T.C.
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ
YERKÖY ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ARAÇ SATIġI ĠHALE ĠLANI
Toprak Mahsulleri Ofisi Yerköy Şube Müdürlüğüne ait olup trafikten çekilen 1988 model
Çift kabinli Desoto Pikap , 1987 model Çift kabinli Dodge Pikap , 1991 model Çift Kabinli Levent
Pikap , 1995 model Kartal oto , 1990 model Jeep Cherokee 4x4 (Arazi Taşıtı) , 1990 model Renault
12 SW Toros, 1998 model Moblyette (motorlu bisiklet) marka araçlarımızın kapalı zarfla teklif
alınarak TMO İhale Yönetmeliğinin 22/3 maddesine göre “Açık Artırma Yöntemi” ne göre satışı
yapılacaktır.
İhale, yukarıda belirtilen Yönetmelik maddesi gereği açık artırma sonucu en yüksek teklifi
veren teklif sahibi üzerinde bırakılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Açık artırma, her bir taşıt için
ayrı ayrı ve tespit edilen muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.
1. İhale 21.04.2015 günü saat 10:00’da TMO Yerköy ġube Müdürlüğü Toplantı
Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılımcı olmadığı takdirde aynı şartname hükümleri
dahilinde 28.04.2015 günü aynı saat ve yerde yeniden yapılacaktır.
2. İhaleye teklif verecek istekliler yukarda belirtilen yer, tarih ve saatte tekliflerini, teklif
vermek istedikleri her bir araç için ayrı ayrı olmak üzere kapalı zarf ile vereceklerdir.
İstekliler her bir araç için ayrı ayrı teklif verebilecek olup isterlerse tek araç için de teklif
verebilirler.
3. Taşıtların Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
4. İhaleye teklif verecek isteklilerin geçici teminat tutarını Toprak Mahsulleri Ofisi Yerköy
Şube Müdürlüğü veznesi nakit Türk Lirası olarak yatırarak makbuzunu almaları zorunludur.
5. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, aracın satışının yapılıp bedelinin tahsil
edilmesinden sonra, ikinci ve üçüncü sıradaki teklif sahiplerinin geçici teminatı aracın
satışının yapılıp bedelinin tahsil edilmesine kadar, diğerlerininki ise ihale sonuçlandıktan
sonra iade edilir. İhaleden çekilenlerin teminatı iade edilir.
6. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
7. İhaleye katılacak isteklilerin şartname alması zorunludur. İhale Şartnamesi TMO Yerköy
Şube Müdürlüğü Teknik İşler Servisinden satın alınabilecektir. İhale için istenilen belgeler
ve araca ait şartnameye ilişkin bilgiler ihalenin yapılacağı TMO Yerköy Şube Müdürlüğü
Teknik İşler Servisinden veya 0354 516 16 62 numaralı telefondan öğrenilebilir.
8. Şartname satış bedeli KDV Dahil 30,00TL’dir.(Moblyette (motorlu bisiklet) için bedelsizdir.)
9. TMO 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii değildir. İhaleyi kısmen veya tamamen yapıp
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
10. Teklifler Katma Değer Vergisi (KDV) hariç verilecektir. Satış işlemi teklif edilen bedele
%18 KDV ilave edilmek suretiyle yapılacaktır. Satış Bedeli=Teklif Edilen Bedel+(Teklif
Edilen Bedel X %18)
11. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve masraflar istekli tarafından ödenecektir.
12. Kanunla, Bakanlar Kurulu Kararı ile veya Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklama kararları
ile geçici veya sürekli olarak genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan daire ve
kuruluşlarla, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, öğrenim kurumları ve bankaların ihalelerine
girmeleri yasaklanmış olanlar, yeterlik belgesi alamayanlar, TMO personeli ve ihale
komisyonu üyeleri ile ihaleyi onaylayacak kişilerin eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri
hısımları doğrudan veya aracı kullanarak TMO ihalelerine giremezler.
13. Araçların teslimi Toprak Mahsulleri Ofisi Yerköy Şube Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
14. İletişim Adresi: Haşim Kılıç Mah.Yozgat Cad. No:12 TMO Yerköy Şube Müdürlüğü
Tel: 0354 516 16 62
Faks: 0354 516 28 93
Marka
DESOTO
PD 250
DODGE
PD 250
LEVENT
TOFAŞ-FİAT
KARTAL
JEEP
CHEROKEE
RENAULT
12
TSW TOROS
MOBLYLETTE
Cinsi
Modeli
Rengi
Muhammen bedeli
Geçici teminat
ÇİFT KABİNLİ
KAMYONET
ÇİFT KABİNLİ
KAMYONET
ÇİFT KABİNLİ
KAMYONET
OTOMOBİL
1987
Sarı(Buğday)
2.200,00 TL + KDV
250,00 TL
1988
Sarı(Oksit)
2.200,00 TL + KDV
250,00 TL
1991
Sarı(Buğday)
1.900,00 TL + KDV
250,00 TL
1995
Kahverengi(Bej)
3.000,00 TL + KDV
250,00 TL
4X4 OTOMOBİL
(ARAZİ TAŞITI)
OTOMOBİL
1990
Kahverengi(Bej)
7.000,00 TL + KDV
250,00 TL
1990
Beyaz
2.700,00 TL + KDV
250,00 TL
MOTORLU
BİSİKLET
1998
Kırmızı
50,00 TL + KDV
10,00 TL
Download

İlan Metni