“DENGELİ BESLENİYORUM”
RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
ÖNSÖZ
Değerli Öğretmenler,
Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş birliğinde yürütülen Yemekte
Denge Eğitim Projesi’nin amacı, çocuklarımızın fizyolojik ve psikolojik açıdan kaliteli ve uzun bir yaşam
sürdürmeleri için, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlamaktır. Projenin ana hedef
kitlesi olan 8-10 yaş grubu çocuklarla birlikte, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, diğer okul çalışanlarının,
velilerin de yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilgi, tutum ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.
Öğrencilerimizin, beslenme ve sağlıklı yaşam ilkelerinin öğretildiği Yemekte Denge Eğitim projesi
kapsamındaki ders planlarına ve etkinliklere katılımı göz ardı edilemez bir önem taşıyor. Aynı şekilde,
öğrencilerimizin bu derslerde edindikleri kazanımları günlük hayatlarında kullanmalarının, yaşam boyu önemli
olacak bu bilgileri daha iyi öğrenmeleri için motivasyonlarının artırılmasının önemi de
yadsınamaz. Bu
kapsamda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilgilerinin yaşam boyu alışkanlıklara dönüşmesine katkı sağlamak
amacıyla, öğrencilere yönelik ‘Resim Yarışması’ düzenlenmesi planlandı.
Öğrencilerimizin sağlıklı yaşam ve beslenme konularında yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya koymaları
amacıyla düzenlenen resim yarışmasına katılımlarınızı bekliyoruz.
Mutlu ve sağlıklı yarınlar dileğiyle…
YARIŞMA KONUSU
“Dengeli Besleniyorum” resim yarışmasıyla, öğrencilerin dengeli beslenme konusundaki fikir, algı ve
yaratıcılıklarının resim biçiminde aktarılması hedefleniyor.
YARIŞMANIN AMACI
“Dengeli Besleniyorum” resim yarışmasıyla;
 Öğrencilerin Yemekte Denge müfredatına ilgilerinin artmasını,
 Projesi sayesinde edinilen kazanımların öğrenciler için somut hale getirilmesi,
 Öğrencilerin ortaya koydukları yaratıcı eserlerin paylaşılması ve ilgi çekici görsel bir eser havuzu oluşması
amaçlanıyor.
YARIŞMANIN HEDEFLERİ
 Projenin içerdiği sağlıklı ve dengeli beslenme bilgilerinin, resim yoluyla etkili ve ilgi çekici şekilde
yansıtılmasını sağlamak;
 Öğrencilerimizin Yemekte Denge projesi müfredatını temel alarak yaratıcı eserler çıkarmalarını sağlamak;
 Öğrencilere ders dışında Yemekte Denge müfredatında edindikleri bilgileri uygulama ve aktarma imkanı
sağlamak;
 Proje faaliyetleri ve ek uygulamaları için öğrencilerin motivasyonlarını artırmak.
YARIŞMANIN KAPSAMI
Yemekte Denge resim yarışması, projenin uygulandığı pilot okulların 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yöneliktir.
YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
 Yarışmaya katılacak resimler Yemekte Denge projesi içeriğiyle ilişkili yaratıcı fikirler içermelidir.
 Yemekte Denge projesinin uygulandığı okullardaki 2., 3. ve 4. sınıflardaki tüm öğrenciler yarışmaya
katılabilirler.
 Başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.
 Yarışmaya katılacak resimler 25x35 veya 35x50 cm ölçülerinde olmalıdır.

Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve malzemeler serbesttir.

Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine aşağıda listelenen kimlik ve iletişim bilgileri yazılmalıdır.
İli:
Öğrenci Adı-Soyadı:
Öğretmen Adı Soyadı:
Okul adı:
Okul Telefonu:
Sınıfı:
Resmin Adı:
 Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.
 Yarışmaya katılım bireyseldir.
 Her öğrenci yarışmaya bir eserle katılabilir.
 Komisyon kararları kesindir, itiraz edilemez ve değiştirilemez.
 Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 Yarışmaya katılan resimlerin iadesi söz konusu değildir. Yarışmaya katılan tüm eserlerin kullanım hakları,
başvuru yapıldıktan itibaren Millî Eğitim Bakanlığı ve Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı'na aittir.
 Yarışmaya son başvuru tarihi 17 Nisan 2015’tir. Millî Eğitim Bakanlığı ve Sabri Ülker Gıda Araştırmaları
Enstitüsü Vakfı tarafından gerekli görülmesi halinde Uygulama Takvimi’nde değişiklikler yapılabilir.
 İl düzeyinde yapılacak nihaî değerlendirmede, komisyon üyeleri ile öğrenciler arasında birinci dereceden
akrabalık bağı olmamasına dikkat edilmelidir.
 Yarışmaya katılacak resimler kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, başka bir eserden kopya edilmemelidir.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
 Yarışmaya katılmak isteyen öğrenci resimleri 17 Nisan 2015 tarihine kadar Yemekte Denge projesinin
uygulandığı sınıfların öğretmenlerine teslim edilecektir.
 Okul düzeyinde yarışmaya başvuran eserler, değerlendirme formuna göre değerlendirilecektir (Ek-1).
 17-30 Nisan 2015 tarihleri arasında okulda projeden sorumlu müdür yardımcısı, projeden sorumlu
rehber/sınıf öğretmeni ve okulda görevli görsel sanatlar öğretmeni (görsel sanatlar öğretmeni yok ise okul
yönetiminin uygun göreceği sınıf öğretmenlerinden biri) tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle
her okuldan bir resim seçilecektir. Komisyonun toplanması ve resimleri değerlendirmesi ile ilgili süreç için
gerekli organizasyon, okul yönetimleri tarafından yapılacaktır. Komisyon üyeleri değerlendirme formuna
(Ek-1) uygun olarak resimleri değerlendirecekler. Her bir resim için değerlendirme formu doldurulacaktır.
Değerlendirme sonunda okul düzeyinde tutanak (Ek-2) hazırlanarak imzalanacaktır. Söz konusu tutanak iki
adet düzenlenecektir. Tutanağın bir nüshası okulda kalacak diğer nüshası ise seçilen resim ile birlikte İl Millî
Eğitim Müdürlüğü’ne muhafazalı bir şekilde gönderilecektir.

Okul düzeyinde seçilen resimler İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne elden ya da posta yoluyla 5 Mayıs 2015
tarihleri arasında teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen resimlerin kargo ücretleri Sabri Ülker Gıda
Araştırmaları Enstitüsü Vakfı tarafından karşılanacaktır.
 Kargo ile göndermenin tercih edilmesi durumunda MNG kargo kullanılacaktır. Gönderen kısmına Sabri Ülker
Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı'nın anlaşma kodu olan "135233643" ibaresinin yazılması ve gönderi
zarfının üzerinde "Yemekte Denge Eğitimi Projesi Resim Yarışması" ifadesinin yer alması gerekmektedir.
 İl genelinde seçilen tüm resimler İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde, projeden sorumlu şube müdürü, il
koordinatörleri, il düzeyinde görevlendirilecek görsel sanatlar öğretmeni ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları
Enstitüsü Vakfı temsilcisinden oluşacak komisyon tarafından, 5 Mayıs-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ek3'e göre değerlendirilecektir. Değerlendirme ölçeğine göre gerçekleştirilen nihaî değerlendirme sonunda il
düzeyinde birinci, ikinci ve üçüncü olan resimler belirlenecektir. Komisyonun toplanması ve resimleri
değerlendirmesi ile ilgili süreç için gerekli organizasyon il koordinatörleri tarafından yapılacaktır. İl genelinde
yapılan değerlendirme sonunda Ek-4'de yer alan tutanak komisyon üyeleri tarafından doldurulacaktır.
 Okul/il düzeyinde yapılan değerlendirmelerin tutanakları ile okullardan gelen resimler ilde projeden sorumlu
şube müdürünün sorumluluğunda muhafaza edilecektir.
 Projenin uygulandığı her 10 ilden birer birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecektir.
 Resim Yarışmasının uygulandığı her 10 ilden birer birinci, birer ikinci ve birer üçüncü olmak üzere toplamda
30 öğrencimiz ödüllendirilecektir.
 Değerlendirmelerde gizlilik esastır.
 İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde yapılacak ödül töreni için gerekli organizasyon il koordinatörleri
tarafından yapılacaktır.
SONUÇLARIN DUYURULMASI
Sonuçlar 30.05.2015 tarihinde http://yemektedenge.org/ adresi ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü
Vakfı Facebook/Twitter sayfalarında duyurulacaktır.
UYGULAMA TAKVİMİ

Yarışmanın başlangıcı: 16 Şubat 2015

Resimlerin sınıf öğretmenine teslim edilmesi: 17 Nisan 2015

Okul komisyonu tarafından okul birincisi olan resmin belirlenmesi: 17-30 Nisan 2015

Okul birincisi resmin İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmesi: 5 Mayıs 2015

İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde il birincilerinin, il ikincilerinin ve il üçüncülerinin seçilmesi:
5 Mayıs -22 Mayıs 2015

Her 10 ilde ilk üç dereceye giren öğrenci isimlerinin http://yemektedenge.org/ adresi ile Sabri Ülker Gıda
Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Facebook/Twitter sayfalarında duyurulması: 30 Mayıs 2015

İllerde ödül törenlerinin düzenlenmesi: 1-12 Haziran 2015 tarihleri arasında her 10 ilde farklı zamanlarda
gerçekleştirilecektir.
ÖDÜLLERİN VERİLMESİ
 Her ilden birer birinci, ikinci ve üçüncü seçilecektir.
 Pilot uygulamaların yapıldığı her 10 ilde; 1-12 Haziran 2015 tarihleri arasında nihai seçim sonucunda
belirlenen il birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan öğrencilere ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlerinin huzurunda
verilecektir.
 Ödül törenine, dereceye giren öğrenciler, öğrencilerin sınıf öğretmenleri, okul müdürleri, okulda projeden
sorumlu müdür yardımcıları, ilde projeden sorumlu şube müdürleri, il koordinatörleri ile Sabri Ülker Gıda
Araştırmaları Enstitüsü Vakfı yetkilileri katılacaktır.
 Dereceye giren öğrencilerden birincilere iki tekerlekli bisiklet, ikincilere kablosuz MP3 çalar, üçüncülere ise üç
tekerlekli frenli scooter verilecektir.
 İl Millî Eğitim Müdürlerine, ilde projeden sorumlu şube müdürlerine, ödül alan okulların müdürlerine, müdür
yardımcılarına, sınıf öğretmenlerine plaket verilecektir.
 Ayrıca, dereceye giren öğrencilere Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı tarafından "Katılım Belgesi"
verilecektir.
EK-1
OKUL DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRME FORMU
Sayın Komisyon Üyeleri,
Yemekte Denge Eğitimi Projesi kapsamında yapılan resim yarışmasında aşağıda yer alan form kullanılacaktır. Her bir komisyon üyesi tarafından bağımsız olarak değerlendirme yapılacaktır. Her
bir kriter için en yüksek puan 20'dir. Beş ana kriter için bir öğrencinin alabileceği en yüksek toplam puan 100'dür. Değerlendirme sonunda her bir komisyon üyesinin tek tek her öğrenciye
verdiği puanlar toplanacak ve komisyon üyesi sayısına bölünecek böylece her bir öğrencinin aldığı toplam puan belirlenecektir. Tüm öğrencilerin aldıkları nihai puanlama sonunda okul
düzeyinde birinci olan resim belirlenecektir.
No
Sınıfı
Öğrenci Adı
Amaca uygunluk,
Yaratıcılık
Resim tekniğini uygulama
Kompozisyon
Özgünlük
Toplam
Nihai Puanlama
Soyadı
(Yemekte Denge
(Konunun
Temasını Anlatma
yorumlanması)
(çizgiler, renkler, uyum)
(Resmin düzeni ve
Puan
genel görünüşü)
İli:
Komisyon Üyesi .............................................................
İmza:.....................................................................
Tarih:......................................................................................
(tüm komisyon
üyelerinin ortalaması)
EK-2
"DENGELİ BESLENİYORUM" RESİM YARIŞMASI
OKUL DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI
Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı işbirliğinde yürütülen Yemekte
Denge Eğitim Projesi kapsamında "Dengeli Besleniyorum" resim yarışması düzenlenmiştir.
Yarışma şartnamesi doğrultusunda okulumuz 2.
3.
ve 4. sınıf öğrencilerinin sağlıklı ve dengeli
beslenme üzerine serbest teknik ile yaptıkları resimler tarafsız bir komisyon tarafından ......../............/2015
tarihinde değerlendirilmiştir.
Okulumuzdan yarışmaya toplam ..............eser katılmıştır. Amaca uygunluk, Yaratıcılık, Resim Tekniğini
Kullanma, Kompozisyon ve Farklı Teknikleri Uygulayabilme kriterlerine göre değerlendirme yapılmıştır.
Komisyon değerlendirmesi sorucunda;
Okulumuz
.............................................sınıfından,
......................isimli
öğrenci
belirlenmiştir.
Tarih, Yer
Komisyon Üyesi
Komisyon Üyesi
Komisyon Üyesi
birinci
olarak
EK-3
İL DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRME FORMU
Sayın Komisyon Üyeleri,
Yemekte Denge Eğitimi Projesi kapsamında, yapılan resim yarışmasında aşağıda yer alan form kullanılacaktır. Her bir komisyon üyesi tarafından bağımsız olarak değerlendirme yapılacaktır.
Formda yer alan her bir kriter için en yüksek puan 20'dir. Beş ana kriter için bir öğrencinin alabileceği en yüksek toplam puan 100'dür. Değerlendirme sonunda her bir komisyon üyesinin tek tek
her bir öğrenciye verdiği puanlar toplanacak ve komisyon üyesi sayısına bölünecek böylece her bir öğrencinin aldığı toplam puan belirlenecektir. Tüm öğrencilerin aldıkları nihai puanlama
sonunda il düzeyinde birinci, ikinci ve üçüncü olan resimler belirlenecektir.
No
Okulu
Sınıfı
Öğrenci Adı
Amaca uygunluk,
Yaratıcılık
Resim tekniğini
Kompozisyon
Özgünlük
Toplam Puan
Nihai
Soyadı
(Yemekte Denge
(Konunun
uygulama: (çizgiler,
(Resmin düzeni
Puanlama
Temasını Anlatma )
yorumlanması
renkler, uyum)
ve genel
(tüm komisyon
görünüşü)
üyelerinin
ortalaması)
İli:
Komisyon Üyesi .........................................................Tarih:......................................................................................
İmza:.....................................................................
EK-4
DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI
İL DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI
Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı
işbirliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitimİ Projesi kapsamında projenin uygulandığı 10 ildeki 2. 3. ve 4. sınıf
öğrencilerinin sağlıklı beslenme konusunda edindikleri bilgileri resim yoluyla ifade etmelerini sağlamak amacıyla
"Dengeli Besleniyorum" resim yarışması düzenlenmiştir.
Yarışma şartnamesi doğrultusunda ilimizden toplam 50 okuldan gelen 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ait
toplam ...................adet resim tarafsız bir komisyon tarafından ......../............/2015 tarihinde değerlendirilmiştir.
Amaca uygunluk, Yaratıcılık, Resim Tekniğini Kullanma, Kompozisyon ve Farklı Teknikleri Uygulayabilme
kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonucunda ilimizden;
....................................... Okulu ....................sınıfından....................................................isimli öğrenci
birinci,
....................................... Okulu ....................sınıfından....................................................isimli öğrenci
ikinci,
....................................... Okulu ....................sınıfından....................................................isimli öğrenci
üçüncü olmuştur.
Tarih, Yer
Komisyon Üyesi
Komisyon Üyesi
Komisyon Üyesi
Komisyon Üyesi
Komisyon üyesi
Download

resim yarışması şartnamesi