BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU
KARARI
Karar Tarihi:
Karar No
Gündem Konusu
:
:
:
08.04.2015
2015/DK-THD/194
TTNET AŞ Tarafından Yapılacak İadelere
İlişkin Süre Uzatım Talebinin
Değerlendirilmesi.
KARAR
:
Tüketici
Hakları
Dairesi
Başkanlığının
hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.
23.07.2014 tarih ve 2014/DK-SDD/389 sayılı Kurul Kararıyla abonelere fazladan yansıtılan
ücretlerin iade edilmesini teminen TTNET AŞ’ye verilen 6 (altı) aylık sürede TTNET AŞ
tarafından gerekli iadelerin gerçekleştirilmemiş olduğu anlaşılmış olup, bu çerçevede;
1) 23.07.2014 tarih ve 2014/DK-SDD/389 sayılı Kurul Kararıyla abonelere fazladan
yansıtılan ücretlerin iade edilmesi için 6 aylık süre verildiği halde söz konusu iadeleri
bu süre içinde gerçekleştirmeyen TTNET AŞ hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinin 10’uncu fıkrası ve aynı
Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde yer alan yaptırım ölçütleri çerçevesinde 2013 yılı
net satışlarının (3.364.543.656,46 TL) % 0,03 (onbinde üç)’ü oranında idari para
cezası uygulanması,
2) 23.07.2014 tarih ve 2014/DK-SDD/389 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde TTNET AŞ
tarafından abonelere fazladan yansıtılan ücretlerin iade edilmesi işleminin 04.05.2015
tarihine kadar gerçekleştirilmesi,
3) Söz konusu iadelerin verilen ek süre içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin
tespitini teminen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına
İlişkin Yönetmeliğin Soruşturma başlıklı 12’nci maddesi çerçevesinde TTNET AŞ
hakkında soruşturma açılması ve soruşturma süresinin 3 (üç) ay olarak belirlenmesi
hususlarına karar verilmiştir.
Download

08.04.2015 Karar No : 2015/DK-THD/194 Gündem Konusu : TTN