Sirküler No: 036
İstanbul, 9 Nisan 2015
Konu: Ev hizmetlerinde çalışan kişilere ödenen ücretlerin gelir vergisi
istisnasından yararlanabilmesinin şartları.
Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 8 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan 98
numaralı Gelir Vergisi Sirküleri’nde; ev hizmetlerinde çalışan kişilere ödenen
ücretlerin vergi kanunları karşısındaki durumuna ilişkin aşağıdaki açıklamalar
yapılmıştır:
Kuzey YMM ve Bağımsız
Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesi uyarınca hizmetçilerin (mürebbiyeler hariç)
ücretlerin gelir vergisinden istisnadır.
Orjin Maslak Plaza
Denetim A.Ş.
Maslak Mahallesi
Eski Büyükdere Cad.
No: 27 Kat: 1-5 Sarıyer
İstanbul - Turkey
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 9. maddesi
kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemelerinin bu istisnadan
yararlanabilmesi için;
- Hizmetin özel fertler tarafından verilmesi,
- Hizmetin ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan sair yerlerde
verilmesi,
- Çalışanların, mürebbiyelik hariç olmak üzere orta hizmetçilik, süt ninelik, dadılık,
bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde istihdam edilmeleri,
Tel: +90 (212) 315 30 00
Fax: +90 (212) 234 10 67
www.vergidegundem.com
www.ey.com
gerekmektedir.
İstisnanın uygulamasında hizmet erbabının Türkiye'de dar mükellef veya tam
mükellef statüsünü taşımasının bir önemi bulunmamaktadır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 9.
maddesinde; 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde ay içinde
10 günden az ve 10 gün ve daha fazla çalışanların sigortalılığı ile ilgili
düzenleme yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunca konuya ilişkin
açıklamalar, 1 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde
yapılmıştır.
Bu dokümanda yer alan
açıklamalarımız, konuya
ilişkin genel bilgiler
içermektedir. EY ve/veya
Kuzey YMM ve Bağımsız
Söz konusu kişilerin elde ettiği ücret gelirlerinin vergi kanunları
karşısındaki durumu ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 8 Nisan 2015
tarihinde internet sitesinden (www.gib.gov.tr) yayınlanan 98 numaralı Gelir
Vergisi Sirküleri ile aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:
Denetim A.Ş.’ye, işbu
Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı
bendi uyarınca, hizmetçilerin ücretleri gelir vergisinden istisnadır.
ortaya çıkan sonuçlardan
Maddede geçen “hizmetçi” kavramından; özel fertler tarafından evlerde,
bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta
hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde
çalıştırılanların anlaşılması gerekmektedir. Mürebbiyelere ödenen ücretler
ise istisna kapsamına girmemektedir.
dokümanın içeriğinden
kaynaklanan veya
içeriğine ilişkin olarak
dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
-2-
Buna göre; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 9. maddesi kapsamında ev
hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemelerinin yukarıda yer verilen gelir vergisi istisnasından
yararlanabilmesi için;
- Hizmetin özel fertler tarafından verilmesi,
- Hizmetin ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan sair yerlerde verilmesi,
- Çalışanların, mürebbiyelik hariç olmak üzere orta hizmetçilik, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık,
kapıcılık gibi özel hizmetlerde istihdam edilmeleri,
gerekmektedir.
Diğer taraftan, istisnanın uygulamasında hizmet erbabının Türkiye'de dar mükellef veya tam mükellef
statüsünü taşımasının bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle dar mükellef kişilerin elde edecekleri
ücretler de yukarıda yer alan şartları taşımaları kaydıyla gelir vergisinden istisna olarak
değerlendirilecektir.
Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde, (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü
([email protected]) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı
herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Download

Ev hizmetlerinde çalışan kişilere ödenen ücretlerin gelir vergisi