaliyet konusu
Finansman ve yatırım şirketi
Kayıtlı olduğu ülke
Avusturya
Kimyasallar Grubu
10
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. Topluluk’ un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (devamı)
Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler (devamı)
Diğer
Bağlı ortaklıklar
Camiş Limited
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
(1)
(2)
(3)
(4)
Faaliyet konusu
Yurtdışı alım hizmetleri
Sigorta acenteliği
Topluluk ürünlerinin ihracatı
Kayıtlı olduğu ülke
İngiltere
Türkiye
Türkiye
Bu bağlı ortaklıklara ait hisse senetleri Borsa İstanbul AŞ’ de (“BİAŞ”) işlem görmektedir.
Bu şirketin Cam Ev Eşyası Grubu’na bağlı üretim hattı da bulunmaktadır.
Yatırım faaliyeti olmayan Trakya Glass Kuban OOO tasfiye sürecindedir.
OOO Ruscam Kuban’ nın unvanı 28 Mart 2014 tarihinde OOO Ruscam Glass olarak değişmiştir.
Topluluk’ un konsolidasyona dahil edilen şirketlerin sermayeleri içindeki doğrudan ve etkin ortaklık pay oranları
aşağıda verilmiştir:
Düzcam Grubu Bağlı Ortaklıkları
Şirket Unvanı
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Glass Bulgaria EAD
Trakya Cam Investment B.V.
TRSG Autoglass Holding B.V.
Trakya Investment B.V.
TRSG Glass Holding B.V.
Trakya Glass Kuban OOO
Trakya Glass Rus ZAO
Automotive Glass Alliance Rus ZAO
Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO
Trakya Glass Rus Trading OOO
Glasscorp S.A.
Fritz Holding GmbH
Richard Fritz Inc.
Fritz Beteiligungsgesellschaft GmbH
Richard Fritz Spol S.R.O.
Richard Fritz GmbH+Co. KG
Richard Fritz Prototype+Spare Parts GmbH
Richard Fritz Kft
31 Mart 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
69,79
69,79
100,00
74,33
100,00
91,50
100,00
74,33
100,00
77,58
100,00
77,58
100,00
69,79
100,00
69,79
70,00
48,85
100,00
69,79
100,00
48,85
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
48,85
90,00
62,81
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
11
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
69,79
69,79
100,00
74,33
100,00
91,50
100,00
74,33
100,00
77,58
100,00
77,58
100,00
69,79
100,00
69,79
70,00
48,85
100,00
69,79
100,00
48,85
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
48,85
90,00
62,81
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
100,00
69,79
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. Topluluk’ un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (devamı)
Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler (devamı)
Düzcam Grubu İş Ortaklığı
Şirket Unvanı
HNG Float Glass Limited
31 Mart 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
50,00
34,89
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
50,00
34,89
31 Mart 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
30,82
21,50
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
30,82
21,50
31 Mart 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
99,45
95,77
100,00
86,18
100,00
100,00
51,00
47,83
100,00
95,77
100,00
95,77
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
99,45
95,77
100,00
86,18
100,00
100,00
51,00
47,83
100,00
95,77
100,00
95,77
31 Mart 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
79,12
79,12
100,00
82,27
100,00
82,26
75,92
60,07
51,00
40,35
100,00
40,35
100,00
40,35
99,72
59,91
100,00
40,35
100,00
40,35
100,00
40,35
100,00
40,35
100,00
40,35
99,86
79,01
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
79,12
79,12
100,00
82,27
100,00
82,26
75,92
60,07
51,00
40,35
100,00
40,35
100,00
40,35
99,72
59,91
100,00
40,35
100,00
40,35
100,00
40,35
100,00
40,35
100,00
40,35
99,86
79,01
Düzcam Grubu İştiraki
Şirket Unvanı
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.
Cam Ev Eşyası Grubu Bağlı Ortaklıkları
Şirket Unvanı
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Investment B.V.
OOO Posuda
Cam Ambalaj Grubu Bağlı Ortaklıkları
Şirket Unvanı
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş.
Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.
Anadolu Cam Investment B.V.
Balsand B.V.
OOO Ruscam Management Company
OOO Ruscam Glass Packaging Holding
OOO Ruscam
OOO Ruscam Glass
OAO Ruscam Pokrovsky
OOO Ruscam Sibir
CJSC Brewery Pivdenna
Merefa Glass Company Ltd.
JSC Mina
12
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. Topluluk’ un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (devamı)
Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler (devamı)
Cam Ambalaj Grubu İş Ortaklığı
Şirket Unvanı
Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş.
OOO Balkum
31 Mart 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
50,00
39,57
50,00
20,18
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
50,00
39,57
50,00
20,18
31 Mart 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
48,46
19,55
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
48,46
19,55
31 Mart 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
89,70
82,70
99,01
95,63
100,00
84,09
100,00
100,00
100,00
99,52
99,98
85,28
100,00
85,31
100,00
82,80
100,00
82,88
99,70
99,70
89,30
73,94
100,00
82,80
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
89,70
82,70
99,01
95,63
100,00
84,09
100,00
100,00
100,00
99,52
99,98
85,28
100,00
85,31
100,00
82,80
100,00
82,88
99,70
99,70
89,30
73,94
100,00
82,80
31 Mart 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
50,00
42,35
50,00
50,00
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
50,00
42,35
50,00
50,00
31 Mart 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
25,00
20,70
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
25,00
20,70
Cam Ambalaj Grubu İştiraki
Şirket Unvanı
OAO FormMat
Kimyasallar Grubu Bağlı Ortaklıkları
Şirket Unvanı
Soda Sanayii A.Ş.
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
Madencilik Sanayii ve Tic. A.Ş.
Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş.
Dost Gaz Depolama A.Ş.
Şişecam Bulgaria EOOD
Cromital S.p.A
Camiş Egypt Mining Ltd. Co.
Şişecam Soda Lukavac D.O.O.
Şişecam Chem Investment B.V.
Kimyasallar Grubu İş Ortaklıkları
Şirket Unvanı
Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş.
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
Kimyasallar Grubu İştiraki
Şirket Unvanı
Solvay Şişecam Holding AG
13
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. Topluluk’ un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (devamı)
Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler (devamı)
Diğer Grubu Bağlı Ortaklıkları
Şirket Unvanı
Camiş Limited
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
31 Mart 2014
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
100,00
98,73
100,00
99,96
100,00
100,00
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı (%)
oranı (%)
100,00
98,73
100,00
99,96
100,00
100,00
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları
(“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Topluluk ’un konsolide finansal tabloları ve notları SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile
açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda
geçmiş döneme ait konsolide finansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını
ilan etmiştir. Topluluk finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Şirket (ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıklar ile iş ortaklıkları), muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve
kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye
Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Yabancı
ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları ve iştirakler kanuni finansal tablolarını faaliyet
gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıştır. Konsolide finansal
tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası
baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve
sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
14
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Kullanılan Para Birimi
Topluluk’ un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli
olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet
sonuçları, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan
Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’ nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartları’na (TFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan
şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son
verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No.lu
“Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS / TMS 29”) uygulanmamıştır.
İşletmenin Sürekliliği Varsayımı
Konsolide finansal tablolar, Şirket’in ve konsolidasyona dahil edilen iştirak, iş ortaklığı ve bağlı ortaklıkları
önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve
yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Topluluk’ un cari dönem konsolide
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sınıflandırılır.
Topluluk, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek
finansal tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait konsolide finansal
tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak aşağıdaki gerekli sınıflandırmaları
yapmıştır.
Topluluk, önceki dönem konsolide finansal tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden
düzenlenen TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” ve TFRS 11 “Müşterek Anlaşmalar” uyarınca yeniden
düzenlemeler yapmıştır. TFRS 10, 11 ve 12’ ye geçiş sürecinde düzeltilmesi gereken önceki dönem finansal
tablolara limit getirip karşılaştırması gereken finansal tabloyu bir önceki yıl ile sınırlı tutmaktadır.
TMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardının Etkisi
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standarda göre; çalışanlara
sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/(kazanç) diğer kapsamlı gelirde muhasebeleşmesi gerekmektedir.
Topluluk, 31 Aralık 2012 tarihine kadar çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/(kazancı)
konsolide kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirmiştir. İlgili standardın yeniden düzenlenmesi nedeniyle
muhasebe politikasındaki söz konusu değişikliği standardın belirlediği şekilde geçmişe dönük olarak
uygulamış ve bu doğrultuda önceki dönemlerde konsolide finansal tablolar ve dipnotlarda raporlanmış
aktüeryal kayıp/(kazançlar), konsolide kar veya zarar tablolarından çıkarılıp, kapsamlı gelir tablolarında
muhasebeleştirilmiştir.
15
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
TFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” Standardının Etkisi
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standart TMS–31 “İş
Ortaklıklarındaki Paylar” standardını uygulamadan tamamen kaldırmıştır. Müşterek anlaşmaları; müşterek
faaliyet ve iş ortaklığı olarak iki kategoriye ayırmakta ve iş ortaklıklarının özkaynak yöntemi ile
muhasebeleştirilmesini zorunlu tutmaktadır.
Topluluk, 31 Aralık 2012 tarihine kadar müşterek yönetime tabi işletmelerini %50 oransal konsolidasyon
yöntemi kullanarak konsolide etmiştir. Topluluk ’un müşterek kontrol edilen işletmeleri Omco İstanbul Kalıp
Sanayii ve Tic. A.Ş. , OOO Balkum, Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş. ile Rudnik Krecnjaka Vijenac
D.O.O. ilgili standardın yürürlüğe girmesi ile önceki dönem konsolide finansal tabloları özkaynak yöntemi ile
muhasebeleştirilmesi suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
Bu standartlardaki değişikliğe bağlı olarak; “İlişkili Taraf Açıklamaları”, “Finansal Araçlardan Kaynaklanan
Risklerin Niteliği ve Düzeyi” ile “Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten
Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar)” da ki dipnot açıklamaları yeniden düzenlenmiştir.
Nakit akış tablosunun TMS 1 "Finansal Tabloların Sunumu" ve TMS 7 "Nakit Akış Tablosu" standardının
öngördüğü gösterimlerle uyumlaştırılması amacıyla 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla nakit akış tablosunda
sınıflandırmalar yapılmıştır.
1 Ocak - 31 Mart 2013 dönemi kar veya zarar tablosu ve nakit akış tablosunun önceden raporlanan finansal
tablolarla mutabakatı aşağıdaki gibidir:
16
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Kar veya Zarar Tablosu
Daha Önce
Raporlanan
1 Ocak31 Mart 2013
1.257.464.553
(946.861.436)
310.603.117
SPK Finansal
Tablo Format
Değişikliğinin
Etkisi
-
Yeniden
Düzenlenmiş
1 Ocak31 Mart 2013
1.257.464.553
(946.861.436)
310.603.117
(128.843.729)
(113.349.802)
(8.012.437)
13.824.714
(14.372.397)
11.785.009
(12.164.579)
(128.843.729)
(113.349.802)
(8.012.437)
25.609.723
(26.536.976)
59.849.466
4.427.017
4.047.447
4.427.017
63.896.913
4.427.017
64.276.483
(4.427.017)
4.303.088
(3.493.008)
430.510
4.303.088
(3.493.008)
64.706.993
Finansman Gelirleri
168.088.084
Finansman Giderleri (-)
(180.499.944)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/(Zararı) 51.864.623
(16.088.097)
15.657.587
-
151.999.987
(164.842.357)
51.864.623
Daha Önce
Raporlanan
1 Ocak31 Mart 2013
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
23.077.076
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları(187.794.552)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
316.531.159
Yabancı Para Çevirim Farklarının Nakit ve Nakit
Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.673.660
SPK Finansal
Tablo Format
Değişikliğinin
Etkisi
(512.907)
(488.920)
(28.402)
Yeniden
Düzenlenmiş
1 Ocak31 Mart 2013
22.564.169
(188.283.472)
316.502.757
1.030.229
6.703.889
Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Artış/(Azalış) 157.487.343
-
157.487.343
Hasılat
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kar/(Zararlarındaki) Paylar
Esas Faaliyet Karı
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kar/(Zararlarındaki) Paylar
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Finansman Geliri Gideri Öncesi Faaliyet Karı
Nakit Akış Tablosu
17
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tabloları
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren iştirak, iş ortaklığı ve bağlı ortaklıkların finansal tabloları, faaliyet
gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış olup, Topluluk
muhasebe politikalarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan; varlık ve yükümlülükleri konsolide
rapor tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir.
Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynak içerisindeki yabancı para
çevirim farkları kalemi altında takip edilmektedir.
Konsolidasyon kapsamındaki yurtdışı faaliyetlerinin çeviriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
ABD Doları
Euro
Bulgar Levası
Mısır Poundu
Rus Rublesi
Gürcistan Larisi
Ukrayna Grivnası
Konvertibl Mark
Yeni Rumen Leyi
Macaristan Foronti
Hindistan Rupisi
31 Mart 2014
Dönem
Dönem
Sonu Ortalaması
2,18980
2,21461
3,00720
3,03419
1,53756
1,55136
0,30732
0,31798
0,06093
0,06294
1,25296
1,26590
0,19990
0,24988
1,53756
1,55136
0,67088
0,67021
0,00979
0,00986
0,03644
0,03586
31 Aralık 2013
Dönem
Dönem
Sonu Ortalaması
2,13430
1,90334
2,93650
2,52904
1,50141
1,29308
0,30915
0,27721
0,06478
0,05935
1,22922
1,14423
0,26702
0,23813
1,50141
1,29308
0,65397
0,56879
0,00989
0,00852
0,03448
0,03249
31 Mart 2013
Dönem
Dönem
Sonu Ortalaması
1,80870
1,78029
2,31890
2,35078
1,18563
1,20193
0,26603
0,26709
0,05794
0,05812
1,09109
1,07368
0,22629
0,22273
1,18563
1,20193
0,52202
0,53217
0,00762
0,00793
0,03325
0,03286
Konsolidasyona İlişkin Esaslar
Konsolide finansal tablolar aşağıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hazırlanan Topluluk hesaplarını
içerir. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, SPK
Finansal Raporlama Standartları’na uygunluk ve Topluluk tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve
sunum biçimlerine uyumluluk açısından, gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Bağlı ortaklıkların
faaliyet sonuçları satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik
tarihlerinde dahil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır.
18
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Konsolidasyona İlişkin Esaslar (devamı)
Bağlı Ortaklıklar
Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları
üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır.
Bağlı ortaklıklar, Şirket’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve Şirket’in üzerinde
oy haklarına sahip olduğu hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50’den fazlasını
kullanma yetkisine sahip olduğu ya da (b) oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip
olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hâkimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve
işletme politikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu
şirketleri ifade eder.
Topluluk ’un başka bir şirketi kontrol edip etmediğinin değerlendirilmesinde dönüştürülebilir veya
kullanılabilir potansiyel oy haklarının varlığı da göz önünde bulundurulur.
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar, oy hakları
ve etkin ortaklık oranları Dipnot 1’de gösterilmiştir.
Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Topluluk’ a transfer olduğu tarihten itibaren
konsolidasyon kapsamına alınır ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından
çıkartılır. Bağlı ortaklıklar için uygulanan muhasebe politikaları Topluluk tarafından uygulanan muhasebe
politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla değiştirilir.
Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya
elden çıkarma tarihine kadar konsolide kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.
Bağlı ortaklıklar’ a ait finansal durum tabloları ve kar veya zarar tabloları tam konsolidasyon yöntemi
kullanılarak konsolide edilmiş olup Şirket ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payların kayıtlı iştirak
değerleri, ilgili özkaynaklar ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup
içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon işlemi sırasında netleştirilmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin
kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu
hesaplarından netleştirilmiştir.
Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı paylar Topluluk’ un özkaynağının içinde
ayrı olarak belirtilir. Ana ortaklık dışı paylar, ilk işletme birleşmelerinde oluşan bu paylar ile birleşme
tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen değişikliklerdeki ana ortaklık dışı payların toplamından
oluşur. Konsolide edilen bir bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı paya düşen birikmiş zararları, söz konusu bağlı
ortaklığın ana ortaklık dışı özsermaye tutarını aşabilir. Bu durumda, birikmiş zarar ve ana ortaklık dışı paya
düşecek daha sonraki cari yıl zararları, ana ortaklık dışı pay ile ilişkilendirilir.
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla finansal pozisyonu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonucu, gerek
tek başına gerekse topluca, konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmeyen bağlı
ortaklıkların finansal tabloları konsolide edilmemiştir. Bu bağlı ortaklıklar, konsolide finansal tablolarda,
satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmışlardır (Dipnot 7).
19
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
İş Ortaklıklarındaki Paylar
İş ortaklıkları, Şirket ve bağlı ortaklıklar’ ı ile bir veya daha fazla müteşebbis ortak tarafından müştereken
yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleşme dahilinde oluşturulan şirketleri
ifade etmektedir. Topluluk, bu müşterek kontrolü, kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu
hisselerden yararlanarak sağlamaktadır. 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Topluluk’ un
müşterek yönetime tabi işletmelerinin detayı Dipnot 1’de açıklanmıştır. Müşterek yönetime tabi ortaklıklar
özkaynak yöntemi kullanılmak suretiyle konsolidasyon kapsamına alınırlar.
İştirakler
İştiraklerdeki yatırımlar özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmektedir. Bunlar, Topluluk’ un genel olarak
oy hakkının %20 ile %50’sine sahip olduğu veya Topluluk’ un, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine
sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır.
Topluluk ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar Topluluk’ un iştirakteki payı
ölçüsünde düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş zararlar da; işlem, transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne
uğradığını göstermiyor ise düzeltilmiştir. Topluluk, iştirak ile ilgili olarak söz konusu doğrultuda bir
yükümlülük altına girmemiş veya bir taahhütte bulunmamış olduğu sürece iştirakteki yatırımın kayıtlı
değerinin sıfır olması veya Topluluk’ un önemli etkisinin sona ermesi durumunda özkaynak yöntemine
devam edilmez. Önemli etkinin sona erdiği tarihteki yatırımın kayıtlı değeri, o tarihten sonra gerçeğe uygun
değeri güvenilir olarak ölçülebildiğinde gerçeğe uygun değerinden aksi takdirde maliyet bedeli üzerinden
gösterilir.
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Topluluk’ un toplam oy haklarının %20’ye kadar veya %20’nin üzerinde olmakla birlikte Topluluk’ un
önemli bir etkiye sahip olmadığı veya konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen;
teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen
satılmaya hazır finansal varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer kaybı ile ilgili karşılık
düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
Topluluk’ un toplam oy haklarının %20’nin altında olduğu veya Topluluk’ un önemli bir etkiye sahip
olmadığı ve aktif piyasalarda kote pazar fiyatları olan ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde
hesaplanabilen satılmaya hazır finansal varlık, gerçeğe uygun değeriyle konsolide finansal tablolara
yansıtılmıştır.
20
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.2 TMS’ye Uygunluk Beyanı
Topluluk, 31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını SPK’nın Seri: II–
14.1 No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, hazırlamıştır. Konsolide finansal
tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan
bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
2.3 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem
finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait konsolide
finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları 31 Aralık 2013 tarihinde sona
eren döneme ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları ile
tutarlıdır.
Topluluk, UMS/TMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardının revize edilmesi ile
ilgili olarak TMS 8’e “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar” uygun
olarak geçmişe yönelik düzenlemeler yapmıştır. Düzenlemelerin etkisi Not 2.5’te detaylı olarak
anlatılmıştır.
2.4 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde,
ileriye yönelik olarak uygulanır. 31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tabloların
hazırlanması sırasında kullanılan önemli tahminler, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan tahminlerle tutarlıdır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenir.
2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) Değişiklikler
Topluluk cari yılda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’ nun Uluslararası
Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2014 tarihinde
başlayan yıla ait dönemler için geçerli olan yeni ve revize edilmiş TMS/TFRS’lerdeki değişiklik ve
yorumlardan Topluluk’ un finansal tabloları üzerinde etkisi olan değişiklik ve yorumları uygulamıştır
1 Ocak 2014 tarihinde başlayan yıllık dönemler ve yine 1 Ocak 2014 tarihinde 31 Mart 2014 dönemine ait
geçerli olan ve Topluluk ‘un finansal tabloları üzerinde önemli etkisi olan değişiklik ve yorum yoktur.
21
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) Değişiklikler (devamı)
a.
1 Ocak 2014 tarihinde başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli yeni standartlar,
değişiklikler ve yorumlar:
− TMS/UMS 1’deki değişiklikler, “Finansal tabloların sunumu”: diğer kapsamlı gelirlere ilişkin
değişiklik; 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Buradaki en önemli değişiklik, şirketlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda bulunan
kalemlerin, müteakip dönemlerde gelir tablosuna aktarılıp aktarılamayacağına göre gruplandırması
gerekliliğidir. Bununla birlikte değişiklik, hangi kalemlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alacağı
konusuna açıklık getirmez.
− TMS /UMS 19’daki değişiklik: ’’Çalışanlara sağlanan faydalar’’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik koridor yöntemini
ortadan kaldırır ve finansman maliyetinin net fon bazına göre hesaplanmasını öngörür.
− TFRS/UFRS 1’deki değişiklikler, ‘Uluslararası finansal raporlama standartlarının ilk kez uygulanması’:
devlet kredileri; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklik, Uluslararası finansal raporlama standartlarını ilk kez uygulayacaklar için
piyasa faizinden düşük, devlet kredisinin nasıl muhasebeleştirileceği ile ilgili bilgi verir. Ayrıca 2008
yılında yayınlanan TMS/UMS 20’e ilaveler getirerek, daha önce UFRS finansal tablo hazırlayanların da
geçmişe dönük olarak, ilk defa TFRS/UFRS hazırlayanlara tanınan imtiyazdan yararlanmasını sağlar.
− TFRS/UFRS 7’deki değişiklik, ‘Finansal araçlar’: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi;
1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklik Amerika Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri uyarınca finansal tablo hazırlayan
kuruluşlarla, TFRS/UFRS finansal tabloları hazırlayan kuruluşlar arasındaki karşılaştırmayı
kolaylaştırmak için yeni açıklamaları içermektedir.
− TFRS/UFRS 10,11 ve 12 geçiş rehberindeki değişiklik; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS/UFRS 10,11 ve 12’de
karşılaştırmalı bilginin sadece bir önceki dönemle ilgili verilmesini sağlayan sınırlama getirmiştir.
Konsolide edilmeyecek şekilde yapılandırılmış işletmelerde ilgili açıklamalar için, ilgili değişiklikler,
TFRS/UFRS 12 öncesi dönemler için karşılaştırmalı bilgi sunma zorunluluğunu kaldırmak için
uygulanacaktır.
− Yıllık iyileştirmeler 2011; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu yıllık iyileştirmeler, 2009–2011 raporlama dönemi içinde beş başlığı içerir.
Bu değişiklikler:
●
TFRS/UFRS 1, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması’
●
TMS/UMS 1, ‘Finansal tabloların sunumu’
●
TMS/UMS 16, ‘Maddi duran varlıklar’
●
TMS/UMS 32, ‘Finansal Araçlar; Sunumları’
●
TMS/UMS 34, ‘Ara dönem finansal raporlama’
22
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (devamı)
a.
1 Ocak 2014 tarihinde başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli yeni standartlar,
değişiklikler ve yorumlar (devamı):
− TFRS/UFRS 10,’’Konsolide finansal tablolar’’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 10’un amacı bir veya birden çok şirkette
kontrolü bulunan bir şirketin konsolide finansal tabloları sunması için konsolide finansal tabloların
sunumu ve hazırlamasıyla ilgili esasların belirlenmesidir. Kontrole ilişkin esasları belirlemekte ve
konsolidasyonun temeli olan kontroller hazırlanmaktadır. Yatırımcı iştirakini kontrol ediyorsa ve bu
nedenle iştirakin konsolide olması gerekmektedir. Kontrol esasının uygulanmasına yönelik
düzenlemeler yatırımcının iştirakini kontrol etmesi ve bu nedenle iştirakin konsolide olması
gerekliliğini tanımlamıştır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasına yönelik olarak muhasebe
gerekliliklerini düzenlemektedir.
− TFRS/UFRS 11, Müşterek anlaşmalar; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11 daha gerçekçi bir yaklaşımla şirketin yasal
düzenlemeleri yerine müşterek anlaşmalara ilişkin haklar ve yükümlülüklere odaklanmıştır. İki tür
müşterek anlaşma bulunmaktadır: Müşterek faaliyet ve iş ortaklığı. Müşterek faaliyet, müşterek
katılımcının anlaşmaya ilişkin hak ve yükümlülüklere sahip olmasında ortaya çıkmaktadır ve bundan
dolayı paylarına ait varlıklar yükümlülükler, gelir ve giderleri muhasebeleştirir. İş ortaklığı, iş ortağının
düzenlemeye göre net varlıklar üzerindeki haklara sahip olmasıyla ortaya çıkmaktadır ve bu payların
özkaynak muhasebeleştirilmesi yapılmaktadır. İş ortaklığında oransal konsolidasyona izin
verilmemektedir.
− TFRS/UFRS 12, ‘Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 12, müşterek anlaşmalar,
iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar dahil olmak üzere her çeşit yatırım ile ilgili
yapılacak dipnot açıklamalarını belirlemiştir.
− TFRS/UFRS 13, ‘Gerçeğe uygun değer ölçümlemesi’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 13 tutarlılığın gelişmesini gerçeğe
uygun değerin tam bir tanımını yaparak ve karmaşıklığın azalmasını ve tek kaynaklı gerçeğe uygun
ölçümün ve dipnot açıklama gerekliliğini TFRS/UFRS üzerinden kesin tanımlamalar yaparak sağlamayı
amaçlamıştır. UFRS ve Amerika Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (“GKGMS”) ile arasında
uyumu sağlarken ilgili standartlarda var olan gerçeğe uygun değerin uygulama ile ilave zorunluluklar
getirmeyip; yalnızca uygulamaya yönelik açıklık getirmiştir.
− TFRS/UMS 27 (revize 2011), ‘Bireysel finansal tablolar’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Daha önce TMS/UMS 27’de yer alıp şimdi
TFRS/UFRS 10’da yer alan kontrol tanımı dışında, bireysel finansal tablolar hakkında bilgi verir.
− TMS/UMS 28 (revize 2011), ‘İştirakler ve iş ortaklıkları’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11’in yayımlanmasına müteakip
TMS/UMS 28 (düzeltme 2011) iş ortaklıklarının ve iştiraklerin özkaynak yöntemine göre
muhasebeleştirilmesi gerekliliğini getirmiştir
23
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (devamı)
a. 1 Ocak 2014 tarihinde başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli yeni standartlar,
değişiklikler ve yorumlar (devamı):
− TFRYK/UFRYK 20, 'Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj)' ; 1 Ocak
2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorumlama
yerüstü
maden
işletmelerinde
üretim
aşamasındaki
hafriyat
(dekapaj)
maliyetinin
muhasebeleştirilmesini ortaya koyar. Bu yorumlama, TFRS/UFRS raporlaması yapan madencilik
şirketlerinin, varlıkların bir cevher kütlenin belirlenebilir bir bileşenine atfedilememesi durumunda,
mevcut dekapaj varlıklarının açılış geçmiş yıl karlarından silinmesini de gerektirebilir.
− TMS/UMS 32’deki değişiklik, '' Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’ ;
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklikler, TMS/UMS 32 ‘Finansal Araçlar: Sunum’ uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve
bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya
koymaktadır.
− TFRS/UFRS 10, 12 ve TMS/UMS 27’deki ‘yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili
değişiklikler’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklik “yatırım işletmesi” tanımına giren şirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide
etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun değer değişiklikleri kar veya zarara
yansıtmak suretiyle muhasebeleştirmelerine olanak sağlamıştır. TFRS/UFRS 12’ de de yatırım
işletmelerine ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
− TMS/UMS 36’daki değişiklik, 'Varlıklarda değer düşüklüğü' geri kazanılabilir tutar açıklamalarına
ilişkin’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe
uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile
ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir.
− TMS/UMS 39’daki değişiklik ‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev araçların
devredilmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan
korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden
korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.
− TFRYK/UFRYK 21 – TMS/UMS 37, 'Zorunlu vergiler', ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar”
üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin
ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
24
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (devamı)
b. 31 Mart 2014 tarihinden henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar:
− TFRS/UFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve
yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine geçmiştir.
TFRS/UFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model
sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının
kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa,
borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS/UMS 39’daki itfa
edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı
devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip
edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki
Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmın artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna
yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir.
− TFRS/UFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi” .Bu değişiklik
TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli
değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını
sağlamıştır.
− TMS/UMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler
veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan
katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak
alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
− Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010–2012 dönem aşağıda yer alan altı standartta değişiklik
getirmiştir:
●
TFRS/UFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
●
TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
●
TFRS/UFRS 8, Faaliyet Bölümleri
●
TMS/UMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
●
TFRS/UFRS 9, Finansal Araçlar: UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
●
TMS/UMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
− Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011–2013 dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik
getirmiştir:
●
TFRS/UFRS 1, UFRS’nin İlk Uygulaması
●
TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
●
TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
●
TMS/UMS40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
25
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (devamı)
b. 31 Mart 2014 tarihinden henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar:
(devamı):
Topluluk yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik tarihinden
itibaren uygulayacaktır. Yukarıdaki standart ve yorumların, uygulanmasının gelecek dönemlerde
Topluluk ’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı beklenmektedir.
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Gelirlerin Kaydedilmesi
Gelirler, mal ve hizmet satışlarından alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden
tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, teslim edilmiş malların ve gerçekleşmiş hizmetlerin fatura
bedelinin, satış indirimleri ve iadelerinden arındırılmış halidir. Satışların içerisinde önemli bir finansman
unsuru bulunması durumunda, gerçeğe uygun bedel gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman unsuru
içerisinde yer alan faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre esas faaliyetlerden
diğer gelirler olarak ilgili dönemlere kaydedilir (Dipnot 28, 31).
Malların Satışı
Topluluğun mal satışları düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile
soda ve krom bileşenlerini kapsamaktadır. Bu malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar
karşılandığında muhasebeleştirilir:
● Topluluk’ un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
● Topluluk’ un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin
bir kontrolünün olmaması,
● Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,
● İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların Topluluk’ a akışının olası olması ve
● İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.
Hizmet Sunumu
Yıllara yaygın projelere ilişkin sözleşme geliri ve maliyetler, gelir tutarının güvenilir biçimde ölçülebildiği ve
sözleşme kapsamındaki proje ile ilgili bir değişiklik varsa değişiklikten kaynaklanan gelir artışının muhtemel
olduğu zaman muhasebeleştirilir. Sözleşme geliri, alınan veya alınacak hakedişlerin gerçeğe uygun değeri ile
ölçülmektedir. Projeler, sabit fiyatlı sözleşmeler olup sözleşme gelirleri, sözleşmenin tamamlanma oranı
metoduna göre hesaplanmaktadır. Toplam sözleşme gelirinin, tamamlanma oranına isabet eden tutarı, ilgili
döneme sözleşme geliri olarak kaydedilir.
Topluluğun, lojistik, ithalat, ihracat ve sigorta aracılık hizmetleri yapan hizmet şirketleri bulunmaktadır.
26
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Faiz Geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini
nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren etkin faiz yöntemi esas alınarak ilgili dönemde
tahakkuk ettirilir.
Temettü Geliri
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman
konsolide finansal tablolara yansıtılır.
Stoklar
Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Maliyet, ağırlıklı
ortalama maliyet metodu ile hesaplanmaktadır. Stoklara dahil edilen maliyeti oluşturan unsurlar malzeme,
direkt işçilik ve genel üretim giderleridir. Kredi maliyetleri stok maliyetlerine dahil edilmemektedir. Net
gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından, tamamlanma maliyeti
ve satışı gerçekleştirmek için gerekli satış maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardır Stoklar, ilk madde
ve malzeme, yarı mamuller, mamuller, işletme malzemesi, ticari mallar ve diğer stokları kapsamaktadır
(Dipnot 13).
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın ve kalıcı değer kayıplarının düşülmesi
ile bulunan net değerleri ile gösterilmektedir.
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan veya idari amaçlı kullanılacak ve inşa edilme aşamasındaki
varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da
dahil edilir. Kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu
olduğunda, borçlanma maliyetleri Topluluk’ un ilgili muhasebe politikası uyarınca aktifleştirilir. Bu tür
varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır
olduklarında amortismana tabi tutulur.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Arazi ve arsalar için
sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. Beklenen faydalı ömür, artık değer ve
amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve
tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir (Dipnot 18).
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen ekonomik ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı
ile diğer maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.
27
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Maddi Duran Varlıklar (devamı)
Maddi duran varlıkların, tahmin edilen ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik ömür
10–50 yıl
8–50 yıl
3–25 yıl
3–15 yıl
2–20 yıl
4–15 yıl
Binalar
Yer altı ve yer üstü düzenleri
Makine ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar
Diğer maddi varlıklar
Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve maddi duran varlığın kayıtlı
değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir
değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit
akımları ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir.
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı arttıran nitelikteki
yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi duran varlığın kalan tahmini
faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan
kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve cari dönemde
ilgili diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına yansıtılır.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarlarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen ekonomik ömürlerine göre
doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur. Beklenen ekonomik ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde
ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki
değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Söz konusu maliyetler, alım maliyetlerini kapsamaktadır
ve ekonomik ömürlerine göre (3–5 yıl) itfaya tabi tutulur (Dipnot 19).
28
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (devamı)
Bilgisayar Yazılımları
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen
sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, ekonomik ömürlerine göre (3–5 yıl)
itfaya tabi tutulur.
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde konsolide
kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Topluluk’ un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü
yazılım ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda
sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren
çalışanların maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir. Maddi olmayan duran
varlık olarak değerlendirilen bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, ekonomik ömürleri üzerinden (5 yılı
geçmemek kaydıyla) itfaya tabi tutulurlar (Dipnot 19).
Müşteri İlişkileri
İşletme birleşmesi sonucu sahip olunan müşteri ilişkileri ve sözleşmeleri iktisap tarihindeki makul değerleri
üzerinden muhasebeleştirilir. Müşteri ilişkileri itfa edilmemekte olup, yıllık olarak değer düşüklüğünün
mevcudiyetine yönelik test edilirler. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran
varlıkların kayıtlı değeri geri kazanılabilir tutar indirilir ve ilgili tutar dönem sonuçlarına gider olarak
yansıtılır.
İşletme Birleşmesi Yoluyla Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıklar
İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar, maddi olmayan duran varlık tanımını
karşılaması ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda şerefiye tutarından ayrı
olarak tanımlanır ve muhasebeleştirilir. Bu tür maddi olmayan duran varlıkların maliyeti, satın alma
tarihindeki gerçeğe uygun değeridir. İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar
başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında ayrı olarak satın alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet
değerlerinden birikmiş itfa ve tükenme payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar
üzerinden gösterilirler (Dipnot 19).
Maden Varlıkları
Maden sahası geliştirme maliyetleri, yeni cevher damarlarının değerlendirilmesi ile geliştirilmesinin yanı sıra
var olan cevher damarlarının üretiminin devam ve geliştirilmesi amaçlı yer altı galerilerinin açılması, kazı
yapılması, yolların yapılması gibi maliyetleri de içermektedir. Maden geliştirme maliyetleri, söz konusu
madenden gelecekte bir ekonomik faydanın elde edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu, belirli maden alanlar
için tanımlanabildiği ve maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebildiği durumlarda aktifleştirilir. Üretim
sırasında katlanılan maliyetler, maden sahasının geliştirilmesiyle birebir ilişkili olduğu sürece aktifleştirilir.
Üretimle ilgili maliyetler ise gider olarak konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. Geliştirme giderlerinin
araştırma ve değerlendirme giderlerinden ayrımının yapılamadığı durumlarda, söz konusu geliştirme giderleri
oluştukları dönemde konsolide kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilir.
29
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (devamı)
Maden Varlıkları (devamı)
Maden varlıkları, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu ve fiziksel durumlarının Topluluk
yönetimi tarafından belirlenen üretim kapasitesini karşılayacağı durumlarda amortismana tabi tutulmaya
başlanırlar. Maden geliştirme maliyetleri gelecekte ekonomik faydanın elde edilmesinin kuvvetle muhtemel
olduğu durumlarda aktifleştirilir ve ekonomik fayda dikkate alınarak amortismana tabi tutulur. Maden
geliştirme maliyetleri, ilk kayda alındıkları anda ilgili maden alanları bazında tanımlanabildiği ölçüde
bölümlere dağıtılır ve her bir maden sahasındaki bölümler ayrı ayrı ekonomik faydalar göz önünde
bulundurularak üretim birimleri yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. İlgili madenin ömrü süresince
elde edilecek ekonomik faydaların artmasını sağlayacak söz konusu madende yapılan büyük çapta ve önemli
revizyon çalışmaları, aktifleştirilir. Bu kapsamda değerlendirilebilecek, büyük çapta ve önemli revizyonlar
haricindeki bakım ve onarım giderleri oluştukları dönemin konsolide kapsamlı gelir tablosuna gider olarak
kaydedilir. Her bir maden sahasındaki maden geliştirme maliyetleri; dönem içerisinde ilgili madenden
çıkarılan toplam ton bazındaki maden miktarının, söz konusu madendeki toplam ton bazındaki görünür ve
işlenebilir geri kalan maden rezerv miktarına bölünmesi suretiyle bulunan itfa oranı üzerinden amortismana
tabi tutulur. Her bir maden sahasındaki görünür ve mümkün rezerv miktarları, öngörülebilir gelecekte
ekonomik olarak çıkarılıp işlenebileceği bilinen ve ölçülebilen kaynağı göstermektedir.
Maden işletme hakları ise elde etme maliyetinden finansal tablolara yansıtılmakta olup dönem içerisinde yer
altı ve açık ocaktan çıkarılan ton bazındaki maden miktarının, görünür ve mümkün işlenebilir geri kalan ton
bazındaki maden rezerv miktarına bölünmesi suretiyle bulunan amortisman oranı kullanılarak itfa
edilmektedir (Dipnot 19).
Geliştirme Giderleri
Yeni ürünlerin geliştirilmesi veya geliştirilen ürünlerin testi ve dizaynı ile ilgili proje maliyetleri, projenin
ticari ve teknolojik bakımdan başarılı bir şekilde uygulanabilir olması ve maliyetlerin güvenilir olarak tespit
edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilirler. Diğer geliştirme giderleri ve
araştırma giderleri gerçekleştiğinde gider olarak kaydedilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen
geliştirme gideri sonraki dönemde aktifleştirilemez. Aktifleştirilen geliştirme giderleri, ürünün ticari
üretiminin başlaması ile 5 yıl içerisinde doğrusal amortisman yöntemi uygulanarak itfa edilmektedir. Dönem
itfa ve tükenme payları giderleri gerçekleştiğinde satışların maliyeti ile faaliyet giderlerinde
muhasebeleştirilmektedir (Dipnot 28 ve 30).
30
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında
satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde tutulan
gayrimenkuller “yatırım amaçlı gayrimenkuller” olarak sınıflandırılır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe
uygun değer yöntemi kullanılarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Sahibi tarafından kullanılan bir
gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi
durumunda kullanımdaki değişikliğin gerçekleştiği tarihe kadar TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardı
uygulanır. TMS 16’ya göre hesaplanmış olan gayrimenkulün defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasında
transfer tarihinde meydana gelen farklılık TMS 16’ya göre yapılmış bir yeniden değerleme gibi işleme tabi
tutulur ve değerleme farkları özkaynaklar ile ilişkilendirilir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun
değerinin belirlenmesi, her yıl için konuyla ilgili SPK lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip bağımsız
değerleme firmaları tarafından yapılmaktadır (Dipnot 17). Sonraki dönemlerde, yatırım amaçlı
gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluştuğu dönemde
kâr veya zarar ile ilişkilendirilmektedir.
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Varlıklar, kayıtlı değerlerinin kullanılmak suretiyle değil satış işlemi sonucu geri kazanılmasının amaçlandığı
durumlarda satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu varlıklar; bir işletme birimi,
satış grupları veya ayrı bir maddi varlık olabilir. Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların satışının
bilanço tarihini takip eden oniki ay içerisinde gerçekleşmesi beklenir. Çeşitli olay veya koşullar satış
işleminin tamamlanma süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu gecikmenin, işletmenin kontrolü
dışındaki olaylar veya koşullar nedeniyle gerçekleşmiş ve işletmenin ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak
varlık grubunu) satışına yönelik satış planının devam etmekte olduğuna dair yeterli kanıt bulunması
durumunda; satış işlemini tamamlamak için gerekli olan sürenin uzaması, ilgili varlığın (veya elden
çıkarılacak varlık grubunun) satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmasını engellemez.
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar kayıtlı değerin veya makul değerin düşük olanı ile değerlenir.
Makul değerin kayıtlı değerin altına düştüğü durumlarda oluşan değer düşüklüğü ilgili dönemin konsolide
gelir tablosuna gider kaydedilir.
Türev Araçlar ve Riskten Korunma Amaçlı Araçlar
Türev araçlar ilk olarak sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerini yansıtan elde etme maliyeti üzerinden
kayda alınmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değer ile değerlenmektedir.
Topluluk ’un türev araçlarını ağırlıklı olarak vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri ile yabancı para ve faiz
oranı swap işlemleri oluşturmaktadır. Söz konusu türev araçlar ekonomik olarak Topluluk için risklere karşı
etkin bir koruma sağlamakla birlikte, risk muhasebesi yönünden gerekli koşulları taşımadıkları durumlarda
konsolide finansal tablolarda alım-satım amaçlı türev araçlar olarak muhasebeleştirilmekte ve bunlara ilişkin
gerçeğe uygun değer değişiklikleri gelir tablosunda yansıtılmaktadır. Topluluk ‘un finansal riskten korunma
muhasebesi koşullarını yerine getiren finansal riskten korunma işlemleri ise aşağıda açıklandığı şekilde
muhasebeleştirilmektedir:
31
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Türev Araçlar ve Riskten Korunma Amaçlı Araçlar (devamı)
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemleri
Topluluk, türev sözleşmesi yapıldığı tarihte, kayıtlı bir varlığın veya yükümlülüğün veya belirli bir riskle
ilişkisi kurulabilen ve gerçekleşmesi muhtemel olan işlemlerin nakit akışlarında belirli bir riskten
kaynaklanan ve kar/zararı etkileyebilecek değişmelere karşı korunmayı sağlayan işlemleri nakit akış riskinden
korunma olarak belirlemektedir. Topluluk, etkin olarak nitelendirilen nakit akış finansal riskten korunma
işlemlerine ilişkin kazanç ve kayıplarını özkaynaklarda “Riskten Korunma Kazanç/(Kayıpları)” olarak
göstermektedir. Finansal riskten korunan taahhüdün veya gelecekteki muhtemel işlemin bir varlık veya
yükümlülük haline gelmesi durumunda özkaynak kalemleri arasında izlenen bu işlemlerle ilgili kazanç ya da
kayıplar bu kalemlerden alınarak söz konusu varlık veya yükümlülüğün elde etme maliyetine veya defter
değerine dahil edilmektedir. Aksi durumda, özkaynak kalemleri altında muhasebeleştirilmiş tutarlar, finansal
riskten korunan gelecekteki muhtemel işlemin konsolide gelir tablosunu etkilediği dönemde konsolide gelir
tablosuna transfer edilerek kar veya zarar olarak yansıtılır.
Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel işlemin, gerçekleşmesi artık beklenmiyorsa, önceden özkaynaklar altında
muhasebeleştirilen birikmiş kazanç ve kayıplar gelir tablosuna transfer edilir. Finansal riskten korunma
aracının, yerine belgelenmiş finansal riskten korunma stratejisine uygun olarak başka bir araç tanımlanmadan
veya uzatılmadan, vadesinin dolması, satılması, sona erdirilmesi veya kullanılması veya finansal riskten
korunma tanımının iptal edilmesi durumunda, önceden diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmiş
kazanç ve kayıplar, kesin taahhüt veya tahmini işlem gelir tablosunu etkileyene kadar özkaynaklar altında
sınıflandırılmaya devam eder.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Topluluk, şerefiye dışındaki tüm maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için, her rapor tarihinde söz
konusu varlığa ilişkin değer düşüklüğü olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir.
Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın taşınmakta olan değeri, kullanım veya satış yoluyla elde edilecek
olan tutarlardan yüksek olanı ifade eden net gerçekleşebilir değer ile karşılaştırılır. Eğer söz konusu varlığın
veya o varlığın ait olduğu nakit üreten herhangi bir birimin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri
kazanılacak tutardan yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Bu durumda oluşan değer düşüklüğü
zararları konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana gelen
artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün konsolide finansal tablolara alınmamış olması halinde oluşacak
olan defter değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer düşüklüğünün
iptali konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
32
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Kiralamalar
a) Topluluk - kiracı olarak
Finansal kiralama
Topluluk’ un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve getirilerini üstüne aldığı maddi duran varlık kiralaması,
finansal kiralama şeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin başlangıcında finansal
kiralama konusu sabit kıymetin rayiç değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanını esas
almak suretiyle maddi duran varlıklara dahil edilmektedir. Kiralamadan doğan finansman maliyetleri
kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde kira dönemine yayılmaktadır. Ayrıca, finansal
kiralama konusu sabit kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır.
Finansal kiralama konusu sabit kıymetlerin değerinde bir azalma tespit edilirse değer düşüklüğü karşılığı
ayrılır. Finansal kiralama borçları ile ilgili faiz ve kur farkı giderleri kar veya zarar tablosuna
yansıtılmaktadır. Kira ödemeleri finansal kiralama borçlarından düşülür.
Faaliyet kiralaması
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, faaliyet kiralaması
olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiraları olarak (kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten sonra) yapılan
ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide kar veya zarar tablosuna gider olarak
kaydedilir.
b) Topluluk - kiralayan olarak
Faaliyet kiralaması
Faaliyet kiralamasında, kiralanan varlıklar, gayrimenkuller, arsa ve yatırım amaçlı elde tutulan
gayrimenkuller hariç, konsolide finansal durum tablosunda maddi duran varlıklar altında sınıflandırılır ve
elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, eşit tutarlarda konsolide kar veya zarar tablosuna
yansıtılır. Kira geliri kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide kar veya zarar tablosuna
yansıtılmaktadır.
Borçlanma Maliyetleri
Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, işlem maliyetleri düşürülmüş gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda
alınırlar. Müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleriyle değerlenir
ve işlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, konsolide
kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır (Dipnot 8 ve 33).
Finansman faaliyetlerinin içerisinde kur farkı gelirleri yer alması durumunda, söz konusu gelirler
aktifleştirilmiş bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir.
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık
kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma
maliyetleri, oluştukları dönemlerde konsolide kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Banka kredilerine ilişkin kur farkları, faiz giderleri ile ilişkilendirildikleri sürece aktifleştirilirler. Faiz
giderleriyle birlikte aktifleştirilecek kur farkı gelir ve giderleri şirketin kendi fonksiyonel para biriminde
borçlanması halinde katlanacağı borçlanma giderleri ile hâlihazırda yabancı para cinsinden borçlanma yoluyla
katlandığı borçlanma giderleri arasındaki değer farkı göz önünde bulundurularak belirlenir.
33
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
İlişkili Taraflar
Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim (genel müdürler, grup
başkanları, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürleri) ve yönetim kurulu üyeleri,
aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen ve önemli etkinliğe sahip bulunulan şirketler ile konsolidasyona
dahil edilmeyen bağlı ortaklıklar ve iştirakler “ilişkili taraflar” olarak kabul edilmişlerdir (Dipnot 37).
Netleştirme/Mahsup
İçerik ve tutar itibarıyla önemlilik arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı
gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları ve fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibarıyla
toplanarak gösterilir. Varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve
yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin
yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.
Finansal Yatırımlar
Sınıflandırma
Topluluk, finansal varlıklarını şu şekilde sınıflandırmıştır: krediler ve alacaklar, satılmaya hazır finansal
varlıklar, vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklar. Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma
amaçlarına göre yapılmıştır. Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar.
Alacaklar
Alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal
varlıklardır. Vadeleri rapor tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise duran
varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Alacaklar finansal durum tablosunda ‘ticari ve diğer alacaklar’ olarak
sınıflandırılırlar (Dipnot 10, Dipnot 11).
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, bu kategoride sınıflandırılan ve diğer kategorilerin içinde
sınıflandırılmayan türev araç olmayan varlıklardır. Yönetim, ilgili varlıkları rapor tarihinden itibaren 12 ay
içinde elden çıkarmaya niyetli değilse söz konusu varlıklar duran varlıklar içerisinde sınıflandırılırlar
(Dipnot 7).
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama
kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu,
sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve işletme kaynaklı krediler ve alacaklar dışında
kalan finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar etkin faiz oranı yöntemi
kullanılarak iskonto edilmiş bedel üzerinden değerlenmektedir (Dipnot 7).
34
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Yatırımlar (devamı)
Muhasebeleştirme ve Ölçümleme
Düzenli olarak alınıp-satılan finansal varlıklar, alım-satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım-satım
yapılan tarih, yönetimin varlığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Finansal varlıklar deftere ilk olarak
gerçeğe uygun değerine işlem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Finansal varlıklardan doğan nakit akım
alım hakları sona erdiğinde veya transfer edildiğinde ve Topluluk tüm risk ve getirilerini transfer ettiğinde,
finansal varlıklar defterlerden çıkartılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar müteakip dönemlerde gerçeğe
uygun değerleriyle muhasebeleştirilmektedirler.
Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleriyle muhasebeleştirilmektedir.
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden parasal finansal varlıkların gerçeğe uygun
değerlerindeki değişikliklerde, finansal varlığın iskonto edilmiş değerindeki değişiklikler ile finansal varlığın
kayıtlı değerindeki diğer değişikliklerden oluşan kur farkları analiz edilirler. Parasal finansal varlıklardan
oluşan kur farkları kar veya zarar tablosuna, parasal olmayan finansal varlıklardan oluşan kur farkları
özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan
finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki değişimler özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal
varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar, satıldığında veya değer düşüklüğü oluştuğunda
özkaynaklarda gösterilen birikmiş gerçeğe uygun değer düzeltmeleri kar veya zarar tablosuna finansal
varlıklardan doğan kar ve zararlar olarak aktarılır. Topluluk satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin temettü
ödemelerini almaya hak kazandığında, satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen temettü geliri, kar
veya zarar tablosunda yatırım faaliyetlerinden gelirler içinde gösterilir. Borsada işlem gören satılmaya hazır
finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri piyasa alış fiyatlarına göre belirlenmektedir. Finansal varlıklar
için aktif bir piyasanın (borsada işlem görmeyen menkul kıymetler) bulunmaması durumlarında, Topluluk
ilgili finansal varlığın gerçeğe uygun değerini değerleme yöntemleri kullanarak hesaplamaktadır. Bu
yöntemler piyasa verilerinden yararlanılarak muvazaasız benzer işlemlerin kullanılmasını, benzer
enstrümanların gerçeğe uygun değerlerinin referans alınmasını indirgenmiş nakit akımları analizini ve
opsiyon fiyatlandırma modelleri yöntemlerini içerir. Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe
uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, maliyet bedelleri
üzerinden, varsa, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
Topluluk, rapor tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup olmadığını
değerlendirir. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinin maliyetinin
altına önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü göstergesi olarak değerlendirilir.
Satılmaya hazır finansal varlıkların değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıtların varlığı durumunda ilgili
finansal varlığın elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan oluşan toplam zarardan daha
önce kar veya zarar tablosuna yansıtılan değer düşüklüğü tutarı çıkarıldıktan sonra kalan zarar
özkaynaklardan çıkarılarak kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. Sermaye araçları ile ilgili kar veya
zarar tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü giderleri, takip eden dönemlerde söz konusu değer düşüklüğünün
ortadan kalkması durumunda dahi kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilmez.
35
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Ticari Alacaklar
Alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar tahakkuk etmemiş finansman
gelirlerinden netleştirilmiş olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri sonrası ticari alacaklar,
orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz
yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin
faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir.
Tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için değer
düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. Söz konusu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar
arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da
dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto
edilen değeridir.
Değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasını takiben, değer düşüklüğüne uğrayan alacak tutarının tamamının veya
bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan değer düşüklüğü karşılığından düşülerek
esas faaliyetlerden diğer gelirlere kaydedilir (Dipnot 10,31).
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan,
nakde kolayca çevrilebilen ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer
kısa vadeli yatırımlardır (Dipnot 6). Vadesi 3 aydan daha uzun 1 yıldan kısa olan banka mevduatları kısa
vadeli finansal yatırımlar altında sınıflandırılır (Dipnot 7).
Finansal Yükümlülükler
Finansal yükümlülükler, ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. İlgili finansal
yükümlülüğün yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun
değere ilave edilir.
Finansal yükümlülükler özkaynağa dayalı finansal araçlar ve diğer finansal yükümlülükler olarak
sınıflandırılır.
Özkaynağa dayalı finansal araçlar
Ana ortaklık dışı paylara verilen satın alma opsiyonları ile ilgili finansal yükümlülükler söz konusu
opsiyonun itfa planına uygun olarak indirgenmiş değeri üzerinden finansal tablolara yansıtılmıştır. Finansal
yükümlülüğün indirgenmiş tutarının opsiyona konu olan finansal varlığın gerçeğe uygun değerine yaklaştığı
kabul edilmektedir.
36
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Yükümlülükler (devamı)
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir (Dipnot 8).
Etkin faiz yöntemi; finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya
uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini
tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Ticari Borçlar
Ticari borçlar, olağan faaliyetler içerisinde tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin yapılması
gereken ödemeleri ifade etmektedir. Ticari borçlar, ilk olarak gerçeğe uygun değerinden ve müteakip
dönemlerde etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülürler (Dipnot 10).
İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye
İşletme birleşmeleri, ayrı tüzel kişiliklerin veya işletmelerin raporlama yapan tek bir işletme şeklinde
birleşmesi olarak değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri, TFRS 3 kapsamında, satın alma yöntemine göre
muhasebeleştirilir (Dipnot 3).
İktisap maliyeti, alım tarihinde verilen varlıkların gerçeğe uygun değeri, çıkarılan sermaye araçları, değişimin
yapıldığı tarihte varsayılan veya katlanılan yükümlülükler ve buna ilave iktisapla ilişkilendirilebilecek
maliyetleri içerir. İşletme birleşmesi sözleşmesi gelecekte ortaya çıkacak olaylara bağlı olarak maliyetin
düzeltilebileceğini öngören hükümler içerirse; bu düzeltmenin muhtemel olması ve değerinin tespit
edilebilmesi durumunda, edinen işletme birleşme tarihinde birleşme maliyetine bu düzeltmeleri dahil eder.
Alıma ilişkin maliyetler oluştukları dönemde giderleştirilir. Bağlı ortaklık alımı, iştirak edinimi ve iş
ortaklıklarının kurulmasından ortaya çıkan şerefiye ödenen bedelin Topluluk ‘un edinilen işletmedeki net
tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerinin oranı ve edinilen
işletmedeki kontrol gücü olmayan pay tutarını aşan kısmıdır. Değer düşüklüğü testi için şerefiye, nakit üreten
birimlere dağıtılır. Dağıtım, şerefiyenin oluştuğu işletme birleşmesinden fayda sağlaması beklenen nakit
üreten birimlere veya nakit üreten birim gruplarına yapılır. Şerefiye ’nin dağıtıldığı her bir birim veya birim
grubu işletme içi yönetsel amaçlarla, şerefiyenin izlendiği işletmenin en küçük varlık grubudur. Şerefiye
faaliyet bölümleri bazında takip edilir. Şerefiyedeki değer düşüklüğü gözden geçirmeleri yılda bir kez veya
olay veya şartlardaki değişikliklerin değer düşüklüğü ihtimalini işaret ettiği durumlarda daha sık
yapılmaktadır. Şerefiyenin defter değeri kullanım değeri ve satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun
değerinin büyük olanı olan geri kazanılabilir değer ile karşılaştırılır. Herhangi bir değer düşüklüğü
durumunda zarar derhal muhasebeleştirilir ve takip eden dönemde geri çevrilmez.
Topluluk tarafından kontrol edilen işletmeler arasında gerçekleşen yasal birleşmeler TFRS 3 kapsamında
değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, bu tür birleşmelerde şerefiye hesaplanmamaktadır. Ayrıca, yasal
birleşmelerde taraflar arasında ortaya çıkan işlemler konsolide finansal tabloların hazırlanması esnasında
düzeltme işlemlerine tabi tutulur.
37
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye (devamı)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar İle Yapılan Kısmi Hisse Alış - Satış İşlemleri
Topluluk, kontrol gücü olmayan paylar ile gerçekleştirdiği hali hazırda kontrol etmekte olduğu ortaklıklara ait
hisselerin alış ve satış işlemlerini Topluluk’ un özkaynak sahipleri arasındaki işlemler olarak
değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak, kontrol gücü olmayan paylardan ilave hisse alış işlemlerinde, elde
etme maliyeti ile ortaklığın satın alınan payı nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark
özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilir. Kontrol gücü olmayan paylara hisse satış işlemlerinde, satış bedeli
ile ortaklığın satılan payı nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark sonucu oluşan kayıp
veya kazançlar da özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilir.
Kur Değişiminin Etkileri
Topluluk’ un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli
olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet
sonuçları, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan
Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para
birimleri ya da ilgili işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem
tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal durum tablosunda yer alan dövize
endeksli parasal varlık ve yükümlülükler rapor tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL’ye
çevrilmektedir.
Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş
olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir.
Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi
tutulmazlar.
Topluluk’ un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda rapor tarihinde
geçerli olan kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği
tarihteki kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı
takdirde (önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır), dönem içerisindeki ortalama
kurlar kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı özkaynak olarak sınıflandırılır ve Topluluk’ un yabancı para
çevirim farkları fonuna transfer edilir. Söz konusu çevirim farklılıkları yabancı faaliyetin elden çıkarıldığı
dönemde kar veya zarar tablosuna kaydedilir.
Yurtdışında faaliyet satın alımından kaynaklanan şerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, yurtdışındaki
faaliyetin varlık ve yükümlüğü olarak ele alınır ve dönem sonu kuru kullanılarak çevrilir.
38
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Pay Başına Kazanç
Konsolide kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, ana ortaklık payına düşen konsolide net
karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiye’deki şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları
hesabından hisseleri oranında hisse dağıtarak (“bedelsiz hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına
kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla pay başına kazanç
hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, çıkarılan bedelsiz hisselerin geriye dönük olarak
dikkate alınması suretiyle elde edilir (Dipnot 36).
Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar
Topluluk, raporlama tarihinden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide
finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Raporlama tarihinden sonra ortaya
çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen
hususlar olmaları halinde konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanır.
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması
durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, rapor tarihi
itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Paranın zaman değeri etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı, yükümlülüğün yerine getirilmesi
için gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerlerine
indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile söz
konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranı vergi öncesi olarak belirlenir ve
gelecekteki nakit akımlarının tahmini ile ilgili riski içermez.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen
kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir (Dipnot 22).
39
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Zarara Sebebiyet Verecek Sözleşmeler
Topluluk’ un, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanılacak kaçınılmaz maliyetlerin
bahse konu sözleşmeye ilişkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydaları aşan sözleşmesinin
bulunması halinde, zarara sebebiyet verecek sözleşmenin var olduğu kabul edilir.
Zarara sebebiyet verecek sözleşmelerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, karşılık olarak hesaplanır ve
muhasebeleştirilir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki
bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün
yükümlülükler ve varlıklar konsolide finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı yükümlülükler ve
varlıklar olarak değerlendirilmektedir (Dipnot 15).
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Topluluk’ un, Yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için
kullandığı bilgileri içeren beş faaliyet bölümü bulunmaktadır. Topluluk’ un bu faaliyet grupları düzcam, cam
ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar ve ithalat, ihracat, sigorta ve yatırım şirketlerini de kapsayan diğer
grubudur. Bu bölümler risk ve getiri açısından farklı ekonomik durumlardan ve farklı coğrafi konumlardan
etkilendikleri için ayrı ayrı yönetilmektedir. Topluluk Yönetimi, bölümlerin performansını değerlendirirken
TFRS’ ye göre hazırlanan finansal tablo faaliyet sonuçlarının incelenmesini yöntem olarak belirlemiştir
(Dipnot 5).
Bölümlere göre raporlama, Topluluk’ un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili merciine yapılan
raporlamayla yeknesaklığı sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Topluluk’ un faaliyetlere ilişkin karar almaya
yetkili mercii, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınmasından ve bölümlerin
performansının değerlendirilmesinden sorumludur. “Diğer” altında birleştirilen sektörler raporlanabilir bölüm
olmak için yeterli sayısal alt sınırları karşılayamamaları nedeniyle bölümlere göre raporlamanın sunumu için
birleştirilmiştir.
Bir faaliyet bölümünün, raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için, işletme dışı müşterilere yapılan
satışlar ve bölümler arası satışlar veya transferler de dahil olmak üzere, hasılatının, işletme içi ve dışı tüm
faaliyet bölümlerinin toplam hasılatının %10’unu veya daha fazlasını oluşturması, raporlanan kâr veya
zararının %10’u veya daha fazlası olması veya varlıklarının, tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının
%10’u veya daha fazlası olması gerekmektedir.
Yönetimin bölüme ilişkin bilgilerin finansal tablo kullanıcıları için faydalı olacağına inanması durumunda,
yukarıdaki sayısal alt sınırlardan herhangi birini karşılamayan faaliyet bölümleri de raporlanabilir bölümler
olarak değerlendirilebilir ve bunlara ilişkin bilgiler ayrı olarak açıklanabilir.
40
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Devlet Teşvik ve Yardımları
Devlet bağışları, bağışların alınacağına ve Topluluk’ un uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına dair
makul bir güvence olduğunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar (Dipnot 21).
Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri ilgili dönemler boyunca tutarlı bir
şekilde gelir olarak muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıklara ilişkin devlet bağışları, ertelenmiş devlet bağışları olarak cari olmayan borçlar altında
sınıflandırılır ve faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman uygulanarak kar veya zarar tablosuna gelir
kaydedilir.
Dönem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi
Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan özkaynaklar
altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kar veya zarar tablosuna dahil edilir
(Dipnot 35). Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir.
Dönem vergi gideri, rapor tarihi itibarıyla Topluluk’ un bağlı ortaklıklarının ve özkaynak yöntemiyle
değerlenen yatırımlarının faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan vergi kanunları dikkate alınarak
hesaplanır.
Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda
yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Bununla birlikte, işletme
birleşmeleri dışında, hem ticari hem de mali karı veya zararı etkilemeyen varlık ve yükümlülüklerin ilk defa
finansal tablolara alınması durumunda ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü finansal tablolara alınmaz.
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya rapor tarihi itibarıyla yürürlüğe giren vergi
oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa
edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.
Başlıca geçici farklar, maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki farktan,
hâlihazırda vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider karşılıklarından ve kullanılmayan vergi indirim ve
istisnalarından doğmaktadır.
Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici
farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi
varlıkları ve yükümlülükleri karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.
41
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kıdem tazminatı karşılığı, Topluluk’ un Türk İş Kanunu ve bağlı ortaklıkların faaliyet gösterdikleri ülkelerde
geçerli olan kanunlar uyarınca personelin emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası
yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder. Türkiye’de geçerli olan çalışma
hayatını düzenleyen yasalar ve Türk İş Kanunu uyarınca, Topluluk, en az bir yıllık hizmetini tamamlayan
kendi isteği ile işten ayrılması veya uygunsuz davranışlar sonucu iş akdinin feshedilmesi dışında kalan
sebepler yüzünden işten çıkarılan, vefat eden veya emekliye ayrılan her personeline toplu olarak kıdem
tazminatı ödemekle yükümlüdür. Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili
ayrılan karşılık öngörülen yükümlülük yöntemi kullanılarak hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar
konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir (Dipnot 24).
Nakit Akış Tablosu
Topluluk, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasında
değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, diğer
finansal tabloların ayrılmaz bir parçası olarak nakit akış tablosu düzenlemektedir. Döneme ilişkin nakit
akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri olarak sınıflandırılmaktadır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Topluluk’ un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını
gösterir.
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akışları, Topluluk’ un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Topluluk’ un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları
ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Herhangi bir Topluluk şirketi, ana ortaklığın hisselerini bedelini ödeyerek satın aldığında, el değiştiren
hisselerin nominal tutarına denk gelen ödeme tutarı, hisse senedinin iptaline veya yeniden ihraç edilmesine
kadar özsermayeden düşülmekte ve karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi kalemi altında gösterilmektedir. Bu
hisse müteakip dönemlerde yeniden ihraç edilmesi veya satılması durumunda tahsil edilen tutar yine
özsermayede gösterilir.
Temettüler
Topluluk, temettü gelirlerini ilgili temettü alma hakkı oluştuğu tarihte, konsolide finansal tablolara
yansıtmaktadır. Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük
olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır.
42
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
İnşaat Sözleşmeleri
İnşaat maliyetleri, Topluluk tarafından oluştukça muhasebeleştirilir. İnşaat sözleşmesinin sonucunun
güvenilir olarak tahmin edilemediği durumlarda, sözleşme hasılatı sözleşme maliyetinin geri kazanılabilen
kısmı kadar muhasebeleştirilmektedir. İnşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir olarak tahmin edilebildiği
durumlarda ve sözleşmenin karlı olması muhtemel ise, sözleşme hasılatı sözleşme süresi boyunca
muhasebeleştirilir. Sözleşme maliyetinin toplam sözleşme hasılatını geçmesi muhtemel ise, beklenen zarar
oluştuğu tarihte gider olarak muhasebeleştirilir. Sözleşmeyle belirlenen iş, talepler ve hakediş ödemeleri,
müşteri ile anlaşmaya varıldığı ve güvenilir bir biçimde ölçülebildiği durumlarda kontrat gelirlerine eklenir.
Topluluk, belirli bir dönemde muhasebeleştirilmesi gereken miktarın belirlenmesinde "tamamlanma yüzdesi
yöntemi"’ni kullanmaktadır. Tamamlanma yüzdesi; rapor tarihi itibarıyla oluşan sözleşme maliyetinin her bir
sözleşme için tahmin edilen toplam maliyete oranlanması ile hesaplanır. Sözleşme üzerinde gelecekteki
faaliyetlerle ilişkili cari yılda yapılan maliyetler, tamamlanma safhasının belirlenmesinde kullanılan sözleşme
maliyetlerine dahil edilmez. Bunlar içeriklerine göre; stoklar, peşin ödenmiş giderler veya diğer varlıklar
olarak gösterilir.
Topluluk, devam eden inşaat sözleşmeleri ile ilgili; henüz hakedişi gerçekleşmemiş maliyetlerini ve
kaydedilen gelir/giderlerini “devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar” olarak varlıklar içerisinde
gösterir. Müşteriler tarafından henüz ödenmemiş hakediş bedelleri “ticari ve diğer alacaklar” içerisine dahil
edilir. Topluluk, devam eden inşaat sözleşmeleri ile ilgili hakedişlerin maliyetleri ve kaydedilen
gelir/giderleri aşan kısımlarını “Devam eden inşaat sözleşmelerine ait yükümlülükler” olarak yükümlülükler
içerisinde gösterir.
2.7 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, rapor tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve yükümlülüklerin
tutarlarını, şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve
giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe
değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki
olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar,
yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar,
varsayımlardan farklılık gösterebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin
kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Topluluk vergiye esas finansal tabloları ile SPK raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloları
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve
yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Topluluk şirketlerinin gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek
kullanılmamış mali zararlar ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları
bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut koşullar
altında tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan
zararlar, kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde
kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur.
43
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)
2.7 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı)
Yapılan değerlendirme neticesinde, 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla vergi indirimlerinden kaynaklanan geçici
farklar üzerinden öngörülebilir ve vergi kanunları çerçevesinde vergi indirim hakkının devam edebileceği
süre içerisinde yararlanılabileceği sonucuna varılan 102.914.401 TL (31 Aralık 2013: 94.107.150 TL)
tutarındaki vergiden mahsup edilecek geçmiş yıl mali zararları ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun
32/A maddesi çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisinden kaynaklanan geçici farklar üzerinden
öngörülebilir ve vergi kanunları çerçevesinde indirimli kurumlar vergisi hakkının devam edebileceği süre
içerisinde yararlanılabileceği sonucuna varılan 145.011.962 TL (31 Aralık 2013: 144.227.737 TL) indirimli
kurumlar vergisi için ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilmiştir (Dipnot 35).
Şirket, 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla idari maksatlarla kullanımının sona ermesi sebebiyle Kocaeli İli Gebze
İlçesi Çayırova Mahallesinde bulunan Çayırova gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak
sınıflandırmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla
217.707.575 TL olarak belirlenmiştir. SPK lisansına sahip iki ayrı değerleme firması tarafından yapılan
değerlemeler sonucu oluşan 202.061.493 TL tutarındaki değer artışı, 10.103.075 TL tutarındaki ertelenen
vergi etkisi de dikkate alınarak özkaynaklar altında “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları”
hesabında muhasebeleştirilmiştir (Dipnot 17).
Şirket, 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla idari maksatlarla kullanımının sona ermesi sebebiyle İstanbul İli
Beykoz İlçesi İncirköy Mahallesinde bulunan Beykoz gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkuller
olarak sınıflandırmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla
208.591.216 TL olarak belirlenmiştir. SPK lisansına sahip iki ayrı değerleme firması tarafından yapılan
değerlemeler sonucu oluşan 200.114.617 TL tutarındaki değer artışı, 10.005.731 TL tutarındaki ertelenen
vergi etkisi de dikkate alınarak özkaynaklar altında “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları”
hesabında muhasebeleştirilmiştir. 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla, yatırım amaçlı gayrimenkulün makul
değerinde önemli bir değişikliğin olmadığı öngörülmektedir. (Dipnot 17).
Topluluk’ un borsada işlem görmeyen satılmaya hazır finansal varlıklarından Avea İletişim Hizmetleri
AŞ’nin (“Avea”) direkt %0,35 ve Trakya Yatırım Holding A.Ş. aracılığı ile dolaylı %1,14 olmak üzere
toplam %1,48’ine sahip olduğu Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin borsada işlem görmemesi
sebebiyle mevcut piyasa değeri 13 Haziran 2010 tarihinde gerekli mesleki birikime sahip ve
telekomünikasyon sektöründe güncel bilgisi bulunan bağımsız ve uluslararası bir değerleme firması
tarafından yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlığın gerçeğe uygun değeri,
değerleme raporunda söz konusu hisseler için mevcut pazar bilgileri temel alınarak; indirgenmiş nakit akım
yöntemi, karşılaştırmalı sektör çarpanları ve emsal karşılaştırma yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Nakit
akım analizinde iskonto oranı olarak %12,4 ve sektör çarpanı olarak %7,0 kullanılmıştır. Takip eden
dönemlerde, satılmaya hazır finansal varlığın makul değeri, Avea’nın mevcut abone sayısı, pazar payı ve
telekomünikasyon sektörüne özgü indirgenmiş nakit akım analizleri ile 2012 ve 2013 yıllarını kapsayacak
şekilde sektör karşılaştırmaları göz önünde bulundurularak analiz edilmiş ve bu analizlerin sonucunda makul
değerinde önemli bir değişikliğin olmadığı öngörülmüştür.
44
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3. İşletme Birleşmeleri
1 Ocak – 31 Mart 2014 döneminde TFRS–3 “İşletme Birleşmeleri” standardı kapsamında işletme birleşmesi
olmamıştır.
2013 Yılı içerisinde gerçekleşen işletme birleşmesi:
Topluluk, 31 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla Fritz Holding GmbH ve bağlı ortaklıklarının tamamını geçici olarak
hesaplanan 3.000.000 Euro bedelle satın almıştır. Geçici tutarlar üzerinden yapılan bu hesaplama satın alımı
takip eden on iki ay içerisinde tamamlanacak ve eğer gerekirse düzeltme kayıtları satın alma tarihinden
itibaren yapılacaktır. Bu alım ile birlikte Topluluk’un Avrupa’daki pazarlarda büyüme ve cam
enkapsülasyonu üretim ve satış hedefine katkıda bulunulması ve Almanya’da yüksek bir pazar payına
ulaşılması amaçlanmıştır.
Kayıtlı Değer
85.143.491
17.035.654
28.226.588
28.849.160
737.085
10.295.004
-
Makul Değer
81.771.537
17.035.654
28.339.337
24.278.203
737.085
4.454.571
6.926.687
66.009.653
65.200.883
808.770
69.880.207
48.593.144
21.287.063
151.153.144
151.651.744
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
89.703.794
340.432
23.530.927
62.339.717
3.492.718
135.508.629
340.432
22.769.319
62.339.717
35.237.174
14.821.987
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Diğer borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
Ertelenmiş vergi pasifi
29.441.748
6.745.131
22.017.454
679.163
-
12.402.977
6.927.018
1.454.403
4.021.556
Toplam Yükümlülükler
119.145.542
147.911.606
Net Varlıklar Toplamı
32.007.602
3.740.138
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar
Duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Toplam Varlıklar
Ödenen toplam nakit
Alınan nakit ve nakit benzerleri
Net nakit çıkışı/(girişi)
7.262.400
(17.035.654)
(9.773.254)
Hisse alım günkü şerefiye
Yabancı para çevirim farkı
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla şerefiye
3.522.262
750.344
4.272.606
45
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3. İşletme Birleşmeleri (devamı)
2013 Yılı içerisinde gerçekleşen işletme birleşmesi (devamı):
Konsolide kar veya zarar tablosunda, iktisap tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar elde edilen satış
gelirlerinde Fritz Holding GmbH’ ın payı 256.539.580 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, konsolide
kontrol gücü olmayan paylar sonrası net dönem karına katkısı 14.565.361 TL’dir. Eğer Fritz Holding GmbH,
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren konsolidasyona dahil edilmiş olsaydı, 1 Ocak – 31 Aralık 2013 döneminde
konsolide kar veya zarar tablosunda 164.545.408 TL tutarında ilave satış geliri, kontrol gücü olmayan paylar
sonrası net dönem karında ise 144.668 TL artış gerçekleşirdi.
4. Diğer İşletmelerdeki Paylar
Topluluk, 31 Aralık 2012 tarihine kadar müşterek yönetime tabi işletmelerini TMS–31 “İş Ortaklıklarındaki
Paylar” standardına göre %50 oransal konsolidasyon yöntemi kullanarak konsolide etmiştir.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren TFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” standardı TMS–31 “İş
Ortaklıklarındaki Paylar” standardını uygulamadan tamamen kaldırmıştır. Yeni standart müşterek
anlaşmaları; müşterek faaliyet ve iş ortaklığı olarak iki kategoriye ayırmakta ve iş ortaklıklarını özkaynak
yöntemi ile muhasebeleştirilmesini zorunlu tutmaktadır.
Bu kapsamda Topluluk ’un müşterek kontrol edilen Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş. , OOO
Balkum, Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş. ile Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. TMS–28 “İştiraklerdeki
ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” standardına göre özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmesi suretiyle
yeniden düzenlemiştir. Bu şirketlere ilişkin açıklamalar Dipnot 16’da verilmiştir.
Topluluk, bağlı ortaklıklarındaki sahiplik payında, bağlı ortaklık üzerindeki kontrolün kaybıyla
sonuçlanmayacak şekilde meydana gelen değişikliklere ilişkin açıklamaları Dipnot 27’de vermiştir.
Topluluk ‘un, bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştiraklerinin unvanı, faaliyet konusu, kayıtlı olduğu ülke ve
sahiplik oranına ilişkin bilgiler Dipnot 1’de açıklanmıştır.
Bağlı ortaklıklardaki özet finansal bilgiler gruplandırılarak konsolide edilmiş olup, gruplar arası eliminasyon
işlemleri öncesi özet finansal bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
46
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4. Diğer İşletmelerdeki Paylar (devamı)
31 Mart 2014 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tabloları
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
Trakya Cam
Konsolide
1.555.339.829
2.542.275.871
4.097.615.700
Anadolu Cam
Konsolide
1.139.377.644
1.896.895.339
3.036.272.983
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
672.597.475
1.028.825.370
1.701.422.845
713.566.226
982.859.082
1.696.425.308
268.438.991
251.872.685
520.311.676
28.122.443
8.171.597
36.294.040
181.817.828
71.602.925
16.598.949
-
2.214.375.027
1.268.244.750
1.313.233.893
26.609.803
6.421.000
11.634.700
-
-
453.425.173
352.608.718
409.328.604
15.237.004
35.227.108
35.268.822
70.495.930
(28.616.319)
58.546.696
29.930.377
84.948.136
8.495.754
93.443.890
(184.189)
23.733
(160.456)
3.765.736
8.904.215
1.222.771
-
119.282.332
(157.102.814)
4.605.312
(180.299.034)
(63.411.775)
12.618.518
88.754.561
(3.552.405)
(16.552.324)
(719.462)
454.729
(11.547)
Yabancı para çevirim öncesi
Yabancı para çevrim farkları
(33.215.170)
52.982.737
(231.092.291)
42.171.525
68.649.832
5.556.423
(276.280)
320.001
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
19.767.567
804.571.321
(188.920.766)
602.854.579
74.206.255
223.734.921
43.721
330.468
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
824.338.888
413.933.813
297.941.176
374.189
Kontrol gücü olmayan paylar
Şirkete ait net varlıklar
Kontrol gücü olmayanlara ödenen temettü
Soda Sanayi Denizli Cam
Konsolide
Solo
866.367.514 42.054.613
983.777.004 20.849.230
1.850.144.518 62.903.843
1 Ocak – 31 Mart 2014 Dönemi Kar/Zarar Bilgileri
Hasılat
Net dönem karı/(zararı)
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
Kontrol gücü olmayan paylar
1 Ocak – 31 Mart 2014 Dönemi Özet Nakit Akış Bilgileri
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları
Yatırım faaliyetleri nakit akışları
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları
47
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4. Diğer İşletmelerdeki Paylar (devamı)
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tabloları
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
Trakya Cam
Konsolide
1.482.943.622
2.402.129.066
3.885.072.688
Anadolu Cam
Konsolide
1.261.932.645
1.902.401.135
3.164.333.780
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
518.457.308
1.034.497.455
1.552.954.763
796.629.670
1.046.152.112
1.842.781.782
287.945.348
256.132.676
544.078.024
23.355.653
8.047.553
31.403.206
184.473.092
74.333.410
15.376.178
-
2.147.644.833
1.247.218.588
1.221.012.774
26.770.259
10.146.366
-
-
236.052.181
326.554.823
322.518.312
11.075.403
5.914.964
(5.707.680)
207.284
25.294.989
159.950.464
185.245.453
35.127.277
(3.280.309)
31.846.968
(1.046.119)
(6.258)
(1.052.377)
1.756.633
(10.115.665)
108.117
-
Kontrol gücü olmayan paylar
Şirkete ait net varlıklar
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
6.315.750
Soda Sanayi Denizli Cam
Konsolide
Solo
800.251.931 36.388.705
980.215.045 21.784.760
1.780.466.976 58.173.465
1 Ocak – 31 Mart 2013 Dönemi Kar/Zarar Bilgileri
Hasılat
Net dönem karı/(zararı)
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
Kontrol gücü olmayan paylar
1 Ocak – 31 Mart 2013 Dönemi Özet Nakit Akış Bilgileri
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları
Yatırım faaliyetleri nakit akışları
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları
58.497.584
(45.290.508)
144.601.027
63.092.383
(68.988.284)
(10.321.122)
1.574.187
(13.264.550)
8.605.889
(935.972)
927.983
(708.005)
Yabancı para çevirim öncesi
Yabancı para çevrim farkları
157.808.103
(4.391.153)
(16.217.023)
1.350.963
(3.084.474)
2.125.077
(715.994)
877.705
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
153.416.950
297.923.324
(14.866.060)
147.472.471
(959.397)
166.895.914
161.711
8.196.966
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
451.340.274
132.606.411
165.936.517
8.358.677
48
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5. Bölümlere Göre Raporlama
a) Faaliyet gruplarına göre raporlama
1 Ocak – 31 Mart 2014
Net Topluluk dışı hasılat
Gruplar arası satışlar
Konsolidasyon
düzeltmeleri
(148.762.099)
Düzcam
527.416.072
3.152.803
Cam Ev Eşyası
373.964.052
14.786.862
Cam Ambalaj
352.583.552
25.166
Kimyasallar
373.220.645
127.314.831
Diğer
10.380.038
3.482.437
Net satış hasılatı
Satışların maliyeti
530.568.875
(374.100.352)
388.750.914
(249.409.832)
352.608.718
(289.539.821)
500.535.476
(367.436.087)
13.862.475
(1.066.212)
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
Faaliyet giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
156.468.523
(109.630.863)
31.749.575
(24.937.637)
139.341.082
(102.666.861)
15.738.794
(14.307.166)
63.068.897
(60.486.723)
16.660.967
(25.018.846)
133.099.389
(46.876.271)
16.232.754
(10.077.237)
12.796.263
(666.165)
1.280.383
(530.781)
(12.804.770)
7.179.680
(3.864.319)
239.928
491.969.384
(313.147.203)
77.798.154
(74.631.739)
57.992
-
2.791.509
9.604.912
-
61.192
12.515.605
53.707.590
3.077.299
(89.917)
38.105.849
359.439
(8.812)
(2.984.196)
2.635.209
(349.408)
101.983.547
1.199.757
-
12.879.700
203.247
-
(9.188.289)
(5.685.033)
-
194.504.201
1.789.918
(448.137)
56.694.972
224.634.194
(235.034.641)
38.456.476
176.415.393
(182.429.205)
(698.395)
43.190.540
(75.122.632)
103.183.304
31.710.239
(27.085.981)
13.082.947
25.494.820
(22.059.629)
(14.873.322)
(12.110.181)
12.029.344
195.845.982
489.335.005
(529.702.744)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)
Dönem vergi geliri/(gideri)
46.294.525
(9.963.762)
32.442.664
(5.055.339)
(32.630.487)
7.273.069
107.807.562
(14.932.501)
16.518.138
(2.774.688)
(14.954.159)
1.916.268
155.478.243
(23.536.953)
Dönem karı / (zararı)
36.330.763
27.387.325
(25.357.418)
92.875.061
13.743.450
(13.037.891)
131.941.290
178.269.672
(42.678.554)
85.804.147
(31.316.315)
73.632.102
(59.600.417)
9.816.301
(31.080.667)
13.452.847
(3.021.051)
-
360.975.069
(167.697.004)
99.373.526
69.772.791
58.902.022
134.263.971
16.103.998
(14.873.322)
363.542.986
Esas faaliyet karı /(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman gelir gideri öncesi faaliyet karı / (zararı)
Finansal gelirleri
Finansal giderleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Amortisman, itfa ve tükenme payları
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (Favök) (*)
Konsolide
1.637.564.359
-
(148.762.099) 1.637.564.359
135.957.329 (1.145.594.975)
(*) Favök; TMS tarafından tanımlanmamaktadır. Topluluk, Favök'ü faiz, amortisman ve vergi öncesi kar olarak tanımlamıştır. Açıklanan Favök tutarları Topluluk yönetimi tarafından
Topluluk'un faaliyet performansının daha iyi anlaşılması ve ölçülmesi için ayrı olarak gösterilmiştir.
Finansal durum tablosu bilgileri (31 Mart 2014)
Toplam varlıklar
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Toplam yükümlülükler
4.426.692.002
206.875.671
2.030.164.454
2.158.706.341
840.085.571
49
3.846.686.961
30.284.375
1.704.290.190
2.285.709.641
226.514.205
591.572.019
3.351.304.720
588.903
861.428.938
(3.291.389.319) 11.777.710.346
464.263.154
(1.039.702.255) 4.987.838.917
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.
Bölümlere Göre Raporlama (devamı)
a) Faaliyet gruplarına göre raporlama (devamı)
1 Ocak – 31 Mart 2013
Net Topluluk dışı hasılat
Gruplar arası satışlar
Net satış hasılatı
Satışların maliyeti
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
Faaliyet giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
Esas faaliyet karı /(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman gelir gideri öncesi faaliyet karı
Finansal gelirleri
Finansal giderleri
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)
Dönem vergi geliri/(gideri)
Dönem karı / (zararı)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Amortisman, itfa ve tükenme payları
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (Favök)
Finansal durum tablosu bilgileri (31 Mart 2013)
Toplam varlıklar
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Toplam yükümlülükler
Düzcam
281.335.722
952.967
Cam Ev Eşyası
316.315.815
7.615.964
Cam Ambalaj
326.555.441
8.275
Kimyasallar
328.522.359
84.230.517
Diğer
4.735.216
2.795.814
Konsolidasyon
düzeltmeleri
(95.603.537)
Konsolide
1.257.464.553
-
282.288.689
(215.418.278)
323.931.779
(218.006.970)
326.563.716
(269.233.033)
412.752.876
(339.298.494)
7.531.030
(1.075.933)
(95.603.537)
96.171.272
1.257.464.553
(946.861.436)
66.870.411
(65.856.497)
8.807.613
(7.270.309)
105.924.809
(93.136.943)
3.369.671
(5.314.728)
57.330.683
(57.157.928)
7.824.382
(7.451.111)
73.454.382
(37.650.201)
7.618.401
(6.613.379)
6.455.097
(346.780)
1.239.743
(166.269)
567.735
3.942.381
(3.250.087)
278.820
310.603.117
(250.205.968)
25.609.723
(26.536.976)
(575.646)
-
1.862.047
3.068.567
72.049
-
4.427.017
1.975.572
256.616
(2.443)
10.842.809
43.554
(163)
2.408.073
3.588.060
(3.309.604)
39.877.770
414.736
(180.798)
7.253.840
122
-
1.538.849
-
63.896.913
4.303.088
(3.493.008)
2.229.745
52.625.853
(45.894.190)
10.886.200
70.633.231
(74.001.658)
2.686.529
15.563.583
(28.597.644)
40.111.708
10.449.574
(10.042.963)
7.253.962
17.142.999
(13.447.897)
1.538.849
(14.415.253)
7.141.995
64.706.993
151.999.987
(164.842.357)
8.961.408
(2.544.051)
7.517.773
5.608.643
(10.347.532)
40.654.265
40.518.319
(6.698.054)
10.949.064
(2.975.977)
(5.734.409)
(194.016)
51.864.623
33.850.810
6.417.357
13.126.416
30.306.733
33.820.265
7.973.087
(5.928.425)
85.715.433
56.932.240
(32.177.799)
29.750.423
(25.313.882)
148.760.553
(50.132.764)
21.879.586
(26.373.844)
2.559.015
(3.434.377)
-
259.881.817
(137.432.666)
34.407.544
36.200.082
52.819.293
66.485.552
10.688.339
1.538.849
202.139.659
2.723.744.617
58.593.845
872.608.196
1.791.725.500
725.175.522
2.346.178.523
27.596.488
1.372.373.099
1.820.136.965
161.894.193
505.547.689
2.977.701.269
729.904
735.179.778
(2.355.434.792)
(760.309.450)
9.304.052.082
248.814.430
3.450.574.834
50
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5. Bölümlere Göre Raporlama (devamı)
b) Coğrafi bölgelere göre raporlama
1 Ocak – 31 Mart 2014
Net Topluluk dışı hasılat
Gruplar arası hasılat
Türkiye
1.156.444.426
52.412.026
Rusya, Ukrayna
ve Gürcistan
161.086.934
31.012.063
Avrupa
320.032.999
43.939.929
Net hasılat toplamı (*)
Satışların maliyeti
1.208.856.452
(809.317.732)
192.098.997
(171.424.472)
363.972.928
(289.101.082)
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
Faaliyet giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
399.538.720
(228.747.106)
64.136.586
(37.056.860)
20.674.525
(36.458.433)
11.926.723
(36.355.564)
74.871.846
(54.681.825)
4.282.822
(1.228.987)
Toplam
1.637.564.359
130.906.254
Konsolidasyon
düzeltmeleri
(130.906.254)
Konsolide
1.637.564.359
-
3.542.236 1.768.470.613
(1.723.498) (1.271.566.784)
(130.906.254)
125.971.809
1.637.564.359
(1.145.594.975)
(4.934.445)
8.507.414
(2.547.977)
9.672
491.969.384
(313.147.203)
77.798.154
(74.631.739)
Diğer
3.542.236
1.818.738
(1.767.253)
-
496.903.829
(321.654.617)
80.346.131
(74.641.411)
3.873.525
-
8.642.080
-
12.515.605
-
12.515.605
201.744.865
845.427
(132.529)
(40.212.749)
784.710
(315.608)
31.885.936
159.781
-
51.485
-
193.469.537
1.789.918
(448.137)
1.034.664
-
194.504.201
1.789.918
(448.137)
202.457.763
442.250.357
(441.526.740)
(39.743.647)
46.216.824
(82.529.577)
32.045.717
1.573.059
(6.322.023)
51.485
(7.876)
194.811.318
490.040.240
(530.386.216)
1.034.664
(705.235)
683.472
195.845.982
489.335.005
(529.702.744)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı/(zararı)
Dönem vergi geliri/(gideri)
203.181.380
(32.924.730)
(76.056.400)
10.224.013
27.296.753
(836.236)
43.609
-
154.465.342
(23.536.953)
1.012.901
-
155.478.243
(23.536.953)
Dönem karı/(zararı)
170.256.650
(65.832.387)
26.460.517
43.609
130.928.389
1.012.901
131.941.290
108.220.802
(106.071.192)
161.544.736
(34.829.917)
91.203.792
(26.778.380)
5.739
(17.515)
360.975.069
(167.697.004)
-
360.975.069
(167.697.004)
308.528.955
(4.913.730)
58.824.097
69.000
362.508.322
1.034.664
363.542.986
9.344.330.390
162.960.382
2.585.748.706
2.022.319.311
1.941.627.986
3.310.486.557
301.302.772
1.270.257.725
2.775.744 14.679.912.002
464.263.154
945.439 5.798.579.856
(2.902.201.656)
(810.740.939)
11.777.710.346
464.263.154
4.987.838.917
Faaliyet karı/(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman geliri gideri öncesi faaliyet karı/(zararı)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Amortisman, itfa ve tükenme payları
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (favök)
Finansal durum tablosu bilgileri (31 Mart 2014)
Toplam varlıklar
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen finansal yatırımlar
Toplam yükümlülükler
(*) Net satışların coğrafi bölgelere göre dağılımı, satışları gerçekleştiren şirketlerin bulunduğu ülkelere göre verilmiştir.
51
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5. Bölümlere Göre Raporlama (devamı)
b) Coğrafi bölgelere göre raporlama (devamı)
Türkiye
976.728.281
23.486.586
Rusya, Ukrayna
ve Gürcistan
153.206.041
10.178.556
Avrupa
127.530.231
9.214.387
Diğer
1.851.934
Toplam
1.257.464.553
44.731.463
Konsolidasyon
düzeltmeleri
(44.731.463)
Konsolide
1.257.464.553
-
Net hasılat toplamı (*)
Satışların maliyeti
1.000.214.867
(739.240.899)
163.384.597
(138.919.555)
136.744.618
(111.638.127)
1.851.934
(1.056.610)
1.302.196.016
(990.855.191)
(44.731.463)
43.993.755
1.257.464.553
(946.861.436)
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
Faaliyet giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
260.973.968
(198.416.723)
19.369.601
(18.924.247)
24.465.042
(33.376.455)
6.119.037
(5.574.581)
25.106.491
(22.299.723)
2.168.301
(2.176.855)
795.324
(826.436)
-
311.340.825
(254.919.337)
27.656.939
(26.675.683)
(737.708)
4.713.369
(2.047.216)
138.707
310.603.117
(250.205.968)
25.609.723
(26.536.976)
1 Ocak – 31 Mart 2013
Net Topluluk dışı hasılat
Gruplar arası hasılat
4.938.627
-
(511.610)
-
4.427.017
-
4.427.017
67.941.226
631.564
(190.121)
(8.366.957)
3.532.775
(3.302.887)
2.286.604
138.749
-
(31.112)
-
61.829.761
4.303.088
(3.493.008)
2.067.152
-
63.896.913
4.303.088
(3.493.008)
68.382.669
153.010.733
(133.354.732)
(8.137.069)
3.603.762
(25.003.350)
2.425.353
2.080.917
(6.781.414)
(31.112)
84.454
-
62.639.841
158.779.866
(165.139.496)
2.067.152
(6.779.879)
297.139
64.706.993
151.999.987
(164.842.357)
88.038.670
27.825.269
(29.536.657)
6.129.765
(2.275.144)
88.539
53.342
-
56.280.211
34.043.573
(4.415.588)
(192.763)
51.864.623
33.850.810
Dönem karı/(zararı)
115.863.939
(23.406.892)
(2.186.605)
53.342
90.323.784
(4.608.351)
85.715.433
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Amortisman, itfa ve tükenme payları
192.145.845
(91.756.730)
38.156.390
(31.299.911)
29.579.582
(14.361.175)
(14.850)
259.881.817
(137.432.666)
-
259.881.817
(137.432.666)
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (favök)
160.139.399
23.162.842
16.786.528
(16.262)
200.072.507
2.067.152
202.139.659
7.556.166.651
173.699.278
1.818.421.776
1.440.333.720
1.209.541.043
1.855.348.023
75.115.152
726.607.709
1.717.906 10.853.566.300
248.814.430
475.438 3.755.045.966
(1.549.514.218)
(304.471.132)
9.304.052.082
248.814.430
3.450.574.834
Faaliyet karı/(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman geliri gideri öncesi faaliyet karı/(zararı)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı/(zararı)
Dönem vergi geliri/(gideri)
Finansal durum tablosu bilgileri (31 Mart 2013)
Toplam varlıklar
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen finansal yatırımlar
Toplam yükümlülükler
(*)Net satışların coğrafi bölgelere göre dağılımı, satışları gerçekleştiren şirketlerin bulunduğu ülkelere göre verilmiştir.
52
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6. Nakit ve Nakit Benzerleri
Kasa
Bankadaki nakit
− Vadesiz mevduatlar
− Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar
Repo ve yatırım fonları
Diğer hazır değerler
31 Mart
2014
415.629
1.866.333.409
124.540.806
1.741.792.603
2.740
610.235
31 Aralık
2013
468.531
1.948.361.726
174.154.563
1.774.207.163
14.740
4.293.393
1.867.362.013
1.953.138.390
31 Mart
2014
1.418.464.042
188.805.715
131.346.247
3.176.599
1.741.792.603
31 Aralık
2013
1.298.641.275
161.340.514
310.579.224
3.646.150
1.774.207.163
Vadeli mevduatlar
Para birimi
ABD Doları
Euro
TL
Diğer dövizlerin TL karşılığı
Faiz oranı
(%)
%0,41-%3,00
%1,25-%3,00
%5,75-%11,70
Vade
Nisan-Mayıs 2014
Nisan-Mayıs 2014
Nisan 2014
31 Mart 2014, 31 Aralık 2013 ve 31 Mart 2013 tarihleri itibarıyla konsolide nakit akış tablolarında yer alan
nakit ve nakit benzeri değerler aşağıdaki gibidir:
31 Mart
31 Aralık
31 Mart
2014
2013
2013
Hazır değerler
1.867.362.013
1.953.138.390
1.317.085.509
Eksi: Faiz tahakkukları
(4.238.227)
(2.190.774)
(1.271.383)
1.863.123.786
1.950.947.616
1.315.814.126
7. Finansal Yatırımlar
a) Kısa vadeli finansal yatırımlar
Kısa vadeli finansal yatırımlar
Vadesi üç aydan uzun bir yıldan kısa mevduatlar
Diğer kısa vadeli finansal yatırımlar
31 Mart
2014
768.780
60.930
829.710
31 Aralık
2013
750.705
129.560
880.265
31 Mart
2014
81.694.826
663.451
281.595
31 Aralık
2013
81.694.826
663.451
307.488
82.639.872
82.665.765
b) Uzun vadeli finansal yatırımlar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Aktif bir piyasası olmayan finansal yatırımlar
Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklar
Borsa fiyatı ile değerlenen finansal yatırımlar
53
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7. Finansal Yatırımlar (devamı)
b) Uzun vadeli finansal yatırımlar (devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıkların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı – 1 Ocak
Gerçeğe uygun değer değişimi
Borsa fiyatı ile değerlenen
finansal yatırımlar
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Hisse
oranı
(%)
<1
31 Mart
2014
281.595
Hisse
Aktif bir piyasası olmayan
oranı
finansal yatırımlar
(%)
(1)
Trakya Yatırım Holding A.Ş.
34,65
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
<1
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
<1
Diğer
-
31 Mart
2014
51.656.972
29.836.265
188.233
13.356
81.694.826
31 Mart
2014
82.665.765
(25.893)
82.639.872
31 Mart
2013
82.657.939
82.657.939
Hisse
oranı
(%)
<1
31 Aralık
2013
307.488
Hisse
oranı
(%)
34,65
<1
<1
-
31 Aralık
2013
51.656.972
29.836.265
188.233
13.356
81.694.826
(1) Trakya Yatırım Holding A.Ş., T. İş Bankası AŞ’nin kontrolü altındadır. Topluluk’ un iştirak üzerinde,
aşağıdaki hususların varlığı söz konusu olmadığından önemli etkinliği bulunmamaktadır:
 Yatırım yapılan işletmenin yönetim kurulu ya da eşdeğer idari organında temsil edilme,
 Temettüler ya da diğer dağıtım kararları dahil olmak üzere, işletmenin politika belirleme süreçlerine
katılma,
 Yatırımcı işletme ile yatırım yapılan işletme arasında önemli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 İşletmeler arasında yönetici personel değişimi veya işletme için gerekli teknik bilginin sağlanması.
54
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7. Finansal Yatırımlar (devamı)
b) Uzun vadeli finansal yatırımlar (devamı)
Hisse
oranı
Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklar (%)
Paşabahçe Mağazaları B.V.
100,00
Şişecam Shangai Trade Co. Ltd.
100,00
Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 100,00
Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş.
99,71
Paşabahçe Glass GmbH
100,00
Topkapı Yatırım Holding A.Ş.
80,00
Paşabahçe Spain SL
100,00
Paşabahçe USA Inc.
100,00
Değer düşüklüğü karşılığı (-)
31 Mart
2014
1.451.583
655.449
500.000
212.083
68.699
51.796
42.792
164
(2.319.115)
663.451
Hisse
oranı
(%)
100,00
100,00
100,00
99,71
100,00
80,00
100,00
100,00
31 Aralık
2013
1.451.583
655.449
500.000
212.083
68.699
51.796
42.792
164
(2.319.115)
663.451
Paşabahçe Glass GmbH, Paşabahçe Spain SL, Paşabahçe USA Inc. Türkiye dışında üretim, pazarlama ve
satış faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bağlı ortaklıklardır. Bu şirketler ile Paşabahçe Yatırım
ve Pazarlama A.Ş. ve Topkapı Yatırım Holding AŞ’nin finansal tabloları konsolide finansal tablolar
açısından önemlilik teşkil etmemesi nedeniyle konsolidasyona dahil edilmemiştir.
Paşabahçe Mağazaları BV, Şişecam Shangai Trade Co Ltd. ve Mepa Merkezi Pazarlama AŞ’nin iştirak
tutarlarının tamamına ekli konsolide finansal tablolarda değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.
8. Borçlanmalar
Kısa vadeli borçlanmalar
Kısa vadeli krediler
31 Mart
2014
370.105.242
31 Aralık
2013
365.531.721
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri
Çıkarılmış tahvillerin anapara borç ve taksitleri (*)
Çıkarılmış tahvillerin ihraç farkı ve komisyonları
Finansal kiralama işlerinden borçlar
Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)
Toplam uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları
31 Mart
2014
544.721.184
14.686.776
(1.440.054)
332.568
(36.041)
558.264.433
31 Aralık
2013
479.178.471
6.563.466
(1.361.365)
534.649
(49.500)
484.865.721
Toplam kısa vadeli borçlanmalar
928.369.675
850.397.442
(*) Topluluk 9 Mayıs 2013 tarihinde nominal tutarı 500 milyon ABD Doları ve itfa tarihi Mayıs 2020 olan 7
yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller için faiz oranı yüzde 4,25 olarak
belirlenmiştir. Anapara ödemesi ise son vade tarihinde yapılacaktır.
55
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8. Borçlanmalar (devamı)
Uzun vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli kısmı
Çıkarılmış tahviller
Çıkarılmış tahvillerin ihraç farkları ve komisyonları
Finansal kiralama işlerinden borçlar
Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)
31 Mart
2014
1.658.809.177
1.094.900.000
(7.389.870)
4.990.195
(696)
31 Aralık
2013
1.668.674.311
1.067.150.000
(7.324.234)
5.303.657
(4.464)
Toplam uzun vadeli borçlar
2.751.308.806
2.733.799.270
Toplam borçlanmalar
3.679.678.481
3.584.196.712
Topluluğun, rapor tarihi itibarıyla, kredilerinin faiz oranlarındaki değişim riski ve sözleşmedeki yeniden
fiyatlama tarihleri aşağıdaki gibidir:
31 Mart
2014
1.371.329.198
655.004.783
436.659.601
110.642.021
2.573.635.603
Kredilerin yeniden fiyatlandırma dönemleri
3 aydan kısa
3 ay – 12 ay arası
1 – 5 yıl arası
5 yıl ve üzeri
31 Aralık
2013
722.239.245
1.150.790.810
545.258.989
95.095.459
2.513.384.503
1.100.756.852 TL tutarındaki çıkarılmış tahvillerin kupon faiz oranı %4,25 olup, kupon faiz ödemeleri altı
ayda bir eşit taksitler halinde yapılacaktır (31 Aralık 2013: 1.065.027.867 TL).
5.286.026 TL tutarındaki finansal kiralama işlerinden borçlar aylık eşit taksitler halinde ödenmektedir
(31 Aralık 2013: 5.784.342 TL).
İskontolama işleminin etkisinin önemli olmamasından dolayı kısa vadeli kredilerin kayıtlı değerinin gerçeğe
uygun değerine yakınsadığı öngörülmektedir. Gerçeğe uygun değerler, ortalama etkin yıllık faiz oranları
kullanılarak belirlenmiştir. Uzun vadeli kredilerin genellikle üç ile altı ay arasında yeniden fiyatlandırmaya
tabi olmaları ve uzun vadeli kredilerin önemli bir kısmının yabancı para cinsinden kullanılmış olması
nedeniyle, etkin faiz oranı yöntemi benimsenerek, kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakınsadığı
öngörülmüştür.
Finansal borçlanmaların 1 Ocak – 31 Mart 2014 dönemi içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Banka kredileri
Dönem başı – 1 Ocak
Yabancı para çevirim farkları
Kur farkı kar/zararı
Dönem içinde alınan-ayrılan karşılık
Dönem içinde ödenen-iptal edilen karşılık
Anapara
2.500.199.671
(83.006.336)
35.585.665
304.485.708
(204.426.603)
Faiz
16.589.706
(1.244.271)
41.854.066
(30.924.685)
Komisyon
(3.404.874)
81.583
(2.514.334)
360.307
Toplam
2.513.384.503
(84.169.024)
35.585.665
343.825.440
(234.990.981)
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla
2.552.838.105
26.274.816
(5.477.318)
2.573.635.603
56
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8. Borçlanmalar (devamı)
Finansal borçlanmaların 1 Ocak – 31 Mart 2014 dönemi içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir (devamı):
Çıkarılmış tahviller
Anapara
Dönem başı – 1 Ocak
1.067.150.000
Kur farkı kar/zararı
27.750.000
Dönem içinde alınan-ayrılan karşılık
Dönem içinde ödenen-iptal edilen
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla
1.094.900.000
Faiz İhraç Farkı Komisyon
Toplam
6.563.465 (6.065.238) (2.620.360)1.065.027.867
- 27.750.000
8.123.310
8.123.310
(246.416)
102.091
(144.325)
14.686.775 (6.311.654) (2.518.269)1.100.756.852
Finansal kiralama
Anapara+Faiz
5.838.306
134.929
(650.472)
5.322.763
Dönem başı – 1 Ocak
Yabancı para çevrim farkı
Dönem içinde ödenen
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla
Faiz
(53.964)
17.227
(36.737)
Toplam
5.784.342
134.929
(633.245)
5.286.026
Finansal borçlanmaların 1 Ocak – 31 Mart 2013 dönemi içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Banka kredileri
Dönem başı – 1 Ocak
Yabancı para çevirim farkları
Kur farkı kar/zararı
Dönem içinde alınan-ayrılan karşılık
Dönem içinde ödenen-iptal edilen karşılık
31 Mart 2013 tarihi itibarıyla
Anapara
2.094.718.098
(12.690.737)
(3.504.607)
803.924.554
(484.521.156)
2.397.926.152
Faiz
22.754.648
11.239.456
34.955.576
(37.950.776)
30.998.904
Komisyon
-
Toplam
2.117.472.746
(1.451.281)
(3.504.607)
838.880.130
(522.471.932)
2.428.925.056
Finansal kiralama
Anapara+Faiz
Faiz
11.616.692 (1.327.116)
28.402
(28.402)
(10.951.974)
1.232.463
693.120
(123.055)
Dönem başı – 1 Ocak
Dönem içinde alınan-ayrılan karşılık
Dönem içinde ödenen
31 Mart 2013 tarihi itibarıyla
57
Toplam
10.289.576
(9.719.511)
570.065
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8. Borçlanmalar (devamı)
Kısa ve uzun vadeli borçlanmalara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
Döviz cinsi
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Ukrayna Grivnası
Türk Lirası
Faiz aralığı
Vade
(%) (*)
2014–2019
Libor+1,50–4,50
2014–2022 Euribor+0,819–6,00
2014–2020
8,60–10,50
2014–2021
8,00–26,00
2014–2016
10,04
Kısa
vadeli
91.710.077
532.052.281
234.504.576
59.535.514
10.567.227
Uzun
vadeli
1.313.580.000
806.036.364
568.727.817
56.187.473
6.777.152
928.369.675
2.751.308.806
(*) Alt ve üst oranları ifade etmekte olup, ağırlıklı ortalama maliyeti Euro için Euribor + %2,80, ABD Doları
için Libor + %2,46, RUR için Mosprime + %2,41, UAH için %18,60, TL için %10,04’tür (Ortalama etkin
yıllık faiz oranı Euro için %3,31, ABD Doları için %4,07, RUR için %9,67, UAH için %18,60 ve TL için
%10,04’tür).
31 Aralık 2013
Döviz cinsi
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Ukrayna Grivnası
Türk Lirası
Faiz aralığı
Vade
(%) (*)
2014–2019
Libor+1,50–4,50
2014–2022 Euribor+0,819–6,00
2014–2020
8,65–10,50
2014–2021
8,00–26,00
2014–2016
10,04
Kısa
vadeli
85.520.465
432.778.153
247.186.379
73.001.865
11.910.580
850.397.442
Uzun
vadeli
1.288.520.815
844.699.500
515.541.781
78.180.648
6.856.526
2.733.799.270
(*) Alt ve üst oranları ifade etmekte olup, ağırlıklı ortalama maliyeti Euro için Euribor + %2,80, ABD Doları
için Libor + %2,46, RUR için Mosprime + %2,41, UAH için %15,51, TL için %10,04’tür (Ortalama etkin
yıllık faiz oranı Euro için %3,17, ABD Doları için %4,07, RUR için %9,54, UAH için %15,51 ve TL için
%10,04’tür).
Finansal borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir:
31 Mart
2014
928.369.675
436.784.498
606.523.275
177.795.995
161.060.422
1.369.144.616
3.679.678.481
1 yıl içinde ödenecekler
1–2 yıl içinde ödenecekler
2–3 yıl içinde ödenecekler
3–4 yıl içinde ödenecekler
4–5 yıl içinde ödenecekler
5 yıl ve sonrası
58
31 Aralık
2013
850.397.442
449.934.362
644.549.661
162.411.779
144.250.664
1.332.652.804
3.584.196.712
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9. Diğer Finansal Yükümlülükler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
10.Ticari Alacak ve Borçlar
Ticari Alacaklar
31 Mart
2014
1.217.518.849
41.457.167
(6.166.562)
9.319.784
3.254.700
(32.396.938)
1.232.987.000
Kısa vadeli ticari alacaklar
Alıcılar
Alacak senetleri
Alacak senetleri reeskontu (-)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 37)
Diğer ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
31 Aralık
2013
1.144.508.793
31.529.506
(5.467.269)
15.992.500
2.292.405
(34.125.193)
1.154.730.742
Topluluk’ un yurtiçi satışlarında ana ürün grupları itibarıyla uyguladığı satış vadeleri aşağıda sunulmuştur:
Temel camlar ile ilgili satış vadesi ortalama olarak 90 gün (31 Aralık 2013: 90 gün) olup vadesinden sonraki
ödemelerde %1,5 oranında gecikme faizi uygulanmaktadır (31 Aralık 2013: %1,5).
Oto cam ve cam işleme ürünleri ile ilgili satış vadesi ortalama olarak 45 gündür (31 Aralık 2013: 45 gün).
Yurtdışı satışların bir bölümü peşin, bir bölümü ise ortalama 60 gün vadelidir (31 Aralık 2013: 60 gün).
Otomatik züccaciye ürünleri ile ilgili satış vadesi ortalama olarak 75 gün (31 Aralık 2013: 75 gün) olup,
vadesinden sonraki ödemelerde aylık %2 (31 Aralık 2013: %3) gecikme faizi uygulanmaktadır.
Cam ambalaj ürünlerini 1 Kasım 2009 tarihinden itibaren peşin fiyatlı satılmaktadır. Müşteri talebine göre
121 güne kadar uygulanan vadeler için aylık %1,25, 121 günü aşan vadeler için aylık %3 vade farkı
uygulanmaktadır.
Soda ürünleri ile ilgili topluluk içi satış vadesi 30 gün, yurt içi topluluk dışı satış vadesi ortalama 42 gündür
(31 Aralık 2013: 43 gün). Vadesinden sonraki ödemelerde %2 gecikme faizi uygulanmaktadır (31 Aralık
2013: %2).
Krom ürünleri ile ilgili yurtiçi satış vadesi döviz bazında ortalama 30 gündür (31 Aralık 2013: 25 gün).
Vadesinden sonra ödemelerde aylık %1 (31 Aralık 2013: %1) gecikme faizi uygulanmaktadır. Yurtdışı
satışlarda ortalama satış vadesi 60 gündür (31 Aralık 2013: 60 gün).
Ağır makine satışları ile ilgili alacaklar hakediş planlarına göre tahsil edilmektedir.
Topluluk tahsil imkânı kalmayan alacakları için şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır. Şüpheli alacak karşılığı
geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. Topluluk, alacaklarının tahsil edilip
edilemeyeceğine karar verirken, söz konusu alacakların kredi kalitesinde, ilk oluştuğu tarihten rapor tarihine
kadar bir değişiklik olup olmadığını değerlendirir.
59
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10.Ticari Alacak ve Borçlar (devamı)
Çok sayıda müşteriyle çalıştığından dolayı Topluluk’ un kredi riski dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi
riski yoğunlaşması yoktur. Dolayısıyla, Topluluk Yönetimi ekli konsolide finansal tablolarda yer alan şüpheli
alacak karşılığından daha fazla bir karşılığa gerek olmadığı kanaatindedir.
Şüpheli ticari alacaklar karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
Dönem başı – 1 Ocak
Dönem gideri
Tahsilatlar
Yabancı para çevirim farkları
31 Mart
2014
(34.125.193)
(318.620)
1.311.218
735.657
31 Mart
2013
(24.689.820)
(2.878.309)
32.904
(8.039)
(32.396.938)
(27.543.264)
Topluluk’ un ticari alacakları için almış olduğu teminatlar aşağıdaki gibidir:
Teminat mektupları
Teminat çek ve senetleri
Doğrudan borçlandırma sistemi
İpotekler
Nakit
31 Mart
2014
202.733.275
99.049.567
86.869.426
17.769.609
10.154.613
31 Aralık
2013
219.305.795
41.305.414
85.503.964
20.625.113
8.282.750
416.576.490
375.023.036
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ticari alacakların 190.378.009 TL tutarındaki (31 Aralık 2013: 179.637.304 TL)
kısmının vadesi geçmiş olduğu halde, bu alacaklara ilişkin karşılık ayrılmamıştır. Söz konusu alacaklar yakın
zamanda tahsil edilememe riski yaşanmamış çok sayıda farklı müşteriye aittir. Bahse konu ticari alacakların
yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
Vadesi üzerinden 1–30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1–3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3–12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1–5 yıl geçmiş
31 Mart
2014
113.175.492
39.885.836
26.472.732
10.843.949
31 Aralık
2013
107.651.607
38.785.306
21.656.132
11.544.259
Toplam vadesi geçen alacaklar
Teminat ve benzeri garantiler ile güvence altına alınmış kısım
190.378.009
37.360.375
179.637.304
13.147.960
31 Mart
2014
548.714.616
85.014.518
447.536
(2.231.394)
31 Aralık
2013
627.129.287
52.111.545
7.447
(1.668.507)
631.945.276
677.579.772
Ticari Borçlar
Kısa vadeli ticari borçlar
Satıcılar
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 37)
Diğer ticari borçlar
Borç senetleri reeskontu
60
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
11.Diğer Alacaklar ve Borçlar
31 Mart
2014
35.501.275
26.246.178
6.912.878
3.654.610
2.131.937
(6.640.612)
67.806.266
Kısa vadeli diğer alacaklar
Diğer çeşitli alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar (Dipnot 37)
Personelden alacaklar
Enerji nakil hattı yatırımı (*)
Verilen depozito ve teminatlar
Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)
31 Aralık
2013
60.205.760
22.458.811
3.690.724
3.991.260
2.075.496
(7.284.963)
85.137.088
(*) 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla bu tutarın tamamı, bağlı ortaklıklarımızdan Soda San. A.Ş. Mersin
Santralini Ulusal iletim şebekesine bağlamak için yapılan ve ilgili sözleşmeye göre tamamı TEİAŞ’ın
ileriki dönemlerde alacağı “Sistem Kullanım Bedeli” inden mahsup edilecek bağlantı yatırımından
oluşmaktadır.
Şüpheli diğer alacaklar karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
Dönem başı – 1 Ocak
Yabancı para çevirim farkları
Dönem gideri
Tahsilatlar
Uzun vadeli diğer alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Kısa vadeli diğer borçlar
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer çeşitli borçlar
İlişkili taraflara borçlar (Dipnot 37)
Diğer borç senetleri reeskontu
Uzun vadeli diğer borçlar
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer çeşitli borçlar
61
31 Mart
2014
(7.284.963)
914.636
(270.285)
(6.640.612)
31 Mart
2013
(6.596.033)
(23.280)
3.337
(6.615.976)
31 Mart
2014
2.717.120
31 Aralık
2013
2.536.937
31 Mart
2014
8.737.760
4.716.309
831.241
(161.377)
14.123.933
31 Aralık
2013
6.970.216
8.240.983
2.328.277
(73.415)
17.466.061
31 Mart
2014
1.416.853
951.130
31 Aralık
2013
1.312.534
173.771
2.367.983
1.486.305
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
12.Türev Araçlar
Topluluk, 27 Kasım 2013 tarihinde Rusya’da yerleşik cam ambalaj grubu şirketlerinin pasif yapısının para
birimi cinsinden aktif yapısıyla uyumlu hale getirilmesi ve şirketlerin faiz oranlarında olası yükselişe karşı
korunması amacıyla HSBC Londra’dan temin ettiği ABD Doları para cinsi ve değişken faizli kredileri crosscurrency ve faiz takası işlemleri ile Ruble’ ye dönmüş, faiz oranını da kredilerin vadesi boyunca sabitlemiştir.
Riskten korunma araçları; 3 yıl vadeli 70 milyon ABD Doları olan krediler üzerinden, 3 ayda bir Libor+
%2,55 değişken faiz oranını %9,30 sabit faiz ödemeli faiz swapları ve de anapara ve faizler için ABD Doları
alıp, Ruble ödenen çapraz kur sabit faiz swaplarıdır.
Türev araçların dönem içindeki işlemleri aşağıdaki gibidir:
31 Mart
2014
(4.154.651)
13.031.916
3.176.865
281.894
(152.439)
12.183.585
31 Mart
2013
-
31 Mart
2014
790.654.135
361.300.102
91.526.881
45.522.866
22.964.254
35.178.203
(16.852.839)
1.330.293.602
31 Aralık
2013
730.761.514
361.545.503
71.788.247
39.180.426
18.508.515
39.004.935
(17.014.791)
1.243.774.349
Dönem başı - 1 Ocak
Kar zararda muhasebeleştirilen kur farkı geliri
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen değer farkı
Kar zararda muhasebeleştirilen faiz geliri
Yabancı para çevirim farkları
Net varlık
13.Stoklar
Mamuller
İlk madde ve malzeme
Ticari mallar
Yarı mamuller
İşletme malzemesi
Diğer stoklar
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
Stok değer düşüklüğü karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
31 Mart
2014
(17.014.791)
(1.737.319)
1.765.367
133.904
(16.852.839)
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ayrılan karşılık
Dönem içinde kullanılan karşılık
Yabancı para çevirim farkları
62
31 Mart
2013
(17.460.266)
2.396.580
32.040
(15.031.646)
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
14.Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirler
Peşin Ödenmiş Giderler
Dönen varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler
Stoklar için verilen sipariş avansları
Gelecek aylara ait giderler
Duran varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için verilen avanslar
Gelecek aylara ait giderler
31 Mart
2014
93.410.167
37.106.845
130.517.012
31 Aralık
2013
65.101.228
11.282.221
76.383.449
31 Mart
2014
85.059.757
12.497.774
97.557.531
31 Aralık
2013
51.277.742
8.724.786
60.002.528
31 Mart
2014
42.428.916
31.004.591
1.909.636
75.343.143
31 Aralık
2013
36.612.576
30.854.335
1.994.941
69.461.852
31 Mart
2014
4.313.325
31 Aralık
2013
4.158.780
31 Mart
2014
17.205.614
(10.359.192)
31 Aralık
2013
34.419.350
(24.341.695)
6.846.422
10.077.655
Ertelenmiş Gelirler
Kısa vadeli ertelenmiş gelirler
Gelecek aylara ait gelirler
Alınan sipariş avansları
Alınan diğer avanslar
Uzun vadeli ertelenmiş gelirler
Gelecek yıllara ait gelirler
15.İnşaat Sözleşmeleri
Devam eden işler üzerindeki maliyetler
Kayda alınan karlar/(zararlar) (net)
Eksi: Gerçekleşen hakedişler (-)
Konsolide finansal tablolarda gerçekleşen hakedişler ve maliyetler aşağıdaki gibidir:
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar (Dipnot 26)
Zarardaki projeler için ayrılan karşılık (Dipnot 26)
31 Mart
2014
6.846.422
-
31 Aralık
2013
10.077.655
-
6.846.422
10.077.655
Bu kapsamda, 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla hakedişler için verilen teminatların tutarı 1.500.352 TL
(31 Aralık 2013: 3.489.803 TL) ve alınan avansların tutarı 2.548.700 TL (31 Aralık 2013: 3.391.903 TL)’dir.
63
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
15.İnşaat Sözleşmeleri (devamı)
Topluluk, ağır makine üretimi için yapılan sabit fiyatlı sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi işleminde
“tamamlanma oranı” metodunu kullanır. Tamamlanma oranı her bir sözleşme için tahmin edilen toplam
maliyetlerin yüzdesi olarak rapor tarihine kadar olan süre içinde oluşan sözleşme giderlerine göre ölçülür.
Söz konusu oranın Topluluk Yönetimi’nin tahmininden %1 oranında farklı olması durumunda
gerçekleştirilen oranlar artarsa, dönem içinde muhasebeleştirilecek hasılat tutarı 115.833 TL (31 Aralık 2013:
169.607 TL) tutarında artacak, azalırsa 115.833 TL (31 Aralık 2013: 169.607 TL) tutarında azalacaktır.
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların finansal durum tablosunda yer alan net varlık tutarları
aşağıdaki gibidir:
31 Mart
2014
204.305.974
127.433.370
79.442.301
16.963.718
12.739.755
11.996.858
5.823.539
5.557.639
464.263.154
Solvay Şişecam Holding AG
HNG Float Glass Limited
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş.
OAO FormMat
Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş.
OOO Balkum
31 Aralık
2013
190.997.441
120.384.040
80.056.213
16.288.619
15.859.283
12.750.449
7.048.733
5.914.544
449.299.322
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
İştirak alım bedeli
İştiraklerden gelir ve giderler (net)
İştiraklerden temettü gelirleri
Yabancı para çevirim farkları
64
31 Mart
2014
449.299.322
12.515.605
(7.729.924)
10.178.151
31 Mart
2013
243.333.548
12.250.278
4.427.017
(6.525.127)
(4.671.286)
464.263.154
248.814.430
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler (devamı)
İş ortaklıkları ve iştiraklerin özet finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur:
Solvay Şişecam Holding AG
31 Mart
2014
426.739.994
687.380.730
1.114.120.724
31 Aralık
2013
379.846.164
627.288.840
1.007.135.004
137.265.716
142.749.598
280.015.314
182.273.965
45.082.796
227.356.761
16.881.513
15.788.480
817.223.897
763.989.763
25,00
20,70
25,00
20,70
Net varlıklarda Topluluk’ un payı
204.305.974
190.997.441
Hasılat
1 Ocak31 Mart
2014
222.155.448
1 Ocak31 Mart
2013
129.146.684
35.152.793
18.081.341
53.234.134
10.110.604
(8.079.680)
2.030.924
8.788.198
2.527.651
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
Kontrol gücü olmayan paylar
Şirkete ait net varlıklar
Topluluk pay oranı (%)
− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
− Etkin ortaklık oranı (%)
Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar
Sürdürülen faaliyetlerden karın içindeki Topluluk’ un payı
Solvay Şişecam Holding AG; Bulgaristan Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş, Bulgaristan – Devnya
bölgesinde yerleşik bir anonim şirket olan Solvay Sodi AD ve bağlı ortaklıklarının hisselerine doğrudan ve
dolaylı olarak %97,95 oranında sahip olmak ve bu bağlı ortaklığı yönetmek amacı ile Avusturya – Viyana’da
kurulmuş bir sermaye şirketidir.
65
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler (devamı)
HNG Float Glass Limited
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
31 Mart
2014
49.766.108
373.744.417
423.510.525
31 Aralık
2013
54.123.256
358.332.502
412.455.758
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
150.318.110
18.325.676
168.643.786
154.463.504
17.224.174
171.687.678
Şirkete ait net varlıklar (şerefiye dahil)
254.866.739
240.768.080
50,00
34,89
50,00
34,89
127.433.370
120.384.040
Hasılat
1 Ocak31 Mart
2014
44.932.580
1 Ocak
31 Mart
2013
-
Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar
405.744
13.692.915
14.098.659
-
202.872
-
Topluluk pay oranı (%)
− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
− Etkin ortaklık oranı (%)
Net varlıklarda Topluluk’ un payı
Sürdürülen faaliyetlerden karının içindeki Topluluk’ un payı
Topluluk, potansiyel pazarlarda hızlı büyüme stratejisi kapsamında Hindistan’ da mukim bulunan şirketin
%50’ sini 61.149.742 USD bedelle 11 Haziran 2013 tarihinde satın almıştır.
66
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler (devamı)
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
31 Mart
2014
72.714.063
406.137.537
478.851.600
31 Aralık
2013
66.521.780
412.921.798
479.443.578
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
147.116.543
73.935.046
221.051.589
102.251.430
117.399.917
219.651.347
Net varlıklar (şerefiye dahil)
257.800.011
259.792.231
30,82
21,50
30,82
21,50
Net varlıklarda Topluluk’ un payı (şerefiye dahil)
79.442.301
80.056.213
Hasılat
1 Ocak31 Mart
2014
34.030.197
1 Ocak31 Mart
2013
26.313.974
Sürdürülen faaliyetlerden zararı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı zarar
(470.152)
(1.522.068)
(1.992.220)
(2.302.583)
(10.093.947)
(12.396.530)
(144.880)
(575.646)
Topluluk pay oranı (%)
− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
− Etkin ortaklık oranı (%)
Sürdürülen faaliyetlerden zararın içindeki Topluluk’ un payı
67
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler (devamı)
OAO FormMat
31 Mart
2014
983.410
25.351.432
26.334.842
31 Aralık
2013
1.209.378
26.953.190
28.162.568
1.496.380
82.256
1.578.636
1.762.210
89.073
1.851.283
24.756.206
26.311.285
48,46
19,55
48,46
19,55
11.996.858
12.750.449
1 Ocak31 Mart
2014
1.317.964
1 Ocak31 Mart
2013
1.043.603
Sürdürülen faaliyetlerden kar
Diğer kapsamlı gelir
8.937
(1.564.016)
14.007
(56.517)
Toplam kapsamlı zarar
(1.555.079)
(42.510)
4.331
6.788
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
Net varlıklar (şerefiye dahil)
Topluluk pay oranı (%)
− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
− Etkin ortaklık oranı (%)
Net varlıklarda Topluluk’ un payı (şerefiye dahil)
Hasılat
Sürdürülen faaliyetlerden karı içindeki Topluluk’ un payı
68
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler (devamı)
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
31 Mart
2014
4.512.110
40.171.736
44.683.846
31 Aralık
2013
3.135.393
39.727.873
42.863.266
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
10.231.073
525.337
10.756.410
9.669.786
616.242
10.286.028
Net varlıklar (şerefiye dahil)
33.927.436
32.577.238
50,00
50,00
50,00
50,00
Net varlıklarda Topluluk’ un payı (şerefiye dahil)
16.963.718
16.288.619
Hasılat
1 Ocak31 Mart
2014
14.741.075
1 Ocak31 Mart
2013
2.220.778
570.902
779.296
(199.318)
(353.863)
1.350.198
(553.181)
285.451
(99.659)
Topluluk pay oranı (%)
− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
− Etkin ortaklık oranı (%)
Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zarar)
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar / (zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden kar / (zararın) içindeki Topluluk’ un payı
69
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler (devamı)
Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş.
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
31 Mart
2014
38.355.709
9.299.373
47.655.082
31 Aralık
2013
33.591.207
9.557.130
43.148.337
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
19.202.458
2.973.114
22.175.572
8.556.245
2.873.527
11.429.772
Net varlıklar
25.479.510
31.718.565
50,00
39,57
50,00
39,57
Net varlıklarda Topluluk’ un payı
12.739.755
15.859.283
Hasılat
1 Ocak31 Mart
2014
18.369.533
1 Ocak31 Mart
2013
17.225.479
Sürdürülen faaliyetlerden kar
Diğer kapsamlı gelir
5.589.830
-
3.598.812
-
Toplam kapsamlı kar
5.589.830
3.598.812
Sürdürülen faaliyetlerden karı içindeki Topluluk’ un payı
2.794.915
1.799.406
11.828.885
13.050.255
5.914.442
6.525.127
Topluluk pay oranı (%)
− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
− Etkin ortaklık oranı (%)
Geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtımları
Dağıtılan temettüden Topluluk’ un payı
24 Mart 2014 tarihinde yapılan ortaklar olağan genel kurul toplantısında kar payının 18 Nisan 2014 tarihinde
ödenmesi kararlaştırılmıştır.
70
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler (devamı)
Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş.
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
31 Mart
2014
15.138.943
10.559.453
25.698.396
31 Aralık
2013
12.862.015
10.895.049
23.757.064
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
10.072.762
3.978.556
14.051.318
5.769.910
3.889.688
9.659.598
Net varlıklar
11.647.078
14.097.466
50,00
42,35
50,00
42.35
Net varlıklarda Topluluk’ un payı
5.823.539
7.048.733
Hasılat
1 Ocak31 Mart
2014
8.046.140
1 Ocak31 Mart
2013
7.589.761
Sürdürülen faaliyetlerden kar
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar
1.180.575
1.180.575
1.422.458
1.422.458
590.288
711.229
Geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtımları
3.630.963
-
Dağıtılan temettüden Topluluk’ un payı
1.815.482
-
Topluluk pay oranı (%)
− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
− Etkin ortaklık oranı (%)
Sürdürülen faaliyetlerden karın içindeki Topluluk’ un payı
24 Mart 2014 tarihinde yapılan ortaklar olağan genel kurul toplantısında kar payının 2.630.963 TL’sinin
15 Nisan 2014 tarihinde kalan 1.000.000 TL’sinin ise 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi
kararlaştırılmıştır.
71
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.İş Ortaklıkları ve İştirakler (devamı)
OOO Balkum
31 Mart
2014
3.374.913
9.766.835
13.141.748
31 Aralık
2013
3.201.786
10.533.746
13.735.532
1.293.300
733.171
2.026.471
1.906.445
1.906.445
11.115.277
11.829.087
50,00
20,18
50,00
20,18
Net varlıklarda Topluluk’ un payı
5.557.639
5.914.544
Hasılat
1 Ocak31 Mart
2014
3.000.665
1 Ocak31 Mart
2013
2.888.390
Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zarar)
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
(11.140)
(702.670)
(713.810)
114.496
(23.752)
90.744
(5.570)
57.248
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
Net varlıklar
Topluluk pay oranı (%)
− Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
− Etkin ortaklık oranı (%)
Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zarar) içindeki Topluluk’ un payı
72
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
17.Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maliyet
Birikmiş amortisman (-)
31 Mart
2014
56.442.450
(32.319.769)
31 Aralık
2013
56.442.450
(32.319.769)
Net kayıtlı değer
Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları
Gerçeğe uygun değeri
24.122.681
402.176.110
426.298.791
24.122.681
402.176.110
426.298.791
Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla idari maksatlarla kullanımının sona ermesi sebebiyle Kocaeli İli Gebze
İlçesi Çayırova Mahallesinde bulunan Çayırova gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak
sınıflandırmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla
217.707.575 TL olarak belirlenmiştir. SPK lisansına sahip iki ayrı değerleme firması tarafından yapılan
değerlemeler sonucu oluşan 202.061.493 TL tutarındaki değer artışı, 10.103.075 TL tutarındaki ertelenen
vergi etkisi de dikkate alınarak özkaynaklar altında “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları”
hesabında muhasebeleştirilmiştir. Çayırova gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, konuyla ilgili SPK
lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip ve Çayırova gayrimenkullerinin sınıf ve yeri hakkında güncel
bilgisi bulunan bağımsız iki farklı değerleme firması tarafından yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır.
Gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri değerleme raporlarında belirlenen meblağların aritmetik
ortalamasının alınması yoluyla hesaplanmıştır. Gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri, ilk değerleme
raporunda söz konusu gayrimenkuller için mevcut pazar bilgileri temel alınarak “Emsal Karşılaştırma
Yöntemi” ile belirlenmişken, ikinci raporda “İkame Maliyet Yöntemi” belirlenmiştir. Emsal Karşılaştırma
Yönetimi’nde taşınmazın değerine etki eden varsayımlar; ulaşım imkânlarının kolaylığı, karayolu ve bağlantı
yollarına yakınlığı, çevredeki sanayi ağırlıklı yapılaşma, bölgenin sınai potansiyeli ve parsellerin mevcut imar
durumları olarak belirlenmiş ve aynı bölgede üç ayrı emsal değer göz önünde bulundurulmuştur. İkame
Maliyet Yönetimi’nde söz konusu taşınmazın rayiç değerinin tespitinde, arsaların değeri ve arsalar üzerindeki
inşai yatırımların değeri varsayımları dikkate alınmıştır. İnşai yatırımların değerlendirmeye esas birim
bedelleri binaların yapılış tarzları ve nitelikleri ile birlikte hâlihazır fiziksel durumları dikkate alınarak
saptanmıştır.
Şirket, 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla idari maksatlarla kullanımının sona ermesi sebebiyle İstanbul İli
Beykoz İlçesi İncirköy Mahallesinde bulunan Beykoz gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkuller
olarak sınıflandırmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla
208.591.216 TL olarak belirlenmiştir. Değerlemeler sonucu oluşan 200.114.617 TL tutarındaki değer artışı,
10.005.731 TL tutarındaki ertelenen vergi etkisi de dikkate alınarak özkaynaklar altında “Yeniden Değerleme
ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları” hesabında muhasebeleştirilmiştir. Beykoz gayrimenkullerinin gerçeğe uygun
değeri, konuyla ilgili SPK lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip ve Beykoz gayrimenkullerinin sınıf ve
yeri hakkında güncel bilgisi bulunan bağımsız iki farklı değerleme firması tarafından yapılan
değerlendirmelere dayanmaktadır. Gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri değerleme raporlarında belirlenen
meblağların aritmetik ortalamasının alınması yoluyla hesaplanmıştır. Gayrimenkullerin gerçeğe uygun
değeri, ilk değerleme raporunda söz konusu gayrimenkuller için mevcut pazar bilgileri temel alınarak “Emsal
Karşılaştırma Yöntemi” ile belirlenmişken, ikinci raporda gerçeğe uygun değer, parseller üzerinde otel
projesi geliştirilmesi durumunda emsal karşılaştırma analizi ile ulaşılan oda fiyatları ve maliyet analizi ile
hesaplanan proje maliyeti dikkate alınarak “Nakit Akımları Analizi” ile belirlenmiştir. Nakit akımları
analizinde kira artış oranı olarak %3,0 ve indirgeme oranı olarak %13,0 kullanılmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla, aynı değerleme kuruluşundan alınan ve emsal karşılaştırma yöntemi baz alınarak düzenlenmiş
değerleme raporuna göre yatırım amaçlı gayrimenkulün makul değerinde önemli bir değişikliğin olmadığı
öngörülmektedir.
73
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18.Maddi Duran Varlıklar
Maliyet değer
Dönem başı - 1 Ocak
Sınıflamalar (*)
Yabancı para çevirim farkları
Alımlar (**)
Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transferler
31 Mart 2014 kapanış bakiyesi
Arazi ve Yer altı ve yer
arsalar üstü düzenleri
99.109.689
301.253.914
812.413
(1.179.553)
69.621
408.640
99.991.723
300.483.001
Binalar
1.819.325.001
(31.877.160)
144.635
49.322.588
1.836.915.064
Tesis, makine
ve cihazlar
7.131.856.718
2.711.160
(48.942.726)
13.306.117
(33.153.054)
195.331.380
7.261.109.595
Taşıtlar
47.072.393
(61.280)
(76.192)
1.042.740
(846.606)
7.807.371
54.938.426
Demirbaşlar
326.016.988
(2.772.432)
115.272
15.073.948
(5.383.450)
1.953.983
335.004.309
Diğer maddi
varlıklar
518.606.993
52.275
(9.395.169)
5.005.426
(4.464.473)
11.715.869
521.520.921
Yapılmakta
olan yatırımlar
Toplam
1.224.635.706 11.467.877.402
(70.277)
(33.897.322) (124.440.437)
318.944.266
353.517.132
(11.234.564)
(55.082.147)
(266.609.452)
1.231.838.634 11.641.801.673
Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü
Dönem başı – 1 Ocak
Sınıflamalar (*)
Yabancı para çevirim farkları
Dönem gideri (***)
Çıkışlar
-
(157.395.345)
(1.976)
1.645.406
(5.932.101)
-
(510.582.635)
(166)
10.077.925
(14.005.193)
-
(4.715.901.499)
(2.565.032)
28.821.225
(113.831.321)
25.935.661
(34.356.725)
84.454
81.383
(3.188.740)
337.471
(250.071.202)
2.570.616
(419.719)
(6.855.067)
3.807.291
(353.008.736)
(17.619)
5.892.041
(20.341.917)
3.115.868
- (6.021.316.142)
70.277
46.098.261
- (164.154.339)
33.196.291
31 Mart 2014 kapanış bakiyesi
-
(161.684.016)
(514.510.069)
(4.777.540.966)
(37.042.157)
(250.968.081)
(364.360.363)
- (6.106.105.652)
31 Mart 2014 itibarıyla net defter değeri
99.991.723
138.798.985
1.322.404.995
2.483.568.629
17.896.269
84.036.228
157.160.558
1.231.838.634
5.535.696.021
31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri
99.109.689
143.858.569
1.308.742.366
2.415.955.219
12.715.668
75.945.786
165.598.257
1.224.635.706
5.446.561.260
(*)
Topluluk, maddi duran varlıklarını yeniden gözden geçirmiş ekonomik ömrü dolanlar dahil olmak üzere ilgili hesap sınıflama ve netleştirmelerini yapmıştır. Sözkonusu varlıkların kar/(zarar) üzerinde
etkisi bulunmamaktadır.
(**)
Alımların içerisinde 7.710.074 TL finansman gideri aktifleştirilmiştir.
(***)
Dönem amortisman giderinin dağılımı Dipnot 28 ve Dipnot 30’da verilmiştir.
Banka kredileri nedeniyle arazi ve binalar üzerinde ipotek bulunmamaktadır
74
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18.Maddi Duran Varlıklar (devamı)
Maliyet değer
Dönem başı – 1 Ocak
Sınıflamalar (*)
Yabancı para çevirim farkları
Alımlar
Çıkışlar
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
Yapılmakta olan yatırımlardan transferler
Arazi ve Yer altı ve yer
arsalar üstü düzenleri
79.145.494
292.141.414
(741.349)
741.293
(275.159)
(421.458)
1.845
39.701
(3.079.930)
(21.507.286)
558.758
Binalar
1.540.243.536
4.398.575
(2.696.861)
547.951
(43.490.418)
41.817.507
Tesis, makine
ve cihazlar
6.624.845.237
(119.723.201)
(6.844.672)
2.146.134
(10.298.513)
182.405.303
Taşıtlar
42.627.893
(42.378)
(242.954)
345.235
(288.420)
14.505
Demirbaşlar
282.954.055
(4.366.098)
(461.743)
2.993.206
(7.874.954)
3.737.444
Diğer maddi
varlıklar
408.556.113
9.929.003
(129.192)
5.613.221
(14.045.415)
19.521.853
Yapılmakta
olan yatırımlar
543.720.119
(3.323.248)
244.783.591
(7.299.912)
(248.055.370)
Toplam
9.814.233.861
(109.804.155)
(14.395.287)
256.470.884
(39.807.214)
(68.077.634)
-
31 Mart 2013 kapanış bakiyesi
75.050.901
271.552.422
1.540.820.290
6.672.530.288
42.413.881
276.981.910
429.445.583
529.825.180
9.838.620.455
Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü
Dönem başı - 1 Ocak
Sınıflamalar (*)
Yabancı para çevirim farkları
Dönem gideri (**)
Çıkışlar
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
-
(147.353.129)
(674)
133.036
(3.102.335)
16.034.600
(410.020.149)
(4.414.554)
453.341
(11.545.672)
26.828.094
(4.573.827.490)
119.864.308
3.750.187
(95.015.317)
8.597.680
-
(31.898.436)
42.060
170.742
(783.149)
264.900
-
(224.010.106)
4.312.033
363.753
(5.552.558)
6.523.138
-
(284.419.159)
(9.999.018)
92.603
(17.690.176)
8.670.159
-
- (5.671.528.469)
109.804.155
4.963.662
- (133.689.207)
24.055.877
42.862.694
31 Mart 2013 kapanış bakiyesi
-
(134.288.502)
(398.698.940)
(4.536.630.632)
(32.203.883)
(218.363.740)
(303.345.591)
- (5.623.531.288)
31 Mart 2013 itibarıyla net defter değeri
75.050.901
137.263.920
1.142.121.350
2.135.899.656
10.209.998
58.618.170
126.099.992
529.825.180
4.215.089.167
31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri
79.145.494
144.788.285
1.130.223.387
2.051.017.747
10.729.457
58.943.949
124.136.954
543.720.119
4.142.705.392
(*)
Topluluk, maddi duran varlıklarını yeniden gözden geçirmiş, ekonomik ömrü dolanlar dahil olmak üzere ilgili hesap sınıflama ve netleştirmelerini yapmıştır. Söz konusu varlıkların kar/(zarar) üzerinde
etkisi bulunmamaktadır.
(**)
Dönem amortisman giderinin dağılımı Dipnot 28 ve Dipnot 30’da verilmiştir.
75
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19.Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maliyet değeri
Dönem başı - 1 Ocak
Yabancı para çevirim farkı
Alımlar
Çıkışlar
Haklar
109.878.816
1.096.177
4.964.936
(512)
Maden
sahaları
13.135.203
-
Geliştirme
giderleri
29.638.632
2.464.838
-
Diğer
14.382.850
(216.204)
28.163
(1.227.387)
Toplam
167.035.501
879.973
7.457.937
(1.227.899)
31 Mart 2014 kapanış bakiyesi
115.939.417
13.135.203
32.103.470
12.967.422
174.145.512
Birikmiş itfa ve tükenme payları
Dönem başı – 1 Ocak
Yabancı para çevirim farkı
Dönem gideri (*)
Çıkışlar
(64.376.581)
(514.295)
(1.455.258)
512
(5.871.533)
(204.768)
-
(10.541.976)
(1.523.012)
-
(7.380.694)
19.819
(359.627)
1.095.978
(88.170.784)
(494.476)
(3.542.665)
1.096.490
31 Mart 2014 kapanış bakiyesi
(66.345.622)
(6.076.301)
(12.064.988)
(6.624.524)
(91.111.435)
31 Mart 2014 itibarıyla net defter değeri
49.593.795
7.058.902
20.038.482
6.342.898
83.034.077
31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri
45.502.235
7.263.670
19.096.656
7.002.156
78.864.717
Maliyet değeri
Dönem başı - 1 Ocak
Sınıflamalar (**)
Yabancı para çevirim farkı
Alımlar
Çıkışlar
Haklar
57.946.893
39.751
14.608
349.639
(39.752)
Maden
sahaları
13.135.203
-
Geliştirme
giderleri
20.430.652
2.072.494
-
Diğer
8.705.129
(81)
(25.542)
988.800
(2.732)
Toplam
100.217.877
39.670
(10.934)
3.410.933
(42.484)
31 Mart 2013 kapanış bakiyesi
58.311.139
13.135.203
22.503.146
9.665.574
103.615.062
Birikmiş itfa ve tükenme payları
Dönem başı – 1 Ocak
Sınıflamalar (**)
Yabancı para çevirim farkı
Dönem gideri (*)
Çıkışlar
(36.082.640)
(50.472)
(11.121)
(2.284.410)
-
(5.052.461)
(204.768)
-
(5.648.318)
(1.056.074)
-
(4.332.820)
10.802
28.935
(198.207)
-
(51.116.239)
(39.670)
17.814
(3.743.459)
-
31 Mart 2013 kapanış bakiyesi
(38.428.643)
(5.257.229)
(6.704.392)
(4.491.290)
(54.881.554)
31 Mart 2013 itibarıyla net defter değeri
19.882.496
7.877.974
15.798.754
5.174.284
48.733.508
31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri
21.864.253
8.082.742
14.782.334
4.372.309
49.101.638
(*)
Dönem itfa ve tükenme payları giderlerinin dağılımı Dipnot 28 ve Dipnot 30’da verilmiştir.
(**) Topluluk, maddi olmayan duran varlıklarını yeniden gözden geçirmiş, ekonomik ömrü dolanlar dahil olmak üzere
ilgili hesap sınıflama ve netleştirmelerini yapmıştır. Söz konusu varlıkların kar/(zarar) üzerinde etkisi
bulunmamaktadır.
76
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
20.Şerefiye
31 Mart
2014
31.534.049
499.746
32.033.795
Dönem başı – 1 Ocak
Yabancı para çevirim farkları
31 Mart
2013
22.222.492
(187.217)
22.035.275
21.Devlet Teşvik ve Yardımları
94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları kararı çerçevesinde Para Kredi ve Koordinasyon
Kurulu’nun 9 Eylül 1998 tarih ve 98/16 sayılı Kararı’na istinaden yayımlanan 98/10 sayılı AraştırmaGeliştirme Yardımına İlişkin Tebliğ çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından sanayi kuruluşlarının
uzman kurumlar tarafından Ar-Ge niteliğine sahip olduğu tespit edilen projeleri kapsamında izlenip
değerlendirilebilen giderlerinin belli bir oranı hibe şeklinde karşılanmakta veya bu projelere geri ödeme
koşuluyla sermaye desteği sağlanmaktadır.
Maliye Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tespit edilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılan
ihracat işlemleri ile diğer döviz kazandırıcı faaliyetler damga vergisi ve harçlardan istisna edilmiştir. İhracata
Yönelik Devlet Yardımları Kararı’na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun
16 Aralık 2004 tarihli ve 2004/11 sayılı Kararı’na istinaden yurtdışı fuar katılımlarının desteklenmesi
amacıyla devlet yardımı ödenmektedir.
22.Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
Kısa vadeli karşılıklar
31 Mart
2014
98.611.368
11.314.251
2.061.795
111.987.414
Maliyet giderleri karşılığı
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer kısa vadeli karşılıklar
31 Aralık
2013
49.815.833
11.397.142
1.577.560
62.790.535
Topluluk, 2007 yılında bağlı ortaklık satışında devredilen gayrimenkullerin imar durumundan kaynaklanan
21.158.667 ABD Doları (31 Aralık 2013: 21.158.667 ABD Doları) tutarında bir bedel indirimi öngören
davada davalı durumundadır. Topluluk yönetimi davanın muhtemel sonucunun Topluluk lehine olacağı
görüşünde olduğundan, davaya ilişkin olarak finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
Yukarıda bahsi geçen dava dahil olmak üzere 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Topluluk aleyhine açılmış ve
devam eden davaların toplam tutarı yaklaşık 80.542.518 TL’dir (31 Aralık 2013: 81.321.603 TL).
Topluluk, dönem içerisinde olağan faaliyetleri dahilinde birden çok davaya davalı ve davacı olarak taraf
olmuştur. Bu kapsamda Topluluk Yönetimi, 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla, bağımsız hukuk ve vergi
danışmanlarından alınan görüşler doğrultusunda 80.542.518 TL tutarındaki davalara ilişkin bir zarara uğrama
olasılığını düşük olarak değerlendirmektedir.
77
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (devamı)
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin
tabloları aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
TL karşılıkları
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Türk Lirası
1.557.293
-
-
-
1.557.293
65.829.295 311.591.159 11.523.674.552
10.717.098
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil
Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
1.794.024.511
C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3.Kişilerin Borcunu
Temin Amacıyla Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
941.076.001
400.000.000
21.666.667
-
-
Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı (*)
941.076.001
400.000.000
21.666.667
-
-
D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı
i.
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına
Girmeyen Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin
Toplam Tutarı
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen
3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
465.829.295 333.257.826 11.523.674.552
12.274.391
Toplam
2.736.657.805
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’ lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla
%13,86’dır.
(*) Konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkların Şirket’e vermiş olduğu TRİ’leri ifade etmektedir.
78
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (devamı)
31 Aralık 2013
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
TL karşılıkları
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Türk Lirası
1.194.336
-
-
-
1.194.336
74.420.204 315.614.052 10.032.674.552
10.717.098
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil
Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
1.746.269.460
C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3.Kişilerin Borcunu
Temin Amacıyla Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
922.238.335
400.000.000
23.333.334
-
-
Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı (*)
922.238.335
400.000.000
23.333.334
-
-
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
474.420.204 338.947.386 10.032.674.552
11.911.434
D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı
i.
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına
Girmeyen Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin
Toplam Tutarı
Yoktur
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen
3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
Yoktur
Toplam
2.669.702.131
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’ lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
%13,94’tür.
23.Taahhütler
Şirket bağlı ortaklıklarından; Trakya Cam Sanayii A.Ş. , Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı A.Ş. , Shell
Enerji A.Ş. ve Mersin O.S.B. arasında yapılan sözleşmeler gereği 1 Nisan 2014–31 Aralık 2014 tarihleri
arasında 175.210.666 sm3 doğalgaz alım taahhüdü bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 246.658.000 sm3).
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. , Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı A.Ş. ve Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ve Eskişehir Organize Sanayii Bölge
Müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeler gereği 1 Nisan 2014–31 Aralık 2014 tarihleri arasında 112.435.000
sm3 doğalgaz alım taahhüdü bulunmaktadır. Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Shell Enerji A.Ş., Boru Hatları ve
Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ve Eskişehir Organize Sanayii Bölge Müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeler
gereği 1 Nisan 2014–31 Aralık 2014 tarihleri arasında 124.183.470 sm3 doğalgaz alım taahhüdü
bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 164.735.000 sm3). Soda Sanayi A.Ş., Botaş - Boru Hatları, Petrol Taşıma
A.Ş. ve Aygaz Doğalgaz Toptan Satış A.Ş. arasında yapılan sözleşme gereği 1 Nisan 2014–31 Aralık 2014
tarihleri arasında 570.584.772 sm3 doğalgaz alım taahhüdü bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 762.557.163
sm3).
1 Nisan 2014–31 Aralık 2014 döneminde toplam 982.413.908 sm3 doğalgaz alım taahhüdü bulunmaktadır.
79
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamında borçlar
Personele borçlar
31 Mart
2014
25.339.167
31 Aralık
2013
20.722.243
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
Yıllık izin karşılığı
31 Mart
2014
11.314.251
31 Aralık
2013
11.397.142
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılıkları
Yürürlükteki İş Yasası hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca,
halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve
25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değişik 60’ıncı Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını
alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde
değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaş üzerinden
3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) tavanına tabidir. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize
edilmekte olup, Topluluk’ un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren
geçerli olan 3.438,22 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır (31 Aralık 2013: 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren
geçerli olan 3.438,22 TL). Kıdem tazminatı yükümlülüğü zorunluluk olmadığından dolayı herhangi bir
fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü şirketin çalışanlarının emekli olmasından doğan
gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 “Çalışanlara
Sağlanan Faydalar”, işletmenin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal
değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını öngörür. Toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir. Aktüeryal kayıp / (kazanç) kapsamlı gelir tablosunda
“Değer Artış Fonları” içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
Esas varsayım her hizmet yılı için azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla
uygulanan iskonto oranı gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel faiz oranını
ifade eder. Sonuçta 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ekli konsolide finansal tablolarda
yükümlülükler çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğün bugünkü değeri
tahmin edilerek hesaplanır. Rapor tarihindeki karşılıklar yıllık %5,00 enflasyon (31 Aralık 2013: %5,00) ve
%8,37 iskonto oranı (31 Aralık 2013: %8,37) varsayımlarına göre yaklaşık %3,21 olarak elde edilen reel
iskonto oranı (31 Aralık 2013: %3,21) kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar
neticesinde ödenmeyip Topluluk’ a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate
alınmıştır.
80
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.Çalışanlara Sağlanan Faydalar (devamı)
Kıdem tazminatı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
31 Mart
2014
255.604.541
10.556.362
1.992.835
102.139
(13.929.057)
254.326.820
31 Mart
2013
234.869.417
13.590.081
1.845.842
(23.225)
(19.238.386)
231.043.729
Varlıklarda değer düşüklükleri
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
Şüpheli diğer alacaklar karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Satılmaya hazır finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı
31 Mart
2014
32.396.938
6.640.612
16.852.839
158.930.940
214.821.329
31 Aralık
2013
34.125.193
7.284.963
17.014.791
158.930.940
217.355.887
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değer düşüklüklerinin detayı
Trakya Yatırım Holding A.Ş.
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları B.V.
Şişecam Shangai Trade Co. Ltd.
Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş.
31 Mart
2014
99.617.136
56.994.689
1.451.583
655.449
212.083
158.930.940
31 Aralık
2013
99.617.136
56.994.689
1.451.583
655.449
212.083
158.930.940
Dönem başı – 1 Ocak
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Yabancı para çevirim farkları
Dönem içinde yapılan ödemeler
25.Varlıklarda Değer Düşüklüğü
81
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26.Diğer Varlık ve Yükümlülükler
Diğer dönen varlıklar
Devreden KDV
Yurtdışı satışlardan kaynaklanan terkin edilecek KDV
Gelir tahakkukları
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar (Dipnot 15)
İş avansları
Diğer
Diğer duran varlıklar
Gelecek yıllarda indirilecek KDV
Gelecek yıllar ihtiyacı stok
Diğer çeşitli duran varlıklar
Kısa vadeli diğer yükümlülükler
Ödenecek vergi ve harçlar
Gider tahakkukları
Ödenecek SSK primleri
Hesaplanan KDV ve diğer yükümlülükler
Diğer (*)
31 Mart
2014
100.075.397
50.508.709
7.729.924
6.846.422
1.695.370
2.450.575
169.306.397
31 Aralık
2013
79.350.001
54.422.176
258.308
10.077.655
1.071.997
4.605.940
149.786.077
31 Mart
2014
19.603.858
3.803.309
30.075
23.437.242
31 Aralık
2013
25.848.182
3.803.309
29.372
29.680.863
31 Mart
2014
50.125.325
32.061.201
23.410.608
8.808.074
4.956.094
31 Aralık
2013
35.121.295
17.389.127
19.952.411
2.591.569
2.954.887
119.361.302
78.009.289
(*) Topluluk, Glasscorp S.A. bağlı ortaklığının %90’lık hissesini 3.098.613 Euro değer üzerinden satın
almıştır. Topluluk bu tutarın 2.575.493 Euro’ luk kısmını ödemiş olup, bu tutarın bakiyesi olan
523.120 Euro (1.573.126 TL) için yükümlülük kaydetmiştir.
31 Mart
2014
1.345.980
Uzun vadeli diğer yükümlülükler
Gider tahakkukları
31 Aralık
2013
-
27.Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri
Özkaynak kalemlerinden “Çıkarılmış Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince yasal yedek statüsünde olan “Hisse Senedi İhraç Primleri” yasal
kayıtlardaki tutarları ile gösterilmiştir. Bu kapsamda SPK Raporlama Standartları çerçevesinde yapılan
değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibarıyla kar dağıtımına veya sermaye artırımına konu
edilemeyen farkların (enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıklar gibi) çıkarılmış sermaye ile ilgili
kısmı çıkarılmış sermaye kaleminden sonra gelen “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle, “Kardan
Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri” nden kaynaklanan farklar ise “Geçmiş Yıllar
Karları / Zararları”’yla ilişkilendirilmiştir.
82
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27.Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri (devamı)
a) Sermaye / Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Şirket’in çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 157.100.000.000 adet hamiline
yazılı paya bölünmüştür.
31 Mart
31 Aralık
2014
2013
Kayıtlı sermaye tavanı
2.500.000.000
2.500.000.000
Onaylı çıkarılmış sermaye
1.571.000.000
1.571.000.000
Ortaklar
T. İş Bankası A.Ş.
T.İş Bankası Mensupları Sos. Güv.Vakfı
Efes Holding A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Diğer (*)
31 Mart 2014
Pay tutarı Hisse oranı
TL
(%)
1.028.563.461
65,47
70.017.413
4,46
58.393.405
3,72
754.996
0,05
413.270.725
26,30
31 Aralık 2013
Pay tutarı Hisse oranı
TL
(%)
1.028.563.430
65,47
70.017.413
4,46
58.393.405
3,72
754.996
0,05
413.270.756
26,30
Nominal sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Düzeltilmiş sermaye
1.571.000.000
241.425.784
1.812.425.784
1.571.000.000
241.425.784
1.812.425.784
100,00
100,00
(*) Şirket’in diğer halka açık kısmını oluşturmaktadır.
Şirket’in dolaylı yoldan nihai ortakları aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
Pay tutarı Hisse oranı
TL
(%)
Ortaklar
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
542.567.603
Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) 289.094.431
Diğer (*)
739.337.966
Nominal sermaye
1.571.000.000
34,54
18,40
47,06
100,00
31 Aralık 2013
Pay tutarı Hisse oranı
TL
(%)
541.595.672
289.094.431
740.309.897
1.571.000.000
34,47
18,40
47,13
100,00
(*) T. İş Bankası AŞ’nin diğer ortaklarının ve halka açık kısmını temsil etmektedir.
b) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya Karlar
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer farkı fonu
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu
31 Mart
2014
365.751.130
(22.092.801)
343.658.329
31 Aralık
2013
365.751.130
(22.092.801)
343.658.329
Değer artış fonlarının dönem içerisindeki hareketleri kapsamlı gelir tablosu ve özkaynaklar değişim
tablolarında sunulmuştur.
83
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27. Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri (devamı)
b) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya Karlar (devamı)
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu
TMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı
karşılığının hesaplanmasında dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların kar veya zarar tablosunda
muhasebeleştirilmesine izin vermemektedir. Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve
kazançlar özkaynaklar içerisinde “Değer Artış Fonu” hesabında muhasebeleştirilmiştir. Kıdem tazminatı
karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak niteliktedir.
c) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler
31 Mart
31 Aralık
2014
2013
Yabancı para çevirim farkları
290.228.489
303.249.106
Finansal riskten korunma fonu
591.544
(461.440)
Finansal varlık değer artış fonu
37.290
61.888
290.857.323
302.849.554
Finansal varlık değer artış fonu
Finansal varlık değer artış fonu satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinden
değerlemesi sonucu ortaya çıkar. Gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir finansal aracın elden
çıkarılması durumunda değer artış fonunun satılan finansal varlıkla ilişkili parçası doğrudan kar / zararda
muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenen bir finansal aracın kalıcı değer düşüklüğüne uğraması
durumunda ise değer artış fonunun değer düşüklüğüne uğrayan finansal varlıkla ilişkili kısmı kar veya
zarar tablosunda muhasebeleştirilir.
d) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler.
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine
ulaşılıncaya kadar kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise dağıtılan karın
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan kısmının %10’u oranında ayrılır. Holding şirketleri bu uygulamaya tabi
değildir.
Halka açık şirketler temettü dağıtımlarını SPK tarafından yayımlanan standartlar ve tebliğlerin öngördüğü
esaslar çerçevesinde yaparlar.
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince ayrılan “Yasal Yedekler” yasal yedek statüsünde olan
“Hisse Senedi İhraç Primleri” ve kar dağıtımı dışındaki belli amaçlar (vergi avantajı elde edebilmek için
ayrılan iştirak satış kazançları) için ayrılmış yasal yedekler kayıtlardaki tutarları ile gösterilmiştir. Bu
kapsamda TFRS esasları çerçevesinde yapılan değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibarıyla kar
dağıtımına veya sermaye artırımına konu edilmeyen enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıkları
geçmiş yıllar karları / zararlarıyla ilişkilendirilmiştir.
Ana ortaklığa ait kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Yasal yedekler
84
31 Mart
2014
60.897.508
31 Aralık
2013
60.897.508
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27. Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri (devamı)
e) Geçmiş Yıllar Karları
Rapor tarihi itibarıyla 2.974.112.787 TL (31 Aralık 2013: 2.542.250.282 TL) tutarındaki geçmiş yıllar
karları içerisinde yer alan ana ortaklığın olağanüstü yedek akçe tutarı 200.017.599 TL’dir
(31 Aralık 2013: 200.017.599 TL).
Kar Dağıtımı
Kar dağıtımının SPK’nın Seri: II–19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği’nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas
sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları
çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca anılan Tebliğ’de, konsolide finansal tablo
düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketlerin, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği
sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, Seri: II–14.1 sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan
edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamaları
gerektiği düzenlenmiştir.
Diğer yandan, SPK’nun “Kar Dağıtım Rehberi”nin sekizinci maddesinin ikinci fıkrasında, 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/e maddesi uyarınca, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer
alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve
rüçhan haklarının satışından doğan kazançlarının özel bir fon hesabında tutulmasına karar verilen kısmın;
kârın sermayeye ilavesine ilişkin kararın bulunmaması halinde, kâr dağıtımında bir indirim kalemi olarak
dikkate alınmasının mümkün olmayacağının öngörülmesi nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 6 Mart 2014
tarih ve 20 sayılı toplantısında; 2013 yılı içerisinde yapılan iştirak hissesi ve gayrimenkul satış işlemleri
sonucunda oluşan ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi kapsamında özel fon hesabında
tutulmasına karar verilen 38.494.126,06 Türk Lirası tutarındaki iştirak hissesi ve gayrimenkul satış
karlarının sermayeye ilave edilmesine karar verilmiş ve anılan düzenleme gereğince de 38.494.126,06
Türk Lirası kar dağıtımında indirim kalemi olarak dikkate alınmıştır.
Kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklar
Şirket’in rapor tarihi itibarıyla yasal kayıtlarında yer alan net dağıtılabilir dönem karı ile kar dağıtımına
konu edilebilecek diğer kaynakların tutarı aşağıda belirtilmiştir.
31 Mart
31 Aralık
2014
2013
Net dönem karı
55.821.136
190.898.061
I. tertip yasal yedek karşılığı
(2.791.057)
(9.544.903)
Dağıtılabilir net dönem karı
53.030.079
181.353.158
Olağanüstü yedek (*)
381.370.757
200.017.599
434.400.836
(*)
381.370.757
2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan genel kurul Toplantısının 4 Nisan 2014 tarihinde yapılması
nedeniyle, anılan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen
71.000.000 TL nakit, 71.000.000 TL bedelsiz pay olmak üzere toplam (71.000.000 + 71.000.000=)
142.000.000 TL tutarındaki kar payı ile Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesi gereğince
oluşturulan ve sermayeye ilave edilmesine karar verilen 38.494.126 TL tutarındaki özel fon Mart
2014 dönemi olağanüstü yedek kalemi içerisine sınıflandırılmıştır.
85
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27. Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri (devamı)
f) Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş / çıkarılmış sermaye dahil bütün özkaynak
hesap grubu kalemlerinden ana ortaklık dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide finansal
durum tablosunda özkaynak hesap grubunda “Kontrol Gücü Olmayan Paylar” kaleminde gösterilir.
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından ana ortaklık dışındaki
paylara isabet eden kısım dönem karı / (zararı) kaleminden sonra dönem karı / (zararının) dağılımı altında
kontrol gücü olmayan paylar adıyla gösterilir.
Topluluk şirketlerimizin yeniden yapılandırılması kapsamında 1 Ocak – 31 Mart 2014 döneminde
herhangi bir işlem yapılmamış olup, 1 Ocak – 31 Mart 2013 döneminde yapılan işlemler ise aşağıda
açıklanmıştır:
 Bağlı ortaklıklardan Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. Paşabahçe Eskişehir Cam San. ve Tic. AŞ’
ni devralmak suretiyle 31 Ocak 2013 tarihi itibarıyla birleşmişlerdir. Birleşme sonucu Paşabahçe Cam
Sanayii ve Tic. A.Ş. 14.970.000 TL nominal tutarındaki payları Paşabahçe Eskişehir Cam San. ve Tic.
AŞ’ nin mevcut ortaklarına vermiştir.
 Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. portföyünde bulunan 10.141.577 TL, Trakya Cam Sanayii A.Ş.
portföyünde bulunan 7.559.774 TL tutarındaki toplam (10.141.577+7.559.774=) 17.701.351 TL
nominal değerdeki Cam Elyaf Sanayii A.Ş. hisselerinin tamamının Engin Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton) tarafından hazırlanan değerleme
raporunda yer alan 199.471.924 TL şirket değeri esas alınarak belirlenen (199.471.924 / 60.000.000=)
3,32 TL beher hisse fiyatı üzerinden (17.701.351 x 3,32=) 58.768.485 TL karşılığında 28 Mart 2013
tarihinde Şirket’e satmışlardır.
 Şirket portföyünde bulunan 3.849.938 TL, bağlı ortaklıklarımızdan Camiş Madencilik A.Ş. ve
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. portföylerinde bulunan sırasıyla (52+10=) 62 TL olmak
üzere toplam (3.849.938+62=) 3.850.000 TL nominal değerdeki Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
hisselerinin tamamının Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.
(Grant Thorton) tarafından hazırlanan değerleme raporunda yer alan 56.492.689 TL şirket değeri esas
alınarak belirlenen (56.492.689 / 5.500.000=) 10,27 TL beher hisse fiyatı üzerinden toplam (3.850.000
x 10,27=) 39.539.500 TL karşılığında 28 Mart 2013 tarihinde Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. AŞ’ye
satılmıştır.
 Şirket, bağlı ortaklıklarından Soda San. AŞ’den 1 Euro nominal değerli 5.600 adet (sermayenin %0,5)
Cromital S.p.A hissesini 18 Şubat 2013 tarihinde satın almıştır.
31 Mart
2014
-
Ana ortaklığa ait özkaynak
Kontrol gücü olmayan paylar
Tahsil edilen / (ödenen) tutar
31 Mart
2013
(720.424)
720.424
-
Kontrol gücü olmayan payların 1 Ocak–31 Mart 2013 dönemi içerisinde yapmış olduğu sermaye katkısı:
 Bağlı ortaklıklardan TRSG Glass Holding B.V. ise 10.000.000 EUR sermaye artışı yapmış olup,
kontrol gücü olmayan ortak payı oranında (%30’u) katılmıştır.
86
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
28.Hasılat ve Satışların Maliyeti
Satışlar
Hasılat
Diğer gelirler
Satış iskontoları
Satış iadeleri
Satışlardan diğer indirimler
Satışların maliyeti
İlk madde ve malzeme giderleri
Doğrudan işçilik giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
Yarı mamul stoklarındaki değişim
Mamul stoklarındaki değişim
Satılan mamullerin maliyeti
Satılan ticari malların maliyeti
Verilen hizmetlerin maliyeti (*)
Diğer maliyetler
1 Ocak31 Mart
2014
1.732.011.644
600.577
(60.422.523)
(6.733.760)
(27.891.579)
1.637.564.359
1 Ocak31 Mart
2013
1.317.703.997
549.832
(45.642.234)
(4.831.332)
(10.315.710)
1.257.464.553
(551.353.941)
(93.133.577)
(313.652.355)
(149.526.276)
6.342.440
59.892.621
(458.198.998)
(80.002.672)
(271.188.292)
(122.804.615)
(315.696)
57.286.056
(1.041.431.088)
(875.224.217)
(88.439.606)
(1.700.003)
(14.024.278)
(64.183.292)
(2.223.390)
(5.230.537)
(1.145.594.975)
(946.861.436)
(*) 1 Ocak–31 Mart 2014 döneminde verilen hizmet maliyeti ve diğer maliyetlerin içerisinde amortisman ve
itfa payları giderleri 1.139.121 TL’dir (1 Ocak–31 Mart 2013: 917.916 TL’dir).
29.Genel Yönetim Giderleri, Pazarlama Giderleri, Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Genel yönetim giderleri
Pazarlama giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
1 Ocak31 Mart
2014
(156.892.154)
(145.620.779)
(10.634.270)
(313.147.203)
1 Ocak31 Mart
2013
(128.843.729)
(113.349.802)
(8.012.437)
(250.205.968)
1 Ocak31 Mart
2014
(4.816.600)
(83.658.666)
(107.493.154)
(100.147.176)
(17.031.607)
(313.147.203)
1 Ocak31 Mart
2013
(4.428.310)
(75.210.452)
(80.086.481)
(76.770.590)
(13.710.135)
(250.205.968)
30.Çeşit Esasına Göre Sınıflandırılmış Giderler
Endirekt malzeme giderleri
İşçi ve personel ücret giderleri
Dışarıdan sağlanan hizmet
Çeşitli giderler
Amortisman ve itfa payları giderleri
87
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
31.Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ve Giderler
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Ticari alacak ve borçlara ilişkin kambiyo karları ve finansman etkisi
Reeskont faiz gelirleri
Hammadde ve malzeme satış karları
Konusu kalmayan karşılıklar
Marka teşvik (Turquality) geliri
Sigorta hasar tazminatları
Komisyon gelirleri
Diğer esas faaliyetlerden gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler
Ticari alacak ve borçlara ilişkin kambiyo zararları ve finansman etkisi
Ticari faaliyetlere ilişkin reeskont faiz giderleri
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satış zararı
Karşılık giderleri
Hammadde ve malzeme satış zararı
Komisyon giderleri
Diğer esas faaliyetlerden giderleri
1 Ocak31 Mart
2014
59.131.082
1.592.024
3.523.883
1.311.218
899.671
855.434
10.484.842
77.798.154
1 Ocak31 Mart
2013
14.252.763
1.789.211
2.568.475
36.241
745.138
387.151
128.740
5.702.004
25.609.723
1 Ocak31 Mart
2014
(62.759.526)
(1.652.363)
(1.254.843)
(588.905)
(457.155)
(117.780)
(7.801.167)
(74.631.739)
1 Ocak31 Mart
2013
(14.309.986)
(1.347.601)
(2.878.309)
(1.634.184)
(426.930)
(5.939.966)
(26.536.976)
1 Ocak31 Mart
2014
1.768.166
11.440
10.312
1.789.918
1 Ocak31 Mart
2013
4.256.965
45.950
173
4.303.088
1 Ocak31 Mart
2014
(448.137)
1 Ocak31 Mart
2013
(3.493.008)
32. Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Maddi duran varlık satış karları
Temettü gelirleri
Menkul kıymet satış karları
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Maddi duran varlık satış zararları
88
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
33.Finansman Gelirleri ve Giderleri
Finansman Gelirleri
Kambiyo karları
- Nakit ve nakit benzerleri kur değerleme farkları
- Banka kredilerinin kur değerleme farkları
- Çıkarılmış tahvillerin kur değerleme farkları
- Türev ürünlerin kur farkı etkisi
- Diğer
Faiz gelirleri
- Vadeli mevduatların faiz gelir tahakkukları
- Türev ürünlerin faiz etkisi
- Diğer
Finansman Giderleri
Kambiyo zararları
- Nakit ve nakit benzerleri kur değerleme farkları
- Banka kredileri kur değerleme farkları
- Çıkarılmış tahvillerin kur değerleme farkları
- Diğer
Faiz giderleri
- Banka kredilerinin faiz tahakkuku
- Çıkarılmış tahvillerin faiz tahakkuku
- Finansal kiralama faiz giderleri
- Diğer
Finansman Gelir Giderleri (Net)
Kambiyo kar/(zararları)
- Nakit ve nakit benzerleri kur değerleme farkları
- Banka kredileri kur değerleme farkları
- Çıkarılmış tahvillerin kur değerleme farkları
- Türev ürünlerin kur farkı etkisi
- Diğer
Faiz gelir/(giderleri)
- Banka mevduat ve kredilerinin faiz tahakkuku
- Çıkarılmış tahvillerin faiz tahakkuku
- Finansal kiralama faiz giderleri
- Türev ürünlerin faiz etkisi
- Diğer
89
1 Ocak31 Mart
2014
472.335.411
426.107.873
16.855.762
13.455.000
13.031.916
2.884.860
16.999.594
16.645.143
281.894
72.557
489.335.005
1 Ocak31 Mart
2013
138.936.395
120.139.224
18.797.171
13.063.592
13.036.337
27.255
151.999.987
1 Ocak31 Mart
2014
(487.180.762)
(388.879.140)
(52.441.427)
(41.205.000)
(4.655.195)
(42.521.982)
(34.143.992)
(8.123.310)
(17.227)
(237.453)
(529.702.744)
1 Ocak31 Mart
2013
(129.758.125)
(114.465.561)
(15.292.564)
(35.084.232)
(34.955.576)
(28.402)
(100.254)
(164.842.357)
1 Ocak31 Mart
2014
(14.845.351)
37.228.733
(35.585.665)
(27.750.000)
13.031.916
(1.770.335)
(25.522.388)
(17.498.849)
(8.123.310)
(17.227)
281.894
(164.896)
(40.367.739)
1 Ocak31 Mart
2013
9.178.270
5.673.663
3.504.607
(22.020.640)
(21.919.239)
(28.402)
(72.999)
(12.842.370)
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
34.Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
Maliyet bedeli
Arazi ve arsalar
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer maddi duran varlıklar
Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklükleri
Arazi ve arsalar
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer maddi duran varlıklar
Net defter değeri
31 Mart
2014
5.509.190
11.207.834
95.549.381
815.238
5.606.847
118.688.490
31 Aralık
2013
5.379.668
10.944.336
108.314.908
1.105.491
6.239.402
2.885.493
134.869.298
2.105.040
7.518.529
87.275.407
797.770
5.419.509
103.116.255
2.055.550
7.341.767
98.471.259
1.085.265
6.029.155
2.885.493
117.868.489
15.572.235
17.000.809
Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklara sınıflanan net defter değeri 8.478.779 TL olan sabit kıymetler
İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Topkapı gayrimenkullerine ilişkindir (31 Aralık 2013: 10.074.122 TL).
7.093.456 TL’lik net defter değerine sahip sabit kıymetler ise Fritz Holding GmbH’ın satmayı planladığı
varlıklardır (31 Aralık 2013: 6.926.687 TL). Topluluk yönetimi ilgili gayrimenkulleri derhal satılabilecek
durumda ve satış olasılığının yüksek olmasından dolayı söz konusu sabit kıymetler bilanço tarihi itibarıyla
TFRS–5 “Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” standardı uyarınca satış amaçlı
elde tutulan varlıklara sınıflanmıştır.
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıkların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Mart
2014
17.000.809
(1.595.343)
166.769
15.572.235
Dönem başı - 1 Ocak
Girişler
Çıkışlar
Yabancı para çevirim farkları
90
31 Mart
2013
-
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35. Gelir Vergileri (Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Dahil)
Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri
Topluluk, vergiye esas yasal finansal tabloları ile SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış
finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi
varlıkları ve yükümlülükleri muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider
kalemlerinin vergiye esas tutarları ile SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan finansal
tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır.
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve bağlı ortaklıklarına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin
vermediğinden ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme
bazında ayrı olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda ekli konsolide finansal tablolarda konsolide edilen
işletmelere ait ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri de netleştirilmeden ayrı olarak gösterilmiştir.
Ertelenmiş vergi varlıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-)
Ertelenmiş vergi varlıkları (net)
Ertelenmiş vergiye baz teşkil eden zamanlama farklılıkları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerleme ve ekonomik
ömür farklılıkları
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesi
İndirimli kurumlar vergisi
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararları
Kıdem tazminatı karşılığı
Yararlanılacak yatırım indirimi
Stokların yeniden değerlemesi
Türev araç değerlemesi
Diğer
Ertelenmiş vergi varlıkları / (yükümlülükleri)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerleme ve ekonomik
ömür farklılıkları
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesi
İndirimli kurumlar vergisi
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararları
Kıdem tazminatı karşılığı
Yararlanılacak yatırım indirimi
Stokların yeniden değerlemesi
Türev araç değerlemesi
Diğer
91
31 Mart
2014
197.539.725
(31.777.746)
165.761.979
31 Aralık
2013
188.961.418
(32.709.145)
156.252.273
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
688.350.136
402.176.110
(725.059.811)
(581.007.082)
(254.326.820)
(11.916.960)
(15.022.291)
12.183.585
(71.534.417)
(556.157.550)
680.327.257
402.176.110
(721.138.685)
(506.840.065)
(255.604.541)
(47.573.232)
(19.090.587)
(4.154.651)
(63.923.603)
(535.821.997)
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
(128.754.763)
(20.108.806)
145.011.962
102.914.401
50.821.014
930.070
2.932.357
(2.436.717)
14.452.461
(131.817.188)
(20.108.806)
144.227.737
94.107.150
51.085.186
953.596
3.713.267
825.440
13.265.891
165.761.979
156.252.273
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35. Gelir Vergileri (Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Dahil) (devamı)
Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri (devamı)
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararlarının vadesi aşağıdaki gibidir:
Birinci yılda sona erecek
İkinci yılda sona erecek
Üçüncü yılda sona erecek
Dördüncü yılda sona erecek
Beşinci yılda sona erecek
Altıncı yılda sona erecek
Yedinci yılda sona erecek
Sekizinci yılda sona erecek
Dokuzuncu yılda sona erecek
Onuncu yılda sona erecek
31 Mart
2014
26.830.005
13.202.497
22.315.166
91.436.969
58.048.682
20.143.047
29.399.366
102.489.340
128.813.875
88.328.135
31 Aralık
2013
31.498.233
2.616.913
15.994.588
28.232.041
104.302.700
26.526.028
20.492.407
31.218.341
109.005.542
136.953.272
581.007.082
506.840.065
Mali zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere Türkiye’de maksimum 5
yıl, Romanya’da 7 yıl, Rusya’da ise maksimum 10 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak
önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmamış mali zararların tutarı 129.396.485 TL (31 Aralık 2013: 145.935.562
TL)’dir.
Ertelenen vergi varlık / (yükümlülüklerinin) hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Mart
2014
156.252.273
18.123.411
(651.068)
(7.962.637)
165.761.979
Dönem başı - 1 Ocak
Kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilen
Özkaynaklar ile ilişkilendirilen
Yabancı para çevirim farkı
31 Mart
2013
54.613.230
52.926.697
(8.789.253)
(38.605)
98.712.069
Kurumlar Vergisi
Topluluk Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Türk Vergi Kanunu ana şirket ve bağlı
ortaklıklarının konsolide bir vergi beyannamesi doldurmasına izin vermemektedir. Dolayısıyla ekteki
konsolide finansal tablolarda yansıtılan vergi karşılıkları konsolide edilen şirketleri ayrı tüzel kişilik bazında
dikkate alarak hesaplanmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde
gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye
tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıllar zararları kullanılan yatırım indirimleri ve Ar-Ge
merkezi indirimi) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
92
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35. Gelir Vergileri (Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Dahil) (devamı)
Kurumlar Vergisi (devamı)
Türkiye’deki kurumlar vergisi vergi oranı %20’dir (31 Mart 2013 : %20).
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla her bir ülkedeki yürürlükteki vergi mevzuatları dikkate alınarak ertelenen vergi
hesaplamasında kullanılan vergi oranları (%) aşağıdaki gibidir:
Ülke
Vergi oranı (%)
Bosna Hersek
10,0
Bulgaristan
10,0
Gürcistan
15,0
İtalya
31,4
Mısır
25,0
Romanya
16,0
Rusya (*)
2,0–20,0
Ukrayna
18,0
Almanya
15,0
(*) Rusya’nın-Tataristan bölgesinde vergi oranı %2,0, diğer bölgelerde ise vergi oranı %20,0 olarak
kullanılmaktadır.
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2014 yılı
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları
üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmıştır (31 Mart 2013: %20).
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır.
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1–25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap
dönemine sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1–25 tarihleri arasında) vergi
beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe
kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek şirketin ödemesi gereken kurumlar vergisi değiştirilebilir.
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar
hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi
stopajı 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp
sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı
üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz yatırım
harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı vergilendirilebilir kazançtan
düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.
Yatırım İndirimi Uygulaması
Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak,
şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla
yararlanamadığı yatırım indirimi tutarları ile 1 Ocak 2006 öncesi başlayan ve iktisadi ve teknik bütünlük arz
eden yatırımlara ait yatırım indirimi tutarları sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan
düşülmek üzere sonraki yıllara taşınabilir.
93
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35.Gelir Vergileri (Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Dahil) (devamı)
Yatırım İndirimi Uygulaması (devamı)
1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6009 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme gereğince hak
kazanılan yatırım indirimi tutarları yıl sınırlaması olmaksızın kullanılabilecektir. Ayrıca indirim sonrası
kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre %20 kurumlar vergisi hesaplanacaktır. 6009 sayılı Kanunla
yapılan düzenleme 2010 yılı kazançlarına uygulanmak üzere 1 Ağustos 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması
2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında büyük ölçekli yatırımlar ile
bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A
maddesi çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisi desteği alınmaktadır. Teşvik belgesinde belirtilen yatırıma
katkı oranına göre hesaplanan yatırıma katkı tutarına ulaşılana kadar her yıl ödenecek kurumlar vergisi tutarı
eksik ödenmek suretiyle bu teşvikten yararlanılmaktadır. Aynı Karar kapsamında alınan yatırım teşvik
belgeleri gereğince KDV ve gümrük vergisi teşvikinden de yararlanılmaktadır.
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 5.635.198 TL (31 Aralık 2013: 5.392.177 TL)’dir.
31 Mart
2014
Kurumlar vergisi karşılığı
41.652.551
Peşin ödenen vergi ve fonlar (-)
(5.724.204)
Finansal durum tablosundaki vergi karşılığı
35.928.347
31 Aralık
2013
134.096.611
(75.108.768)
58.987.843
Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı
Yabancı para çevirim farkları
Ertelenmiş vergi geliri
Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı
1 Ocak31 Mart
2014
(41.652.551)
(7.813)
18.123.411
(23.536.953)
1 Ocak31 Mart
2013
(19.073.941)
(1.946)
52.926.697
33.850.810
Vergi karşılığının mutabakatı
Vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar
Geçerli vergi oranı
Hesaplanan vergi
155.478.243
%20
(31.095.649)
51.864.623
%20
(10.372.925)
Ayrılan ile hesaplanan vergi karşılığının mutabakatı
− Temettü ve vergiden muaf diğer gelirler
− İndirimli kurumlar vergisi
− Konsolidasyon düzeltmeleri
− Kanunen kabul edilmeyen giderler
− Vergiden mahsup edilebilecek geçmiş yıllar zararları
− Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar payları
− Farklı vergi oranlarına tabi yurtdışı şirketlerin etkisi
− Yabancı para çevirim farkları
− Yararlanılacak yatırım indirimleri
− Türev araç işlemleri
− Diğer
38.222.477
2.834.477
(32.218.722)
(8.036.434)
(9.691.063)
(2.503.121)
(5.575.193)
7.958.668
48.815
(2.605.824)
19.124.616
53.047.261
37.655.980
(31.337.065)
(10.547.529)
(2.021.825)
(885.403)
(509.592)
30.293
(1.208.385)
-
Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı
(23.536.953)
33.850.810
94
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
36. Pay Başına Kazanç
Pay başına kazanç
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı (tam değeri)
Ana şirket hissedarlarına ait net dönem karı
Pay başına kazanç
Ana şirket hissedarlarına ait toplam kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelirden elde edilen pay başına kazanç
1 Ocak31 Mart
2014
1.571.000.000
132.836.874
1 Ocak31 Mart
2013
1.571.000.000
86.378.504
0,0846
0,0550
120.844.643
214.080.027
0,0769
0,1363
37.İlişkili Taraf Açıklamaları
Topluluk’ un ana ortağı T. İş Bankası AŞ’dir. Şirket ile konsolide edilen bağlı ortaklıkları arasında
gerçekleşen işlemler konsolidasyon sırasında elimine edildiklerinden bu notta açıklanmamıştır. Topluluk ile
diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar
T. İş Bankası A.Ş.
− Vadeli
− Vadesiz
İşbank AG
− Vadeli
− Vadesiz
İlişkili taraflardan kullanılan krediler
T. İş Bankası A.Ş.
İşbank AG
T. Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.
95
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
1.653.825.086
59.289.186
1.713.114.272
1.653.071.034
63.258.934
1.716.329.968
2.266.074
8.803.538
11.069.612
6.788.476
6.788.476
1.724.183.884
1.723.118.444
31 Mart
2014
365.017.765
36.086.400
2.749.891
31 Aralık
2013
335.412.389
35.238.000
2.681.223
403.854.056
373.331.612
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.İlişkili Taraf Açıklamaları (devamı)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş.
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
Şişecam Shangai Trade Co. Ltd.
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Solvay Şişecam Holding AG
T. İş Bankası A.Ş.
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
OOO Balkum
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (*)
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Paşabahçe Glass GmbH
Paşabahçe USA Inc.
Omco International N.V.
31 Mart
2014
4.093.537
1.211.319
940.110
805.956
673.387
577.247
382.177
310.571
165.362
63.655
61.758
31.930
2.775
-
31 Aralık
2013
3.798.398
1.181.810
891.005
1.767.200
1.795.397
581.853
438.907
338.653
161.171
32.375
4.546.814
33.911
276.049
125.675
23.282
9.319.784
15.992.500
(*) 2013 yılındaki bakiyenin 4.463.446 TL’si Topkapı gayrimenkullerinin satış bedelinden doğan KDV
alacağından oluşmaktadır.
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E (*)
Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
Sudel Invest S.A.R.L.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları B.V.
31 Mart
2014
23.962.331
2.273.477
5.374
4.996
-
31 Aralık
2013
20.233.423
2.182.888
5.248
21.439
15.813
26.246.178
22.458.811
(*) 22.660.313 TL’si Saint Gobain Glass Egypt S.A.E verilen sermaye avansından oluşmaktadır
(31 Aralık 2013: 19.984.777 TL).
96
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.İlişkili Taraf Açıklamaları (devamı)
İlişkili taraflara ticari borçlar
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Solvay Şişecam Holding AG
Saint Gobain Glass France S.A.
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş.
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
OOO Balkum
Paşabahçe USA Inc.
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. A.Ş.
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd.
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
Camiş Menkul Değerler A.Ş.
İlişkili taraflara diğer borçlar
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E
Paşabahçe Glass GmbH
Denizli Cam San. Vakfı
Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş.
Paşabahçe Spain SL
Diğer
97
31 Mart
2014
24.682.716
23.719.045
14.975.441
11.126.640
7.316.656
1.703.398
790.222
504.802
78.518
77.743
16.846
15.234
5.411
1.841
5
31 Aralık
2013
5.139.215
20.367.629
18.065.336
6.223.070
363.822
854.503
779.354
241.675
52.733
13.946
1.774
8.488
-
85.014.518
52.111.545
31 Mart
2014
505.372
291.694
22.544
11.257
374
31 Aralık
2013
759.947
44.974
11.863
137.932
1.373.561
831.241
2.328.277
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.İlişkili Taraf Açıklamaları (devamı)
İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler:
İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları B.V.
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
T. Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş.
Topkapı Yatırım Holding A.Ş.
Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
İlişkili taraftan alınan temettü gelirleri
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
98
1 Ocak31 Mart
2014
15.366.782
40.100
31.235
1.163
59
15.439.339
1 Ocak31 Mart
2013
4.573.222
1.239
13.375
12.583
58
4.600.477
1 Ocak31 Mart
2014
5.192.211
513.029
17.227
13.953
7.207
311
5.743.938
1 Ocak31 Mart
2013
3.224.809
158.178
28.402
79.239
12.225
1.079
6.994
717
3.511.643
1 Ocak31 Mart
2014
11.440
-
1 Ocak31 Mart
2013
45.950
11.440
45.950
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.İlişkili Taraf Açıklamaları (devamı)
İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler (devamı):
İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (1)
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (2)
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (2)
Solvay Şişecam Holding AG
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. A.Ş.
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
HNG Float Glass Limited
Milli Reasürans T.A.Ş.
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
OOO Balkum
1 Ocak31 Mart
2014
5.410.114
2.609.729
1.038.698
732.630
560.673
163.460
122.554
75.203
49.485
10.435
7.307
4.045
3.246
1.821
1.319
220
112
59
55
26
25
10.791.216
1 Ocak31 Mart
2013
4.403.046
2.909.725
713.583
829.707
453.147
155.031
41.260
69.577
5.409
1.053
12.531
1.228
544
9.595.841
(1) 1 Ocak–31 Mart 2014 dönemi içinde 5.283.846 TL’lik kısmı Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ’nin
elde ettiği sigorta acentelik gelirinden oluşmaktadır (1 Ocak – 31 Mart 2013: 4.320.988 TL).
(2) Elektrik satışına ilişkin gelirlerden oluşmaktadır.
99
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.İlişkili Taraf Açıklamaları (devamı)
İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler (devamı):
İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler
Solvay Şişecam Holding AG (1)
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş. (2)
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (3)
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (4)
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. (5)
OOO Balkum (5)
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Şişecam Shangai Trade Co. Ltd.
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güv. Ve Yard. Vakfı
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti.
Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş.
Kültür Yayınları İş-Türk Ltd. Şti.
Camiş Menkul Değerler A.Ş.
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
1 Ocak31 Mart
2014
33.408.303
6.006.643
4.677.690
2.395.012
2.209.359
830.635
355.441
249.095
423.066
208.380
691.578
70.387
31.489
8.092
4
51.565.174
1 Ocak31 Mart
2013
16.539.806
8.589.944
3.819.881
1.589.998
1.428.822
1.295.486
269.112
333.185
222.577
192.413
539.362
64.073
29.253
18.703
15.438
504
34.948.557
(1) Solvay Sodi AD’ den alınan soda alımlarından oluşmaktadır.
(2) Kalıp giderlerinden oluşmaktadır.
(3) 1 Ocak – 31 Mart 2014 dönemi içinde 4.573.505 TL’lik kısmı iş merkezinin bulunduğu İş Kuleleri Kule3’ün kira giderlerinden oluşmaktadır (1 Ocak – 31 Mart 2013: 3.750.890 TL).
(4) Şirket merkezinin bulunduğu İş Kuleleri Kule-3’ün yönetim ve işletim giderlerinden oluşmaktadır.
(5) Camın ana hammaddesi olan kum alım giderlerinden oluşmaktadır.
1 Ocak31 Mart
2014
3.175.554
8.089.814
11.265.368
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
Ana ortaklık (Holding)
Konsolidasyona tabi diğer şirketler
1 Ocak31 Mart
2013
1.978.372
5.444.145
7.422.517
Şirket’in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, grup başkanları, genel
müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak- 31 Mart 2014 ve
1 Ocak – 31 Mart 2013 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma
nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.
100
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
a) Sermaye Riski Yönetimi
Topluluk sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan da
borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Topluluk’ un
sermaye yapısı Dipnot 8 ve 10’da açıklanan kredileri de içeren borçlar, Dipnot 6’da açıklanan nakit ve nakit
benzerleri ve Dipnot 27’de açıklanan sırasıyla çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve
geçmiş yıl karlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Topluluk’ un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket Yönetimi
tarafından değerlendirilir. Şirket Yönetimi değerlendirmelerine dayanarak sermaye yapısını yeni borç
edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar temettü ödemeleri ve yeni hisse ihracı
yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır.
Topluluk sermayeyi borç/toplam özkaynak oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özkaynağa
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum
tablosunda gösterildiği gibi finansal borçlar ve yükümlülükleri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir)
düşülmesiyle hesaplanır.
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla net borç / toplam özkaynak oranı aşağıdaki gibidir:
31 Mart
31 Aralık
2014
2013
Finansal ve ticari borçlar
4.311.623.757
4.261.776.484
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri
(1.867.362.013)
(1.953.138.390)
Net borç
2.444.261.744
2.308.638.094
Toplam özkaynak
6.789.871.429
6.615.301.267
%36
%35
Net borç / özkaynak oranı
Topluluk’ un genel stratejisinde önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.
a) Finansal Risk Faktörleri
Topluluk faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz
oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Topluluk risk yönetimi programı
genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliğin, Topluluk finansal performansı üzerindeki potansiyel
olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Topluluk finansal araçlarını Finansal İşlemler Grup Başkanlığı vasıtasıyla merkezi olarak Topluluk’ un risk
politikaları çerçevesinde yönetmektedir. Topluluk’ un nakit giriş ve çıkışları günlük olarak, aylık nakit akım
bütçeleri haftalık raporlarla, yıllık nakit akım bütçeleri ise aylık nakit raporlarla izlenmektedir.
Risk yönetimi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir Risk Yönetimi
Birimi tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Topluluk ’un Risk Yönetimi Birimi
tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Topluluk’ un operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak
suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin
olarak gerek yazılı genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve
diğer türevsel olmayan finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli
risk türlerini kapsayan yazılı prosedürler oluşturulur.
101
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.1)
Kredi Riski Yönetimi
Finansal araçları elinde bulundurmak karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de
taşımaktadır. Topluluk Yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak
ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Topluluk’ un tahsilat riski, esas olarak ticari
alacaklarından doğmaktadır. Topluluk, bayilerinden doğabilecek bu riski, bayiler için belirlenen kredi
limitlerini alınan teminatlar ile sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Topluluk tarafından
sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne
alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar Topluluk politikaları ve
prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra
finansal durum tablosunda net olarak gösterilmektedir (Dipnot 10).
Ticari alacaklar çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır. Müşterilerin
ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.
102
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.1)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Kredi Riski Yönetimi (devamı)
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)
− Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
Alacaklar
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
9.319.784 1.223.667.216
- (416.576.490)
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
26.246.178
44.277.208
(5.955.576)
-
Nakit ve
nakit benzeri
kalemler
1.866.336.149
Türev
araçlar
12.183.585
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış fin. varlıkların net defter değeri
− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
9.319.784
-
1.033.289.207
(379.216.115)
18.967.668
-
44.277.208
-
1.866.336.149
-
12.183.585
-
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
-
-
-
-
-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
190.378.009
(37.360.375)
7.278.510
(5.955.576)
-
-
-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
− Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
− Değer düşüklüğü (-)
− Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
− Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
− Değer düşüklüğü (-)
− Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
27.955.099
(27.955.099)
4.441.839
(4.441.839)
-
-
6.636.106
(6.636.106)
4.506
(4.506)
-
-
-
E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar
-
-
-
-
-
-
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
103
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.1)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Kredi Riski Yönetimi (devamı)
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)
− Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
Alacaklar
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
15.992.500 1.138.738.242
- (375.023.036)
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri15.992.500 959.100.939
− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
- (361.875.076)
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
22.458.811
65.215.214
(9.542.751)
-
Nakit ve
nakit benzeri
kalemler
1.948.376.466
-
Türev
araçlar
-
12.181.388
-
65.215.214
-
1.948.376.466
-
-
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
-
-
-
-
-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
− Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
179.637.303
(13.147.960)
10.277.423
(9.542.751)
-
-
-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
− Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
− Değer düşüklüğü (-)
− Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
− Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
− Değer düşüklüğü (-)
− Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
33.469.687
(33.469.687)
655.506
(655.506)
-
-
7.280.172
(7.280.172)
4.791
(4.791)
-
-
--
E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar
-
-
-
-
-
-
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
104
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.1)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Kredi Riski Yönetimi (devamı)
Topluluk’ un müşterilerinden aldığı teminatların toplamı aşağıdaki gibidir:
Teminat mektupları
Teminat çek ve senetleri
Doğrudan borçlandırma sistemi
İpotekler
Nakit
31 Mart
2014
202.733.275
99.049.567
86.869.426
17.769.609
10.154.613
31 Aralık
2013
219.305.795
41.305.414
85.503.964
20.625.113
8.282.750
416.576.490
375.023.036
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:
Vadesi üzerinden 1–30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1–3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3–12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1–5 yıl geçmiş
Toplam vadesi geçen alacaklar
31 Mart
2014
113.175.492
39.885.836
26.472.732
10.843.949
190.378.009
31 Aralık
2013
107.651.607
38.785.306
21.656.132
11.544.258
179.637.303
Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı (-)
(37.360.375)
(13.147.960)
b.2)
Likidite Risk Yönetimi
Topluluk, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin
eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini yönetir.
Likidite riski tabloları
İhtiyatlı likidite riski yönetimi yeterli ölçüde nakit tutmayı yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon
kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki
kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
105
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.2)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Likidite Riski Yönetimi (devamı)
Likidite riski tabloları (devamı)
Aşağıdaki tablo, Topluluk’ un finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki
tablolar, Topluluk’ un yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak
hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.
31 Mart 2014
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
Defter
değeri
2.573.635.603
1.100.756.852
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışları
toplamı
(I+II+III+IV)
2.874.010.547
1.397.366.125
5.286.026
546.930.758
85.845.759
15.660.675
5.322.763
549.162.152
85.845.759
15.822.052
83.142
529.991.849
85.845.759
13.292.692
249.426
19.170.303
-
Toplam yükümlülük
4.328.115.673
4.927.529.398
1.002.944.355
699.648.994
Defter
değeri
12.183.585
-
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışları
toplamı
(I+II+III+IV)
12.183.585
-
Üç aydan
kısa
(I)
-
3–12 ay
arası
(II)
-
1–5 yıl
arası
(III)
12.183.585
-
5 yıldan
uzun
(IV)
-
12.183.585
12.183.585
-
-
12.183.585
-
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
Defter
değeri
2.513.384.503
1.065.027.867
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışları
toplamı
(I+II+III+IV)
3.007.414.253
1.361.950.188
Üç aydan
kısa
(I)
169.642.754
-
3–12 ay
arası
(II)
845.096.613
45.353.875
5.784.342
625.468.227
54.439.822
16.624.089
5.838.306
627.136.734
54.439.822
16.697.504
285.223
608.497.089
54.439.822
15.137.784
249.426
18.639.645
-
Toplam yükümlülük
4.280.728.850
5.073.476.807
848.002.672
909.339.559
Defter
değeri
(4.154.641)
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışları
toplamı
(I+II+III+IV)
(4.154.641)
Üç aydan
kısa
(I)
-
3–12 ay
arası
(II)
-
1–5 yıl
arası
(III)
(4.154.641)
5 yıldan
uzun
(IV)
-
(4.154.641)
(4.154.641)
-
-
(4.154.641)
-
Türev finansal
yükümlülükler
Nakit girişleri
Nakit çıkışları
Üç aydan
kısa
(I)
350.464.288
23.266.625
3–12 ay
arası
(II)
656.962.640
23.266.625
1–5 yıl
5 yıldan
arası
uzun
(III)
(IV)
1.567.179.436 299.404.183
186.133.000 1.164.699.875
4.990.195
2.529.360
-
1.760.831.991 1.464.104.058
31 Aralık 2013
Türev finansal
yükümlülükler
Nakit girişleri
Nakit çıkışları
106
1–5 yıl
5 yıldan
arası
uzun
(III)
(IV)
1.635.488.389 357.186.497
181.415.500 1.135.180.813
5.303.657
1.559.720
-
1.823.767.266 1.492.367.310
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.3)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Piyasa Riski Yönetimi
Faaliyetleri nedeniyle Topluluk, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere
maruz kalmaktadır. Topluluk düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre
ölçülmektedir. Cari yılda Topluluk’ un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış
yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik
olmamıştır.
b.3.1) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Topluluk, bağlı ortaklıkları
ve iştiraklerinin faaliyet gösterdiği ülkelerin ekonomilerine göre geçerli fonksiyonel para birimleri dışında
kalan para birimlerini yabancı para olarak kabul etmiştir.
Topluluk’ un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıkları ile parasal ve parasal olmayan
yükümlülüklerinin rapor tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:
107
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.3)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Piyasa Riski Yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
1.
2a.
31 Mart 2014 Tarihi İtibarıyla Döviz Pozisyonu Tablosu
TL karşılığı
ABD Doları
Euro
Diğer
389.408.857
93.707.151
54.401.719
20.612.089
2b.
3.
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa,
banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
1.628.913.998
45.050.148
654.560.417
8.481.259
63.245.250
8.298.577
5.366.481
1.522.406
4.
5.
6a.
6b.
7.
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
2.063.373.003
47.988
46.816.002
756.748.827
20.541
252.563
125.945.546
1.000
14.766.740
27.500.976
1.856.399
8.
9.
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
46.863.990
2.110.236.993
273.104
757.021.931
14.767.740
140.713.286
1.856.399
29.357.375
10.
11.
12a.
12b.
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
42.162.153
294.360.163
26.886.021
-
5.769.476
42.538.191
4.414.892
-
9.098.996
66.909.428
5.626.900
-
2.165.653
297.076
-
13.
14.
15.
16a.
16b.
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 363.408.337
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
1.620.874.813
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
-
52.722.559
603.237.679
-
81.635.324
99.728.965
-
2.462.729
-
17.
18.
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) 1.620.874.813
Toplam yükümlülükler (13+17)
1.984.283.150
603.237.679
655.960.238
99.728.965
181.364.289
2.462.729
70.000.000
-
-
70.000.000
-
-
-
-
-
171.061.693
(40.651.003)
26.894.646
92.327.871
(63.716.320)
23.515.841
5.563.789
-
-
110.192.463
27.740.155
63.151.912
25.825.661
21.252.653
1.310.112
Bilanço dışı türev araçların net varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
153.286.000
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
153.286.000
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
Pozisyonu (9–18+19)
279.239.843
Parasal kalemler net yabancı para varlık /
/(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a–
10–11-12a–14–15-16a)
34.087.693
Döviz hedge’ i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
12.183.585
İhracat
İthalat
456.900.883
141.103.699
108
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.3)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Piyasa Riski Yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Döviz Pozisyonu Tablosu
TL karşılığı
ABD Doları
Euro
Diğer
356.333.360
87.627.014
49.528.764
23.869.809
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa,
banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3.
Diğer
1.516.292.971
33.339.466
620.836.171
5.596.062
62.615.655
6.795.726
7.371.460
1.440.142
4.
5.
6a.
6b.
7.
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
1.905.965.797
46.778
17.219.270
714.059.247
20.541
535.357
118.940.145
1.000
4.936.042
32.681.411
1.581.971
8.
9.
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
17.266.048
1.923.231.845
555.898
714.615.145
4.937.042
123.877.187
1.581.971
34.263.382
10.
11.
12a.
12b.
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
84.442.361
257.074.031
26.213.008
-
17.241.995
40.707.412
5.951.653
-
14.973.005
57.957.501
4.512.768
-
3.674.542
258.652
-
13.
14.
15.
16a.
16b.
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 367.729.400
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
1.616.970.911
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
-
63.901.060
607.152.250
-
77.443.274
109.356.671
-
3.933.194
-
17.
18.
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) 1.616.970.911
Toplam yükümlülükler (13+17)
1.984.700.311
607.152.250
671.053.310
109.356.671
186.799.945
3.933.194
70.000.000
-
-
70.000.000
-
-
-
-
-
113.561.835
(62.922.758)
30.330.188
37.430.416
(74.654.526)
27.308.075
(1.946.611)
-
-
422.062.689
126.867.131
245.576.991
107.172.846
97.768.852
22.450.914
Bilanço dışı türev araçların net varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
149.401.000
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
149.401.000
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
Pozisyonu (9–18+19)
87.932.534
Parasal kalemler net yabancı para varlık /
/(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a–
10–11-12a–14–15-16a)
(112.027.202)
Döviz hedge’ i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
(4.154.651)
İhracat
İthalat
1.522.171.683
534.966.613
109
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.3)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Piyasa Riski Yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
Topluluk, başlıca ABD Doları ve Euro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Diğer kurların etkisi
önemsizdir.
Aşağıdaki tablo Topluluk’ un ABD Doları ve Euro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını
göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Topluluk içinde kur riskinin raporlanması sırasında
kullanılan oran olup, söz konusu oran Topluluk Yönetimi’nin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği
ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri
kapsar ve söz konusu kalemlerin yılsonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış
kaynaklı krediler ile birlikte Topluluk içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan
tarafların fonksiyonel para birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, vergi öncesi kar /
zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.
Kur riskine duyarlılık
31 Mart 2014
Kar / (Zarar)
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
1- ABD Doları net varlık / yükümlülük
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
20.217.957
15.328.600
(20.217.957)
(15.328.600)
-
-
3- ABD Doları net etki (1+2)
35.546.557
(35.546.557)
-
-
4- Euro net varlık / yükümlülük
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
(19.160.772)
-
19.160.772
-
243.363.478
-
(243.363.478)
-
6- Euro net etki (4+5)
(19.160.772)
19.160.772
243.363.478
(243.363.478)
7- Diğer dövizler cinsinden net varlık / yükümlülük 2.351.584
8- Diğer dövizlerin riskinden korunan kısım (-)
-
(2.351.584)
-
19.001.493
(19.001.493)
-
9- Diğer dövizlerin net etkisi (7+8)
2.351.584
(2.351.584)
19.001.493
(19.001.493)
18.737.369
(18.737.369)
262.364.971
(262.364.971)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
Toplam (3+6+9)
110
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.3)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Piyasa Riski Yönetimi (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
Kur riskine duyarlılık (devamı)
31 Aralık 2013
Kar / (Zarar)
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
1- ABD Doları net varlık / yükümlülük
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
7.988.774
14.940.100
(7.988.774)
(14.940.100)
-
-
3- ABD Doları net etki (1+2)
22.928.874
(22.928.874)
-
-
4- Euro net varlık / yükümlülük
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
(21.922.302)
-
21.922.302
-
234.555.606
-
(234.555.606)
-
6- Euro net etki (4+5)
(21.922.302)
21.922.302
234.555.606
(234.555.606)
7- Diğer dövizler cinsinden net varlık / yükümlülük 2.730.808
8- Diğer dövizlerin riskinden korunan kısım (-)
-
(2.730.808)
-
24.757.481
-
(24.757.481)
-
9- Diğer dövizlerin net etkisi (7+8)
2.730.808
(2.730.808)
24.757.481
(24.757.481)
Toplam (3+6+9)
3.737.380
(3.737.380)
259.313.087
(259.313.087)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi
Topluluk’ un finansal yükümlülükleri, Topluluk’ u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Topluluk’ un
finansal yükümlülükleri ağırlıklı olarak değişken faizli borçlanmalardır. Değişken faizli finansal
yükümlülüklerin 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla mevcut finansal durum pozisyonuna göre TL faiz oranlarında
%1’lik ve yabancı para faiz oranlarında %0,25’lik bir düşüş / yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin
sabit tutulması durumunda; vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar 925.060 TL değerinde
artacak/azalacaktır (31 Mart 2013: 1.025.484 TL).
111
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.3) Piyasa Riski Yönetimi (devamı)
b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi (devamı)
Faiz oranı duyarlılığı
Topluluk’ un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
Faiz Riskine
Değişken
Sabit
Maruz
Faizli
Faizli
Kalmayan
Finansal varlıklar
- 3.046.135.439
208.206.542
Nakit ve nakit benzerleri
- 1.741.795.343
125.566.670
Finansal yatırımlar
829.710
Satılmaya hazır finansal varlıklar
82.639.872
Ticari alacaklar
- 1.223.667.216
İlişkili taraflardan alacaklar
35.565.962
Diğer alacaklar
44.277.208
-
Toplam
3.254.341.981
1.867.362.013
829.710
82.639.872
1.223.667.216
35.565.962
44.277.208
Finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama yükümlülüğü
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
6.502.621
6.502.621
-
4.328.115.673
2.573.635.603
1.100.756.852
5.286.026
546.930.758
85.845.759
15.660.675
31 Aralık 2013
Faiz Riskine
Sabit
Maruz
Faizli
Kalmayan
3.017.506.935
261.582.252
1.774.221.903
178.916.487
880.265
82.665.765
1.138.738.242
38.451.311
65.215.214
-
Toplam
3.279.089.187
1.953.138.390
880.265
82.665.765
1.138.738.242
38.451.311
65.215.214
2.669.423.483
902.079.136
1.065.027.867
5.784.342
625.468.227
54.439.822
16.624.089
4.280.728.850
2.513.384.503
1.065.027.867
5.784.342
625.468.227
54.439.822
16.624.089
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama yükümlülüğü
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
1.531.735.699
1.531.735.699
-
Değişken
Faizli
1.603.190.899
1.603.190.899
-
112
2.789.877.353
1.035.397.283
1.100.756.852
5.286.026
546.930.758
85.845.759
15.660.675
8.114.468
8.114.468
-
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)
b)
b.3)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Piyasa Riski Yönetimi (devamı)
b.3.3) Diğer fiyat riskleri
Özkaynak fiyat duyarlılığı
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan hisse senedi fiyat risklerine göre
belirlenmiştir.
Raporlama tarihinde, diğer tüm değişkenlerin sabit ve değerleme yöntemindeki verilerin %10 oranında fazla /
az olması durumunda:
●
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla, hisse senedi yatırımları, satılmaya hazır varlıklar olarak sınıflandırıldığı ve
elden çıkarılmadığı ya da değer düşüklüğüne uğramadığı sürece, net kar / zarar etkilenmeyecektir.
● Diğer özkaynaktaki fonlarda 27.674 TL tutarında artış / azalış (31 Aralık 2013: 30.748 TL) olacaktır. Bu
durum esasen, satılmaya hazır hisselerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.
Topluluk’ un hisse senedi fiyatları ile ilgili duyarlılığı daha önceki yıla kıyasla önemli bir değişiklik
göstermemiştir.
39.Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma
Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar)
Finansal Araçlar Kategorileri
Krediler ve
alacaklar
Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar
Gerçeğe uygun
değer farkı kar
veya zarara
yansıtılan
finansal
varlık ve
yükümlülükler
Defter
Değeri
Not
Finansal varlıklar
1.880.372.568
Nakit ve nakit benzerleri
1.867.359.273
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Türev finansal varlıklar
12.183.585
Finansal yatırımlar
829.710
1.259.233.178
1.223.667.216
35.565.962
-
82.639.872
82.639.872
2.740
2.740
-
3.222.248.358
1.867.362.013
1.223.667.216
35.565.962
12.183.585
83.469.582
6
10
37
12
7
Finansal yükümlülükler 4.312.454.998
Finansal borçlar
3.679.678.481
Ticari borçlar
546.930.758
İlişkili taraflara borçlar
85.845.759
Türev finansal yükümlülükler
-
-
-
-
4.312.454.998
3.679.678.481
546.930.758
85.845.759
-
8
10
37
12
31 Mart 2014
Etkin faiz
yöntemi ile
değerlenen
finansal
varlık ve
yükümlülükler
113
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
39.Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma
Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar) (devamı)
Finansal Araçlar Kategorileri (devamı)
Krediler ve
alacaklar
Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar
Gerçeğe uygun
değer farkı kar
veya zarara
yansıtılan
finansal
varlık ve
yükümlülükler
Defter
Değeri
Not
Finansal varlıklar
1.954.003.915
Nakit ve nakit benzerleri
1.953.123.650
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Türev finansal varlıklar
Finansal yatırımlar
880.265
1.177.189.553
1.138.738.242
38.451.311
-
82.665.765
82.665.765
14.740
14.740
-
3.213.873.973
1.953.138.390
1.138.738.242
38.451.311
83.546.030
6
10
37
12
7
Finansal yükümlülükler 4.268.259.412
Finansal borçlar
3.584.196.712
Ticari borçlar
625.468.227
İlişkili taraflara borçlar
54.439.822
Türev finansal yükümlülükler 4.154.651
-
-
-
4.268.259.412
3.584.196.712
625.468.227
54.439.822
4.154.651
8
10
37
12
31 Aralık 2013
Etkin faiz
yöntemi ile
değerlenen
finansal
varlık ve
yükümlülükler
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Türev finansal araçlar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Toplam
82.639.872
12.183.585
829.710
Toplam
95.653.167
Finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Türev finansal araçlar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Toplam
82.665.765
880.265
Toplam
83.546.030
31 Mart 2014
Kategori 1
Kategori 2
281.595
12.183.585
829.710
281.595
Kategori 3
82.358.277
-
13.013.295
82.358.277
31 Aralık 2013
Kategori 1
Kategori 2
307.488
880.265
Kategori 3
82.358.277
-
307.488
880.265
82.358.277
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
● Kategori 1: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif
piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.
● Kategori 2: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci kategoride
belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında
kullanılan girdilerden değerlenmiştir.
● Kategori 3: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin
bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir.
114
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
● Şirket’in 4 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; mevcut çıkarılmış
sermayesinin %4,51941 oranına tekabül eden 71.000.000 TL tutarındaki brüt temettünün nakden,
%4,51941 oranına tekabül eden 71.000.000 TL tutarındaki brüt temettünün ise bedelsiz pay olarak
dağıtılması, stopaja tabi olan pay sahiplerine ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan
sonra net ödenmesini, nakit temettü ödeme tarihinin 30 Mayıs 2014 olarak belirlenmesini ve bedelsiz
payların ise yasal süresinde dağıtılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 2013 yılı içerisinde yapılan iştirak
hissesi ve gayrimenkul satış işlemleri sonucunda oluşan ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi
kapsamında özel fon hesabında tutulmasına karar verilen 38.494.126 TL tutarındaki iştirak hissesi ve
gayrimenkul satış karlarının sermayeye ilave edilebileceği yönünde ortaklara bilgi verilmiştir. Olağan
genel kurul kararları 11 Nisan 2014 tarihinde tescil olmuştur.
● Şirket’in 4 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; 2014 hesap dönemindeki
finansal tabloların denetlenmesi ve Topluluk Denetçisi olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Turkey seçilmiştir.
● Şirket’in 4 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; 2014 yılında yapılacak
bağışların üst sınırının 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
● Şirket’in 4 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; yönetim kurulu üyelerinin
aylık brüt ücreti 9.250 TL olarak belirlenmiştir.
● Şirket Yönetim Kurulu’nun 14 Nisan 2014 tarihli toplantısında; bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden
istifa ederek ayrılan Sayın Turkay Berksoy’un yerine, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından; şirket esas
sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen bağımsızlık
kriterleri ve “Bağımsızlık Beyanları” dikkate alınarak belirlenen Sayın Halit Bozkurt Aran’ın seçilmesine
ve Sayın Turkay Berksoy’un bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan “Denetimden
Sorumlu Komite” ve “Riskin Erken Saptanması Komitesi” üyeliklerine Sayın Halit Bozkurt Aran’ın
seçilmesine karar verilmiştir.
● Bağlı ortaklıklarımızdan Trakya Cam Sanayii AŞ’nin 3 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda; mevcut çıkarılmış sermayesinin %4,0845 oranına tekabül eden 29.000.000 TL tutarındaki
brüt temettünün nakden, %4,0845 oranına tekabül eden 29.000.000 TL tutarındaki brüt temettünün ise
bedelsiz pay olarak dağıtılması, stopaja tabi olan pay sahiplerine ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi
stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesini, nakit temettü ödeme tarihinin 30 Mayıs 2014 olarak
belirlenmesini ve bedelsiz payların ise yasal süresinde dağıtılmasına karar verilmiştir. Olağan genel kurul
kararları 9 Nisan 2014 tarihinde tescil olmuştur.
● Bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii AŞ’nin 3 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel
Kurul Toplantısı’nda; mevcut çıkarılmış sermayesinin %6,98795 oranına tekabül eden 29.000.000 TL
tutarındaki brüt temettünün nakden, %6,98795 oranına tekabül eden 29.000.000 TL tutarındaki brüt
temettünün ise bedelsiz pay olarak dağıtılması, stopaja tabi olan pay sahiplerine ise nakit kar payı
üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesi, Esas sözleşmenin 29. Maddesine göre
Kurucu intifa senetlerine brüt 2.970.417 TL, B grubu hisselerine brüt 742.604 TL temettünün nakit olarak
dağıtılması, nakit temettü ödeme tarihinin 30 Mayıs 2014 olarak belirlenmesini ve bedelsiz payların ise
yasal süresinde dağıtılmasına karar verilmiştir. Olağan genel kurul kararları 11 Nisan 2014 tarihinde tescil
olmuştur.
115
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
1 Ocak – 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar (devamı)
● Bağlı ortaklıklarımızdan Soda Sanayii AŞ’nin 2 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda; mevcut çıkarılmış sermayesinin %10,06564 oranına tekabül eden 46.000.000 TL
tutarındaki brüt temettünün nakden, %10,06564 oranına tekabül eden 46.000.000 TL tutarındaki brüt
temettünün ise bedelsiz pay olarak dağıtılması, stopaja tabi olan pay sahiplerine ise nakit kar payı
üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesini, nakit temettü ödeme tarihinin 30 Mayıs
2014 olarak belirlenmesini ve bedelsiz payların ise yasal süresinde dağıtılmasına karar verilmiştir. Olağan
genel kurul kararları 10 Nisan 2014 tarihinde tescil olmuştur.
● Bağlı ortaklıklarımızdan Soda Sanayii A.Ş. 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren BİST 100 endeksine de dahil
edilmiştir.
● Bağlı ortaklıklarımızdan Soda Sanayii A.Ş. etkin maliyet yönetimi kapsamında, rekabetçi maliyet
yapısının korunması ve geliştirilmesi stratejisi çerçevesinde yürüttüğü düşük maliyetli enerji kullanımına
yönelik çalışmalar sonucunda sabit fiyatlarla 42 Milyon USD tutarında buhar üretim tesisi yapılmasına
8 Nisan 2014 tarihinde karar verilmiştir. Tesisin 2016 Yılının ikinci yarısında devreye alınması
planlanmaktadır.
● Şirket Yönetim Kurulu’nun 28 Nisan 2014 tarihli toplantısında; Rusya Federasyonu'nda faaliyet gösteren
bağlı ortaklıklarımızdan Automotive Glass Alliance Rus ZAO şirketinin ING Bank ZAO' dan
1.100.000.000 Ruble tutarında 5 yıl vadeli kredi alınmasını temin etmek amacıyla Şirketimiz ile bağlı
ortaklıklarımızdan Trakya Cam Sanayi AŞ'nin müşterek ve müteselsilen garantör olunmasına karar
verilmiştir.
● Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's şirketimizin uzun vadeli kredi notunu Ba1, görünümü ise
Durağan olarak teyit etmiştir.
● Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin portföyünde bulunan toplam 19.996.475,79 TL nominal değerdeki
Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş. hisselerinin tamamının en yüksek teklif veren CTS Makina Demir ve
Çelik Ürünleri Limited Şirketi'ne toplam 27.150.000 TL peşin bedelle satılmasına ve buna uygun satış
sözleşmesi düzenlenmesi ve gerekli diğer işlemleri yapmak üzere Tahsin Burhan Ergene ile Cihan
Sırmatel'e yetki verilmesine, karar verilmiştir.
41.Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık,
Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gerekli Olan Diğer
Hususlar
Finansal Tabloların Onaylanması
Şirket’in 31 Mart 2014 tarihinde sona eren ara döneme ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II–14.1 sayılı
Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tabloları,
Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü de dikkate alınarak incelenmiş olup; söz konusu konsolide finansal
tabloların faaliyet sonuçlarının gerçek durumunu yansıttığına ve Şirket’in izlediği muhasebe ilkeleri ile
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun ve doğru olduğuna, konsolide finansal tabloları Mali İşler
Başkan Yardımcısı Mükremin Şimşek ile Merkez Muhasebe Müdürü Murat Yalçın tarafından elektronik
ortamda imzalanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında gerekli bildirimlerin
yapılmasına Şirket Yönetim Kurulu’nun 9 Mayıs 2014 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
116
Download

31 mart 2014 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolar