AKTiF
EĞıTiM-SEN
Gcırcl Merkezi
3.0ıoıızoıs
Sayı:217,GB.$\lLTfLO
Konu : Yazariar okullarda projesi
MİLLi EĞiTiM BAKANLIĞINA
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)
Keşan ilçe \j]]li L-ğitim Nlüdl:lr]üğiİliin ''YazarLal Keşan'da aiğreüciler]e bulrışu1,oı'' adlı
pıo]csi kapsaınııda olduğu iddia edileıı le ilkokul öğrencilerine dağılrlili Nle\,1ana idli5'in kalenre
aldlğı ',Öğrehen Öküz. Ögrenci Eşek, Doktrır l'ilki. Trafjk Polisi Kulbağa, Selvis Şoförii l a.1. şan.
Bakkal Kaplan, Diş l-Iekiıni Tiınsah, Y].ınus Balığı (]ankultalan. Kasap Köpek" isinıleıini
lirşt!,an. başta ijğIelmeıılik o1mak üzeıe adr geçen meslekleri kiiçük düŞürücü 1abl üüIii hika)e
kitaplaıı ile ilgili olarak aşağıdaki soıularrrı cevaplıılıa il,ıtil,aç dul,rılııruştuı.
1- KeŞan ilçc N,lilliEğitim Nltidiirü hakkında disipliır sorrıştuııııası başlatılııış ıııdır'.'
2- Bı,ı kitaplaı Milli Eğitjıı Bakanlığı tarafın,:Jan ıaı,sile edilıniş nıidir'/
j-
ilkokul tjğrencileliııe l]ikil,c kitabı olarali dağılılması içiır bir komisyon kararı
r,ar ııııdır'?
,1- Kitaplar haırgi kriterleİ dikkatc alünarak dağılı]mrştü?
5- KcŞan'daki tiim ilkokul öğrcrlc]lcrinc dirğltllmış mıdır?
6- Bu kitaplarıD ilcıetlcri kiı'ıı tarafından kalşüjannuştlrl
7- Kitap.vazar,ı ile !,apt]nrş bir protokol var mıdıı?
8, Kitapla n top]atllması düşiinii]mekle midir,?
I3ilgilcrinizi ve gereğini alz cd.r]ıl1.
**,h
Cene] Başkü1
3o-os.LDı'
9 geştep€
1,1.h.
@ !]]2 ]]5 !3
G... ı3şlt- Y.J
^
ll.Dı.,
(Aıj
Ş n-{
]3,50kak NO|]] Yen nraha le/ANORA
!! (Plr!]
ü:l1]l]] l]5 0E ı,]
to
]]]
f
iil|J ikt fe.l n]rın.qir
'iFh.ı|
:0İ /.kt fEgi.
İnn
.
.
Download

Bakanlığa yazılan resmi yazı için tıklayınız. - Aktif Eğitim-Sen