SEMPOZYUM BİLİM ve HAKEM KURULU
Prof. Dr. Adalet BAYRAMOĞLU ALADA - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ - Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Sait AŞGIN - Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza ATEŞ - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN - Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Yakup BULUT- Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram COŞKUN – Muş Alparslan Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Akif ÇUKURÇAYIR - Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Musa EKEN - Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Korel GÖYMEN - Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Eyüp Günay İSPİR - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet KAVRUK - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman Seyfi ÖĞÜN - Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÖKMEN - Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir PARLAK - Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Yaşar SARIBAY - Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan SEZAL – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan TEKELİ – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Aslı AKAY - Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Doç. Dr. Sedat AZAKLI - Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Elif ÇOLAKOĞLU - Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf ERBAY - Merkez Valiliği
Doç. Dr. Teyfur ERDOĞDU - Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Tuğba EROĞLU - Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ - Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Mithat Arman KARASU - Harran Üniversitesi
Doç. Dr. Elif KARAKURT TOSUN - Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Gül ÜSTÜN - Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Salih BATAL - Yalova Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER - Dumlupınar Üniversitesi
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Dr. Enes Battal KESKİN - Bursa Kent Konseyi
Hasan SOYGÜZEL - Türkiye Kent Konseyleri Birliği
Doç. Dr. Elif KARAKURT TOSUN - Uludağ Üniversitesi
Neslişah H. ERBEY KUŞKU - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Yasemin TATLI - Bursa Kent Konseyi
Murat BAŞLAR - Bursa Kent Konseyi
Özlem ACAR - Bursa Kent Konseyi
SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Yasemin TATLI - Bursa Kent Konseyi
Özlem ACAR - Bursa Kent Konseyi
II. ULUSAL KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU
İLETİŞİM
BURSA KENT KONSEYİ
Atatürk Kongre Kültür Merkezi
Merinos Parkı - Osmangazi / BURSA
Tel: 0224 270 82 70 - 71
Faks: 0224 270 82 78
http://sempozyum.bursakentkonseyi.org.tr
[email protected]
YAYIN OLANAKLARI
AMAÇ
SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI
Ülkemizde Kent Konseyleri, “ortaklık” modelinin
uygulanmaya çalışıldığı, katılımcılık, demokrasi,
yönetişim özellikleriyle yerel demokrasiyi güçlendirme aracı niteliğinde yeni bir mekanizmadır.
1. Yerel Demokrasi ve Kent Konseyleri
2. Yerel Yönetimler ve Kent Konseyleri
3. Kent Konseyleri ve Kent Temsiliyeti
4. Yerel Yönetim Mevzuatı Bağlamında Kent Konseyleri
5. Kent Konseyleri ve Mali Kaynak Sorunu
6. Kentin Öncelikli Sorunları ve Kent Konseyleri
7. Kent Konseyi Görüşlerinin Meclis Kararlarına Etkileri
8. Türkiye’de Kent Konseyleri Deneyimleri
9. Kent Konseylerinin Bilinirliği ve Etkinliği
10. Kent Konseylerinin İşlevselliği ve Sürdürülebilirliği
11. Kent Konseyleri Arası İletişim, İşbirliği ve Koordinasyon
12. Kent Konseyi Katılım Süreçleri ve Yeni Medya
13. Kent Konseyleri ve Gönüllülük
14. Kent Konseyleri ve Kamu Kurumları
15. Sivil Toplum Kuruluşları ve Kent Konseyleri
16. Siyasi Partiler ve Kent Konseyleri
17. Dezavantajlı Gruplar ve Kent Konseyleri
18. Küreselleşme ve Kent Konseyleri
19. Katılım ve Kent Konseyleri
20. Yönetişim ve Kent Konseyleri
Yapıları ve çalışma yöntemleri bir kentten diğerine farklılık gösteren kent konseylerinin genel
işlevi, kentteki “tüm paydaşları” bir araya getirerek, tüm kenti kucaklayan bir ortak akıl oluşturulmasını sağlamasıdır. 2005 yılından bu yana
yerel yönetim mevzuatımızda yer alan kent konseylerinde bu zihniyet dönüşümü halen devam
etmektedir.
2009 yılındaki Kent Konseyi Yönetmeliği değişikliği ile birlikte, Yerel Gündem 21’den kent
konseylerine geçiş sürecinde kent konseylerinin
oluşumunun ve etkinliğinin değerlendirilmesi,
pratik uygulamalardan edinilen bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak yasal süreci besleyecek nitelikte verilerin oluşturulması amacıyla, Mayıs
2011’de Bursa Kent Konseyi koordinasyonunda,
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi işbirliği ile I.Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.
Aradan geçen 4 yıllık süre içerisinde Kent Konseylerinin uygulanmasında yaşanan sorunların
değerlendirilmesi, belirlenen hedeflere ulaşılıp
ulaşılmadığının tartışılması, Kent Konseylerinin
işlevselliğinde ve sürdürülebilirliğinde gelinen
son durumun farklı boyutları ile ele alınması
amacıyla 10 – 11 Nisan 2015 tarihlerinde, II.
Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu düzenlenmektedir.
SEMPOZYUM TAKVİMİ
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
: 16 Ocak 2015
Bildiri Özeti Kabul Duyuru Tarihi
: 30 Ocak 2015
II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu’nda sözlü
olarak sunulan bildiriler, katılımcıların isteğine bağlı olarak hakem sürecine tabi tutularak Uluslararası
Alan İndekslerinde taranan PARADOKS Ekonomi,
Sosyoloji ve Politika Dergisinde (http://www.paradoks.org) değerlendirilecektir. Yayın sürecinde bildirilerin tam metinleri esas alınacaktır.
BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI:
•Özetler; 400 - 600 kelime aralığında; bildirinin konusunu, amaçlarını, yöntemini ve çıktılarını içerek
bir şekilde ayrıntılı olarak hazırlanmalıdır.
•Bildiri özetleri Microsoft Word 2007 veya daha
yeni sürümlerinde yazılmalıdır.
•Bildiri özetleri Türkçe ve/veya İngilizce olarak, Times New Roman 12 Punto olmalıdır.
•Bildiri başlığından sonra bildiri yazarı/ yazarlarının
adları, adresleri ve e-mailleri yer almalıdır.
•Bildiri başlığı İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmalıdır ve en fazla 15 kelime olmalıdır. Bildiri özeti sonunda en az 3, en fazla 5 adet İngilizce ve Türkçe
olarak anahtar kelimeler verilmelidir.
•Bildiri başlığı ve anahtar kelimeler bold (koyu) yazılmalıdır.
•Bildiri 1,5 satır aralığı ile her yönden 2,5 cm sayfa
boşluğu olacak şekilde iki yana yaslı olarak düzenlenmelidir.
•Özetlerin, [email protected]
adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Tam Bildiri Metni Son Gönderim Tarihi : 06 Mart 2015
KATILIM
Sempozyum Tarihi Sempozyum kapsamında bildiri sunacak kişilerin konaklama ve yemek giderleri karşılanacaktır.
:10-11 Nisan 2015
Download

Broşür - Uclg Mewa