Cilvegözü- Bab al-Hawa İnsani Personel Geçişi1
Bilgi Notu
Güncelleme: Nisan 2015
İnsani yardım görevlilerinin geçişleri nasıl sağlanmaktadır?
Hatay Valiliği adına Cilvegözü Mülki İdare Amirliği tarafından, sınırdan giriş
çıkışlarına kolaylaştırma sağlanan insani yardım görevlilerinin bulunduğu bir
liste düzenlenmektedir. Liste mülki idare amirliği tarafından her ayın son
haftasında güncellenmektedir ve başvuruların bu tarih aralığında yapılması
gerekmektedir.
Listede kayıtlı olmanın avantajları nelerdir?
Listede kayıtlı insani yardım görevlilerinin Suriye’ye giriş ve çıkışları,
herhangi bir sıklık veya Suriye’de kalış süresi kısıtlaması olmaksızın
kolaylaştırılmaktadır. Listede kayıtlı görevlilerin Suriye’ye giriş çıkışlarına
ilişkin pasaportlarına herhangi bir mühür vurulmamakta, giriş ve çıkışlar
elektronik ortamda kayıt altına alınmakta ve/veya mühür vurulacak ilave bir
belge sağlanmaktadır. Türkiye ve üçüncü ülke vatandaşı görevlilerin geçerli bir pasaport bulunması gerekmekte,
Suriye vatandaşı görevlilerinin süresi geçmiş pasaport kullanabilmelerine müsaade edilmekte ve normal
prosedürde Suriyeliler için uygulanan Suriye’de üç gün süreyle kalış tahdidinden muaf tutulmaktadır.
Kimler listeye girebilir?
Türkiye’de kayıtlı ve Suriye’de düzenli program yürüten STK’lar, personelinin listeye kayıt edilmesi için başvuru
yapabilirler. Suriye veya üçüncü ülke vatandaşı görevlilerin Türkiye’de ikamet izni veya çok girişli vizeleri bulunması
gerekmektedir. Türk vatandaşı görevlilerin her bir çıkış işlemi için 15 TL yurtdışı çıkış harcı ödemeleri
gerekmektedir.
Önemli Not: 2015 yılı Mart ayından itibaren ikinci bir bildirime kadar listeye yalnızca Suriye vatandaşları
kayıt edilmektedir.
STK’lar istisnai durumlarda (Türkiye’de düzenlenecek eğitim vb.) Suriye’den gelecek katılımcılar için bir defaya
mahsus geçiş kolaylığı amacıyla Dışişleri Bakanlığı’na (Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığı,
Fax:
0 312 292 27 55 ) başvuruda bulunabilirler.
Bu kolaylaştırıcı hususlar, yabancıların Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını düzenleyen ulusal mevzuatın yerine geçer
nitelikte değildir. Yabancılara ilişkin ulusal mevzuat hakkında detaylı bilgi için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün
sıkça sorulan sorular web sayfasını ziyaret ediniz; http://www.goc.gov.tr/icerik3/yabancilar-ile-ilgilisss_460_467_1157
Başvuru işlemleri ve gerekli evraklar nelerdir?
Aşağıda belirtilen evrakların (Türkçe dilinde ve 3 kopya halinde hazırlanarak) Cilvegözü Mülki İdare Amirliğine
sunulması gerekmektedir. Personeline geçiş kolaylığı sağlanması için başvuruda bulunan STK’ların Suriye’de
yürüttükleri programlarına ilişkin Hatay Valiliği’ni (Cilvegözü Vali Yardımıcısı Ofisini) düzenli olarak bilgilendirmesi
beklenmektedir.
Geçiş yapacak görevli sayısı, geçiş sıklığı ve kalış sürelerinin Suriye’de yürütülen programların operasyonel
gereksinimleri doğrultusunda olması beklenmektedir.
1. Üstyazı (personel sınır geçişi kolaylaştırma talebi hakkındaki gerekçenin ve personelin yürüteceği
görevlerin açıklanması)
2. STK profili (STK’nın Türkiye’de kayıtlı olduğunu gösterir belgeler ile birlikte)
a. Türkiye’de kayıtlı yabancı STK’lar için;
i. Türkiye’de faaliyetine izin verildiğine dair belge (T.C İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi
Başkanlığı tarafından verilen)
ii. Üstyazıyı sunan/imzalayan kişinin yetki belgesi, isim, imza, tarih, kaşe
1
Bu bilgi notu, personel/gönüllülerinin Suriye’ye giriş çıkışları için Cilvegözü/ Bab al-Hawa sınır noktasında
kolaylaştırılmış erişime ihtiyaç duyan STK’lar için gayrıresmi kılavuz bilgiler içermektedir. Çok sayıda partner ve
Mülki İdare Amirliği ile istişareler sonucu hazırlanmış olup herhangi bir yasal geçerliliği bulunmamaktadır. Sürece
ilişkin geçerli/güncel olmayan bilgiler içerme olasılığı taşımakta olup, bu tür durumlarda gerekli düzeltmenin
yapılabilmesi için geri bildirimde bulunulması beklenmektedir.
b. Türkiye’de kurulmuş STK’lar için;
i. Kamuya yararlı dernek veya vakıf olduğunu gösterir belge. Bu belgenin/statünün olmaması
halinde sınır ötesi yardımlarını kamuya yararlı bir dernek veya vakıf aracılığı ile (Türk
Kızılayı, İHH, Deniz Feneri vb.) yürüttüklerini gösterir belgeler. (bağış makbuzu, teslim
tutanağı vb.)
ii. Dernek Tüzüğü’nün amaç ve faaliyet bölümünü gösterir dernek kaşesi ile onaylı belge
iii. Valilik İl Dernekler Müdürlüğünden alınacak faaliyet belgesi
iv. Personel geçiş kolaylığı talebi yapılması hakkında talebe konu kişilerin listesinin de
bulunduğu Dernek/Vakıf Yönetim Kurulu Kararı,
v. Derneğin/Vakfın faaliyet özetini gösteren onaylı belge ve tasdik şerhi formu
3. Personel Listesi
a. İnsani görevli listesine dahil edilmesi talep edilen görevlilere ilişkin detaylı bilgi listesi:
i. Görevli kişi yabancı uyruklu ise: ikamet tezkeresi çok girişli vize ve/veya çalışma izni
ii. Görevli kişi Türk uyruklu ise: Dernekte /Vakıfta çalıştığını gösterir personel bildirim belgesi
iii. Görevli kişilerin renki pasaport fotokopileri
iv. Görevli kişilerin STK kimliklerinin renki fotokopileri
v. 2 adet vesikalık fotoğraf
4. Faaliyet Raporu: STK’nın Suriye’deki faaliyetleri ile ilgili detaylı rapor. Yıllık rapor, broşür vb.
Başvuru için gerekli taslak ve araçları takip eden bağlantıdan indirebilirsiniz (dosyanın Türkçe dilinde hazırlanması
gerekmektedir); https://www.humanitarianresponse.info/operations/stima/document/turkeysyria-humanitarian-staffcrossing-factsheet-entr-0
STK’lar başvuru evraklarını eksiksiz olarak sunduktan sonra Mülki İdare Amirliği tarafından gerekli işlemler
başlatılmaktadır. Başvurusu olumlu sonuçlanan STK’lar personelinin biyometrik kayıtlarının alınması vb. son
işlemler için Mülki İdare Amirliğine davet edilecektir.
Başvuru işlemleri tamamlanan ve listeye personeli kabul edilen STK’ların personele ilişkin değişikliklerini (ekleme
ve çıkarma talepleri vb.) her ayın son haftasında Mülki İdare Amirliğine iletmeleri ve iletişim bilgilerini sürekli olarak
güncel tutmaları gerekmektedir.
Başvuru yeri ve irtibat kişileri
Gerekli tüm evraklarla birlikte hazırlanan başvurular için irtibat kişisi; Cemre Özmermer, Memur, Cilvegözü Mülki
İdare Amirliği, Tel: 0326 432 30 67
Download

Cilvegözü- Bab al-Hawa İnsani Personel Geçişi1