SEMPOZYUM BİLİM ve HAKEM KURULU
Prof. Dr. Aslı AKAY – Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Prof. Dr. Köksal ALVER – Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza ATEŞ – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail DOĞAN – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU – İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Musa EKEN – Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep ENLİL – Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ – Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Sevinç GÜÇLÜ – Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Murat GÜVENÇ – Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN – Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI – İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Derya OKTAY – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. İnan ÖZER – Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir PARLAK – Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Yaşar SARIBAY – Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan TEKELİ – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Muammer TUNA – Muğla Üniversitesi
Doç. Dr. Tülin VURAL ARSLAN – Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Sedat AZAKLI – Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Teyfur ERDOĞDU – Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Mithat Arman KARASU – Harran Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet MUTLU – On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Neslihan SAM – Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Elif KARAKURT TOSUN – Uludağ Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gül ATANUR – Bursa Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehtap SAĞOCAK – Uludağ Üniversitesi
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Dr. Enes Battal KESKİN – Bursa Kent Konseyi / Düzenleme Kur. Bşk.
Tahsin BULUT – Kamu Politikaları Enstitüsü
Doç. Dr. Elif KARAKURT TOSUN – Uludağ Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gül ATANUR – Bursa Teknik Üniversitesi
Hasan SOYGÜZEL – Türkiye Kent Konseyleri Birliği
Mürvet YAMAN – Sosyal Politikalar Merkezi
Murat BAŞLAR – Bursa Kent Konseyi
Yasemin TATLI – Bursa Büyükşehir Belediyesi
SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Murat BAŞLAR – Bursa Kent Konseyi
Yasemin TATLI – Bursa Büyükşehir Belediyesi
KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİ SEMPOZYUMU
İLETİŞİM
BURSA KENT KONSEYİ
Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi F Kapısı,
Merinos Parkı, Osmangazi, Bursa 16200
Tel: 0224 270 82 70 - 71
Faks: 0224 270 82 78
http://sempozyum.bursakentkonseyi.org.tr
[email protected]
KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİ
SEMPOZYUMU | 26-27 MAYIS 2016
AMAÇ
Kentler; sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve
toplumun, yerleşme, barınma, çalışma, dinlenme, eğlenme
gibi gereksinimlerinin karşılandığı, nüfus yönünden yoğun
yerleşim birimleridir. Kentleşmenin tarihi neredeyse uygarlığın
tarihiyle eşdeğerdir. Tarih içinde çeşitli nedenlerle kentlerin
taşıdıkları anlamlar ve fonksiyonları sürekli olarak değişikliğe
uğramaktadır. Bulundukları dönemin siyasal, ekonomik ve
kültürel yapısı, kentlerin geçirdikleri değişim sürecinde önemli
bir yere sahiptir. Bu alanlarda tanık olunan olaylar, dolaylı
veya dolaysız olarak kentsel yönetim tarzını, kentsel mekânın
kullanım biçimini, kentteki kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini
etkilemekte ve yön vermektedir. Bu noktada kentin sadece bir
mekan olmaktan öte, üzerinde kurulmuş ortak değerler ve
ilişkiler sistemi ile bütün olduğu da söylenebilir.
Günümüzde kentlerin nüfusunda ve yayıldıkları alanda
görülen büyüme, kentin değer ve ilişki sisteminin temel öğeleri
olan kent kültürü ve kentlilik bilinci kavramlarının tartışılmasını
zorunlu hale getirmektedir. Zira hızı ve yoğunluğu bir türlü
kestirilemeyen kentsel büyüme sürecinde kolektif bir değer ve
kültür sistemi oluşturmak için gerekli olan koşulların birçoğu
bir araya gelememektedir.
Kentlilik bilinci; kentleşme, kentlileşme ve kent kültürünün
kesişme noktasında yer almakta, bireyin kent kültürünü
anlaması, kendini kente, kentin dinamiklerine ait ve güvende
hissetmesi, kentsel oluşumlardan sorumluluk duyması ile
somutluk kazanmaktadır.
Kent kültürü ise, kentlerin bünyesinde barındırdığı insanların
birbiriyle diyalog ve etkileşimlerini bir ilişki örüntüsü içinde
düzenleyen sistemin birleştirici öğesi olarak görülür.
Toplumsal sınıf, etnik ve dini farklılıkların ve farklı sosyal ve
mesleki grupların oluşturduğu alt kültür değerlerini mozaik
olarak bir arada tutan kent kültürü, çağdaş kent anlayışının
ve işleyişinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Bu düşünceden yola çıkarak Bursa Kent Konseyi’nin
koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ
Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğiyle “Kent
Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu” düzenlenlenecektir.
Sempozyumda kent kültürü, kentlilik bilinci, kentsel aidiyet,
kent kimliği, kentsel mekân, hemşehrilik olgusu, vb. kente ait
çeşitli konular farklı bakış açılarıyla ele alınacaktır.
YAYIN OLANAKLARI
SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI
1. Kent ve Aidiyet
2. Kentsel Kimlik
3. Kent Kültürü
4. Kentlilik Bilinci
5. Kent Kültürü ve Kentsel Dönüşüm
6. Kent ve Hemşehrilik Olgusu
7. Kent, Tarih ve Aidiyet
8. Zaman, Mekan, Kent
9. Kentli Hakları ve Hemşehri Sorumluluğu
10. Kentsel Yaşam Kalitesi
11. Küreselleşme, Yerelleşme ve Kent
12. Kent ve Katılım
13. Kent Kültürü ve Kent Konseyleri
14. Kentlilik Bilinci ve Kent Konseyleri
15. Göç ve Kent Kimliği
16. Kent Mekanı ve Kent Kimliği
17. Kültür Endüstrileri ve Kent Kimliği
18. Dezavantajlı Gruplar ve Kent Kimliği
19. Üniversiteler ve Kent Kültürü
20. Yerel Yönetimler ve Kent Kültürü
Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu’nda sözlü
olarak sunulan bildiriler, katılımcıların isteğine bağlı olarak hakem sürecine tabi tutulduktan sonra Uluslararası
Alan İndekslerinde taranan PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi’nde (http://www.paradoks.org)
değerlendirilecektir. Yayın sürecinde bildirilerin tam metinleri esas alınacaktır.
BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI:
• Bildiri özeti 400 - 600 kelime aralığında; bildirinin konusunu, amaçlarını, yöntemini ve çıktılarını içerecek bir
şekilde ayrıntılı olarak hazırlanmalıdır.
• Bildiri özeti Microsoft Word 2007 veya daha yeni sürümlerinde yazılmalıdır.
• Bildiri özeti Türkçe, Times New Roman 11 punto boyutunda olmalıdır.
• Bildiri özeti başlığından sonra bildiri yazarı/yazarlarının
adları, adresleri ve e-posta’ları yer almalıdır.
• Bildiri özeti başlığı en fazla 15 kelime olmalıdır.
• Bildiri özeti sonunda en az 3, en fazla 5 adet anahtar
kelime verilmelidir.
• Bildiri özeti başlığı ve anahtar kelimeler koyu yazılmalıdır.
• Bildiri özeti 1,5 satır aralığı ile her yönden 2,5 cm sayfa
boşluğu olacak şekilde iki yana yaslı olarak düzenlenmelidir.
• Özetlerin, [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.
SEMPOZYUM TAKVİMİ
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
: 26 Şubat 2016
Bildiri Özeti Kabul Duyuru Tarihi : 11 Mart 2016
Tam Bildiri Metni Son Gönderim Tarihi : 22 Nisan 2016
Tam Bildiri Metni Kabul Duyuru Tarihi : 06 Mayıs 2016
Sempozyum Tarihi
: 26-27 Mayıs 2016
KATILIM
Sempozyum kapsamında bildiri
konaklama giderleri karşılanacaktır.
sunacak
kişilerin
Download

SEMPOZYUM BİLİM ve HAKEM KURULU SEMPOZYUM